Tạo màng hình chào trong android

  • 6 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 6 trang

Nội dung text: Tạo màng hình chào trong android

Bài 6 Tạo màng hình chào – Thêm activity, chuyển từ
activity này qua activity kia
Yêu cầu: Đã làm các bài trước hoặc đang có sẵn 1 activity.
Đạt được: Tạo thêm activity, chuyển tự động activity này sang activity kia.
1. Click phải thư mục Layout, tạo 1 file xml mới có tên manghinhchao.xml có resource
type: Layout, có Root Element : LinearLayout.
2. Chép 1 tấm hình vào thư mục drawable-hdpi để làm hình nền cho activity
(vd:logonhatnghe.jpg). Chú ý: khi lấy 1 hình làm background cho activity thì nó sẽ
co dãn kích thước cho vừa đầy màng hình.
3. Mở file manghinhchao.xml và thêm thuộc tính background cho linearLayout
Cũng với cách này, nếu bạn thấy các activity mặc định nền đen xấu qua, bạn co thể
tạo ra 1 tấm hình màu trắng nhỏ nhỏ và dùng nó để đổi nền cho activity.
4. Tiếp theo ta sẽ tạo thêm 1 Activity mới. Click phải com.android.myproject trong thư
mục src chọn New/Class.
5. Trong cửa sổ New Java Class nhập phần Name: manghinhchaoActivity rồi Finish
6. Trong file manghinhchaoActivity.java vừa tạo thêm import cho Activity và cho class
kế thừa Activity
[email protected] Page 1
7. So sách source với activity đã có, bạn thấy rằng phải viết overide lên hàm onCreate.
Để cho nhanh, nhấn chuột bên trong class manghinhchaoActivity, click phải chuột
chọn Source / Override Implement Method.
8. Cửa sổ Override mở ra, nhấn ngay dấu “+” trước mục Activity để mở rộng, kéo tìm
mục onCreate(Bundle) check vào checkbox trước nó rồi chọn OK.
9. Trong phương thức onCreate vừa được tạo ra ta dùng lệnh setContentView và chỉ đến
file layout manghinhchao mà ta đã tạo phía trên để chỉ cho file java dạng Activity này
biết sẽ dùng layout nào. Xem hình:
[email protected] Page 2
10. Tiếp theo ta sẽ qui định activity tên manghinhchaoActivity sẽ chạy trước. Double
click file AndroidManifest.xml rồi chọn tab AndroidManifest.xml để mở file lên theo
dạng mã lệnh.
11. Xem mã lệnh ta thấy trong cặp thẻ application có 1 cặp thẻ activity. Quét chọn toàn
bộ cặp activity và paste thành 1 khối nữa như hình.
[email protected] Page 3
12. Ta sẽ sửa tên activity thứ 1 thành activity của manghinhchao, sửa activity thứ 2 chỉ
tới tanggiammotso và qui định lại cho nó không chạy liền, như sau:
activity thứ 1:
android:name=” .manghinhchaoActivity ”.
activity thứ 2:
action android:name=”com.android.myproject1.TANGGIAMMOTSOACTIVITY.
category…. Sửa LAUNCHER thành DEFAULT
như hình bên dưới
13. Đến đây bạn chạy thử chương trình và thấy rằng activity màng hình chào đã chạy đầu
tiên. Giờ ta viết thêm mã lệnh để màng hình chào chỉ hiện 2 giây rồi chuyển qua
[email protected] Page 4