Đại cương thuế

  • 101 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 101 trang

Nội dung text: Đại cương thuế

-1-
Chủ đề 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ THUẾ .............................................. - 5 -
1.1. Thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước ........................................................ - 5 -
1.2. Phân loại thuế ..................................................................................................... - 6 -
1.2.1. Phân loại theo tính chất chuyển dịch về thuế ........................................................... - 6 -
a. Thuế gián thu. (Indirect taxes).................................................................................... - 6 -
b. Thuế trực thu. (Direct taxes) ..................................................................................... - 6 -
1.2.2. Phân loại thuế theo đối tượng chịu thuế: .................................................................. - 6 -
1.3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế nước ta:......................................................... - 6 -
1.3.1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách:.............................................................. - 6 -
1.3.2. Thuế góp phần điều chỉnh nền kinh tế: .................................................................... - 7 -
1.3.3. Thuế góp phần bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và công bằng xã hội: .-
7-
1.4. Các yếu tố cơ bản tạo nên một luật thuế: ............................................................ - 7 -
1.4.1. Tên gọi: .................................................................................................................... - 7 -
1.4.2. Đối tượng nộp thuế: ................................................................................................. - 7 -
1.4.3. Đối tượng chịu thuế:................................................................................................. - 7 -
1.4.4. Thuế suất, mức thuế, biểu thuế: ............................................................................... - 7 -
1.4.5. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế: ......................................................... - 8 -
1.4.6. Thủ tục thu nộp: ....................................................................................................... - 8 -
Chủ đề 2: THUẾ XUẤT - NHẬP KHẨU ......................................... - 8 -
2.1. Khái niệm và tác dụng: ...................................................................................... - 8 -
2.1.1. Khái niệm: ................................................................................................................ - 8 -
2.1.2. Tác dụng: .................................................................................................................. - 8 -
2.2. Phạm vi áp dụng: ................................................................................................ - 8 -
2.2.1. Đối tượng nộp thuế: ................................................................................................ - 8 -
2.2.2. Những trường hợp không thuộc diện nộp thuế XNK:.............................................. - 8 -
2.2.3. Đối tượng chịu thuế:................................................................................................. - 9 -
2.3. Phương pháp tính thuế xuất, nhập khẩu:............................................................. - 9 -
2.3.1. Số lượng từng mặt hàng xuất, nhập khẩu: ................................................................ - 9 -
2.3.2. Giá tính thuế: .......................................................................................................... - 10 -
2.3.3. Thuế suất: ............................................................................................................... - 10 -
2.4 Miễn, giảm và hoàn thuế xuất, nhập khẩu: ........................................................ - 11 -
2.4.1 Trường hợp được miễn thuế: ................................................................................... - 11 -
2.4.2. Trường hợp được xét miễn thuế ............................................................................. - 12 -
2.4.3. Trường hợp được xét giảm thuế: ............................................................................ - 12 -
2.4.4. Hoàn thuế XNK:..................................................................................................... - 12 -
Chủ đề 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (Excise duty) ..................................... - 13 -
3.1. Khái niệm và tác dụng: ..................................................................................... - 13 -
3.1.1. Khái niệm: ............................................................................................................. - 13 -
3.1.2. Tác dụng: ................................................................................................................ - 13 -
3.2. Phạm vi áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt: ............................................................ - 13 -
3.2.1. Đối tượng chịu thuế:............................................................................................... - 13 -
3.2.2. Đối tượng nộp thuế: ............................................................................................... - 14 -
3.2.3. Những qui định đặc biệt của thuế tiêu thụ đặc biệt: ............................................... - 14 -
3.2.4. Những trường hợp không chịu thuế TTĐB: ........................................................... - 14 -
3.3. Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt: .................................................................... - 15 -
3.3.1. Số lượng hàng hoá tính thuế TTĐB: ..................................................................... - 15 -
3.3.2. Giá tính thuế TTĐB: ............................................................................................. - 15 -
3.3.3. Thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt: ........................................................................... - 18 -
3.4. Khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nguyên liệu khi sản xuất hàng chịu thuế
TTĐB: ..................................................................................................................... - 18 -
3.5. Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt: .............................................................................. - 19 -
-2-
Chủ đề 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Value Added Tax) ........ - 20 -
1. Khái niệm, đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế ........................................... - 20 -
1.1. Khái niệm: ................................................................................................................. - 20 -
1.2. Đối tượng nộp thuế: .................................................................................................. - 20 -
1.3. Đối tượng chịu thuế:.................................................................................................. - 20 -
1.4. Đối tượng không chịu thuế GTGT: ........................................................................... - 20 -
2. Căn cứ tính thuế GTGT: ...................................................................................... - 24 -
2.1. Giá tính thuế .............................................................................................................. - 24 -
2.2. Thuế suất thuế giá trị gia tăng ................................................................................... - 27 -
2.2.1 Thuế suất 0%: ...................................................................................................... - 27 -
2.2.2. Thuế suất 5% ...................................................................................................... - 30 -
2.2.3. Thuế suất 10% .................................................................................................... - 32 -
3. Phương pháp tính thuế:........................................................................................ - 32 -
3.1. Phương pháp khấu trừ thuế: ...................................................................................... - 32 -
3.1.1. Xác định số thuế GTGT phải nộp: ..................................................................... - 33 -
3.1.2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.................................................. - 34 -
3.2.Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào...................................................... - 36 -
3.3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau: ......................... - 40 -
4. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK thuế của . ................. - 43 -
5. Nơi nộp thuế ........................................................................................................ - 43 -
Chủ đề 5 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ............................ - 44 -
1. Đối tượng nộp thuế .............................................................................................. - 44 -
2. Kỳ tính thuế ......................................................................................................... - 44 -
3. Phương pháp tính thuế ......................................................................................... - 44 -
3.1. Xác định thu nhập tính thuế ...................................................................................... - 45 -
3.1.1. Thu nhập chịu thuế ............................................................................................. - 45 -
3.1.2. Thu nhập miễn thuế ............................................................................................ - 54 -
3.2. Xác định lỗ và chuyển lỗ .......................................................................................... - 55 -
3.3. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp .......................... - 56 -
4. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ................................................................ - 57 -
5. Nơi nộp thuế ........................................................................................................ - 57 -
5.1. Nguyên tắc xác định .................................................................................................. - 57 -
5.2. Xác định số thuế và thủ tục kê khai, nộp thuế........................................................... - 57 -
5.3. Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan thuế .................................. - 58 -
6. Quyết toán thuế ................................................................................................... - 58 -
7. Xác định thu nhập tính thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn,
chuyển nhượng chứng khoán................................................................................... - 58 -
7.1. Thu nhập thuộc diện nộp thuế ................................................................................... - 58 -
7.2. Căn cứ tính thuế ........................................................................................................ - 59 -
7.2.1. Thu nhập tính thuế: ............................................................................................ - 59 -
7.2.2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: .............................................................. - 60 -
7.2.3. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: ........................................... - 60 -
8. Xác định thu nhập tính thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất
động sản. ................................................................................................................. - 60 -
8.1. Thu nhập thuộc diện nộp thuế ................................................................................... - 60 -
8.2. Căn cứ tính thuế ........................................................................................................ - 61 -
8.2.1. Thu nhập chịu thuế. ............................................................................................ - 61 -
8.2.2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản ........... - 64 -
8.2.3. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: ........................................... - 64 -
9. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ..................................................................... - 65 -
9.1. Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ......................... - 65 -
9.1.1. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: ..................................... - 65 -
-3-
9.1.2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ................................... - 65 -
9.2. Ưu đãi về thuế suất .................................................................................................... - 66 -
9.2.1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) ......................... - 66 -
9.2.2. Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động ................................................... - 66 -
9.2.3. Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) ............................... - 67 -
9.2.4. Thuế suất ưu đãi 20% trong suốt thời gian hoạt động ........................................ - 67 -
9.2.5. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi .................................................................... - 67 -
9.3. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế ................................................................. - 67 -
9.3.1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo ................ - 67 -
9.3.2. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo ................ - 67 -
9.3.3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo ............ - 67 -
9.3.4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Mục này (5.7.3.) .......................... - 68 -
9.4. Các trường hợp giảm thuế khác ................................................................................ - 68 -
10. HƯỚNG DẪN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
TRÊN PHẦN MỀM HTKT CỦA TỔNG CỤC THUẾ ........................................... - 68 -
Chủ đề 6 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (personal income tax) ........ - 68 -
1. Phạm vi áp dụng .................................................................................................. - 68 -
1.1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân ....................................................................... - 68 -
1.2. Thu nhập chịu thuế .................................................................................................... - 69 -
1.2.1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:..................................................................... - 69 -
1.2.2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm: ...................................................... - 69 -
1.2.3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: ..................................................................... - 69 -
1.2.4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:....................................................... - 69 -
1.2.5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: ........................................ - 69 -
1.2.6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:.................................................................. - 69 -
1.2.7. Thu nhập từ bản quyền, bao gồm: ...................................................................... - 70 -
1.2.8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại ............................................................. - 70 -
1.2.9. Thu nhập từ nhận thừa kế ................................................................................... - 70 -
1.2.10. Thu nhập từ nhận quà tặng ............................................................................... - 70 -
2. Thu nhập được miễn thuế. ................................................................................... - 70 -
3. Giảm thuế ............................................................................................................ - 71 -
4. Kỳ tính thuế ......................................................................................................... - 71 -
5. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ............................................................... - 71 -
5.1 Xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế .................................................... - 71 -
5.1.2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công ...................................................... - 72 -
5.1.3. Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn....................................................................... - 72 -
5.1.4. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn ........................................................ - 72 -
5.1.5. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản.......................................... - 72 -
5.1.6. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng ................................................................... - 73 -
5.1.7. Thu nhập chịu thuế từ bản quyền ....................................................................... - 73 -
5.1.8. Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại ............................................. - 73 -
5.1.9. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng ............................................................ - 73 -
6. Giảm trừ gia cảnh ................................................................................................ - 73 -
6.1. Giảm trừ gia cảnh ...................................................................................................... - 73 -
6.2. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh........................................................................ - 73 -
7. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo .................................... - 74 -
8. Biểu thuế ............................................................................................................. - 74 -
8.1. Biểu thuế lũy tiến từng phần ................................................................................. - 74 -
8.2. Biểu thuế toàn phần ............................................................................................... - 75 -
9. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú .................................................... - 75 -
9.1. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh ........................................................................ - 75 -
9.3. Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn ......................................................................... - 75 -
-4-
9.4. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn .......................................................... - 75 -
9.5. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản ............................................ - 76 -
9.6. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại ............................. - 76 -
9.7. Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng ........................................ - 76 -
10. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân ........................................ - 76 -
11. Hướng dẫn khai thuế TNCN trên phần mềm HTKT của tổng cục Thuế............ - 76 -
Chủ đề 7: THUẾ TÀI NGUYÊN (Natural resources tax) ..... - 76 -
1. Khái niệm ..................................................................................................................... - 76 -
2. Tác dụng ....................................................................................................................... - 76 -
3. Đối tượng nộp và tính thuế tài nguyên ........................................................................ - 77 -
4. Căn cứ tính thuế tài nguyên ......................................................................................... - 77 -
a– Sản lượng:................................................................................................................ - 77 -
b– Giá tính thuế ............................................................................................................ - 77 -
c– Thuế suất thuế tài nguyên: ....................................................................................... - 78 -
5. Miễn giảm thuế tài nguyên ........................................................................................... - 78 -
Chủ đề 8 QUẢN LÝ THU THUẾ ................................................ - 79 -
1 Qui trình đăng ký thuế .......................................................................................... - 79 -
1.1. Thời hạn đăng ký thuế ............................................................................................... - 79 -
1.2. Hồ sơ đăng ký thuế .................................................................................................... - 79 -
1.3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế .............................................................................. - 79 -
1.4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế ........................................................................... - 79 -
1.5. Sử dụng mã số thuế ................................................................................................... - 79 -
1.6. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế ................................................................................... - 80 -
2. Khai thuế và tính thuế ........................................................................................ - 80 -
2.1. Hồ sơ khai thuế.......................................................................................................... - 80 -
2.2. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế .................................................................... - 81 -
2.3. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế ...................................................................................... - 81 -
2.4. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế .................................................................................... - 82 -
3. Nộp thuế .............................................................................................................. - 82 -
3.1. Thời hạn nộp thuế...................................................................................................... - 82 -
3.2. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt ....................................................................... - 83 -
3.3. Xử lý số tiền thuế nộp thừa ....................................................................................... - 83 -
3.4. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện .......................................... - 83 -
4 Thủ tục hoàn thuế ................................................................................................. - 83 -
4.1. Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế ....................................................................... - 83 -
4.2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ
sơ hoàn thuế...................................................................................................................... - 84 -
4.3. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế ......... - 84 -
5 Miễn thuế, giảm thuế. xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. ................................................ - 84 -
5.1. Miễn thuế, giảm thuế ................................................................................................. - 84 -
5.2. Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế....................................................................................... - 84 -
5.3. Nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế ........................................................... - 85 -
5.4. Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp cơ quan quản lý
thuế quyết định số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm ..................................... - 85 -
6. Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. ................................................................................... - 85 -
6.1. Trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt ............................................................ - 85 -
6.2. Hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt ............................................................................... - 86 -
6.3. Trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt .... - 86 -
7. Kiểm tra, thanh tra thuế ....................................................................................... - 86 -
7.1. Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế .................................................................. - 86 -
7.2. Xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế ............................................................... - 86 -
8. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.................................................. - 86 -
-5-
8.1. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ............................... - 86 -
8.2. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ...................................... - 87 -
9. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế ......................................................................... - 87 -
9.1. Hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế ............................................ - 87 -
9.2. Nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế ............................................ - 87 -
9.3. Xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế ........................................................... - 88 -
9.4. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế ............................................................. - 88 -
9.5. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền
thuế được hoàn ................................................................................................................. - 88 -
9.6. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế ....................................................... - 89 -
9.7. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với cơ quan quản lý thuế................................. - 89 -
9.8. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với công chức quản lý thuế ............................ - 89 -
9.9. Xử lý vi phạm đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, người bảo lãnh
nộp tiền thuế ..................................................................................................................... - 90 -
9.10. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với tổ chức, cá nhân có liên quan ................ - 90 -
10. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện ............................................................................... - 90 -
10.1. Khiếu nại, tố cáo...................................................................................................... - 90 -
10.2. Khởi kiện ................................................................................................................. - 90 -
10.3. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại, tố
cáo về thuế ........................................................................................................................ - 90 -
BÀI TẬP THUẾ ........................................................................................................ - 91 -
Chủ đề 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ THUẾ
1.1. Thuế và các khoản thu ngân sách nhà nƣớc
Thuế là nguồn thu quan trọng của ngân sách quốc gia. Nước nào cũng có những
khoản chi ngân sách hằng năm. Để tài trợ cho những khoản công chi đó, có 5 nguồn tài
trợ chính sau:
- Bằng thuế.
