Điện tử số

  • 246 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 246 trang

Nội dung text: Điện tử số

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
ĐIỆN TỬ SỐ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2006
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
ĐIỆN TỬ SỐ
Biên soạn : ThS. TRẦN THỊ THÚY HÀ
LỜI GIỚI THIỆU
Cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ tiếp tục đợc
ứng dụng ngày càng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật
cũng như đời sống xã hội.
Việc xử lý tín hiệu trong các thiết bị điện tử hiện đại đều dựa trên cơ sở nguyên lý số. Bởi
vậy việc hiểu sâu sắc về điện tử số là điều không thể thiếu được đối với kỹ sư điện tử hiện nay.
Nhu cầu hiểu biết về kỹ thuật số không phải chỉ riêng đối với các kỹ sư điện tử mà còn đối với
nhiều cán bộ kỹ thuật chuyên ngành khác có sử dụng các thiết bị điện tử.
Tài liệu này giới thiệu một cách hệ thống các phần tử cơ bản trong các mạch điện tử số kết
hợp với các mạch điển hình, giải thích các khái niệm cơ bản về cổng điện tử số, các phương pháp
phân tích và thiết kế mạch logic cơ bản.
Tài liệu bao gồm các kiến thức cơ bản về mạch cổng logic, cơ sở đại số logic, mạch logic tổ
hợp, các trigơ, mạch logic tuần tự, các mạch phát xung và tạo dạng xung, các bộ nhớ thông dụng.
Đặc biệt là trong tài liệu này có bổ xung thêm phần logic lập trình và ngôn ngữ mô tả phần cứng
VHDL. Đây là ngôn ngữ phổ biến hiện nay dùng để tạo mô hình cho các hệ thống kỹ thuật số. Tất
cả gồm 9 chương. Trước và sau mỗi chương đều có phần giới thiệu và phần tóm tắt để giúp người
học dễ nắm bắt kiến thức hơn. Các câu hỏi ôn tập để người học kiểm tra mức độ nắm kiến thức
sau khi học mỗi chương. Trên cơ sở các kiến thức căn bản, tài liệu đã cố gắng tiếp cận các vấn đề
hiện đại, đồng thời liên hệ với thực tế kỹ thuật.
Tài liệu gồm có 9 chương được bố cục như sau:
Chương 1: Hệ đếm
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
Chương 3: Cổng logic TTL và CMOS
Chương 4: Mạch logic tổ hợp.
Chương 5: Mạch logic tuần tự.
Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung.
Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn.
Chương 8: Logic lập trình.
Chương 9 : Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL.
Do thời gian có hạn nên tài liệu này không tránh khỏi thiếu sót, rất mong người đọc góp ý.
Các ý kiến xin gửi về Khoa Kỹ thuật Điện tử 1- Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.
Xin trân trọng cảm ơn.
1
Chương 1: Hệ đếm
CHƯƠNG 1: HỆ ĐẾM
GIỚI THIỆU
Khi nói đến số đếm, người ta thường nghĩ ngay đến hệ thập phân với 10 chữ số được ký
hiệu từ 0 đến 9. Máy tính hiện đại không sử dụng số thập phân, thay vào đó là số nhị phân với hai
ký hiệu là 0 và 1. Khi biểu diễn các số nhị phân rất lớn, người ta thay nó bằng các số bát phân
(Octal) và thập lục phân (HexaDecimal).
Đếm số lượng của các đại lượng là một nhu cầu của lao động, sản xuất. Ngừng một quá
trình đếm, ta được một biểu diễn số. Các phương pháp đếm và biểu diễn số được gọi là hệ đếm.
Hệ đếm không chỉ được dùng để biểu diễn số mà còn là công cụ xử lý.
Có rất nhiều hệ đếm, chẳng hạn như hệ La Mã, La Tinh ... Hệ đếm vừa có tính đa dạng vừa
có tính đồng nhất và phổ biến. Mỗi hệ đếm có ưu điểm riêng của nó nên trong kĩ thuật số sẽ sử
dụng một số hệ để bổ khuyết cho nhau.
Trong chương này không chỉ trình bày các hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ bát phân, hệ thập
lục phân và còn nghiên cứu cách chuyển đổi giữa các hệ đếm. Chương này cũng đề cập đến số nhị
phân có dấu và khái niệm về dấu phẩy động.
NỘI DUNG
1.1. BIỂU DIỄN SỐ
Nguyên tắc chung của biểu diễn là dùng một số hữu hạn các ký hiệu ghép với nhau theo qui
ước về vị trí. Các ký hiệu này thường được gọi là chữ số. Do đó, người ta còn gọi hệ đếm là hệ
thống số. Số ký hiệu được dùng là cơ số của hệ ký hiệu là r. Giá trị biểu diễn của các chữ khác
nhau được phân biệt thông qua trọng số của hệ. Trọng số của một hệ đếm bất kỳ sẽ bằng ri, với i
là một số nguyên dương hoặc âm.
Bảng 1.1 là liệt kê tên gọi, số ký hiệu và cơ số của một vài hệ đếm thông dụng.
Tên hệ đếm Số ký hiệu Cơ số (r)
Hệ nhị phân (Binary) 0, 1 2
Hệ bát phân (Octal) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8
Hệ thập phân (Decimal) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10
Hệ thập lục phân (Hexadecimal) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 16
Bảng 1.1
Người ta cũng có thể gọi hệ đếm theo cơ số của chúng. Ví dụ: Hệ nhị phân = Hệ cơ số 2, Hệ
thập phân = Hệ cơ số 10...
2
Chương 1: Hệ đếm
Dưới đây, ta sẽ trình bày tóm tắt một số hệ đếm thông dụng.
1.1.1 Hệ thập phân
Các ký hiệu của hệ như đã nêu ở bảng 1.1. Khi ghép các ký hiệu với nhau ta sẽ được một
biểu diễn. Ví dụ: 1265,34 là biểu diễn số trong hệ thập phân:
1265.34 = 1 × 103 + 2 × 102 + 6 × 101 + 5 × 100 + 3 × 10−1 + 4 × 10−2
Trong phân tích trên, 10n là trọng số của hệ; các hệ số nhân chính là ký hiệu của hệ. Như
vậy, giá trị biểu diễn của một số trong hệ thập phân sẽ bằng tổng các tích của ký hiệu (có trong
biểu diễn) với trọng số tương ứng. Một cách tổng quát:
N10 = d n −1 × 10n −1 + ... + d1 × 101 + d 0 × 100 + d −1 × 10−1 + ... + d − m × 10− m
−m
= ∑ di × 10i
n −1
trong đó, N10 : biểu diễn bất kì theo hệ 10,
d : các hệ số nhân (ký hiệu bất kì của hệ),
n : số chữ số ở phần nguyên,
m : số chữ số ở phần phân số.
Ưu điểm của hệ thập phân là tính truyền thống đối với con người. Đây là hệ mà con người
dễ nhận biết nhất. Ngoài ra, nhờ có nhiều ký hiệu nên khả năng biểu diễn của hệ rất lớn, cách biểu
diễn gọn, tốn ít thời gian viết và đọc.
Nhược điểm chính của hệ là do có nhiều ký hiệu nên việc thể hiện bằng thiết bị kỹ thuật sẽ
khó khăn và phức tạp.
Biểu diễn số tổng quát:
Với cơ số bất kì r và d bằng hệ số a tuỳ ý ta sẽ có công thức biểu diễn số chung cho tất cả
các hệ đếm:
N = a n −1 × r n −1 + ... + a1 × r1 + a 0 × r 0 + a −1 × r −1 + ... + a − m × r − m
−m
= ∑ a i × ri
n −1
Trong một số trường hợp, ta phải thêm chỉ số để tránh nhầm lẫn giữa biểu diễn của các hệ.
Ví dụ: 3610 , 368 , 3616 .
1.1.2 Hệ nhị phân
1.1.2.1. Tổ chức hệ nhị phân
Hệ nhị phân (Binary number system) còn gọi là hệ cơ số hai, gồm chỉ hai ký hiệu 0 và 1, cơ
số của hệ là 2, trọng số của hệ là 2n. Cách đếm trong hệ nhị phân cũng tương tự như hệ thập phân.
Khởi đầu từ giá trị 0, sau đó ta cộng liên tiếp thêm 1 vào kết quả đếm lần trước. Nguyên tắc cộng
nhị phân là : 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 10 (102 = 210).
3
Chương 1: Hệ đếm
Trong hệ nhị phân, mỗi chữ số chỉ lấy 2 giá trị hoặc 0 hoặc 1 và được gọi tắt là "bit". Như
vậy, bit là số nhị phân 1 chữ số. Số bit tạo thành độ dài biểu diễn của một số nhị phân. Một số nhị
phân có độ dài 8 bit được gọi 1 byte. Số nhị phân hai byte gọi là một từ (word). Bit tận cùng bên
phải gọi là bit bé nhất (LSB – Least Significant Bit) và bit tận cùng bên trái gọi là bit lớn nhất
(MSB - Most Significant Bit).
Biểu diễn nhị phân dạng tổng quát :
N 2 = b n −1b n −2 ....b1b0 .b −1b −2 ....b− m
Trong đó, b là hệ số nhân của hệ. Các chỉ số của hệ số đồng thời cũng bằng lũy thừa của
trọng số tương ứng. Ví dụ :
1 1 0. 0 0 → số nhị phân phân số
22 21 20 2−1 2−2 → trọng số tương ứng.
Các giá trị 210 = 1024 được gọi là 1Kbit, 220 = 1048576 - Mêga Bit ...
Ta có dạng tổng quát của biểu diễn nhị phân như sau:
N2 = b n −1 × 2n −1 + ... + b1 × 21 + b0 × 20 + b −1 × 2−1 + ... + b − m × 2− m
−m
= ∑ b i × 2i
n −1
Trong đó, b là hệ số nhân lấy các giá trị 0 hoặc 1.
1.1.2.2. Các phép tính trong hệ nhị phân
a. Phép cộng
Qui tắc cộng hai số nhị phân 1 bit đã nêu ở trên.
b. Phép trừ
Qui tắc trừ hai bit nhị phân cho nhau như sau :
0-0 =0; 1-1 =0 ; 1-0=1; 10 - 1 = 1 (mượn 1)
Khi trừ nhiều bit nhị phân, nếu cần thiết ta mượn bit kế tiếp có trọng số cao hơn. Lần trừ kế
tiếp lại phải trừ thêm 1.
c. Phép nhân
Qui tắc nhân hai bit nhị phân như sau:
0x0=0 , 0x1=0 ,1x0=0 ,1x1=1
Phép nhân hai số nhị phân cũng được thực hiện giống như trong hệ thập phân.
Chú ý : Phép nhân có thể thay bằng phép dịch và cộng liên tiếp.
d. Phép chia
Phép chia nhị phân cũng tương tự như phép chia hai số thập phân.
Ưu điểm chính của hệ nhị phân là chỉ có hai ký hiệu nên rất dễ thể hiện bằng các thiết bị cơ,
điện. Các máy vi tính và các hệ thống số đều dựa trên cơ sở hoạt động nhị phân (2 trạng thái). Do
4
Chương 1: Hệ đếm
đó, hệ nhị phân được xem là ngôn ngữ của các mạch logic, các thiết bị tính toán hiện đại - ngôn
ngữ máy.
Nhược điểm của hệ là biểu diễn dài, mất nhiều thời gian viết, đọc.
1.1.3 Hệ bát phân và thập lục phân
1.1.3.1 Hệ bát phân
1. Tổ chức của hệ : Nhằm khắc phục nhược điểm của hệ nhị phân, người ta thiết lập các hệ
đếm có nhiều ký hiệu hơn, nhưng lại có quan hệ chuyển đổi được với hệ nhị phân. Một trong số
đó là hệ bát phân (hay hệ Octal, hệ cơ số 8).
Hệ này gồm 8 ký hiệu : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Cơ số của hệ là 8. Việc lựa chọn cơ số 8 là
xuất phát từ chỗ 8 = 23. Do đó, mỗi chữ số bát phân có thể thay thế cho 3 bit nhị phân.
Dạng biểu diễn tổng quát của hệ bát phân như sau:
N8 = O n −1 × 8n −1 + ... + O0 × 80 + O −1 × 8−1 + ... + O − m × 8− m
−m
= ∑ Oi × 8i
n −1
Lưu ý rằng, hệ thập phân cũng đếm tương tự và có giải rộng hơn hệ bát phân, nhưng không
thể tìm được quan hệ 10 = 2n (với n nguyên).
2. Các phép tính trong hệ bát phân
a. Phép cộng
Phép cộng trong hệ bát phân được thực hiện tương tự như trong hệ thập phân. Tuy nhiên,
khi kết quả của việc cộng hai hoặc nhiều chữ số cùng trọng số lớn hơn hoặc bằng 8 phải nhớ lên
chữ số có trọng số lớn hơn kế tiếp.
b. Phép trừ
Phép trừ cũng được tiến hành như trong hệ thâp phân. Chú ý rằng khi mượn 1 ở chữ số có
trọng số lớn hơn thì chỉ cần cộng thêm 8 chứ không phải cộng thêm 10.
Các phép tính trong hệ bát phân ít được sử dụng. Do đó, phép nhân và phép chia dành lại
như một bài tập cho người học.
1.1.3.2 Hệ thập lục phân
1.Tổ chức của hệ
Hệ thập lục phân (hay hệ Hexadecimal, hệ cơ số 16). Hệ gồm 16 ký hiệu là 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
Trong đó, A = 1010 , B = 1110 , C = 1210 , D = 1310 , E = 1410 , F = 1510 .
Cơ số của hệ là 16, xuất phát từ yếu tố 16 = 24. Vậy, ta có thể dùng một từ nhị phân 4 bit
(từ 0000 đến 1111) để biểu thị các ký hiệu thập lục phân. Dạng biểu diễn tổng quát:
5
Chương 1: Hệ đếm
N16 = H n −1 ×16n −1 + .... + H 0 × 160 + H −1 × 16−1 + .... + H − m × 16− m
−m
= ∑ Hi ×16i
n −1
2. Các phép tính trong hệ cơ số 16
a. Phép cộng
Khi tổng hai chữ số lớn hơn 15, ta lấy tổng chia cho 16. Số dư được viết xuống chữ số tổng
và số thương được nhớ lên chữ số kế tiếp. Nếu các chữ số là A, B, C, D, E, F thì trước hết, ta phải
đổi chúng về giá trị thập phân tương ứng rồi mới cộng.
b. Phép trừ
Khi trừ một số bé hơn cho một số lớn hơn ta cũng mượn 1 ở cột kế tiếp bên trái, nghĩa là
cộng thêm 16 rồi mới trừ.
c. Phép nhân
Muốn thực hiện phép nhân trong hệ 16 ta phải đổi các số trong mỗi thừa số về thập phân,
nhân hai số với nhau. Sau đó, đổi kết quả về hệ 16.
1.2. CHUYỂN ĐỔI CƠ SỐ GIỮA CÁC HỆ ĐẾM
1.2.1. Chuyển đổi từ hệ cơ số 10 sang các hệ khác
Để thực hiện việc đổi một số thập phân đầy đủ sang các hệ khác ta phải chia ra hai phần:
phần nguyên và phân số.
Đối với phần nguyên: ta chia liên tiếp phần nguyên của số thập phân cho cơ số của hệ cần
chuyển đến, số dư sau mỗi lần chia viết đảo ngược trật tự là kết quả cần tìm. Phép chia dừng lại
khi kết quả lần chia cuối cùng bằng 0.
Ví dụ: Đổi số 5710 sang số nhị phân.
Bước chia được dư
1 57/2 28 1 LSB
2 28/2 14 0
3 14/2 7 0
4 7/2 3 1
5 3/2 1 1
6 1/2 0 1 MSB
Viết đảo ngược trật tự, ta có : 5710 = 1110012
Đối với phần phân số : ta nhân liên tiếp phần phân số của số thập phân với cơ số của hệ cần
chuyển đến, phần nguyên thu được sau mỗi lần nhân, viết tuần tự là kết quả cần tìm. Phép nhân
dừng lại khi phần phân số triệt tiêu.
Ví dụ: Đổi số 57,3437510 sang số nhị phân.
6
Chương 1: Hệ đếm
Phần nguyên ta vừa thực hiện ở ví dụ a), do đó chỉ cần đổi phần phân số 0,375.
Bước Nhân Kết quả Phần nguyên
1 0,375 x 2 0.75 0
2 0,75 x 2 1.5 1
3 0,5 x 2 1.0 1
4 0,0 x 2 0 0
Kết quả : 0,37510 = 0,01102
Sử dụng phần nguyên đã có ở ví dụ 1) ta có : 57,37510 = 111001.01102
1.2.2. Đổi một biểu diễn trong hệ bất kì sang hệ thập phân
Muốn thực hiện phép biến đổi, ta dùng công thức :
N10 = a n −1 × r n −1 + .... + a 0 × r 0 + a −1 × r −1 + .... + a − m × r − m
Thực hiện lấy tổng vế phải sẽ có kết quả cần tìm. Trong biểu thức trên, ai và r là hệ số và cơ
số hệ có biểu diễn.
1.2.3. Đổi các số từ hệ nhị phân sang hệ cơ số 8 và 16
Vì 8 = 23 và 16 = 24 nên ta chỉ cần dùng một số nhị phân 3 bit là đủ ghi 8 ký hiệu của hệ cơ
số 8 và từ nhị phân 4 bit cho hệ cơ số 16.
Do đó, muốn đổi một số nhị phân sang hệ cơ số 8 và 16 ta chia số nhị phân cần đổi, kể từ
dấu phân số sang trái và phải thành từng nhóm 3 bit hoặc 4 bit. Sau đó thay các nhóm bit đã phân
bằng ký hiệu tương ứng của hệ cần đổi tới.
Ví dụ:
a. Đổi số 110111,01112 sang số hệ cơ số 8
Tính từ dấu phân số, ta chia số này thành các nhóm 3 bit như sau :
110 111 , 011 100
↓ ↓ ↓ ↓
6 7 3 4
Kết quả: 110111,01112 = 67,348. ( Ta đã thêm 2 số 0 để tiện biến đổi).
b. Đổi số nhị phân 111110110,011012 sang số hệ cơ số 16
Ta phân nhóm và thay thế như sau :
0001 1111 0110 0110 1000
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 F 6 6 8
Kết quả: 111110110,011012 = 1F6,6816
7
Chương 1: Hệ đếm
1.3 SỐ NHỊ PHÂN CÓ DẤU
1.3.1 Biểu diễn số nhị phân có dấu
Có ba phương pháp thể hiện số nhị phân có dấu sau đây.
1. Sử dụng một bit dấu. Trong phương pháp này ta dùng một bit phụ, đứng trước các bit trị
số để biểu diễn dấu, ‘0’ chỉ dấu dương (+), ‘1’ chỉ dấu âm (-).
2. Sử dụng phép bù 1. Giữ nguyên bit dấu và lấy bù 1 các bit trị số (bù 1 bằng đảo của các
bit cần được lấy bù).
3. Sử dụng phép bù 2
Là phương pháp phổ biến nhất. Số dương thể hiện bằng số nhị phân không bù (bit dấu bằng
0), còn số âm được biểu diễn qua bù 2 (bit dấu bằng 1). Bù 2 bằng bù 1 cộng 1.
Có thể biểu diễn số âm theo phương pháp bù 2 xen kẽ: bắt đầu từ bit LSB, dịch về bên trái,
giữ nguyên các bit cho đến gặp bit 1 đầu tiên và lấy bù các bit còn lại. Bit dấu giữ nguyên.
1.3.2 Các phép cộng và trừ số nhị phân có dấu
Như đã nói ở trên, phép bù 1 và bù 2 thường được áp dụng để thực hiện các phép tính nhị
phân với số có dấu.
1. Biểu diễn theo bit dấu
a. Phép cộng
Hai số cùng dấu: cộng hai phần trị số với nhau, còn dấu là dấu chung.
Hai số khác dấu và số âm có trị số nhỏ hơn: cộng trị số của số dương với bù 1 của số âm.
Bit tràn được cộng thêm vào kết quả trung gian. Dấu là dấu dương.
Hai số khác dấu và số âm có trị số lớn hơn: cộng trị số của số dương với bù 1 của số âm.
Lấy bù 1 của tổng trung gian. Dấu là dấu âm.
b. Phép trừ. Nếu lưu ý rằng, - (-) = + thì trình tự thực hiện phép trừ trong trường hợp này
cũng giống phép cộng.
2. Cộng và trừ các số theo biểu diễn bù 1
a. Cộng
Hai số dương: cộng như cộng nhị phân thông thường, kể cả bit dấu.
Hai số âm: biểu diễn chúng ở dạng bù 1 và cộng như cộng nhị phân, kể cả bit dấu. Bit tràn
cộng vào kết quả. Chú ý, kết quả được viết dưới dạng bù 1.
Hai số khác dấu và số dương lớn hơn: cộng số dương với bù 1 của số âm. Bit tràn được
cộng vào kết quả.
Hai số khác dấu và số âm lớn hơn: cộng số dương với bù 1 của số âm. Kết quả không có bit
tràn và ở dạng bù 1.
b. Trừ
Để thực hiện phép trừ, ta lấy bù 1 của số trừ, sau đó thực hiện các bước như phép cộng.
8
Chương 1: Hệ đếm
3. Cộng và trừ nhị phân theo biểu diễn bù 2
a. Cộng
Hai số dương: cộng như cộng nhị phân thông thường. Kết quả là dương.
Hai số âm: lấy bù 2 cả hai số hạng và cộng, kết quả ở dạng bù 2.
Hai số khác dấu và số dương lớn hơn: lấy số dương cộng với bù 2 của số âm. Kết quả bao
gồm cả bit dấu, bit tràn bỏ đi.
Hai số khác dấu và số âm lớn hơn: số dương được cộng với bù 2 của số âm, kết quả ở dạng
bù 2 của số dương tương ứng. Bit dấu là 1.
b. Phép trừ
Phép trừ hai số có dấu là các trường hợp riêng của phép cộng. Ví dụ, khi lấy +9 trừ đi +6 là
tương ứng với +9 cộng với -6.
1.4. DẤU PHẨY ĐỘNG
1.4.1 Biểu diễn theo dấu phẩy động
Gồm hai phần: số mũ E (phần đặc tính) và phần định trị M (trường phân số). E có thể có độ
dài từ 5 đến 20 bit, M từ 8 đến 200 bit phụ thuộc vào từng ứng dụng và độ dài từ máy tính. Thông
thường dùng 1 số bit để biểu diễn E và các bit còn lại cho M với điều kiện:
1/ 2 ≤ M ≤ 1
E và M có thể được biểu diễn ở dạng bù 2. Giá trị của chúng được hiệu chỉnh để đảm bảo
mối quan hệ trên đây được gọi là chuẩn hóa.
1.4.2 Các phép tính với biểu diễn dấu phẩy động
Giống như các phép tính của hàm mũ. Giả sử có hai số theo dấu phẩy động đã chuẩn hóa:
E
( )
X = 2E x ( M x ) và Y = 2 y M y thì:
Tích: Z = X.Y = 2 x
E +E y
( M x .M y ) = 2E M z
Z
Thương: W = X / Y = 2 x
E −E y
( M x / M y ) = 2E M w
w
Muốn lấy tổng và hiệu, cần đưa các số hạng về cùng số mũ, sau đó số mũ của tổng và hiệu
sẽ lấy số mũ chung, còn định trị của tổng và hiệu sẽ bằng tổng và hiệu các định trị.
TÓM TẮT
Trong chương này chúng ta giới thiệu về một số hệ đếm thường được sử dụng trong hệ
thống số: hệ nhị phân, hệ bát phân, hệ thập lục phân. Và phương pháp chuyển đổi giữa các hệ đếm
đó.
Ngoài ra còn giới thiệu các phép tính số học trong các hệ đó.
9
Chương 1: Hệ đếm
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Định nghĩa thế nào là bit, byte?
2. Đổi số nhị phân sau sang dạng bát phân: 0101 1111 0100 1110
a. 57514
b. 57515
c. 57516
d. 57517
3. Thực hiện phép tính hai số thập lục phân sau: 132,4416 + 215,0216.
a. 347,46
b. 357,46
c. 347,56
d. 357,67
4. Thực hiện phép cộng hai số có dấu sau theo phương pháp bù 1:
0000 11012 + 1000 10112
a. 0000 0101
b. 0000 0100
c. 0000 0011
d. 0000 0010
5. Thực hiện phép cộng hai số có dấu sau theo phương pháp bù 2:
0000 11012 – 1001 10002
a. 1000 1110
b. 1000 1011
c. 1000 1100
d. 1000 1110
6. Hai byte có bao nhiêu bit?
a. 16
b. 8
c. 32
d. 64
10
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
CHƯƠNG 2: ĐẠI SỐ BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU
DIỄN HÀM
GIỚI THIỆU CHUNG
Trong mạch số, các tín hiệu thường cho ở hai mức điện áp, ví dụ 0 V và 5 V. Những linh
kiện điện tử dùng trong mạch số làm việc ở một trong hai trạng thái, ví dụ transistor lưỡng cực
làm việc ở chế độ khóa (tắt), hoặc thông..
Do vậy, để mô tả hoạt động của các mạch số, người ta dùng hệ nhị phân (Binary), hai
trạng thái của các linh kiện trong mạch được mã hóa tương ứng thành 1 và 0.
Một bộ môn đại số được phát triển từ cuối thể kỷ 19 mang tên chính người sáng lập ra nó,
đại số Boole, còn được gọi là đại số logic rất thích hợp cho việc mô tả mạch số. Đại số Boole là
công cụ toán học quan trọng để thiết kế và phân tích mạch số. Các kỹ sư, các nhà chuyên môn
trong lĩnh vực điện tử, tin học, thông tin, điều khiển.. đều cần phải nắm vững công cụ này để có
thể đi sâu vào mọi lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật số.
84 năm sau, đại số Boole đã được Shannon phát triển thành lý thuyết chuyển mạch. Nhờ
các công trình của Shannon, về sau này, các nhà kỹ thuật đã dùng đại số Boole để phân tích và
thiết kế các mạch vi tính. Trạng thái "đúng", "sai" trong bài toán logic được thay thế bằng trạng
thái "đóng", "ngắt" của một chuyển mạch (CM). Mối quan hệ nhân quả trong bài toán logic được
thay bởi mối quan hệ giữa dòng điện trong mạch với trạng thái các CM gắn trên đoạn mạch ấy.
