Toán a3 - giải tích 2

 • 160 trang
 • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 160 trang

Nội dung text: Toán a3 - giải tích 2

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
GIẢI TÍCH 2
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2006
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
GIẢI TÍCH 2
Biên soạn : Ts. VŨ GIA TÊ
LỜI GIỚI THIỆU
GIAỈ TÍCH 2 (TOÁN CAO CẤP A 3 ) là học phần tiếp theo các học phần GIẢI TÍCH 1,
ĐẠI SỐ ( TOÁN CAO CẤP A 1 , A 2 ) dành cho sinh viên năm thứ nhất thuộc các nhóm ngành
khối kĩ thuật. Giáo trình này dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học với hình thức đào tạo
từ xa. Giáo trình được biên soạn theo chương trình qui định năm 2001 của Bộ Giáo dục- Đào tạo
và theo đề cương chương trình của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phê duyệt năm
2006 cho hệ đào tạo chính qui.
Ở Việt nam, hình thức đào tạo từ xa tuy đã triển khai và nhân rộng từ 10 năm nay nhưng
vẫn còn khá mới mẻ. Với cách học này, đòi hỏi người học phải làm việc độc lập nhiều hơn, lấy tự
học, tự nghiên cứu là chính. Do đó tài liệu học tập, cụ thể là các giáo trình phải được coi là
phương tiện cơ bản và quan trọng nhất. Các yếu tố trên được chúng tôi chú ý khi viết giáo trình
này, cụ thể là: Nội dung được trình bày ngắn gọn, chính xác. Trừ một số định lí có chứng minh
nhằm rèn luyện tư duy và củng cố kiến thức, còn hầu hết các định lí đưa ra được thừa nhận với
mục đích áp dụng. Tương ứng mỗi nội dung kiến thức đều có ví dụ minh họa nhằm hướng người
học hiểu sâu sắc và biết cách áp dụng. Trong mỗi chương đều có mục đích, yêu cầu và phần tóm
tắt nội dung để người học dễ đọc, dễ thuộc. Các câu hỏi mang tính trắc nghiệm cuối mỗi chương
là cơ sở đánh giá kiến thức có được của người học về nội dung chương đó.
Giáo trình gồm 5 chương, tương ứng với 4 đơn vị học trình (60 tiết).
Chương 1 .Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số.
Chương 2. Tích phân bội.
Chương 3. Tích phân đường và tích phân mặt.
Chương 4. Lý thuyết trường.
Chương 5. Phương trình vi phân.
Mặc dù cố gắng rất nhiều, song không tránh khỏi các sơ suất về nội dung cũng như các lỗi
về ấn loát, chúng tôi rất mong được sự góp ý kiến và rất cám ơn về điều đó.
Nhân đây, chúng tôi chân thành cám ơn Ban Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông, Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, đặc biệt Phòng Đào tạo Đại học từ xa và
các bạn đồng nghiệp đã tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành giáo trình này.
Hà Nội, 7-2006
Tác giả
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
CHƯƠNG 1. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ
GIỚI THIỆU
Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số là sự mở rộng một cách tự nhiên và cần thiết của
phép tính vi phân hàm số một biến số. Các bài toán thực tế thường xuất hiện sự phụ thuộc một
biến số vào hai biến số hoặc nhiều hơn, chẳng hạn nhiệt độ T của một chất lỏng biến đổi theo độ
sâu z và thời gian t theo công thức T = e − t z , nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn phụ thuộc vào điện
trở của dây, cường độ của dòng và thời gian dẫn điện theo công thức Q = 0, 24 RI 2t ,v.v…Vì vậy,
khảo sát hàm số nhiều biến số vừa mang tính tổng quát vừa mang tính thực tiễn. Để học tốt
chương này, ngoài việc nắm vững các phép tính đạo hàm của hàm một biến số, người học phải có
các kiến thức về hình học không gian (xem [ 2] ).Trong chương này, yêu cầu người học nắm vững
các nội dung chính sau:
1. Các khái niệm chung của không gian n (n chiều).
Mô tả được miền xác định và đồ thị của hàm hai biến.
2. Phép tính đạo hàm riêng và vi phân toàn phần.
Nắm vững các qui tắc tính đạo hàm riêng trên cơ sở tính đạo hàm của hàm một biến. Công
thức tính đạo hàm riêng của hàm số ẩn. Công thức vi phân toàn phần và biết cách áp dụng vào
phép tính gần đúng.
3. Nắm vững khái niệm và cách tính đạo hàm theo hướng. Giải thích được đạo hàm riêng
theo các biến x, y, z chính là đạo hàm theo hướng các trục Ox, Oy, Oz.
4. Bài toán tìm cực trị.
Qui tắc tìm cực trị tự do, phương pháp nhân tử Lagrange.
NỘI DUNG
1.1. Các khái niệm chung
1.1.1. Không gian n chiều
* Ta đã biết mỗi điểm trong không gian 3 chiều được đặc trưng hoàn toàn bởi bộ 3 số (x, y,
z) là 3 tọa độ Descartes của nó: x là hoành độ, y là tung độ và z là cao độ.
Tổng quát như sau: Mỗi bộ có thứ tự n số thực ( x1 , x2 ,..., xn ) gọi là một điểm n chiều. Kí
hiệu M ( x1 , x2 ,..., xn ) có nghĩa là điểm n chiều M có các toạ độ x1 , x2 ,..., xn . Tập các điểm
M ( x1 , x2 ,..., xn ) gọi là không gian Euclide n chiều. Kí hiệu tập này là n .
* Cho M ( x1 , x2 ,..., xn ) ∈ n , N ( y1 , y 2 ,..., y n ) ∈ n . Gọi khoảng cách giữa M và N, kí
hiệu d(M, N), là số thực tính theo công thức:
3
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
n
d ( M , N ) = ( x1 − y1 ) + ...... + ( xn − y n ) =
2 2
∑ (x − y )
i =1
i i
2
Tương tự như trong , 2 , 3 ta nhận được bất đẳng thức tam giác trong n . Tức là với 3
điểm A, B, C bất kỳ trong n ta có:
d ( A, C ) ≤ d ( A, B) + d ( B, C )
* Cho M 0 ( x1 , x2 ,..., xn ) ∈ n và ε > 0 .
0 0 0
{
Tập Ωε (M 0 ) = M ∈ n : d(M, M 0 ) < ε } gọi là
ε - lân cận hoặc lân cận bán kính ε của M0 hoặc hình cầu mở tâm M0 bán kính ε (H.1.1a).
* Cho E ⊂ n . Điểm M ∈ E gọi là điểm trong của E nếu có Ω ε ( M ) ⊂ E (∃ε > 0) .
Điểm N ∈ n gọi là điểm biên của E nếu bất kỳ Ω ε ( M ) đều chứa những điểm thuộc E và điểm
không thuộc E (∀ε > 0) . Tập E gọi là mở nếu mọi điểm của nó đều là điểm trong, gọi là đóng
nếu nó chứa mọi điểm biên của nó. Tập các điểm biên của E kí hiệu ∂E . Bao đóng của E hay tập
E đóng ký hiệu E và có E = E ∪ ∂E (H.1.1a).
* Tập E gọi là bị chặn hay giới nội nếu như tồn tại số N sao cho E ⊂ Ω N (0) .
* Tập E gọi là liên thông nếu mỗi cặp điểm M1, M2 trong E đều được nối với nhau bởi một
đường cong liên tục nào đó nằm trọn trong E. Tập liên thông E gọi là đơn liên nếu nó bị giới hạn
bởi một mặt kín (một đường cong kín trong 2 ; một mặt cong kín trong 3 ) (H.1.1a). Tập liên
thông E gọi là đa liên nếu nó bị giới hạn bởi từ hai mặt kín trở lên rời nhau từng đôi một (H.1.1b).
Ví dụ 1: Xét các tập sau trong 2 .
A = {( x, y ) : x 2 + y 2 < 4}
B = {(1,2), (−1,0), (0,0)} và 2
Giải:
∂A = {( x, y ) : x 2 + y 2 = 4} - đường tròn tâm O bán kính 2, A = {( x, y ) : x 2 + y 2 ≤ 4} - hình
tròn kể cả biên.
A, 2 là các tập liên thông, B không liên thông (gồm 3 điểm rời rạc).
4
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
A, B là các tập giới nội, 2 không giới nội (cả mặt phẳng 0xy).
1.1.2. Định nghĩa hàm nhiều biến số
Cho D ⊂ n . Gọi ánh xạ:
f :D→R
Hay là M(x1 , x 2 ,...., x n ) ∈ D u = f (M) = f (x1 , x 2 ,...., x n ) ∈ là một hàm số của n biến
số xác định trên D. D gọi là miền xác định của hàm số f; x1 , x2 ,...., xn là các biến số độc lập, còn u
gọi là biến số phụ thuộc.
1.1.3. Miền xác định của hàm nhiều biến số
Người ta quy ước: Nếu cho hàm số u = f(M) mà không nói gì về miền xác định D của nó thì
phải hiểu rằng miền xác định D của hàm số là tập hợp các điểm M sao cho biểu thức f(M) có
nghĩa.
Miền xác định của hàm số thường là tập liên thông. Sau đây là một số ví dụ về miền xác
định của hàm số 2 biến số, 3 biến số.
Ví dụ 2: Tìm miền xác định của các hàm số sau và mô tả hình học các miền đó:
y
a) z = 1 − x 2 − y 2 , b) z = ln( x + y ) , c) u =
9 − x2 − y2 − z2
Giải:
a. Miền xác định là tập (x, y) ∈ 2 sao cho 1 − x 2 − y 2 ≥ 0 hay x 2 + y 2 ≤ 1 . Đó là hình tròn
đóng tâm O bán kính bằng 1 (H.1.2a). Hình tròn đóng này có thể mô tả bởi hệ bất phương trình:
⎧⎪− 1 ≤ x ≤ 1

⎪⎩− 1 − x 2 ≤ y ≤ 1 − x 2
b. Miền xác định là tập (x, y) ∈ 2 thoả mãn x + y > 0 hay y > -x. Đó là nửa mặt phẳng có
biên là đường y = -x (H.1.2b). Nửa mặt phẳng này được mô tả bởi hệ bất phương trình:
⎧− ∞ < x < +∞

⎩− x < y < +∞
c. Miền xác định là tập (x, y, z) ∈3 thoả mãn x 2 + y 2 + z 2 < 9 . Đó là hình cầu mở tâm O
bán kính bằng 3 (H.1.2c). Hình cầu mở này mô tả bởi hệ bất phương trình:
⎧− 3 < x < 3
⎪⎪
2 2
⎨− 9 − x ≤ y ≤ 9 − x

⎪⎩− 9 − x 2 − y 2 ≤ z ≤ 9 − x 2 − y 2
5
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
1.1.4. Ý nghĩa hình học của hàm hai biến số
Cho hàm 2 biến z = f(x,y) với ( x, y ) ∈ D . Tập các điểm (x, y, z) ∈3 với z = f(x,y) gọi là
đồ thị của hàm số đã cho. Như thế đồ thị của hàm 2 biến thường là một mặt cong trong không
gian 3 chiều 0xyz. Đồ thị của hàm số mô tả một cách trực quan hàm số thể hiện được ý nghĩa hình
học của hàm số. Dưới đây ta xét các mặt cong đặc biệt và đơn giản, thông dụng trong toán học và
ứng dụng.
A. Mặt phẳng:
Mặt phẳng là đồ thị của hàm hai biến tuyến tính, nói cách khác phương trình mặt phẳng có
dạng: Ax + By + Cz + D = 0 trong đó A2 + B 2 + C 2 > 0 . Chẳng hạn C ≠ 0 có
1
z = − ( D + Ax + By ) , hàm số này xác định trên 2 .
C
B. Ellipsoid
Ellipsoid là mặt cong, phương trình chính tắc của nó có dạng (H.1.3)
x2 y2 z2
+ + =1
a 2 b2 c 2
Đây là hàm hai biến cho dưới dạng không tường minh (dạng ẩn). Hàm số là đa trị.
Chẳng hạn coi z là biến phụ thuộc vào x và y thì miền xác định là hình ellipse có các bán trục
x2 y 2
a và b: 2 + 2 ≤ 1
a b
6
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
Khi a = b = c = R ta có mặt cầu tâm gốc toạ độ và bán kính là R: x 2 + y 2 + z 2 = R 2
C. Paraboloid elliptic
x2 y2
Phương trình chính tắc của paraboloid elliptic có dạng (H.1.4): + =z
a 2 b2
Miền xác định của hàm số trên là 2 . Khi a = b tức là phương trình có dạng:
x2 + y2 = a2z
Gọi đó là paraboloid tròn xoay.
D. Mặt trụ bậc 2
* Mặt trụ elliptic (H.1.5) có phương trình chính tắc:
x2 y2
+ =1
a 2 b2
* Mặt trụ hyperbolic (H.1.6) có phương trình chính tắc:
x2 y2
2
− = −1
a b2
* Mặt trụ parabolic (H.1.7) có phương trình chính tắc:
7
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
y 2 = 2 px
E. Mặt nón bậc 2
Phương trình chính tắc của mặt nón có dạng (H.1.8)
x2 y2 z2
+ − =0
a 2 b2 c 2
1.1.5. Giới hạn của hàm số nhiều biến số
Khái niệm giới hạn của hàm số nhiều biến số cũng được đưa về khái niệm giới hạn của hàm
một biến số. Ở đây một biến số đóng vai trò là khoảng cách d(M0, M) giữa hai điểm M0 và M
trong không gian n . Để đơn giản trong cách viết chúng ta xét trong không gian 2 chiều 2 .
* Nói rằng dãy điểm Mn(xn, yn) dần đến điểm M0(x0, y0); kí hiệu M n → M 0 khi n → ∞
⎧⎪lim x n = x 0
n →∞
nếu lim d ( M 0 , M n ) = 0 hay là ⎨
n→∞
⎪⎩lim yn = y0
n →∞
* Cho hàm z = f(x,y) xác định ở lân cận M0(x0, y0), có thể trừ điểm M0. Ta nói rằng hàm
f(M) có giới hạn là l khi M(x,y) dần đến M0(x0, y0) nếu mọi dãy điểm Mn(xn, yn) thuộc lân
cận dần đến M0 ta đều có: lim f ( x n , y n ) = l
n →∞
Thường kí hiệu lim f ( M ) = l hay lim f ( x, y ) = l
M →M 0 ( x , y ) → ( x0 , y0 )
Sử dụng ngôn ngữ " ε , δ " có thể định nghĩa như sau: Hàm số f(M) có giới hạn l khi
M → M 0 nếu ∀ε > 0, ∃δ > 0 : 0 < d ( M 0 , M ) < δ ⇒ f ( M ) − l < ε
Chú ý: 1. Tất cả các khái niệm giới hạn vô hạn hoặc các định lí về giới hạn: tổng, tích,
thương đều giống như hàm số một biến số.
2. Từ định nghĩa ta nhận thấy: Giới hạn l của hàm số f ( x, y ) khi M → M 0
không phụ thuộc đường đi của M tiến đến M 0 , vì thế nếu chỉ ra hai đường đi của M tiến
đến M 0 mà f ( M ) tiến đến hai giá trị khác nhau thì hàm số không có giới hạn tại M 0 .
Ví dụ 3: Tìm các giới hạn
x2 y xy xy
a. lim b. lim c. lim
( x , y ) →( 0 , 0 ) x 2 + y 2 ( x , y ) →( 0 , 0 ) x + y 2
2 ( x , y ) →( 0 , 0 )
x2 + y2
Giải:
x2 y
a. Ta có −0 ≤ y, d ( M ,O) = x 2 + y 2
x2 + y2
x2 y
∀ε > 0, ∃δ = ε khi 0 < x 2 + y 2 < δ ⇒ y <δ ⇒ −0 ≤ y <δ =ε
x2 + y 2
8
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
x2 y
Vậy lim =0
( x , y ) →( 0 , 0 ) x 2 + y 2
b. Cho M ( x, y ) → O (0,0) theo đường y = Cx, C = const (hằng số)
xy Cx 2 xy C
thì = ⇒ lim 2 = chứng tỏ dãy giá trị hàm có giới hạn khác nhau
x +y
2 2
(1 + C ) x
2 2 x →0 x + y 2
1+ C2
phụ thuộc vào C. Theo chú ý 2,.suy ra hàm không có giới hạn.
xy x xy
c. −0 ≤ . y ≤ y . Tương tự a. suy ra lim =0
x 2 + y2 x 2 + y2 ( x , y ) →( 0 , 0 )
x2 + y2
1.1.6. Sự liên tục của hàm số nhiều biến số
A. Định nghĩa
* Hàm số f(M) xác định trên miền D và M 0 ∈ D . Ta nói rằng hàm số f(M) liên tục tại M 0
nếu lim f ( M ) = f ( M 0 ) .
M →M 0
* Hàm số f(M) xác định trên miền D. Nói rằng hàm số liên tục trên miền D nếu nó liên tục
tại mọi điểm M ∈ D .
* Hàm số f(M) liên tục trên miền đóng D nếu nó liên tục trên miền D và liên tục tại mọi
điểm N ∈ ∂D theo nghĩa lim f ( M ) = f ( N ), M ∈ D .
M →N
* Nếu đặt Δf ( x 0 , y 0 ) = f ( x 0 + Δx, y 0 + Δy ) − f ( x 0 , y 0 ) gọi là số gia toàn phần của hàm số
tại (x0,y0) thì hàm số f(x,y) liên tục tại (x0, y0) nếu như Δf ( x0 , y 0 ) → 0 khi Δx → 0 và Δy → 0 .
B. Tính chất
Hoàn toàn tương tự như hàm một biến số ta có tính chất quan trọng sau đây:
Định lý 1.1. Nếu f(x,y) liên tục trong miền đóng D giới nội thì nó đạt giá trị lớn nhất và giá
trị bé nhất trong miền D tức là: ∃M 1 ∈ D, M 2 ∈ D để có bất đẳng thức kép:
f ( M 1 ) ≤ f ( M ) ≤ f ( M 2 ), ∀M ∈ D
1.2. Đạo hàm và vi phân
1.2.1. Đạo hàm riêng
Cho hàm số u = f(x,y) xác định trong miền D và M 0 ( x0 , y 0 ) ∈ D . Thay y = y0 vào hàm số
đã cho sẽ nhận được hàm số một biến số u = f(x, y0). Nếu hàm số này có đạo hàm tại x0 thì đạo
hàm đó được gọi là đạo hàm riêng của f(x, y) đối với x tại M0(x0, y0) và kí hiệu như sau:
∂u ∂f
u ′x ( x 0 , y 0 ) hay ( x0 , y 0 ) hay f x′( x 0 , y 0 ) hay ( x0 , y 0 )
∂x ∂x
9
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
Đặt Δ x f ( x0 , y 0 ) = f ( x0 + Δx, y 0 ) − f ( x 0 , y 0 ) gọi đó là số gia riêng của hàm f(x, y) theo
biến x tại (x0, y0) và ta có:
∂f Δ f ( x0 , y 0 )
( x 0 , y 0 ) = lim x
∂x Δx →0 Δx
Tương tự ta có định nghĩa đạo hàm riêng của hàm số đối với y tại M0(x0, y0) và ký hiệu:
∂u ∂f
u ′y ( x0 , y 0 ) , ( x0 , y 0 ) , f y′ ( x 0 , y 0 ) , ( x0 , y 0 )
∂y ∂y
Chú ý: Có thể chuyển toàn bộ các phép tính đạo hàm của hàm một biến số: cộng, trừ, nhân,
chia, … sang phép tính đạo hàm riêng.
Ví dụ 4: Tính đạo hàm riêng sau:
a. u = x 3 y, u x/ (1,2), u ′y (1,1) .
b. u = x y ( x > 0), u ′x ( x, y ), u ′y ( x, y ) .
y
c. u = x 2 z arctg , u ′x ( x, y, z ), u ′y ( x, y, z ), u ′z ( x, y, z ) .
z
Giải:
a. u ′x ( x, y ) = 3x 2 y ⇒ u ′x (1, 2) = 6 ,
u ′y ( x, y ) = x 3 ⇒ u ′y (1, 1) = 1 .
b. u ′x = yx y −1 , u ′y = x y ln x
y
c. u ′x ( x, y , z ) = 2 xzarctg ,
z
1 1 x2z2
u ′y ( x, y, z ) = x 2 z = ,
z y2 y2 + z2
1+
z2
y y 1 y yz
u ′z ( x, y, z ) = x 2 arctg − x2 z 2 2
= x 2 (arctg − 2 ).
z z y z y + z2
1+
z2
1.2.2. Vi phân toàn phần
A. Định nghĩa
* Cho hàm số u = f(x, y) xác định trong miền D chứa (x0, y0). Nếu số gia toàn phần của hàm
số tại (x0, y0) ứng với số gia Δx, Δy của các đối số có dạng:
Δf ( x0 , y 0 ) = A.Δx + B.Δy + α .Δx + β .Δy (1.1)
trong đó A, B là những số chỉ phụ thuộc vào (x0, y0), còn α , β dần đến 0 khi M → M 0 tức là khi
10
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
Δx → 0, Δy → 0 thì nói rằng hàm số f(x, y) khả vi tại M0, còn biểu thức A.Δx + B.Δy được gọi
là vi phân toàn phần của hàm số tại M0 và kí hiệu là df(x0, y0), hay du(x0, y0). Như vậy
df ( x 0 , y 0 ) = A.Δx + B.Δy
* Hàm số u = f(x, y) được gọi là khả vi trong miền D nếu nó khả vi tại mọi điểm của miền
D.
B. Điều kiện cần của hàm số khả vi
Định lý 1.2. Nếu f(x, y) khả vi tại (x0, y0) thì liên tục tại đó.
Từ (1.1) suy ra Δf ( x0 , y 0 ) → 0 khi Δx → 0, Δy → 0 .
Định lý 1.3. Nếu f(x, y) khả vi tại (x0, y0) thì hàm có các đạo hàm riêng tại (x0, y0) và
A = f x′( x 0 , y 0 ), B = f y′ ( x 0 , y 0 ) .
Chứng minh:
Từ (1.1) suy ra:
Δ x f ( x0 , y 0 ) Δ y f ( x0 , y 0 )
= A + α, =B+β
Δx Δy
Vậy f x′( x 0 , y 0 ) = A, f y′ ( x 0 , y 0 ) = B chứng tỏ
df ( x0 , y0 ) = f x′( x0 , y0 )Δx + f y′( x0 , y0 )Δy (1.2)
C. Điều kiện đủ của hàm số khả vi
Định lý 1.4. Nếu hàm số u = f(x, y) có các đạo hàm riêng f x′( x, y ), f y′ ( x, y ) liên tục tại
M0(x0,y0) thì f(x, y) khả vi tại M0(x0, y0).
Chứng minh:
Ta có Δf ( x0 , y 0 ) = f ( x 0 + Δx, y 0 + Δy ) − f ( x 0 , y 0 )
= [ f ( x 0 + Δ x , y 0 + Δ y ) − f ( x 0 , y 0 + Δ y ) ] + [ f ( x 0 , y 0 + Δy ) − f ( x 0 , y 0 ) ]
Áp dụng công thức số gia hữu hạn (công thức Lagrange) cho hàm một biến số f(x, y0 + ∆y)
tại lân cận x0 và f(x0, y) ở lân cận y0 sẽ nhận được:
f ( x0 + Δx, y 0 + Δy ) − f ( x0 , y 0 + Δy ) = f x′( x0 + θ1 Δx, y 0 + Δy ) Δx
f ( x0 , y 0 + Δy ) − f ( x0 , y 0 ) = f y′ ( x 0 , y 0 + θ 2 Δy ) Δy
Trong đó 0 < θ1 < 1, 0 < θ 2 < 1
Cũng theo giả thiết f x′( x, y ), f y′ ( x, y ) liên tục tại (x0, y0) nên:
f x′( x0 + θ1 Δx, y 0 + Δy ) = f x′( x0 , y 0 ) + α ( Δx, Δy )
f y′ ( x0 , y 0 + θ 2 Δy ) = f y′ ( x 0 , y 0 ) + β ( Δx, Δy )
Trong đó α → 0, β → 0 khi Δx → 0, Δy → 0 .
Từ đó nhận được:
11
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
Δf ( x0 , y 0 ) = f x′( x0 , y 0 ) Δx + f y′ ( x0 , y 0 ) Δy + αΔx + βΔy
chứng tỏ hàm số khả vi tại (x0, y0).
Nếu xét các hàm số h(x, y) = x và g(x, y) = y trong 2 thì rõ ràng:
dh(x, y) = dx = 1.∆x
dg(x, y) = dy = 1.∆y
Vậy vi phân toàn phần của hàm số f(x, y) tại (x0, y0) có thể viết dưới dạng:
df ( x0 , y 0 ) = f x′( x0 , y 0 )dx + f y′ ( x 0 , y 0 )dy (1.2)’
D. Ý nghĩa của vi phân toàn phần
Nếu hàm số f(x, y) khả vi tại (x0, y0) thì rõ ràng:
Δf ( x 0 , y 0 ) = df ( x 0 , y 0 ) + αΔx + βΔy
αΔx + βΔy
Vì rằng ≤ α + β → 0 khi Δx → 0, Δy → 0 .
Δx 2 + Δy 2
Suy ra df(x0, y0) khác số gia toàn phần ∆f(x0, y0) một vô cùng bé có bậc cao hơn vô cùng bé
ρ = Δx 2 + Δy 2 khi Δx → 0, Δy → 0 . Vậy với Δx , Δy khá bé sẽ nhận được:
Δf ≈ df (1.3)
Công thức (1.3) thường được sử dụng để tính gần đúng giá trị của hàm số.
Chú ý: Tính khả vi của tổng, tích, thương hai hàm cũng giống như hàm một biến số.
Ví dụ 5: Thực hiện phép tính vi phân các hàm số:
⎛ π⎞
a. Cho f(x,y) = x cos xy, tính df ⎜1, ⎟ với Δx = 0,01 , Δy = 0,02.
⎝ 4⎠
2
b. Cho f(x,y) = xy2, ( x − y )e xy . Tính df(x,y).
Giải:
⎛ π⎞ 2⎛ π⎞
a. f x′ ( x, y ) = cos xy − xy sin xy , f x′ ⎜1, ⎟ = ⎜1 − ⎟ ,
⎝ 4⎠ 2 ⎝ 4⎠
⎛ π⎞ 2
f y′ ( x, y ) = − x 2 sin xy , f y′ ⎜1, ⎟ = − ,
⎝ 4⎠ 2
⎛ π⎞ 2⎛ π⎞ 2 2⎛ π⎞
df ⎜1, ⎟ = ⎜1 − ⎟.0,01 − .0,02 = − ⎜1 + ⎟.0,01 .
⎝ 4⎠ 2 ⎝ 4⎠ 2 2 ⎝ 4⎠
2 2
b. f x′( x, y ) = e xy + y 2 ( x − y )e xy ,
2 2
f y′ ( x, y ) = −e xy + 2 yx( x − y )e xy ,
[ ]
df ( x, y ) = e xy {1 + y 2 ( x − y ) dx + [2 xy ( x − y ) − 1]dy}.
2
12
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
Ví dụ 6:
1,05
a. Tính gần đúng arctg .
0,97
b. Một hình trụ bằng kim loại có chiều cao h = 20 cm và bán kính đáy r = 4 cm. Khi nóng
lên h và r nở thêm các đoạn Δh = Δr = 0,1 cm. Hãy tính gần đúng thể tích hình trụ khi nóng lên.
Giải:
1,05 1 + 0,05 x
a. Ta viết arctg = arctg . Xét hàm số f ( x, y ) = arctg
0,97 1 − 0,03 y
1,05
Rõ ràng arctg = f ( x 0 + Δx, y 0 + Δy ) , trong đó x0 = y0 = 1, Δx = 0,05 và Δy=-0,03.
0,97
Áp dụng công thức xấp xỉ (1.3) ta có:
f ( x0 + Δx, y 0 + Δy ) ≈ f ( x0 , y 0 ) + df ( x0 , y 0 ) = f (1,1) + f x′ (1,1).0,05 + f y′ (1,1).(−0,03)
1 1 y x 1 x
f x′( x, y ) = = 2 , f y′ ( x, y ) = − 2 =− 2
y x 2
y +x 2
y x 2
y + x2
1+ 2 1+ 2
y y
1 1 1 π
f ( x0 + Δx, y0 + Δy ) ≈ arctg + .0, 05 + .0, 03 = + 0, 04 = 0, 785 + 0, 04 = 0,825.
1 2 2 4
b. Ta có V = πr 2 h, Vr′ = 2πrh, Vh′ = πr 2
Áp dụng công thức (1.3):
V (r + Δr , h + Δh) ≈ πr 2 h + 2πrhΔr + πr 2 Δh ≈ π .4 2.20 + 2π .4.20.0,1 + π .4 2.0,1 ≈ π .337,6 cm 3
0,3π 1
Chứng tỏ sai số tuyệt đối không quá 0,3π cm 3 và sai số tương đối không quá ≈ .
337π 100
1.2.3. Đạo hàm riêng cấp cao
Đạo hàm riêng cấp hai của một hàm là đạo hàm riêng các đạo hàm riêng cấp một của nó.
Hàm hai biến f(x,y) có 4 đạo hàm riêng cấp hai sau đây:
∂ ⎛ ∂f ⎞ ∂ ⎛ ∂f ⎞ ∂ ⎛ ∂f ⎞ ∂ ⎛ ∂f ⎞
f x′′2 = ⎜ ⎟, f xy′′ = ⎜ ⎟, f yx′′ = ⎜ ⎟, f y′′2 = ⎜ ⎟
∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂y ⎝ ∂x ⎠ ∂x ⎜⎝ ∂y ⎟⎠ ∂y ⎜⎝ ∂y ⎟⎠
∂2 f ∂2 f ∂2 f ∂2 f
hay , , ,
∂x 2 ∂x∂y ∂y∂x ∂y 2
Hoàn toàn tương tự ta cũng có các định nghĩa đạo hàm riêng cấp cao hơn của hàm nhiều
biến hơn.
Ví dụ 7: Tính các đạo hàm riêng f x(23y) , f xyx
(3) (3)
, f xyz biết f ( x, y, z ) = e x − 2 y + 4 z .
13
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
Giải:
f x′ = e x −2 y + 4 z , f x′′2 = e x −2 y + 4 z , f x(23y) = −2e x −2 y + 4 z
f xy′′ = −2e x −2 y + 4 z , f xyx
( 3)
= −2e x −2 y + 4 z , f xyz
( 3)
= −8e x −2 y + 4 z
Nhận xét: Trong ví dụ trên có f x(23y) = f xyx
( 3)
.
Định lý 1.5(Schwarz). Nếu f(x,y) có các đạo hàm riêng hỗn hợp f xy′′ và f yx′′ trong lân cận
Ω δ ( M 0 ) và liên tục tại M0(x0, y0) thì các đạo hàm hỗn hợp bằng nhau tại M0:
f xy′′ ( M 0 ) = f yx′′ ( M 0 ) .
Chứng minh: Lấy t, s đủ bé. Lập các hàm số sau đây trong lân cận M0:
g(x, y) = f(x + t, y) – f(x, y)
h(x, y) = f(x, y + s) – f(x, y)
Rõ ràng g(x0, y0 + s) – g(x0, y0) = h(x0 + t, y0) – h(x0, y0)
Áp dụng định lý Lagrange cho hàm g(x0, y) tại y0 nhận được:
g ( x0 , y 0 + s ) − g ( x 0 , y 0 ) = s. g ′y ( x 0 , y 0 + θ1 s )
= s[ f y′ ( x 0 + t , y 0 + θ1 s ) − f y′ ( x 0 , y 0 + θ1 s ]
Tiếp tục áp dụng định lý Lagrange cho hàm f y′ ( x, y 0 + θ1 s ) tại x0 nhận được:
g ( x 0 , y 0 + s ) − g ( x 0 , y 0 ) = stf yx′′ ( x 0 + θ 2 t , y 0 + θ1 s )
Hoàn toàn tương tự cũng có:
h( x0 + t , y 0 ) − h( x0 , y 0 ) = stf xy′′ ( x0 + γ 1t , y 0 + γ 2 s )
Cho t , s → 0 , do tính liên tục nhận được f xy′′ ( x0 , y 0 ) = f yx′′ ( x0 , y 0 )
Chú ý: Định lý trên cũng mở rộng cho các đạo hàm cấp cao hơn và hàm nhiều biến hơn.
1.2.4. Vi phân cấp cao
Ta nhận thấy df ( x, y ) = f x′( x, y )dx + f y′ ( x, y )dy cũng là một hàm số của x, y nên có thể
xét vi phân của nó. Nếu df(x,y) khả vi thì vi phân của nó gọi là vi phân cấp hai của f(x, y), kí hiệu
d 2 f ( x, y ) = d ( df ( x, y )) và nói rằng f(x, y) khả vi đến cấp 2 tại (x, y).
Tổng quát vi phân cấp n, nếu có sẽ kí hiệu: d n f ( x, y ) = d ( d n −1 f ( x, y ))
Công thức vi phân cấp 2 như sau:
∂ ⎛ ∂f ∂f ⎞ ∂ ⎛ ∂f ∂f ⎞
d 2 f ( x, y ) = d ( df ( x, y )) = ⎜⎜ dx + dy ⎟⎟dx + ⎜⎜ dx + ⎟⎟dy
∂x ⎝ ∂x ∂y ⎠ ∂y ⎝ ∂x ∂y ⎠
∂2 f 2 ⎛ ∂2 f ∂2 f ⎞ ∂2 f 2
= dx + ⎜ +
⎜ ∂x∂y ∂y∂x ⎟⎟ dxdy + dy
∂x 2 ⎝ ⎠ ∂y 2
14
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
Giả sử các đạo hàm riêng hỗn hợp liên tục, theo định lý Schwarz ta có:
∂2 f 2 ∂2 f ∂2 f 2
d 2 f ( x, y ) = dx + 2 dxdy + dy (1.4)
∂x 2 ∂x∂y ∂y 2
Người ta dùng kí hiệu luỹ thừa tượng trưng để viết gọn như sau:
⎛∂ ∂ ⎞
df ( x, y ) = ⎜⎜ dx + dy ⎟⎟ f ( x, y )
⎝ ∂x ∂y ⎠
n
⎛∂ ∂ ⎞
Tổng quát có d f ( x, y ) = ⎜⎜ dx + dy ⎟⎟ f ( x, y )
n
(1.5)
⎝ ∂x ∂y ⎠
1.2.5. Đạo hàm của hàm số hợp
Cho D ⊂ n và các ánh xạ ϕ : D → m
f : ϕ(D) →
Ánh xạ tích f ϕ : D → cụ thể là u = f (ϕ(M)), M ∈ D, ϕ(M) ⊂ m gọi là hàm số hợp.
Để cho đơn giản, sau đây ta xét n = 2, m = 2, khi đó hàm hợp f ϕ xác định trên miền phẳng D
Định lý 1.6. Cho u = f(x,y) với x = x(s, t); y = y(s, t) thoả mãn:
Các biến trung gian x(s, t), y(s, t) có các đạo hàm riêng cấp 1 tại (a, b),
f(x, y) khả vi tại điểm (x0, y0) = (x(a, b), y(a, b)).
Khi đó hàm hợp u = u(s, t) có đạo hàm riêng cấp 1 tại (a, b) tính theo công thức:
∂u ∂u ∂x ∂u ∂y
= +
∂s ∂x ∂s ∂y ∂s
∂u ∂u ∂x ∂u ∂y
= + (1.6)
∂t ∂x ∂t ∂y ∂t
Công thức (1.6) có thể viết dưới dạng ma trận:
⎛ ∂x ∂x ⎞
⎛ ∂u ∂u ⎞ ⎛ ∂u ∂u ⎞ ⎜ ∂s ∂t ⎟
⎜ ⎟=⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ∂s ∂t ⎠ ⎝ ∂x ∂y ⎠ ⎜ ∂y ∂y ⎟
⎜ ⎟
⎝ ∂s ∂t ⎠
⎛ ∂x ∂x ⎞
⎜ ⎟
⎜ ∂s ∂t ⎟ được gọi là ma trận Jacobi của x, y đối với t, s; còn định thức của ma trận này
⎜ ∂y ∂y ⎟
⎜ ⎟
⎝ ∂s ∂t ⎠
gọi là định thức Jacobi của x, y đối với t, s hay Jacobian của x, y đối với t, s và ký hiệu:
15
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
∂x ∂x
D( x, y) ∂s ∂t
= (1.7)
D(s, t) ∂y ∂y
∂s ∂t
Ví dụ 8: Tính các đạo hàm riêng
u = e x ln y , x = st , y = s2 − t2 .
Giải:
∂u 1 ⎡ 2s ⎤
= e x ln y. t + e x . .2 s = e st ⎢t ln( s 2 − t 2 ) + 2 2 ⎥ ,
∂s y ⎣ s −t ⎦
∂u 1 ⎡ 2t ⎤
= e x ln y.s + e x . .( −2t ) = e st ⎢ s ln( s 2 − t 2 ) − 2 2 ⎥ .
∂t y ⎣ s −t ⎦
1
Ví dụ 9: Cho u = , r = x 2 + y 2 + z 2 . Chứng minh Δu = u ′x′2 + u ′y′2 + u ′z′2 = 0 .
r
Giải:
1
Nhận xét: hàm số u = đối xứng với x, y, z. Do đó ta chỉ cần tính u ′x′2 , sau đó thay x bởi y
r
và z.
1 x x
u ′x = u ′.rx′ = − 2 . = − 3 ,
r r r
1 1 x 1 3x 2
u ′x′2 = − 3 + 3x. 4 . = − 3 + 5 ,
r r r r r
3 3( x 2 + y 2 + z 2 ) 3 3
Suy ra Δu = − 3
+ 5
= − 3 + 3 = 0.
r r r r
Chú ý: Nếu u = f(x, y), y = y(x) khi đó u là hàm số hợp của một biến x. Do vậy người ta
du ∂f ∂f
đưa ra khái niệm đạo hàm toàn phần và công thức tính sẽ là: = + . y′ .
dx ∂x ∂y
1.2.6. Vi phân của hàm hợp
Xét hàm hợp u = f(x, y), x = x(s, t), y = y(s, t).
∂u ∂u
Nếu hàm hợp có các đạo hàm riêng , liên tục thì nó khả vi và ta có:
∂s ∂t
∂u ∂u
du = ds + dt
∂s ∂t
Bây giờ ta biểu diễn du qua biến trung gian x, y theo công thức (1.6) có:
⎛ ∂u ∂x ∂u ∂y ⎞ ⎛ ∂u ∂x ∂u ∂y ⎞
du = ⎜⎜ + ⎟⎟ds + ⎜⎜ + ⎟⎟dt
⎝ ∂x ∂s ∂y ∂s ⎠ ⎝ ∂x ∂t ∂y ∂t ⎠
16
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
∂u ⎛ ∂x ∂x ⎞ ∂u ⎛ ∂y ∂y ⎞
= ⎜ ds + dt ⎟ + ⎜ ds + dt ⎟
∂x ⎝ ∂s ∂t ⎠ ∂y ⎝ ∂s ∂t ⎠
∂u ∂u
= dx + dy .
∂x ∂y
Như vậy dạng của công thức vi phân cấp 1 không đổi dù x, y là các biến độc lập hay là hàm
của các biến s, t. Tính chất này gọi là tính chất bất biến dạng của vi phân cấp 1.
Chú ý: Cũng như hàm một biến số, vi phân cấp cao không có tính bất biến dạng.
1.2.7. Đạo hàm của hàm số ẩn
A. Hàm ẩn một biến
Cho một hệ thức giữa hai biến, x, y dạng: F(x, y) = 0 (1.8)
trong đó F(x, y) là hàm hai biến xác định trong miền mở D chứa (x0, y0) và
F(x0, y0) = 0. Giả sử rằng ∀x ∈ ( x0 − δ , x0 + δ ), ∃ y ( x) sao cho ( x, y ( x)) ∈ D và
F(x, y(x)) = 0. Hàm số y = y(x) gọi là hàm ẩn của x xác định bởi phương trình (1.8).
Định lý 1.7. Nếu F(x, y) thoả mãn các điều kiện:
F liên tục trong lân cận Ω δ ( M 0 ) và F(M0) = 0.
∂F ∂F ∂F
Các đạo hàm riêng , liên tục và ( x0 , y 0 ) ≠ 0 trong lân cận Ω δ ( M 0 ) thì phương
∂x ∂y ∂y
trình (1.8) xác định một hàm ẩn y(x) khả vi liên tục trong khoảng ( x0 − ε , x 0 + ε ) và ta có:
dy F′
=− x (1.9)
dx Fy′
Chú ý: Để nhận được công thức (1.9) chúng ta chỉ việc lấy vi phân 2 vế của (1.8) trong đó
có y = y(x) và áp dụng tính bất biến của dạng vi phân cấp 1.
Thật vậy dF(x, y) = 0 hay Fx′dx + Fy′dy = 0 hay Fx′ + Fy′. y ′ = 0 . Từ đó suy ra (1.9).
Ví dụ 10: Tính y ′(1) biết xy − e x sin y = π
Giải:
Lấy đạo hàm toàn phần (hay vi phân) và coi y là hàm của x hai vế của phương trình đã cho
có:
y + xy ′ − e x sin y − e x cos y. y ′ = 0
Thay x = 1 vào phương trình hàm ẩn, nhận được: y (1) − π = e sin y (1) . Dùng phương pháp
đồ thị giải phương trình này, nhận được nghiệm y (1) = π .
Vậy π + y ′(1) − e sin π − e cosπ . y ′(1) = 0
π
y ′(1) = − .
1+ e
Ví dụ 11: Tính y ′, y ′′ biết x − y + arctgy = 0
17
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
Giải:
Lấy đạo hàm toàn phần hai vế coi y = y(x)
y′ 1+ y2
1 − y′ + = 0 ⇒ y ′ = ⇒ y 2 y′ = 1 + y 2
1+ y2 y2
2 y′(1 − y′) 2(1 + y 2 )
Lấy đạo hàm tiếp ta có 2 yy ′2 + y 2 y ′′ = 2 yy ′ ⇒ y′′ = ′′
⇒ y =− .
y y5
B. Hàm ẩn hai biến
Định lý 1.8. Cho phương trình hàm ẩn F(x, y, z) = 0 và F(x, y, z) thoả mãn các điều kiện:
F(x, y, z) liên tục trong hình cầu mở Ω δ ( M 0 ) và F(M0) = F(x0, y0, z0) = 0;
Các đạo hàm riêng Fx′, Fy′ , Fz′ liên tục và Fz′( x 0 , y 0 , z 0 ) ≠ 0 trong hình cầu Ω δ ( M 0 )
Khi đó phương trình hàm ẩn xác định một hàm ẩn z = z (x, y) có các đạo hàm riêng liên tục
trong lân cận Ω ε ( x 0 , y 0 ) đồng thời:
∂z F ′ ∂z Fy′
=− x , =− (1.10)
∂x Fz′ ∂y Fz′
Tương tự như định lý 1.7. ta không chứng minh định lý này.
Cũng như trong trường hợp hàm ẩn một biến, để tính các đạo hàm riêng cũng như vi phân
∂z ∂z
của hàm ẩn ta lấy vi phân toàn phần hai vế của phương trình hàm ẩn sau đó đi tìm , , dz
∂x ∂y
Ví dụ 12: Cho xyz= x + y + z. Coi z là hàm số ẩn, hãy tính z ′x , z ′y , dz .
Giải:
Lấy vi phân toàn phần phương trình hàm ẩn sẽ có:
d(xyz) = d(x + y + z)
yz dx + zx dy + xy dz = dx + dy + dz
(xy – 1) dz = (1- yz) dz + (1-zx) dy
1
dz = − [( yz − 1)dx + ( zx − 1)dy ]
xy − 1
yz − 1 xz − 1
⇒ z ′x = − , z ′y = − .
yx − 1 xy − 1
18
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
1.2.8. Đạo hàm theo hướng. Građiên (Gradient)
A. Định nghĩa:
Cho u(x, y, z) xác định trên miền D ⊂3 và M 0 ( x 0 , y 0 , z 0 ) ∈ D , một hướng được đặc
trưng bởi véc tơ có véc tơ đơn vị 0 (cos α , cos β , cos γ ) , tức là:
α = (Ox, ), β = (Oy, ), γ = (Oz, ) . Người ta gọi cosα , cosβ , cosγ là các côsin chỉ phương của
. Rõ ràng cos 2 α + cos 2 β + cos 2γ = 1. (H.1.9)
Δu u(M ) − u(M 0 )
Lấy M ∈ D sao cho M 0 M = ρ 0 , lập tỉ số =
ρ ρ
Nếu tỉ số trên có giới hạn hữu hạn khi ρ → 0 thì giới hạn ấy được gọi là đạo hàm của hàm
∂u
u(M) theo hướng tại M0 và kí hiệu là ( M 0 ) tức là:
∂ 0
u( M ) − u( M 0 ) ∂u
lim = (M 0 )
ρ →0 ρ ∂
Chú ý:
1. Cũng giống như ý nghĩa của đạo hàm, có thể coi rằng đạo hàm theo hướng biểu thị tốc
độ biến thiên của hàm u(M) theo hướng .
2. Nếu có hướng của trục Ox thì 0 (1,0,0) . Giả sử M 0 ( x0 , y 0 , z 0 ) thì M ( x 0 + ρ , y 0 , z 0 )
khi đó:
∂u u( x0 + ρ , y 0 , z0 ) − u( x0 , y 0 , z0 ) ∂u
( M 0 ) = lim = (M 0 )
∂ 0 ρ →0 ρ ∂x
Chứng tỏ các đạo hàm riêng u ′x , u ′y , u ′z là đạo hàm của hàm u theo hướng của các trục Ox,
Oy, Oz.
B. Công thức tính
19