- Bằng cách phát hành tiền tệ.
- Bằng cách phát hành công trái.
- Nhận viện trợ hoàn lại và vay, nợ của nước ngoài
- Nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài
Trong đó thuế giữ vai trò quan trọng hơn cả, vì thuế có sự điều tiết chia sẻ và công
bằng giữa người có thu nhập cao và người có thu nhập thấp đồng thời nói lên sức mạnh
tự chủ về tài chính của một quốc gia.
Phát hành tiền sẽ gây ra mức độ lạm phát nào đó. Các nhà kinh tế tài chính đều
thận trọng về phương diện áp dụng lối tài trợ này.
Phát hành công trái rộng rãi cho công chúng và vay, nợ nước ngoài thì tại các
nước có nền kinh tế phát triển, tiền tệ có giá trị ổn định thì sẽ thu được kết quả tốt. Tuy
nhiên đối với các nước chậm hay đang phát triển thì nguồn tài trợ này có thể gây hậu quả
tương tự như phát hành tiền.
+ Vậy ta có thể định nghĩa về thuế nhƣ sau: Thuế là khoản đóng góp bắt buộc
theo luật của mỗi tổ chức, cá nhân đối với nhà nước, không hoàn trả trực tiếp ngang
giá, nhưng được dùng để trang trải các chi phí vì lợi ích chung của toàn dân như:
quốc phòng, an ninh, giao thông, giáo dục, y tế…
-6-
Thuế phát sinh, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời và tồn tại của Nhà
nước.
+ Lệ phí: Là khoản thu vùa mang tính chất phục vụ cho người nộp lệ phí về việc
thực hiện một số thủ tục hành chính vừa mang tính chất động viên sự đóng góp cho ngân
sách nhà nước như lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng, lệ phí hải quan…
+ Phí: Là khoản thu mang tính chất bù đắp chi phí thường xuyên về xây dựng, bảo
dưỡng, duy tu của nhà nước đối với những hoạt động phục vụ người nộp phí.
- Những loại phí mang tính phổ biến như: phí giao thông, thuỷ lợi phí.
- Loại mang tính chất địa phương như: quỹ bảo vệ trật tự , an ninh. Phí cầu
đường ở thôn,xã.
1.2. Phân loại thuế
1.2.1. Phân loại theo tính chất chuyển dịch về thuế
Bao gồm thuế gián thu và thuế trực thu để phân biệt đối tượng chịu thuế.
a. Thuế gián thu. (Indirect taxes)
Là loai thuế mà người trực tiếp nộp thuế không phải là người chịu thuế. Thuế gián
thu là loại thuế được cộng vào giá, là một bộ phận cấu thành trong giá mua hàng hoá,
nhằm động viên sự đóng góp của người tiêu dùng. Thực chất người tiêu dùng phải trả
khoản thuế đó nhưng lại nộp thông qua nhà kinh doanh, nhà sản xuất. Như thuế giá trị gia
tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu…
b. Thuế trực thu. (Direct taxes)
Là loại thuế mà người trực tiếp nộp thuế đồng thời là người chịu thuế. Thuế trực
thu trực tiếp động viên thu nhập của người nộp thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp,
thuế thu nhập cá nhân, thuế chuyển quyền sử dụng đất.
1.2.2. Phân loại thuế theo đối tƣợng chịu thuế:
Theo cách phân loại này có thể chia thuế thành:
- Thuế đánh vào hoạt động kinh doanh, dich vụ như: thuế giá trị gia tăng.
- Thuế đánh vào hàng hoá tiêu dùng đặc biệt như: thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Thuế đánh vào thu nhập như: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh
nghiệp.
- Thuế đánh vào tài sản như : thuế nhà đất, lệ phí trước bạ.
- Thuế đánh vào việc sử dụng một số tài sản quốc gia như: thuế tài nguyên, thuế
sử dụng đất nông nghiệp.
1.3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế nƣớc ta:
1.3.1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách:
-Một nền tài chính quốc gia lành mạnh và vững chắc phải dựa chủ yếu vào nguồn
thu từ nội bộ nền kinh tế quốc dân. Thuế là nguồn thu quan trọng nhất để phân phối lại
tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân theo đường lối xây dựng kinh tế định hướng
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hiện nay nguồn thu từ nước ngoài giảm nhiều, kinh tế đối
ngoại chuyển thành có vay, có trả. Trước mắt, thuế phải là một công cụ quan trọng góp
phần tích cực giảm bội chi ngân sách, giảm lạm phát, từng bước góp phần ổn định trật tự
xã hội và phát triển kinh tế bền vững.
-7-
- Với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, hệ thống thuế phải được áp dụng thống
nhất giữa các thành phần kinh tế, thuế phải bao quát hết các hoạt động kinh doanh, các
nguồn thu nhập, mọi tài nguyên chịu thuế và tiêu dùng xã hội.
1.3.2. Thuế góp phần điều chỉnh nền kinh tế:
Ngoài việc huy động nguồn thu cho ngân sách, thuế có vai trò quan trọng trong
việc điều chỉnh nền kinh tế. Thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và thu nhập. Vì vậy
căn cứ vào tình hình cụ thể, nhà nước sử dụng công cụ này để chủ động điều hành nền
kinh tế. Lúc nền kinh tế quá thịnh thì việc gia tăng thuế có tác dụng ức chế sự tăng trưởng
của tổng nhu cầu làm giảm phát triển của kinh tế. Những mặt hàng quan trọng như xăng
dầu, sắt thép… khi có sự biến động giá cả trên thế giới, để ổn định giá cả trong nước nhà
nước thông qua công cụ thuế để ổn định giá cả. Như vậy, qua việc xây dựng các luật thuế
mà nhà nước có thể chủ động phát huy vai trò điều hoà nền kinh tế. Dựa vào công cụ
thuế, nhà nước có thể thúc đẩy hoăc hạn chế việc tích luỹ đầu tư, khuyến khích xuất
khẩu….
1.3.3. Thuế góp phần bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và công bằng
xã hội:
Hệ thống thuế được áp dụng thống nhất giữa các ngành nghề, các thành phần kinh
tế, các tầng lớp dân cư để đảm bảo sự bình đẳng và công bằng xã hội.
Sự bình đẳng và công bằng xã hội được thể hiện thông qua chính sách động viên
giống nhau giữa các đơn vị, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có những điều kiện
hoạt động giống nhau, đảm bảo sự bình đằng về nghĩa vụ đối với mọi công dân, không có
đặc quyền, đặc lợi cho bất kì đối tượng nào.
Công bằng xã hội không có nghĩa là bình quân chủ nghĩa. Người có thu nhập cao
phải đóng thuế nhiều hơn người có thu nhập thấp.Tuy nhiên phải để người có thu nhập
cao chính đáng được hưởng thành quả lao động của mình thì mới khuyến khích họ phát
triển sản xuất kinh doanh, tránh lạm thu, trùng lắp để đảm bảo công bằng và bình đẳng xã
hội.
