Công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cienco 5

  • 26 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 26 trang

Nội dung text: Công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cienco 5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH
CÔNG TÁC LẬP
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
TẠI TỔNG CÔNG TY CIENCO 5
Chuyên ngành: Kế toán
Mã số: 60.34.30
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng - Năm 2012
Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG
Phản biện 1: TS. ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG
Phản biện 2: PGS. TS. VÕ VĂN NHỊ
Luận văn ñã ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà
Nẵng vào ngày 25 tháng 8 năm 2012.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
-1-
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Tổng công ty công trình giao thông 5 là mô hình tổng công
ty Nhà nước, ñến nay ngoài 01 ñơn vị trực thuộc và 04 công ty con,
Tổng công ty ñã tiến hành ñầu tư liên kết, liên doanh với 35 công ty
khác. Vì vậy, Tổng công ty công trình giao thông 5 là công ty nhà
nước hoạt ñộng theo mô hình công ty mẹ - công ty con nên ñến cuối
năm tài chính phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Từ cuối năm 2009,
Tổng công ty tiến hành lập Báo cáo tài chính hợp nhất nhưng các bút
toán ñiều chỉnh loại trừ nội bộ chưa ñược thực hiện một cách triệt ñể.
Như vậy, công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty
công trình giao thông 5 chưa phản ánh ñúng ñược tình hình tài chính
của Tổng công ty. Xuất phát từ những thực tế ñó, tôi chọn ñề tài :
“Công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty CIENCO
5” nhằm hoàn thiện hơn về công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất
tại Tổng công ty.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Luận văn khảo sát thực trạng lập báo cáo tài chính hợp nhất
tại Tổng công ty công trình giao thông 5. Từ ñó,vận dụng cơ sở lý
luận và các chuẩn mực kế toán, ñể ñưa ra các giải pháp hoàn thiện ñể
việc cung cấp thông tin trên Báo cáo tài chính tại Tổng công ty công
trình giao thông 5 một cách chính xác và hiệu quả hơn.
3. Đối tượng nghiên cứu
Trong khuôn khổ luận văn, ñối tượng nghiên cứu là các
chuẩn mực, chế ñộ kế toán liên quan ñến Báo cáo tài chính hợp nhất,
tình hình lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty CIENCO 5.
4. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả, ñánh giá.
-2-
Phạm vi nghiên cứu tại Tổng công ty.
5. Bố cục của ñề tài
Nội dung luận văn ngoài phần mở ñầu và phần kết luận gồm
3 chương :
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về mô hình công ty mẹ - công ty
con và báo cáo tài chính hợp nhất.
Chương 2: Thực tế công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất
tại Tổng công ty CIENCO 5.
Chương 3: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp
nhất tại Tổng công ty Cienco 5.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ
- CÔNG TY CON VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
1.1. MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON
1.1.1. Khái niệm, bản chất của mô hình công ty mẹ - công ty con
a. Khái niệm
Công ty mẹ ñược hiểu là công ty ñầu tư vốn vào các công ty
khác bằng cách nắm giữ toàn bộ vốn ñiều lệ, hoặc nắm giữ cổ phần,
vốn góp chi phối của các công ty khác (công ty con); có quyền quyết
ñịnh những vấn ñề quan trọng của Công ty con như chiến lược phát
triển, nhân sự chủ chốt, kế hoạch kinh doanh và các quyết ñịnh quan
trọng khác. Công ty mẹ chi phối hoạt ñộng Công ty con chủ yếu
thông qua việc chi phối vốn, tài sản. Công ty con là công ty ñược ñầu
tư bởi công ty mẹ, do công ty mẹ sở hữu toàn bộ hoặc một tỷ lệ vốn
ñiều lệ.
-3-
b.Bản chất của mô hình Công ty mẹ - Công ty con
Công ty mẹ - Công ty con là một hình thức tổ chức hoạt
ñộng sản xuất kinh doanh ñược thực hiện bởi sự liên kết giữa các
doanh nghiệp ñộc.
Mối quan hệ giữa Công ty mẹ và Công ty con là quan hệ sở
hữu vốn
Công ty mẹ và công ty con ñều có ñịa vị pháp lý rõ ràng,
giữa công ty mẹ và công ty con không có quan hệ trên dưới theo kiểu
trật tự hành chính.
Các công ty con có thể hoạt ñông cùng lĩnh vực hoặc khác
lĩnh vực với công ty mẹ.
1.1.2. Đặc ñiểm của mô hình Công ty mẹ - Công ty con
Thứ nhất: Công ty mẹ - công ty con là tổ hợp các công ty,
trong ñó mỗi công ty là những pháp nhân ñộc lập.
Thứ hai: Quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con ñược thiết
lập chủ yếu trên cơ sở sở hữu vốn.
Thứ ba: Công ty mẹ giữ vai trò trung tâm quyền lực, kiểm
soát chi phối ñối với các công ty con.
Thứ tư: Công ty mẹ thường không phải chịu trách nhiệm liên
ñới ñối với các nghĩa vụ của công ty con. Công ty mẹ chỉ chịu trách
nhiệm ñối với phần vốn góp hay cổ phần ñầu tư tại công ty con.
1.1.3. Phương pháp kế toán các khoản ñầu tư tài chính ở công
ty mẹ
a. Kế toán ñầu tư vào công ty con
Trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, các khoản ñầu
tư của công ty mẹ vào các công ty con ñược trình bày theo phương
-4-
pháp giá gốc1.
Các khoản ñầu tư vào các công ty con mà bị loại khỏi quá
trình hợp nhất phải trình bày trong báo cáo tài chính riêng của công
ty mẹ theo phương pháp giá gốc.
Khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, các khoản ñầu tư của
công ty mẹ vào các công ty con ñược trình bày theo phương pháp
vốn chủ sở hữu.
b.Kế toán khoản ñầu tư vào cơ sở kinh doanh ñồng kiểm soát
Bên góp vốn liên doanh lập và trình bày khoản vốn góp liên
doanh trên báo cáo tài chính riêng theo phương pháp giá gốc2.
Nếu bên góp vốn liên doanh lập báo cáo tài chính hợp nhất
thì trong báo cáo tài chính hợp nhất phải báo cáo phần vốn góp của
mình vào cơ sở kinh doanh ñược ñồng kiểm soát theo phương pháp
vốn chủ sở hữu3.
c.Kế toán khoản ñầu tư vào công ty liên kết
Trong báo cáo tài chính của riêng nhà ñầu tư, khoản ñầu tư
vào công ty liên kết ñược kế toán theo phương pháp giá gốc4.
Trong báo cáo tài chính hợp nhất của nhà ñầu tư, khoản ñầu
tư vào công ty liên kết ñược kế toán theo phương pháp vốn chủ sở
hữu.
d.Kế toán ñầu tư dài hạn khác
Ban ñầu các khoản ñầu tư ñược ghi nhận theo giá gốc, ñược
xác ñịnh là phần vốn góp hoặc giá trị thực tế mua khoản ñầu tư cộng
với các chi phí mua (nếu có). Sau ngày ñầu tư, nhà ñầu tư ñược ghi
1
VAS 25, ñoạn 26.
2
VAS 08, ñoạn 25.
3
VAS 08, ñoạn 26.
4
VAS 07, ñoạn 09.
-5-
nhận cổ tức, lợi nhuận ñược chia vào doanh thu hoạt ñộng tài chính
theo nguyên tắc dồn tích.
1.2. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
1.2.1. Tổng quan báo cáo tài chính hợp nhất
a.Khái niệm
Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập
ñoàn ñược trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp.
Báo cáo này ñược lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và
các công ty con5.
b.Bản chất
Báo cáo tài chính hợp nhất ñược trình bày như là một báo
cáo tài chính của doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính hợp nhất ñược lập trên cơ sở hợp nhất các
báo cáo tài chính riêng biệt của công ty mẹ và công ty con.
Báo cáo tài chính hợp nhất mang tính chất tổng hợp có ñiều
chỉnh các chỉ tiêu kinh tế từ các báo cáo tài chín riêng biệt của công
ty mẹ và công ty con.
c.Mục ñích của báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính hợp nhất tổng hợp và trình bày một cách
tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở
hữu ở thời ñiểm kết thúc năm tài chính, kết quả hoạt ñộng kinh
doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của tập
ñoàn, tổng công ty.
d. Xác ñịnh phạm vi hợp nhất Báo cáo tài chính
Lập báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất các báo cáo tài
chính của tất cả các công ty con ở trong và ngoài nước.
5
Chuẩn mực số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản ñầu tư
vào công ty con, ñoạn 3.
-6-
e.Nội dung của hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất
- Bảng cân ñối kế toán hợp nhất
- Báo cáo kết quả hoạt ñộng kin doanh hợp nhất
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
1.2.2. Phương pháp kế toán áp dụng khi lập báo cáo tài chính
hợp nhất
Quyền biểu Phương pháp kế toán yêu
Loại ñầu tư Quan hệ
quyết cầu
Hợp nhất toàn bộ theo pp
Công ty con Kiểm soát > 50%
vốn chủ sở hữu (VAS 25)
Điều chỉnh giá trị khoản
Công ty liên Ảnh hưởng
> 20% ñầu tư theo phương pháp
kết quan trọng
vốn chủ sở hữu (VAS 07)
Điều chỉnh giá trị khoản
Công ty liên Đồng kiểm > 20% và <
ñầu tư theo phương pháp
doanh soát 50%
vốn chủ sở hữu (VAS 08)
Không ảnh
Đầu tư dài
hưởng ñáng < 20% Phương pháp giá gốc.
hạn khác
kể
1.2.3. Nguyên tắc lập và kỹ thuật lập Báo cáo tài chính hợp nhất
a. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất
Công ty mẹ khi lập BCTCHN phải căn cứ vào BCTC của tất
cả các công ty con ở trong và ngoài nước do công ty mẹ kiểm soát.
BCTCHN phải ñược lập và trình bày theo nguyên tắc kế toán
và nguyên tắc ñánh giá như BCTC hàng năm của doanh nghiệp ñộc
lập theo quy ñịnh của Chuẩn mực kế toán số 21 và quy ñịnh của các
chuẩn mực kế toán khác.
-7-
KQHĐKD của công ty con sẽ ñược ñưa vào BCTCHN kể từ
ngày mua công ty con theo Chuẩn mực kế toán "Hợp nhất kinh
doanh".
b. Trình tự lập Báo cáo tài chính hợp nhất
b1. Trình tự lập Bảng cân ñối kế toán hợp nhất
Cơ sở lập Bảng cân ñối kế toán hợp nhất
BCĐKT hợp nhất ñược lập trên cơ sở hợp nhất các bảng cân
ñối kế toán của công ty mẹ và các công ty con theo từng khoản mục
bằng cách cộng các khoản mục tương ñương của tài sản, nợ phải trả,
vốn chủ sở.
Nguyên tắc và phương pháp ñiều chỉnh các chỉ tiêu khi lập
Bảng cân ñối kế toán hợp nhất.
Điều chỉnh khoản ñầu tư của công ty mẹ vào các công ty
con.
Điều chỉnh ñể xác ñịnh lợi ích của cổ ñông thiểu số
Điều chỉnh số dư các khoản phải thu, phải trả giữa các ñơn vị
nội bộ trong cùng tập ñoàn.
Điều chỉnh các khoản lãi chưa thực sự phát sinh từ các giao
dịch nội bộ.
Điều chỉnh các khoản lỗ chưa thực sự phát sinh từ các giao
dịch nội bộ.
b2. Trình tự lập Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh hợp
nhất
Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh hợp nhất ñược lập
trên cơ sở hợp nhất các Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh của
công ty mẹ và các công ty con và có sự ñiều chỉnh.
b3. Trình tự lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
BCLCTTHN ñược lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo lưu
-8-
chuyển tiền tệ của công ty mẹ và các công ty con trên cơ sở thống
nhất toàn bộ về phương pháp lập (phương pháp trực tiếp hoặc
phương pháp gián tiếp).
b4. Trình tự lập Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
Thuyết minh BCTCHN ñược lập theo trình tự như báo cáo
tài chính riêng của công ty mẹ.
c. Sổ kế toán hợp nhất
Công ty mẹ có nhiệm vụ lập Báo cáo tài chính hợp nhất và
mở sổ kế toán hợp nhất theo quy ñịnh của Chuẩn mực kế toán 25
"Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản ñầu tư vào công ty
con".
Kết luận chương 1
Chương một ñã trình bày một số vấn ñề mang tính chất lý
thuyết về mô hình công ty mẹ - công ty con nhằm thấy ñược bản chất
của mối quan hệ công ty mẹ, công ty con. Bên cạnh ñó, chương này
cũng ñã trình bày những vấn ñề lý luận cơ bản về báo cáo tài chính
hợp nhất, bao gồm những nguyên tắc, kỹ thuật lập và trình bày báo
cáo tài chính hợp nhất. Những vấn ñề này giúp cho ñối tượng nghiên
cứu có liên quan có những tư liệu khái quát về mô hình công ty mẹ -
công ty con cũng như báo cáo tài chính hợp nhất
CHƯƠNG 2
THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP
NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CIENCO 5
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, TỔ CHỨC QUẢN LÝ
2.1.1.Giới thiệu về Tổng công ty
Tổng công ty Cienco 5 là công ty nhà nước do Nhà nước sở
hữu toàn bộ vốn ñiều lệ.
-9-
Tổng công ty Cienco 5 hoạt ñộng chủ yếu trong các lĩnh vực sau:
- Đầu tư, quản lý vốn ñầu tư và trực tiếp kinh doanh :
- Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ
ñông, thành viên góp vốn tại các ñơn vị thành viên, doanh nghiệp có
vốn góp của Tổng công ty.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.2. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN
2.2.1. Bộ máy kế toán
Bộ máy kế toán của Tổng công xây dựng công trình giao
thông 5 gồm: Phòng Tài chính kế toán ở văn phòng công ty mẹ và
các phòng tài chính kế toán ở các công ty con.
2.2.2. Các chính sách kế toán
2.3. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG
TY
2.3.1. Các khoản ñầu tư tài chính vào các công ty con
Tính ñến ngày 31/12//2011 Tổng công ty có 04 công ty con.
2.3.2. Các khoản ñầu tư tài chính vào các công ty liên kết
Tính ñến ngày 31/12//2011, Có 35 công ty liên
2.4. KẾ TOÁN CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ
VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
2.4.1. Kế toán giao dịch với các ñơn vị nội bộ
Đối với các ñơn vị trực thuộc Tổng công ty thì không có vốn
chủ sở hữu riêng. Tổng Công ty thực hiện chế ñộ hạch toán tập trung
ñối với các ñơn vị trực thuộc.
a. Đầu tư vào công ty con
Trên báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty, các khoản
ñầu tư vào 04 công ty con ñược ghi nhận theo giá gốc và ñược hạch
toán vào TK 221 “Đầu tư vào công ty con”.
- 10 -
b. Đầu tư vào công ty liên kết
Các khoản ñầu tư vào 35 công ty liên kết ñược kế toán ghi
nhận theo giá gốc trên BCTC riêng của Tổng công ty và ñược phản
ánh vào TK 223 “Đầu tư vào công ty liên kết”.
c. Đầu tư dài hạn khác
Các khoản ñầu tư dài hạn này ñược phản ánh vào TK 228
“Đầu tư dài hạn khác”.
2.5. THỰC TRẠNG LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG
CÔNG TY CIENCO 5
2.5.1. Nội dung của hệ thống Báo cáo tài chính tại Tổng công
ty
- Bảng cân ñối kế toán (Mẫu số B01-DN)
- Bảng báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh (Mẫu số B02-
DN).
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN).
- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B04-DN).
2.5.2. Tổ chức chi tiết các tài khoản kế toán, tổ chức sổ kế
toán và kế toán các giao dịch nội bộ liên quan ñến lập Báo cáo tài
chính tại Tổng công ty Cienco 5
a. Tổ chức chi tiết các tài khoản kế toán và sổ kế toán
a1. Tổ chức tài khoản kế toán
Tài khoản kế toán theo dõi các khoản ñầu tư tài chính dài hạn
TK 221 “Đầu tư vào công ty con”
TK 223 “ Đầu tư vào công ty liên kết”
TK 228 “Đầu tư dài hạn khác”
Các tài khoản công nợ nội bộ
TK 1361 - Phải thu nội bộ và TK 3361 - Phải trả nội bộ.
- 11 -
TK 1316 - Phải thu nội bộ các công ty con và TK 3316 -
phải trả nội bộ các công ty con.
Các tài khoản liên quan ñến doanh thu, giá vốn nội bộ
Tài khoản TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”.
a2. Tổ chức sổ kế toán
Sổ kế toán tổng hợp: Sổ Nhật ký và các Sổ Cái tài khoản.
b. Kế toán các giao dịch liên quan ñến Báo cáo tài chính
hợp nhất
b1. Kế toán các khoản ñầu tư dài hạn
Tổng công ty phản ánh giá trị ñầu tư vào các công ty liên kết
trên BCTC riêng của công ty mẹ theo phương pháp giá gốc, khi lập
BCTCHN chưa thực hiện ñiều chỉnh khoản ñầu tư này theo phương
pháp vốn chủ sở hữu.
b2. Kế toán các giao dịch nội bộ
Giao dịch mua bán vật tư nội bộ
Tổng công ty chưa theo dõi ñược doanh thu và giá vốn hàng
bán nội bộ và hàng tồn kho có nguồn gốc từ các ñơn vị trong nội bộ.
Vay trong nội bộ
Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn bộ số dư các khoản
cho vay và ñi vay cũng như doanh thu hoạt ñộng tài chính và chi phí
tài chính phát sinh trong nội bộ chưa ñược loại trừ.
2.5.3. Thực trạng lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng
công ty Cienco 5
a. Lập Báo cáo tài chính tổng hợp của khối Văn phòng
Tổng công ty và ñơn vị phụ thuộc
a1. Thời gian lập báo cáo tài chính tổng hợp
a2. Trình tự, phương pháp lập báo cáo tài chính tổng hợp
- 12 -
Báo cáo tài chính tổng hợp của khối văn phòng Tổng công ty
và ñơn vị phụ thuộc ñược lập trên cơ sở báo cáo tài chính của văn
phòng Tổng công ty mẹ và báo cáo tài chính của ñơn vị phụ thuộc
MD3.
Đối với các khoản mục phải ñiều chỉnh, văn phòng công ty
mẹ tiến hành xác ñịnh và bù trừ.
Bảng cân ñối kế toán tổng hợp
Giảm khoản mục phải trả nội bộ : 48.297.518.654
Giảm khoản mục phải thu nội bộ : 48.297.518.654
Báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp
Cộng ngang từng khoản mục tương ứng của ñơn vị MD3 và
văn phòng Tổng công ty
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp
Được lập theo phương pháp trực tiếp, bằng cách cộng dồn
theo từng khoản mục tương ñương.
Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp
Được lập dựa trên các Bảng cân ñối kế toán, Báo cáo kết quả
hoạt ñộng kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
b. Lập báo cáo tài chính tổng hợp khối các công ty con
b1. Thời gian lập báo cáo tài chính tổng hợp
b2. Trình tự, phương pháp lập báo cáo tài chính tổng hợp
Được lập dựa trên báo cáo tài chính của 4 công ty con.
Các khoản mục không phải ñiều chỉnh sẽ ñược cộng ngang
tương ñương.
Đối với các khoản mục phải ñiều chỉnh, văn phòng công ty
mẹ tiến hành xác ñịnh và bù trừ.
Bảng cân ñối kế toán tổng hợp
- 13 -
Cộng ngang các chỉ tiêu ñể ñưa ra số liệu tổng hợp trên bảng
cân ñối kế toán tổng hợp.
Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh tổng hợp
Được lập trên cơ sở tổng cộng các chỉ tiêu tương ứng trên
báo cáo KQKD của các công ty con.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp khối các công ty con
ñược lập theo phương pháp trực tiếp.
Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp
Tổng công ty không thực hiện lập Thuyết minh báo cáo tài
chính tổng hợp của khối các công ty con.
c. Lập báo cáo tài chính hợp nhất
c1. Thời gian lập báo cáo tài chính hợp nhất
c2. Trình tự và phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất
Thực hiện phép cộng theo hàng ngang của các chỉ tiêu tương
ứng trên các báo cáo tài chính tổng hợp khối văn phòng tổng công ty
và ñơn vị phụ thuộc và báo cáo tài chính tổng hợp của khối các công
ty con. Sau ñó, kế toán thực hiện ñiều chỉnh.
Bảng cân ñối kế toán hợp nhất
BCĐKTHN ñược lập trên cơ sở cộng các khoản mục tương
ứng trên BCĐKT của công ty mẹ và các công ty con sau ñó loại trừ
các chỉ tiêu khi hợp nhất theo quy ñịnh. Trên BCĐKTHN của TCT,
các khoản phải thu, phải trả nội bộ giữa các công ty con với TCT mẹ,
giữa TCT mẹ với ñơn vị phụ thuộc, các khoản ñầu tư vào các công ty
con ñã ñược ñiều chỉnh và loại trừ hoàn toàn.
Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh hợp nhất
BCKQHĐKD hợp nhất ở TCT chỉ ñơn thuần là cộng ngang
các khoản mục tương ứng từ BCKQHĐKD tổng hợp của 2 khối, chứ
- 14 -
không thực hiện các bút toán ñiều chỉnh và loại trừ theo ñúng các
hướng dẫn hiện hành về lập BCTCHN.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
BCLCTTHN ở TCT ñược lập theo phương pháp trực tiếp.
Báo cáo này cũng thực hiện cộng ngang các chỉ tiêu tương ứng trên
BCLCTT tổng hợp của khối văn phòng TCT và ñơn vị phụ thuộc và
BCLCTT tổng hợp của khối các công ty con. Đối với các luồng tiền
luân chuyển nội bộ trong TCT chưa ñược loại trừ trong
BCLCTTHN.
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
TM BCTCHN tại TCT ñược lập tương tự TM BCTC tổng
hợp.
TM BCTCHNcủa TCT ñươc lập cơ bản phù hợp với các
hướng dẫn hiện hành.
2.5.4. Nhận xét công tác lập báo cáo tài chính tại Tổng công
ty Cienco
BCTCNH tại Tổng công ty Cienco 5 còn một số nội dung
chưa ñược thực hiện loại trừ ñầy ñủ. Cụ thể như sau:
Tổ chức chi tiết các tài khoản kế toán và sổ kế toán
Chưa mở sổ chi tiết theo dõi các khoản tiền luân chuyển nội
bộ, chưa mở sổ chi tiết theo dõi các giao dịch nội bộ, chưa mở sổ
theo dõi chi tiết lãi vay nội bộ, chưa mở sổ chi tiết theo dõi nguồn
gốc mua vào của vật tư, hàng hóa nhằm xác ñịnh ñược lượng tồn kho
có nguồn gốc từ các ñơn vị trong nội bộ Tổng công ty.
Các giao dịch nội bộ
Các giao dịch nội bộ mua bán giữa các công ty con trong
TCT chưa ñược loại trừ.
Khoản ñầu tư vào công ty liên kết
- 15 -
Khoản ñầu tư vào công ty liên kết của TCT ñược theo dõi trên
BCTC riêng của công ty mẹ theo phương pháp giá gốc, khi lập
BCTCHN chưa ñược ñiều chỉnh về theo phương pháp vốn chủ sở hữu.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
Chưa thực hiện việc loại trừ các chỉ tiêu liên quan ñến luồng
tiền trong nội bộ trong Tổng công ty.
Kết luận chương 2
Trong chương 2, luận văn ñã tìm hiểu và trình bày khái quát
chung về Tổng công ty công trình giao thông 5 qua ñặc ñiểm hoạt
ñộng, tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán. Tổng công ty công
trình giao thông 5 là một tổng công ty có phạm vi hoạt ñộng lớn trên
khắp lãnh thổ với chức năng chính là xây dựng các công trình giao
thông, sản xuất các loại vật liệu xây dựng, ñầu tư bất ñộng sản,…
Trong chương này, luận văn ñã ñề cập ñến thực trạng tổ chức
lập Báo cáo tài chính tại Tổng công ty Cienco 5. Mặc dù chuẩn mực
kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản ñầu
tư vào công ty con” ñã ban hành và kèm theo thông tư hướng dẫn,
nhưng ñây là một vấn ñề mới nên gặp không ít những khó khăn trong
công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty. Qua thực
trạng ñó, luận văn ñánh giá công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất
tại tổng công ty và nêu lên các vấn ñề còn tồn tại như các giao dịch
nội bộ giữa các công ty con với nhau chưa ñược loại trừ, các khoản
lãi/lỗ nội bộ chưa thực hiện chưa ñược loại trừ, các khoản ñầu tư tài
chính chưa ñược phản ánh theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Từ ñó,
luận văn sẽ ñưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện, những chính
sách kế toán thống nhất, ñồng bộ và trình tự lập, trình bày báo cáo tài
chính hợp nhất cho Tổng công ty trong phần tiếp theo của ñề tài.
- 16 -
CHƯƠNG 3
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CIENCO 5
3.1. CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHỤC VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI
CHÍNH HỢP NHẤT
3.1.1. Tổ chức chi tiết tài khoản kế toán và tổ chức sổ kế toán
hợp nhất
a.Tổ chức chi tiết tài khoản kế toán
a1. Chi tiết các tài khoản công nợ phải thu, phải trả nội bộ
TK 1316 - Phải thu nội bộ các công ty con trong Tổng công
ty, TK 3316 - Phải trả nội bộ các công ty con trong Tổng công ty, TK
13881 - Phải thu khác nội bộ ñơn vị phụ thuộc, TK 33881 - Phải trả
khác nội bộ ñơn vị phụ thuộc, TK 13882 - Phải thu khác các công ty
con, TK 33882 - Phải trả khác các công ty con.
a2. Chi tiết các tài khoản doanh thu và giá vốn
TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, TK 5111 -
Doanh thu bán hàng hóa, TK 51111 - Doanh thu bán hàng hóa cho
các công ty bên ngoài, TK 51116 - Doanh thu bán hàng hóa cho các
công ty trong nội bộ Tổng công ty, TK 632 - Giá vốn hàng bán, TK
6321 - Giá vốn hàng hóa, TK 63211 - Giá vốn hàng hóa bán cho các
công ty bên ngoài, TK 63216 - Giá vốn hàng hóa bán cho các công ty
trong nội bộ, TK 6322 - Giá vốn thành phẩm , TK 63221 - Giá vốn
thành phẩm bán cho các công ty bên ngoài, TK 63226 - Giá vốn
thành phẩm bán cho các công ty trong nội bộ.
a3. Chi tiết các tài khoản doanh thu hoạt ñộng tài chính và
chi phí tài chính, thu nhập khác và chi phí khác
TK 515 - Doanh thu hoạt ñộng tài chính, TK 5151 - Doanh
thu tài chính về lãi tiền gửi, tiền cho vay,TK 51511 - Doanh thu tài
- 17 -
chính về lãi tiền gửi, tiền cho vay với các công ty bên ngoài Tổng
công ty, TK 51516 - Doanh thu tài chính về lãi tiền gửi, tiền cho vay
với các công ty trong Tổng công ty, TK 5158 - Doanh thu tài chính
khác, TK 51581 - Doanh thu tài chính khác với các công ty bên
ngoài Tổng công ty, TK 51586 - Doanh thu tài chính khác với các
công ty trong Tổng công ty.
Tương tự như vậy ñối với các tài khoản 635 - Chi phí tài
chính, TK 711 - Thu nhập khác, TK 811 - Chi phí khác, cũng mở các
tài khoản cấp 2, cấp 3 ñể theo dõi chi tiết các khoản thu nhập và chi
phí phát sinh ñối với các công ty trong và ngoài tổng công ty.
a4. Chi tiết các khoản vay ngắn hạn và vay dài hạn
b. Tổ chức sổ kế toán
b1. Các sổ kế toán chi tiết
Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết theo dõi
hàng hóa tồn kho.
b2. Sổ kế toán tổng hợp hợp nhất
Bảng tổng hợp các bút toán ñiều chỉnh.
Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất
3.1.2. Tổ chức ñối chiếu các giao dịch nội bộ
3.2. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG
CÔNG TY CIENCO 5
3.2.1. Trình tự lập báo cáo tài chính hợp nhất
Sau khi nhận báo cáo tài chính của tất cả các ñơn vị nội bộ
trong Tổng công ty và của các công ty liên kết, Tổng công ty thực
hiện lập báo cáo tài chính tổng hợp khối văn phòng và ñơn vị phụ
thuộc, sau ñó cộng ngang tất cả các khoản mục tương ứng trên báo
cáo tài chính tổng hợp khối văn phòng và ñơn vị phụ thuộc với báo
cáo tài chính của các công ty con, thực hiện ñối chiếu số liệu về số
- 18 -
dư tài khoản, các giao dịch nội bộ ñể ñiều chỉnh và loại trừ các chỉ
tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất.
3.2.2. Lập báo cáo tài chính hợp nhất
a. Các bút toán ñiều chỉnh
a1. Khoản ñầu tư của công ty mẹ vào các công ty con
Giảm Vốn ñầu tư chủ sở hữu : 30.359.428.174
Giảm Đầu tư vào công ty con : 30.359.428.174
a2. Điều chỉnh tách lợi ích cổ ñông thiểu số
Công ty cổ phần xây dựng công trình 505
Bảng 3.1 - Bảng tổng hợp tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu tại
Công ty cổ phần xây dựng công trình 505
Đơn vị tính: ñồng
Giá trị VCSH Giá trị tăng Giá trị giảm Giá trị VCSH
Chỉ tiêu
tại ngày ñầu kỳ trong kỳ trong kỳ tại ngày cuối kỳ
Vốn ñầu tư của CSH 12.358.400.000 - - 12.358.400.000
Quỹ ñầu tư phát triển 45.055.942 - - 45.055.942
Quỹ dự phòng tài
32.182.816 - - 32.182.816
chính
Lợi nhuận sau thuế 1.223.123.556 2.639.069.853 34.392.553.980 -30.530.360.571
Cộng 13.658.762.314 2.639.069.853 34.392.553.980 -18.094.721.183
Kế toán thực hiện tách lợi ích cổ ñông thiểu số tại ngày mua
Giảm Vốn ñầu tư của chủ sở hữu : 5.932.032.000
Tăng lợi ích của cổ ñông thiểu số : 5.932.032.000
Tách lợi ích cổ ñông thiểu số tại ngày ñầu kỳ báo cáo
Giảm Quỹ ñầu tư phát triển : 21.626.852
Giảm quỹ dự phòng tài chính : 15.447.756
Giảm lợi nhuận sau thuế : 587.099.306
Tăng lợi ích cổ ñông thiểu số : 624.173.914
Tách lợi ích cổ ñông thiểu số từ kết quả kinh doanh trong kỳ: