Nguyên tắc vàng để bạn thành công trong cuộc sống

  • 38 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 38 trang

Nội dung text: Nguyên tắc vàng để bạn thành công trong cuộc sống

14 NGUYÊN T C THÀNH CÔNG
Brian Tracy là m t trong s các tác gi hàng u th gi i v i nh ng
cu n sách vi t v bí quy t thành công trong cu c s ng và kinh doanh.
Nh ng bài nói chuy n hay h i th o c a ông v k n ng lãnh o, k n ng
bán hàng, kinh nghi m qu n lý và chi n l c kinh doanh luôn cung c p
nh ng ý t ng thi t th c và chi n l c khôn ngoan mà ng i ta có th t n
d ng t c nhi u k t qu t t p h n trong m i l nh v c cu c s ng.
Nguyên t c 1. M t cu c s ng cân b ng.
Theo nhà tâm lý h c Sidney Jourard, 85% h nh phúc trong cu c s ng b t ngu n t nh ng m i
quan h cá nhân. S giao l u và th i gian b n dành cho nh ng ng i b n quan tâm là c i r c a
ni m vui, c m giác h ng thú và tho mãn mà b n có c hàng ngày. 15% còn l i c a h nh phúc
là k t qu c a nh ng thành tích mà b n t c. Ti c r ng nhi u ng i ã không nh n th c c
u ó. H xem nh nh ng m i quan h c a mình, ngu n g c chính c a h nh phúc, c g ng
t c nhi u thành t u h n n a trong ngh nghi p. Tuy nhiên, s nghi p c a m t ng i, cho dù
là nh cao, c ng ch có th là m t cái c nh t m th i c a ni m h nh phúc sâu xa và s to i
nguy n mà con ng i mong mu n.
Không có câu tr l i hoàn h o cho câu h i: “Làm th nào cân b ng cu c s ng c a chúng ta?”,
nh ng có m t vài ý t ng có th giúp b n làm c nhi u h n n a trong nh ng l nh v c quan
tr ng i v i b n. Nh ng ý t ng này th ng òi h i s thay i và s cách tân trong l i t duy,
ng nh cách b n s d ng th i gian c a mình, tuy nhiên u ó là hoàn toàn x ng áng. B n s
nh n ra r ng, thông qua vi c tái t ch c cu c s ng theo nh ng cách khác nhau, b n có th t o ra
t cu c s ng v i ch t l ng cao nh t và ngày càng c tho mãn. Và ây chính là “ngôi sao d n
ng” c a b n.
Ng i Hy L p c x a có hai câu nói n i ti ng: “Hãy t bi t mình” và “M i th u ph i u ”. Khi
c t cùng v i nhau, hai câu này t o thành m t m xu t phát t t t c s cân b ng mà
n tìm ki m. T nh n th c v b n thân là m t òi h i quan tr ng b n suy ngh v giá tr th c
c a b n thân trong cu c s ng. T t c nh ng l a ch n và tho hi p u d a trên nh ng giá tr
a b n, còn s c ng th ng và n i b t h nh luôn b t ngu n t vi c b n tin t ng và t giá tr vào
t u, và sau ó, l i phát hi n ra mình ang làm m t u khác. Ch khi nào nh ng giá tr và
hành ng c a b n hoà quy n v i nhau, b n m i c m th y h nh phúc và thanh th n v i chính b n
thân mình.
Vì v y, ý th c v b n thân ngh a là b n bi t giá tr th t s c a mình, nh n th c c u gì là th t
quan tr ng i v i b n. M t ng i khôn ngoan bi t quy t nh cái gì là úng, tr c khi quy t
nh cái gì có th . Anh ta t ch c cu c s ng c a mình ch c ch n r ng m i u anh ta ang làm
u nh t quán v i giá tr c t lõi c a b n thân. Thay i vì chính b n thân mình m i là uc n
thi t, ch không ph i là thay i mình vì nh ng òi h i c a th gi i bên ngoài.
Câu nói th hai “M i th u ph i u ” là l i kêu g i quan tr ng cho m t s nghi p thành công.
Tuy nhiên, b n bi t r ng b n không th thành công th t s , n u b n ch trông ch vào s u
trong l nh v c ó. Chuyên gia trong l nh v c qu n lý Peter Drucker ã t ng vi t: “B t c âu b n
nhìn th y m t công vi c ã c hoàn thành, b n u nh n th y có m t t t ng h ng v m t
c tiêu duy nh t”. S chuyên tâm vào m t m c tiêu ho c m t m c ích là u ki n tiên quy t
thành công trong b t k l nh v c nào trong m t xã h i c nh tranh.
y thì âu là gi i pháp? Trong nhi u n m, tôi ã làm vi c v i hàng ch c ngàn ng i, nh ng ng i
ã b r t nhi u th i gian và công s c u tranh cho s cân b ng trong cu c s ng c a h . Tôi ã
phát hi n ra m t công th c r t n gi n. Nó n gi n b i vì b n có th hi u c nó d dàng, th
nh ng b n l i c n có m t ý th c t giác m nh m và kiên trì th c hi n nó trong su t cu c i.
Công th c này ch xoay quanh m t khái ni m v qu n lý th i gian, hay b n có th g i cách khác là
qu n lý cu c s ng. Qu n lý th i gian th t s là m t d ng c a qu n lý cá nhân, khi b n s d ng 24
ti ng ng h theo cách chúng có th em l i cho b n ni m h nh phúc và s mãn nguy n t i
a.
Chìa khoá qu n lý th i gian, sau khi b n ã xác nh c nh ng giá tr c a mình và nh ng m c
tiêu n m trong s hài hoà v i nh ng giá tr ó, là thi t l p th t u tiên và c không u tiên. T m
quan tr ng c a vi c thi t l p s u tiên là quá rõ ràng. B n ph i l p danh sách c a t t c nh ng
vi c b n có th làm, r i l a ch n t danh sách ó nh ng u quan tr ng nh t i v i b n trên c
t t c nh ng u b n ý th c c v b n thân, v nh ng ng i xung quanh và v trách nhi m
a b n. Vi c xác nh nh ng vi c không u tiên – quy t nh vi c gì nên d ng l i b n có
th i gian b t u m t công vi c m i – l i th ng b b qua.
thi u h t l n nh t c a chúng ta hi n nay chính là s thi u h t v th i gian. Chúng ta ang lâm
vào m t tr ng thái mà chúng ta g i là “nghèo th i gian”. Dù s ng âu, ng i ta c ng uc m
th y r ng thách th c l n nh t c a h là h không có th i gian làm t t c nh ng công vi c h
ph i làm ho c mu n làm. Con ng i ngày nay ph i ch u áp l c t t t c các phía và ang trong
tr ng thái c ng th ng quá m c. H luôn c m th y m t m i và không kh n ng hoàn thành
nh ng trách nhi m mà h ph i gánh vác.
mb t u làm nh b t s thi u h t th i gian này là d ng l i và suy ngh . H u h t m i ng i
quá b n r n ch y t i ch y lui n n i h hi m khi dành th i gian suy ngh m t cách nghiêm túc v
vi c h là ai và t i sao l i làm nh ng vi c mà h ang làm. H gây ra nh ng hành ng iên r ,
thay vì phân tích m t cách h p lý và khoa h c. H nh m m t leo lên nh ng n c thang thành công
n n i ánh m t i c ý th c v m t th c t r ng có th cái thang ó không d ng bên c nh toà
nhà mà h mu n lên.
Tôi ã khám phá ra r ng bí quy t thành công trong m t xã h i b n r n là dành th i gian c a
n cho ch hai l nh v c tr ng y u – gia ình và công vi c c a b n – nh tôi ã làm nh v y trong
nhi u n m. B n c n ph i t nhu c u c a gia ình b n lên trên h t, sau ó s p x p th i gian làm
vi c sao cho b n có th tho mãn nh ng nhu c u c b n ó. Bên c nh ó, khi làm vi c, b n ph i
p trung cao vào công vi c mà b n ang làm.
u h t chúng ta u là nh ng ng i phí ph m th i gian. Chúng ta phí ph m th i gian c a mình,
và c th i gian c a ng i khác n a. thành công và h nh phúc, b n ph i t giác làm vi c trong
kho ng th i gian dành cho công vi c c a b n. Nh ng nhân viên trung bình ch làm vi c v i 50%
kh n ng. 80% l c l ng lao ng ngày nay ang làm nh ng công vi c không c n n toàn b
ng l c c a h . Ch 5% nhân công c u tra g n ây m i c m th y r ng h ang làm vi c
nhi u h n so v i kh n ng c a h .
Nh ng u này không ph i dành cho b n. B n c n ph i kiên quy t làm vi c trong toàn b th i gian
làm vi c c a mình. B n ph i quy t nh th i mb nb t u vào bu i sáng cho n th i mk t
thúc vào bu i t i, b n s làm vi c 100% th i gian. Th m chí, n u không có ai giám sát b n làm
vi c, b n c ng ph i coi nh là m i ng i ang nhìn b n. Trong công ty, m i ng i bi t ai ang làm
vi c, ai không. Ngh a v c a b n là ph i làm vi c trong th i gian làm vi c. N u m t ng i nào ó i
ngang qua và mu n tán g u, n gi n b n ch c i v i h và nói: “Chúng ta nói chuy n sau c
không?”. Hãy nói v i h b n ph i làm vi c.
n nên l p ra m t danh sách các công vi c c n làm và th c hi n theo danh sách ó m i ngày.
Hãy vi t ra m i ý t ng xu t hi n trong u và b sung vào b n danh sách ó. t m i vi c theo
th t th i gian u tiên, và ch c ch n r ng b n ang làm nh ng vi c quan tr ng cho công ty c a
n. Kiên quy t t ch i tham gia vào nh ng trò tiêu khi n làm phí ph m th i gian c a nh ng ng i
xung quanh b n. Hãy làm vi c trong toàn b th i gian làm vi c c a b n.
Hãy nh r ng thành công, b n ph i tr thành ng i chuyên tâm i v i m t m c tiêu. u này
luôn úng trong xã h i c nh tranh c a chúng ta. thành công trong ngh nghi p, b n ph i làm
vi c nhanh, hi u qu và liên t c trong su t th i gian b n nhi m s . B n ph i tr thành m t
chuyên gia qu n lý th i gian. B n ph i tr nên có n ng l c và hi u qu có th làm vi c nhi u
p hai l n so v i b t k ng i nào khác. Theo cách này, b n s phát tri n ngh nghi p c a mình
im tt c nhanh nh t có th , và b n c ng s u khi n c công vi c c a mình trong h u
t th i gian. Khi ó, vi c mang nhi m v d dang v nhà làm thêm vào bu i t i hay nh ng ngày
cu i tu n s không còn n a.
Sau khi ã hoàn thành xong công vi c, b n có th h ng toàn b m i quan tâm c a mình vào gia
ình và nh ng ng i thân c a b n. Kinh Thánh ã vi t: “M t ng i hay dao ng s không kiên
nh trong b t c vi c gì mà anh ta làm”. M t trong nh ng ý ngh a c a câu nói này là n u b n suy
ngh v công vi c trong khi b n ang bên c nh gia ình, ho c b n ngh v gia ình khi b n ang
làm vi c, b n s không t c gì trong c hai l nh v c ó. Tuy nhiên, n u b n làm vi c m t cách
chuyên tâm, khi tr v nhà, b n s có th dành tr n tâm trí cho các m i quan h gia ình.
u c t y u là hãy h c cách s d ng th i gian t t h n. B n không th có nhi u gi , nh ng b n có
th t nhi u n l c h n trong nh ng gi ó. Hãy b t xem TV và dành th i gian cho nh ng thành
viên trong gia ình. ng bao gi c báo ho c sách khi m t thành viên mu n nói chuy n v i b n.
Hãy t p trung chú ý vào nh ng ng i thân – nh ng ng i quan tr ng nh t trong i b n. T t c
i th khác u có th i.
Trong khi cân nh c gi a công vi c và gia ình, b n hãy th ng xuyên t t câu h i: “S d ng th i
gian c a mình vào vi c gì là thích h p nh t?”. Hãy cân nh c xem li u nh ng u mình ang làm
hi n nay có ý ngh a gì trong m t tu n hay m t n m t i không. ng quá b n tâm v i nh ng u
nh nh t và không th t s quan tr ng.
n không c n ph i là m t “siêu nhân” m i có th cân b ng gi a nh ng òi h i c a công vi c và
c mu n c a gia ình. Tuy nhiên, b n ph i th n tr ng h n, ph i là ng i lên k ho ch xu t s c
n, ph i s d ng th i gian c a mình m t cách h p lý h n, và ti p t c suy ngh v nh ng gi i pháp
nâng cao ch t l ng cu c s ng c a mình trong c hai l nh v c. N u b n xem u này nh m t
c tiêu và kiên trì làm vi c h ng theo m c tiêu ó m i ngày, d n d n b n s làm vi c hi u qu
n, và là m t ng i h nh phúc h n. ó m i là u quan tr ng h n t t th y.
NGUYÊN T C 2: HÀNH X V I LÒNG T TR NG
T tr ng là m t giá tr , gi ng nh s kiên nh, lòng can m và s c n cù. H n th , t tr ng còn là giá tr
m b o cho t t c các giá tr khác. B n tr thành ng i t t n m c nào còn tu thu c vào m c b n s ng
nh t quán v i nh ng giá tr mà b n theo i. T tr ng là c s c a nhân cách. Và phát tri n nhân cách là
t trong nh ng công vi c quan tr ng nh t b n có th th c hi n. Xây d ng nhân cách ngh a t quy nh mình
ph i làm ngày càng nhi u nh ng u mà m t ng i trung th c s làm dù trong b t c hoàn c nh nào. Tr c
khi có th trung th c v i ng i khác, tr c h t b n ph i trung th c v i chính mình, thành th t v i chính mình.
Có l nguyên t c s ng quan tr ng mà b n c n n m v ng là cu c s ng c a b n ch tr nên t t p h n, khi
chính b n tr nên t t p h n.
Hãy t h i mình: 5 giá tr nào là quan tr ng nh t i v i b n? Câu tr l i s ti t l r t nhi u v con ng i b n.
n s s ng vì u gì, hi sinh vì u gì, ch u ng vì u gì và th m chí ch t vì u gì? B n s n sàng ng
lên u tranh vì u gì, hay s không u tranh u gì? B n coi tr ng giá tr nào nh t? Hãy suy ngh c n th n
và th u áo v c u h i này và n u có th , hãy vi t ra câu tr l i c a b n.
n c ng có th a ra câu h i này. Ai, còn s ng hay ã ch t, là ng i mà b n ng ng m nh t? Sau khi b n
ã ch n c ba hay b n ng i, câu h i ti p theo là: T i sao b n ng ng m h ? Giá tr , ph m ch t hay c
nh nào h làm b n kính tr ng? B n có th miêu t nh ng ph m ch t ó không? Ph m ch t nào c a con
ng i nói chung làm b n kính tr ng nh t? ây chính là c n c kh i u b n quy t nh nh ng giá tr c a
mình. Câu tr l i cho nh ng câu h i trên chính là n n t ng cho cá tính và nhân cách c a b n.
Sau khi ã quy t nh n m giá tr quan tr ng nh t cho mình, b n nên s p x p chúng theo m c quan tr ng.
Giá tr quan tr ng nh t i v i b n là gì? Giá tr nào quan tr ng th hai, th ba và k ti p? Hãy s p x p các giá
tr ó m t cách h p lý và nhanh nh t khám phá ra tính cách c a b n.
Hãy nh r ng giá tr nào trên trong b ng x p h ng s là giá tr quan tr ng h n. B t c khi nào b n bu c ph i
a ch n hành ng theo m t giá tr nào ó, b n s luôn ch n hành ng theo giá tr v trí cao nh t trong
tháp giá tr c a b n. Vi c b n th t s là ai s c tr l i thông qua nh ng gì b n làm hàng ngày, nh t là khi
nb y n hoàn c nh ph i l a ch n gi a hai giá tr ho c hai con ng.
Các nghiên c u cho th y r ng, trong m i l nh v c, lòng t tr ng, hay nói cách khác là s tuân theo các giá tr
a m t ng i, luôn c t cao h n các giá tr khác. Khi quy t nh mua hàng c a ai, khách hàng u cho
ng s trung th c c a ng i bán hàng là tiêu chí s m t và quan tr ng nh t. Ngay c khi khách hàng bi t
ch t l ng s n ph m c a ng i bán hàng này t t h n và giá c ph i ch ng h n, h c ng s không mua hàng
a anh ta n u h th y anh ta không trung th c và t t b ng.
tr ng c ng là ph m ch t hàng u c a ng i lãnh o. T tr ng trong lãnh o c th hi n trong s
kiên trì và nh t quán, trong n l c gi l i h a c a mình. Ch t k t dính t o nên các m i quan h , bao g m c
i quan h lãnh o nhân viên, chính là ni m tin. Và ni m tin l i d a trên lòng t tr ng.
Lòng t tr ng quan tr ng n xã h i c a chúng ta s không th t n t i n u thi u nó. Chúng ta không th
th c hi n m t v mua bán n gi n nh t, n u chúng ta không tin ch c r ng giá c c a món hàng là trung th c
và s trao i là trung th c. Nh ng cá nhân và t ch c thành công luôn là nh ng ng i có lòng t tr ng trong
t i tác c a h . T tr ng ã xây d ng ni m tin trong lòng các i tác và giúp h ho t ng thành công h n
nh ng i th không m y c tin t ng c a h .
Ng i ta nói: u lòng trung th c không t t n t i, nó ph i c t o ra, vì ó là cách t t nh t làm giàu .
t nghiên c u t i tr ng i h c Havard c ng k t lu n r ng tài s n quý giá nh t c a m t công ty chính là
hình nh c a h - hay nói cách khác là uy tín c a công ty ó i v i khách hàng. T ó có th suy lu n r ng tài
n cá nhân l n nh t c a b n là hình nh c a b n trong m t khách hàng. Uy tín cá nhân c a b n c th
hi n kh n ng gi l i h a và th c hi n nh ng cam k t.
n có th làm r t nhi u u nhanh chóng tr thành ng i ng i t tr ng. Th nh t, nh trên ã nói, là
xác nh n m giá tr quan tr ng nh t trong cu c s ng c a b n và s p x p chúng theo th t . Sau ó, vi t m t
n v n ng n ch ra ý ngh a c a các giá tr ó i v i b n. M i giá tr ph i kèm theo m t nh ngh a t o
thành m t nguyên t c ch ch t, hay kim ch nam cho các quy t nh c a b n.
c th hai là h c h i các nhân cách l n. Hãy tìm hi u cu c s ng và các câu chuy n v nh ng con ng i
nh George Washington, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Florence Nightingale, Susan B. Anthony... Hãy
tìm hi u nh ng ng i ã thay i th gi i b ng s c m nh c a nhân cách. Khi b n c v h , hãy th t ng
ng xem h s x s th nào n u h g p nh ng khó kh n nh c a b n. Hãy ch n nh ng ng i b n
ng ng m vì s d ng c m, tính kiên trì, tính trung th c và s khôn thái c a h . B n s tìm c nh ng ch
n có th giúp b n tr thành m t ng i thông thái.
c th ba và quan tr ng nh t trong quá trình xây d ng tính chính tr c là vi c hình thành quan mc a
n. Chúng ta u bi t r ng chúng ta c m th y th nào, chúng ta s hành ng th y. Ví d , n u b n vui, b n
hành ng m t cách vui v . N u b n t c gi n, b n s hành ng m t cách t c gi n. Còn n u b n th y can
m, b n s hành ng m t cách can m. Nh ng chúng ta c ng bi t r ng không ph i lúc nào chúng ta c ng
m th y nh chúng ta mu n. Tuy nhiên, n u b n hành ng nh th b n có m t c m xúc nào ó, hành ng
ó s t o ra m t c m xúc phù h p v i nó. Th c t là b n có th chuy n hành ng thành c m xúc. B n có th
gi v nh v y cho t i khi b n th t s ang hành ng nh v .
n có th tr thành con ng i ti n b b ng cách c tình hành ng y h t ng i mà b n ng ng m . N u
n x s nh ng i chính tr c, d ng c m, quy t oán, kiên nh và có nhân cách, b n s t o ra trong não
n m t khuôn kh và thói quen c a ng i ó. Hành ng c a b n s tr thành con ng i th t c a b n. Và
n s t o ra m t tính cách gi ng nh b n mong i.