Bình đẳng, công bằng xã hội không chỉ là đạo lý, lý thuyết mà phải được biểu hiện
bằng luật pháp, chế độ qui định của nhà nước. Phải có những biện pháp chống thất thu về
thuế đối với đối tượng nộp thuế, về căn cứ tính thuế, về tổ chức quản lý thu thuế, về chế
độ miễn giảm thuế, về kiểm tra, xử lý nghiêm minh đối với các vụ vi phạm trốn thuế…
1.4. Các yếu tố cơ bản tạo nên một luật thuế:
Mỗi luật thuế đều phải có mục đích, yêu cầu riêng, nhưng cơ bản đều được cấu
thành bởi các yếu tố sau:
1.4.1. Tên gọi:
Nói lên đối tượng chịu thuế hoặc nội dung chủ yếu của luật thuế đó như: thuế giá
trị gia tăng; thuế xuất, nhập khẩu.
1.4.2. Đối tƣợng nộp thuế:
Xác định rõ các tổ chức, cá nhân được Nhà nước công nhận về pháp luật các hoạt
động kinh doanh, tài sản hoặc thu nhập trong phạm vi điều tiết của thuế.
1.4.3. Đối tƣợng chịu thuế:
Là căn cứ để từ đó tính ra tiền thuế. Đối tượng chịu thuế là một yếu tố cần thiết
của luật thuế và phải quán triệt nhiều mặt của chính sách động viên đối với luật thuế đó.
1.4.4. Thuế suất, mức thuế, biểu thuế:
a. Thuế suất:
Là linh hồn của một luật thuế, biểu hiện yêu cầu động viên trên đối tượng tính
thuế và được chia ra:
-8-
+ Thuế suất nhất định: Là thuế suất áp dụng cho một đối tượng nhất định
Ví dụ: Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bưu điện, bưu chính, viễn
thông là 10%
+ Thuế suất lũy tiến: Đối tượng có thu nhập chịu thuế càng cao thì phải chịu thuế
suất lũy tiến cao hơn
Ví dụ như thuế thu nhập cá nhân
b. Mức thuế: Là tỷ lệ động viên được tính và qui định thành một mức thuế tuyệt
đối
c. Biểu thuế: Là bảng tổng hợp các thuế suất hoặc các mức thuế nhất định trong
một luật thuế.
1.4.5. Nghĩa vụ và trách nhiệm của ngƣời nộp thuế:
Bao gồm trách nhiệm khai báo ban đầu (đăng ký thuế), giữ sổ sách kế toán, chứng
từ hoá đơn, khai báo tài liệu về đối tượng tính thuế. Cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ
quan thuế. Việc qui trách nhiệm, nghĩa vụ nhằm nâng cao trách nhiệm nghĩa vụ của đối
tượng nộp thuế. Đưa việc thực hiện qui định của luật thuế vào nề nếp, kỷ cương và là cơ
sở pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm hoặc kiện tụng sau này giữa đối tượng nộp thuế
và cơ quan thu thuế.
1.4.6. Thủ tục thu nộp:
Việc nộp thuế theo tờ khai thuế; lệnh thu ngân hoặc thông báo thu thuế về số thuế
phải nộp, thời gian và địa điểm nộp thuế. Thủ tục nộp thuế là căn cứ pháp lý để thể hiện
việc thực hiện đúng đắn về chế độ nộp thuế đúng, đủ, kịp thời và là căn cứ để xử lý các
trường hợp nộp chậm, dây dưa về tiền thuế.
Chủ đề 2: THUẾ XUẤT - NHẬP KHẨU
2.1. Khái niệm và tác dụng:
2.1.1. Khái niệm:
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế thu vào các mặt hàng được phép xuất nhập
khẩu.
2.1.2. Tác dụng:
– Là hàng rào quan thuế nhằm bảo hộ hàng trong nước, tạo điều kiện để sản phẩm
trong nước có thể xuất khẩu ra nước ngoài.
– Chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu ngân sách, chủ yếu thu từ các mặt hàng
tiêu dùng nhập khẩu.
– Thuế xuất nhập khẩu thể hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta:
thể hiện chính sách ưu đãi về thuế theo khu vực và quốc tế.
2.2. Phạm vi áp dụng:
2.2.1. Đối tƣợng nộp thuế:
Tất cả các tổ chức, cá nhân có hàng hóa được phép xuất khẩu nhập khẩu đều là
đối tượng nộp thuế. Nếu xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác thì tổ chức nhận ủy thác là đối
tượng nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
2.2.2. Những trƣờng hợp không thuộc diện nộp thuế XNK:
a– Hàng vận chuyển quá cảnh, chuyển khẩu hoặc mượn đường qua biên giới Việt
Nam. Hàng đưa vào kho ngoại quan rồi chuyển đến nước khác, không làm thủ tục nhập
khẩu vào Việt Nam, theo qui chế quản lý kho ngoại quan.
-9-
Trong quá trình vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam không được tiêu thụ hàng hóa
dưới bất kỳ hình thức nào, không được tự tháo gỡ hàng hóa, đồng thời chịu sự giám sát
và quản lý của Hải quan Việt Nam từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất, hoặc từ cửa khẩu
xuất tới cửa khẩu đến trên lãnh thổ Việt Nam.
b– Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất và hàng hóa từ khu chế
xuất xuất khẩu ra nước ngoài hoặc hàng hóa từ khu chế xuất này đưa sang khu chế xuất
khác trong lãnh thổ Việt Nam.
c– Hàng viện trợ nhân đạo.
2.2.3. Đối tƣợng chịu thuế:
Tất cả các hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt
Nam bao gồm:
- Hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu của các tổ chức kinh tế Việt Nam thuộc các thành
phần kinh tế được phép mua bán, trao đổi, vay nợ của nước ngoài.
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức kinh tế nước ngoài, của các hình
thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Hàng hóa thuộc hai lĩnh vực vừa nêu trên, được phép xuất vào các khu chế xuất
tại Việt Nam và hàng hóa của các Xí nghiệp trong khu chế xuất được phép nhập khẩu vào
thị trường Việt Nam.
- Hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu để làm hàng mẫu, hàng quản cáo tại hội chợ,
triển lãm.
- Hàng viện trợ hoàn lại và không hoàn lại
- Hàng hóa vượt quá tiêu chuẩn hành lý được miễn thuế mang theo của cá nhân
Việt Nam và người nước ngoài khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
- Hàng là quà biếu, quà tặng vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế của các tổ chức,cá
nhân nưóc ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang về hoặc gởi về cho các tổ
chức, cá nhân ở Việt Nam và ngược lại.
- Hàng hóa xuất, nhập khẩu vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế của các tổ chức quốc
tế, của ngoại giao đoàn tại Việt Nam và của các cá nhân người nước ngoài làm việc tại
các tổ chức nói trên hoặc tại các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
2.3. Phƣơng pháp tính thuế xuất, nhập khẩu:
Căn cứ để tính thuế xuất, nhập khẩu là:
- Số lượng từng mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân có
hàng hoá thực tế xuất khẩu, nhập khẩu
- Giá tính thuế đơn vị.
- Thuế suất
Thuế Xuất khẩu, Số lượng từng mặt
Giá tính thuế Thuế suất
Nhập khẩu phải = hàng xuất hay nhập x
của hàng hoá x quy định
nộp khẩu
2.3.1. Số lượng từng mặt hàng xuất, nhập khẩu:
Là số lượng hàng ghi trong tờ khai hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu.
- 10 -
2.3.2. Giá tính thuế:
a– Trường hợp có hợp đồng mua bán ngoại thương và các chứng từ hợp lệ theo
qui định của Bộ thương mại, thì giá tính thuế được xác định theo hợp đồng cụ thể như
sau:
- Đối với hàng xuất khẩu theo hợp đồng là giá bán tại cửa khẩu xuất không bao
gồm chi phí vận chuyển(F), phí bảo hiểm(I) từ cửa khẩu đi. Giá tính thuế là giá FOB
(Free on board price).
- Đối với hàng nhập khẩu là giá mua thực tế của khách hàng tại cửa khẩu nhập
theo hợp đồng, bao gồm cả chi phí vận chuyển(F), phí bảo hiểm (I) từ cửa khẩu đi tới cửa
khẩu đến. Giá tính thuế là giá CIF (Cost, insurance, freight price). Nếu nhập khẩu bằng
đường bộ là giá mua theo điều kiện biên giới Việt Nam (DAF)
- Đối với hợp đồng mua, bán theo phương thức trả tiền chậm và trong giá mua
hàng, giá bán hàng ghi trên hợp đồng, gồm cả lãi suất phải trả, thì giá tính thuế là giá
mua, giá bán đã trừ lãi suất phải trả theo hợp đồng mua, bán.
- Đối với khu chế xuất tại Việt Nam, giá tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu là giá thực
tế đã mua, đã bán theo hợp đồng tại cửa khẩu khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.
- Đối với máy móc thiết bị, phương tiện vận tải đi thuê thì giá tính thuế là giá thuê
theo hợp đồng đã ký với nước ngoài
b – Đối với một số mặt hàng Nhà nước cần quản lý, nếu giá trên hợp đồng thấp
hơn giá bán tối thiểu (đối với hàng xuất khẩu) hoặc giá mua tối thiểu (nếu là hàng nhập
khẩu ), thì giá tính thuế là giá mua hoặc giá bán tối thiểu tại cửa khẩu, theo bảng giá của
Bộ Tài Chính qui định.
c– Tỷ giá dùng để xác định giá tính thuế xuất, nhập khẩu bằng tiền Việt Nam là tỷ
giá mua, bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng giữa tiền Việt
Nam với tiền nước ngoài tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
với cơ quan Hải quan.
Trong mọi trường hợp có thay đổi tỷ giá mà hồ sơ tính thuế nhập khẩu, xuất khẩu
chưa tính kịp thời theo tỷ giá mới và còn trong thời hạn nộp thuế thì Hải quan phải điều
chỉnh lại theo tỷ giá mớí.
2.3.3. Thuế suất:
Thuế suất đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu gồm thuế suất thông thường và thuế
suất ưu đãi.
a– Thuế suất thông thường là thuế suất được qui định trong biểu thuế xuất khẩu và
biểu thuế nhập khẩu .
b– Thuế suất ưu đãi được áp dụng đối với những hàng hóa xuất, nhập khẩu phải
hội đủ một số điều kiện. Cụ thể là:
– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các hiệp định thương mại đã ký kết giữa
Chính Phủ Việt Nam với Chính Phủ nước ngoài, trong đó có điều khoản ưu đãi về thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cho từng mặt hàng với số lượng cụ thể và theo đúng mặt hàng
cùng số lượng đã ghi trong hiệp định.
– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam (nếu là
hàng xuất khẩu ) hoặc sản xuất tại quốc gia có ký kết điều khoản ưu đãi trong quan hệ
thương mại với Việt Nam (nếu đó là hàng nhập khẩu)
- 11 -
Bộ Thương mại Việt Nam khi cấp giấy phép XNK, có ghi rõ số lượng mặt hàng
được áp dụng thuế suất ưu đãi vào giấy phép chuyển hàng. Hải quan căn cứ vào giấy
phép đã có xác nhận của Bộ Thương mại để thu thuế XNK theo mức thuế suất ưu đãi.
2.4 Miễn, giảm và hoàn thuế xuất, nhập khẩu:
2.4.1 Trƣờng hợp đƣợc miễn thuế:
- Hàng viện trợ không hoàn lại: bao gồm hàng viện trợ song phương hoặc đa
phương của các tổ chức chính phủ, liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, hàng viện
trợ không hoàn lại của các tổ chức nhân đạo, giáo dục, y tế, văn hóa nước ngoài hoặc của
các tổ chức tôn giáo quốc tế viện trợ cho các cơ quan khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa và
các tôn giáo của Việt Nam, để phục vụ trực tiếp cho khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa và
tôn giáo.
- Đối với hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để dự hội chợ triển lãm: hết
thời hạn hội chợ phải nhập khẩu về lại Việt Nam (đối với hàng tạm xuất) và phải xuất ra
nước ngoài (đối với hàng tạm nhập)
- Hàng là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép vào cư trú,
làm việc tại Việt Nam hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam trong mức qui định.
- Hàng xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng tiêu
chuẩn miễn trừ theo điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia
(trường hợp này phải có giấy phép xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan cấp)
- Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải do các nhà thầu nước ngoài mang vào Việt
Nam theo phương thức tạm nhập tái xuất để phục vụ thi công công trình, dự án sử dụng
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễm thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu
khi tái xuất, khi kết thúc thời hạn thi công công trình, dự án nhà thầu nước ngoài phải tái
xuất, nếu không thì bị truy thu thuế nhập khẩu.
- Hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rồi xuất khẩu
theo hợp đồng đã ký kết, bao gồm:
* Nhận vật tư, nguyên liệu về sản xuất rồi giao lại toàn bộ thành phẩm.
* Hoặc trả tiền một phần hay toàn bộ vật tư, nguyên liệu để bán lại toàn bộ thành
phẩm cho nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký.
Đối với hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài, rồi
xuất khẩu theo hợp đồng đã ký phải có:
+ Hợp đồng gia công, trong đó có ghi rõ phương thức cung cấp nguyên liệu, vật
liệu, định mức tiêu hao nguyên liệu, thành phẩm phải trả, qui định thanh toán tiền gia
công.
+ Giấy phép do bộ Thương mại cấp có ghi rõ hàng hóa nhập khẩu để gia công cho
nước ngoài.
+ Hợp đồng ủy thác nhập khẩu (nếu là hàng nhập khẩu ủy thác)
Đơn vị nhận hàng gia công phải mở sổ theo dõi và phải đăng ký với cơ quan Hải
quan Tỉnh, thành phố.
Đối với hàng gia công cho nước ngoài chỉ được miễn thuế nhập khẩu của phần
nguyên liệu nhập khẩu để gia công.Thiết bị phương tiện, công cụ sản xuất hoặc nguyên
liệu do nước ngoài thanh toán tiền công, khi nhập khẩu đều phải nộp thuế nhập khẩu .
Trường hợp nhập khẩu nguyên liệu để gia công, nhưng không xuất khẩu sản phẩm
thì phải khai báo và nộp lại số thuế nhập khẩu được miễn trước đó. Nếu cố tình không
- 12 -
khai báo thì ngoài việc truy thu số thuế nhập khẩu, còn phải xử phạt từ 2 đến 5 lần số
thuế không khai báo.
Khi kết thúc hợp đồng gia công, đơn vị phải tổng hợp quyết toán, báo lại với Hải
quan về số nguyên liệu đã nhập khẩu, hàng hóa đã xuất khẩu, số chênh lệch thừa thiếu
nguyên vật liệu .
Hàng hóa mang theo hoặc gởi về nước của công dân Việt Nam đi hợp tác lao
động, hợp tác chuyên gia, công tác học tập ở nước ngoài trong tiêu chuẩn qui định của
chính phủ.
2.4.2. Trƣờng hợp đƣợc xét miễn thuế
Hàng nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, nghiên
cứu khoa học và giáo dục, đào tạo trên cơ sở kế hoạch hàng năm đã được Bộ trưởng bộ
chủ quản duyệt.
Nếu sử dụng không đúng mục đích thì bị truy thu số thuế nhập khẩu đã được
miễn.
Thiết bị máy móc, phương tiện vận chuyển chuyên dùng nhập khẩu để phục vụ
trực tiếp cho các dự án đầu tư là tài sản cố định theo luật đầu tư nước ngoài và luật
khuyến khích đầu tư trong nước.
Hàng là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho các tổ chức,
cá nhân Việt Nam và ngược lại, chỉ được xét miễn thuế nếu trị giá quà tặng cho mỗi cá
nhân không vượt quá 100 USD. Trưòng hợp một lô hàng được tặng cho nhiều người thì
mỗi người cũng chỉ được miễn thuế trong phạm vi 100 USD và tổng trị giá lô hàng cũng
không vượt quá 1.000 USD.
Hàng nhập khẩu để bán hàng miễn thuế tại các đơn vị được cơ quan có thẩm
quyền của Việt Nam cho phép kinh doanh bán loại hàng được miễn thuế để phục vụ cho
người xuất cảnh, các cơ quan đại diện nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam.
Các đơn vị sản xuất, gia công trong nước có hàng hóa bán cho các cửa hàng miễn
thuế được coi là hoạt động xuất khẩu nên các đơn vị phải nộp thuế XK và được hoàn lại
thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu ngoại nhập để sản xuất hàng hóa trên và được xét
miễn thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB.
Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam để bán tại cửa hàng miễn thuế
thì được miễn thuế nhập khẩu.Tuy nhiên, mỗi khi nhập khẩu phải làm thủ tục xét miễn
thuế.
Hàng hóa do các cửa hàng này mua từ thị trường trong nước để bán tại các cửa
hàng này được coi là hàng xuất khẩu và phải nộp thuế xuất khẩu.
2.4.3. Trƣờng hợp đƣợc xét giảm thuế:
Hàng hóa xuất,nhập khẩu trong quá trình vận chuyển, bốc xếp bị hư hỏng, mất
mát có lý do chính đáng. Cơ quan Hải Quan cấp Tỉnh, Thành phố căn cứ mức độ hư hỏng
ra quyết xử lý đã được giám định để giảm thuế xuất, nhập khẩu tương ứng với từng
trường hợp cụ thể.
2.4.4. Hoàn thuế XNK:
- Hàng nhập khẩu vào Việt Nam đã kê khai hàng hóa, đã nhập khẩu và đã nộp thuế
nhập khẩu, nhưng hàng vẫn còn để trong khu vực do Hải quan quản lý tại các cửa khẩu
và sau đó được phép xuất khẩu.
- 13 -
- Hàng hóa xuất khẩu đã kê khai và đã nộp thuế xuất khẩu, nhưng thực tế không
xuất khẩu nữa.
- Hàng hóa đã nộp thuế theo lời khai, nhưng thực tế xuất khẩu hoặc nhập khẩu ít
hơn.
- Hàng hóa là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, được
hoàn thuế tương ứng với tỉ lệ xuất khẩu từng phần.
- Đối với hàng hóa đã xuất khẩu, sau đó phải nhập khẩu trở lại Việt Nam để sửa
chữa, tái chế rồi xuất trả cho khách hàng nước ngoài:
* Hàng hóa do các doanh nghiệp gia công cho khách hàng nước ngoài đã xuất
khẩu, sau đó phải nhập khẩu trở lại Việt Nam để sửa chửa, tái chế rồi tái xuất trả lại cho
khách hàng nước ngoài thì không phải nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu để sửa chữa, tái
chế.
* Hàng do các doanh nghiệp sản xuất từ nguồn nguyên liệu trong nước, đã xuất
khẩu ra nước ngoài nhưng buộc phải nhập khẩu trở lại không phải nộp thuế nhập khẩu
khi tái nhập và được hoàn lại thuế (hoặc không thu thuế) xuất khẩu khi xuất khẩu lần đầu
(nếu có).
* Hàng do các doanh nghiệp sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu hoặc có một phần
nguyên liệu nhập khẩu, đã xuất khẩu ra nước ngoài, buộc phải nhập khẩu trở lại. Không
phải nộp thuế nhập khẩu (khi nhập khẩu ) và được hoàn lại thuế ( không thu thuế) xuất
khẩu khi xuất khẩu lần đầu (nếu có), nhưng phải nộp thuế nhập khẩu đối với phần nguyên
liệu đơn vị đã nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu lần đầu.
Chủ đề 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (Excise duty)
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được quốc hội khoá X thông qua (số 05/1998/QH10)
ngày 20 tháng 5 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ
đặc biệt số 08/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003
Thông tư 05/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 Hướng dẫn thi hành Nghị
định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP
ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
3.1. Khái niệm và tác dụng:
3.1.1. Khái niệm:
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế thu vào một số hàng hoá ở khâu sản xuất, nhập
khẩu và một số dịch vụ theo qui định của Nhà nước.
3.1.2. Tác dụng:
– Hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng của xã hội.
– Điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho ngân sách
– Tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh đối với một số hàng hoá, dịch vụ.
3.2. Phạm vi áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt:
3.2.1. Đối tƣợng chịu thuế:
- 14 -
Đối tượng chịu thuế TTĐB là các mặt hàng nhập khẩu, sản xuất trong nước và các
hoạt động dịch vụ gồm:
a. Hàng hoá:
Thuốc lá điếu, xì gà; rượu; bia; bài lá; vàng mã, hàng mã; ô tô dưới 24
chỗ ngồi; xăng các loại và các chế phẩm để pha chế xăng; máy điều hoà nhiệt độ có
công suất từ 90.000 BTU trở xuống, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi
lanh trên 125cm3; máy bay, du thuyền
b. Hoạt động dịch vụ:
Kinh doanh vũ trường, mát – xa, ka-ra-ô-kê; kinh doanh ca-si-nô, trò chơi bằng
máy jackpot; kinh doanh giải trí có đặt cược; kinh doanh gôn (golf): bán thẻ hội viên, vé
chơi golf, kinh doanh sổ số
3.2.2. Đối tƣợng nộp thuế:
Tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) sản xuất, nhập khẩu hàng hoá và kinh doanh
dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
3.2.3. Những qui định đặc biệt của thuế tiêu thụ đặc biệt:
a– Cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB phải nộp thuế TTĐB và phải nộp
thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá này ở khâu sản xuất đã tiêu thụ.
b– Cơ sở nhập khẩu hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB: phải nộp thuế nhập khẩu, thuế
tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.
c– Cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB phải nộp thuế TTĐB đối với
dịch vụ chịu thuế TTĐB khi cung cấp dịch vụ này và phải nộp thuế GTGT đối với doanh
thu đã chịu thuế TTĐB
d- Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã nộp thuế tiêu thụ đặc
biệt thì khi kê khai thuế TTĐB ở khâu sản xuất được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối
với nguyên liệu nếu có chứng từ hợp pháp
e- Hàng nhập khẩu chịu thuế TTĐB khi vận chuyển phải có biên lai nộp thuế TTĐB và
thuế GTGT hoặc thông báo nộp thuế TTĐB và thuế GTGT kèm theo tờ khai hàng hoá
nhập khẩu đã được cơ quan Thuế kiểm tra, xác nhận
f- Hàng hoá sản xuất trong nước thuộc diện chịu thuế TTĐB khi vận chuyển trên đường
phải có: biên lai nộp thuế ; hoá đơn bán hàng theo mẫu của bộ tài chính đã đăng ký với
cơ quan thuế
g– Hàng chịu thuế TTĐB khi xuất khẩu là đối tượng chịu thuế Giá trị gia tăng tính với
thuế suất 0% (không tính thuế TTĐB trong trường hợp này)
h- Cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà bán
trong nước thì ngoài việc nộp thuế GTGT đối với việc bán hàng còn bị truy thu thuế
TTĐB thay cho cơ sở sản xuất.
3.2.4. Những trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB:
1. Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho
cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu;
2. Hàng hóa nhập khẩu bao gồm:
a) Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,
- 15 -
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, quà biếu, quà tặng
cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ;
b) Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt
Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ;
c) Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không phải
nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
d) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao;
hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; hàng nhập khẩu để bán miễn
thuế theo quy định của pháp luật;
3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá,
hành khách, khách du lịch;
4. Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa
có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui
chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông;
5. Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa
bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá được mua
bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.
3.3. Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt:
Căn cứ tính thuế TTĐB là số lượng của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế, giá tính thuế
và thuế suất
3.3.1. Số lƣợng hàng hoá tính thuế TTĐB:
a. Đối với hàng sản xuất trong nước là số lượng, trong lượng hàng hoá tiêu thụ
chịu thuế TTĐB (bao gồm hàng đã bán, để trao đổi, để biếu tặng người khác hoặc tiêu
dùng sinh hoạt nội bộ của cơ sở)
b. Đối với hàng nhập khẩu là số lượng, trọng lượng ghi trong tờ khai hàng nhập
khẩu của tổ chức, cá nhân có hàng nhập khẩu.
3.3.2. Giá tính thuế TTĐB:
Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ là giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch
vụ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có thuế TTĐB và chưa có thuế giá trị gia tăng,
được xác định cụ thể như sau:
1. Đối với hàng hoá sản xuất trong nước, giá tính thuế TTĐB được xác định như sau:
Giá bán chưa có thuế GTGT
Giá tính thuế TTĐB =
1 + Thuế suất thuế TTĐB
Giá bán chưa có thuế GTGT được xác định theo quy định của pháp luật về thuế
giá trị gia tăng.
Đối với hàng hoá sản xuất trong nước thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi
trường, giá tính thuế TTĐB được xác định như sau:
Giá tính thuế Giá bán chưa có - Thuế bảo
- 16 -
tiêu thụ = thuế GTGT vệ môi trường
đặc biệt 1 + Thuế suất thuế TTĐB
Cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở trực
thuộc hạch toán phụ thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ
đặc biệt là giá do các chi nhánh, cửa hàng bán ra chưa có thuế GTGT. Cơ sở sản xuất bán
hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định, hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ
xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán chưa có thuế GTGT do cơ sở sản xuất
quy định chưa trừ hoa hồng.
Cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở kinh
doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán chưa có thuế
GTGT của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân do
cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.
Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh
thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định theo
quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Đối với hàng nhập khẩu: Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu được xác định như sau:
Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.
Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính
thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.
3. Đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB, giá tính thuế TTĐB là giá chưa có thuế GTGT và
chưa có thuế TTĐB và không loại trừ giá trị vỏ bao bì.
Đối với mặt hàng bia chai nếu có đặt tiền cược vỏ chai, định kỳ hàng quý cơ sở sản xuất
và khách hàng thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai thì số tiền đặt cược tương
ứng giá trị số vỏ chai không thu hồi được phải đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB.
Ví dụ 1: Đối với bia hộp, năm 2010 giá bán của 1lít bia hộp chưa có thuế GTGT là
20.000đ, thuế suất thuế TTĐB mặt hàng bia (từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến hết ngày
31 tháng 12 năm 2012) là 45% thì giá tính thuế TTĐB được xác định như sau:
Giá tính thuế TTĐB 1 lít bia hộp 20.000đ 20.000đ
= = = 13.793đ
1+ 45% 1,45
Ví dụ 2: Quý II/2010, giá bán của một két bia chai Hà Nội chưa có thuế GTGT là
120.000đ/két, thì giá tính thuế TTĐB xác định như sau:
Giá tính thuế TTĐB 120.000đ 120.000đ
1 két bia = = = 82.758đ
1+ 45% 1,45
Ví dụ 3: Quý III năm 2010, Công ty bia A bán 1.000 chai bia cho khách hàng B và có thu
tiền cược vỏ chai với mức 1.200đ/vỏ chai, tổng số tiền đặt cược là 1.200.000đ. Hết quý
- 17 -
Công ty A và khách hàng B thực hiện quyết toán: số vỏ chai thu hồi là 800 vỏ chai, số vỏ
chai không thu hồi được là 200 vỏ chai, căn cứ số lượng vỏ chai thu hồi, Công ty A trả lại
cho khách hàng B số tiền là 960.000đ, số tiền đặt cược tương ứng số vỏ chai không thu
hồi được là 240.000đ (200 vỏ chai x 1.200đ/vỏ chai) Công ty A phải đưa vào doanh thu
tính thuế TTĐB.
4. Đối với hàng hoá gia công là giá tính thuế của hàng hoá bán ra của cơ sở giao gia công
hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm bán hàng chưa
có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB.
5. Đối với hàng hoá sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa cơ sản xuất và cơ sở
sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hoá, công nghệ sản xuất giá tính thuế TTĐB là giá
bán ra chưa có thuế GTGT của cơ sở sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hoá, công
nghệ sản xuất.
6. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm, giá tính thuế tiêu thụ đặc
biệt là giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB của hàng hóa bán theo phương
thức trả tiền một lần, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm.
7. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho, khuyến
mại là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương
tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
8. Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng chịu thuế TTĐB của cơ sở sản xuất để
xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà bán trong nước thì giá tính thuế TTĐB trong
trường hợp này là bán chưa có thuế TTĐB và chưa có thuế GTGT được xác định cụ thể
như sau:
Giá tính thuế Giá bán trong nước của cơ sở xuất khẩu chưa có thuế GTGT
=
TTĐB 1 + Thuế suất thuế TTĐB
Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu kê khai giá bán (đã có thuế GTGT và thuế
TTĐB) làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB thấp hơn 10% so với giá bán trên thị
trường thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của
Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
9. Đối với dịch vụ, giá tính thuế TTĐB là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinh doanh
chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB, được xác định như sau:
Giá tính thuế Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT
=
TTĐB 1 + Thuế suất thuế TTĐB
Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối
với một số dịch vụ quy định như sau:
a) Đối với kinh doanh gôn là doanh thu chưa có thuế GTGT về bán thẻ hội viên, bán vé
chơi gôn, bao gồm cả tiền phí chơi gôn do người chơi gôn, hội viên trả cho cơ sở kinh
doanh gôn (gồm cả tiền phí bảo dưỡng sân cỏ) và tiền ký quỹ (nếu có). Trường hợp
khoản ký quỹ được trả lại người ký quỹ thì cơ sở sẽ được hoàn lại số thuế đã nộp bằng
cách khấu trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo, nếu không khấu trừ thì cơ sở sẽ được
hoàn thuế theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh gôn có kinh doanh các loại hàng
hóa, dịch vụ khác không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì các hàng hóa,
dịch vụ đó không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
- 18 -
Ví dụ 4: cơ sở kinh doanh gôn có tổ chức các hoạt động kinh doanh khách sạn, ăn uống,
bán hàng hóa, hoặc các trò chơi không thuộc diện chịu thuế TTĐB thì các hàng hóa, dịch
vụ này không phải chịu thuế TTĐB.
b) Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, giá tính thuế TTĐB là doanh
thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách
tức là bằng số tiền thu được (chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại
quầy đổi tiền hoặc bàn chơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lại khách hàng.
c) Đối với kinh doanh đặt cược là doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho
khách hàng (giá chưa có thuế GTGT), không bao gồm doanh số bán vé vào cửa xem các
sự kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược.
d) Đối với kinh doanh vũ trường, mát-xa và ka-ra-ô-kê, giá tính thuế là doanh thu chưa
có thuế GTGT của các hoạt động trong vũ trường, cơ sở mát-xa và karaoke, bao gồm cả
doanh thu của dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đi kèm (ví dụ tắm, xông hơi trong cơ
sở mát-xa).
Ví dụ 5: Doanh thu chưa có thuế GTGT kinh doanh vũ trường (bao gồm cả doanh thu
dịch vụ ăn uống) của cơ sở kinh doanh A trong kỳ tính thuế là 100.000.000đ.
100.000.000đ 100.000.000đ
Giá tính thuế TTĐB = = = 71.428.571đ
1 + 40% 1,4
đ) Đối với kinh doanh xổ số là doanh thu bán vé các loại hình xổ số được phép kinh
doanh theo quy định của pháp luật (doanh thu chưa có thuế GTGT).
10. Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 9 Điều
này bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ (nếu
có) mà cơ sở sản xuất kinh doanh được hưởng.
3.3.3. Thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt:
Theo qui định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
ngày 114/11/2008 thuế suất 10% đến 70%.
3.4. Khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nguyên liệu khi sản xuất hàng chịu
thuế TTĐB:
Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB thì
số thuế TTĐB đã nộp ở khâu trước, khi khấu trừ chỉ được tính số tương ứng với số lượng
thành phẩm đã xuất bán nếu có chứng từ hợp pháp.
Ví dụ: Trong tháng 1, cơ sở A sản xuất rượu thuốc có tài liệu sau:
– Mua 10.000 lít rượu 400 của cơ sở B để pha chế rượu thuốc. Giá mua 1 lít rượu
nguyên liệu do B bán là 7000 đ/lít (giá mua chưa có thuế GTGT)– loại rượu này chịu
thuế TTĐB thuế suất 75%
– Trong tháng sử dụng 6.000 lít rượu này để sản xuất được 12.000 chai rượu thuốc
và đã bán được 8.000 chai với giá 12000 đ/chai (giá bán chưa có thuế GTGT), thuế suất
ED rượu thuốc là 15%.
Hãy tính thuế TTĐB mà cơ sở sản xuất A phải nộp?
Giải:
Thuế TTĐB có trong 10.000 lít rượu lúc cơ sở sản xuất B bán cho cơ sở sản xuất A:
- 19 -
7000đ
Thuế TTĐB = 10.000 lít x x 0,75 = 30.000.000đ
1 + 0,75
Cơ sở sản xuất A sử dụng 6000 lít rượu này đã sản xuất được 12.000 chai rượu
thuốc. Số nguyên liệu rượu này chịu số thuế TTĐB tương ứng
30tr x 6000 lít/10.000 lít = 18 trđ.
Cơ sở sản xuất A xuất bán 8.000 chai trong tổng số 12.000 chai rượu thuốc, số
thuế TTĐB tương ứng có trong nguyên liệu để sản xuất ra 8.000 chai rượu thuốc:
18 tr x 8.000 chai
= 12 trđ
12.000 chai
Thuế TTĐB cơ sở sản xuất A phải nộp = Thuế TTĐB đầu ra – thuế TTĐB đầu vào tương
ứng
Thuế TTĐB đầu ra:
8.000 chai x 12000đ x 15%
= 12521739đ
1 + 15%
Thuế TTĐB phải nộp = 12521739 – 12.000.000đ = 521739trđ
3.5. Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt:
Người nộp thuế TTĐB được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau đây:
3.5.1. Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu bao gồm:
a) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại
cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài.
b) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt để giao, bán hàng cho nước
ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện
của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương
tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo qui định của Chính phủ.
c) Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm
nhập tái xuất khi tái xuất khẩu được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương ứng
với số hàng tái xuất khẩu.
d) Hàng nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng tái xuất khẩu ra nước ngoài
được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.
đ) Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc để phục
vụ công việc khác trong thời hạn nhất định đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, khi tái xuất khẩu
được hoàn thuế.
Trường hợp hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu, nếu đã thực tái xuất khẩu trong
thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì
không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng với số hàng thực tế đã tái xuất.
- 20 -
e) Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB theo khai báo, nhưng thực tế nhập khẩu ít
hơn so với khai báo; hàng nhập khẩu trong quá trình nhập khẩu bị hư hỏng, mất có lý do
xác đáng, đã nộp thuế TTĐB.
g) Đối với hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại theo hợp đồng,
giấy phép nhập khẩu (do phía chủ hàng nước ngoài gửi sai), có giám định của cơ quan có
thẩm quyền kiểm nghiệm và xác nhận của chủ hàng nước ngoài mà được phép nhập khẩu
thì cơ quan Hải quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế TTĐB phải nộp, nếu có số thuế đã
nộp thừa thì được hoàn lại, nếu nộp thiếu thì phải nộp đủ số phải nộp.
Trường hợp được phép xuất khẩu trả lại nước ngoài thì được hoàn lại số thuế
TTĐB đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.
Trường hợp trả lại hàng cho bên nước ngoài trong thời hạn chưa phải nộp thuế
nhập khẩu theo chế độ quy định thì cơ quan Hải quan kiểm tra thủ tục và thực hiện việc
không thu thuế TTĐB phù hợp với số hàng nhập khẩu trả lại nước ngoài.
3.5.2. Hàng hoá là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu
được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương ứng với số nguyên liệu dùng để sản
xuất hàng hoá thực tế xuất khẩu.
3.5.3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, chia, tách, giải thể,
phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước
có số thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số
thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa.
4. Hƣớng dẫn khai thuế TTĐB trên phần mềm hỗ trợ khai thuế của Tổng cục Thuế
Chủ đề 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Value Added Tax)
CHƢƠNG 2: HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ GIẤ TRỊ GIA
TĂNG
(THÔNG TƯ Số: 06/2012/TT- BTC ngày 11/1/2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày
08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ)
1. Khái niệm, đối tƣợng chịu thuế, đối tƣợng nộp thuế
1.1. Khái niệm:
Thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch
vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
1.2. Đối tƣợng nộp thuế:
Tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và mọi tổ chức, cá nhân có nhập khẩu hàng hóa
chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế GTGT.
1.3. Đối tƣợng chịu thuế:
Luật thuế GTGT quy định tất cả hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh
và tiêu dùng là đối tượng chịu thuế GTGT.
Tiêu dùng hiểu theo nghĩa rộng, chung cho toàn xã hội bao gồm tiêu dùng cho sản
xuất kinh doanh, dùng cho các hoạt động không kinh doanh và tiêu dùng cá nhân.
1.4. Đối tƣợng không chịu thuế GTGT: