Công tác lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ khảo sát trên địa bàn tỉnh quảng nam

  • 26 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 26 trang

Nội dung text: Công tác lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ khảo sát trên địa bàn tỉnh quảng nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRẦN PHƯƠNG THỦY
CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ:
KHẢO SÁT TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH QUẢNG NAM
Chuyên ngành: Kế toán
Mã số: 60.34.30
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng - Năm 2012
Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG
Phản biện 1: PGS. TS. NGUYỄN MẠNH TOÀN
Phản biện 2: PGS. TS. ĐẶNG VĂN THANH
Luận văn ñã ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà
Nẵng vào ngày 24 tháng 8 năm 2012.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
-1-
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Nền kinh tế Việt Nam ñã có những bước chuyển biến rõ rệt
trên tất cả các lĩnh vực trong ñó có sự ñóng góp rất lớn của cả một
hệ thống các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thị trường những năm
gần ñây.
Các DNVVN tỷ lệ phần lớn các doanh nghiệp và cũng là
nguồn chính tạo ra của cải và việc làm trong nền kinh tế. Vì thế,
ngày 14/9/2006, Bộ Tài chính ban hành Quyết ñịnh 48/2006/QĐ-
BTC về Chế ñộ kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc ban hành
Quyết ñịnh 48 áp dụng cho các DN này ñánh dấu bước phát triển
quan trọng của hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam. Trong khi chế
ñộ báo cáo tài chính minh bạch và các thông tin công bố ñáng tin cậy
là ñiều cần thiết trong các công ty lớn thì nó cũng không kém phần
quan trọng tại các công ty nhỏ về mặt cạnh tranh, tiếp cận các nguồn
tài chính và tiềm kiếm ñối tác cho sự tăng trưởng và phát triển
(UNCTAD, 2002).
Mục tiêu khi lập BCTC của các DNVVN là gì? Nhân tố nào
ảnh hưởng ñến công tác lập báo cáo tài chính của DNVVN? Trả lời
các câu hỏi trên thật sự là cần thiết vì sẽ góp phần cải thiện công tác
lập BCTC và nâng cao chất lượng thông tin cung cấp trong BCTC
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chình vì lý do trên mà tác giả ñã
chọn ñề tài :‘‘Công tác lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa
và nhỏ: Khảo sát trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam’’ làm ñề tài nghiên
cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác lập Báo cáo tài
chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ, những mục tiêu mà DNVVN
-2-
hướng ñến khi lập BCTC và các nhân tố ảnh hưởng ñến việc lập
BCTC của DNVVN. Từ ñó ñưa ra phương hướng và giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng công bố thông tin BCTC của loại hình DN này.
3. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu công tác lập báo cáo tài chính của các
doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tế, thu thập
số liệu sơ cấp thông qua báo cáo tài chính và ñiều tra bằng bảng câu
hỏi, phân tích, ñánh giá, luận giải ñể làm rõ công tác lập báo cáo tài
chính của các doanh nghiệp nghiên cứu.
Phạm vi nghiên cứu: Chủ ñề của luận văn ñược nghiên cứu
tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở ñịa bàn tỉnh Quảng Nam. Các
doanh nghiệp có thời gian hoạt ñộng trong thời gian từ 3 năm trở lên
(50 doanh nghiệp).
5. Kết cấu luận văn
Nội dung luận văn ngoài phần mở ñầu và phần kết luận gồm
3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận công tác lập báo cáo tài chính của doanh
nghiệp vừa và nhỏ.
Chương 2: Thực trạng công tác lập báo cáo tài chính của doanh
nghiệp vừa và nhỏ: Khảo sát trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam.
Chương 3: Một số ñề xuất trong công tác lập báo cáo tài chính của
doanh nghiệp vừa và nhỏ.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
-3-
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO
TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1.1. Định nghĩa doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nghị ñịnh số 90/2001NĐ-CP ñưa ra ñịnh nghĩa DNVVN
như sau: “DNVVN là cơ sở sản xuất, kinh doanh ñộc lập, ñã ñăng ký
KD theo pháp luật hiện hành, có vốn ñăng ký không quá 10 tỷ ñồng
hoặc số lao ñộng trung bình hằng năm không quá 300 người”.
1.1.2. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ở Việt Nam, Chính phủ ñã ban hành NĐ số 56/2009/NĐ-CP
ngày 30/6/2009 về trợ giúp phát triển DNVVN: “DNVVN là cơ sở
kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh pháp luật, ñược
chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn
(tổng nguồn vốn tương ñương tổng tài sản ñược xác ñịnh trong bảng
cân ñối kế toán của DN) hoặc số lao ñộng bình quân năm”.
1.1.3. Đặc ñiểm doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Đặc ñiểm về vốn
Theo TS Trương Quang Thông và nhóm nghiên cứu (2009),
nguồn vốn chủ yếu của các DNNVV ñược huy ñộng chủ yếu từ các
nguồn huy ñộng nguồn vốn tự có, huy ñộng vốn ứng trước, tìm
kiếm nguồn vốn của bạn bè và gia ñình, tìm kiếm các nhà cung cấp.
Về lao ñộng
Cũng theo TS Trương Quang Thông và nhóm nghiên cứu
(2009), các DNVVN tạo ñược nhiều việc làm cho người lao ñộng.
Tuy nhiên, DNNVV không ñủ khả năng cạnh tranh với các DN lớn
-4-
trong việc thuê những người lao ñộng có tay nghề cao. Định kiến của
người lao ñộng cũng như của những người thân của họ về khu vực
này vẫn còn khá lớn.
Về tổ chức quản lý
Cũng theo TS Trương Quang Thông và nhóm nghiên cứu
(2009), DNVVN khó thu hút ñược các nhà quản lý và lao ñộng giỏi
vì với quy mô sản xuất kinh doanh không lớn, tài chính hạn chế và
sản phẩm tiêu thụ không nhiều.
1.2. CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC
DNVVN
1.2.1. Khái niệm và ñối tượng báo cáo tài chính của DNVVN
a.Khái niệm BCTC
BCTC là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản,
nguồn vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết
quả kinh doanh trong kỳ của DN (PGS.TS. Nguyễn Văn Công 2005).
b.Đối tượng sử dụng BCTC của DNVVN
BCTC của DN ñược nhiều ñối tượng quan tâm như chủ DN,
các nhà ñầu tư, người cho vay, người cung cấp. Khách hàng, hội
ñồng quản trị, các cổ ñông, người lao ñộng v.v... Nghiên cứu về việc
sử dụng các BCTC của những công ty nhỏ ñộc lập ñã ñưa ra kết luận
rằng thuế cũng là một người sử dụng chính thông tin của DNVVN.
Một số nghiên cứu như Carsberg et al. (1985); Deakins and Hussain,
(1994) lập luận rằng các BCTC ñóng một vai trò quan trọng trong
các quyết ñịnh cho vay của ngân hàng, ñó là nguồn tài chính chủ yếu
của các công ty nhỏ (trích dẫn bởi Đặn Đức Sơn, 2005).
-5-
c.Hệ thống báo cáo tài chính của DNVVN theo QĐ 48
BCTC quy ñịnh cho các DNVVN bao gồm Báo cáo bắt
buộc: Bảng CĐKT (Mẫu số B 01 – DNN), Báo cáo KQHĐKD (Mẫu
số B 02 – DNN), Bản Thuyết minh BCTC (Mẫu số B 09 – DNN).
1.2.2. Chế ñộ kế toán vận dụng ñể lập báo cáo tài chính cho
các DNVVN
Ngày 14/9/2006, BTC ban hành Quyết ñịnh 48/2006/QĐ-
BTC về Chế ñộ kế toán DNVVN. Có thể nói Quyết ñịnh 48 ban hành
nhằm làm giảm những thủ tục rườm ra cho DNVVN.
1.2.3. Công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các
DNVVN
a. Bảng cân ñối kế toán
Bảng CĐKT là một BCTC quan trọng ñược soạn thảo ñể
trình bày và cung cấp thông tin về thực trạng tài chính cho các ñối
tượng khác ñặc biệt là cho các nhà ñầu tư trong hiện tại và tiềm tàng.
b. Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh
Báo cáo KQHĐKD trình bày các thông tin theo ba hoạt ñộng
là kết quả hoạt ñộng SXKD, kết quả hoạt ñộng tài chính và kết quả
hoạt ñộng khác.
c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (không bắt buộc)
Việc phân loại và báo cáo các luồng tiền theo hoạt ñộng sẽ
cung cấp thông tin cho người sử dụng ñánh giá ñược ảnh hưởng của
các hoạt ñộng ñối với tình hình tài chính và ñối với lượng tiền và các
khoản tương ñương tiền tạo ra trong kỳ của DN.
d. Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Bản thuyết minh BCTC ñược lập ñể giải thích và bổ sung
thông tin về tình hình HĐSX, kinh doanh, tình hình tài chính của DN
trong kỳ kế toán. Thuyết minh BCTC ñưa ra thông tin về phương
-6-
pháp kế toán mà DN áp dụng và giải thích cụ thể về các kết quả tài
chính và hoạt ñộng quan trọng của DN.
1.3. MỤC ĐÍCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN
TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO
TÀI CHÍNH CỦA CÁC DNVVN
1.3.1. Mục ñích lập báo cáo tài chính của DNVVN
Theo Quyết ñịnh số 48/2006/QĐ-BTC, hệ thống BCTC áp
dụng cho các DNVVN ñược lập với mục ñích tổng hợp và trình bày
một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành
tài sản của DN, tình hình và kết quả hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh
của DN trong một năm tài chính. Cung cấp các thông tin kinh tế, tài
chính chủ yếu cho việc ñánh giá tình hình và kết quả hoạt ñộng của
DN là căn cứ quan trọng cho việc ñề ra những quyết ñịnh về quản lý.
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác lập BCTC của
các DNVVN
Theo Lavigne (2002), các nhân tố ảnh hưởng ñến việc lập
BCTC của doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm (Bản dịch của Nguyễn
Công Phương, không phổ biến):
a.Quy mô của doanh nghiệp
Theo Lavigne (1998), quy mô của DN có ảnh hưởng ñáng kể
ñến công tác kế toán. DN có quy mô càng lớn thì càng có ñiều kiện
về tài chính ñể hỗ trợ cho công tác kế toán. Ngược lại, những DN có
quy mô nhỏ thường ít chú trọng ñến công tác kế toán.
b.Tổ chức bộ máy kế toán
Cũng theo Lavigne (1998), tổ chức kế toán là việc thiết lập
bộ máy kế toán ñể thực hiện các mục tiêu của DN. Tùy thuộc vào
-7-
quy mô và ñặc ñiểm của mỗi DN mà người quản lý có thể thiết lập
cơ cấu tổ chức phù hợp.
c.Khả năng sinh lời
Theo TS Trần Đình Khôi Nguyên (2010), các nghiên cứu về
ảnh hưởng của nhân tố này cũng không nhất quán. Các DN có khả
năng sinh lời cao thường mở rộng ñịa bàn kinh doanh, tìm kiếm các
nguồn tài trợ ñể thực hiện các phương án kinh doanh mới.
d.Nhận thức của doanh nghiệp
Theo Lavigne (1998), ở những DNVVN, nhận thức của nhà
quản trị, nhân viên kế toán của công ty và nhân viên kế toán thuê
ngoài sẽ có ảnh hưởng trực tiếp ñến việc lập BCTC của DN.
d1. Nhà quản trị
Để ñưa ra các quyết ñịnh thì nhà quản trị cần có những thông
tin chính xác về tình hình doanh nghiệp ñể từ ñó phân tích, phán
ñoán và ñưa ra quyết ñịnh hợp lý. Theo Lavigne (1998, tr. 34), kinh
nghiệm và mức ñộ góp vốn của nhà quản trị vào công ty mà họ tham
gia quản lý, ñiều hành có ảnh hưởng ñáng kể ñến mục tiêu thiết lập
báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
d2. Nhân viên kế toán của doanh nghiệp
Các DNVVN phải ñối mặt, với những ứng biến mà kế toán
viên chuyên nghiệp ñã thực hiện ñể giúp DN vượt qua khó khăn và
phát triển bền vững. Theo ñó, Liên ñoàn kế toán quốc tế IFAC ñánh
giá rất cao vai trò của nhân viên kế toán trong DN, ñặc biệt là
DNVVN.
e.Nhân viên kế toán thuê ngoài
Ở nhiều DNVVN, ñặc biệt là các doanh nhiệp nhỏ và siêu
-8-
nhỏ, nhân viên kế toán thuê ngoài ñóng góp ñáng kể vào công tác lập
BCTC của DN, nhất là thực hiện ghi chép sổ sách kế toán. Từ ñó,
ñặc tính của họ (về chuyên môn, về thái ñộ) có ảnh hưởng ñến chất
lượng của báo cáo tài chính.
Kết luận chương 1
Chương này cho thấy những qui ñịnh cơ bản trong việc quản
lý BCTC của các DNVVN. Để các DNVVN có thể phát triển và tồn
tại một cách bền vững thì cần có những qui ñịnh cụ thể, rõ ràng.
BCTC của các DN phải luôn hoạt ñộng theo nguyên tắc công khai,
công bằng, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những
người quan tâm ñến tình hình hoạt ñộng của công ty. Ngoài ra, các
thông tin kế toán trình bày trên BCTC của các DNVVN ngày càng
hoàn thiện cho phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Hiểu ñược các ñặc tính thông tin sẽ giúp cho các nhà quản trị
và người sử dụng có thể dùng BCTC một cách hiệu quả nhất trong
các quyết ñịnh kinh tế của mình. Vì vậy tính trung thực trong BCTC
có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh ñó, luận văn ñã dựa vào các kết quả
nghiên cứu trước ñây ñể làm rõ mô hình các nhân tố ảnh hưởng ñến
công tác lập BCTC.
Luận văn dựa vào những nghiên cứu ở chương này ñể ñánh
giá thực trạng công tác lập báo cáo tài chính của các DNVVN tại
Quảng Nam hiện nay.
-9-
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: KHẢO SÁT TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DNVVN Ở QUẢNG NAM
Theo thông tin khảo sát (Trung Lộ, 2007), toàn tỉnh có hơn
2.500 DN ñang hoạt ñộng sản xuất với tổng vốn ñầu tư hơn 6.000 tỷ
ñồng. Trong ñó, ña phần là các DNVVN.
2.1.1. Về lĩnh vực hoạt ñộng
Lĩnh vực hoạt ñộng của DNVVN rất phong phú, như các HĐ
SX, hoạt ñộng mua, dịch vụ cho thuê, các loại dịch vụ khác...
2.1.2. Về vốn
Ở Quảng Nam, phần lớn các DNVVN có vốn kinh doanh
dưới 5 tỷ ñồng. Những DNVVN có vốn từ 6-10 tỷ rất ít.
2.1.3. Về lao ñộng
Khu kinh tế mở Chu Lai hoặc các khu CN Điện Nam-Điện
Ngọc là nơi cần một số lượng lao ñộng lớn. Tuy nhiên, nguồn nhân
lực qua ñào tạo ñể phục vụ cho các dự án thiếu trầm trọng.
2.1.4. Về tổ chức quản lý
Công ty TNHH có Hội ñồng thành viên, Chủ tịch Hội ñồng
thành viên, Giám ñốc hoặc Tổng giám ñốc Do Hội ñồng thành viên
hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê. DN tư nhân do một cá
nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của .
Các DN có vốn nhỏ thường thuê kế toán bên ngoài ñể giảm
bớt gánh nặng về chi phí, còn những DN có vốn nhiều và hoạt ñộng
quy mô lớn hơn thì có bộ phận kế toán nhưng số lượng không nhiều.
2.1.5. Phân loại các DNVVN trên ñịa bàn Quảng Nam
- 10 -
a.Phân loại các DNVVN theo ngành nghề
Việc phân loại theo ngành nghề cho thấy ñược ngành nào
ñang chiếm ưu thế và ngành nào ít ñược ñầu tư tại tỉnh. Theo phân
loại thì số lượng DNVVN tại ngành nghề khách sạn – du lịch – giải
trí là nhiều nhất (tỷ lệ 28,39% trong 12 ngành nghề theo phân loại)
b.Phân loại DNVVN theo cơ cấu vốn
Theo thống kê, ñến ngày 31/12/2010 có 41,98% DNVVN có
vốn từ 1 tỷ ñến 10 tỷ, còn lại 58,02% có vốn ñiều lệ dưới 1 tỷ tức là
hơn ½ số lượng công ty có vốn ñiều lệ dưới 10 tỷ theo quy ñịnh ñối
với DNVVN.
2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
2.2.1. Câu hỏi nghiên cứu
Thực tế hiện nay là một số lớn các DNVVN không có nhân
viên kế toán chuyên trách mà thuê bên ngoài. Mặt khác, ở các DN có
nhân viên kế toán chuyên trách (DN có quy mô vừa) thì công tác kế
toán cũng tập trung cho quản lý tài sản của chủ DN hoặc lập BC
thuế. Tại sao các DN này ít chú trọng ñến công tác lập BCTC ñầy ñủ,
trung thực nhằm cung cấp cho các ñối tượng khác ? Nhân tố nào
quyết ñịnh ñến thực trạng này ? Để có ñáp án thoả ñáng cho vấn ñề
trên, luận văn ñặt ra ba câu hỏi nghiên cứu sau:
Q1: Tổ chức công tác kế toán của DNVVN như thế nào?
Q2: Mức ñộ quan tâm của người sử dụng ñối với thông tin cung cấp
trong báo cáo tài chính như thế nào?
Q3: Những yếu tố nào ảnh hưởng ñến công tác lập báo cáo tài chính
của doanh nghiệp vừa và nhỏ?
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, thu
thập số liệu sơ cấp thông qua BCTC và ñiều tra bằng bảng câu hỏi.
- 11 -
Đối tượng tham gia trả lời là chủ DN hoặc nhân viên kế toán. Chọn
mẫu ñể khảo sát là các DN có thời gian hoạt ñộng trong thời gian từ
3 năm trở lên vì như vậy thì các hoạt ñộng của DN ñã có thể xem là
ñi vào ổn ñịnh. Việc thu thập thông tin ñược thực hiện thông qua
bảng câu hỏi ñiều tra, bảng câu hỏi ñược gửi tới các DN. Việc trả lời
các câu hỏi ñược tiến hành theo thang ño mức ñộ 5 bậc (thang
Likert), với 1= không quan trọng; 5= rất quan trọng.
Bảng câu hỏi ñược gửi ñến trực tiếp cho các ñối tượng tham
gia trả lời. Số lượng phiếu phát ra là 50 phiếu, phiếu thu về là 50
phiếu. Số liệu sau khi thu thập ñược sẽ ñược xử lý thông qua phần
mềm SPSS. Đối với các câu hỏi có ý kiến trả lời ñược sử dụng bằng
thang ño Likert sẽ tính giá trị trung bình ñể trình bày kết quả. Bên
cạnh ñó, việc biểu diễn kết quả khảo sát bằng ñồ thị sẽ giúp cho việc
xem xét hay so sánh một cách tổng thể tất cả các ý kiến trong câu trả
lời ñược thực hiện một cách dễ dàng hơn.
2.3. TRÌNH BÀY VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
2.3.1. Về loại hình doanh nghiệp
Bảng 2.3: Bảng phân loại doanh nghiệp theo hình thức sở hữu
Loại hình doanh nghiệp Số lượng DN %
DNTN 12 24
Công ty TNHH 17 34
Công ty cổ phần 21 42
Chỉ có các cổ ñông trong gia ñình 15 71,42
Có cổ ñông không thuộc gia ñình 6 28,58
Trong ñó: DN có cổ ñông không thuộc 2 33,33
gia ñình không tham gia vào quản lý
Tổng cộng 50 100
Kết quả thu thập cho thấy trong các công ty cổ phần khảo
sát, công ty chỉ có các cổ ñông trong gia ñình có tỷ lệ cao nhất
- 12 -
(71,42%), công ty có cổ ñông không thuộc gia ñình tỷ lệ 28,58%. Ở
công ty cổ phần có cổ ñông là người trong gia ñình, tài sản của các
DN này là của những người trong gia ñình với nhau, họ mong muốn
làm thế nào công ty làm ăn có hiệu quả mà không quan tâm ñến
BCTC có phản ánh ñúng thực trạng tình hình DN mình góp cổ phần
hay không, và BCTC ñối với họ là bộ mặt của DN. Điều này làm cho
thông tin cung cấp trên BCTC thiếu minh bạch, phụ thuộc vào ý kiến
chủ quan của DN.
2.3.2. Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và
nhỏ
Từ kết quả khảo sát thu ñược trong bảng câu hỏi ñiều tra về
tổ chức công tác kế toán có 37 DN có nhân viên kế toán thực hiện
công việc ghi sổ kế toán (tỷ lệ 74 %). Có 3 DN có nhân viên kiêm
việc ghi chép kế toán (tỷ lệ 6 %). Hầu hết các DN tư nhân tự theo dõi
và thực hiện ghi chép (tỷ lệ 20 %). Kết quả này tương ñồng với
nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ Hằng (2011), theo ñó các DN có sự
quan tâm ñến việc ghi chép sổ sách kế toán.
2.3.3. Bản chất công việc của kế toán thuê ngoài
Kết quả thu ñược từ câu hỏi khảo sát dành cho 50 DN cho
thấy có 15 DN không thuê kế toán ngoài làm công tác lập BCTC (tỷ
lệ 30%). Số còn lại thuê kế toán ngoài thực hiện chức năng tổng hợp
các nghiệp vụ phát sinh ñể lập BCTC cho DN. Như vậy nghiên cứu
này khác với nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ Hằng (2011).
Trong 35 DN thuê kế toán bên ngoài, chỉ có 6 DN kèm theo
BCTC hằng năm là một báo cáo kiểm toán do ngân hàng yêu cầu (tỷ
lệ 17,14%). Kết quả khảo sát còn cho thấy ít có DN nào dám ñầu tư
vào hệ thống kế toán một cách bài bản vì sẽ tốn kém chi phí không
nhỏ. Chính vì thế giải pháp hiện nay là thuê kế toán ngoài với chi phí
- 13 -
có thể chấp nhận ñược, hệ quả là các DN này có tổ chức kế toán
manh mún và cung cấp thông tin không kịp thời.
2.3.4. Cung cấp thông tin kế toán của DN
Cũng từ kết quả khảo sát cho thấy phần lớn các DN lập
BCTC năm cung cấp cho các ngân hàng (tỷ lệ 54%).
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
14 6 27 3
Nhà quản trị Cổ ñông (không Ngân hàng Khác
tham gia quản lý)
Biểu ñồ 2.2 : Đối tượng cung cấp BCTC năm
Kết quả khảo sát về BCTC khi nào sẵn sàng ñể sử dụng cho
việc ra quyết ñịnh quản lý sau khi kết thúc niên ñộ thì thời gian bình
quân của các DN là từ 24 ñến 65 ngày. Lý do cho việc chậm nộp báo
cáo là thời gian cho phép ñể nộp quá dài và quá trình phê duyệt của
cơ quan thuế thực hiện là quá chậm. Điều này sẽ gây chậm trễ trong
việc sử dụng thông tin trong BCTC ñể ñưa ra các quyết ñịnh của DN.
Lựa chọn phương pháp kế toán hiện nay tại các DN chủ yếu
do kế toán lựa chọn (tỷ lệ 54%). Điều ñó cho thấy chuyên môn kế
toán ñược xem là tác ñộng lớn nhất ñối với việc sử dụng các thông
tin tài chính của Giám ñốc DNVVN và ñóng một vai trò quan
trọng trong việc nâng cao chất lượng thông tin .
2.3.5. Mức ñộ quan tâm của người sử dụng ñến thông tin báo
cáo tài chính
Kết quả bảng câu hỏi về các chỉ tiêu mà giám ñốc quan tâm
BCTC của DNVVN trước khi ra quyết ñịnh. Trong 50 phiếu ñiều tra
- 14 -
gửi ñến các doanh nghiệp, có 38/50 (tỷ lệ 76 %) DN không dựa vào
thông tin BCTC ñể ñề ra kế hoạch kinh doanh.
Theo khảo sát thống kê, các giám ñốc quan tâm nhiều ñến cả
hai loại BCĐKT và BCKQHĐKD (tỷ lệ 40%). Tiếp ñến là chỉ báo
cáo KQHĐKD (20%), bảng cân ñối kế toán (16%). Điều ñáng chú ý
là các doanh nghiệp ít dành sự ưu ái nhiều ñến bản TMBCTC.
2.3.6. Quan ñiểm của nhà quản trị DN ñối với BCTC
a.Mục tiêu ưu tiên
Kết quả khảo sát cho biết rằng, các DN ưu tiên ñến mục tiêu
là làm sao công ty ñược ổn ñịnh, tránh ñược mọi biến ñộng (tỷ lệ
58%), ñiều này là hợp lý chính vì những biến ñộng của năm 2011 ñã
làm cho các DNVVN nói chung và các DN khảo sát nói riêng thận
trọng hơn sự biến ñổi của nền kinh tế thị trường. Bên cạnh ñó nhà
quản trị các DN còn quan tâm ñến tối ña hóa thu nhập cho nhân viên
công ty (tỷ lệ 24%) vì theo họ khi DN làm ăn bền vững, tiến triển thì
luôn có thêm mức lương doanh thu cho nhân viên ñiều này góp phần
nâng cao ñược vị thế DN trong mắt các nhà quan tâm. DNVVN có
nguồn vốn hạn chế so với DN lớn nên ñối với họ chỉ cần doanh thu
tăng, lợi nhuận tăng ñạt mức tăng trưởng ổn ñịnh vì mục tiêu tăng
trưởng gắn liền với chỉ tiêu khả năng sinh lời của DN do ñó khả năng
sinh lời là một trong các nhân tố ảnh hưởng ñến BCTC của DNVVN.
Kết quả này khác với nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ Hằng
(2011).
b.Thuộc tính thông tin quan trọng
- 15 -
Bảng 2.5: Bảng thống kê các thuộc tính thông tin
Giá trị trung
Thuộc tính của thông tin
bình
a. Giúp thiết lập dự phòng hay dự ñoán 2.56
b. Có thể so sánh giữa các doanh nghiệp 3.16
c. Có thể so sánh giữa các niên ñộ 3.86
d. Đáng tin cậy 4.1
e. Cho phép khẳng ñịnh hay bác bỏ
2.8
những dự ñoán trước ñây
g. Kịp thời 3.78
h. Phản ánh ñúng thực tế 4.6
i. Có thể kiểm tra ñược (có tính khách
3.86
quan)
Từ Bảng 2.5 rút ra nhận xét nhà quản trị quan tâm nhiều nhất
ñến thông tin phản ánh ñúng thực tế. Tiếp theo thông tin ñáng tin
cậy, thông tin có thể so sánh giữa các niên ñộ và có thể kiểm tra
ñược ñược nhà quản trị quan tâm nhiều (3,86). Những thuộc tính còn
lại ñược quan tâm chừng mực, trong ñó giúp thiết lập dự phòng hay
dự ñoán ñược ñánh giá ít quan trọng nhất. Mặc dù thứ tự quan tâm có
sự khác biệt so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ Hằng (2011)
nhưng kết quả vẫn tương ñồng về thông tin chất lượng và kịp thời
luôn là thông tin giá trị nhất của các DNVVN.
c.Yêu cầu ñối với báo cáo tài chính
Phân tích kết quả ñiều tra cho thấy, các nhà quản trị ñánh giá
thông tin BCTC là hữu ích cho việc ra quyết ñịnh của họ với giá trị
trung bình là 4,16 vì thông tin của BCTC là căn cứ quan trọng cho
- 16 -
việc ñề ra các quyết ñịnh về quản lý, ñiều hành hoạt ñộng SXKD.
Tiếp theo là thông tin ñáng tin cậy và ñầy ñủ ñược các nhà quản trị
cho là bước quan trọng tiếp theo. Các nhà quản trị cũng chưa quan
tâm nhiều ñến thông tin ñầy ñủ ñến nhà ñầu tư và các chủ nợ (giá trị
trung bình 2.4), về việc thông tin có tính so sánh ñược giữa các DN
là rất thấp.
2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP BCTC CỦA DNVVN
QUẢNG NAM
2.4.1. Mặt tích cực
Thực tế cho thấy các DNVVN ở Quảng Nam hiện nay ña
dạng với nhiều ngành nghề và ngày càng có thêm các DN nhỏ khác
thành lập và ñi vào hoạt ñộng, giải quyết ñược việc làm cho người
lao ñộng. Công tác quản lý và công bố thông tin của các DNVVN ñã
tuân theo qui ñịnh pháp luật, lập ñầy ñủ các báo cáo bắt buộc.
2.4.2. Hạn chế
Các DN còn thụ ñộng trong việc công bố thông tin, các
thông tin cung cấp chủ yếu là theo yêu cầu, trong khi ñó các thông
tin liên quan ñến hoạt ñộng của DN chưa ñược cung cấp thường
xuyên và kịp thời. Thông tin cung cấp còn hạn chế và thiếu tính
chuyên nghiệp. Các DNVVN hiện nay theo xu hướng chung là thuê
kế toán ngoài ñể giảm thiểu về chi phí.
Bộ máy kế toán của các công ty ñược xây dựng chủ yếu tập
trung vào công tác thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin của kế toán
tài chính. Vì vậy, trong bộ máy của công ty chưa có bộ phận kế toán
quản trị.
Trình ñộ về công nghệ thông tin của cán bộ kế toán trong các
DNNVV chưa cao nên việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện ñại
chưa hiệu quả.
- 17 -
Hầu hết các công ty không hiểu ñược bản chất và tính hữu
ích của thông tin lưu chuyển tiền tệ.
Kết luận chương 2
Từ thực tế luận văn khảo sát về tổ chức công tác kế toán,
mức ñộ quan tâm thông tin trình bày trên BCTC và các nhân tố ảnh
hưởng ñến công tác lập BCTC của các DNVVN ở chương này. Qua
ñó thấy rằng công tác kế toán tại các DNVVN ít ñược coi trọng, các
DN chỉ quan tâm ñến hiệu quả kinh doanh, các thủ tục với ngân
hàng, thuế mà không ñể ý ñến chất lượng BCTC. Bên cạnh ñó,
BCTC ñược xem là một tài liệu hết sức giá trị cho việc ra quyết ñịnh
cũng không ñược các nhà quản lý sử dụng hiệu quả. Hầu hết các DN
thuê kế toán ngoài thực hiện chức năng tổng hợp các nghiệp vụ phát
sinh ñể lập BCTC.
Mục tiêu ñược các DN quan tâm là sự ổn ñịnh, tránh ñược
mọi biến ñộng xấu của nền kinh tế thị trường. Bên cạnh ñó ñã có sự
quan tâm ñến việc cải thiện thu nhập của người lao ñộng.
Ngoài ra còn thấy ñược mặt tích cực và những mặt còn hạn
chế của thông tin. Qua ñó nhận thấy việc cung cấp thông tin là nhiệm
vụ quan trọng của các DNVVN. Việc ra quyết ñịnh quản lý DN phụ
thuộc rất nhiều vào yếu tố thông tin, ñặc biệt là thông tin trên BCTC.
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, còn có một sô hạn chế
trong việc trình bày và cung cấp thông tin của các DNVVN. Những
hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong ñó có cả nguyên
nhận khách quan và nguyên nhân chủ quan. Trong chương sau,
người nghiên cứu xin ñưa ra một số ñề xuất nhằm nâng cao chất
lượng thông tin trên BCTC của các DNVVN.
- 18 -
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO
TÀI CHÍNH CỦA CÁC DNVVN
3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP
BCTC CỦA CÁC DNVVN
Quy mô vốn hoặc lao ñộng của DN, ngành nghề kinh doanh,
ñịa bàn kinh doanh, tổ chức kế toán... là những nhân tố có tác ñộng
rất lớn. Chính vì vậy, khi áp dụng Chế ñộ kế toán DNNVV lại không
thể xử lý ñúng ñược nhiều nghiệp vụ gây khó khăn cho kế toán DN.
Công tác hạch toán kế toán và báo cáo tài chính của một bộ
phận DN còn yếu về trình ñộ và kém về ý thức chấp hành các quy
ñịnh của luật pháp, vì vậy không ñủ làm cơ sở ñể ñánh giá chính xác
về hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Việc công khai tài chính
của DN còn rất thiếu minh bạch. Báo cáo của DN không ñược kiểm
toán hàng năm, do ñó, không ñủ ñộ tin cậy. Hơn thế nữa, các doanh
nghiệp thường có song song hai hệ thống kế toán là kế toán thuế và
kế toán nội bộ. Nếu dựa vào báo cáo thuế thì sẽ không phản ánh
chính xác kết quả hoạt ñộng kinh doanh của DNNVV.
3.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP
BCTC CỦA CÁC DNVVN
Công khai minh bạch ñó là ñiều cần thiết ñối với các DN
Việt Nam nói chung và các DNVVN nói riêng. Các BCTC ñược
kiểm toán hoặc soát xét thường có tính minh bạch cao hơn. Các DN
cần ñể ý thêm về vần ñề này ñể báo cáo tài chính có chất lượng hơn.
Rõ ràng, dễ hiểu: ñối tượng sử dụng BCTC rất ña dạng do ñó
việc trình bày rõ ràng, dễ hiểu nhằm ñảm bảo cho người sử dụng ñạt
ñược mục ñích.