Câu đố vui tuổi học trò

  • 11 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 11 trang

Nội dung text: Câu đố vui tuổi học trò

NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
1
Daønh cho tuoåi hoïc troø
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ 
(Nhaø giaùo Öu tuù, Nhaø thô Vieät Nam ñaàu
tieân vieát baèng chaân)
NHAØ XUAÁT BAÛN
THOÂNG TAÁN THÖÔNG HUYEÀN
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
 
Cuoán saùch naøy cuûa:
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
4 - Ñaäu vaøng keát vôùi neáp thôm
Laù laøm aùo maëc, roàng oâm phía ngoaøi
Baùnh gì hình truï thuoân daøi
1 - Maët toâi boùng nhoaùng nhö göông Xöù Nam teát ñeán luoân baøy ñoùn xuaân?
Khi toâi thöùc giaác yeâu thöông boài hoài
Nhìn toâi naøo chæ thaáy toâi 5 - Choã naøo cao nhaát noù ngoài
Thaáy bao chuyeän laï buoàn vui coõi ñôøi? Saùng thì ñen nhaùnh ngôøi ngôøi
Hoa raâm tröa tôùi chieàu thôøi traéng phau?
2 - Chaúng ai ôû laïi nhaø naøy
Nhöng luoân taáp naäp keû vaøo ngöôøi ra
Bao nhieâu quaù khöù gaàn xa
 Ñeán ñaây baïn seõ nhaän ra toû töôøng? 
3 - Baùnh gì vuoâng vöùc chöõ ñieàn
AÙo maøu laù bieác ñai vieàn doïc ngang
Höông xuaân vò teát noàng naøn
AÊn roài nhôù maõi loøng chaøng Lang Lieâu?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
6 - Muøa gì thôm ngaùt höông sen
11 - Buùt gì laï vaäy baïn ôi
Caùnh hoa phöôïng thaém rôi treân saân tröôøng
Chöõ khoâng heà vieát laïi boâi cho môø?
Nhaø ai vaûi chín ñoû vöôøn
Tieáng con tu huù chaäp chôøn trong möa?
12 - Môùi troâng ngôõ cuïc keïo goâm
Hoïc haønh baïn vaãn sôùm hoâm caäy nhôø
7 - Muøa gì eùn lieäng thoi ñöa
Choã naøo sai soùt, baån dô
Mai vaøng, ñaøo thaém say söa khoe mình?
Moät khi gaëp noù baát ngôø bieán ngay?
8 - Muøa gì thaêm thaúm trôøi xanh
13 - Sinh ra töø nuùi, töø khe
Heo may thoaûng nheï vôøn quanh cuùc vaøng?
 Töø sau moãi traän möa heø quaù to 
Suoái hieàn ñang chaûy neân thô
9 - Muøa gì run raåy non ngaøn
Boãng thaønh suoái döõ xoâ bôø quaën ñau?
Möa phuøn gioù baác, laù vaøng rôi rôi?
14 - Cong cong töïa maûnh traêng non
10 - Moãi khi muoán tính toaùn gì
Coù raêng, coù löôõi maø moàm thì khoâng
Cho tay vaøo tuùi töùc thì laáy ra
Naéng möa naøo coù quaûn coâng
Chaúng caàn giaáy buùt phieàn haø
Suoát ñôøi giuùp vieäc nhaø noâng sôùm chieàu?
Chæ caàn baám nuùt theá laø ñöôïc ngay?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
15 - Bao nhieâu saùch vôû ñoà duøng 20 - Chaân gì coù maø laïi khoâng
Sôùm tröa noù môû heát loøng nhaän, trao Khoâng hình, khoâng löôïng, khoâng troâng thaáy gì?
Mong ngöôøi chuû noù nhaéc nhau
Ñöøng laøm noù baån, noù ñau, noù buoàn? 21 - Chaân gì ñoï söùc Thuûy Teà
Ngaên doøng nöôùc luõ traøn bôø soâng queâ?
16 - Bao nhieâu tri thöùc, nghó suy
Noù luoân giuùp baïn cheùp ghi ngaøy ngaøy 22 - Chaân gì cao ngaát löng trôøi
Ai khoâng chaêm chæ hoïc baøi Cho ñaát ñoåi ñôøi baïn vôùi ngaøn maây?
Laø loaøi “ngoãng”, “gaäy” keùo baày vaøo chôi?
23 - Chaân gì tung boït traéng ngôøi
 17 - Tieáng vang daäy ñaát, daäy trôøi Ngaân nga baûn nhaïc muoân ñôøi bieån xanh?

Hoâ möa, goïi gioù khaép nôi tuï veà?
24 - Chaân gì chaïy khaép quanh nhaø
18 - Caû gan raïch naùt baàu trôøi Heã maø thieáu noù, gioù oøa vaøo chôi?
Baèng con dao löûa choùi ngôøi phuùt giaây?
25 - Chaân gì vöõng chaõi nhaát ñôøi
19 - Chaân gì khoâng chaïy khoâng ñi Ñöùng ñaâu chaéc ñoù giuùp ngöôøi naáu ñun?
Maët trôøi thöùc giaác moãi khi ñeâm taøn?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
26 - Chaân gì coù cöïa moïc ra
Tìm moài bôùi ñaát xoâng pha keû thuø?
27 - Chaân gì giöõa ngoùn coù maøng
Ñi khoâng ñaõ gioûi, bôi caøng gioûi hôn?
28 - Chaân gì nhaûy caãng khi vui
Khi buoàn ñöùng laëng, bieát nôi ñi veà?
29 - Chaân gì vuoát saéc rôïn ngöôøi
10 Noåi danh chuùa teå nuùi ñoài oai linh? 11
30 - Chaân gì nhö boán coät ñình
Böôùc ñi moãi böôùc giaät mình coû caây?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
31 - Haït gì tinh keát bieån trôøi
Long lanh saéc naéng maën moøi laém thay?
32 - Haït gì thôm phöùc, vò cay
Thaân ñen ñuûi töïa ñeâm daøy baïn ôi?
33 - Haït gì nhôù maõi vò buøi
Sinh ngoaøi quaû môùi laï ñôøi xöa nay?
34 - Haït gì nhö buïi bay bay
12 13
Khi muøa xuaân ñeán hoa say ñoùn chaøo?
35 - Haït gì trong suoát nhö göông
37 - Haït gì nuoâi soáng ngöôøi ngöôøi
Ñaäu treân laù bieác khi maøn ñeâm buoâng?
Chín roài vaøng röïc moät trôøi queâ höông?
36 - Haït gì laáp laùnh aùnh vaøng
38 - Haït gì da deû traéng trôn
Xua boùng ñeâm taøn thaép saùng nôi nôi?
Taém trong nöôùc boûng thaønh côm nuoâi ngöôøi?
NGUYEÃN NGOÏC KYÙ
45 - Haït gì töøng baõi traéng, vaøng
Ñeå cho daõ traøng thích thuù xe chôi?
39 - Haït gì ñen thuûi ñen thui
Naáu cheø aên maùt vöøa buøi vöøa thôm?
46 - Haït gì ñen ñuûi moät ñôøi
Nguû trong loaïi quaû ñoû ngôøi nhö son?
40 - Haït gì trong traéng ngoaøi xanh
Meï vaãn ñeå daønh laøm baùnh, ñoà xoâi?
47 - Haït gì nghìn nghòt vò buøi
Thöùc aên tuyeät haûo suoát ñôøi soùc meâ?
41 - Haït gì theo nöôùc soâng troâi
Laëng leõ xaây boài ñoàng baõi bao la?
48 - Haït ñen laïi nhuoäm maøu hoàng
Môøi nhau caén chaét nhôù loøng An Tieâm?
14 42 - Haït gì loùng laùnh caàu voàng 15
Sinh ra trong loøng loaøi vaät cuøng teân?
49 - Haït gì nhaün thín, maøu son
Beân ngoaøi voû gioáng da con coùc xuø?
43 - Haït gì lôø löõng khoâng yeân
Neáu bay vaøo maét chôù neân coi thöôøng?
50 - Haït gì ñen nhaùnh, troøn vo
Sinh trong loaïi quaû thôm tho ngoït ngaøo?
44 - Haït gì ñen nhaùnh nhö than
Giaáu trong loaïi quaû maét ñan quanh mình?