NGUYÊN T C 3: NUÔI D NG LÒNG T TR NG
t c nh ng gì b n làm, b n nói hay suy ngh u nh h ng n lòng t tr ng c a b n. Chính vì th , vi c
a b n là ph i luôn nuôi d ng lòng t tr ng. Có l nh ngh a chính xác nh t v lòng t tr ng là c mà
n tôn tr ng và t ánh giá chính mình nh m t ng i có t m quan tr ng và h u ích . Nh ng ng i có lòng
tr ng cao th ng c m th y t hào v b n thân mình c ng nh cu c s ng c a h . M c t tr ng c a b n
nh th nào c ng ph n ánh tinh th n, tr ng thái c a b n. ó chính là th c o s qu c m, tính kiên c ng
a b n và vi c b n s i phó nh th nào tr c nh ng bi n c không th tránh kh i trong cu c s ng. Lòng
tr ng còn cho th y b n t c tr ng thái bình yên n âu, c ng nh b n c m th y hài lòng v i chính
mình nh th nào.
Tôi ã phát tri n m t công th c n gi n ch a ng t t c nh ng nhân t c b n xây d ng lòng t tr ng.
Công th c này g m có sáu y u t c b n. ó là: các ch tiêu, các tiêu chu n, nh ng kinh nghi m thành công,
so sánh v i ng i khác, s ch ng nh n, và các ph n th ng. Chúng ta hãy xem xét t ng y u t m t.
Vi c b n yêu thích và tôn tr ng b n thân n âu luôn ch u nh h ng tr c ti p t nh ng m c tiêu c a b n.
Chính vi c b n t ra nh ng m c tiêu cao và y th thách cho chính mình và l p các k ho ch hành ng chi
ti t trên gi y th c hi n các m c tiêu ó s th t s làm cho lòng t tr ng c a b n t ng lên. Và u này s
khi n b n c m th y hài lòng h n v b n thân.
Lòng t tr ng là m t u ki n mà b n ph i có khi b n t ng b c hoàn thành m t vi c gì ó quan tr ng i v i
n. Chính vì l ó, v n m u ch t ây là b n ph i có nh ng m c tiêu rõ ràng cho t ng hành ng c a
mình và ph i theo i liên t c t c nh ng m c tiêu ó. M i l n b n t m t ti n b , lòng t tr ng c a
nl i c nâng lên và u này khi n b n c m th y t tin h n và làm vi c có hi u qu h n trong t t c m i
vi c mà b n s làm sau ó.
u t th hai trong vi c xây d ng lòng t tr ng là có c nh ng tiêu chu n và giá tr rõ ràng nh ng tiêu
chu n mà b n cam k t th c hi n. Ng i có lòng t tr ng cao bi t r t rõ v nh ng gì mình tin t ng. Nh ng
giá tr và lý t ng c a b n càng cao, cu c s ng c a b n càng h ng g n h n n nh ng giá tr và lý t ng
ó. Và vì th , b n s c m th y yêu quý và tôn tr ng b n thân mình h n, nh ó lòng t tr ng c a b n l i c
nâng cao h n.
Lòng t tr ng ch c duy trì n u nh ng m c tiêu và nh ng giá tr c a b n t ng x ng v i nhau. Ph n l n
nh ng s c ép mà nhi u ng i tr i qua chính là do h tin t ng vào m t u, nh ng l i n l c làm m t u
khác. N u nh ng m c tiêu và nh ng giá tr c a b n hòa h p v i nhau, m i chuy n s khác h n. B n s c m
th y mình tràn y n ng l ng và kh e m nh nh th nào. Và ó m i chính là lúc b n t c nh ng ti n b
th c s .
Nhi u ng i nói v i tôi r ng h không hài lòng v i công vi c c a mình và d ng nh h không th thành công
cho dù h ã h t s c c g ng. Tôi h i li u ó có ph i là nh ng vi c mà h th t s quan tâm và tin t ng hay
ch a. K t qu là r t nhi u ng i nh n ra r ng h không hài lòng v i công vi c c a mình ch b i vì ó không
ph i là công vi c dành cho h . M t khi h thay i và b t u m t công vi c khác mà h th t s yêu thích, tin
ng, h b t u t c nh ng ti n b rõ r t và c m th y hài lòng v i công vi c c a mình.
u t th ba trong vi c xây d ng lòng t tr ng chính là có c nhi u kinh nghi m thành công. M t khi b n
ã t ra m c ích và các tiêu chu n cho mình, thì vi c có th o l ng c chúng là u quan tr ng. Nh
th , b n m i có th tích l y c nh ng thành công c a mình, c thành công nh l n thành công l n. Chính
vi c b n t ra các m c tiêu, chia nh chúng thành nh ng công vi c khác nhau, và ti p ó là hoàn thành t ng
công vi c m t, s khi n b n c m th y mình nh m t ng i chi n th ng. Song c ng c n nh r ng b n không
th t c m t m c tiêu mà ngay chính b n c ng không th hình dung n i. B n không th tr thành m t
ng i chi n th ng, n u b n không t ra nh ng tiêu chu n rõ ràng mà b n s d a vào ó ánh giá thành
công c a mình.
Gi s b n có m c tiêu chính là ph i có c m t con s doanh thu nh t nh trong th i gian m t n m. N u
n chia nh ra thành các m c tiêu theo t ng tháng ho c t ng tu n, thì ngay khi t c m c tiêu u tiên,
n s c m th y b n thân mình tuy t v i nh th nào. Và khi b n t c thêm m t m c tiêu, kh n ng làm
vi c c a b n c ng t ng lên. Nh ó, b n c m th y t tin và nhi t tình h n cho nh ng l n th thách t i.
u t th t c a lòng t tr ng là vi c so sánh v i nh ng ng i khác. ánh giá ch t l ng công vi c c a
mình, b n không nên so sánh v i nh ng tiêu chu n tr u t ng, mà hãy so sánh v i nh ng ng i mà b n bi t.
có c c m giác c a ng i chi n th ng, b n ph i bi t ch c r ng b n ang làm t t nh m t s ng i nào
ó, hay th m chí là t t h n h . Lúc ó, c m giác c a ng i chi n th ng càng v vang h n, và lòng t tr ng
a b n c ng s t ng lên.
Nh ng ng i thành công luôn so sánh mình v i nh ng ng i thành công khác. H tìm hi u v nh ng ng i
ó, h c h i kinh nghi m t h và n l c v t qua nh ng con ng i ó, d n d n t ng b c m t. Cu i cùng,
nh ng ng i thành công t n m c ích khi h ch còn c nh tranh v i chính b n thân mình và v i nh ng
thành công trong quá kh c a mình. Tuy nhiên, u này ch có c sau khi h ã lên n nh cao và b l i
sau l ng nh ng i th khác.
u t ti p theo là s ghi nh n nh ng thành qu c a b n t nh ng ng i b n tôn tr ng. có c c m giác
hài lòng v b n thân mình, b n c n c nh ng ng i khác ghi nh n. B t k lúc nào b n nh n c l i khen
ng i t nh ng ng i mà b n ng ng m và khâm ph c, lòng t tr ng c a b n s t ng lên, cùng v i lòng nhi t
huy t và s náo n c làm công vi c ó t t h n n a.
u t cu i cùng xây d ng lòng t tr ng chính là nh ng ph n th ng x ng áng v i nh ng thành qu c a
n. Có th ó là nh ng ph n th ng có giá tr tài chính hay b t k ph n th ng nào, nh v n phòng l n h n,
xe h n t ti n h n, hay th m chí là nh ng k ni m ch ng hay t gi y khen vì nh ng thành tích xu t s
t lu n là th gì, nh ng ph n th ng ó u có tác ng nh t nh làm t ng thêm lòng t tr ng c a b n. Và
ôi khi chính b n c ng không th tin c chúng ã khi n cho b n c m th y hài lòng v b n thân mình nh
th nào.
Tuy nhiên, trong tr ng h p b n không nh n c m t ph n th ng nào, b n hãy t th ng cho chính mình.
Ch ng h n, nh ng ng i làm công vi c u tra khách hàng qua n tho i th ng t th ng cho mình m t
tách cà phê sau khi h g i c 10 cu c n tho i. Sau 25 cu c, h s cho phép mình i d o quanh tòa nhà
làm vi c. Và sau 50 cu c g i, h s ra ngoài n tr a. Chính nh ng ph n th ng nh th là ng l c thúc
y h làm vi c t t h n và ph n th ng cao nh t dành cho b n là s thành công.
NGUYÊN T C 4: TRAO QUY N CHO NG I KHÁC
Khi b n bi t cách trao quy n cho ng i khác, thúc y và t o c m h ng cho h , h s mu n làm vi c v i b n
giúp b n t c nh ng m c tiêu trong công vi c c a mình. Kh n ng thu hút ki n th c, nhi t huy t và
ng l c c a h s t o s c m nh cho b n, làm òn b y cho b n, nh ó b n hoàn thành c kh i l ng
công vi c l n h n và trong th i gian ng n h n so v i nh ng ng i khác. Trao quy n ngh a là a quy n l c
vào tay ai , ng th i có ngh a là thu hút s c l c và nhi t huy t h . Vì v y, b c u tiên trong vi c
trao quy n cho ng i khác là h n ch làm nh ng vi c có th t c quy n l c ho c gi m b t s c l c và nhi t
huy t c a ng i khác i v i nh ng vi c h làm.
Thông th ng, có ba nhóm ng i b n mu n và c n ph i trao quy n. Tr c h t, ó là nh ng ng i g n g i
nh t v i b n: gia ình, b n bè, v ho c ch ng và con cái b n. Th hai là các m i quan h công vi c nh nhân
viên, ng nghi p, ng i có v trí t ng ng, và có th là c c p trên c a b n n a. Th ba là nh ng ng i
n g p g trong cu c s ng hàng ngày nh khách hàng, nhà cung ng, ngân hàng, nh ng ng i b n g p g
i c a hàng, nhà n, trên máy bay, trong khách s n và nh ng n i khác.
i v i nh ng ng i thu c nhóm u tiên, b n có r t nhi u cách n gi n b n có th làm hàng ngày trao
quy n cho h và làm cho h th y th a mãn v i chính b n thân h .
Nhu c u l n nh t mà m i ng i u có là nhu c u c tôn tr ng. ó là c m giác th y mình quan tr ng, c
trân tr ng và có giá tr . M i vi c b n làm trong các m i quan h v i ng i khác u ít nhi u nh h ng t i
lòng t tr ng c a h . B n ã bi t có th làm khi n nh ng ng i xung quanh b n c m th y c tôn tr ng
và t ó c m th y h có quy n l c. Vì v y hãy i x v i ng i khác theo cách b n mu n b n thân mình
c ix .
Có l cách n gi n nh t khi n ng i khác hài lòng v i chính h là b n ph i luôn th hi n s bi t n c a b n
i v i nh ng vi c h làm cho b n, dù là vi c l n hay nh . Hãy th ng xuyên nói l i c m n. Hãy c m n
/ch ng c a b n vì nh ng gì cô y/anh y ã làm cho b n. Hãy c m n con cái c a b n vì chúng ã giúp
n làm vi c nhà. Hãy c m n b n bè vì s giúp dù nh c a h . B n càng c m n ng i khác nhi u, h
càng mu n làm nhi u u cho b n.
i l n b n c m n ng i khác, b n khi n h hài lòng v b n thân h h n. B n ã nâng cao tính t tôn và
hình nh c a h . B n khi n h c m th y mình thêm quan tr ng, và nh ng vi c h làm r t h u ích và áng
c trân tr ng. Và u kì di u trong vi c c m n ng i khác là m i l n b n nói t m , b n c ng th y
hài lòng v b n thân mình h n. B n c m th y tho i mái trong tâm h n, th y vui v và th a mãn v i b n thân
và cu c s ng. B n th y h t mình h n và l c quan h n v i nh ng gì b n ang làm. Khi b n t xây d ng cho
mình thái bi t n trong các m i quan h , b n s ng c nhiên th y mình c yêu m n và c giúp
trong m i vi c.
Cách th hai khi n ng i khác c m th y h quan tr ng, có quy n l c và nhi t huy t, nâng cao tính t
tôn c a h là th ng xuyên a ra l i tán d ng và ng tình. Các nhà tâm lý h c ã thí nghi m và k t lu n
ng khi tr em c nh ng ng i chúng kính tr ng khen t ng, m c n ng l ng c a chúng t ng lên, nh p tim
và nh p th c ng t ng và h n h t, chúng th y hãnh di n h n v b n thân mình.
Có l bài h c áng giá nh t mà Ken Blanchard l i trong cu n sách The One Minute Manager (Nhà qu n lý
t phút) là ý t ng a ra nh ng l i khen ch trong vòng m t phút, b t c khi nào b n có c h i. N u b n i
xung quanh ngôi nhà b n s ng, ti p xúc v i các m i quan h xã h i v i l i khen t ng và ng h chân thành,
n s ng c nhiên khi th y m i ng i yêu m n b n nhi u h n và s n sàng giúp b n t c m c ích
a mình.
Có m t quy lu t tâm lý v s có i có l i, r ng u b n khi n tôi th y h nh phúc v i b n thân mình, tôi c ng
có cách khi n b n th y h nh phúc v i chính b . Nói cách khác, m i ng i luôn c g ng tìm cách áp tr
lòng t t b n dành cho h . Khi b n tìm m i c h i nói ho c làm nh ng u khi n ng i khác hài lòng v i
chính h , b n s kinh ng c không ch vì b n thân b n th y hài lòng, mà còn vì nh ng u tuy t di u ang x y
ra xung quanh b n.
Cách th ba, r t n gi n, trao quy n cho ng i khác, xây d ng lòng t hào trong h và khi n h th y
mình quan tr ng là chú ý n nh ng gì h nói. H u h t m i ng i u c g ng ng i khác nghe mình nói,
song l i thi u kiên nh n khi ng i khác nói. Nh ng u này không có l i cho b n chút nào. Hãy nh r ng,
ho t ng quan tr ng duy nh t di n ra th ng xuyên ph i là l ng nghe ng i khác m t cách ch m chú khi h
ang nói, ang th l b n thân mình.
Nh v y, ba nguyên t c chung khi trao quy n cho nh ng ng i quanh b n chính là s bi t n, tán thành và
chú ý. Hãy nói l i c m n v i ng i khác trong m i tr ng h p, khen t ng h vì thành tích h t c, và
th t chú ý khi h mu n nói chuy n hay giao ti p v i b n. Ba cách x s này s giúp b n ki m soát c các
i quan h v i ng i khác.
t nhiên, ng i khác có th h p tác v i b n n u b n e d a h , nh ng nh th b n ch có c s h p tác
i thi u, k t qu t i thi u và s h tr t i thi u. có th thành công trong l nh v c c a mình, b n ph i kêu
i c nh ng ng l c bên trong c a ng i khác, nh ng c m xúc sâu s c c a h .
u gì thúc y nhân viên làm vi c? ng l c l n nh t là s rõ ràng. Nhân viên ph i bi t chính xác anh ta
ph i làm gì, t i sao ph i làm nh v y và công vi c ó có ý ngh a gì trong toàn b h th ng. Anh ta c n ph i
bi t công vi c c ánh giá nh th nào và khi nào ph i hoàn thành. Anh ta c n bi t c n ph i có ph m ch t
gì làm c công vi c ó và n l c c a mình nh h ng nh th nào n công vi c c a nh ng ng i
khác. Các nhi m v c a công vi c và trình t th c hi n chúng càng rõ ràng, nhân viên càng c m th y hài lòng
và tho i mái ngay t khi b t u th c hi n.
t khác, u khi n cho nhân viên n n lòng là anh ta không bi t ph i làm gì, anh ta th y m h v nhi m v
a mình và không bi t ph i làm gì tr c. B n hãy dành nhi u th i gian trao i v i nhân viên và khuy n
khích h a ra ph n h i và nh n xét v công vi c, nh th h s c m th y mình quan tr ng và s hoàn thành
công vi c t t h n. T chúng ta ang c p khi nói v s trao quy n trong công vi c chính là t làm ch
Nhi m v c a b n là ph i chuy n quy n làm ch cho nhân viên. Khi nhân viên c m th y h c làm ch
công vi c, th y c trách nhi m ph i hoàn thành t t công vi c ngh a là anh ta ã th t s c trao quy n.
ây là m t trong nh ng khía c nh quan tr ng nh t c a ngh thu t qu n lý.
t ng l c n a trong công vi c là s quan tâm. Nhân viên ã phát bi u r ng ông ch t t nh t c a h là
ng i bi t quan tâm n m i ng i nh b n c a mình. Các ông ch này ã dành th i gian h i th m v cu c
ng c a nhân viên và kiên nh n l ng nghe h tâm s v nh ng khúc m c, nh ng khó kh n và tình tr ng cu c
ng gia ình c a h . Nhân viên càng th y c p trên c a mình quan tâm và tôn tr ng h bao nhiêu, h càng
th y mình quan tr ng và c khích l b y nhiêu.
Bi u hi n c a vi c không quan tâm là thi u s ghi nh n, thi u tán thành, thi u khích l và thi u chú ý t i cu c
ng c a nhân viên.
Hãy nh r ng kho ng th i gian b n dành nói chuy n và l ng nghe nhân viên là tín hi u cho nhân viên th y
quan tr ng nh th nào i v i b n và v i công ty. ây là lý do t i sao nh ng ông ch t t luôn dành th i
gian i d o xung quanh và nói chuy n v i nhân viên. H n tr a hay u ng cà phê cùng nhân viên. H khuy n
khích các nh n xét, các cu c th o lu n c i m và nh ng b t ng liên quan n công vi c. H t o ra m t môi
tr ng, trong ó nhân viên c m th y công vi c là c a h và c a công ty. Trong môi tr ng ó, nhân viên th y
hài lòng v i chính mình, mong mu n c làm vi c và hoàn thành công vi c c a mình.
trao quy n và t o ng l c cho nhóm ng i th ba, nh ng ng i xung quanh b n nh khách hàng, nhà
cung ng, ngân hàng vân vân, b n c ng ch c n th c hành nh ng gì chúng ta ã nói trên. u quan tr ng
nh t là b n ph i thành th t, l c quan và vui v . B n ph i có thái tích c c, d g n, ân c n, thân thi n, kiên
nh n, d tha th và c i m . B n ph i khi n ng i khác th y tho i mái khi bên b n.
Hãy nh r ng m i ng i u có c m xúc. M i vi c h làm, hay không làm, u b t ngu n t c m xúc c a h .
Nhi m v c a b n là g i lên nh ng c m xúc tích c c c a h , khi n h hài lòng v i b n, s n sàng giúp b n
và làm vui lòng b n.
Ví d , m i khi b n vào m t nhà hàng ông úc hay trên máy bay, hay vào m t qu y ti p tân b n r n trong
khách s n, thay vì khó ch u vì ph i ch n l t mình, b n hãy th h i han m t chút. Ví d , khi vào m t nhà
hàng ông khách, b n có th h i ng i b i bàn tên c a anh y/cô y. Sau ó, b n g i h b ng tên và nói v i
thông c m: Hôm nay anh/ch th t v t v . Nh th , ng i b i bàn s c bi t chú ý n b n. Vì sao? Vì
n ã thông c m v i hoàn c nh c a h , thay vì ch i h thông c m v i mình. Hãy th làm vi c này v i t t
m i ng i t i n i làm vi c c a b n. Hãy quan sát tình hình c a h và xem h ang làm vi c v t v th nào,
ang g p khó kh n gì, ang b n r n ra sao
Trong cu c s ng, b n luôn có nh ng l a ch n. B n có th ch n t mình làm m i vi c, ho c nh ng i khác
giúp b n m t s vi c. t c thành công nh t, b n ph i óng góp nhi u s c l c nh t có th . B n ph i
p trung s c l c vào làm m t công vi c c th nào ó t c nh ng ti n b mong mu n. Nh ng b n
có th t p trung vào công vi c, b n ph i có ng i khác giúp b n làm nh ng công vi c còn l i.
t s ng i không làm qu n lý cho r ng v n giao vi c cho nhân viên không liên quan n h . Nh ng khi
n nh con b n mang h t báo, ngh a là b n ang giao vi c. Khi b n n tr a t i nhà hàng, thay vì t n u
ng, b n c ng ang giao vi c. Nh v y, b n trong m t quá trình giao vi c liên t c t bu i sáng th c d y
n khi b n i ng . V n là b n làm vi c ó nh th nào mà thôi.
NGUYÊN T C 5: NG I BÁN HÀNG THÀNH CÔNG
khi b n th c d y cho n khi b n i ng , b n luôn ph i th ng l ng, giao ti p, thuy t ph c và
tác ng n ng i khác, c g ng làm cho h ng ý h p tác v i b n hoàn thành nh ng vi c b n
mu n. V y nên m u ch t ây không ph i là b n có th t s làm ngh bán hàng hay không, mà là
n có thông th o các k n ng bán hàng không.
t c nh ng nhà qu n tr hàng u u là nh ng ng i bán hàng tài ba. Và t t c các nhân viên
gi i u s d ng các k n ng bán hàng thuy t ph c ng nghi p và c p trên ng h hay h p tác
i h trong công vi c. Nói chung, nh ng ng i t ra hi u qu trong nh ng l nh v c c a cu c s ng
mà òi h i s tham gia c a ng i khác u là nh ng ng i bán hàng gi i.
áng ti c là trong th i gian qua, ngh bán hàng l i ch u m t ti ng x u. R t nhi u ng i, th m chí
nh ng ng i trong l nh v c này, c m th y bán hàng là m t công vi c t m th ng và không
mu n th c hi n. G n nh không có tr ng i h c nào có m t khoa g i là “khoa bán hàng”, trong
khi trên th gi i có hàng tr m tri u ng i s ng b ng ngh bán hàng.
Ng i bán hàng là ng i làm nên s thành công hay th t b i c a t t c các công ty, t t c các ngành
ngh . H là nh ng ng i ch ch t t o ra nhu c u i v i t t c các s n ph m, d ch v và t o vi c
làm cho nh ng ng i thu c các ngành ngh khác.
s giúp các n l c bán hàng thành công là nguyên t c phân tích k h . Phân tích k h là vi c
xác nh rõ ý t ng, s n ph m hay d ch v c a b n có th mang n l i ích gì cho con ng i và sau
ó tìm cách th hi n u ó m t cách thuy t ph c.
Nh ng ng i thuy t ph c, giao ti p và bán hàng gi i nh t là nh ng ng i t p trung tìm ra k h và
xác nh l n c a nó. Sau ó, h s c g ng tìm cách n i r ng k h cho t i khi khách hàng ti m
ng ngày càng c m th y b t mãn v i tình tr ng hi n t i c a mình và ngày càng mong mu n t t i
tình tr ng t t h n có c nh s d ng s n ph m, d ch v hay ý t ng.
y ví d , t tr c t i nay, tôi v n hài lòng v i chi c xe c a mình. ó là m t chi c xe p, ã c
thanh toán h t và ch y c ng n. Th nh ng có m t l n tôi mang nó n c a hàng ki m tra và b o
ng nh k . Nhân viên d ch v , sau khi xem xét ã báo v i tôi m t s th t bu n bã r ng chi c
xe không nh ng ph i thay c b n l p, mà còn ph i thay c b phanh, vô l ng và r t nhi u các th
khác. Cu i cùng, chi phí lên n kho ng 3.000 USD.
n có th t ng t ng tôi ph n ng th nào. Tôi th t s c b s c. Tôi không h bi t chi c xe l i c n
a nhi u n th . R i ng i bán hàng c a h n và ch cho tôi r ng chi c xe c a tôi s b gi m
2.000 USD v giá tr khi m u xe m i ra i trong vòng 60 ngày t i. Anh ta nói v i tôi r ng tôi n u
tôi gi chi c xe c và s a ch a nó, tôi s m t t ng c ng 5.000 USD giá tr chi c xe mà không tài
nào g l i c.
Nh v y, ch ng bao lâu tôi ã i t c m giác th a mãn v i chi c xe c a mình n b t mãn, n h t
c b t mãn và r i r t mu n làm gì ó thay i tình tr ng hi n t i. Ng i bán hàng ti p t c nói
ng anh ta có th coi chi c xe c c a tôi nh m t kho n tr tr c cho chi c xe m i t ti n. Hi n
i, tôi s không ph i m t xu nào, ch c n thanh toán trong vòng ba b n, ho c n m n m và m c giá
r t v a ph i. n ó, tôi không còn t ch i c n a. Tôi ã t ng hài lòng v i chi c xe c , sau
ó l i b t mãn v i nó n tôi ã mua m t chi c khác m i tinh, sang tr ng, t ti n và th t ng c
nhiên tôi ã lái chi c xe m i ra v m t cách vui v . ây, ng i bán hàng ã áp d ng m t vài
m chính trong vi c phân tích k h ã nói trên. Và b n c ng có th s d ng k thu t t ng t
khi n ng i khác hành ng nh b n mu n.
Hãy nh r ng con ng i mua các gi i pháp cho v n c a h , ch không ph i mua s n ph m hay
ch v . V y thì bán c hàng, b n ph i là ng i tìm ra v n . V n c a khách hàng càng
n thì b n càng d bán hàng. M t trong nh ng câu h i hi u nghi m nh t b n có th a ra cho
khách hàng là: “Ông/bà ang m t bao nhiêu ti n gi i quy t v n ?”. Hãy giúp khách hàng nh n
ra nh ng chi phí rõ ràng, tr c ti p và c nh ng chi phí không rõ ràng, hay gián ti p.
Hãy h i khách hàng ti m n ng: “V n là gì? V n ó nh h ng th nào n ông/bà? V n
ó còn nh h ng th nào n công vi c và cu c s ng riêng t c a ông/bà?”.
Ng i bán hàng tài tình là ng i có th tìm ra nh ng k h nh r i n i r ng nó ra. H có th phát
hi n ra nh ng khó kh n, nh ng b t mãn nh trong lòng khách hàng ti m n ng r i, thông qua h i
han và bình lu n, nghiêm tr ng hóa chúng lên cho t i khi khách hàng mong mu n ch p nh n gi i
pháp h a ra. N u b n bán hàng cho các công ty, b n ph i t h i ng i ra quy t nh c a công ty
ó mu n t c u gì. âu là chênh l ch gi a tình tr ng hi n t i và tình tr ng mong mu n?
Ng i ra quy t nh ó c ghi nh n nh th nào và vì sao?.
Khi b n ti p xúc v i khách hàng l n u tiên, b n s th y r ng khách hàng th ng không nh n ra
chênh l ch gi a tình tr ng hi n t i và tình tr ng ti m n ng c a h . Vì v y h th ng nói nh ng
câu nh : “Tôi không quan tâm”, “Tôi không ti n mua s n ph m ó” hay “Chúng tôi r t hài lòng
i tình tr ng hi n t i c a mình”. ây là nh ng câu tr l i r t thông th ng và t nhiên. Không
y ai thích s thay i. Vì th , nhi m v c a b n là mang n cho khách hàng m t vi n c nh c a
th a mãn to l n n u h ng ý thay i. H u h t các ch ng trình qu ng cáo u c g ng th
hi n cho m i ng i th y h s c l i nh th nào khi s d ng m t hàng hóa hay d ch v h ch a
ng s d ng.
Vi c phân tích k h ph thu c vào các câu h i phù h p. ó là nh ng câu h i t p trung phát hi n
các v n khó kh n c a khách hàng ti m n ng. Thành công trong bán hàng ph thu c tr c ti p vào
kh n ng s d ng các k n ng t câu h i, b i vì ng i h i chính là ng i có quy n ki m soát tình
hình. Do ó, b n hãy cân nh c l i l câu h i c a mình, vi t i vi t l i và th c hành h i tr c khi
p tr c ti p khách hàng.
i ây là m t s câu h i hi u qu phân tích k h .
Câu h i u tiên là câu h i áp d ng “k thu t cây a th n”. Hãy t ng t ng b n có m t cây a
th n và b n có th dùng nó thay i tình tr ng c a khách hàng. B n có th h i: “Th a ông/bà,
u c ch n m t tình hu ng hoàn h o, ông/bà mu n tình hu ng ó nh th nào?”. Sau ó, b n
hãy im l ng l ng nghe. Khi khách hàng miêu t tình hu ng hoàn h o ó, b n s phát hi n ra k h
mà b n có th l p y t o nên tình hu ng lý t ng ó. Ti p theo, b n hãy gi i thích cho khách
hàng r ng s n ph m, d ch v c a b n có kh n ng l p y k h nh th nào và b n s có c h i
bán hàng r t l n.
Nh ng câu h i hi u qu c ng có th b t u b ng t “S th nào, n u…?”. Ví d , b n có th h i,
“S th nào, n u chúng tôi có th em l i hi u qu cho ông/bà; u gì nh h ng n vi c tiêu
dùng hi n t i c a ông/bà?”.
có s c thuy t ph c khi bán hàng, b n hãy s d ng ph ng pháp phân tích k h . Thay vì thao
thao b t tuy t v lý do t i sao b n mu n h mua hàng, hãy h i nh ng câu h i tìm ra v n , nhu
u và b t mãn c a h . Hãy l ng nghe ch m chú các câu tr l i và h i thêm các câu h i tìm hi u
nhi u thông tin v tình tr ng hi n t i c a h . Hãy chú ý a ra nh ng bình lu n c a b n cho h
th y b n ang th c s l ng nghe và hi u rõ nhu c u c a h . Sau ó, hãy c g ng thuy t ph c khách
hàng b ng cách ch cho h th y s n ph m, d ch v c a b n tình c l i là cách lý t ng gi i quy t
n , th a mãn nhu c u c a h và giúp h t c m c ích.
Khi b n ch n cách ti p c n t t n này khi n ng i khác làm u b n mu n, h s mua hàng c a
n m t cách tho i mái và h s gi i thi u b n v i b n bè c a h . H s c m th y b n ã giúp c i
thi n cu c s ng c a h , ch không ph i ép h mua s n ph m mà h không mu n ho c không c n.
NGUYÊN T C 6: XÂY D NG HÌNH NH B N THÂN
n có bao gi ý r ng m t s ng i c th ng ch c và nh n l ng cao h n ng nghi p c a
, m c dù rõ ràng h không gi i giang và có n ng l c h n nh ng ng i kia?. T i sao m t s ng i
có v ph i làm vi c v t v h n, v i th i gian dài h n l i không c th ng ch c và không c
nh n nh ng b ng l c kèm theo?. Th c t là thành công, u quan tr ng không ch là b n gi i
trong công vi c c a mình, mà cái chính là ng i khác ph i bi t b n gi i. Con ng i là sinh v t bi t
nh n th c. u khi n h suy ngh và hành ng không ph i nh ng gì h nhìn th y, mà là nh ng gì
ngh là h nhìn th y.
Th t may m n là b n có th làm r t nhi u u ng i khác bi t n b n và nh ó ti n nhanh
n trong ngh nghi p c a mình.
Hãy b t u t vi c phát tri n n ng l c. Hãy xác nh m ng nào trong công vi c c a b n quan tr ng
nh t i v i công ty t p trung làm t t m ng ó. B n ph i c ánh giá là có n ng l c trong
công vi c mình làm, vì t ng lai c a b n ph thu c vào u ó. Ch s ánh giá ó thôi c ng
khi n b n nhanh c m i ng i chú ý h n r i. Khi ó, b n s có c h i l n nh n thêm trách
nhi m, có thu nh p và v trí cao h n. Kh n ng trong công vi c ph i là n n t ng trong chi n l c
o hình nh c a b n nh m th ng ti n nhanh.
Gi i trong công vi c là u c n thi t, nh ng nh th v n ch a . Còn có nh ng y u t khác tác
ng n cách ngh c a m i ng i v b n. Và m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t là hình nh
ngoài c a b n. Cách b n xu t hi n tr c m i ng i có th t o nên khác bi t l n.
t kh o sát g n ây i v i các giám c nhân s cho th y quy t nh tuy n d ng m t ng viên
c a ra trong 30 giây u tiên khi g p g ng viên. Nhi u ng i còn tin r ng quy t nh này
c a ra trong vòng 4 giây u tiên. Nhi u ng viên ã b lo i n gi n ch vì nhà tuy n d ng
trông th y b ngoài c a h không phù h p.
Trong cu c s ng có r t nhi u l nh v c mà b n không th ki m soát hay l a ch n, nh ng cách n
c và hình th c l i hoàn toàn là v n mà b n có th u khi n c. Thông qua cách l a ch n
trang ph c, cách trang m và hình th c b ngoài, b n ang th hi n v con ng i hay nhân cách
a b n. Hình th c ã ti t l b n ch t c a b n. N u b n có cái nhìn l c quan và chuyên nghi p v
n thân, b n s c g ng khi n hình th c c a mình phù h p v i u ó.
t cách n a c chú ý n là tham gia vào m t hay hai hi p h i liên quan n l nh v c hay
ngành c a b n. Hãy b t u b ng vi c tham d các bu i g p g v i t cách là khách cân nh c
xem m t h i nh th em l i cho b n u gì. Hãy xem các thành viên c a h i ó có ph i nh ng
ng i b n mong mu n c giao thi p, và h có ph i nh ng ng i uy tín trong l nh v c c a mình
không. Sau ó, n u b n th y vi c c nh ng ng i quan tr ng trong h i ó bi t n có th giúp
n th ng ti n trong công vi c, hãy tham gia vào h i ó v i t cách thành viên.
ó, b n có c h i th hi n mình tr c nh ng nhân v t quan tr ng trong l nh v c c a b n mà
không s nh ng con m t xoi mói. B n có th cho h th y kh n ng và nhân cách c a b n. B n có
th m r ng các m i liên h quan tr ng theo m t trong nh ng cách hi u qu nh t. B n c ng có th
tham gia vào m t t ch c t thi n và ho t ng tích c c trong các ch ng trình quyên góp hàng
m. Có th hi n t i b n ch a giàu có, nh ng b n có th i gian, và lòng nhi t tình c a b n s s m
c c p trên chú ý. Nhi u ng i m c dù không có nhi u m i quan h và kh n ng, nh ng v n tr
nên n i b t nh giao thi p v i nh ng ng i quan tr ng trong các t ch c t thi n và hi p h i.
Vài n m tr c, tôi làm vi c cho phòng th ng m i c a bang và tình nguy n tham gia vào Ban Giáo
c kinh t . R t ít thành viên dành th i gian và công s c cho ban này nên nh ng ng i tham gia
ban này có r t nhi u vi c. Trong vòng m t n m, tôi ã c thay m t cho h i phát bi u t i h i ngh
th ng niên. Trong s các thành viên h i ngh có m t s th ng gia có s c nh h ng trong toàn
bang. Vài n m sau ó, tôi c m i n m t cu c h p báo quan tr ng v i ngài th ng c và các
ph tá c a ông. Tôi tr nên n i ti ng trong gi i kinh doanh n n i trong vòng sáu tháng sau ó tôi
c m i u hành m t công ty v i m c l ng g p ba m c l ng tr c ó. T t c b t u t vi c
tham gia tích c c vào ho t ng c a phòng th ng m i.
n có th làm nhi u u khác c bi t n - u không ph i ai c ng làm c. Ví d , m t
công trình nghiên c u 105 nhà qu n tr ã k t lu n r ng có hai ph m ch t giúp ti n nhanh trong s
nghi p. Th nh t là bi t u tiên làm vi c gì tr c, kh n ng phân bi t vi c quan tr ng và không
quan tr ng trong c núi công vi c anh ta ph i th c hi n trong ngày. Th hai là t c làm vi c, kh
ng hoàn thành công vi c m t cách nhanh chóng. Nhà qu n lý th ng ánh giá cao nh ng ng i
bi t s p x p công vi c và hoàn thành công vi c nhanh chóng. Kh n ng hoàn thành công vi c chính
là m t trong nh ng ph m ch t c ánh giá cao nh t. Khi c p trên c a b n giao vi c cho b n r i
i mà không c n ph i lo l ng v nó, ngh a là b n ã a mình t i con ng s m b o ch c
ch n vi c th ng ch c và t ng l ng c a b n.
Cách ti p theo c bi t n nhi u h n là liên t c nâng cao các k n ng b tr cho công vi c
a b n. Ch c ch n r ng c p trên s bi t u ó. Hãy tìm ki m các khóa h c nâng cao và bàn b c
i c p trên. B n có th ngh ông ta ài th cho khóa h c, nh ng nh nh n m nh r ng b n s
tham gia khóa h c cho dù có c ài th hay không. Các ông ch th ng r t n t ng v i nh ng
ng i luôn c g ng h c t p ph c v công ty.
Cu i cùng, b n s c bi t n nhi u h n n u b n có m t thái suy ngh tích c c. M i ng i
u thích bên c nh và nói t t v ng i mà h thích. M t tinh th n vui v , l c quan s nhanh
chóng c m i ng i chú ý. Khi b n c g ng duy trì thái thân thi n v i m i ng i, h c ng s
g ng t o c h i cho b n.
Tóm l i, c g ng tr thành m t ng i có nhân cách là cách t t nh t giúp b n c m i ng i bi t
n và là cách gián ti p m r ng các c h i th ng ti n cho b n. Và b n s làm c u ón u
n th t s mong mu n.
NGUYÊN T C 7: T O N NG L NG CHO B N THÂN
n có th có vô s m c tiêu l n nh khác nhau trong su t cu c i mình. Tuy nhiên, h u nh m i
vi c mà b n làm u h ng t i vi c nâng cao ch t l ng cu c s ng c a b n thân. Có b n lo i m c
tiêu:
Lo i m c tiêu u tiên là mong mu n có nh ng m i quan h t t p. B n mu n yêu và c
ng i khác yêu. B n mu n có m t cu c s ng gia ình h nh phúc và hòa h p. B n mu n quan h t t
i nh ng ng i xung quanh. B n hy v ng r ng khi mình tôn tr ng ai thì ng i ó c ng tôn tr ng
i b n nh v y. Vi c b n tham gia vào nh ng công vi c xã h i và c ng ng c ng b t ngu n t
mong mu n có nh ng m i quan h t t p v i ng i khác và óng góp cho xã h i mà b n ang
ng.
Lo i m c tiêu th hai là m c có c m t công vi c thú v . Có ph i vì b n mu n có m t cu c
ng y ? u ó là hi n nhiên. Nh ng h n th n a, b n còn mu n th t s yêu thích, say mê
công vi c, ngh nghi p mà mình theo i.
Lo i m c tiêu th ba là mong mu n c c l p v tài chính. B n mu n thoát ra kh i nh ng m i
n tâm v ti n b c. B n mong r ng b t c khi nào b n c ng có ti n trong ngân hàng làm m i
vi c mình c n. Không nh ng th , n u có nhi u ti n, b n s không còn ph i lo l ng v già mình s
ng nh th nào. B n s s ng quãng i cu i cùng tho i mái và an nhàn mà không c n s giúp
b t k ai. Vì th , n u b n ti t ki m và u t u n trong su t th i gian mình còn làm vi c, thì
n cu i i b n s không ph i v t v n a mà v n trang tr i cho cu c s ng c a mình.
Lo i m c tiêu cu i cùng là mong mu n có c s c kh e t t, không m au, b nh t t, luôn c m
th y b n thân y n ng l ng làm vi c. Trên th c t , b n th ng ít ý n s c kh e c a mình,
tr khi có m t s c nào x y ra v i b n thân.
u s chung cho c b n m c tiêu trên, và c ng là òi h i c b n t c t ng m c tiêu ó
chính là có ngu n n ng l ng d i dào. Mu n t c thành công dù là nh trong b t k l nh v c
nào b n c ng c n ph i có m t l ng n ng l ng nh t nh. N ng l ng là nhân t vô cùng quan
tr ng mà thi u nó b n s không t c k t qu gì.
c tiêu c a các doanh nghi p khi lên các k ho ch chi n l c là làm th nào t ch c các ho t
ng kinh doanh hi u qu , t ng d n ch s hoàn v n. B ng cách di chuy n các ngu n l c t n i
có giá tr th p n n i có kh n ng mang l i giá tr cao h n, ch s này có th c t ng lên. i
i k ho ch cá nhân thì m c ích c ng s t ng t nh th . Có khác ch ng là trong tr ng h p
này, ch s hoàn v n là nh ng gì b n thu c t n ng l ng ã b ra. T t c nh ng gì b n làm
phát tri n cá nhân, t hoàn thi n mình, t ra m c tiêu và qu n lý th i gian c ng chính là nh m
giúp b n thu l i c nhi u k t qu t n ng l ng mình b ra.
u nh các công ty có ngu n v n tài chính, thì b n có ngu n v n nhân l c. Ngu n v n c a b n
bao g m n ng l ng v th ch t, tinh th n và c m xúc. B n càng b ra nhi u n ng l ng, và u t
ng l ng càng thông minh, b n càng có nhi u c h i thu l i nhi u k t qu t t p.
n không ph thu c vào l ng th i gian b n dành cho công vi c, c ng không ph thu c vào
nh ng m i quan h c a b n, mà chính là th i gian b n d n tâm s c cho công vi c. N u b n i ng
mu n, th c d y s m, và i làm v i tr ng thái m t m i, b n c ng có th có m t ó tám ti ng,
nh ng ch t l ng c ng nh kh i l ng công vi c mà b n thu c trong su t th i gian ó l i
không h có chút giá tr nào. B n ch làm c b ng m t ph n nh so v i n ng l c th t s c a mình
khi b n hoàn toàn kh e m nh và tràn y sinh l c.
Vì lý do ó, xây d ng và duy trì m c n ng l ng c a mình là m t u b t bu c. Sau ây là sáu
cách b n xây d ng và duy trì n ng l ng m c cao:
1. Cân n ng h p lý. Vi c b n th a cân c ng gi ng nh mang m t t ng á trên l ng khi trèo lên
c. Nó làm b n mau m t. Nó khi n tim, ph i và các c b p c a b n ph i ho t ng nhi u h n.
Th a cân khi n c th b n tiêu t n nhi u n ng l ng h n thông th ng. Khi ó, gi m b t cân n ng
ngh a là b n ã t ng m c n ng l ng c a b n lên áng k . B n s c m th y m nh kh e và h nh
phúc h n. B i l khi b n gi m cân, b n c m th y mình tràn tr n ng l ng và t ch t t h n. Khi
ó, b n s làm vi c hi u qu h n.
2. Ch n u ng h p lý. Th c n nh h ng r t l n n m c n ng l ng trong su t c ngày.
Nh ng thay i trong kh u ph n n s khi n b n h ng ph n, n ng ng, t nh táo và b n s c m
th y tràn y s c s ng. M t cách t t có c m t cu c s ng m nh kh e, h nh phúc chính là thay
i th ng xuyên t l th c n trong kh u ph n n hàng ngày c a b n. B n nên n nhi u hoa qu ,
các lo i rau và các s n ph m t ng c c.
3. T p th d c u n. T p th d c giúp b n có nhi u n ng l ng, tinh th n tho i mái và s ng
lâu h n. Có ba lo i bài t p th d c c b n: lo i òi h i s m m d o, lo i c n s c m nh và lo i c n
c b n. Nh ng bài t p m m d o, nh yoga, òi h i t t c các c b p c kéo c ng ra nh nhàng
và c n s t p luy n hàng ngày. Càng t p u n, b n càng c m th y tho i mái h n, kh n ng u
ph i các ho t ng t t h n. Trong khi ó, nh ng bài t p s c m nh có th là nh ng môn th d c t
do, c t và nhi u môn khác n a. Nh ng bài t p này làm t ng c b p c a b n. Tuy nhiên có l bài
p quan tr ng nh t là nh ng bài s c b n.
t trong nh ng cách kéo dài cu c s ng và có m t s c kh e t t chính là t p t i thi u ba l n m t
tu n và m i l n kéo dài ít nh t 30 phút. B n có th i b , ch y b , i b i hay p xe… u quan
tr ng là ph i t p u n.
4. Ch ngh ng i và gi i trí h p lý. Nhìn chung, b n c n b y n tám ti ng ng m i
ngày. Có nhi u ng i ch c n ng ít h n th . Song quan tr ng là b n nên s p x p và lên k ho ch
công vi c th t t t sao cho có th i ng s m và th c d y s m. N u b n nh làm vi c c t l c c
ngày, b n hãy thu x p th i gian ngh ng i và h i ph c s c kh e sau ó.
5. Th úng. Th ây có ngh a là th sâu, hít y ph i, m n 10 và sau ó th m nh ra.
u b n làm nh th này b y n 10 l n, hai ho c ba l n m t ngày, b n s ng c nhiên khi th y
mình tho i mái h n nh th nào.
6. Thái tích c c. Thái tinh th n tích c c d ng nh i li n v i nh ng thành công l n
trong m i b c i c a cu c i. Khi b n suy ngh tích c c, b n s nhìn nh n m i vi c theo chi u
ng tích c c. Và b n c ng d dàng nh n c s h p tác t ng i khác h n, ngh a là b n s làm
vi c hi u qu h n.
Trái l i, nh ng suy ngh tiêu c c s làm hao t n n ng l ng, lòng nhi t tình và s c s ng c a b n.
Chúng s khi n b n m t m i và làm suy gi m h th ng mi n d ch c a b n. Nh ng c m giác nh s
hãi, t c gi n, lo l ng, hay h i h n s nh h ng n th ch t c a b n. Hãy gi n ng l ng mình
luôn m c cao b ng cách nhìn vào nh ng khía c nh t t p m i ng i và trong m i tình
hu ng. Tìm ki m nh ng bài h c quý giá t nh ng th t b i hay khó kh n trong cu c s ng. Hãy luôn
là ng i l c quan. Hãy luôn vui v và tích c c. Hãy tr thành m t ng i mà ng i khác luôn mong
c nhìn th y và trò chuy n cùng.
i thành công u là k t qu c a hàng tr m, hay th m chí hàng ngàn n l c nh bé mà không
ph i ai c ng có th nhìn th y hay hình dung c. Không có gì là trung l p c . M i vi c u, ho c
là có ích cho b n, ho c làm t n th ng b n. M i th u, ho c d n b n n thành công, ho c y
n ra xa nh ng m c tiêu c a mình.
Xét v m c s c kh e và n ng l ng c a b n, m i vi c b n làm hay không làm u nh h ng
n vi c b n c m th y nh th nào và hành ng ra sao. Và k t qu c a t t c nh ng ho t ng ó
tích l y d n. Nh ng ng i kh e m nh và giàu n ng l ng tu i 50 và 60 chính là nh ng
ng i ã có nh ng thói quen t t cho s c kh e khi h tu i 20 và 30. M i th u có giá c a nó.
NGUYÊN T C 8: LÀ NHÀ LÃNH O TH C TH
Ng i ta th ng nói hi u qu c a vi c lãnh o không n m ch b n làm gì, mà ch b n là
ng i th nào. Th t ra u này ch úng m t ph n. Trong ho t ng lãnh o, vi c b n là ai r t
quan tr ng, và hi u qu lãnh o c ng không th tách r i v i nh ng gì b n làm.
m kh i u tr thành ng i lãnh o có n ng l c là b n ph i coi b n thân mình nh m t hình
u, m t t m g ng, là ng i ra các chu n m c cho nhân viên tuân theo. M t trong nh ng c
tính quan tr ng nh t c a ng i lãnh o là ph i t ra nh ng tiêu chu n cao v tính trách nhi m
trong l i ng x c a b n thân. Có th nói, b n c n lãnh o nhân viên b ng vi c làm g ng, nh
th có ai ó ang i theo b n, bí m t ghi chép và quan sát t ng hành ng c a b n làm theo. B n
d dàng tr thành ng i lãnh o nh th hi n nh ng t ch t lãnh o h n là b t ép nhân viên
làm theo nh ng m nh l nh c a b n. Thay vì c g ng khi n ng i khác hành ng theo yêu c u c a
n, hãy t p trung t o nên phong cách s ng khi n ng i khác ph i ng ng m và mu n noi g ng
n dù b n không nói l i nào.
Trong kinh doanh, có r t nhi u lo i quy n l c. Hai trong s ó là quy n l c nhân cách và quy n l c
av.
Quy n l c a v là quy n l c có c nh y v trí c a b n trong t ch c. N u b n tr thành ng i
qu n lý công ty, b n ng nhiên có nh ng quy n h n và c l i nh t nh g n li n v i ch c v ó.
n s có quy n lãnh o, cho dù ng i khác có thích u ó hay không. Trong khi ó, quy n l c
nhân cách là quy n l c b n có nh nhân cách c a b n. M i t ch c u có nh ng cá nhân có nh
ng l n và c m i ng i tôn tr ng, dù v trí c a h không cao. ây là nh ng ng i tr thành
lãnh o nh ph m ch t, nhân cách và cá tính c a h .
Có n m ph m ch t m t nhà lãnh o c n ph i có. ây là nh ng ph m ch t b n v n ã có ít nhi u
và có th ti p t c phát tri n tr nên n i b t h n nh ng ng i khác trong m t th i gian ng n.
Th nh t là t m nhìn. ây là t ch t duy nh t và quan tr ng nh t khi n cho nhà lãnh o tr nên
khác bi t so v i m t nhân viên. Ng i lãnh o có t m nhìn, còn nhân viên thì không. Ng i lãnh
o ph i có kh n ng tách mình ra có cái nhìn toàn c nh, trong khi nhân viên b v ng b n b i
nh ng công vi c th ng ngày. Ng i lãnh o có kh n ng d oán t ng lai và nhìn rõ nhi u kh
ng, còn nhân viên là ng i b công vi c tr c m t lôi cu n n không còn th i gian nhìn nh n
xa h n v b n thân và hành ng c a mình.
George Bernard Shaw tóm t t ph m ch t này c a ng i lãnh o nh sau: “M i ng i u nhìn vào
th c tr ng và h i ‘T i sao l i nh v y?’, còn tôi là nhìn vào nh ng kh n ng và h i ‘T i sao không
th nh v y?’”.
t y u t quan tr ng khác là kh n ng chuyên môn. Gi ng nh m t v t ng gi i bi t ch n m t
a th dàn tr n, ng i lãnh o gi i ph i ch n m t l nh v c mà anh ta và nh ng ng i khác s p
tham gia vào và ph i tr thành chuyên gia trong l nh v c ó. Là lãnh o, b n ph i th t thành th o
trong vi c b n làm, ph i là ng i gi i nh t trong l nh v c c a mình. B n ph i có t m nhìn xa trong
vi c ph c v khách hàng. Và không ch th hi n tài n ng trong công vi c c a b n, mà ph i truy n
m h ng cho ng i khác h làm theo.
Th hai và có l là ph m ch t áng kính tr ng nh t c a ng i lãnh o là lòng t tr ng. T tr ng
ngh a là hoàn toàn trung th c trong t t c nh ng u b n nói, nh ng vi c b n làm. Lòng t tr ng
nâng các ph m ch t khác. Trong vai trò lãnh o, lòng t tr ng khi n cho b n th a nh n nh ng
khuy t m, n l c phát huy các th m nh và b sung nh ng thi t sót c a mình. T tr ng ngh a
là b n nói s th t và chân thành trong m i vi c và m i m i quan h . T tr ng ngh a là b n th ng
th n v i m i ng i, trong m i tình hu ng và không ch u th a hi p m t khi b n tin r ng mình úng.
Th ba là lòng d ng c m. ây là ph m ch t quan tr ng nh t t o nên ng i lãnh o th c th .
Ph m ch t này ph i luôn hi n h u trong l i nói và hành ng c a ng i lãnh o. Ng i lãnh o
mu n t c thành công, h nh phúc và có kh n ng thúc y ng i khác phát huy t i a tài n ng
a h thì không th thi u lòng d ng c m.
Có th nói, không quá ph c t p xây d ng t m nhìn cho b n thân, cho nh ng ng i khác và s ng
tr ng. Nh ng c n ph i có lòng d ng c m theo i t m nhìn và lòng t tr ng c a b n. B n
ng bi t r ng, khi b n t ra m c tiêu l n hay tiêu chu n cao cho mình, b n s g p ph i r t nhi u
khó kh n, c n tr . B n s b lôi kéo ph i t b t m nhìn và nhân cách. Vì mu n ng i khác h p tác,
n s d dàng t b nh ng nguyên t c c a mình. Và ây là lúc b n c n lòng d ng c m.
Lòng d ng c m k t h p v i lòng t tr ng là c s c a nhân cách. Bi u hi n th nh t c a lòng d ng
m là kh n ng gi v ng các nguyên t c, ni m tin và ch thay i khi b n th y thay i là úng.
ng c m còn là kh n ng ng tách ra m t cách t tin, d n thân vào nh ng l nh v c m i m và
i m t v i nh ng nghi ng i, nh ng m h khi b n kh i nghi p.
u h t m i ng i u mu n c an nhàn. Có th ví u này nh t c n nhà m cúng mà b c ra
ngoài tr i l nh l o. M t ng i bình th ng khi th y bên ngoài gió l ng s nhanh chóng tr l i ngôi
nhà c a mình c m áp. Ng i lãnh o th c s không nh v y. Anh ta ph i d ng c m
t lên nh ng u thông th ng, i m t v i nh ng thách th c dù không ai m b o r ng anh
thành công. Kh n ng “d ng c m i t i nh ng n i ch a ai t ng t chân t i” chính là m phân
bi t gi a m t ng i lãnh o th c th và m t ng i bình th ng. B n ph i xây d ng c hình nh
ó, n u b n mu n v t lên nh ng ng i bình th ng. Hình nh này c ng s t o c m h ng và ng
c cho ng i khác h v t qua nh ng gi i h n c a h .
Alexander i , Hoàng c a , là m t trong nh ng nhà lãnh o v i nh t m i th i i. Ông
tr thành hoàng lúc m i 19 tu i sau khi cha ông, Hoàng Philip Nh b ám sát. Trong su t
11 n m sau ó, ông ã chinh ph c g n nh toàn th gi i th i ó và lãnh o i quân c a mình
chi n th ng r t nhi u i quân hùng m nh h n.
Ngay c khi n m quy n l c t i cao, tr thành ông ch c a toàn th gi i và v Hoàng v i nh t
i th i i Alexander v n tu t ki m ra tr c m i tr n ánh và d n oàn quân ti n lên. Ông v n
luôn lãnh o b ng cách làm g ng cho ng i khác. Ông nh n th y r ng không th òi h i các
chi n binh x thân, n u b n thân ông không b ng hành ng c a mình ch ng minh ni m tin tuy t
i vào chi n th ng. Hình nh Alexander lao v phía tr c ã ng viên binh s và bi n h tr
thành i quân b t kh chi n b i.
Th t là t duy hi n th c. T duy hi n th c là m t hình th c trung th c v tinh th n. Ng i có t
duy hi n th c luôn nhìn th gi i nh v n có c a nó, ch không ph i nh ý mu n ch quan c a
mình. T duy khách quan, thoát kh i o giác là d u hi u c a ng i lãnh o th c th . Nh ng ng i
có t duy hi n th c không tin vào s may m n, không hi v ng vào phép màu, không mong thoát
kh i nh ng nguyên t c kinh doanh c b n, không ng i yên ch i thành qu và không hi v ng khó
kh n s t chúng bi n m t.
Ng i lãnh o có kh n ng thúc y nhân viên luôn nhìn m i v t chính xác v i b n ch t c a
chúng và khuy n khích ng i khác làm t ng t . B n ph i ch p nh n th c t , dù th c t có nh th
nào. B n ph i c x v i m i ng i m t cách trung th c và nói v i h chính xác u b n cho là
úng. u này không có ngh a lúc nào b n c ng úng, nh ng b n s luôn nói th t nh t có th .
Th n m là tinh th n trách nhi m. ây có l là ph m ch t khó duy trì nh t. i l p v i trách
nhi m là bào ch a, bi n minh, là l i cho ng i khác và t ra chán n n, t c gi n, b t mãn v i m i
ng i vì nh ng gì h làm ho c không làm cho b n.
Cu i cùng, b n ph i hành ng. B n ph i hi u r ng s chu n b v tinh th n và nhân cách ch là
ph c v cho hành ng. u quan tr ng là b n ph i hành ng ch không ph i ch nói mà thôi.
Bi u hi n c a ng i lãnh o th c th là anh ta i u trong hành ng, anh ta s n sàng i tiên
phong. Anh ta ph i làm g ng cho ng i khác, ph i làm nh ng vi c anh ta mu n ng i khác làm.
n s tr thành ng i lãnh o có kh n ng thúc y ng i khác, n u b n bi t t thúc y mình.
Và b n thúc y mình b ng cách n l c tr thành chuyên gia trong l nh v c c a mình, t n tâm
làm t t c nh ng gì b n có th , c g ng h t s c hoàn thành xu t s c nhi m v . B n t o ng
c cho chính mình và nh ng ng i khác còn b ng vi c luôn tìm cách giúp ng i khác s ng t t
n và t c m c tiêu c a h . B n s tr thành ng i lãnh o nh v y nh vi c ng i khác tôn
tr ng và mu n giúp b n.
NGUYÊN T C 9: T N D NG T NG PHÚT GIÂY
Trí tu là tài s n quý giá nh t c a b n. Vì th , b n ph i không ng ng làm vi c t ng kh n ng suy
ngh c a mình. M t trong nh ng cách t t nh t là bi n nh ng th i gian nhàn r i thành nh ng c h i
b n h c t p thêm m t chút gì ó. Hãy tranh th nh ng phút giây ó. Nh ng c th là b n có th
làm gì?.
Bi n th i gian i l i thành th i gian h c
u ch làm m t vi c n gi n là t n d ng th i gian i l i c a mình h c c thêm m t chút gì
ó, thì b n ã tr thành m t trong nh ng ng i có h c th c t t th h c a mình. Có nhi u ng i
nghèo khó tr nên giàu có n gi n là nh h ã nghe nh ng ch ng trình giáo d c trên ng
lái xe i làm và v nhà.
Tham d các cu c h i th o
ây là m t cách r t t t nâng cao v n hi u bi t cá nhân, c ng nh c ng c chuyên môn c a b n.
Chính vì th , b n nên dành th i gi tham d các cu c h i th o n u có th . B n s ti t ki m c
100 gi khi n nh ng bu i h i th o do các chuyên gia hay nh ng ng i có trình chuyên môn
trong l nh v c c a h , thay vì ch t tìm c và nghiên c u tài li u. Không nh ng m r ng thêm
n ki n th c, mà b n còn có th h c h i thêm c nh ng ý t ng, k thu t c ng nh bi t c
ph ng pháp nghiên c u m i. Chính nh ng u này m i là áng quý, b i có th b n m t hàng gi ,
hàng ngày, và th m chí hàng tháng làm vi c ch m ch và t p trung nghiên c u m i khám phá ra
c.
ng thêm ki n th c
n hãy luôn nh r ng có th ki m thêm c nhi u ti n, b n ph i không ng ng h c h i h n
a. Con ng i b n và thành công c a b n chính là k t qu c a quá trình rèn luy n, “nhào n n” b n
thân c a b n. Tôi r t thích m t bài th c a Henry Wadsworth Longfellow miêu t v nh ng ng i
t c thành công. i ý bài th nói v vi c nh ng gì m t con ng i v i t c không ph i
ng u nhiên mà có, mà ó chính là nh ng thành qu h có c sau nh ng c g ng mà không ph i
ai c ng làm c.
Hãy luôn ghi nh r ng vi c không ng ng h c h i là yêu c u t i thi u có thành công trong b t k
nh v c nào. Và có hai cách b n th c hi n u này ngay l p t c.
- Th nh t, hãy mua ngay m t ch ng trình ph bi n ki n th c nào ó có th giúp ích thêm cho s
nghi p và cu c s ng c a b n. Hãy b t u t nh ng ch n gi n, nh ng gì b n yêu thích, và
hãy nghe nó ngay hôm nay. Nh là h n ch nghe nh c, n u b n th t s mu n bi n th i gian i l i
a mình thành th i gian h c h i thêm.
- Th hai, tìm nh ng bu i h i th o và các ch ng trình hu n luy n c a các chuyên gia trong l nh
c c a b n. Hãy ng i ngay hàng u, ghi chép c n th n và áp d ng nh ng ý t ng hay ngay l p
c.
NGUYÊN T C 10: I M T V I NH NG BI N NG TRONG CU C S NG
Có l ph m ch t áng quý nh t giúp b n i m t v i nh ng bi n ng trong cu c s ng là tính linh
ho t. Hãy t o cho mình m t tâm th c i m và thích ng v i nh ng thông tin và hoàn c nh m i.
Khi m i chuy n không nh ý mu n, thay vì bu n b c hay t c gi n, hãy h c cách nhìn th y nh ng
h i và ích l i mà s thay i mang l i.
Nh ng ng i xu t chúng là nh ng ng i gi c bình t nh và sáng su t trong nh ng tình hu ng
khó kh n không ng t i. H hít sâu, th giãn và ánh giá tình hu ng m t cách khách quan. H gi
bình t nh, tránh xúc ng nh t ra câu h i và tìm ki m thông tin khi m i vi c không x y ra theo ý
mu n.
Ví d nh khi ai ó không gi úng cam k t, khi m t h p ng bán hàng b h y b hay ng ng tr ,
gi cho tinh th n minh m n và n nh nh t các câu h i nh “Th c s v n là gì?” H i
t v i thay i nh t p trung tìm ki m thông tin tr c khi ph n ng. H phát tri n kh n ng t
tr n t nh và t nh ng câu h i nh “T i sao v n này l i x y ra? X y ra nh th nào? V n này
nghiêm tr ng n m c nào? Và bây gi khi v n ã x y ra, ta có th làm gì c u vãn tình
hình?”
Trong cu n sách The Path of Least Resistance (Con ng i n s t nguy n), Robert Fritz ã
phân bi t rõ ràng gi a tuýp ng i hi u qu và ng i thi u hi u qu . Ông cho r ng tuýp ng i thi u
hi u qu th ng ph n ng ngay l p t c v i tình hu ng. Thay vì cân nh c ch n các hành ng
phù h p, h l i ph n ng b t phát, theo c m xúc v i nh ng gì ang x y ra xung quanh h . Có lúc
n i khùng lên nh ng có lúc l i h t s c th t v ng. Ph n th ng l n nh t dành cho nh ng ng i
ng ch là tr l i s cân b ng nh tr c khi v n x y ra.
Còn tuýp ng i hi u qu , theo Robert Fritz, luôn t p trung vào “hình nh t ng lai” c a anh ta. Khi
có thay i ho c c n tr , anh ta nhanh chóng t p trung tâm trí vào tr ng thái anh ta mu n t n
trong t ng lai. Hình nh t ng lai này là u anh ta ã chu n b hay suy ng m t lâu nên có th
tái hi n l i m t cách nhanh chóng.