Những vấn ðề chung của tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm

  • 63 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 63 trang

Nội dung text: Những vấn ðề chung của tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm

Chương I
NHỮNG VẤN ðỀ CHUNG CỦA TÂM LÍ HỌC
LỨA TUỔI VÀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHẠM
I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. ðối tượng của TLH lứa tuổi và TLH sư phạm
1.1. ðối tượng của Tâm lý học lứa tuổi
Tâm lý học lứa tuổi nghiên cứu quy luật và ñộng lực phát triển tâm lý của con
người theo các lứa tuổi khác nhau và xem xét quá trình con người trở thành nhân cách
như thế nào. Nghiên cứu các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, thuộc tính tâm lý ở các
lứa tuổi khác nhau và sự khác biệt của chúng ở mỗi cá nhân trong cùng một lứa tuổi.
Nghiên cứu các dạng hoạt ñộng (vui chơi, học tập, lao ñộng...) khác nhau và vai trò
của chúng ñối với sự phát triển tâm lý của cá nhân.
Tâm lý học lứa tuổi là một chuyên ngành của Tâm lý học. Nó nghiên cứu các
hiện tượng và các qui luật của sự phát triển tâm lý theo các thời kỳ lứa tuổi. Qua ñó
nêu lên nguyên nhân, ñộng lực của sự phát triển tâm lý cùng với những ñặc trưng tâm
lý qua các giai ñoạn phát triển theo lứa tuổi. Trên cơ sở ñó nhà giáo dục sẽ tổ chức quá
trình dạy học và giáo dục nhằm nâng cao kết quả. Ngoài ra, tâm lý học lứa tuổi còn
phân chia thành những chuyên ngành hẹp ñể nghiên cứu sâu về từng lứa tuổi.
1.2. ðối tượng của Tâm lý học sư phạm
Tâm lý học Sư phạm nghiên cứu những ñặc ñiểm và những qui luật tâm lý của
quá trình lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, cũng như quá trình hình thành
các phẩm chất trí tuệ và sự phát triển nhân cách của trẻ dưới sự tác ñộng của dạy học
và giáo dục. Nó nghiên cứu những ñặc ñiểm tâm lý của học sinh và những ñặc ñiểm
tâm lý của những người làm công tác giáo dục. ðồng thời xem xét mối quan hệ qua lại
giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh với học sinh. Từ ñó vạch ra những yêu cầu
về nhân cách của cả thầy và trò.
Những quan sát hàng ngày cho ta thấy trẻ có những rung cảm và suy nghĩ
không giống người lớn, có rất nhiều ñiều trẻ chưa làm ñược. Nhưng vấn ñề ở ñây
không phải là ở chỗ trẻ chưa làm ñược những gì, chưa nắm ñược gì...mà ta cần phải
hiểu ñược ở ñứa trẻ hiện có những gì, có thể làm ñược gì, nó sẽ thay ñổi như thế nào
và sẽ có ñược những gì trong quá trình sống và hoạt ñộng theo lứa tuổi. Có hiểu ñược
những ñiều ñó ta mới hiểu ñược nguyên nhân của những phẩm chất tâm lý mới ñặc
trưng cho nhân cách. Mặt khác, ở mỗi lứa tuổi có những thuận lợi và khó khăn riêng
ñòi hỏi ta phải có phương pháp giáo dục thích hợp với từng lứa tuổi và từng cá nhân.
Trong quá trình dạy học và giáo dục nếu ta không chú ý tới ñiều ñó thì dù người giáo
viên có am hiểu khoa học ñến ñâu cũng khó có thể ñạt ñược kết quả tốt trong công tác
sư phạm của mình.
2. Mối quan hệ giữa tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm là những chuyên ngành của tâm lý
học, ñều dựa trên cơ sở của TLH ñại cương. TLH ñại cương cung cấp cho hai chuyên
ngành này những khái niệm cơ bản về các hiện tượng tâm lý ñể hai chuyên ngành này
sử dụng khi ñi sâu vào ñối tượng nghiên cứu của mình. tâm lý học lứa tuổi và tâm lý
học sư phạm cùng có chung khách thể nghiên cứu ñó là những con người bình thường
ở những giai ñoạn phát triển khác nhau. Nếu ta nghiên cứu sự phát triển tâm lý của trẻ
theo từng lứa tuổi thì nó sẽ là ñối tượng nghiên cứu của tâm lý học lứa tuổi. Nếu
1
nghiên cứu con người với tư cách là người học dưới tác ñộng có mục ñích của nhà
giáo dục thì nó lại là ñối tượng của tâm lý học sư phạm. Tuy có ñối tượng nghiên cứu
khác nhau nhưng chúng có mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau. Những kết
quả nghiên cứu của tâm lý học lứa tuổi sẽ là cơ sở khoa học quan trọng ñể thiết kế quá
trình phát triển nhân cách của trẻ. Mặt khác, nhờ những thành tựu của tâm lý học sư
phạm chúng ta sẽ có ñiều kiện cải tiến và nâng cao hiệu quả của dạy học và giáo dục,
ñồng thời còn tạo cơ sở khoa học ñể xây dựng nội dung và phương pháp dạy học và
giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi. Cả tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm ñều
nghiên cứu trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục và cùng phục vụ ñắc lực cho sự
phát triển của chính ñứa trẻ ñó. Do ñó, sự phân ranh giới giữa hai chuyên ngành là chỉ
có tính chất tương ñối.
3. Lịch sử phát triển của TLH lứa tuổi và TLH sư phạm
+ Do sự phát triển của TLH ñại cương ñặc biệt là TLH thực nghiệm ứng dụng.
Từ ñó các nhà TLH thấy rằng những qui luật của tâm lý học ñại cương không ñủ ñể
giải thích những ñặc ñiểm và qui luật tâm lý của trẻ, ñiều ñó dẫn tới việc nghiên cứu
những hiện tượng tâm lý ở các lứa tuổi.
+ Do sự ra ñời của học thuyết tiến hóa của J.Lamác và S.ðácuyn. Họ ñã nghiên
cứu sự phát triển tâm lý trong các thời kỳ khác nhau của nó. Với sự ra ñời của TLH di
truyền ñã nghiên cứu sự tiến hóa chủng loại từ ñộng vật nguyên sinh ñến loài người và
nghiên cứu sự tiến hóa của cá thể từ lúc sinh ra ñến tuổi trưởng thành.
+ Do những nhu cầu thực tiễn trong các ngành sư phạm, y học và phục vụ trẻ
em luôn cần tới những hiểu biết về ñặc ñiểm tâm lý lứa tuổi.
Xuất phát từ ba yếu tố trên, vào giữa thế kỷ XIX TLH lứa tuổi ñã trở thành
khoa học ñộc lập. Cômenxki (1592-1670) người ñầu tiên ñã nêu lên tư tưởng tất yếu
phải xây dựng một hệ thống dạy học phù hợp với những ñặc ñiểm tâm lý của trẻ.
Tóm lại: Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm ra ñời rất muộn nên các
môn khoa học này còn nhiều hạn chế và còn nhiều vấn ñề chưa giải quyết ñược. Vì
thế, có nhiều người vẫn còn quan niệm ñơn giản rằng: chỉ cần vận dụng qui luật của
TLH ñại cương vào lĩnh vực tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm là ñủ, nên
trong thời gian ñó không có những công trình nghiên cứu riêng cho tâm lý học lứa tuổi
và tâm lý học sư phạm. Họ coi tâm lý học sư phạm chỉ là môn cho dành cho giáo viên
và tâm lý học sư phạm chỉ tìm thấy con ñường ñi ñúng ñắn riêng của mình kể từ khi
các nhà nghiên cứu có quan niệm rằng: Tâm lý không chỉ ñược biểu hiện mà còn ñược
hình thành trong hoạt ñộng. Từ ñó, các nhà tâm lý học sư phạm nghiên cứu hoạt ñộng
của trẻ trong những ñiều kiện dạy học và giáo dục. Cũng từ ñó tâm lý học lứa tuổi và
tâm lý học sư phạm ñã dần dần xác ñịnh ñược ñối tượng nghiên cứu của mình và ñã có
những ñóng góp to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Người mở ñầu cho quan niệm trên
ñây là nhà TLH Xô Viết L.X.Vưgôtxki (1896 - 1934).
II. LÝ LUẬN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM
1.Khái quát chung
1.1. Quan niệm về trẻ em
Buổi ñầu của xã hội loài người, chưa thể có ñược khái niệm về trẻ em. Thuở ấy,
người ta coi trẻ em là người lớn thu nhỏ lại, nghĩa là giữa trẻ em và người lớn chỉ có
sự khác nhau về số lượng, tầm cỡ, kích thước chứ không khác nhau về chất lượng của
các hiện tượng tâm lý. Bởi vì hoạt ñộng của người lớn không cao hơn hẳn với hoạt
ñộng của trẻ em, cũng làm bấy nhiêu việc với những thao tác giống hệt nhau. Thời bấy
giờ, những thao tác lao ñộng sản xuất không khác bao nhiêu so với thao tác sử dụng
công cụ sinh hoạt. Các thao tác hoạt ñộng còn quá thô sơ, ñơn ñiệu khiến cho sự khác
biệt về tâm lý giữa trẻ em và người lớn coi như không ñáng kể.
2
Xã hội càng văn minh, tuổi thơ ñược kéo dài hơn, công cụ lao ñộng ñòi hỏi phải
có những thao tác phức tạp hơn. Nên những thao tác sử dụng các công cụ lao ñộng cao
hơn những thao tác sử dụng các ñồ dùng sinh hoạt. Sự khác nhau ñó ñã làm cho tâm lý
của trẻ em và người lớn có sự khác nhau về chất. J.J.Rútxô (1712 - 1778) ñã nhận xét:
Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại và người lớn không phải lúc nào cũng có
thể hiểu ñược trí tuệ, nguyện vọng và tình cảm ñộc ñáo của trẻ, vì “trẻ em có những
cách nhìn, cách suy nghĩ và cảm nhận riêng của nó”. Sự khác nhau giữa trẻ em và
người lớn là sự khác nhau về chất.
TLH duy vật biện chứng cho rằng: Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại,
trẻ em là trẻ em, nó vận ñộng và phát triển theo quy luật trẻ em. Ngay từ khi cất tiếng
khóc chào ñời ñứa trẻ là một con người, một thành viên xã hội, nó ñã có nhu cầu ñặc
trưng của con người ñó là nhu cầu giao tiếp với người lớn. Do ñó, người lớn cần có
những hình thức ngôn ngữ riêng ñể giao tiếp với trẻ, người lớn phải có cách nuôi nấng,
dạy dỗ nó theo kiểu người (trẻ phải ñược bú sữa mẹ, ñược ăn chín, ñược ủ ấm, nhất là
cần phải ñược âu yếm, thương yêu…) và người lớn phải giúp trẻ tiếp thu nền văn hóa
xã hội của loài người. Những ñiều kiện sống và hoạt ñộng ở các thời kỳ lịch sử khác
nhau là rất khác nhau, mỗi thời ñại khác nhau lại có sản phẩm trẻ em của riêng mình,
chính vì thế mà ta không nên áp ñặt những tiêu chuẩn phát triển hay phương pháp giáo
dục trẻ em ở thời ñại xưa cho thời ñại nay.
1.2. Quan niệm sai lầm về sự phát triển tâm lý của trẻ
Quan niệm duy tâm cho rằng: Sự phát triển tâm lý của trẻ chỉ là sự tăng hay
giảm về số lượng mà không có sự biến ñổi về chất lượng của các hiện tượng tâm lý
ñang ñược phát triển. Ví dụ: sự phát triển ngôn ngữ của trẻ chỉ là sự tăng về số lượng
từ; tăng thời gian tập trung chú ý... Nhìn chung, sự tăng hay giảm về số lượng các hiện
tượng tâm lý cũng có ý nghĩa nhất ñịnh trong sự phát triển tâm lý của trẻ, nhưng nó
không thể giới hạn toàn bộ sự phát triển tâm lý của trẻ. Quan niệm này ñã xem sự phát
triển của mỗi hiện tượng tâm lý như là quá trình diễn ra một cách tự phát không tuân
theo qui luật, con người không thể nhận thức ñược và không thể ñiều khiển ñược nó.
Có nghĩa là ñứa trẻ sinh ra như thế nào thì lớn lên nó sẽ như thế ấy theo kiểu “Cha mẹ
sinh con, trời sinh tính” và người ta mất lòng tin vào sự cải tạo con người. Quan niệm
sai lầm này ñược biểu hiện rõ ở nội dung của thuyết tiền ñịnh, thuyết duy cảm, thuyết
hội tụ hai yếu tố.
1.2.1.Thuyết tiền ñịnh
Thuyết tiền ñịnh coi sự phát triển tâm lý là do các tiềm năng sinh vật gây ra và
con người có tiềm năng ñó ngay từ khi ra ñời. Mọi ñặc ñiểm tâm lý chung và có tính
chất cá thể ñều là tiền ñịnh (ñều ñược quyết ñịnh trước), ñều có sẵn trong các cấu trúc
sinh vật và sự phát triển chỉ là quá trình trưởng thành, chín muồi của những thuộc tính
ñã có sẵn ngay từ ñầu và ñược quyết ñịnh trước bằng con ñường di truyền. Gần ñây,
sinh học ñã phát hiện ra cơ chế gen di truyền và người ta ñã cho rằng: những thuộc
tính của nhân cách, năng lực cũng ñược mã hóa, chương trình hóa trong các trang bị
gen. Phái nhi ñồng học cho rằng: Di truyền là nhân tố cơ bản quyết ñịnh “Cha mẹ ngu
ñần thì sinh con ngu ñần”. Họ coi quy luật lặp lại là quy luật cơ bản của sự phát triển.
Sự phát triển của giống lặp lại sự phát triển của loài (Theo quan niệm của nhà tâm lý
học người ðức V.Stecnơ ñã so sánh sự phát triển của cá thể với sự tiến hóa ñộng vật
và lịch sử loài người như vậy).
Thuyết tiền ñịnh ñã ñề cao vai trò của yếu tố bẩm sinh di truyền mà hạ thấp vai
trò của giáo dục. Họ cũng ñề cập tới vai trò của giáo dục và môi trường nhưng những
yếu tố ñó chỉ là yếu tố ñiều chỉnh làm thể hiện một nhân tố bất biến nào ñó ở trẻ. Do
vậy, mọi sự can thiệp vào quá trình phát triển tự nhiên của trẻ là sự tùy tiện không thể
tha thứ.
3
1.2.2.Thuyết duy cảm
Thuyết duy cảm giải thích sự phát triển tâm lý trẻ em bằng những tác ñộng của
môi trường xung quanh. Họ cho rằng: môi trường là nhân tố quyết ñịnh sự phát triển
tâm lý của trẻ. Họ hiểu môi trường xã hội một cách siêu hình bất biến quyết ñịnh trước
số phận con người, còn con người ñược xem là ñối tượng thụ ñộng trước ảnh hưởng
của môi trường. Do vậy, muốn nghiên cứu tâm lý con người thì chỉ cần phân tích cấu
trúc của môi trường trong ñó con người ñang sống và hoạt ñộng. Môi trường nào thì
tạo ra con người nấy theo kiểu “Gần mực thì ñen, gần ñèn thì sáng.” Các nhà triết học
Pháp cho rằng trẻ em ngay từ lúc lọt lòng ñã có những tiềm năng bẩm sinh như nhau,
sự khác biệt về tâm lý là do môi trường và giáo dục khác nhau. Có quan ñiểm cho rằng
ñứa trẻ như “tờ giấy trắng” hoặc như “tấm bảng sạch sẽ” người lớn muốn vẽ lên ñó cái
gì cũng ñược. Với quan niệm như vậy, họ sẽ không giải thích ñược tại sao trong cùng
môi trường như nhau lại có những nhân cách rất khác nhau.
Quan ñiểm của các nhà TLH duy vật biện chứng cho rằng: Con người sống
trong môi trường ít nhiều ñều phải chịu ảnh hưởng của môi trường sống, nhưng con
người không thụ ñộng chịu sự tác ñộng của môi trường mà con người luôn thể hiện
tính tích cực hoạt ñộng ñể cải tạo môi trường cho phù hợp với nhu cầu lợi ích của con
người. C.Mác nói: Hoàn cảnh chỉ tạo ra con người trong chừng mực con người tác
ñộng lại hoàn cảnh.
1.2.3.Thuyết hội tụ hai yếu tố
Thuyết hội tụ hai yếu tố lại coi sự phát triển tâm lý của trẻ là do hai yếu tố bẩm
sinh di truyền và môi trường quyết ñịnh. Họ hiểu sự tác ñộng của hai yếu tố ñó một
cách máy móc, dường như sự tác ñộng qua lại giữa chúng có quyết ñịnh trực tiếp tới
quá trình phát triển tâm lý của trẻ, trong ñó, yếu tố bẩm sinh di truyền giữ vai trò quyết
ñịnh và môi trường sống chỉ là ñiều kiện ñể biến những “ñặc ñiểm tâm lý ñã ñược ñịnh
sẵn” thành hiện thực.
Theo họ thì nhịp ñộ và giới hạn của sự phát triển là tiền ñịnh và những ñặc ñiểm
tâm lý ñược thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau dưới dạng có sẵn bất biến. Một số
người theo thuyết này cũng ñề cập tới ảnh hưởng của môi trường ñối với sự phát triển
tâm lý của trẻ. Nhưng họ xem môi trường như là cái gì riêng biệt tách khỏi toàn bộ ñời
sống xã hội. Môi trường xung quanh ñó thường xuyên ổn ñịnh và ảnh hưởng có tính
chất quyết ñịnh tới sự phát triển của trẻ, nó không phụ thuộc vào hoạt ñộng sư phạm
của nhà giáo dục, vào tính tích cực hoạt ñộng ngày càng tăng của trẻ.
Tóm lại: Cả ba thuyết trên tuy hình thức bề ngoài có vẻ khác nhau nhưng thực
chất ñều có những sai lầm giống nhau là: ðều thừa nhận ñặc ñiểm tâm lý của con
người là bất biến và ñược ñịnh trước do tiềm năng sinh vật di truyền hoặc do ảnh
hưởng của môi trường bất biến. Các quan niệm này ñánh giá không ñúng vai trò của
giáo dục, họ phủ nhận tính tích cực hoạt ñộng của cá nhân, coi ñứa trẻ như là một thực
thể tự nhiên thụ ñộng. Vì phủ nhận tính tích cực của trẻ nên họ không giải thích ñược
vì sao trong cùng ñiều kiện của môi trường xã hội hay những ñiều kiện sống khác nhau
lại hình thành nên những nhân cách khác nhau.
1.3.Quan niệm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lý của trẻ
Triết học Mác xit cho rằng: Phát triển là quá trình biến ñổi của sự vật từ thấp
ñến cao, từ ñơn giản ñến phức tạp. ðó là quá trình tích lũy về số lượng dẫn ñến sự thay
ñổi về chất lượng. Là quá trình nảy sinh cái mới trên cơ sở cái cũ, do sự ñấu tranh giữa
các mặt ñối lập nằm ngay trong bản thân sự vật hiện tượng.
TLH Mác xit cho rằng: Sự phát triển tâm lý của trẻ không phải là sự tăng hay
giảm về số lượng mà là quá trình biến ñổi về chất trong tâm lý. Sự thay ñổi về lượng
của các chức năng tâm lý dẫn tới sự thay ñổi về chất và ñưa ñến sự hình thành cái mới
một cách nhảy vọt. Sự phát triển tâm lý chỉ xảy ra khi tạo ñược cái mới chưa hề có
4
trong vốn liếng tâm lý của nó. Sự xuất hiện cái mới về chất khiến cho những cái cũ
vốn có phải ñược cấu tạo lại chứ không phải là sự cộng thêm vào. Chính sự ñấu tranh
của mâu thuẫn bên trong giữa cái mới và cái cũ ñã biến ñứa trẻ thành người lớn. Sự
biến ñổi về chất lượng ñã tạo nên những bước nhảy vọt liên tục ñánh dấu một bước
chuyển biến từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác. Sự phát triển tâm lý của trẻ là quá trình
trẻ lĩnh hội nền văn hóa xã hội của loài người, ñó là kết quả hoạt ñộng của chính ñứa
trẻ với những ñối tượng mà loài người ñã tạo ra. Trẻ không tự lớn lên giữa môi trường
sống, mà nó chỉ có thể lĩnh hội kinh nghiệm xã hội nhờ sự chỉ bảo, giáo dục của người
lớn. Người lớn giúp trẻ nắm ñược ngôn ngữ dân tộc, phương thức hoạt ñộng... giúp trẻ
có ñược năng lực người. Nhờ sự tiếp xúc và sự hướng dẫn của người lớn mà những
quá trình nhận thức, kỹ năng kỹ xảo và cả những nhu cầu xã hội của trẻ ñược hình
thành và phát triển.
Những biến ñổi về chất trong tâm lý của trẻ sẽ ñưa trẻ từ lứa tuổi này sang lứa
tuổi khác. Bất cứ một mức ñộ nào của trình ñộ phát triển trước cũng là sự chuẩn bị cho
trình ñộ. Sự phát triển tâm lý trẻ ñầy biến ñộng và diễn ra cực kỳ nhanh chóng. ðó là
một quá trình không phẳng lặng mà có khủng hoảng và ñột biến. Chính hoạt ñộng của
ñứa trẻ dưới sự hướng dẫn của người lớn làm cho tâm lý của trẻ ñược hình thành và
phát triển qua các thời kỳ lứa tuổi khác.
Các nhà tâm lý học duy vật biện chứng cũng thừa nhận rằng sự phát triển tâm lý
chỉ có thể xảy ra trên nền của một cơ sở vật chất nhất ñịnh (trên cơ thể người với
những ñặc ñiểm bẩm sinh di truyền nhất ñịnh). Không có sự phát triển cơ thể bình
thường, không có hoạt ñộng bình thường của não bộ sẽ không có sự phát triển tâm lý
bình thường. Những ñặc ñiểm của cơ thể có thể qui ñịnh con ñường và phương thức
khác nhau của sự phát triển các thuộc tính tâm lý, có thể ảnh hưởng tới tốc ñộ, ñỉnh
cao của các thành tựu của con người trong một lĩnh vực hoạt ñộng nào ñó. Những ñặc
ñiểm cơ thể là tiền ñề, là ñiều kiện cần thiết ñể phát triển tâm lý, nhưng nó không
quyết ñịnh trước sự phát triển tâm lý. Những ñặc ñiểm ñó chỉ là khả năng của sự phát
triển tâm lý. Khả năng ñó có trở thành hiện thực hay không còn phụ thuộc vào tổ hợp
những yếu tố khác nữa là trẻ phải sống và hoạt ñộng trong ñiều kiện xã hội tương ứng
thì những khả năng ñó mới trở thành hiện thực và tâm lý mới ñược phát triển.
2. Quy luật chung của sự phát triển tâm lý trẻ em
2.1.Tính không ñồng ñều của sự phát triển tâm lý
Trong những ñiều kiện bất kỳ hay trong những ñiều kiện thuận lợi nhất của giáo
dục thì những biểu hiện và những chức năng tâm lý khác nhau cũng phát triển ở những
mức ñộ khác nhau. Trong ñó, có những thời kỳ tối ưu ñối với sự phát triển của một
hình thức hoạt ñộng tâm lý nào ñó. Ví dụ: Trẻ từ 1-5 tuổi là giai ñoạn thuận lợi cho sự
phát triển về ngôn ngữ. Tuổi học sinh tiểu học thuận lợi cho sự hình thành những kỹ
xảo vận ñộng...Tính không ñồng ñều của sự phát triển tâm lý còn ñược thể hiện ở giữa
các cá nhân trong cùng một ñộ tuổi. Ví dụ: sự phát triển về thể chất ở tuổi thiếu niên...
2.2. Tính trọn vẹn của tâm lý
Cùng với sự phát triển của lứa tuổi thì tâm lý con người ngày càng có tính trọn
vẹn, thống nhất và bền vững. Sự phát triển tâm lý là sự chuyển biến dần các trạng thái
tâm lý thành các ñặc ñiểm tâm lý riêng của cá nhân. Tâm lý trẻ nhỏ phần lớn là những
tâm trạng rời rạc khác nhau, là một tổ hợp thiếu hệ thống. Sự phát triển tâm lý thể hiện
ở chỗ những tâm trạng ñó dần dần chuyển thành các nét của nhân cách ổn ñịnh.
Ví dụ: Tâm trạng vui vẻ thoải mái nảy sinh trong quá trình lao ñộng chung, phù hợp
với lứa tuổi nếu ñược lặp lại thường xuyên nó sẽ chuyển thành lòng yêu lao ñộng.
Tính trọn vẹn của tâm lý còn phụ thuộc nhiều vào ñộng cơ chỉ ñạo hành vi của
trẻ. Dưới tác ñộng của giáo dục làm cho kinh nghiệm sống ngày càng ñược mở rộng
5
thì ñộng cơ hành vi của trẻ ngày càng trở nên tự giác và có ý nghĩa xã hội, ñiều ñó
ñược bộc lộ rất rõ trong nhân cách của trẻ.
2.3. Tính mềm dẻo và khả năng bù trừ
Hệ thần kinh của trẻ em rất mềm dẻo, nên mọi tác ñộng giáo dục có thể làm
thay ñổi tâm lý trẻ em. Tính mềm dẻo cũng tạo khả năng bù trừ có nghĩa là: khi có một
chức năng tâm lý hoặc sinh lý nào ñó yếu hoặc thiếu thì những chức năng tâm lý khác
ñược tăng cường, phát triển mạnh hơn ñể bù ñắp cho hoạt ñộng không ñầy ñủ của
những chức năng bị yếu hoặc bị hỏng ñó. Ví dụ: Người khuyết tật về thị giác ñược bù
ñắp bằng sự phát triển mạnh mẽ của thính giác.
Sự phát triển tâm lý trẻ em không tuân theo quy luật sinh học mà tuân theo quy
luật xã hội. Cho dù bộ óc của con người có tinh vi ñến ñâu chăng nữa nhưng nếu
không sống trong xã hội loài người, không ñược hưởng sự giáo dục và dạy dỗ của thế
hệ trước thì ñứa trẻ cũng không thể trở thành nhân cách ñược.
3. Dạy học, giáo dục và sự phát triển tâm lý của trẻ
Sự phát triển tâm lý của trẻ là sự lĩnh hội những kinh nghiệm xã hội lịch sử.
Nhưng trẻ chỉ có thể lĩnh hội kinh nghiệm xã hội và phát triển tâm lý của bản thân nhờ
sự tiếp xúc với người lớn. Nhưng sự tiếp xúc với người lớn chỉ có thể ñạt hiệu quả tốt
khi nó ñược diễn ra trong quá trình hoạt ñộng sư phạm (dưới tác ñộng của dạy học và
giáo dục). Vì giáo dục và dạy học là con ñường ñặc biệt ñể truyền ñạt kinh nghiệm xã
hội, những phương tiện hoạt ñộng cho thế hệ sau. Do vậy, giáo dục giữ vai trò chủ ñạo
ñối với sự phát triển tâm lý trẻ. Tính chủ ñạo của giáo dục ñược thể hiện như sau:
- Giáo dục vạch ra chiều hướng cho sự phát triển nhân cách và tổ chức dẫn dắt
sự hình thành phát triển nhân cách của trẻ theo chiều hướng ñó.
- Giáo dục có thể tạo ñiều kiện thuận lợi ñể cho những tư chất của trẻ ñược bộc
lộ, phát triển ñể có thể biến khả năng của trẻ thành hiện thực.
- Giáo dục có thể ñem lại những cái mà yếu tố bẩm sinh di truyền hoặc môi
trường tự nhiên không thể ñem lại ñược.
- Giáo dục có thể bù ñắp lại những thiếu hụt do khuyết tật hay do bệnh tật ñem
lại. ðồng thời, nó có thể uốn nắn những nét tâm lý xấu ñược hình thành do ảnh hưởng
tự phát của môi trường ñể nhân cách của trẻ ñược phát triển tốt ñẹp.
Khi khẳng ñịnh vai trò chủ ñạo của giáo dục ñối với sự phát triển tâm lý của trẻ
ta cần lưu ý rằng: Tâm lý con người mang tính chủ thể, những tác ñộng của ñiều kiện
bên ngoài luôn luôn bị khúc xạ thông qua lăng kính chủ quan (kinh nghiệm sống) của
cá nhân. Do vậy, những học sinh khác nhau có thể có thái ñộ khác nhau trước cùng
một yêu cầu của giáo viên. Mặt khác, con người là một chủ thể tích cực hoạt ñộng có
thể tự giác thay ñổi ñược chính bản thân mình, nên mọi tác ñộng bên ngoài chỉ ảnh
hưởng tới tâm lý con người một cách gián tiếp thông qua quá trình tác ñộng qua lại của
con người với môi trường.
Giáo dục, dạy học có vai trò chủ ñạo ñối với sự phát triển tâm lý của trẻ, chúng
có quan hệ biện chứng với nhau hai quá trình này không phải là hai quá trình diễn ra
song song mà chúng thống nhất với nhau có quan hệ tương hỗ với nhau. Bởi vì, sự
phát triển tâm lý của trẻ chỉ có thể diễn ra một cách tốt ñẹp trong ñiều kiện dạy học và
giáo dục. ðể giữ ñược vai trò chủ ñạo thì giáo dục và dạy học phải luôn kích thích, dẫn
dắt sự phát triển chứ không phải là sự chờ ñợi sự phát triển. Giáo dục phải ñi trước
một bước ñể ñón bắt sự phát triển, tạo nên ở trẻ quá trình giải quyết mâu thuẫn liên tục
ñể thúc ñẩy sự phát triển. Tuy vậy, trong khi kích thích sự phát triển thì dạy học và
giáo dục cần phải tính ñến mức ñộ trẻ ñã ñạt ñược, tính ñến ñặc ñiểm lứa tuổi và qui
luật bên trong của sự phát triển. Muốn tâm lý của trẻ phát triển ñúng ñắn thì bên cạnh
yếu tố giáo dục rất cần sự tự giáo dục của trẻ trong tất cả các thời kỳ của cuộc ñời.
6
III. CÁC GIAI ðOẠN PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRẺ EM
1.Quan ñiểm về giai ñoạn phát triển tâm lý
Quan niệm sinh vật coi sự phát triển tâm lý như là một quá trình sinh vật tự
nhiên. Họ căn cứ vào những nhân tố sinh vật thuần túy (như sự thay răng hay mọc
răng của trẻ...) ñã khẳng ñịnh tính bất biến, tính tuyệt ñối của các giai ñoạn lứa tuổi.
Quan niệm khác lại phủ nhận khái niệm lứa tuổi, họ coi sự phát triển như là sự tích lũy
tri thức, kỹ năng kỹ xảo một cách ñơn giản.
Quan ñiểm của TLH Mácxit, ñại diện là L.X.Vưgốtxki coi lứa tuổi là một thời
kỳ phát triển nhất ñịnh ñóng kín một cách tương ñối. Trong mỗi thời kỳ có qui luật
phát triển chung và ñược thể hiện một cách ñộc ñáo về chất. Khi chuyển từ lứa tuổi
này sang lứa tuổi khác bao giờ cũng xuất hiện những cấu tạo tâm lý mới chưa từng có
trong các thời kỳ trước. Những cấu tạo mới này cải tổ lại và làm biến ñổi chính tiến
trình phát triển tâm lý của trẻ. Những ñặc ñiểm lứa tuổi là ñặc ñiểm chung, ñặc trưng
ñiển hình nhất chỉ ra phương hướng phát triển chung. Nhưng lứa tuổi không phải là
phạm trù tuyệt ñối, bất biến mà giai ñoạn lứa tuổi chỉ có ý nghĩa tương ñối. Giới hạn
tuổi chỉ có ý nghĩa như là yếu tố thời gian trong quá trình phát triển của trẻ chứ nó
không quyết ñịnh trực tiếp sự phát triển nhân cách. Tuổi có thể phù hợp với trình ñộ
phát triển tâm lý của trẻ, hoặc có thể ñi nhanh hơn hay chậm hơn... là do ta biết tận
dụng thời gian và ñiều kiện giáo dục ñể tổ chức cuộc sống của trẻ.
2.Phân chia giai ñoạn phát triển tâm lý của trẻ
Các nhà TLH Mác xit ñã căn cứ vào sự thay ñổi căn bản trong ñiều kiện sống
và hoạt ñộng của trẻ, vào sự phát triển về thể chất ở trẻ và sự thay ñổi trong cấu trúc
chức năng tâm lý của trẻ. Người ta chia sự phát triển tâm lý của trẻ như sau:
2.1. Giai ñoạn trước tuổi học
+ Tuổi sơ sinh: 0 - 2 tháng
+ Tuổi hài nhi: Từ 2 - 12 tháng
+ Tuổi nhà trẻ: Từ 1 - 3 tuổi
+ Tuổi mẫu giáo: Từ 3 - 6 tuổi.
Hoạt ñộng chủ ñạo trong giai ñoạn này là hoạt ñộng vui chơi.
2.2. Giai ñoạn tuổi học sinh
+ Tuổi nhi ñồng: Từ 6 - 11 tuổi
+ Tuổi thiếu niên: Từ 11 - 15 tuổi
+ Tuổi ñầu thanh niên: Từ 15 -18 tuổi.
Hoạt ñộng chủ ñạo trong giai ñoạn này là hoạt ñộng học tập.
Mỗi thời kỳ có một vị trí, vai trò nhất ñịnh trong quá trình chuyển từ ñứa trẻ
mới sinh sang một nhân cách trưởng thành. Mỗi thời kỳ có những nét tâm lý ñặc trưng
nhất ñịnh mà ñứa trẻ phải trải qua. Sự chuyển từ thời kỳ này sang thời kỳ khác bao giờ
cũng gắn với sự xuất hiện những cấu tạo tâm lý mới về chất.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Nêu quan ñiểm cơ bản của thuyết tiền ñịnh, thuyết duy cảm, thuyết hội tụ hai yếu tố
về sự phát triển tâm lý của trẻ. Những thuyết ñó có ñiểm gì cần phê phán ?
2. Tại sao các nhà tâm lý học lại cho rằng: quá trình hình thành và phát triển tâm lý
của trẻ em là quá trình tạo ra cái mới? Cho ví dụ minh họa
3. Phân tích vai trò chủ ñạo của giáo dục ñối với sự phát triển tâm lý của trẻ.
4. Tại sao nói giai ñoạn phát triển tâm lý chỉ có ý nghĩa tương ñối ?
5. Sự phát triển tâm lý của trẻ ñược chia thành những giai ñoạn và những thời kì lứa
tuổi nào? Nêu hoạt ñộng chủ ñạo ứng với mỗi thời kỳ ñó.
6.Phân tích bước ngoặt 6 tuổi và việc chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý cho trẻ ñến
trường phổ thông.
7
Chương II
ðẶC ðIỂM TÂM LÝ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
Học sinh tiểu học là lứa tuổi từ 7 -12 tuổi. Các em học ở trường tiểu học. Người
ta còn gọi là tuổi Nhi ñồng, lứa tuổi ñầu tuổi học. ðến trường thực hiện hoạt ñộng học
tập là bước ngoặt quan trọng trong ñời sống của trẻ ở lứa tuổi này. Giờ ñây, các em ñã
trở thành một học sinh thực sự. Học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất giúp các em tích
lũy kiến thức. Khi ñến trường, các em bước vào những mối quan hệ mới và phức tạp
hơn ñó là quan hệ với thầy, cô giáo, quan hệ với bạn. Nhà trường hình như mở ra trước
mắt các em một thế giới mới lạ. Trong môi trường hoạt ñộng mới sẽ tạo nên ở các em
một thế giới nội tâm phong phú.
I. NHỮNG TIỀN ðỀ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
1. Bậc tiểu học trong nền giáo dục hiện ñại
1.1. Giáo dục tiểu học ở Việt Nam
Ở Việt Nam ñã tiến hành cải cách giáo dục lần thứ III, theo qui ñịnh của hệ thống
giáo dục quốc dân thì trẻ em vào lớp 1 khi tròn 6 tuổi. Các em học từ lớp 1 ñến lớp 5.
Trẻ ở ñộ tuổi này có ñủ ñiều kiện về thể chất cũng như tinh thần ñể có khả năng lĩnh
hội ñược chương trình học do Nhà nước quy ñịnh. Chúng ta ñã biên soạn ñược một hệ
thống sách giáo khoa cho bậc Tiểu học và tiến hành bồi dưỡng giáo viên dạy sách mới
theo chương trình cải cách giáo dục.
Với truyền thống bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Quốc hội nước ta ñã ký,
phê chuẩn và cam kết thực hiện công ước về quyền trẻ em., ban hành “Luật bảo vệ,
chăm sóc giáo dục trẻ em” (ngày 12/8/1991) và “Luật phổ cập giáo dục tiểu học”.
Hội nghị quốc gia vì trẻ em Việt Nam (tháng 12/1991) ñã nêu 10 ñiểm cam kết
trong ñó có nhấn mạnh: “Phổ cập giáo dục tiểu học nhằm ñạt mức 90% số trẻ em học
xong bậc tiểu học trước ñộ tuổi 15, số còn lại học xong lớp 3, không ñể trẻ em mù chữ
ở tuổi 15 vào năm 2000.” Muốn ñạt ñược mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học cần phải
có những biện pháp ñể trẻ em ở ñộ tuổi ñi học, ñặc biệt là trẻ em ở những vùng khó
khăn, trẻ em mồ côi, lang thang, trẻ khuyết tật, trẻ ở vùng dân tộc thiểu số ñược ñi học.
Mặt khác, phải tập trung chỉ ñạo việc dạy và học ở bậc tiểu học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ
học, nâng cao hiệu quả ñào tạo ở tiểu học. Khi học hết tiểu học, trẻ em phải ñược phát
triển cả về trí tuệ, ñạo ñức, tình cảm, thẩm mỹ và thể chất ñáp ứng yêu cầu tiếp tục học
lên cấp trên hoặc bước vào cuộc sống của những người công dân.
Hiện nay, chất lượng giáo dục phổ thông nói chung và ở bậc tiểu học nói riêng
vẫn chưa cao. Hiện tượng này có nhiều nguyên nhân: Việc ñầu tư cho giáo dục tiểu
học chưa ñáp ứng yêu cầu tối thiểu; việc ñào tạo, bồi dưỡng giáo viên chưa ñáp ứng
ñược những yêu cầu của cải cách giáo dục, ñội ngũ giáo viên gặp nhiều khó khăn; cách
dạy học cũng lạc hậu. Hiện tượng “thầy giảng trò nghe, thầy ñọc trò chép, thầy nói trò
nhắc lại, ñọc theo, nói theo, thầy tích cực giảng mọi ñiều, trò chỉ ngoan ngoãn nghe,
xem thầy làm” diễn ra khá phổ biến. Nói cách khác, việc dạy ở bậc tiểu học chủ yếu do
giáo viên tiến hành thông qua các tiết giảng nhằm mục ñích truyền thụ kiến thức qui
ñịnh trong chương trình vào ñầu óc học sinh. Những việc làm nhằm làm thay ñổi toàn
bộ nhân cách học sinh thì ít ñược chú ý. Với cách dạy và học như vậy không thể ñào
tạo ñược thế hệ trẻ thông minh, năng ñộng, sẵn sàng ñáp ứng những yêu cầu của cuộc
sống trong xã hội hiện ñại. Chúng ta chưa nhận thức chưa ñúng về trẻ em trong xã hội
hiện ñại ngày nay (ngay cả ở một số nhà giáo và các bậc làm cha làm mẹ). Người lớn
thường lấy bản thân mình ñể phán xét và dạy dỗ trẻ em.
8
1.2. Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng
Luật phổ cập giáo dục tiểu học có ghi: Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng
của hệ thống giáo dục nền tảng quốc dân, có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm
ñạo ñức, trí tuệ, thẩm mĩ và thể chất của trẻ em nhằm hình thành cơ sở ban ñầu cho sự
phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam.
Bậc tiểu học là bậc học phổ cập và phát triển, tạo tiền ñề ñể thực hiện “nâng cao
dân trí, ñào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Tính phổ cập là bắt buộc trẻ em học
xong bậc tiểu học phải ñạt ñược những yêu cầu tối thiểu. Nhưng bậc tiểu học sẽ tạo ra
những ñiều kiện ñể trẻ em tiếp tục phát triển, có khả năng học tập suốt ñời ñể trở thành
những con người có trí tuệ phát triển, ý chí cao và tình cảm ñẹp. Tính phổ cập và phát
triển của giáo dục tiểu học chính là tính ñồng loạt và tính cá thể ở tiểu học. Tính ñồng
loạt là yêu cầu của bậc học này ñối với trẻ em 11,12 tuổi, chậm là 14 tuổi có thể và
phải ñạt ñược. Tuy vậy, những học sinh trong ñộ tuổi này có khả năng và có ñiều kiện
học tập thì có thể phát triển cao hơn, không bị hạn chế.
Bậc tiểu học thể hiện tính dân tộc, tính hiện ñại ñược quán triệt trong nội dung
giáo dục. Lứa tuổi học sinh tiểu học là thời kỳ thuận lợi ñể hình thành các thành phần
tạo nên nhân cách con người. Nội dung giáo dục ở bậc tiểu học bao gồm những tri
thức thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục và ñạo ñức, lối sống và
thẩm mĩ. Ngay từ những lớp ñầu cấp các em ñã ñược học về lịch sử, ñịa lý của ñất
nước, bài văn, bài thơ của ông cha, ñược giáo dục lối sống văn minh, tình cảm cao
thượng, truyền thống tốt ñẹp của dân tộc. Mặt khác, nội dung giáo dục ở bậc tiểu học
cũng chú ý ñến trí thức của nhân loại thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kĩ thuật.
ðiều ñó, làm cho giáo dục ở nước ta từng bước hòa nhập với trào lưu giáo dục hiện ñại
của thế giới.
Bậc Tiểu học còn thể hiện tính nhân văn và dân chủ. Nó ñược thể hiện ở mục
tiêu phổ cập giáo dục tiểu học ở tính chất phát triển của bậc học này, ở phương pháp
dạy học và giáo dục. Giáo dục tiểu học phải triệt ñể tôn trọng nhân cách của học sinh,
coi trọng nội lực thúc ñẩy hoạt ñộng học của học sinh, những hoạt ñộng chân tay, hội
hoạ, trò chơi phải có một vị trí xứng ñáng trong học ñường. Bậc tiểu học là bậc học
ñầu tiên, có nhiệm vụ xây dựng những nền móng cho toàn bộ hệ thống giáo dục phổ
thông, ñặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển con người toàn diện. Hội nghị quốc tế về
giáo dục phổ thông họp tại Mátxcơva năm 1968 ñã kết luận: nếu ñứa trẻ không ñạt kết
quả tốt ở bậc tiểu học thì chắc nó cũng không thể tiến bộ ñược trong những năm sau.
Tóm lại, mọi công dân ñều phải qua phổ cập tiểu học, hoạt ñộng học ở bậc học
này là hoạt ñộng chủ ñạo ñối với sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ. Chính ở bậc
học này những ñặc ñiểm sinh lí và tâm lý của trẻ ñược phát triển mạnh mẽ và hình
thành nề nếp và thói quen học tập, nhu cầu và hứng thú nhận thức... ở bậc tiểu học vai
trò và ảnh hưởng của giáo viên ñối với học sinh rất lớn. Vì vậy, dạy học và giáo dục ở
bậc học này không chỉ ñặt nền móng giáo dục phổ thông mà còn ñặt nền móng cho sự
sáng tạo của học sinh.
2.Giáo dục tiểu học trên thế giới
Giáo dục tiểu học trên thế giới có nhiều tên gọi khác nhau (cấp I, giáo dục sơ
học) nhưng ñều ñược xem là bậc học thứ nhất của hệ thống giáo dục phổ thông. Số
năm dành cho bậc học này từ 3 ñến 10 năm. Thời gian học 3 năm có 4 nước, thời gian
học 5 năm có 34 nước, thời gian học 6 năm có 103 nước, thời gian học từ 7 năm trở
lên có 94 nước, thời gian học 8 năm có 8 nước... Vấn ñề phổ cập giáo dục tiểu học cần
chú ý những luận ñiểm sau:
- Giáo dục tiểu học ñược coi là yếu tố nền tảng của hệ thống giáo dục, sự phối
hợp giữa giai ñoạn này và các giai ñoạn giáo dục khác cần ñược củng cố, cần ñảm bảo
tính liên tục của các mục tiêu, các nội dung và các cơ cấu.
9
- Việc phổ cập giáo dục tiểu học không chỉ xem xét dưới góc ñộ số lượng mà
cần phải ñược ñổi mới thường xuyên về mục ñích, cấu trúc, nội dung, phương pháp và
phương tiện nhằm tạo cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh về sau.
- Việc phổ cập giáo dục tiểu học không ñược dẫn ñến sự giảm sút về chất lượng
giáo dục. Mỗi trẻ em ñều có quyền nhận một sự giáo dục có chất lượng trong một
khoảng thời gian nhất ñịnh ñể ñảm bảo phát triển toàn bộ nhân cách với tư cách là một
thành viên của xã hội. Một nền tảng giáo dục mang ñến cho trẻ những tri thức lý luận
và thực tiễn cơ bản cần thiết cho việc tiếp tục học tập, cho cuộc sống hàng ngày. Vì
vậy, giáo dục tiểu học phải nhằm phát triển tối ña những tiềm năng và hứng thú của trẻ
3.Giáo dục tiểu học trong xã hội hiện ñại
Giáo dục trong xã hội nào cũng liên hệ mật thiết với ñời sống của xã hội ấy.
Nội dung của bất cứ nền giáo dục nào cũng là biểu hiện cơ bản của ñời sống hiện thực,
phản ánh trình ñộ phát triển của kinh tế - xã hội qua một giai ñoạn lịch sử xã hội nhất
ñịnh. Chẳng hạn, nền giáo dục cổ truyền là con ñẻ của nên kinh tế tiểu nông gia
trưởng, thường trông chờ vào sự may rủi như lão nông tri ñiền “trông trời, trông ñất,
trông mưa...” Phương pháp giáo dục nặng nề về áp ñặt khuyên răn ñể trẻ em buộc phải
chấp nhận những chân lý có sẵn chỉ việc học thuộc lòng, nói lại những ñiều thầy giảng,
những ñiều trong sách thánh hiền. Rốt cuộc trẻ em chỉ là ñối tượng chịu sự giáo dục
một cách thụ ñộng.
Xã hội hiện ñại, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ ñã ñạt ñược những thành
tựu rực rỡ. Loài người ñang bước sang nền văn minh thông tin. Với việc sử dụng các
loại máy tính, tự ñộng hóa, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu mới. Máy
móc cũng thay thế cho cơ bắp, trí nhớ làm giảm nhẹ sự tiêu tốn sức lực của con người.
Sự tiến bộ của khoa học ñã kích thích nhu cầu ở học sinh tiểu học về sự khám phá
nguyên nhân và bản chất của các hiện tượng, lý giải chúng bằng tư duy khoa học. ðể
ñáp ứng nhu cầu ấy, nền giáo dục không chỉ phải thay ñổi về nội dung mà cả phương
pháp cho thích hợp với thời ñại. Nền giáo dục hiện ñại ñáp ứng xu thế dân chủ hóa
giáo dục, phải có kĩ thuật phỏng theo phương pháp ñại công nghệ. Nhờ kỹ thuật này
mà có thể tổ chức ñiều khiển ñược sự phát triển của trẻ em và kiểm soát ñược quá trình
giáo dục. Vì thế, sản phẩm của nền giáo dục là chắc chắn, tất yếu không phụ thuộc vào
luật may rủi.
Nền giáo dục hiện ñại không chỉ cải cách theo hướng hoặc chỉ cải tiến nội dung
dạy học, hoặc chỉ cải tiến phương pháp dạy học (cải cách nửa vời). Toàn bộ quá trình
giáo dục hiện ñại cả nội dung và phương pháp của nó phải tạo ra sự phát triển tự nhiên
của trẻ em hiện ñại. Vì sự phát triển của trẻ em hiện ñại, vì lợi ích của trẻ em, nền giáo
dục hiện ñại không lấy người lớn làm chuẩn mực ñể phán xét trẻ em, không lấy người
dạy làm trung tâm, không lấy lý thuyết suông làm nội dung, không lấy sự giảng giải
làm phương pháp chủ yếu. Nền giáo dục hiện ñại xem trẻ em là nhân vật trung tâm, là
linh hồn của trường, lấy sự phát triển cả trí tuệ và nhân cách và hạnh phúc ngay ngày
hôm nay của trẻ em làm lẽ sống của mình.
Quan niệm về giáo dục hiện ñại như vậy sẽ dẫn ñến sự thay ñổi cách nhìn nhận
về nhà trường. Nhà trường trong xã hội hiện ñại không phải là sự kéo dài ra của sự dạy
dỗ trẻ em của gia ñình trong 6 năm ñầu của cuộc ñời trẻ. Nhà trường hiện ñại phải ñem
ñến cho trẻ những thành tựu cuối cùng của nền văn minh ñương thời, phải tiến hành
giáo dục trẻ em bằng phương pháp nhà trường chứ không phải bằng phương pháp
truyền tay, kèm cặp hoặc truyền khẩu. Nhà trường phải dạy cho trẻ em những khái
niệm khoa học chứ không phải những kinh nghiệm sống, phải dạy cho trẻ cách học
(phương pháp làm việc trí óc). Do ñó những gì trẻ học ñược ở bậc tiểu học không chỉ
giúp cho các em có vốn ñể sống một cuộc sống bình thường mà thỏa mãn nhu cầu học
lên và học mãi của chúng. Nhà trường phải xem xét vai trò của thầy và trò theo hướng
10
thầy tổ chức và hướng dẫn, trò hoạt ñộng và phát triển. Trong ñó, thầy giữ vai trò chủ
ñạo tổ chức hướng dẫn cho trẻ hoạt ñộng, trò tự làm ra sản phẩm giáo dục. Dạy học
theo hướng ñó thì trẻ em vừa là ñối tượng vừa là chủ thể của giáo dục.
Trong nền giáo dục hiện ñại, công việc của giáo viên không chỉ nhằm hình
thành các khái niệm khoa học, cách làm việc trí óc mà còn hướng tới việc phát triển
các phẩm chất nhân cách của học sinh. Giáo viên làm việc với tập thể học sinh nhưng
phải chú ý ñến từng học sinh. Vì vậy, cá thể hóa trong quá trình dạy học và giáo dục là
một việc làm ñầy trách nhiệm và vô cùng khó khăn nhưng rất cao cả. Vì giáo viên là
người ñào tạo hàng loạt nhân cách nhưng lại vun trồng từng học sinh giúp các em phát
huy hết khả năng năng lực của mình ñể trở thành người công dân tốt.
Xét góc ñộ này, sản phẩm lao ñộng của người giáo viên không theo khuôn mẫu
nhân cách cố ñịnh. Vì mỗi học sinh là một chủ thể riêng biệt. Giáo viên không chỉ dạy
cái mình thích, giáo viên phải dạy cho học sinh cái mà xã hội hiện ñại ñòi hỏi ở người
học. Giáo viên là người ñại diện cho trí tuệ thời ñại, là chuyên gia có tay nghề chứ
không phải là người gõ ñầu trẻ. Nền giáo dục hiện ñại không cho phép theo kiểu “cơm
chấm cơm”. Nếu lão hóa kiến thức thì giáo viên sẽ tự ñào thải mình ra khỏi ñội ngũ
giáo viên. Vì vậy, giáo viên phải học tập và phấn ñấu không ngừng, học suốt ñời.
II.BƯỚC NGOẶT 6 TUỔI VÀ TÂM LÍ SẴN SÀNG ðẾN TRƯỜNG
1.Bước ngoặt 6 tuổi
Trong quá trình phát triển của trẻ em trong xã hội hiện ñại, các nhà tâm lý học
coi thời ñiểm lúc trẻ còn 6 tuổi là bước ngoặt quan trọng. Phía bên này là một ñứa trẻ
bé nhỏ ñang phát triển ñể hoàn thiện các cấu trúc tâm lý của con người, với hoạt ñộng
chủ ñạo là vui chơi mà chưa thể thực hiện ñược bất kỳ một nghĩa vụ nào của xã hội.
Còn phía bên kia là một học sinh ñang thực hiện một nghĩa vụ xã hội trao cho, bằng
hoạt ñộng học tập nghiêm túc. ðứng về mặt phát triển tư duy thì bên này cột mốc ñứa
trẻ mới chỉ có biểu tưởng về sự vật, sang phía bên kia nó ñang hình thành những khái
niệm khoa học về sự vật. Theo J.Piaget, phía bên này cột mốc là thời kỳ tiền thao tác,
có nghĩa trẻ có thể sử dụng thao tác ñảo ngược ñể tiến hành tư duy trừu tượng. Bước
vào trường phổ thông, là một bước ngoặt trong ñời sống của ñứa trẻ. ðó là sự chuyển
qua một lối sống mới với những ñiều kiện hoạt ñộng mới, chuyển qua những quan hệ
mới với người lớn và bạn bè cùng tuổi.
Tuổi mẫu giáo lớn là thời kỳ trẻ ñang tiến vào bước ngoặt ñó với sự biến ñổi
của hoạt ñộng chủ ñạo. Hoạt ñộng vui chơi giữ vai trò chủ ñạo trong suốt thời kỳ mẫu
giáo, nay những yếu tố của hoạt ñộng học tập bắt ñầu nảy sinh ñể tiến tới giữ vị trí chủ
ñạo ở giai ñoạn sau bước ngoặt 6 tuổi. Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Ngọc ðại ñã có lý khi cho
rằng 6 tuổi là một bước ngoặt hạnh phúc.
Sau 6 tuổi, trẻ em gia nhập cuộc sống nhà trường. Nhà trường ñưa ñến cho các
em những gì chưa hề có và không thể có ñược trong 6 năm ñầu của cuộc ñời trẻ.
Chẳng hạn: trẻ biết nói nhưng chưa biết cấu tạo của tiếng nói, biết nói nhưng chưa biết
viết, biết ñọc, biết ñếm nhưng chưa biết cấu tạo số... Trường tiểu học phải dạy cho các
em có một thái ñộ mới khi nhìn cái quen thuộc và có cách suy nghĩ lý luận.
Khi ñến trường các em phải tiến hành hoạt ñộng học tập với tư cách là hoạt
ñộng chủ ñạo có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển tâm lý của trẻ. Qua hoạt
ñộng, từng bước trẻ sẽ chuyển những quan hệ xã hội khách quan vào trong nhân cách
mình, tạo ra ñời sống nội tâm bằng sự trải nghiệm. Kết quả là tạo ra một cách nhìn
nhận bản thân mình: sự hình thành ý thức cá nhân. Nhờ ñó trẻ nhận ra vị trí nhỏ bé của
mình trong ñời sống của xã hội (người lớn) mình còn chưa biết gì. Sự ñánh giá này là
một bước tiến về chất trong quá trình phát triển tâm lý, tạo ra cuộc khủng hoảng mới
lúc 6 -7 tuổi. Do ñó, bước ngoặt 6 tuổi là một sự kiện quan trọng, khiến các nhà giáo
11
dục cần phải quan tâm, một mặt là ñể giúp trẻ hoàn thiện những thành tựu phát triển
tâm lý trong suốt thời kỳ mẫu giáo, mặt khác là tích cực chuẩn bị cho trẻ có ñủ ñiều
kiện ñể làm quen dần với hoạt ñộng học tập và cuộc sống ở trường phổ thông.
2.Tâm lí sẵn sàng ñến trường học lớp một của trẻ em
Việc chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý trẻ ñến học tập ở trường phổ thông là
nhiệm vụ quan trọng vào bậc nhất của giáo dục mẫu giáo, ñặc biệt là ở ñộ tuổi mẫu
giáo lớn. Trình ñộ chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý cho việc học tập ở trường phổ
thông không phải là hình thành những nét tâm lý ñặc trưng cho một học sinh. Những
nét tâm lý này chỉ có thể ñược hình thành trong bản thân hoạt ñộng học tập do ảnh
hưởng của việc giáo dục và giáo dưỡng ở nhà trường phổ thông, còn kết quả phát triển
của trẻ mẫu giáo chỉ là tiền ñề của những nét tâm lý ấy, ñủ ñể có thể thích nghi bước
ñầu với các ñiều kiện học tập có hệ thống ở trường phổ thông. Tâm lí sẵn sàng ñi học
của trẻ có 4 thành tố cơ bản sau:
- Hứng thú ñến trường thể hiện lòng mong muốn trở thành người học sinh thực
thụ. Lòng mong muốn này ñược biểu hiện vào cuối tuổi mẫu giáo. Trẻ bắt ñầu ý thức
ñược rằng việc tham gia vào trò chơi ñể ñược làm giống như người lớn chỉ là những
trò ñùa. ðịa vị người lớn mà ñứa trẻ lúc này tự thấy mình có thể vươn lên ñược lại
chính là ñịa vị một người học sinh, trong ñó học tập trở thành một nhiệm vụ thực sự.
Hầu hết trẻ em trước ngày ñến trường ñều hồi hộp và mong sao chóng ñến ngày ấy.
Tất nhiên không phải chính hoạt ñộng học tập ñã hấp dẫn các em ñến như thế ñâu, mà
ñối với nhiều trẻ mẫu giáo thì những ñặc ñiểm bên ngoài của cuộc sống học sinh lại có
phần hấp dẫn hơn, như có cặp sách, có hộp bút, có góc học tập, có trống vào lớp, ñược
giáo viên cho ñiểm...Sức hấp dẫn của những nét bề ngoài ñó cũng có ý nghĩa tích cực,
vì nó khêu gợi lòng khao khát của trẻ là muốn thay ñổi vị trí của mình trong xã hội.
- Khả năng hoạt ñộng trí tuệ như khả năng quan sát, trí nhớ, tư duy...cần phải
ñược ñạt tới mức ñộ nhất ñịnh ñể có thể lĩnh hội các tri thức khoa học một cách dễ
dàng. Trẻ ñến trường học cần phải có một vốn tri thức nhất ñịnh về thế giới xung
quanh, về con người và lao ñộng của họ, về nhiều mặt của ñời sống xã hội, về các
chuẩn mực ñạo ñức hành vi. Nhưng quan trọng không phải là số lượng tri thức mà là
chất lượng của nó. Cần làm cho tri thức của trẻ ñược chính xác hóa, rõ ràng và hệ
thống hóa các biểu tượng ñã ñược hình thành trước ñây. ðó chưa phải là tri thức khoa
học thực sự nhưng cũng không phải là tri thức của các sự kiện tản mạn, mà là tri thức
tiền khoa học, L.X.Vưgôtxki ñã gọi tri thức ñó là “tiền khái niệm”. Cần giúp trẻ có
phương pháp nắm bắt sự kiện có hiệu quả và phù hợp với trình ñộ phát triển của trẻ.
Phải khơi dậy ở trẻ lòng ham hiểu biết, muốn khám phá những ñiều mới lạ của
thế giới tự nhiên và cuộc sống xã hội. Những ñứa trẻ ham thích tìm hiểu thường là
những trẻ rất muốn ñi học, ñược thực hiện nghĩa vụ của người học sinh ñể ñược hiểu
biết nhiều thứ. Cần phải khơi dậy ở trẻ sự hứng thú nhận thức là hứng thú ñối với bản
thân nội dung các tri thức thu nhận ñược ở lĩnh vực văn hóa. Hứng thú nhận thức ñược
hình thành trong một thời gian dài trước khi trẻ ñến trường, suốt cả thời kỳ mẫu giáo.
Những kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những em gặp nhiều khó khăn nhất trong
việc học tập ở những lớp ñầu của bậc tiểu học không phải là những em thiếu khối
lượng tri thức và kỹ xảo cần thiết ở cuối tuổi mẫu giáo, mà ñó lại chính là những em
biểu hiện tính thụ ñộng trí tuệ, không có tính ham hiểu biết và không có thói quen suy
nghĩ trước những vấn ñề mới lạ trong học tập cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.
- Trình ñộ phát triển ngôn ngữ cũng là một ñiều kiện hết sức quan trọng trong
việc lĩnh hội các tri thức về khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội. Bởi vậy ở
lứa tuổi mẫu giáo. việc trẻ em sử dụng thông thạo tiếng mẹ ñẻ ñược coi là yêu cầu
nghiêm túc. Trước khi ñến trường trẻ phải biết nói rõ ràng, mạch lạc khi giao tiếp với
người xung quanh, biết sử dụng ngôn ngữ như một phương tiện ñể tư duy, ñể giao tiếp.
12
- Chuẩn bị cho trẻ khả năng ñiều chỉnh hành vi của mình tuân theo nội quy của
nhà trường và thực hiện những yêu cầu của giáo viên hay của tập thể lớp ñề ra, tự giác
tuân theo quy ñịnh nơi công cộng. Tính chủ ñịnh của các hoạt ñộng tâm lý cũng cần
ñược tăng tiến ñể trẻ có thể kiên trì theo ñuổi các mục ñích học tập là tiếp nhận những
tri thức khoa học có hệ thống. Vấn ñề này có nhiều khó khăn ñối với trẻ mới ñến
trường nhưng dần dần trong quá trình học tập tính chủ ñịnh của các quá trình tâm lý sẽ
ñược tăng tiến rõ rệt. Tâm lí sẵn sàng ñến trường học tập gồm những phẩm chất của
nhân cách giúp trẻ nhanh chóng gia nhập vào tập thể lớp, tìm ñược vị trí của mình
trong tập thể ñó, có ý thức trách nhiệm khi tham gia vào hoạt ñộng chung. ðó là những
ñộng cơ xã hội của hành vi, là cách ứng xử với người xung quanh, là kỹ năng xác lập
và duy trì những mối quan hệ qua lại lẫn nhau với các bạn cùng lứa tuổi.
Hiện nay, nhiều người còn quan niệm trình ñộ chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ ñến
trường phổ thông là ở chỗ nó phải ñọc thông viết thạo, biết tính toán. Do ñó, họ chủ
trương cho trẻ học chữ, học tính sớm. Làm như vậy họ hi vọng là ñứa trẻ ñó sẽ học
giỏi. Trong thực tế không phải hễ cứ em nào ñược học sớm ñều là học sinh giỏi. Một
số em do ñược học trước một bước nên sinh ra chủ quan, rồi chán học vì phải học lại
những ñiều ñã biết rồi. Một số khác lúc ñầu tỏ ra vững vàng vì ñã có sẵn một số “vốn
tri thức”, nhưng về sau lên lớp trên thì lại không có gì là xuất sắc, vì các em này không
nắm ñược các phương thức của hoạt ñộng học tập. Ngoài ra lại có những em do học
trước những tri thức không chính xác nên lại bị mất một số thời gian “cải tạo” lại vốn
tri thức ñã có.
Trong thực tế không phải trẻ em nào ñến trường cũng có tâm lí sẵn sàng ñi học.
Vì vậy, giáo viên tiểu học cần giúp trẻ lần ñầu tiên ñi học khắc phục những khó khăn
phải chấp hành nội qui của trường, lớp, phải thực hiện ñầy ñủ những việc giáo viên
giao về nhà, khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ với thầy, cô giáo và bạn bè
mới...Việc chuẩn bị tâm lý trẻ sẵn sàng ñến trường học tập cần phải ñược thực hiện
trong các trò chơi và các hoạt ñộng có sản phẩm (như nặn, vẽ, thủ công) hoặc hoạt
ñộng múa hát, ñọc thơ, kể chuyện...Chính trong các hoạt ñộng ñó ở trẻ sẽ nảy sinh
những ñộng cơ xã hội tích cực của hành vi, hình thành hệ thống thứ bậc các ñộng cơ,
hình thành và phát triển các hành ñộng trí tuệ, phát triển kỹ năng thiết lập những mối
quan hệ với bạn bè...Dĩ nhiên việc này không diễn ra một cách tự phát mà phải có sự
hướng dẫn thường xuyên của người lớn.
III.NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRẺ
1. Sự phát triển thể chất của học sinh tiểu học
Sự phát triển tâm lý của trẻ em trước hết ta phải ñề cập ñến sự phát triển về thể
chất của các em. Sự phát triển cơ thể ñặc biệt là sự biến ñổi của hệ thần kinh và của
hoạt ñộng thần kinh cấp cao là một yếu tố quan trọng không thể thiếu ñược ñối với sự
phát triển tâm lý của trẻ. Tốc ñộ phát triển về chiều cao và trọng lượng cơ thể của học
sinh tiểu học chậm hơn so với tuổi mẫu giáo. Mỗi năm cao trung bình từ 2 - 5 cm và
nặng thêm 400 - 500 g.
Hệ xương của trẻ ở tuổi này ñang trong thời kỳ cốt hóa nhưng còn nhiều mô
sụn nên dễ cong vẹo. Vì vậy, người lớn cần chú ý tư thế ngồi và cách lao ñộng của các
em. Những ñốt xương ở cổ tay chưa hoàn toàn cốt hóa, cho nên các em không thích
làm hoặc sẽ gặp khó khăn khi làm những công việc có tính chất tỉ mỉ. Vì vậy, việc rèn
luyện những kỹ xảo có tính chất kỹ thuật tỉ mỉ rất khó ñối với các em. Chúng ta nên
tránh ñể các em viết chữ quá nhỏ, viết láu, viết nhiều, không nên gò bó các em tham
gia những hoạt ñộng ñơn ñiệu và kéo dài. Hệ cơ ñang phát triển mạnh, những cơ lớn
thường phát triển nhanh hơn những cơ nhỏ nhất là các bắp thịt lớn, nên các em thích
chạy nhảy, thích làm những việc dùng sức mạnh.
13
Não bộ của trẻ em lên 7 tuổi ñạt khoảng 90% trọng lượng não người lớn và ñến
12 tuổi thì bằng trọng lượng não người lớn, thùy trán phát triển mạnh. Tế bào não phát
triển về thành phần cấu tạo, ñộ lớn và phân hóa rõ rệt. Cấu tạo tế bào não của trẻ 8 tuổi
không có ñiểm gì khác so với tế bào não của người lớn. Não bộ ñang tiếp tục hoàn
thiện về mặt cấu trúc và chức năng. Ở học sinh tiểu học có thể thành lập hệ thống liên
hệ thần kinh phức tạp nhưng chưa thật vững chắc. Vỏ não chưa hoàn toàn ñiều khiển
ñược những phần dưới vỏ. Nên ở tuổi này trẻ dễ nhớ nhưng cũng chóng quên và
thường khó kìm hãm những cảm xúc của mình. Quá trình hưng phấn rất mạnh, nên
học sinh tiểu học rất hiếu ñộng và nhiều khi chưa có khả năng tự kiềm chế mình. Ức
chế ñang phát triển và tiến tới cân bằng với hưng phấn.
Học sinh tiểu học (ñặc biệt ở lớp 1,2) hệ thống tín hiệu thứ nhất vẫn chiếm ưu
thế hơn so với hệ thống tín hiệu thứ hai. Trong quá trình học tập ở nhà trường, hệ
thống tín hiệu thứ hai dần dần ñược phát triển mạnh và giữ vai trò to lớn trong hoạt
ñộng nhận thức (do ngôn ngữ phát triển, các em hiểu ñược các ký hiệu, các công thức
trong các bài học), cũng như trong việc ñiều chỉnh hành vi của các em. ðó là cơ sở
sinh lý của sự phát triển tư duy trừu tượng và hành ñộng ý chí của trẻ.
2. ðiều kiện sống và hoạt ñộng của học sinh tiểu học
2.1.Khi ñến trường phổ thông học tập là một biến ñổi quan trọng trong ñời sống
của trẻ em. ðiều ñó làm thay ñổi một cách căn bản ñịa vị của các em trong gia ñình,
nhà trường và xã hội, cũng như thay ñổi cả nội dung và tính chất của hoạt ñộng chủ
yếu của lứa tuổi ñó. Trở thành một học sinh chính thức, trẻ em bắt ñầu tham gia một
hoạt ñộng nghiêm chỉnh có ý nghĩa xã hội ñó là hoạt ñộng học tập. Nếu vui chơi là
hoạt ñộng chủ yếu của tuổi mẫu giáo thì học tập bây giờ học tập là hoạt ñộng chủ yếu
của học sinh tiểu học. Nó ñòi hỏi trẻ em phải nghiêm túc hơn, có kỷ luật hơn. Nội
dung học tập bao gồm nhiều môn và ñược sắp xếp theo một chương trình có hệ thống,
có mục ñích rõ rệt.
Khi vào học lớp 1 các em tự thấy mình lớn lên và bước vào thời kỳ lứa tuổi có
nhiều ñiều mới lạ. ðến trường phổ thông các em bắt ñầu hình thành một hệ thống
những quan hệ mới với thầy, cô giáo và bạn bè mới. Quan hệ với mọi người xung
quanh trở nên rộng rãi, phức tạp ñã giúp các em tiếp thu ñược nhiều kinh nghiệm mới
ñiều ñó ñã giúp cho sự phát triển tâm lý của trẻ trở nên phong phú.
Khi còn học ở mẫu giáo, những trẻ ñược giáo dục và chuẩn bị ñầy ñủ về mặt
tinh thần thì thường tỏ ra sốt sắng và sẵn sàng ñi học. Nhiều em còn muốn ñi học sớm
trước khi ñủ tuổi. Những em này rất thích ñến trường, các em buồn vì phải nghỉ học và
cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học bài, làm bài của giáo viên giao cho. Cũng có một số
em khác do gia ñình và cô giáo (ở mẫu giáo) chưa chú ý giáo dục và chuẩn bị tinh thần
sẵn sàng ñi học, nên lúc ñến trường thường tỏ ra chưa thích học tập. Có em ñã trốn
học, có em thích ñến trường nhưng không phải vì thích học mà vì thích cái vẻ bề ngoài
hấp dẫn của trường (trường rộng, ñẹp, lớp có nhiều bàn ghế, có tranh ảnh mới, cảnh
trường nhộn nhịp, nhiều bạn vui chơi...) Những em ñó thường lơ là việc học tập, thích
chơi ñùa trong giờ học, học bài, làm bài qua loa và thường vẽ bậy vào tập vở. ðối với
những học sinh này giáo viên phải quan tâm ngay từ những buổi ñầu ñể kịp thời uốn
nắn các em. Ngoài ra cũng có những em khi ñến trường ñã có thái ñộ cố gắng học tập,
nhưng không bao giờ hoàn thành ñầy ñủ những bài vở do giáo viên giao, vì các em
chưa biết cách học tập, chưa ñược rèn luyện cách suy nghĩ. Khi gặp các loại bài tập
không ñòi hỏi trí óc làm việc nhiều thì trẻ có thể hoàn thành tốt như viết tập cẩn thận
và ñẹp. Còn khi làm tính hoặc tập ñọc thì trẻ ñoán phỏng hoặc ñếm ñầu ngón tay. ðối
với những em này, giáo viên phải lưu ý luyện cho cho các em cách thức học tập, cách
thức làm việc bằng trí óc từ ñơn giản ñến phức tạp, phải quan tâm hơn ñến những
phương pháp trẻ sử dụng ñể hoàn thành tốt bài ñó.
14
Nhìn chung việc học tập ở nhà trường phổ thông với mục ñích, nội dung,
chương trình kế hoạch và biện pháp giáo dục của nó, cùng với một tập thể mới có
nhiều thầy, nhiều bạn, ñã bước ñầu hình thành cho các em năng lực nhận thức và
những nét cơ bản về nhân cách con người mới phù hợp với yêu cầu của xã hội.
2.2.Ngoài việc học tập là hoạt ñộng chủ ñạo thì vui chơi cũng là một nhu cầu rất
lớn của học sinh tiểu học. Trong vui chơi, trẻ ñược thỏa mãn tính hiếu ñộng, ñồng thời
thông qua vui chơi tâm lý của trẻ cũng phát triển. Nhiều trò chơi có tác dụng giúp trẻ
nâng cao những phẩm chất chú ý, khả năng ghi nhớ, tưởng tượng và nhiều nét tâm lý
khác. Có thể nói vui chơi là sự chuẩn bị lao ñộng, chuẩn bị sức sáng tạo, sức lực và tài
năng cho trẻ. So với vui chơi của trẻ mẫu giáo, trò chơi của nhi ñồng có tính tổ chức
cao hơn, nội dung phong phú hơn.
Ở tuổi này trẻ ñặc biệt thích các trò chơi vận ñộng có quy tắc, phần lớn là
những trò chơi tập thể có tổ chức như: ñá bóng, ñánh trận giả, ñuổi bắt nhau...Thông
qua những trò chơi trẻ ñược phát triển nhiều mặt: thể lực, tính khéo léo, nhanh nhẹn,
tháo vát, tính bình tĩnh, kiên trì, dũng cảm, quan sát chính xác, phán ñoán kịp thời tính
kỷ luật, tính tổ chức, tinh thần tập thể...
Ở tuổi này trẻ còn chơi trò chơi ñóng vai nhưng so với tuổi mẫu giáo nội dung
và hình thức có nhiều ñổi mới, chủ ñề chơi thường phản ánh sinh hoạt, hiện tượng xã
hội và lịch sử. Trong khi chơi các em thường cố gắng ñặt mình vào ñịa vị những vai
mình ñóng ñể biểu lộ những ñức tính của họ, cố gắng thâm nhập vào ý nghĩ và tình
cảm của nhân vật. Những trò chơi tập thể là phương tiện giáo dục có hiệu quả cao.
Trong trò chơi của các em có những biến ñổi cơ bản như: hứng thú chơi vững bền hơn,
ñồ chơi ñã có sự lựa trọn, trẻ bắt ñầu thích các trò chơi thể thao và xây dựng. Vui chơi
dần dần chiếm ít thời gian hơn, khi rảnh rỗi các em bắt ñầu thích ñọc sách, xem phim...
Hoạt ñộng vui chơi ở lứa tuổi này có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Nó ñem lại niềm
vui lớn cho các em, làm cho thần kinh sảng khoái sau những giờ học tập mệt mỏi. Thế
nhưng, trong tình hình thực tế hiện nay nhiều trường học và giáo viên, các bậc cha mẹ,
các tổ chức ñoàn thể (ðoàn thanh niên, Hội phụ nữ, ðội thiếu nhi) chưa quan tâm
ñúng mức ñến việc vui chơi của trẻ em. Các em thiếu chỗ chơi, thiếu ñồ chơi và thiếu
sự hướng dẫn trong khi chơi, nên dẫn ñến tình trạng một số em sinh ra nghịch ngợm,
phá phách hoặc chơi những trò chơi kém bổ ích, phản tác dụng giáo dục. Vì thế, giáo
viên và cha mẹ cũng như các tổ chức ñoàn thể cần tạo ñiều kiện cho trẻ có chỗ vui
chơi, chú ý hướng dẫn nội dung, ñiều hòa trẻ vui chơi, không nên hạn chế gò bó trẻ
trong vui chơi. Cần tránh ñể trẻ ham chơi quá sức, ñồng thời phải ngăn chặn chặn
những trò chơi bắt chước cái xấu, nội dung không lành mạnh, tránh tính ích kỷ trong
khi chơi (chỉ chơi một mình hoặc lúc nào cũng muốn mình giữ vai chính) không nên
ñè nén tính sáng tạo của trẻ trong lúc các em ñang chơi.
2.3. Học sinh tiểu học còn tham gia vào hoạt ñộng lao ñộng. Lao ñộng ở tuổi
mẫu giáo nhằm mục ñích giáo dục là chủ yếu, song ñối với các em ở bậc tiểu học lao
ñộng còn giúp ñỡ gia ñình, tập thể của trẻ và ngay cả chính bản thân các em nữa. Khi
các em hoàn thành những công việc ñược phân công thì lao ñộng lại có ý nghĩa giáo
dục nhiều nhất. Những giờ lao ñộng ở trường giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển
tâm lý của các em. Trong những giờ ñó, học sinh không những ñược làm quen với các
dụng cụ và vật liệu lao ñộng, ñược hình thành kĩ năng lao ñộng mà còn ñược tập vận
dụng những kiến thức của các môn học vào thực tiễn, ñồng thời trẻ em ñược rèn luyện
óc quan sát, tính mục ñích, tính tổ chức, tính kỷ luật, tính tích cực và tinh thần trách
nhiệm cũng ñược củng cố một cách rõ rệt. Các em còn rất hứng thú tham gia các hoạt
ñộng lao ñộng công ích như phong trào: Giúp ñỡ bạn nghèo vượt khó học giỏi, ủng hộ
ñồng bào lũ lụt, chăm sóc cây trồng...Các em thích loại lao ñộng này vì nó mang ý
nghĩa xã hội rõ rệt, ñồng thời nó ñược tổ chức dưới hình thức tập thể thi ñua sôi nổi.
15
Nên nó có tác dụng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ ñối với xã hội và ý thức
phấn ñấu vươn lên của trẻ.
Một nét nổi bật ở học sinh tiểu học ở Việt Nam là các em tuy còn nhỏ nhưng ñã
tham gia lao ñộng khá nhiều, nhất là lao ñộng trong gia ñình. Các em có thể làm những
việc vặt giúp người lớn hoặc những công việc ñược giao thường xuyên như quét nhà,
nấu cơm, giữ em... Loại lao ñộng thường xuyên này có ý nghĩa giáo dục nhiều hơn. Nó
ñòi hỏi trẻ phải quan tâm làm nhiệm vụ ñúng lúc, giáo dục trẻ ý thức trách nhiệm, tạo
cho trẻ khả năng ñề ra những sáng kiến trong lao ñộng, tập cho trẻ quen phân phối thời
gian, luyện cho trẻ tự tổ chức lấy công việc. Chính các em cũng ưa thích làm những
công việc ñược giao thường xuyên, vì trong khi làm những việc ñó chúng cảm thấy
ñược chủ ñộng hơn. Nếu công việc lao ñộng của các em ở gia ñình ñược tổ chức hợp
lý thì có tác dụng tốt ñến việc học tập của các em. Sở dĩ như vậy là vì học tập cũng là
một loại lao ñộng ñòi hỏi trẻ phải có những phẩm chất, cá tính nhất ñịnh như: ý thức
trách nhiệm, tinh thần cần cù chịu khó, kỹ năng tổ chức hoạt ñộng... ðối với học sinh
tiểu học, các công việc lao ñộng ñược giao phải hấp dẫn, vừa sức và không gây mệt
mỏi, ñồng thời phải nâng dần khả năng lao ñộng của trẻ, tập cho trẻ có thói quen cố
gắng trong lao ñộng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, có kỷ luật và trật tự trong lao
ñộng. Trực tiếp tham gia lao ñộng sản xuất, nhi ñồng của chúng ta cần cù, chăm chỉ,
chất phác, thật thà, các em sớm làm quen với những thiếu thốn, gian khổ. Do sớm
tham gia lao ñộng sản xuất mà một số kỹ năng, kỹ xảo lao ñộng chân tay nhanh chóng
ñược hình thành.
Mỗi hình thức lao ñộng ñều có ý nghĩa giáo dục lớn lao. Hoạt ñộng lao ñộng
không thể thiếu, không thể bị coi nhẹ trong sinh hoạt của học sinh tiểu học. Giáo viên
và cha mẹ cần tránh thái ñộ nuông chiều, không tin tưởng ở trẻ, sợ trẻ làm hỏng nên
không giao việc. A.S.Macarenco ñã khuyên: nên ñể trẻ lao ñộng ở gia ñình càng sớm
càng hay dù chúng còn vụng về, chậm chạp. Ngược lại, không nên tận dụng trẻ, giao
cho trẻ những việc nặng quá sức. Hiện nay, một số gia ñình còn bắt các em lao ñộng
quá nhiều, bắt trẻ làm như người lớn thực sự, làm với mục ñích kiếm sống. ðiều ñó chỉ
ñem lại lợi ích trước mắt, nhưng xét về lâu dài, việc làm ñó sẽ dẫn ñến hậu quả tai hại
rất lớn. Mặt khác, chúng ta cũng cần thấy rằng hiện nay có một số em thích lao ñộng
chân tay hơn là học tập, nhưng không vì thế mà chúng ta quá lợi dụng sức lao ñộng
của trẻ. ðối với những em này, cha mẹ phải quan tâm ñến việc học tập của các em,
phải khuyến khích các em học tập, phải tạo cho các em thói quen ñi học và học tập
một cách chăm chỉ, nghiêm túc.
2.4.ðội thiếu niên tiền phong trong nhà trường là một tổ chức giáo dục các em
nhỏ. Nơi nào tổ chức ñội vững mạnh thì nơi ñó các em ñược phát triển rất nhanh về
năng lực tự quản, về tình cảm tập thể, về ý thức trách nhiệm, về ý chí chiến ñấu... Sự
giáo dục của nhà trường kết hợp chặt chẽ với sự giáo dục của ðội làm cho tâm lý của
nhi ñồng ñược phát triển về nhiều mặt hơn. Nhi ñồng ngày nay là lớp người sinh ra,
lớn lên và phát triển trong thời kỳ hòa bình, ñồng thời lại thừa kế ñược những truyền
thống tốt ñẹp của dân tộc. Nhờ vậy mà các em có ñiều kiện trở thành những con người
phát triển toàn diện. Các em có tình cảm yêu ghét rõ ràng, có nhiều hành ñộng tốt và
có nhiều ước mơ ñẹp ñẽ như: Các em mong ước mình có những hành ñộng anh hùng,
muốn trở thành những công nhân giỏi, muốn trở thành những nhà khoa học... ðiều ñó
chứng tỏ rằng các em có ñủ khả năng ñể kế tục sự nghiệp cách mạng của ðảng và của
nhân dân ta. ðối với học sinh tiểu học, các em còn chịu ảnh hưởng giáo dục của gia
ñình rất nhiều. Có thể nói, sau thầy giáo thì cha mẹ là người có uy tín nhiều ñối với các
em. Các em muốn noi gương của cha, mẹ và các anh, chị. Nếu giáo dục gia ñình có nội
dung phương pháp phù hợp với giáo dục của nhà trường và của ðội thiếu niên thì sẽ
tạo ñiều kiện thuận lợi cho sự phát triển tâm lý của trẻ. Trái lại, giáo dục gia ñình mâu
16
thuẫn với giáo dục nhà trường và ðội thiếu niên tiền phong sẽ tạo nên những kết quả
không tốt. Do vậy, việc ñộng viên quần chúng nhân dân xây dựng những gia ñình
gương mẫu là một biện pháp rất tốt ñể giáo dục trẻ em. Nhìn chung hoàn cảnh sinh
hoạt, tính chất giáo dục, cương vị xã hội, trình ñộ tâm lý của trẻ là những nhân tố ảnh
hưởng to lớn ñến việc hình thành và phát triển tâm lý của chúng. Sự tác ñộng qua lại
giữa những nhân tố ñó là ñộng lực thúc ñẩy và phát triển tâm lý của trẻ, trong ñó giáo
dục giữ vai trò chủ ñạo trong sự phát triển tâm lý của trẻ.
IV. MỘT SỐ ðẶC ðIỂM TÂM LÍ CƠ BẢN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
1. ðặc ñiểm về hoạt ñộng nhận thức
1.1.Tri giác của học sinh tiểu học mang tính chất ñại thể ít ñi sâu vào chi tiết và
mang tính không chủ ñịnh. Khả năng phân tích một cách có tổ chức và sâu sắc khi tri
giác ở học sinh các lớp ñầu bậc tiểu học còn yếu, các em thường thâu tóm sự vật về
toàn bộ, về ñại thể ñể tri giác. Chẳng hạn khi cho các em tri giác một bức tranh rất ñẹp,
sau ñó cất bức tranh ñó ñi và yêu cầu các em vẽ lại thì thấy các em không nhận thấy
ñược rất nhiều chi tiết. Các em phân biệt ñối tượng còn chưa chính xác, dễ mắc sai
lầm, dễ nhầm lẫn. Ví dụ: Các em khó phân biệt cây mía với cây sậy, hình có năm cạnh
với hình có sáu cạnh...Tuy vậy, ta cũng không nên nghĩ rằng các em chưa có khả năng
phân tích ñể tách các dấu hiệu, các chi tiết nhỏ của một ñối tượng nào ñó.
Ở học sinh tiểu học tri giác không chủ ñịnh vẫn chiếm ưu thế. So với trẻ mẫu
giáo thì thị giác của học sinh tiểu học nhạy bén hơn, ñộ nhạy ñó tăng lên trong suốt
thời kỳ học tiểu học. Các em từ 7-10 tuổi ñã phân biệt ñược những màu cơ bản, nhưng
chưa phân biệt ñược sắc ñiệu của mỗi loại màu. Học sinh tiểu học nhạy cảm ñối với
các tác ñộng bên ngoài vì hoạt ñộng của hệ thống tín hiệu thứ nhất còn chiếm ưu thế.
Các em chưa phân biệt chính xác ñược các sự vật giống nhau, ñó là khả năng phân tích
khi tri giác còn yếu do trẻ có khuynh hướng ñoán vội vàng. Các em chưa tri giác ñúng
ñơn vị ñộ dài và còn nhiều khó khăn khi tri giác khoảng cách (học sinh chưa ước
lượng ñúng ñộ dài của mét và kilômet). Về tri giác ñộ lớn thì học sinh ñã có thể tri giác
ñược ñúng ñộ lớn của một vật thông thường, nhưng ñối với những vật quá nhỏ hay quá
lớn thì các em chưa tri giác ñược. Chẳng hạn có em cho “quả ñất to bằng mấy tỉnh”
hoặc “vi trùng bé bằng hạt tấm”. Tri giác thời gian phát triển chậm so với tri giác
không gian. Các em lớp 1, lớp 2 mới nhận thức ñược khoảng thời gian ngắn, với các
khoảng thời gian xa xưa các em có xu hướng muốn rút ngắn lại, muốn ñưa quá khứ về
hiện tại. Chẳng hạn, khi trả lời câu hỏi: ngày xưa lâu nhất cách ñây bao nhiêu năm? có
em trả lời là 7 năm, 100 năm, 1500 năm. Nhưng khi hỏi: khi ñó có bà chưa? em trả lời
là “có bà rồi”. Do hoạt ñộng hàng ngày, do ñược học tập, tri giác thời gian cũng ñược
phát triển. Vào cuối bậc tiểu học, trẻ có thể tri giác ñược khoảng thời gian dài hơn và
ngắn hơn (thế kỷ, phút, giây).
Ở các lớp ñầu bậc tiểu học thì tri giác của các em thường gắn với những hành
ñộng và hoạt ñộng thực tiễn của các em. Vì vậy, tất cả các hình thức tri giác trực quan
bằng sự vật, bằng hình ảnh và bằng lời nói cần ñược sử dụng trong các giờ lên lớp ở
bậc tiểu học. K.ð.Usinxki viết: Khi bắt ñầu học, trẻ em không chỉ cần hiểu ñiều mình
ñọc, mà còn biết nhìn sự vật ñúng và tinh, biết nhận thấy những ñặc ñiểm của sự vật.
Không những chỉ học suy nghĩ mà học cả quan sát nữa và thậm chí học quan sát trước
khi học suy nghĩ.
Tri giác của học sinh tiểu học còn mang tính trực quan và mang tính cảm xúc
nhiều. Nên trong quá trình dạy học giáo viên không chỉ dạy trẻ kỹ năng nhìn mà còn
phải biết xem xét sự vật, biết phát hiện những thuộc tính bản chất của sự vật hiện
tượng. Không chỉ dạy trẻ nghe mà còn dạy trẻ biết cách lắng nghe. ðiều này không chỉ
ñược thực hiện trong lớp học mà còn ñược thực hiện khi ñi tham quan, dã ngoại...
17
1.2.Chú ý không chủ ñịnh vẫn chiếm ưu thế so với chú ý có chủ ñịnh. Những
kích thích có cường ñộ mạnh vẫn là một trong những mục tiêu thu hút sức chú ý của
trẻ. Chú ý có chủ ñịnh ñang phát triển mạnh, do tri thức ñược mở rộng, ngôn ngữ
phong phú, tư duy phát triển. Các em còn ñược rèn luyện về những phẩm chất ý chí
như tính kế hoạch, tính kiên trì nhẫn nại, tính mục ñích, tính ñộc lập...Sự tập trung chú
ý và tính bền vững của chú ý ở học sinh tiểu học ñang phát triển nhưng chưa bền vững,
là do quá trình ức chế phát triển còn yếu, tính hưng phấn còn cao. Do vậy, chú ý của
các em còn bị phân tán, các em dễ quên những ñiều cô giáo dặn khi cuối buổi học, bỏ
sót chữ cái trong từ, trong câu... Học sinh lớp 1,2 thường chỉ tập trung chú ý tốt
khoảng từ 20 - 25 phút, lớp 3, 4 khoảng 30 ñến 35 phút. Khối lượng chú ý của học
sinh tiểu học không lớn lắm, thường chỉ hạn chế ở hai, ba ñối tượng trong cùng một
thời gian. Khả năng phân phối chú ý bị hạn chế nhiều vì chưa hình thành ñược nhiều kĩ
năng kĩ xảo trong học tập. Sự di chuyển chú ý của học sinh tiểu học nhanh hơn người
lớn tuổi vì quá trình hưng phấn và ức chế ở chúng rất linh hoạt, rất nhạy cảm. Khả
năng chú ý của học sinh tiểu học còn phụ thuộc vào nhịp ñộ học tập, nếu nhịp ñộ học
tập quá nhanh hoặc quá chậm ñều không thuận lợi cho tính bền vững và sự tập trung
của chú ý.
1.3.Trí nhớ của học sinh tiểu học còn mang tính trực quan - hình tượng và
ñược phát triển hơn trí nhớ từ ngữ lô gic. Các em nhớ và gìn giữ chính xác những sự
vật hiện tượng cụ thể nhanh hơn và tốt hơn những ñịnh nghĩa, khái niệm, những lời
giải thích dài dòng. Học sinh ñầu cấp thường có khuynh hướng ghi nhớ máy móc bằng
cách lặp ñi lặp lại nhiều lần, có khi chưa hiểu ñược những mối liên hệ, ý nghĩa của tài
liệu học tập ñó. Nên các em thường học thuộc tài liệu học tập theo ñúng câu, từng chữ
mà không sắp xếp lại ñể diễn ñạt theo lời lẽ của mình. Nhiều học sinh tiểu học còn
chưa biết tổ chức việc ghi nhớ có ý nghĩa, chưa biết sử dụng sơ ñồ logic và dựa vào
các ñiểm tựa ñể ghi nhớ, chưa biết xây dựng dàn ý tài liệu cần ghi nhớ, không biết chia
tài liệu cần ghi nhớ ra từng phần nhỏ, không biết dùng sơ ñồ, hình vẽ... ñể ghi nhớ.
Các em thường ghi nhớ một cách máy móc, ghi nhớ theo trang. Nếu ñược hướng dẫn
thì trẻ em biết cách ghi nhớ tài liệu một cách hợp lý, biết lập dàn ý ñể ghi nhớ, khuynh
hướng nhớ từng câu, từng chữ giảm dần, ghi nhớ ý nghĩa tăng lên. Ở học sinh tiểu học
việc ghi nhớ các tài liệu trực quan hình tượng có nhiều hiệu quả nhất. Tuy nhiên ở lứa
tuổi này hiệu quả của việc ghi nhớ các tài liệu từ ngữ (cụ thể và trừu tượng) tăng rất
nhanh. Trong việc ghi nhớ các tài liệu từ ngữ nhất là các tài liệu từ ngữ trừu tượng vẫn
còn phải dựa trên những tài liệu trực quan hình tượng mới vững chắc.
1.4.Tư duy của trẻ mới ñến trường mang tính trực quan cụ thể, mang tính hình
thức bằng cách dựa vào những ñặc ñiểm trực quan của những sự vật hiện tượng cụ thể.
J.Piagiê cho rằng: Tư duy của trẻ từ 7 ñến 10 tuổi về cơ bản còn ở giai ñoạn những
thao tác cụ thể. Ví dụ: Trong các giờ toán ñầu tiên của bậc học, khi giải các bài toán
học sinh phải dùng que tính, dùng các ngón tay làm phương tiện tính toán...Có một số
em không biết cách học nên khi lên lớp 2 vẫn phải dùng ñốt ngón tay hay vẫn phải nói
thành lời khi tính toán. Việc sử dụng những sự vật ở bên ngoài và dùng lời nói ñể tính
toán là cần thiết, nhưng giáo viên cũng cần rèn luyện cho các em khả năng thực hiện
phép toán ở trong ñầu (tính nhẩm). Ví dụ: Khi giáo viên cho học sinh thực hiện phép
tính sau: (1250 + 15 : 0,5 ) - 11 x 12 : 0,25 = ? thì nhiều em vẫn thực hiện phép tính
theo lối tư duy máy móc. Với cách học như vậy không rèn luyện ñược kỹ năng tính
toán cho các em.
Tư duy của học sinh tiểu học chưa thoát khỏi tính trực quan cụ thể, chưa nhận
thức ñược ý nghĩa của từ “nếu”. Chẳng hạn khi cô giáo ra bài toán: “Nếu một con vịt
có 3 chân thì hai con vịt có bao nhiêu chân?” Nhiều học sinh ñã lúng túng, các em thắc
18
mắc làm gì vịt có 3 chân. Ở ñây các em chưa biết suy luận từ giả ñịnh này ñể rút ra kết
luận, chính ñiểm này làm các em dễ mắc sai lầm trong tư duy.
Nhờ ảnh hưởng của việc học tập, học sinh tiểu học dần dần chuyển từ nhận thức
các mặt bề ngoài của các hiện tượng ñến nhận thức ñược những thuộc tính và dấu hiệu
bản chất của hiện tượng vào tư duy. ðiều ñó tạo khả năng so sánh, khái quát ñầu tiên
ñể xây dựng suy luận sơ ñẳng. Sự lĩnh hội tri thức bây giờ không còn dựa trên nhận
thức trực tiếp cảm tính như ở tuổi mẫu giáo mà phần lớn là dựa vào cách nhận thức
gián tiếp thông qua từ (tất nhiên có sự hỗ trợ của yếu tố trực quan).
Quá trình vận dụng các thao tác tư duy ñể hình thành những khái niệm trải qua
ba mức ñộ. Một là: khi tri giác trực tiếp sự vật và hiện tượng cụ thể, học sinh tách ra
các dấu hiệu trực quan, bề ngoài dễ thấy (màu sắc, hình dáng, ñộ lớn) các dấu hiệu dễ
ñập vào mắt hay dễ gây cảm xúc (hành vi, chức năng, công dụng) nhưng ñó thường là
các dấu hiệu không bản chất, các dấu hiệu thứ yếu (mức ñộ này thường thấy ở học sinh
lớp 1,2). Ví dụ: Khi giải thích khái niệm “chim” học sinh lớp 1 ñã dựa vào dấu hiệu bề
ngoài như bay, nhảy, hót... Hai là: các em biết dựa trên những dấu hiệu không bản chất
và bản chất, nhưng cái bản chất ở ñây phải dễ bộc lộ, dễ tri giác. Tuy vậy, khi xếp loại
trẻ lại dựa vào tất cả các dấu hiệu, không phân biệt cái bản chất và không bản chất, cái
trọng yếu và cái thứ yếu. Hơn nữa các dấu hiệu ñó vẫn gắn liền với các hình ảnh trực
quan các biểu tượng cụ thể (mức ñộ này thường gặp ở học sinh lớp 3). Ba là: trẻ ñã
biết tách dấu hiệu bản chất ra khỏi các dấu hiệu không bản chất, nhưng vẫn phải dựa
vào sự vật cụ thể trực quan. Các dấu hiệu bản chất ñược nêu ra còn chưa ñược ñầy ñủ
(mức ñộ này thường gặp ở nhiều học sinh lớp 4).
Năng lực trừu tượng hóa và khái quát hóa của học sinh tiểu học ñang phát triển
mạnh, lúc ñầu còn dựa trên những cái không bản chất và dần dần ñi vào bản chất,
nhưng chưa ñầy ñủ và phải dựa trên những vật cụ thể, những tài liệu trực quan. Vì vậy,
ñặc ñiểm tư duy chủ yếu của học sinh tiểu học là tư duy hình tượng trực quan, tư duy
cụ thể. Các em chưa thể tự mình suy luận một cách logic, mà thường ñi chệch khỏi ñối
tượng suy luận và thường dựa vào những mối liên hệ ngẫu nhiên của sự vật, hiện
tượng. Học sinh ñầu bậc tiểu học còn gặp một số khó khăn nhất ñịnh khi phải xác ñịnh
và tìm hiểu mối quan hệ nhân quả, các em còn lẫn lộn giữa nguyên nhân và kết quả,
hiểu mối quan hệ chưa sâu sắc. Các em xác ñịnh mối quan hệ từ nguyên nhân ñến kết
quả sẽ dễ hơn từ kết quả suy ra nguyên nhân. Bởi vì, khi suy luận từ nguyên nhân dẫn
ñến kết quả thì mối quan hệ trực tiếp ñược xác lập, còn khi suy luận từ sự kiện dẫn tới
nguyên nhân gây ra nó thì mối quan hệ này không ñược phát hiện trực tiếp vì sự kiện
ñó có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Ví dụ: Yêu cầu học sinh trả lời hai câu hỏi sau:
“Nếu trồng cây mà không tưới nước thì sẽ xảy ra ñiều gì?” và “Tại sao cây trồng này
lại bị héo?” ðến cuối bậc tiểu học trẻ có thể tìm thấy mối liên hệ nhân quả qua các tài
liệu trực quan hay trên hành ñộng.
Tư duy của học sinh tiểu học còn mang tính cảm xúc. Trẻ dễ xúc cảm với tất cả
những ñiều suy nghĩ. Giáo viên phải dạy cho các em cách suy luận phải có căn cứ
khách quan, phán ñoán phải có dẫn chứng thực tế, kết luận phải có tính chất ñúng ñắn
logic, suy nghĩ phải có mục ñích. Sự phát triển tư duy logic là một khâu quan trọng
trong sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học. Mặt khác, khi nội dung và phương
pháp dạy học ñược thay ñổi tương ứng với nhau thì trẻ em có thể sẽ có ñược một số
ñặc ñiểm tư duy hoàn toàn khác.
1.5.Tưởng tượng của học sinh tiểu học so với trẻ ở mẫu giáo phát triển hơn và
rất phong phú. Tố Hữu nói: “Ở tuổi này hòn ñất cũng biến thành con người, ñây là tuổi
thơ mộng rất giàu tưởng tượng.” Tuy nhiên, tưởng tượng của các em còn tản mạn ít có
tổ chức, xa rời thực tế. Càng về cuối cấp thì tưởng tượng của các em càng gần hiện
thực hơn, càng phản ánh ñúng ñắn và ñầy ñủ thực tế khách quan hơn. Ví dụ: những trò
19
chơi của các em cuối cấp ñòi hỏi phải giống hiện thực nhiều hơn. Tưởng tượng của các
em học sinh nhỏ là tính trực quan, cụ thể; ñối với các em lớp 3, lớp 4 tính trực quan cụ
thể của tưởng tượng ñã giảm ñi, vì tưởng tượng của các em ñã dựa vào ngôn ngữ. Ví
dụ: học sinh lớp 3, lớp 4 say mê ñọc những cuốn truyện dày không có tranh, nhưng khi
kể lại các em vẫn thể hiện truyện ñó một cách rất sinh ñộng. Về mặt cấu tạo hình
tượng trong tưởng tượng, học sinh nhỏ chỉ lặp lại hoặc thay ñổi chút ít về mặt kích
thước và hình dáng những hình tượng tri giác trực tiếp trước ñây. Ví dụ: vẽ con cá
nhưng lại vẽ thêm ñôi cánh. Chỉ có các em lớn ở lớp 4 mới có khả năng nhào nặn, gọt
sửa những hình tượng cũ ñể sáng tạo ra hình tượng mới (vẫn còn tính chất bắt chước
lặp lại). Tưởng tượng sáng tạo của học sinh tiểu học biểu hiện khá rõ rệt trong khi các
em làm thơ, vẽ tranh và trong khi kể chuyện. Nhưng nhược ñiểm trong sản phẩm
tưởng tượng của các em là chủ ñề còn nghèo nàn, hành ñộng phát triển không nhất
quán, xa sự thật. Vì vậy, giáo viên phải thông qua con ñường học tập, vui chơi và lao
ñộng mà phát triển óc tưởng tượng sáng tạo cho các em, cần chú ý hướng học sinh
tránh những tưởng tượng ngông cuồng, xa thực tế nhưng không làm hạn chế tính sáng
tạo của trẻ trong quá trình tưởng tượng.
1.6.Ngôn ngữ của học sinh tiểu học ñã phát triển rất rõ rệt cả về số lượng và
chất lượng. Do nội dung học tập ñã mở rộng, nên ngôn ngữ của các em ñã vượt ra khỏi
phạm vi những từ sinh hoạt, cụ thể và ñã bao gồm nhiều khái niệm khoa học, trừu
tượng. Vào học trường phổ thông lần ñầu tiên tiếng Việt trở thành môn học ñược tổ
chức học tập một cách ñặc biệt. Vấn ñề học viết ñúng chính tả, ñặt câu ñúng ngữ pháp,
giúp học sinh có thể lựa chọn một cách có ý nghĩa những từ ngữ và các hình thức ngữ
pháp ñể diễn ñạt ý nghĩa của mình. Các hình thức ñọc bài, làm bài trả lời câu hỏi của
thầy, cô giáo là ñiều kiện tốt ñể phát triển ngôn ngữ của học sinh. Sự thay ñổi về chất
lượng trong ngôn ngữ nói và ñặc biệt sự hình thành ngôn ngữ viết có ảnh hưởng căn
bản ñến sự phát triển tất cả các quá trình tâm lý của các em. Học sinh tiểu học chưa sử
dụng tốt ngôn ngữ bên trong ñể học bài. Một số em còn nói ngọng, phát âm sai, viết
sai chính tả, sai ngữ pháp, câu rườm rà. Nhiệm vụ của giáo viên là phải kịp thời sửa
những sai sót ñó trong các giờ học, nhất là những giờ tập ñọc và ngữ pháp.
2. ðặc ñiểm về nhân cách
2.1.Tính cách của trẻ em thường ñược hình thành rất sớm ở thời kỳ trước tuổi
học. Khi quan sát chúng ta thấy có em thì trầm lặng, có em thì sôi nổi, có em trầm
lặng, em thì mạnh dạn, em thì nhút nhát. Song những nét tính cách mới hình thành ở
các em chưa ổn ñịnh, nên ñôi khi ta có thể nhầm tưởng các trạng thái tâm lý tạm thời
là những nét tính cách. Những nét tính cách mới hình thành ñó ta có thể thay ñổi dưới
tác ñộng của giáo dục gia ñình, nhà trường và xã hội.
Tính cách của học sinh tiểu học ñược hình thành trong hoạt ñộng học tập, lao
ñộng và hoạt ñộng xã hội và cả trong hoạt ñộng vui chơi. Ở tuổi này, các em thường có
khuynh hướng hành ñộng ngay lập tức dưới ảnh hưởng của kích thích bên ngoài và
bên trong (tính xung ñộng trong hành vi). Nên ta thấy hành vi của các em dễ có tính tự
phát, thường vi phạm nội qui của nhà trường và thường bị xem là “vô kỷ luật”.
Nguyên nhân của hiện tượng ñó là sự ñiều chỉnh của ý chí ñối với hành vi của lứa tuổi
còn yếu, các em chưa biết ñề ra mục ñích của hoạt ñộng và theo ñuổi mục ñích ñó. Có
khi ta thấy các em thể hiện sự bướng bỉnh và tính thất thường. ðó là cách phản ứng ñể
chống lại những yêu cầu của người lớn mà các em cho là cứng nhắc hoặc vô lý.
Học sinh tiểu học có nhiều những nét tính cách tốt như lòng vị tha, tính ham
hiểu biết, tính hồn nhiên, tính chân thực, lòng thương người...Hồn nhiên trong quan hệ
với người lớn, với thầy cô giáo, với bạn bè. Hồn nhiên nên rất cả tin, các em tin vào
sách vở, tin vào người lớn, tin vào khả năng của bản thân. Tất nhiên, niềm tin của các
em còn cảm tính chưa có lý trí soi sáng. Giáo viên nên tận dụng niềm tin này ñể giáo
20