Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại tổng công ty bưu chính

  • 26 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 26 trang

Nội dung text: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại tổng công ty bưu chính

1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN THỊ THANH GIANG
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN
NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH
VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN

HÀ NỘI, NĂM 2011
2
Luận văn được hoàn thành tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học:
Phản biện 1: ...........................................................
.............................................................
Phản biện 2: ...........................................................
.............................................................
Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm .....
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
3
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty
Bưu chính Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ, Bưu chính Việt Nam được tách ra với mô
hình tổ chức: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, hoạt động kinh doanh và hạch toán độc
lập với viễn thông, theo đó nguồn tài trợ trực tiếp, bù chéo và khép kín từ thu nhập hoạt
động viễn thông trong mô hình một doanh nghiệp không còn nữa. Sau khi chia tách bưu
chính và viễn thông, số lao động của VNPost rất lớn nhưng phân bổ không đều, chỗ thừa
chỗ thiếu và sau khi sắp xếp lại, rất nhiều lao động thay đổi vị trí công tác, họ cần được đào
tạo đáp ứng yêu cầu của chức danh, nhiệm vụ mới được giao.
Bước chuyển sang mô hình sản xuất kinh doanh mới cùng với quá trình mở cửa thị
trường, hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi phải có sự sắp xếp, bố trí lại nguồn lao động trong
doanh nghiệp theo nguyên tắc đúng người, đúng việc đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi
dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động để họ có đủ kỹ năng và kiến thức làm chủ công
nghệ hiện đại, không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Với
những yêu cầu cấp thiết trên, tác giả đã chọn đề tài "Hoàn thiện công tác quản trị nguồn
nhân lực tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam" cho luận văn thạc sĩ.
2. Mục đích nghiên cứu:
- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về QTNNL trong doanh nghiệp
- Làm rõ thực trạng công tác QTNNL trong Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
(VNPost)
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QTNNL tại Tổng công ty Bưu
chính Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng công tác QTNNL với các vấn đề có liên quan với nhau, như
lập kế hoạch nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, bố trí sắp xếp nhân
lực, trả công lao động và bảo đảm các chế độ đãi ngộ khác…tại Tổng công ty Bưu chính
Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010.
4. Phương pháp nghiên cứu
Việc nghiên cứu đề tài được sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật
lịch sử kết hợp với các phương pháp nghiệp vụ như: tổng hợp, phân tích, so sánh các số liệu
liên quan đến mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trên cơ sở sử dụng các
số liệu, tư liệu có nguồn gốc rõ ràng. Trên cơ sở đó có những nhận thức khoa học, có sự
đánh giá khách quan thực trạng cũng như giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty Bưu
chính Việt Nam
4
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực
của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
Chương 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 BẢN CHẤT QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về QTNNL song có thể thấy khái niệm này bao
gồm các yếu tố sau:
- Nguồn nhân lực: đây là nguồn lực của mỗi con người, gồm có thể lực và trí lực.
Thể lực phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của con người, mức sống, thu nhập, chế độ ăn
uống, chế độ làm việc, nghỉ ngơi v.v.. Trí lực là nguồn tiềm tàng to lớn của con người, đó là
tài năng, năng khiếu cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách v.v..
- Các hoạt động sử dụng và phát triển sức tiềm tàng của nguồn nhân lực: hoạch định,
tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng v.v..
- Mục đích là nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức và duy trì phát triển sức tiềm tàng
của con người. Tổ chức có thể là một hãng sản xuất, một công ty bảo hiểm, một cơ quan của
nhà nước, một bệnh viện, một viện đại học, liên đoàn lao động, nhà thờ, hãng hàng không
hay quân đội... Tổ chức đó có thể lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp. Ngày nay tổ chức có
thể là một tổ chức chính trị hay một tổ chức vận động tranh cử.
Như vậy QTNNL gắn liền với mọi tổ chức bất kể tổ chức đó có phòng hoặc bộ phận
quản trị nhân sự hay không. QTNNL là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị và
nó có gốc rễ cùng các nhánh trải rộng khắp nơi trong một tổ chức
1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Một là, nhằm sử dụng tối ưu nguồn nhân lực của tổ chức
Hai là, xây dựng những tố chất lao động mới, đảm bảo cho tổ chức phát triển không
ngừng và liên tục.
Ba là, thúc đẩy phát huy sự cố gắng, phát huy năng lực sáng tạo của cá nhân, củng
cố và nâng cao sức mạnh của tập thể.
Bốn là, giúp các doanh nghiệp có thể thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
1.1.3 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
QTNNL nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các tổ chức ở tầm vi mô
và có các mục tiêu chủ yếu sau:
- Giúp cho tổ chức đạt được các mục tiêu của mình
- Sử dụng các kỹ năng và khả năng của lực lượng lao động một cách có hiệu quả
- Cung cấp cho tổ chức những người lao động được đào tạo tốt và có động cơ mạnh
mẽ
- Đáp ứng nhu cầu ngày cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên được phát
huy tối đa các năng lực cá nhân, được kích thích, động viên nhiều nhất tại nơi làm việc và
trung thành, tận tụy với doanh nghiệp.
5
- Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và đạo đức về sử dụng lao động
1.1.4 Các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực
Có thể phân chia các hoạt động chủ yếu của QTNNL theo các nhóm chức năng chủ
yếu sau:
- Nhóm chức năng thu hút (hình thành) nguồn nhân lực: bao gồm các hoạt động đảm
bảo cho tổ chức có đủ nhân viên về số lượng cũng như chất lượng.
- Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Nhóm chức năng này chú
trọng vào các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên
trong tổ chức có các kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành công việc được
giao và tạo điều kiện cho nhân viên phát triển tối đa các năng lực cá nhân.
- Nhóm chức năng tạo động lực: liên quan đến các chính sách và các hoạt động
nhằm khuyến khích, động viên nhân viên làm việc hăng say, nhiệt tình, có ý thức trách
nhiệm và hoàn thành công việc với chất lượng cao.
- Nhóm chức năng quan hệ lao động: Bao gồm các hoạt động nhằm hoàn thiện môi
trường làm việc và các mối quan hệ trong công việc như: ký kết hợp đồng lao động, giải
quyết khiếu tố, tranh chấp lao động, giao tế nhân sự, cải thiện môi trường làm việc, y tế, bảo
hiểm và an toàn lao động.
1.2. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.2.1 Phân tích và thiết kế công việc
1.2.1.1 Thiết kế công việc
Thiết kế công việc là quá trình xác định các nhiệm vụ, các trách nhiệm cụ thể được
thực hiện bởi từng người lao động trong tổ chức cũng như các điều kiện cụ thể để thực hiện
các nhiệm vụ, trách nhiệm đó.
Thiết kế công việc phải đảm bảo sự gắn kết các công việc với mục tiêu của tổ chức,
tạo động lực tối đa cho người lao động, đạt được các tiêu chuẩn thực hiện công việc, phù
hợp giữa các khả năng và kỹ năng của người lao động với các đòi hỏi của công việc.
Để thiết kế công việc có thể sử dụng các phương pháp sau:
- Chuyên môn hóa
- Thay đổi công việc
- Kiêm nhiệm nhiều công việc
- Làm giàu công việc
- Nhóm tự quản
1.2.1.2 Phân tích công việc
Phân tích công việc là quá trình đánh giá bản chất hoặc nội dung công việc bằng một
tiến trình xác định một cách có hệ thống các nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết để thực hiện các
công việc trong một tổ chức.
Có nhiều phương pháp để phân tích công việc. Các phương pháp phổ biến nhất là
bảng câu hỏi, quan sát, phỏng vấn, ghi chép lại trong nhật ký hoặc tổ hợp các phương pháp.
Muốn phân tích công việc, nhà quản trị phải theo một tiến trình chứ không làm tắt.
Từ bản phân tích này nhà quản trị làm được hai bản: mô tả công việc và mô tả chuẩn công
việc. Bản mô tả công việc là một tài liệu cung cấp thông tin liên quan đến công tác cụ thể,
6
các nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc. Bản mô tả chuẩn công việc là bản trình bày
những điều kiện, tiêu chuẩn tối thiểu có thể chấp nhận được mà một người cần phải có để
hoàn thành một công việc nhất định nào đó. Tiến trình gồm 6 bước:
Bước 1: Xác định thông tin phân tích công việc
Bước 2: Thu thập thông tin cơ bản
Bước 3: Lựa chọn công việc tiêu biểu
Bước 4: Thu thập thông tin phân tích công việc
Bước 5: Kiểm tra lại thông tin với các thành viên
Bước 6: Triển khai bản mô tả công việc và mô tả thành tích công việc
1.2.2 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực
Kế hoạch hoá nguồn nhân lực (KHHNNL) là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về
nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao
động để đáp ứng được các nhu cầu đó.
Thông thường, quá trình lập kế hoạch nguồn nhân lực được thực hiện theo các bước
sau:
Bước 1: Phân tích môi trường và các nhân tố ảnh hưởng
Bước 2: Phân tích hiện trạng nguồn nhân lực
Bước 3: Dự báo cung cầu nhân lực và khả năng điều chỉnh
Bước 4: Thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình QTNNL
Bước 5: Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện
1.2.3 Tuyển dụng lao động
Tuyển dụng lao động là một quá trình thu hút, nghiên cứu, lựa chọn và quyết định
nhận một cá nhân vào một tổ chức.
Bước 1: Xác định nhu cầu.
Bước 2: Phân tích vị trí cần tuyển.
Bước 3: Xây dựng các tiêu chuẩn và các yêu cầu
Bước 4: Thăm dò nguồn tuyển
Bước 5: Thông báo tuyển dụng
Bước 6: Thu hồ sơ và sơ tuyển
Bước 7: Phỏng vấn và trắc nghiệm
Bước 8: Quyết định tuyển dụng
Bước 9: Hoà nhập người mới vào vị trí
Bước 10: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng
1.2.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Đào tạo và phát triển là các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực của tổ chức, là điều kiện quyết định để các tổ chức có thể đứng vững và thắng lợi trong
môi trường cạnh tranh. Một số phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chủ yếu
đang được thực hiện ở các nước và ở nước ta hoặc có thể áp dụng ở nước ta như sau:
* Đào tạo trong công việc
Đào tạo trong công việc là các phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc, trong đó
người học sẽ học được những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc thông qua thực tế thực
hiện công việc và thường là dưới sự hướng dẫn của những người lao động lành nghề hơn.
7
Nhóm này bao gồm các phương pháp như:
- Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc
- Đào tạo theo kiểu học nghề
- Kèm cặp và chỉ bảo
- Luân chuyển và thuyên chuyển công việc
* Đào tạo ngoài công việc
Đào tạo ngoài công việc là phương pháp đào tạo trong đó người học được tách khỏi sự
thực hiện các công việc thực tế. Các phương pháp đó bao gồm:
- Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp
- Cử đi học ở các trường chính quy
- Các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo
- Đào tạo theo kiểu chương trình hoá, với sự giúp đỡ của máy tính
- Đào tạo theo phương thức từ xa
- Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm
- Mô hình hoá hành vi
- Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ
1.2.5. Tạo động lực trong lao động
Một tổ chức chỉ có thể đạt được năng suất cao khi có những nhân viên làm việc tích
cực và sáng tạo. Điều đó phụ thuộc vào cách thức và phương pháp mà những người quản lý
sử dụng để tạo động lực lao động cho nhân viên.
Để tạo động lực cho người lao động, người quản lý cần hướng hoạt động của mình vào
ba lĩnh vực then chốt với các phương hướng chủ yếu sau đây:
* Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên:
- Xác định mục tiêu hoạt động của tổ chức và làm cho người lao động hiểu rõ mục
tiêu đó.
- Xác định nhiệm vụ cụ thể và các tiêu chuẩn thực hiện công việc cho người lao
động. Ở đây, các bản mô tả công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc đóng vai trò quan
trọng.
- Đánh giá thường xuyên và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động, từ đó
giúp họ làm việc tốt hơn.
* Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ:
- Loại trừ các trở ngại cho việc thực hiện các công việc của người lao động.
- Cung cấp các điều kiện cần thiết cho công việc.
- Tuyển chọn và bố trí người phù hợp để thực hiện công việc.
* Kích thích lao động:
- Sử dụng tiền công tiền lương như một công cụ cơ bản để kích thích vật chất đối với
người lao động.
- Sử dụng hợp lý các hình thức khuyến khích tài chính như: tăng lương tương xứng
thực hiện công việc, áp dụng các hình thức trả công khuyến khích, các hình thức tiền
thưởng, phần thưởng… để nâng cao nỗ lực thành tích lao động của người lao động.
- Sử dụng hợp lý các hình thức khuyến khích phi tài chính để thoả mãn các nhu cầu
tinh thần của người lao động như: khen ngợi, tổ chức thi đua, xây dựng bầu không khí tâm
8
lý - xã hội tốt trong các tập thể lao động, tạo cơ hội học tập, phát triển, tạo cơ hội nâng cao
trách nhiệm trong công việc, cơ hội thăng tiến…
1.2.6 Đánh giá thực hiện công việc
Đánh giá thành tích công việc là một hệ thống chính thức duyệt xét và đánh giá sự
hoàn thành công việc của một cá nhân theo định kỳ. Để việc đánh giá thành tích công việc
được hiệu quả thì các nhà quản trị sẽ áp dụng các phương pháp đánh giá thành tích công
việc cho phù hợp. Có rất nhiều phương pháp đánh giá sau đây: phương pháp mức thang
điểm, phương pháp xếp hạng, phương pháp ghi chép các công việc quan trọng, phương
pháp theo tiêu chuẩn công việc, phương pháp thang điểm đánh giá căn cứ vào hành vi,
phương pháp quản trị bằng các mục tiêu.
1.2.7 Lương bổng và đãi ngộ
Lương bổng và đãi ngộ có thể hiểu là tất cả những gì mà người lao động nhận được
thông qua mối quan hệ thuê mướn của họ với tổ chức. Lương bổng và đãi ngộ không chỉ bao
gồm những lợi ích tài chính, mà còn bao gồm cả những lợi ích phi tài chính mà doanh nghiệp
dành cho người lao động của mình.
Tiền lương thể hiện chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp đối với người lao động. Để
trả lương cho người lao động một cách hợp lý và hiệu quả, hệ thống trả lương trong doanh
nghiệp phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản: tuân thủ các yêu cầu về pháp luật, phản ánh
được năng lực và sự cố gắng đóng góp của mỗi người lao động, trong cơ cấu tiền lương phải
có phần cứng và phần mềm. Đồng thời, hệ thống trả lương cũng phải đơn giản, dễ hiểu, rõ
ràng để mọi người lao động đều hiểu và kiểm tra được tiền lương của mình.
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN
NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP
1.3.1 Các nhân tố bên ngoài
Thứ nhất, xu thế phát triển kinh tế của đất nước
Thứ hai, qui mô và tốc độ phát triển dân số - cơ cấu dân cư
Thứ ba, cơ chế quản lý - hệ thống Luật pháp
Thứ tư, mức độ cạnh tranh
Thứ năm, khách hàng
Thứ sáu, văn hoá - xã hội
Thứ bảy, trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ
1.3.2. Các nhân tố nội bộ doanh nghiệp
Thứ nhất, phương hướng và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp
Thứ hai, chính sách và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
Thứ ba, bầu không khí văn hoá của công ty - doanh nghiệp
Thứ tư, nhận thức của người lao động trong doanh nghiệp
Thứ năm, mô hình tổ chức của doanh nghiệp
Thứ sáu, quan điểm của các nhà quản trị cấp cao hoặc các nhà QTNNL ở doanh
nghiệp
9
Chương 2
THỤC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM
2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam
Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tên viết tắt là VNPost, được thành lập theo Quyết
định số 16/2007/QĐ-BBCVT ngày 15/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông,
hoạt động chính thức từ ngày 01/01/2008. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là Tổng công
ty nhà nước, do Nhà nước quyết định thành lập và giao vốn thông qua VNPT; thực hiện chế
độ hạch toán và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; có
tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại
Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm kế thừa các
quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Bưu
chính của Tổng công ty BCVT Việt Nam trước đây theo quy định của pháp luật.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và quy trình sản xuất kinh doanh dịch vụ Bưu chính của
Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
Mô hình tổ chức của VNPost được thể hiện dưới hình 2.1:
Hình 2.1: Mô hình tổ chức của VNPost
10
 Quy trình sản xuất kinh doanh dịch vụ Bưu chính
Bưu cục Bưu cục Bưu cục Bưu cục Bưu cục
chấp nhận khai thác vận chuyển khai thác phát
Đơn vị đầu Các Đơn vị trung gian Đơn vị cuối
Công đoạn Các Công đoạn Công đoạn
thứ nhất trung gian cuối cùng
Hình 2.2: Mô hình quy trình sản xuất kinh doanh dịch vụ Bưu chính
2.1.3. Tình hình kinh doanh và một số hoạt động chính của Tổng công ty Bưu
chính Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010
* Tình hình kinh doanh
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động SXKD của VNPost giai đoạn 2008 - 2010
Đơn vị: tỷ đồng
TT Nội dung Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
1 Doanh thu 5.689 6.472 8.268
2 Lợi nhuận -1.283 -1.068 - 841
(Nguồn: Báo cáo tổng kết VNPT 2005 – 2007, Báo cáo VNPost 2008-2010)
* Mạng lưới bưu cục, hệ thống khai thác vận chuyển và chất lượng các dịch vụ
chuyển phát.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn Tổng công ty có 17.976 điểm phục vụ, số dân phục
vụ bình quân là 4.788 người/điểm, bán kính phục vụ bình quân là 2,42 km/điểm.
Chất lượng dịch vụ từng bước được cải thiện, các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ cơ bản
ban hành theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” được đáp ứng.
Đã có 90,5% số xã trên cả nước có bảo Đảng đến trong ngày; 100% tổng số xã trên cả nước
có điểm phục vụ.
2.1.4 Đặc điểm lao động
Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính và trình độ tại VNPost
Cơ cấu lao động Năm 2008 Năm 2010
Tổng số lao động 283 317
Cơ cấu theo giới tính
- Nam 43% 45%
- Nữ 57% 55%
Cơ cấu theo trình độ
- Sau đại học 7,9% 10,4%
- Đại học 49,7% 45%
- Cao đẳng 20% 23%
- Trung sơ cấp, chưa qua đào tạo 22,4% 21,6%
(Nguồn: Ban Tổ chức Cán bộ - VNPost)
2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY
BƯU CHÍNH VIỆT NAM
11
2.2.1 Kế hoạch nguồn nhân lực
Tổng Công ty đã xây dựng kế hoạch cắt giảm số lao động dư thừa trên cơ sở Nghị
định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả
nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và được thực hiện theo nguyên
tắc một lần, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai theo đúng quy định. Phương
án đã nhận được sự hỗ trợ của Bộ TT&TT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài
chính, Tập đoàn VNPT, Công đoàn BĐVN.
Ngày 26/02/2010, Tổng Công ty đã ban hành văn bản số 276/BCVN-TCLĐ yêu cầu
các đơn vị rà soát mạng lưới, lực lượng lao động để xác định lao động cần thiết tiếp tục sử
dụng; văn bản số 277/BCVN-TCLĐ hướng dẫn các đơn vị thành viên tổ chức, sắp xếp lại
lao động và giải quyết chế độ chính sách đối với lao động theo Nghị định 110. Tổng Công
ty đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án, tiến hành thành lập Ban chỉ đạo do Giám đốc
đơn vị làm Trưởng ban. Nhiều đơn vị đã chủ động trích một phần kinh phí để hỗ trợ người
lao động thuộc đối tượng. Trên cơ sở kết quả rà soát, hợp lý hóa các hoạt động trên mạng
lưới đến hết năm 2010 VNPost đã giải quyết để 5.131 lao động được nghỉ theo Nghị định
110 mà hoàn toàn không gây ra bất kì sự cố, không có bất cứ vụ kiện cáo nào xảy ra. Người
lao động bưu chính về nghỉ rất tự giác, phấn khởi. Việc triển khai thành công phương án tổ
chức sắp xếp lại mạng lưới và lao động đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực cho
doanh nghiệp này: lao động được tinh giảm, đồng thời cũng tiết kiệm được chi phí trực tiếp
và gián tiếp liên quan đến lao động.
Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, nhiều công tác của hoạt động QTNNL tại
VNPost gặp nhiều khó khăn do những hạn chế của hệ thống định mức đang sử dụng tại đơn
vị. Những hạn chế của hệ thống định mức gây ra những khó khăn cho công tác QTNNL. Cụ
thể là:
- Cơ sở để lập kế hoạch nhân lực là định mức lao động, định mức không hoàn thiện
sẽ gây khó khăn trong công tác xây dựng và xét duyệt kế hoạch nhân lực do thiếu cơ sở để
xác định, thẩm định.
- Hệ thống định mức cũ và thiếu cũng dẫn đến không xác định được rõ ràng các tiêu
chuẩn để tuyển dụng lao động, không xây dựng được hệ thống thang điểm để đánh giá chính
xác hệ số mức độ hoàn thành công việc, việc xác định hệ số mức độ phức tạp công việc cho
các chức danh chưa chuẩn xác…do vậy công tác đánh giá, trả lương, khen thưởng…cho
người lao động sẽ thiếu căn cứ rõ ràng và thiếu công bằng.
2.2.2. Tuyển dụng và bố trí lao động
2.2.2.1 Tuyển dụng
Căn cứ vào kế hoạch nhân lực được lập hàng năm đã được Tập đoàn phê duyệt,
VNPost và các đơn vị thành viên tiến hành tuyển dụng nguồn nhân lực. Trình tự tuyển dụng
lao động tại VNPost được tiến hành như sau:
* Xác định điều kiện và tiêu chuẩn của đối tượng tham gia dự tuyển
* Lập hội đồng thi tuyển
* Tổ chức thi tuyển
* Lập hội đồng tuyển dụng
* Ký kết hợp đồng lao động
12
Bảng 2.3: Số lượng lao động được tuyển dụng tại Văn phòng VNPost 2008-2010
Số lao động Trình độ
Năm
tuyển dụng Sau đại học Đại học Cao đẳng
2008 43 4 33 6
2009 51 7 36 8
2010 60 11 42 7
(Nguồn: Ban Tổ chức Cán bộ - VNPost)
2.2.2.2. Công tác bố trí, sắp xếp lao động
Việc bổ nhiệm cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu công tác và phải đảm bảo nguyên
tắc không để bất kì một đơn vị nào không có cán bộ lãnh đạo chính thức quá 3 tháng.
Việc bổ nhiệm cán bộ của VNPost được phân cấp như sau:
- Lãnh đạo đơn trực tiếp điều hành việc bổ nhiệm đối với cấp lãnh đạo các phòng
ban quản lý.
- Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở cấp đơn vị thành viên do Tổng giám đốc VNPost
thực hiện.
Năm 2010 VNPost đã bổ nhiệm thêm 2 Phó trưởng ban chuyên môn, nghiệp vụ, 5
Giám đốc, 7 Phó Giám đốc và 4 Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc; đã có 61 Bưu điện
tỉnh, thành phố có đủ cơ cấu lãnh đạo gồm Giám đốc và Phó Giám đốc, 53 đơn vị đã có Kế
toán trưởng.
2.2.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Nguồn lao động của VNPost chủ yếu được đào tạo từ các cơ sở đào tạo như: Học
viện công nghệ Bưu chính viễn thông, Công nhân Bưu điện Nam Hà, Sơ cấp Bưu điện Thái
Nguyên, Công nhân Bưu điện Đà Nẵng, Cao đẳng Bưu chính Viễn thông Thành phố Hồ Chí
Minh...
Hàng năm căn cứ vào trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV), yêu cầu của
công tác quản lý, phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ trên mạng lưới, nhu cầu đào tạo
nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên và điều kiện kinh phí đào tạo, VNPost
xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ lao động:
- Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đổi nghề hoặc nâng cao tại các trường trong ngoài
ngành, dài hạn, ngắn hạn để báo cáo trình lên VNPost;
- Kế hoạch các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, với các nội dung cập nhật nghiệp vụ, dịch vụ
mới, bồi dưỡng thêm trình độ nghiệp vụ cho CBCNV, đăng ký mở các lớp tin học, ngoại ngữ
do VNPost và các đơn vị thành viên tổ chức.
 Đối tượng được đào tạo
Những người được cử đi đào tạo là các diện dưới đây:
- Nằm trong quy hoạch sử dụng lao động của đơn vị (thuộc diện sắp xếp, bố trí theo
kế hoạch dài hạn về phát triển nhân lực của mỗi đơn vị để tạo ra cơ cấu lao động hợp lý).
- Theo yêu cầu bố trí vào chức danh lao động (phải đào tạo bổ sung kiến thức cho
những người còn thiếu so với tiêu chuẩn).
- Theo yêu cầu chuyển đổi chức danh của đơn vị (hoặc chuyển nghề cho những
người phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động của đơn vị).
13
- Theo yêu cầu cập nhật kiến thức mới do thay đổi về khoa học công nghệ, thiết bị,
cơ chế chính sách, mô hình tổ chức, quản lý…
Điều kiện và tiêu chuẩn khi tham gia đào tạo:
+ Đã kí hợp đồng lao động không xác định thời hạn (không áp dụng đối với các chức
danh không cần ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động). Có thời gian
công tác tại VNPost liên tục trong 2 năm trở lên (trừ những trường hợp đặc biệt trong diện
quy hoạch).
+ Phải thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỉ luật lao
động từ khiển trách trở lên tại thời điểm xét cử đi đào tạo.
+ Đáp ứng yêu cầu tuyển sinh dối với từng trình độ đào tạo và khóa đào tạo.
+ Phải thuộc diện nằm trong kế hoạch chi phí đào tạo của đơn vị.
+ Mọi CBCNV phải tham gia bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước theo yêu cầu của
đơn vị.
 Các hình thức đào tạo
VNPost và các đơn vị thành viên dựa trên đặc điểm của từng đối tượng đào tạo, nhu
cầu đào tạo của từng bộ phận sản xuất trong doanh nghiệp để thực hiện các loại hình đào tạo
cho phù hợp. Tiêu biểu là một số các hình thức đào tạo sau đây:
Đào tạo theo đối tượng:
- Lao động làm công tác quản lý:
Cán bộ làm công tác quản lý được đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ cao đẳng,
đại học quản lý kinh tế và kinh doanh, các khoá bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp
vụ… ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành Bưu chính. Trên cơ sở làm việc gì, sắp xếp
vị trí nào thì có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đó.
- Lao động trực tiếp sản xuất:
Việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh đã được
đơn vị hết sức chú trọng vì đây là đội ngũ thực sự tạo ra doanh thu cho đơn vị.
Đào tạo theo địa điểm thực hiện:
- Đào tạo tại các cơ sở đào tạo:
Hiện các CBCNV của ngành thường tham gia các lớp tập huấn tại Học viện công
nghệ Bưu chính viễn thông (Hà Đông – Hà Nội).
- Đào tạo tại chỗ:
Đào tạo tại chỗ là hình thức bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày để đào tạo nâng cao trình
độ hoặc tập huấn các nghiệp vụ, dịch vụ mới cho CBCNV. Có hai hình thức đào tạo tại chỗ:
+ VNPost và các đơn vị thành viên mời giáo viên ở trường ngành, các chuyên gia
am hiểu các lĩnh vực chuyên môn về giảng dạy để bồi dưỡng tập trung tại các đơn vị về
chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng… cho lao động các đơn vị cơ sở;
+ Các đơn vị cơ sở có cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ đảm nhận, phổ biến các
chủ trương, chính sách mới, hướng dẫn thể lệ qui trình nghiệp vụ các dịch vụ mới sắp triển
khai.
Việc đào tạo tại chỗ có thuận lợi là tiến hành được nhanh chóng, tiết kiệm được thời
gian và kinh phí đào tạo.
14
 Kinh phí hỗ trợ đào tạo
Để khuyến khích CBCNV học tập nâng cao trình độ phục vụ cho mục tiêu trí thức
hoá đội ngũ lao động đạt kết quả tốt, đồng thời đảm bảo qui chế đào tạo của đơn vị và qui
chế đào tạo của các đơn vị cấp trên được xuyên suốt, VNPost đã xây dựng qui chế hỗ trợ
cho CBCNV được cử đi học áp dụng thống nhất trong toàn VNPost, nội dung cơ bản của
quy chế như sau:
- Về chi phí học tập: được đơn vị thanh toán chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy
định của cơ sở đào tạo bao gồm: học phí, tiền mua tài liệu (sách, giáo trình sử dụng chính
thức của khóa học), lệ phí thi tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo.
- Về chi phí đi lại:
+ Đối với đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, được đơn vị thanh toán chi phí đi lại một
lần cho một kỳ học, tối đa theo các quy định hiện hành về chế độ công tác phí của Tổng
công ty và của đơn vị.
+ Đối với đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
tập trung của Tổng Công ty hoặc nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do Tổng Công ty phân
cấp tại đơn vị, chỉ được thanh toán một lần đi và về theo quy định hiện hành về chế độ công
tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.
- Về chi phí thuê chỗ ở:
+ Đối với trường hợp đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước được đơn vị thanh toán tiền
nghỉ tại ký túc xá của cơ sở đào tạo; trường hợp cơ sở đào tạo không bố trí được nơi nghỉ phải
thuê ngoài thì được đơn vị thanh toán tiền thuê chỗ ở. Căn cứ để thanh toán là chứng từ theo
quy định, mức thanh toán tối đa không quá mức được quy định hiện hành về chế độ công tác
phí của Tổng Công ty và của đơn vị. Trường hợp đặc biệt do Trưởng đơn vị quyết định.
+ Đối với trường hợp đi bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài, được hưởng
chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước về công tác phí đối với cán bộ, công chức
nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.
- Về bảo hiểm xã hội: thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng vẫn được cơ quan đóng bảo
hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và tính như thời gian công tác để xét thời gian công tác hưởng
chế độ bảo hiểm xã hội.
- Về chế độ tiền lương và khuyến khích thu nhập:
+ Đối với người được cử đi đào tạo trong nước (hình thức học tập trung): được
hưởng 100% hệ số lương cơ bản theo ngạch, bậc đang hưởng trước lúc đi học và phụ cấp
khu vực, phụ cấp đắt đỏ (nếu có); được xét thưởng lợi nhuận cuối năm theo kết quả học tập
(mức thưởng lợi nhuận cụ thể do từng đơn vị quy định thông qua đại hội công nhân viên
chức và ghi trong thỏa ước lao động tập thể);
+ Đối với người được cử đi đào tạo trong nước (hình thức vừa học vừa làm), bồi
dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước, bồi dưỡng dài hạn trong nước: được hưởng tiền
lương, thưởng, phụ cấp lương như trong thời gian công tác tùy theo thành tích kết quả học
tập và kết quả công việc (theo qui định cụ thể của đơn vị), được hưởng chế độ ăn giữa ca
như thời gian làm việc;
+ Đối với đi bồi dưỡng dài hạn ở nước ngoài: 30 ngày đầu được hưởng chế độ như
đối với trường hợp bồi dưỡng ngắn hạn; từ ngày 31 trở đi được hưởng 40% tiền lương và
15
phụ cấp đang hưởng trước lúc đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng không được tính các khoản phụ
cấp lương; Đối với đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài do Tổng Giám đốc quyết định.
+ Người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng thời gian đào tạo theo quy định
được xét thưởng cuối năm theo kết quả học tập. Mức thưởng cụ thể do từng đơn vị quy
định.
- Các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được Tổng công
ty và đơn vị xem xét có hình thức khen thưởng phù hợp với qui định tại Quy chế Thi đua,
khen thưởng của Tổng Công ty và của đơn vị.
 Kết quả đào tạo
Bảng 2.4: Công tác đào tạo cán bộ bồi dưỡng cán bộ tại do Văn phòng VNPost tổ chức
Năm Chi phí đào tạo Số lượt đào tạo Số lượt đào tạo Tổng số lượt
(Triệu đồng) trong nước ngoài nước đào tạo
2008 1.250 400 100 500
2009 1.242 377 83 460
2010 1.450 380 92 472
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2008-2010 của VNPost)
Qua số liệu bảng trên cho thấy VNPost ngày càng quan tâm, chú trọng đến công tác
đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý. Chi phí cho việc đào tạo đều tăng qua các năm từ
1.250 triệu đồng năm 2008 (bình quân 2,5 triệu đồng/người) lên 1450 triệu đồng năm 2010
(bình quân 3 triệu đống/người). Riêng năm 2008 số lượng lượt người được đào tạo có cao
hơn do năm đầu tiên chia tách chuyển đổi mô hình vì vậy cần có các khoá đào tạo bồi dưỡng
kiến thức mới cho các cán bộ, nhân viên.
2.2.4 Chế độ đãi ngộ, khuyến khích người lao động
2.2.4.1 Cơ chế tiền lương
Thứ nhất, tiền lương cấp Tổng Công ty
Với vai trò vừa thực hiện nhiệm vụ công ích vừa tổ chức kinh doanh, trong giai đoạn
mới thành lập và đi vào hoạt động Tổng Công ty, Chính phủ, các Bộ, ngành quản lý và Tập
đoàn đã có cơ chế ưu đãi về tiền lương: quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của
Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, tiếp theo đó là các Thông tư,
Quyết định, công văn hướng dẫn thực hiện cũng đã và đang được hoàn thiện nhằm chi tiết
hóa cơ chế hỗ trợ của nhà nước đối với Tổng Công ty. Theo đó, từ 2008 đến 2010, nếu hoàn
thành các nhiệm vụ được giao, mức tiền lương bình quân của người lao động bưu chính
được xác định không thấp hơn mức tiền lương bình quân thực tế thực hiện năm 2007 và quỹ
tiền lương của toàn Tổng công ty sẽ được đảm bảo ổn định trong cả giai đoạn. Ở cấp Tổng
công ty, từ năm 2011 trở đi, việc xác định đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương sẽ được thực
hiện theo quy định chung của pháp luật về tiền lương trong các công ty nhà nước.
Thứ hai, tiền lương cấp các đơn vị thành viên
Năm 2008, với mục tiêu ổn định tổ chức sản xuất, Tổng công ty đã xác định quỹ tiền
lương, cơ chế giao đơn giá tiền lương đối với các đơn vị trên cơ sở kết hợp giữa các yếu tố:
doanh thu, hiệu quả kinh doanh/chi phí, năng suất lao động, lương chính sách... qua đó tạo
sự ổn định tiền lương của các đơn vị cũng như từng bước tạo cơ chế khuyến khích đối với
các đơn vị có doanh thu, năng suất lao động và hiệu quả cao.
16
Năm 2009, với mục tiêu thúc đẩy kế hoạch sản xuất kinh doanh hướng tới việc tăng
doanh thu, giảm chi phí, giảm chênh lệch thu chi ... cơ chế giao quỹ tiền lương, đơn giá tiền
lương cho các đơn vị thành viên đã có một bước thay đổi quan trọng, góp phần gắn việc
đăng ký và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với cơ chế tiền lương một cách triệt để. .
Trong cơ chế tiền lương mới, việc giao quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương kế hoạch
năm 2009 cho các đơn vị không tính đến yếu tố lương chính sách mà sẽ được xác định trên
cơ sở quỹ tiền lương 2008 và tốc độ tăng trưởng của hai chỉ tiêu hiệu quả là: doanh thu tính
lương/chi phí (không lương) và năng suất lao động của từng đơn vị. Như vậy, đơn vị có tốc độ
tăng trưởng hai hệ số hiệu quả cao hơn so với các đơn vị khác sẽ được giao quỹ tiền lương kế
hoạch cao hơn năm 2008 và ngược lại. Điều này phản ánh khách quan, đúng mức hiệu quả
sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đảm bảo bình đẳng hơn giữa các đơn vị có điều kiện sản
xuất kinh doanh thuận lợi và các đơn vị có điều kiện sản xuất kinh doanh khó khăn; khuyến
khích các đơn vị dù lớn hay nhỏ cố gắng phấn đấu tăng trưởng so với chính mình, đồng thời
cũng khuyến khích các đơn vị chủ động đăng ký và phấn đấu hoàn thành kế hoạch cao, góp
phần thực hiện mục tiêu phát triển chung của toàn Tổng Công ty.
Bên cạnh đó, khi xác định quỹ tiền lương thực hiện, ngoài việc xác định theo doanh
thu thực hiện, còn được gắn với việc thực hiện kế hoạch chênh lệch thu chi và đảm bảo chất
lượng dịch vụ. Việc thực hiện kế hoạch chênh lệch thu chi được thể hiện qua thông số 
(delta) chênh lệch thu chi (bằng chênh lệch thu chi thực hiện - chênh lệch thu chi kế hoạch).
Đơn vị nào có chênh lệch thu chi thực hiện tốt hơn kế hoạch sẽ được khuyến khích tăng
thêm tiền lương và ngược lại.
So với năm 2009, năm 2010 cơ chế kế hoạch tiền lương của Tổng Công ty Bưu
chính có một số điểm khác biệt như sau:
- Nguyên tắc xác định quỹ tiền lương (QTL) kế hoạch
Trên nguyên tắc đảm bảo ổn định thu nhập sau khi sắp xếp lại lao động, cân đối tiền
lương giữa các đơn vị có điều kiện kinh doanh và các chỉ số đánh giá hiệu quả tương đồng,
khuyến khích tăng doanh thu, giảm chi phí... Ngoài việc giữ nguyên ba tiêu chí phân bổ
QTL kế hoạch như năm 2009, năm nay Tổng Công ty tiến hành phân vùng và ghép nhóm
các đơn vị có điều kiện tương đồng về địa lý, điều kiện phát triển kinh tế... để phân bổ QTL
theo nhóm đơn vị với 2 tiêu chí bổ sung là: phân bổ theo giá trị tuyệt đối của Doanh thu tính
lương/Chi phí không lương, giá trị tuyệt đối của hệ số năng suất lao động. Trên cơ sở QTL
của từng nhóm, Tổng Công ty tiếp tục phân bổ để xác định QTL của từng đơn vị. Ý nghĩa
của hai tiêu chí này là vẫn khuyến khích các đơn vị có hệ số hiệu quả tiên tiến so với bình
quân của Tổng Công ty mặc dù tốc độ tăng trưởng của các hệ số này thấp hơn tốc độ tăng
trưởng bình quân của Tổng Công ty.
- Xác định QTL thực hiện
Để khuyến khích các đơn vị thực hiện Doanh thu tính lương vượt kế hoạch, Tổng
Công ty đã điều chỉnh tỷ lệ luỹ thoái đơn giá tiền lương vượt kế hoạch có khuyến khích hơn
so với năm 2009.
Với các đơn vị nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các nhiệm vụ kế
hoạch 2010, Tổng Công ty tăng tỷ lệ khuyến khích tiền lương đối với mục tiêu giảm chênh lệch
thu chi. Theo đó, đơn vị nào vượt kế hoạch chênh lệch thu chi sẽ được hưởng tỷ lệ khuyến khích
17
QTL điều chỉnh lên đến 50% đơn giá tiền lương đối với phần vượt kế hoạch. Như vậy, đơn vị
nào có mức giảm chênh lệch thu chi càng lớn thì QTL điều chỉnh càng cao và ngược lại.
Bên cạnh đó, Tổng Công ty sẽ bổ sung cơ chế thưởng đối với các đơn vị có mức
tổng chênh lệch thu chi thực hiện dương (có nộp điều tiết) sau khi quyết toán QTL sau điều
chỉnh. Đồng thời, giảm trừ quỹ tiền lương khi đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu chất lượng
dịch vụ.
Cơ chế này một mặt khuyến khích các đơn vị phấn đấu tăng doanh thu để tăng tiền
lương, mặt khác còn khuyến khích các đơn vị áp dụng triệt để các biện pháp tiết kiệm giảm
chi phí, góp phần cùng Tổng công ty hướng đến mục tiêu cân bằng thu chi vào năm 2013.
Thứ ba, phân phối tiền lương đến người lao động
Về cơ bản, việc phân phối tiền lương đối với người lao động năm 2008 vẫn dựa trên
những nguyên tắc chung, thu nhập của các đơn vị vẫn áp dụng quy chế phân phối thu nhập
của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trước đây. Việc áp dụng quy chế cũ
không tạo ra đòn bẩy, do vậy cần phải thay đổi phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và tổ chức
của VNPost. Năm 2009, VNPost đã nghiên cứu và hướng dẫn các đơn vị xây dựng mới quy
chế phân phối thu nhập. Đặc biệt, VNPost khuyến khích các đơn vị trong việc trả lương cho
cá nhân phải gắn với chức danh công việc, năng suất lao động và kết quả thực hiện công
việc được giao, khuyến khích trả lương thỏa đáng (không hạn chế mức tối đa) đối với người
có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho
đơn vị. Đối với lao động giản đơn, đơn vị trả lương theo mức tương đương với mặt bằng
tiền công của lao động giản đơn trên thị trường.
Sự đổi mới trong cơ chế tiền lương còn thể hiện ở việc VNPost khuyến khích việc
trả lương trên cơ sở giao khoán tiền lương cho cá nhân theo nhiệm vụ cá nhân đảm nhiệm,
giảm dần tỷ lệ lương trả cho người lao động theo lương cấp bậc. Tiền lương trả cho cá nhân
phải gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, trong đó đặc biệt là các chỉ tiêu như:
doanh thu thu được từ khách hàng, số lượng và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được
giao... Ngoài ra, VNPost khuyến khích các đơn vị sử dụng một phần quỹ lương để tạo
nguồn khuyến khích trực tiếp, xứng đáng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng cho hoạt động chung của toàn đơn vị.
2.2.4.2. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật
Kế thừa và phát huy các phong trào của ngành, ngay từ những ngày đầu thành lập,
bên cạnh đề ra các nhóm giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh, nhằm kích thích tinh thần
làm việc của người lao động Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã tổ chức tốt các phong
trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Tiêu biểu là phong trào thi đua
"Bưu chính, Viễn thông Việt Nam: Lao động sáng tạo, Phát triển bền vững, Hội nhập thắng
lợi"; Phong trào thi đua hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 5 năm (2006 - 2011) của Tập đoàn,
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X của
Đảng;
Các phong trào thi đua bước đầu đã phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng
vào thành tích chung bưu chính Việt Nam giai đoạn đầu chia tách. Góp phần vào thành công
của việc đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý; sắp xếp lại đội ngũ lao động toàn Tổng Công ty.
18
Giai đoạn 2005 - 2009, ghi dấu những thay đổi căn bản của lĩnh vực bưu chính. Sự
thay đổi lớn lao này tác động trực tiếp với các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Tổng kết công tác sáng kiến năm 2010, toàn Tổng công ty có 669 sáng kiến đăng ký.
Trong 161 sáng kiến gửi Hội đồng sáng kiến Tổng công ty xét duyệt, có 122 sáng kiến đề
nghị cấp Tổng công ty và 39 sáng kiến đề nghị cấp cơ sở. Kết quả đã xét công nhận trong 67
sáng kiến cấp Tổng công ty có 4 giải A, 9 giải B, 9 giải C và 44 giải khuyến khích.
2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM
2.3.1 Kết quả đạt được
- VNPost đã quan tâm đến khâu xác định nhu cầu đào tạo. Trước khi mở các lớp đào
tạo thì cán bộ đào tạo đều có các thông báo về nội dung các lớp dự định đào tạo gửi về các
bộ phận, thể theo nguyện vọng của số đông người lao động để mở các lớp đào tạo sao cho
phù hợp nhất. Các hình thức đào tạo VNPost đã và đang thực hiện rất phong phú và phù hợp
với đặc điểm, trình độ của người lao động trong từng bộ phận khác nhau của đơn vị.
- Công tác thù lao lao động và các cơ chế thưởng phạt được áp dụng tại VNPost đã
phần nào khuyến khích được người lao động hăng say sản xuất, không ngừng tự rèn luyện
và học tập nâng cao trình độ. Với chế độ tình lương theo hệ số phức tạp của công việc, theo
hệ số chất lượng sẽ phát triển người lao động một cách toàn diện về phẩm chất, tinh thần, họ
hăng hái tham gia vào các khóa đào tạo mong có đủ các kiến thức cần thiết để hoàn thành
tốt nhiệm vụ đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ, ý chí tiến thủ… vì công việc gắn liền
với lương và thưởng.
Tổ chức thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại lượng lao động cho phù hợp với mô hình
sản xuất kinh doanh mới giúp phát triển năng lực của cá nhân người lao động. Nhiều
CBCNV quản lý được thuyên chuyển công tác đến các bộ phận khác trong doanh nghiệp,
giúp cho họ có kinh nghiệm làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong tổ chức.
2.3.2 Những hạn chế
- Chưa thực sự quan tâm đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Trong các bản kế
hoạch phát triển 5 năm trước đây, vấn đề con người (cả bưu chính và viễn thông) tuy đã
được đặt ra nhưng chiến lược thành phần (mà cụ thể là chiến lược con người) còn thiếu cụ
thể, dẫn đến việc triển khai gặp những khó khăn. Đã và đang xảy ra hiện tượng mất cân đối
về chất lượng nhân lực giữa các lĩnh vực, giữa các đơn vị, giữa các vùng, điều đó dẫn đến
trong cùng một điều kiện môi trường làm việc giống nhau nhưng việc làm chủ công nghệ,
làm chủ quy trình nghiệp vụ là không giống nhau, năng suất lao động bởi vậy cũng khác
nhau.
- Chất lượng lao động bưu chính chưa thực sự được quan tâm đúng mức trong một
thời gian dài.
- Quá trình đổi mới sắp xếp lại tổ chức theo mô hình Tập đoàn, việc cổ phần hoá các
doanh nghiệp thành viên và vừa qua là chia tách bưu chính, viễn thông đã tạo ra một lượng
lao động dôi dư không nhỏ, việc bố trí những lao động này vào các công việc khác cũng
không hề đơn giản do “trái ngành, trái nghề” và một phần cũng do chất lượng nhân lực chưa
19
đạt yêu cầu đề ra. Trong khi đó, lực lượng lao động có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng cao
hầu hết được bàn giao sang lĩnh vực viễn thông.
- Công tác tuyển dụng còn nhiều bất cập: thông tin về nhu cầu tuyển dụng chưa được
thông báo trên các kênh thông tin đại chúng; chính sách ưu tiên đối với con em CBCNV
trong ngành đã gây khó khăn trong việc tuyển dụng được những lao động có năng lực, trình
độ thực sự.
- Chế độ đãi ngộ chưa đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận lao động được đào tạo
khá kỹ lưỡng, nên họ không yên tâm với nghề và thu nhập thấp đã từ bỏ công việc tại
VNPost để sang làm việc tại các doanh nghiệp khác có chế độ đãi ngộ cao hơn và cơ hội
thăng tiến nhanh hơn trong khi chưa giải quyết được bài toán giữa “thừa người không đáp
ứng được yêu cầu” và “thiếu người tài, có năng lực”. Điều đó đã và đang tạo nên tình trạng
“chảy máu chất xám”, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nhân lực cũng như công tác
QTNNL của VNPost.
- Giống như những doanh nghiệp Nhà nước khác, VNPost chưa tiến hành phân tích
công việc. Các hoạt động như hoạch định, tuyển dụng, đánh giá thực hiện công việc chỉ dựa
trên kinh nghiệm của cấp quản trị trực tiếp, chưa căn cứ vào tài liệu phân tích công việc.
- Công tác đánh giá năng lực cán bộ mới chỉ thông qua kết quả hoạt động SXKD mà
thể hiện chỉ tiêu kế hoạch đối với các đơn vị trực thuộc. Hiện nay, việc đánh giá mức độ hoàn
thành của cán bộ quản lý vẫn chủ yếu dựa trên việc hoàn thành hay không hoàn thành kế
hoạch do cấp trên giao, trong khi đó chưa chắc kế hoạch cấp trên đưa ra đã là phù hợp với
biến động của thị trường.
- Mặc dù Quy chế trả lương của đơn vị đã có những quy định thể hiện việc trả lương
cho người lao động theo hiệu quả công việc hàng tháng, nhưng trên thực tế chưa được chính
xác, công bằng giữa các bộ phận làm kế hoạch sản lượng doanh thu và bộ phận gián tiếp,
quản lý. Nguyên nhân do khó khăn trong việc đánh giá thực hiện công việc, xác định hệ số
phức tạp cho những người lao động gián tiếp, định mức lao động có một số bộ phận công
việc không còn phù hợp.
- Phong trào thi đua và công tác khen thưởng của VNPost trong những năm qua đã thu
được những thành tựu to lớn. Song, bên cạnh đó vẫn còn những điểm còn tồn tại làm hạn chế
kết quả của phong trào chung, cần phải sớm khắc phục: Vẫn còn một số cán bộ, công nhân
viên một số bộ phận chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa tác dụng của thi đua khen thưởng, chưa
xác định rõ chỉ tiêu, nội dung thi đua cho mọi đối tượng nên đôi lúc còn lúng túng trong việc
vận dụng triển khai tổ chức. Trong công công tác tổ chức, phân công bố trí lao động, lập kế
hoạch, định mức ở nhiều nội dung cũng còn một số hạn chế.
- Quá trình thực hiện chương trình đào tạo cũng còn nhiều thiếu sót, vấn đề chính
nằm trong phương pháp giảng dạy.
- VNPost chưa có hệ thống đánh giá công việc với đúng ý nghĩa của công tác này.
Việc đánh giá ở VNPost gọi là nhận xét.
2.3.3 Nguyên nhân của thành công và hạn chế
2.3.3.1 Nguyên nhân thành công
Nhìn một cách tổng thể, những thành công trong công tác QTNNL tại VNPost là rất
đáng kể. Để có được những thành quả như vậy là do:
20
Thứ nhất, là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông, VNPost đã
nhận sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn, đặc biệt là về mặt tài chính.
Thứ hai, sự quan tâm của lãnh đạo VNPost đối với hoạt động QTNNL. Hoạt động
QTNNL của Đơn vị ngày càng đổi mới để đạt được hiệu quả cao. Bộ máy QTNNL được
kiện toàn, các Quy chế hoạt động như: Quy chế đào tạo, Quy chế khen thưởng, Quy chế trả
lương đều được lãnh đạo VNPost chỉ đạo nhanh chóng hoàn thành và thông qua, áp dụng.
Thứ ba, sự đoàn kết, nhất trí phấn đấu, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch
sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động của lãnh đạo và CBCNV trong VNPost đã
góp phần không nhỏ tạo ra sự thành công trong công tác QTNNL cũng như các hoạt động
sản xuất kinh doanh khác.
2.3.3.2 Nguyên nhân của những hạn chế
Thứ nhất, do là công ty Nhà nước nên còn chịu ảnh hưởng nặng nề của các cơ chế
chính sách điều tiết, nên công tác QTNNL của VNPost còn thiếu tính chủ động, vẫn mang
tính "ỳ", thích ứng chậm với những thay đổi của QTNNL trong thời kì cạnh tranh và hội
nhập.
Thứ hai, đội ngũ nhân lực của VNPost khi chia tách có số lượng đông và mặt bằng
trình độ thấp.
Thứ ba, hệ thống thông tin quản lý nhân sự chưa được quan tâm đầu tư đúng mức,
và do đó ảnh hưởng tới tốc độ cập nhật, xử lý thông tin về nhân sự của VNPost. Việc quản
lý số liệu, thống kê số lượng nhân sự và những vấn đề liên quan tới nguồn nhân lực đều
được ghi chép thủ công, rất mất thời gian mỗi khi cần tìm số liệu thống kê.
Thứ tư, bưu chính là một ngành trong nền kinh tế, nhưng cho đến nay chưa có một
trường đào tạo hoặc một khoa độc lập đào tạo chuyên ngành bưu chính.
Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM
3.1 PHƯỚNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH
VIỆT NAM
3.1.1 Định hướng phát triển của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở mạng lưới, mở rộng mạng điểm phục vụ
Bưu chính; tổ chức khai thác có hiệu quả năng lực của mạng lưới nâng cao chất lượng các
dịch vụ;
- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách
cho nhà nước và của Tập đoàn; tích cực thực hiện tốt các chính sách xã hội của Ngành.
- Đối với các tỉnh, huyện xã tiếp tục phát triển thêm các điểm bưu cục, nhằm chiếm
lĩnh thị trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của chính quyền địa phương và nhân dân
sở tại.
- Tăng cường công tác điều tra thị trường, quảng cáo, tiếp thị và xây dựng các
chương trình chăm sóc khách hàng để giữ vững và phát triển thị phần.
3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực