Lý luận giáo dục

  • 92 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 92 trang

Nội dung text: Lý luận giáo dục

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC
ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG
LÝ LUẬN GIÁO DỤC
ĐÀ NẴNG - 2012
1
MỤC TIÊU MÔN HỌC
Sau khi học xong phần này, người học có khả năng:
1. Kiến thức
- Trình bày một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về giáo dục học (đối tượng, nhiệm
vụ, phương pháp nghiên cứu, các khái niệm, các phạm trù cơ bản của giáo dục học).
- Trình bày được mục đích, mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay.
- Phân tích, đánh giá đúng đắn:
+ Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội và cá nhân.
+ Nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện giáo dục.
+ Vị trí, chức năng của người giáo viên trong xã hội và trong nhà trường.
+ Đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên.
+ Những yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với người giáo viên.
+ Nội dung, phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm.
- Tiếp cận được xu thế đổi mới công tác giáo dục trong nước, trong khu vực và trên thế
giới.
2. Về kỹ năng
- Nhận diện và giải thích các hiện tượng giáo dục trong xã hội.
- Bước đầu có được kỹ năng tìm hiểu, vận dụng những tri thức lý luận vào việc phân
tích, đánh giá thực tiễn giáo dục hiện nay, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện một số
hoạt động giáo dục.
3. Thái độ
- Nhận ra vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội, tích cực tham
gia các hoạt động giáo dục trong điều kiện cụ thể.
- Có động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập; có ý thức tu dưỡng và rèn luyện để hình
thành nhân cách của người giáo viên, sẵn sàng tham gia các hoạt động nghề nghiệp, có niềm
tin sư phạm, tình cảm nghề nghiệp, lòng yêu nghề, mến trẻ.
2
Chƣơng I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC
I. GIÁO DỤC LÀ MỘT HIỆN TƢỢNG XÃ HỘI ĐẶC BIỆT
1. Sự nảy sinh và phát triển của giáo dục là nhu cầu tồn tại và phát triển của xã hội
loài ngƣời
- Trong quá trình sống, con người đã không ngừng đấu tranh trong xã hội, đấu tranh với
thiên nhiên, không ngừng lao động để tạo ra của cải vật chất và tinh thần. Trong quá trình đó
con người đã tích lũy được những kinh nghiệm đấu tranh xã hội, kinh nghiệm đấu tranh với
tự nhiên, kinh nghiệm lao động sản xuất. Để xã hội loài người có thể tồn tại và phát triển,
người ta phải truyền thụ cho nhau những kinh nghiệm đó. Hiện tượng truyền thụ - lĩnh hội
kinh nghiệm xã hội chính là hiện tượng giáo dục.
- Giáo dục là hoạt động tru n th v nh hội inh nghi hs – hội t th h
tr ho th h s u nh hu n ho th h s u th gi o động s n u t v đ i s ng
hội.
- Giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội có đặc trưng cơ bản là:
+ Thế hệ đi trước truyền thụ cho thế hệ đi sau những kinh nghiệm về lao động sản xuất
và sinh hoạt cộng đồng…
+ Thế hệ đi sau lĩnh hội và phát triển những kinh nghiệm đó để tham gia đời sống xã
hội, tham gia lao động sản xuất và các hoạt động xã hội khác.
Như vậy, về bản chất, giáo dục là sự truyền đạt và tiếp thu những kinh nghiệm lịch sử
xã hội của các thế hệ. Nhờ lĩnh hội được những kinh nghiệm xã hội mà cá thể trở thành nhân
cách và nhân cách của mỗi người được phát triển đầy đủ hơn, những nhu cầu và năng lực của
họ phong phú đa dạng hơn, những sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể chất của họ tăng
thêm.
- Giáo dục vừa có ý nghĩa đối với cá nhân, vừa có ý nghĩa xã hội to lớn.
+ Đối với cá nhân: Hình thành và phát triển nhân cách đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Giáo dục là phương thức để tái sản xuất sức lao động xã hội, tái sản xuất những nhân cách
cần thiết, phù hợp với yêu cầu của xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.
+ Đối với xã hội: Giáo dục tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, thông qua đào
tạo nguồn nhân lực.
Với ý nghĩa đó, giáo dục là điều kiện không thể thiếu được để duy trì và phát triển đời
sống của con người, của xã hội loài người. Đó là một loại hoạt động có ý thức, có mục đích
3
của con người, là chức năng đặc trưng của xã hội loài người. Chỉ có trong xã hội loài người
mới có giáo dục. Chỉ có con người thông qua đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh xã hội, lao
động sản xuất mới tích lũy kinh nghiệm lịch sử xã hội, mới truền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm
một cách có ý thức. Một số động vật có một số động tác gọi là dạy con bắt mồi, nhưng chỉ là
động tác có tính bản năng hoặc bắt chước.
- Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt:
+ Giáo dục là ột hi n t ợng phổ i n của xã hội loài người: Ở đâu có con người ở đó
có giá dục; giáo dục diễn ra trong mọi không gian, mọi thời gian.
+ Giáo dục tồn tại v nh h ng ùng v i hội o i ng i: Giáo dục ra đời, tồn tại và
phát triển mãi mãi cùng với xã hội loài người.
+ Giáo dục là hiện tượng đặc trưng của xã hội loài người: Ở thế giới động vật sự truyền
thụ và tiếp thu kinh nghiệm chỉ mang tính bản năng sinh tồn, duy trì nòi giống. Hàng trăm
năm này cách bắt chuột của mèo vẫn không có gì thay đổi. Ở con người nhờ có ý thức mà
trong quá trình truyền đạt và tiếp thukinh nghiệm có sự lựa chọn, phù hợp với thực tiễn.
+ Giáo dục ra đời cùng với sự ra đời của xã hội loài người, nhưng sau khi ra đời giáo
dục trở thành nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
+ Giáo dục mang tính sáng tạo cao, có tính định hướng tốt nhất, hoạt động giáo dục,
hợp lý nhất, giúp cho mỗi cá nhân phát triển, đáp ứng một cách năng động, sáng tạo các yêu
cầu ngày càng cao của xã hội.
Chính vì vậy giáo dục là một trong những hiện tượng xã hội, nhưng đó là hiện tượng xã
hội đặc biệt.
2. Tính chất của giáo dục
2.1. Tính chất lịch sử của giáo dục
Là một hiện tượng xã hội, giáo dục chịu sự chi phối của các quá trình xã hội khác như:
kinh tế, chính trị, xã hội... Giáo dục bao giờ cũng phát triển và biến đổi không ngừng, bao giờ
cũng mang tính lịch sử cụ thể.
Tính lịch sử của giáo dục được biểu hiện: Ở mỗi nước trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất
định, có một nền giáo dục riêng biệt, mà những đặc trưng của nó về tính chất, mục đích,
nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện... đều do những điều kiện của giai đoạn đó
qui định. Khi chế độ xã hội thay đổi thì kéo theo sự thay đổi của giáo dục và khi giáo dục
phát triển thì thúc đẩy xã hội phát triển.
4
Chứng minh:
- Giáo dục trong các phương thức sản xuất của xã hội:
Trong buổi bình minh của loài người, khi mà kinh nghiệm sản xuất của loài người tích
lũy chưa nhiều, việc giáo dục trong xã hội CSNT được thực hiện ngay trong quá trình người
lớn và trẻ em tham gia lao động chung (săn bắn, hái lượm) và giao lưu hàng ngày.
Về sau kinh nghiệm sản xuất đã tích lũy được nhiều hơn, những người già cả có kinh
nghiệm và có uy tín được bộ lạc giao nhiệm vụ huấn luyện, dạy bảo thanh thiếu niên sau thời
gian lao động.
Đến khi công cụ sản xuất, kỹ năng lao động và chuẩn mực giao lưu trở nên phức tạp, xã
hội phải phân công một số thành viên có kinh nghiệm chuyên trách việc giáo dục, đào tạo thế
hệ trẻ đang lớn lên, tiến hành tập trung trong các trường học (nhà trường xuất hiện cách đây
hơn 2500 năm) nhằm chuẩn bị cho họ tham gia lao động sản xuất và đời sống xã hội.
- Trong một xã hội: Giáo dục cũng phát triển khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử,
tương ứngvới sự phát triển kinh tế trong các giai đoạn lịch sử đó. Ví dụ ở Vịêt Nam, khi nước
Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào tháng 9, năm 1945 thì Đảng và Nhà nước giao nhiệm
vụ cho giáo dục là đào tạo những con người tuyệt đối trung thành với Đảng, sẵn sàng tham
gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 1975 đất nước giải phóng, đi lên Chủ nghĩa xã hội, tại Đại hội
Đảng IV xác định: Đào tạo ra những con người yêu nước, có thái độ lao động mới, con người
làm chủ tập thể, có sức khoẻ. Năm 1986, đất nước tiến hành công cuộc đổi mới đất nước và
phát triển khoa học công nghệ do vậy giáo dục phải nhằm đào tạo ra những con người có tay
nghề cao, có trình độ khoa học kỹ thuật.
Từ tính lịch sử của giáo dục, chúng ta rút ra một số kết luận quan trọng trong việc xây
dựng và phát triển giáo dục:
- Giáo dục là “không nhất thành bất biến”, việc sao chép nguyên bản mô hình giáo dục
của nước khác trong việc xây dựng nền giáo dục của nước mình là việc làm phản khoa học.
- Giữ nguyên mô hình giáo dục đã được hình thành ở một giai đoạn trước đây, khi mà
điều kiện của giai đoạn mới có sự thay đổi căn bản cũng là hành động trái qui luật.
- Có thể và cần học tập kinh nghiệm của quá khứ, của các nước khác một cách có chọn
lọc, phê phán và vận dụng chúng vào hiện tại, nước mình cho phù hợp.
- Khi nghiên cứu giáo dục, đánh giá giáo dục phải đặt giáo dục trong mối quan hệ với
xã hội, đồng thời phải thấy được tác dụng của giáo dục đối với xã hội.
5
- Những điều chỉnh, cải tiến, cải cách, đổi mới giáo dục trong từng thời kỳ phát triển là
một tất yếu khách quan. Song những biến động đó cần được dự báo chính xác, chuẩn bị cẩn
thận và tiến hành tốt.
2.2. Tính chất giai cấp của giáo dục
- Trong xã hội có giai cấp, giáo dục bao giờ cũng mang tính giai cấp. Tính giai cấp của
giáo dục là sự phản ánh lợi ích của giai cấp đó trong các hoạt động giáo dục, thể hiện giáo
dục cho ai? Giáo dục nhằm mục đích gì? Giáo dục cái gì? và giáo dục ở đâu?... Trong xã hội
có giai cấp, giáo dục là một phương thức đấu tranh giai cấp, nhà trường là công cụ đấu tranh
giai cấp, hoạt động giáo dục cũng như môi trường nhà trường là một trận địa đấu tranh giai
cấp trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và giáo dục đào tạo con người mới, thế hệ mới, phục vụ
tích cực cho công cuộc đấu tranh giai cấp, xây dựng xã hội mới theo đường lối của giai cấp
nắm chính quyền.
- Tính giai cấp của giáo dục quy định mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, phương
pháp giáo dục, hình thức tổ chức giáo dục, chính sách giáo dục…
Chứng minh:
- Giáo dục trong xã hội CSNT: Xã hội không có sự phân chia giai cấp nên tất cả trẻ em
đều được nuôi dạy và giáo dục như nhau. Về sau khi xã hội phát triển ngày càng cao, bắt đầu
sự phân hóa giai tầng trong xã hội, công xã cũng tan rã, chế độ tư hữu tài sản bắt đầu dần dần
xuất hiện và tập đoàn thống trị xã hội cũng hình thành… tất cả những biến đổi đó đều ảnh
hưởng đến giáo dục: Việc giáo dục tri thức dần dần tách ra khỏi lĩnh vực giáo dục lao động;
con em của giai cấp và những người lao động dần dần được tổ chức giáo dục riêng.
- Giáo dục trong xã hội CHNL: Khi xã hội loài người chuyển sang chế độ chiếm hữu nô
lệ thì lần đầu tiên cùng với sự phân chia giai cấp trong xã hội đã thấy sự xuất hiện bất bình
đẳng trong giáo dục. Giai cấp chủ nô thông qua hệ thống giáo dục để truyền bá hệ tư tưởng,
nền văn hóa của giai cấp mình.
- Giáo dục trong chế độ phong kiến: Một trong những đặc điểm nổi bật của xã hội
phong kiến là giữa người với người luôn luôn có sự phân biệt đẳng cấp một cách khắc nghiệt.
Đặc điểm đó phản ánh rõ nét trong chế độ giáo dục:
+ Mục đích của nền giáo dục: củng cố trật tự xã hội, duy trì đẳng cấp…
+ Nội dung giáo dục: Là những giáo điều của đạo đức phong kiến như quan hệ vua –
tôi, cha – con, vợ - chồng.
6
+ Phương pháp giáo dục: Từ chương, trích cú những điều sách vở nhằm tạo nên những
con người dễ phục tục, dễ sai khiến.
+ Chế độ khoa cử có tính chất mị dân tạo nên tâm lý thoát ly lao đ ộng, coi thường lao
động chân tay với quan điểm muôn việc đều thấp hèn, chỉ có đọc sách là cao thượng.
+ Nền giáo dục phong kiến, đặc biệt là ở Á đông, ở Việt Nam thông qua quá trình giáo
dục đào tạo nên những tầng lớp nho sĩ trung thành với chế độ phong kiến, mang ý thức hệ
phong kiến.
- Những bài học nào được rút ra từ tính giai cấp của giáo dục:
+ Tính giai cấp trong giáo dục đòi hỏi người làm công tác giáo dục phải nắm vững quan
điểm và đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
+ Đòi hỏi người làm công tác giáo dục phải ý thức rõ giáo dục đang phục vụ cho giai
cấp nào.
+ Người học biết được sau này mình phục vụ cho ai, như thế nào?
2.3. Tính chất kế thừa của giáo dục
Giáo dục vừa mang tính chất lịch sử, vừa mang tính chất giai cấp, vừa mang tính chất
kế thừa vì đó là những kinh nghiệm, những thành tựu của nhân loại được đúc kết qua quá
trình xây dựng và phát triển giáo dục theo lịch sử phát triển của xã hội.
Tính kế thừa của giáo dục đòi hỏi: một mặt phải nghiên cứu, tiếp thu phát triển những
yếu tố tiến bộ, những kinh nghiệm quý báu trong các nền giáo dục trước, các nền giáo dục
thuộc các nước, các chế độ chính trị khác nhau. Mặt khác, phải phê phán loại bỏ những yếu
tố lạc hậu, không phù hợp với sự phát triển mới của nền giáo dục, của xã hội.
3. Những chức năng cơ bản của giáo dục
Do giáo dục tác động đến con người cho nên nó cũng có khả năng tác động đến các lĩnh
vực của đời sống xã hội, đến các quá trình xã hội mà con người là chủ thể. Những tác dụng
của giáo dục đối với các quá trình xã hội xét về mặt xã hội học được gọi là những chức năng
xã hội của giáo dục. Có 3 loại chức năng xã hội của giáo dục:
- Chức năng kinh tế - sản xuất.
- Chức năng chính trị - xã hội.
- Chức năng tư tưởng - văn hoá.
Những chức năng này thể hiện vai trò của giáo dục đối với sự tồn tại và phát triển của
xã hội về tất cả các mặt.
3.1. Chức năng kinh tế - sản xuất
7
Lao động dù đơn giản đến đâu cũng cần có sự huấn luyện để con người biết lao động,
có kinh nghiệm lao động. Lao động càng phức tạp, càng hiện đại càng đòi hỏi sự đầu tư vào
huấn luyện nhiều hơn. Mối liên hệ giữa giáo dục và sản xuất đươc hình thành trên sức lao
động. Sức lao động xã hội chỉ tồn tại trên nhân cách con người. Giáo dục tái tạo nên sức
mạnh bản chất của con người, vì vậy giáo dục được coi là phương thức tái sản xuất ra sức lao
động xã hội.
+ Giáo dục tạo ra nguồn nhân lực có tri thức, có kỹ thuật, có kỹ năng nghề nghiệp,
phát triển kinh tế sản xuất.
+ Giáo dục đào tạo lại nguồn nhân lực đã bị lỗi thời, tạo nên sức lao động mới, đáp ứng
kịp thời nguồn nhân lực thiếu hụt do nhiều nguyên nhân.
+ Bằng con đường truyền thông, giáo dục phát triển ở con người những năng lực chung
và năng lực riêng biệt, giúp con người nâng cao năng lực làm việc, thay đổi nghề nghiệp,
thay đổi việc làm, góp phần phát triển kinh tế sản xuất. Giáo dục góp phần giảm tỷ lệ thất
nghiệp, nâng cao đời sống cộng đồng.
Mặt khác, bất kỳ một nước nào, muốn phát triển kinh tế, sản xuất ngày càng mạnh mẽ
với năng suất ngày càng cao thì phải có đủ nhân lực và nhân lực phải có chất lượng cao. Đó
là đội ngũ đông đảo những người lao động không chỉ có những phẩm chất cao quý, mà còn
phải có những trình độ nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội.
Muốn có nguồn nhân lực như vậy, xã hội phải dựa vào giáo dục, mà chỉ có giáo dục
mới có thể đáp ứng được yêu cầu đó.
- Giáo dục góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển
+ Giáo dục tạo r s o động i một cách khéo léo, tinh xảo, hiệu quả để vừa thay
thế sức lao động cũ bị mất đi, vừa tạo ra sức lao động mới cao hơn, góp phần tăng năng suất
lao động, đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế – xã hội. Chính giáo dục đã t i s n u t s
o động xã hội, tạo ra lực lượng trực tiếp sản xuất và quản lý xã hội với trình độ, năng lực
cao.
+ Gi o d đ o tạo ại nguồn nhân ự đ ỗi th i, tạo nên sức lao động mới, đáp ứng
kịp thời nguồn nhân lực thiếu hụt do nhiều nguyên nhân. Bằng con đường truyền thông, giáo
dục phát triển ở con người những năng lực chung và năng lực riêng biệt, giúp con người nâng
cao năng lực làm việc, thay đổi nghề nghiệp, thay đổi việc làm, góp phần phát triển kinh tế
sản xuất.
8
+ Giáo dục trự ti p v th ng u ên bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kĩ
thuật, kĩ năng lao động cho nhân dân lao động. Đó là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế - sản
xuất của xã hội.
- Giáo dục góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống cộng đồng.
- Giáo dục tham gia vào chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Bằng
con đường truyền thông, giáo dục giúp mọi người nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, tăng
năng suất lao động, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo. Như vậy, giáo
dục góp phần phát triển kinh tế sản xuất.
- Giáo dục thông qua con đường truyền thông, tham gia vào chương trình dân số, kế
hoạch hóa gia đình. Giáo dục giúp cho mọi người nhận thức đúng đắn về dân số, sức khỏe
sinh sản, giảm tỷ lệ tăng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng giống nòi, góp
phần phát triển sản xuất.
Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, chất lượng giáo dục gắn liền với chất lượng sản
phẩm, hàng hóa. Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa thì giáo dục phải nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực. Trong thời đại phát triển như bão táp của khoa học và công nghệ,
nhân loại đang chuyển sang nền văn minh tin học, điện tử, sinh học. Khoa học-công nghệ đã
trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Sự phát triển lực lượng sản xuất gắn liền với sản xuất
hàng hóa và thị trường, gắn liền với sự phân công lao động và hợp tác quốc tế. Giáo dục
không phải là yếu tố phi sản xuất, giáo dục là yếu tố bên trong, yếu tố cấu thành của sản xuất
xã hội. Không thể phát triển lực lượng sản xuất nếu như không đầu tư thỏa đáng cho nhân tố
con người, nhân tố hàng đầu của lực lượng sản xuất. Không thể xây dựng được quan hệ sản
xuất mới xã hội chủ nghĩa nếu như không nâng cao trình độ dân trí, trình độ tổ chức và quản
lý của cán bộ và nhân dân. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, không một quốc gia nào muốn phát triển
lại đầu tư ít cho giáo dục. Cuộc chạy đua phát triển kinh tế hiện nay là cuộc chạy đua về khoa
học công nghệ, chạy đua về giáo dục đào tạo, chạy đua về nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực. Hội nghị lần thứ hai ban chấp hành Trung Ương khóa 8 đã nhấn mạnh: “Thực sự coi
giáo dục đào tạo là quốc sách, nhận thức sâu sắc giáo dục - đào tạo cùng khoa học công nghệ
là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư
cho sự phát triển”. Để làm tốt chức năng này giáo dục đào tạo phải xây dựng được một xã hội
học tập tạo điều kiện cho mọi người có thể học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Chính vì
vậy, giáo dục phải thực sự đi trước đón đầu thúc đẩy phát triển kinh tế sản xuất.
9
Như vậy, với chức năng kinh tế - sản xuất giáo dục là động lực chính thúc đẩy nền kinh
tế phát triển và giáo dục phải đi trước sự phát triển kinh tế - xã hội. Khi nền khoa học và
công nghệ đạt đến trình độ phát triển cao, nhu cầu xã hội đa dạng, người lao động phải là
những người có trình độ học vấn cao, có kiến thức rộng, có tay nghề vững, có tính năng
động, sáng tạo… thì giáo dục phải đào tạo nhân lực một cách có hệ thống, chính qui ở trình
độ cao.
b. Ch năng hính tr - hội
- Giáo dục góp phần quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức công
dân, pháp luật.
Giáo dục không đứng ngoài chính trị mà nó là phương thức tuyên truyền, phổ biến chủ
trương, đường lối, chính sách… của một chế độ chính trị, giai cấp hay chính đảng cầm
quyền. Giáo dục trực tiếp truyền bá hệ tư tưởng chính trị, đường lối chính sách của giai cấp
nắm quyền và trực tiếp đào tạo chuẩn bị cho thế hệ trẻ tham gia vào cuộc sống, bảo vệ chế độ
chính trị, xã hội đương thời.
- Giáo dục đào tạo người lao động đáp ứng những mục đích, những yêu cầu chính trị -
xã hội nhất định.
Như đã biết, mỗi hình thái kinh tế-xã hội cụ thể, thậm chí ngay trong một xã hội cụ thể
ở những giai đoạn phát triển khác nhau lại đòi hỏi những mẫu người công dân, người lao
động khác nhau nhằm đáp ứng mục đích, yêu cầu chính trị - xã hội nhất định.
Giáo dục phải đáp ứng “đơn đặt hàng” đó. Một khi đơn đặt hàng này thay đổi thì giáo
dục phải thay đổi về mục đích, hệ thống các ngành học, mục tiêu, nọi dung, phương pháp,
hình thức tổ chức giáo dục… để có thể đủ khả năng và điều kiện thực hiện tót nhất “đơn đặt
hàng” mới này. Muốn vậy, kinh nghiệm cho thấy, một mặt giáo dục phải có tính nhạy bén,
tính năng động, mặt khác xã hội phải hỗ trợ tích cực và có hiệu quả cho nó.
- Giáo dục tác động đến cấu trúc xã hội và mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành xã
hội.
Trong xã hội phong kiến, giáo dục góp phần không nhỏ trong việc khoét sâu thêm sự
phân chia giai cấp, xây dựng một cấu trúc xã hội mang tính chất giai cấp và đẳng cấp rõ rệt.
Ví dụ: Giáo dục trong chế độ phong kiến góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và duy
trì sự bất bình đẳng giữa nam và nữ (nam được đi học, thi cử, làm quan; nữ thì ngược lại,
không được đi học, ở nhà làm công việc nội trợ…).
10
Còn trong xã hội ta, nhờ giáo dục cho mọi người, giáo dục thường xuyên, giáo dục phổ
cập…, trình độ dân trí ngày một nâng cao, làm cho các tầng lớp xã hội dễ dàng nhích lại gần
nhau.
c. Ch năng t t ởng - văn hó
- Giáo dục là phương thức cơ bản truyền bá và xây dựng hệ tư tưởng chung định hướng
cho mọi thái độ và hành vi của toàn xã hội.
- Giáo dục góp phần nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cho toàn xã hội, xây
dựng lối sống, nếp sống có văn hóa (nâng cao dân trí).
- Giáo dục góp phần bảo tồn, phát triển những giá trị tư tưởng – văn hóa của nhân loại
và của dân tộc thông qua việc dạy học và giáo dục.
Tóm lại, với những chức năng này, giáo dục có khả năng tác động đến toàn bộ các lĩnh
vực hoạt động của xã hội thông qu những on ng i đ ợ gi o d .
Thực hiện những chức năng cơ bản đó, giáo dục phải bám sát yêu cầu phát triển kinh tế
- sản xuất, chính trị - xã hội, tư tưởng - văn hóa để đáp ứng đầy đủ và kịp thời. Đồng thời
giáo dục phải được phát triển mạnh mẽ để tạo tiền đề cho sự phát triển mới về kinh t ế, chính
trị, văn hóa, tư tưởng.
II. Đ I TƢỢNG NHIỆM VỤ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA GIÁO DỤC HỌC
Trước khi nghiên cứu bất kỳ một khoa học nào, muốn có một hướng đi đúng đắn trong
qúa trình lĩnh hội hệ thống tri thức của khoa học đó, cần phải nhận thức được đối tượng
nghiên cứu, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của khoa học đó.
1. Đối tƣợng của giáo dục học
Giáo dục học là một khoa học nên có đối tượng nghiên cứu, với các phương pháp
nghiên cứu cụ thể và có hệ thống khái niệm, phạm trù nghiên cứu.
1.1. Quá trình sư phạm tổng thể là đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học
- Giáo dục học là một trong số các khoa học nghiên cứu về con người. Giáo dục học
nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người.
- Quá trình hình thành và phát triển nhân cách của con người diễn ra ở gia đình, nhà
trường và xã hội. Trong đó, quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người diễn ra
trong nhà trường là một quá trình có tổ chức, có hệ thống, có kế hoạch, có phương pháp, do
các nhà chuyên môn đảm nhận nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của người
học. Quá trình đó được gọi là quá trình sư phạm tổng thể.
a. C đặ tr ng ơ n ủ qu trình s phạ tổng thể
11
- Quá trình giáo dục là một hệ thống những tác động có ý thức, có mục đích, có kế
hoạch.
- Do hệ thống những cơ quan giáo dục, dạy học tổ chức.
- Luôn có sự tương tác qua lại giữa các thành phần tham gia: người dạy (chủ thể tác
động) và người học (chủ thể hoạt động), trong đó nhà giáo dục giữ vai trò chủ đạo, tổ chức
hướng dẫn các loại hình hoạt động và giao lưu và người học giữ vai trò chủ động, tích cực, tự
giác tham gia và các loại hình hoạt động và giao lưu đó để chiếm lĩnh và biến những kinh
nghiệm xã hội, những giá trị văn hóa xã hội thành vốn sống của mình.
- Quá trình giáo dục bao hàm cả hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục.
- Nhằm phát triển toàn diện nhân cách người học đáp ứng những yêu cầu của giai đoạn
lịch sử xã hội mới.
Từ những đặc trưng trên, chúng ta có thể rút ra định nghĩa:
Qu trình s phạ tổng thể qu trình gi o d v ih ngh rộng, o qu t to n ộ
t động dạ họ v gi o d đ ợ đ nh h ng theo đí h đ nh, đ ợ tổ h
ột h hợp ý, ho họ nh hình th nh v ph t triển nhân h ủ ng i họ phù hợp
v i đí h gi o d hội qu đ nh.
. C u trú ủ qu trình s phạ tổng thể
- Quá trình sư phạm tổng thể là sự thống nhất của hai quá trình bộ phận: quá trình dạy
học và quá trình giáo dục. Cả hai quá trình đó đều thực hiện chức năng chung của quá trình
sư phạm tổng thể trong việc hình thành nhân cách toàn diện. Song mỗi quá trình bộ phận đều
có chức năng trội của mình và dựa vào chức năng đó để thực hiện chức năng khác.
Chức năng trội của quá trình dạy học là trau dồi học vấn, là chuyển giao và lĩnh hội hệ
thống tri thức khoa học, những kỹ năng, kỹ xảo nhận thức và hoạt động.
Chức năng trội của quá trình giáo dục là xây dựng hệ thống niềm tin, lý tưởng, động cơ,
thái độ, tính cách, thói quen; là hình thành và phát triển những phẩm chất về thế giới quan
khoa học, chính trị, đạo đức, thẩm mỹ... của cá nhân người học.
Nhờ đó, mỗi quá trình có những đặc điểm riêng mà giáo viên phải quan tâm để tổ chức
từng quá trình giáo dục bộ phận đạt chất lượng và kết quả.
Quá trình dạy học Quá trình giáo dục
* Hình thành kh i ni ho họ * Hình th nh h th ng gi tr
- Hình thành hiểu biết về thế giới quan - Hình thành thái độ đối với hiện thực khách quan
- Tác động chủ yếu đến trí tuệ - Tác động chủ yếu đến tình cảm, ý chí
12
- Diễn ra chủ yếu trong nhà trường, trên lớp - Diễn ra trên lớp, ngoài lớp, trong trường, ngoài trường
- Lực lượng tác động chủ yếu là giáo viên - Lực lượng tác động phong phú, phức tạp
- Đo lường tương đối dễ dàng - Khó đo lường
- Quá trình giáo dục tổng thể cũng như quá trình giáo dục bộ phận đều được tạo thành
bởi nhiều yếu tố:
+ Mục đích giáo dục: Là đơn đặt hàng của xã hội về mẫu nhân cách mà giáo dục cần
thực hiện cho được. Mục đích giáo dục được thể hiện thành hệ thống các mục tiêu giáo dục
và nhiệm vụ giáo dục. Mục đích giáo dục chi phối nội dung, phương pháp, phương tiện, hình
thức tổ chức và cả đán giá hoạt động giáo dục.
+ Nội dung giáo dục: Là hệ thống giá trị (kiến thức, kỹ năng, giá trị đạo đức, khuôn mẫu
hành vi ứng xử…) được lựa chọn của kinh nghiệm xã hội và của nền văn hóa của loài người
cần hình thành ở người học. Nội dung giáo dục phản ánh trong chương trình, sách giáo khoa,
nó tạo nên nội dung hoạt động cho nhà giáo dục và người được giáo dục, chi phối phương
pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục nhằm đạt được mục đích giáo dục đã định.
+ Phương pháp giáo dục: Là các con đường, các cách thức, các biện pháp hoạt động gắn
bó lẫn nhau giữa thầy và trò để truyền đạt và chiếm lĩnh nội dung giáo dục, đạt tới mục đích
giáo dục.
+ Phương tiện giáo dục: Là những vật mang nội dung và phương pháp giáo dục, là
những phương tiện hoạt động giáo dục của thầy và hoạt động học tập của trò.
+ Hình thức tổ chức giáo dục: Là biểu hiện bên ngoài, là các hình thức tổ chức hoạt
động giữa thầy và trò.
+ Nhà giáo dục: Là thầy giáo và những người làm công tác giáo dục học sinh – là chủ
thể tác động giáo dục, giữ vai trò chủ đạo, định hướng, tổ chức, điều khiển, điều chỉnh hoạt
động giáo dục và tự giáo dục.
+ Người được giáo dục: Là cá nhân học sinh và tập thể học sinh – Là đối tượng nhận sự
tác động của nhà giáo dục, đồng thời là chủ thể tự giáo dục.
+ Kết quả giáo dục: Là trình độ phát triển nhân cách theo phương hướng mục đích giáo
dục, là tác nhân kích thích và điều chỉnh quá trình giáo dục.
+ Môi trường giáo dục: Tham gia quá trình giáo dục còn có các điều kiện giáo dục bên
trong và bên ngoài. Đó là không khí tâm lý chung của nhà trường, điều kiện cơ sở vật chất,
điều kiện kinh tế - chính trị xã hội.
13
* Quan hệ giữa các yếu tố: Toàn bộ các yếu tố trên vận động, phát triển và quan hệ biện
chứng với nhau, thúc đẩy lẫn nhau trong cùng một hệ thống.
Nhà giáo dục tác động đến người được giáo dục thông qua nội dung, phương pháp,
phương tiện trong môi trường nhất định nhằm thực hiện mục đích giáo dục đặt ra đáp ứng
yêu cầu của xã hội trong một giai đoạn nhất định.
C qu trình gi o d tổng thể ẫn qu trình gi o d ộ phận v t ng ut ủ
nó đ u đ i t ợng nghiên u ủ gi o d họ .
Sơ đồ về cấu tr c thành tố HĐGD
Giáo viên Mục đích, nhiệm
vụ
Nội dung
PP, PT,
HTTC
Học sinh Kết quả
2. Nhiệm vụ của giáo dục học
- NC và hoàn thiện các vấn đề thuộc phạm trù PPL KHGD
- NC các quy luật của giáo dục
- NC Các nhân tố của QTGD và mối quan hệ giữa cá nhân tố.
- NC các vấn đề trong hệ thống GD quốc dân, trong quản lý GD và đào tạo.
3. Các phƣơng pháp nghiên cứu Giáo dục học
3.1. Phương pháp luận nghiên cứu Giáo dục học
14
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là lý thuyết về phương pháp nhận thức khoa
học. Phương pháp luận nghiên cứu Giáo dục học là lý thuyết về phương pháp nghiên cứu các
hiện tượng giáo dục nhằm phát hiện ra bản chất và qui luật của chúng, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục. Những quan điểm phương pháp luận còn được gọi là quan điểm tiếp cận
đối tượng nghiên cứu hay phương pháp tiếp cận. Những quan điểm phương pháp luận nghiên
cứu Giáo dục học là “kim chỉ nam” định hướng, dẫn dắt nhà nghiên cứu trên con đường tìm
tòi, sáng tạo. Trong nghiên cứu Giáo dục học có những quan điểm phương pháp luận sau
đây:
- Qu n điể h th ng - u trú
Quan điểm này đòi hỏi trong quá trình nghiên cứu phải xem xét đối tượng một cách
toàn diện, nhiều mặt, nhiều chiều, nhiều mối quan hệ khác nhau và trong trạng thái vận động,
phát triển của chúng, từ đó tìm ra bản chất và qui luật vận động của đối tượng nghiên cứu.
- Qu n điể h s - lôgic
Quan điểm này đòi hỏi trong quá trình nghiên cứu cần tìm hiểu, phát hiện nguồn gốc
nảy sinh, phát triển của đối tượng trong những thời gian và không gian cụ thể với những điều
kiện, hoàn cảnh cụ thể, từ đó phát hiện bản chất, chất lượng mới và quy luật phát triển tất yếu
của đối tượng nghiên cứu.
- Qu n điể thự tiễn
Quan điểm này đòi hỏi trong quá trình nghiên cứu phải xuất phát từ thực tiễn giáo dục,
do yêu cầu của thực tiễn giáo dục đề ra. Đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học phải là một
trong những vấn đề cấp thiết của thực tiễn khách quan mà khi giải quyết vấn đề đó thì góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục.
3. . Các phương pháp nghiên cứu Giáo dục học
3.2.1. Nh m phƣơng pháp nghiên cứu l lu n
Đây là nhóm phương pháp nhận thức khoa học giáo dục bằng con đường suy luận dựa
trên các tài liệu lý thuyết đã được thu thập từ các nguồn khác nhau như sách báo, tạp chí, tài
liệu tham khảo, văn bản, nghị quyết, công trình nghiên cứu của người khác v.v… Các tài liệu
được phân tích, tổng hợp, phân lọai, hệ thống hóa để tạo thành những tri thức, lý thuyết giáo
dục mới làm cơ sở khoa học cho vấn đề nghiên cứu.
3.2.2. Nh m phƣơng pháp nghiên cứu thực ti n
Đây là các phương pháp xem xét, phân tích đối tượng khoa học một cách trực tiếp trong
thực tiễn.
15
. h ơng ph p qu n s t s phạm
- Quan sát sư phạm là phương pháp thu thập thông tin về đối tượng nghiên cứu bằng
cách tri giác có chủ định đối tượng và các yếu tố liên quan đến đối tượng. Quan sát với tư
cách là phương pháp nghiên cứu khoa học là một hoạt động có mục đích, có kế hoạch và hệ
thống của nhà nghiên cứu nhằm thu thập những tài liệu về thực tiễn giáo dục làm cơ sở cho
việc đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tương ứng hoặc kiểm chứng cho lý thuyết, giả
thuyết…
- Theo mối quan hệ giữa đối tượng quan sát và chủ thể quan sát thì có các dạng quan sát
trực tiếp, quan sát gián tiếp, quan sát công khai, kín đáo. Theo dấu hiệu về thời gian thì có
quan sát lâu dài, quan sát thời gian ngắn. Theo nhiệm vụ thì có quan sát phát hiện, quan sát
kiểm nghiệm…
- Những êu u của phương pháp quan sát:
+ Xác định rõ ràng mục đích, nhiệm vụ và đối tượng quan sát
+ Xây dựng kế hoạch, tiến trình quan sát
+ Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt: lý luận, thực tiễn, phương pháp, phương tiện quan
sát…
+ Tiến hành quan sát cẩn thận và có hệ thống theo kế hoạch
+ Ghi chép kết quả quan sát khách quan, chính xác
+ Kiểm tra lại kết quả quan sát.
. h ơng ph p đi u tr gi o d
* i u tr ng tr hu n ph ng v n
Điều tra bằng trò chuyên là phương pháp thu thập thông tin về đối tượng nghiên cứu
qua trao đổi ý kiến trực tiếp với những người được nghiên cứu.
Các oại trò chuyện: trò chuyên trực tiếp; trò chuyện gián tiếp; trò chuyện thẳng; trò
chuyện đường vòng; trò chuyện bổ sung; trò chuyện đi sâu; trò chuyện phát hiện; trò chuyện
kiểm nghiệm.
Muốn trò chuyện có kết quả cần đảm bảo các yêu cầu:
- Xác định rõ ràng mục đích, yêu cầu cuộc trò chuyện
- Thiết kế hệ thống câu hỏi cơ bản phù hợp với mục đích trò chuyện
- Tìm hiểu người đối thoại để lựa chọn cách trò chuyện phù hợp
- Biết cách điều khiển câu chuyện và đúng mục đích.
- Tạo không khí tự nhiên, thân mật, cởi mở trong khi trò chuyện.
16
* i u tr ng phi u h i n ét :
Điều tra bằng phiếu hỏi (ankét) ph ơng ph p sử dụng một hệ thống câu hỏi nhất loạt
đặt ra cho một số lượng lớn đối tượng được nghiên cứu nhằm thu thập ý kiến của họ về vấn
đề nghiên cứu dưới hình thức viết. Căn cứ vào mục đích, tính chất của việc điều tra, người ta
có thể sử dụng nhiều dạng câu hỏi khác nhau:
- Câu hỏi “đóng” là những câu hỏi có kèm theo phương án trả lời. Người được trưng
cầu ý kiến có thể lựa chọn một số phương án phù hợp với nhận thức của mình.
- Câu hỏi ở là nhũng câu hỏi không có sẵn phương án trả lời và người được trưng
cầu ý kiến tự trả lời theo yêu cầu của người hỏi.
Điều tra bằng ankét có thể phân oại như sau:
- Điều tra thăm dò (câu hỏi rộng và nông) nhằm thu nhập tài liệu ở mức sơ bộ về đôi
tượng.
- Điều tra sâu (câu hỏi h p và đi sâu) nhằm khai thác sâu sắc một vài khía cạnh nào đó
của đối tượng nghiên cứu.
- Điều tra bổ sung nhằm thu nhập tài liệu bổ sung cho các phương pháp khác.
Những yêu cầu của phương pháp điều tra bằng ankét:
- Xác định rõ mục đích và nội dung điều tra
- Xây dựng hệ thống câu hỏi rõ ràng, chính xác, đảm bảo cho mọi người hiểu dễ dàng
và như nhau, có nhiều loại câu hỏi có thể bổ sung và kiểm tra lẫn nhau.
- Hướng dẫn trả lời rõ ràng
- Phải điều tra nhiều lần và đảm bảo số lượng người được hỏi đủ lớn.
- Sau khi thu thập thông tin phải xử lý thông tin chính xác, khách quan.
. h ơng ph p tổng t inh nghi
Phương pháp tổng kết kinh nghiệm là phương pháp phân tích, đánh giá, khái quát hóa
và hệ thống hóa những kinh nghiệm trong thực tiễn giáo dục nhằm rút ra những những bài
học bổ ích, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục.
Tiêu hu n lựa chọn kinh nghiệm giáo dục:
- Kinh nghiệm phải mới
- Kinh nghiệm có chất lượng và hiệu quả giáo dục cao
- Phù hợp với những thành tựu khoa học giáo dục tiên tiến
- Có tính ổn định
- Có khả năng ứng dụng được
17
C tổng kết kinh nghiệm:
- Chọn điển hình (phát hiện, xác định đúng đối tượng nghiên cứu)
- Mô tả lại sự kiện một cách khách quan dựa trên nhiều phương pháp khác nhau như:
quan sát, trò chuyện, điều tra…
- Khôi phục lại sự kiện đã xảy ra bằng mô hình lý thuyết: phân tích sự kiện, hệ thống
hoá các sự kiện, rút ra các khái quát lý luận.
- Những lý luận tổng kết từ kinh nghiệm cần được phổ biến rộng rãi và ứng dụng vào
thực tế.
d. h ơng ph p thự nghi s phạ
Thực nghiệm sư phạm là phương pháp nghiên cứu một cách chủ động, có hệ thống một
hiện tượng giáo dục nhằm xác định mối quan hệ giữa tác động giáo dục với hiện tượng giáo
dục được nghiên cứu trong những điều kiện đã được khống chế.
Nét đặc trưng của phương pháp này là nhà nghiên cứu chủ động tạo ra điều kiện nghiên
cứu và khi cần thiết có thể lặp lại nhiều lần điều kiện đó.
Có 2 loại thực nghiệm: thực nghiệm tự nhiên và thực nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Các bước tiến hành thực nghiệm:
- Xác định vấn đề thực nghiệm với mục đích rõ ràng
- Nêu giả thuyết và xây dựng đề cương thực nghiệm
- Tổ chức thực nghiệm: chọn mẫu thực nghiệm; bồi dưỡng cộng tác viên; theo dõi thực
nghiệm: quan sát, ghi chép, đo đạc…
- Xử lý kết quả thực nghiệm, rút ra kết luận khoa học.
Lưu ý: Khi tiến hành thực nghiệm sư phạm không được làm đảo lộn hoạt động bình
thường của quá trình sư phạm và chỉ được tiến hành trong những điều kiện và tiêu chuẩn
nghiêm ngặt với luận cứ khoa học; Tiến hành thực nghiệm ở nhiều địa bàn, trên các đối
tượng khác nhau và thực nghiệm nhiều lần trên một đối tượng; Sử dụng các phương pháp hỗ
trợ: quan sát, điều tra, thống kê toán học…
e. h ơng ph p nghiên u s n ph hoạt động
Đây là phương pháp phân tích các sản phẩm hoạt động của đối tượng nghiên cứu (giáo
viên, học sinh, cán bộ quản lý…) nhằm thu thập những thông tin cần thiết về cá nhân hay tập
thể.
Những yêu cầu:
18
- Thu thập nhiều tài liệu khác nhau, phân loại, hệ thống hóa tài liệu với những dấu hiệu
cơ bản, đặc thù…
- Kết hợp với những tài liệu lưu trữ…
- Dựng lại quá trình hoạt động đưa đến sản phẩm.(làm như thế nào?)
- Tìm hiểu đầy đủ các mặt khác của người tạo ra sản phẩm.
g. h ơng ph p ý i n hu ên gi
Là phương pháp thu thập thông tin khoa học, nhận xét đánh giá một sản phẩm khoa học
bằng cách sử dụng trí tuệ một đội ngũ chuyên gia có trình độ cao về lĩnh vực nghiên cứu.
Tiến hành lấy ý kiến chuyên gia bằng cách: trực tiếp phỏng vấn xin ý kiến; Thông qua
thư từ; Thông qua hội thảo, tranh luận, đánh giá, nghiệm thu công trình khoa học…
êu cầu:
- Chọn đúng chuyên gia có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực đang nghiên cứu, có
phẩm chất trung thực trong khoa học.
- Xây dựng hệ thống các chuẩn đánh giá, các tieu chí cụ thể, dễ hiểu, tường minh để
nhận xét, đánh giá theo các chuẩn ấy.
- Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng qua lại của các chuyên gia về ý kiến, quan điểm…
3.2.3. Nh m phƣơng pháp x l số liệu b ng thống kê toán học
Sử dụng các lý thuyết Toán học, các phương pháp lôgic Tóan học để xây dựng các lý
thuyết giáo dục hoặc để xác định thông số liên quan tới đối tượng nghiên cứu của một đề tài
nhằm tìm ra qui luật vận động của đối tượng.
Sử dụng Toán thống kê để xử lý các tài liệu thu thập từ các phương pháp khác nhau.
4. Các khái niệm và phạm trù cơ bản của Giáo dục học
4.1. Giáo dục
Giáo dục theo từ tiếng Hán thì giáo có nghĩa là dạy, là rèn luyện về đường tinh thần
nhằm phát triển tri thức và huấn luyện tình cảm đạo đức; dục là nuôi, là săn sóc về mặt thể
chất. Vậy giáo dục là một sự rèn luyện con người về cả ba phương diện trí tuệ, tình cảm, thể
chất. Theo phương Tây thì từ education vốn xuất phát từ chữ educare của tiếng Latinh. Độ ng
từ educare là dắt dẫn để làm phát khởi ra những khả năng tiềm tàng. Sự dắt dẫn này nhằm
đưa con người từ không biết đến biết, từ xấu đến tốt, từ thấp kém đến cao thượng, từ chưa
hoàn thiện đến hoàn thiện. Ngày nay, khái niệm giáo dục được hiểu theo nhiều nghĩa khác
nhau.
4. . . Gi o d (theo nghĩa rộng)
19
Gi o d theo ngh rộng hoạt động gi o d tổng thể hình th nh v ph t triển
nhân h đ ợ tổ h ột h ó đí h, ó hoạ h nh ph t triển t i đ những
ti năng s ạnh thể h t v tinh th n ủ on ng i. Như vậy, giáo dục là một bộ phận
của quá trình xã hội hình thành cá nhân con người, bao gồm những nhân tố tác động có mục
đích, có tổ chức của xã hội, do những người có kinh nghiệm, có chuyên môn gọi là nhà giáo
dục, nhà sư phạm đảm nhận. Nơi tổ chức hoạt động giáo dục một cách có hệ thống có kế
hoạch chặt chẽ nhất là nhà trường. Với nghĩa rộng như trên, giáo dục là một hoạt động tổng
thể bao gồm giáo dục trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục
lao động do nhà trường phụ trách trước xã hội.
4. . . Gi o d (nghĩa h p)
Gi o d ngh h p ột ộ phận ủ hoạt động gi o d ngh rộng , hoạt
động gi o d nh hình th nh th gi i qu n ho họ , t t ởng hính tr , đạo đ , th
, o động, ph t triển thể ự , những h nh vi v thói quen ng đúng đ n ủ nhân
trong i qu n h hội. Theo nghĩa này giáo dục (nghĩa h p) bao gồm các bộ phận:
đức dục, mỹ dục, thể dục, giáo dục lao động.
Việc hình thành lý tưởng, niềm tin, thái độ, những hành vi và thói quen ứng xử… là thế
mạnh của quá trình giáo dục và được tiến hành thông qua sinh hoạt tập thể, các hoạt động xã
hội, lao động công ích… trong và ngoài nhà trường.
4. . ạ học
Dạ họ ột ộ phận ủ gi o d ngh rộng , qu trình t động qu ại giữ
gi o viên v họ sinh nh tru n th v nh hội những inh nghi hs hội o i
ng i i n th , năng, o… để ph t triển những năng ự v ph h t u ng i
họ theo đí h gi o d .
Quá trình này là một bộ phận hữu cơ của quá trình giáo dục tổng thể, trong đó:
- Vai trò của nhà sư phạm là định hướng tổ chức, thực hiện việc truyền thụ tri thức, kỹ
năng và kỹ xảo đến người học một cách hợp lý, khoa học, do đó luôn luôn có vai trò và tác
dụng chủ đạo .
- Người học tiếp thu một cách có ý thức độc lập và sáng tạo hệ thống kiến thức, kỹ năng
và kỹ xảo, hình thành năng lực và thái độ đúng đắn. Người học là chủ thể sáng tạo của việc
học, của việc hình thành nhân cách của bản thân .
Theo quan điểm tiếp cận hệ thống, thì vai trò chủ đạo của giáo viên luôn uôn có ý nghĩa
đặc biệt đối với việc bảo đảm chất lượng của học sinh trong học tập .
20