Mối quan hệ này sẽ được thể hiện bằng một hàm toán học, có tên là hàm chuyển mạch. Khi đó,
các trạng thái của CM : "đóng" = 1 và "ngắt" = 0. Hình 2-1 mô tả điều vừa nói. Ở đây, trạng thái
của CM được kí hiệu bằng chữ cái A.
Về thực chất, hàm chuyển mạch là một trường hợp cụ
thể của hàm logic. Do đó, đại số Boole ứng với trường hợp
này cũng được gọi là đại số chuyển mạch. Mặc dù vậy, trong
CM ở trạng một số tài liệu người ta vẫn thường gọi nó là đại số logic hay
thái Ngắt:
đại số Boole.
A= 0
Ngày nay, đại số Boole không chỉ giới hạn trong lĩnh
vực kĩ thuật chuyển mạch mà còn là công cụ phân tích và
thiết kế các mạch số, đặc biệt là lĩnh vực máy tính. Cấu kiện
CM ở trạng làm chuyển mạch được thay bằng Diode, Transistor, các mạch
thái Đóng: tích hợp, băng từ... Hoạt động của các cấu kiện này cũng được
A=1 đặc trưng bằng hai trạng thái: thông hay tắt, dẫn điện hay
không dẫn điện... Do đó, hai giá trị hệ nhị phân vẫn được
dùng để mô tả trạng thái của chúng.
Đại số logic chỉ có 3 hàm cơ bản nhất, đó là hàm "Và",
hàm "Hoặc" và hàm "Đảo". Đặc điểm nổi bật của đại số logic
là cả hàm lẫn biến chỉ lấy hai giá trị hoặc 1 hoặc 0.
11
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
Trong chương này, ta sẽ đề cập đến các tiên đề, định lý, các cách biểu biễn hàm Boole và
một số phương pháp rút gọn hàm. Ngoài ra, chương này cũng xét các loại cổng logic và các tham
số chính của chúng.
NỘI DUNG
2.1 ĐẠI SỐ BOOLE
2.1.1. Các định lý cơ bản:
STT Tên gọi Dạng tích Dạng tổng
1 Đồng nhất X.1 = X X+0=X
2 Phần tử 0, 1 X.0 = 0 X+1=1
3 Bù X.X = 0 X + X =1
4 Bất biến X.X = X X+X=X
5 Hấp thụ X + X.Y = X X.(X + Y) = X
6 Phủ định đúp X=X
7 Định lý ( X.Y.Z...) = X + Y + Z + ... ( X + Y + Z + ...) = X.Y.Z...
DeMorgan
Bảng 2.1. Một số định lý thông dụng trong đại số chuyển mạch
2.1.2 Các định luật cơ bản:
+ Hoán vị: X.Y = Y.X , X + Y = Y + X
+ Kết hợp: X. ( Y.Z ) = ( X.Y ) .Z , X + ( Y + Z ) = ( X + Y ) + Z
+ Phân phối: X. ( Y + Z ) = X.Y + X.Z , ( X + Y ) . ( X + Z ) = X + Y.Z
2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM BOOLE
Như đã nói ở trên, hàm logic được thể hiện bằng những biểu thức đại số như các môn toán
học khác. Đây là phương pháp tổng quát nhất để biểu diễn hàm logic. Ngoài ra, một số phương
pháp khác cũng được dùng để biểu diễn loại hàm này. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và ứng
dụng riêng của nó. Dưới đây là nội dung của một số phương pháp thông dụng.
2.2.1 Bảng trạng thái
Liệt kê giá trị (trạng thái) mỗi biến theo từng cột và giá trị hàm theo một cột riêng (thường
là bên phải bảng). Bảng trạng thái còn được gọi là bảng sự thật hay bảng chân lý.
12
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
m A B C f
m0 0 0 0 0
m1 0 0 1 0
m2 0 1 0 0
m3 0 1 1 0
m4 1 0 0 0
m5 1 0 1 0
m6 1 1 0 0
m7 1 1 1 1
Bảng 2.2. Bảng trạng thái hàm 3 biến
Đối với hàm n biến sẽ có 2n tổ hợp độc lập. Các tổ hợp này được kí hiệu bằng chữ mi, với i
= 0 đến 2n -1 (xem bảng 2-2) và có tên gọi là các hạng tích hay còn gọi là mintex.
Vì mỗi hạng tích có thể lấy 2 giá trị là 0 hoặc 1, nên nếu có n biến thì số hàm mà bảng
n
trạng thái có thể thiết lập được sẽ là: N = 22
2.2.2 Phương pháp bảng Các nô (Karnaugh)
Tổ chức của bảng Các nô: Các tổ hợp biến được viết theo một dòng (thường là phía trên) và
một cột (thường là bên trái). Như vậy, một hàm logic có n biến sẽ có 2n ô. Mỗi ô thể hiện một
hạng tích hay một hạng tổng, các hạng tích trong hai ô kế cận chỉ khác nhau một biến.
Tính tuần hoàn của bảng Các nô: Không những các ô kế cận khác nhau một biến mà các ô
đầu dòng và cuối dòng, đầu cột và cuối cột cũng chỉ khác nhau một biến (kể cả 4 góc vuông của
bảng). Bởi vậy các ô này cũng gọi là kế cận.
Muốn thiết lập bảng Các nô của một hàm đã cho dưới dạng chuẩn tổng các tích, ta chỉ việc
ghi giá trị 1 vào các ô ứng với hạng tích có mặt trong biểu diễn, các ô còn lại sẽ lấy giá trị 0 (theo
định lý DeMorgan). Nếu hàm cho dưới dạng tích các tổng, cách làm cũng tương tự, nhưng các ô
ứng với hạng tổng có trong biểu diễn lại lấy giá trị 0 và các ô khác lấy giá trị 1.
2.2.3 Phương pháp đại số
Có 2 dạng biểu diễn là dạng tuyển (tổng các tích) và dạng hội (tích các tổng).
+ Dạng tuyển: Mỗi số hạng là một hạng tích hay mintex, thường kí hiệu bằng chữ "mi".
+ Dạng hội: Mỗi thừa số là hạng tổng hay maxtex, thường được kí hiệu bằng chữ "Mi".
Nếu trong tất cả mỗi hạng tích hay hạng tổng có đủ mặt các biến, thì dạng tổng các tích hay tích
các tổng tương ứng được gọi là dạng chuẩn. Dạng chuẩn là duy nhất.
Tổng quát, hàm logic n biến có thể biểu diễn chỉ bằng một dạng tổng các tích:
2n −1
f ( X n −1,..., X 0 ) = ∑ a i mi
i =0
13
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
hoặc bằng chỉ một dạng tích các tổng:
2n −1
f ( X n −1,..., X 0 ) = ∏ ( a i + mi )
i =0
Ở đây, ai chỉ lấy hai giá trị 0 hoặc 1. Đối với một hàm thì mintex và maxtex là bù của nhau.
2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP RÚT GỌN HÀM
2.3.1. Phương pháp đại số
Dựa vào các định lý đã học để đưa biểu thức về dạng tối giản.
Ví dụ: Hãy đưa hàm logic về dạng tối giản:
f = AB + AC + BC
Áp dụng định lý, A + A = 1 , X + XY = X ta có:
f = AB + AC + BC ( A + A )
= AB + ABC + AC + ABC
= AB + AC
Vậy nếu trong tổng các tích, xuất hiện một biến và đảo của biến đó trong hai số hạng khác
nhau, các thừa số còn lại trong hai số hạng đó tạo thành thừa số của một số hạng thứ ba thì số
hạng thứ ba đó là thừa và có thể bỏ đi.
2.3.2 Phương pháp bảng Các nô
Phương pháp này thường được dùng để rút gọn các hàm có số biến không vượt quá 5.
Các bước tối thiểu hóa:
1. Gộp các ô kế cận có giá trị ‘1’ (hoặc ‘0’) lại thành từng nhóm 2, 4, ...., 2i ô. Số ô trong
mỗi nhóm càng lớn kết quả thu được càng tối giản. Một ô có thể được gộp nhiều lần trong các
nhóm khác nhau. Nếu gộp theo các ô có giá trị ‘0’ ta sẽ thu được biểu thức bù của hàm.
2. Thay mỗi nhóm bằng một hạng tích mới, trong đó giữ lại các biến giống nhau theo dòng
và cột.
3. Cộng các hạng tích mới lại, ta có hàm đã tối giản.
Ví dụ: Hãy dùng bảng Các nô để giản ước hàm :
BC
f ( A, B, C ) = ∑ (1, 2, 3, 4, 5 ) A 00 01 11 10
0 1 1 1 0
Lời giải:
1 1 1 0 0
f1 = B f 2 = AC
Hình 2-2
14
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
+ Xây dựng bảng KN tương ứng với hàm đã cho.
+ Gộp các ô có giá trị 1 kế cận lại với nhau thành hai nhóm (hình 2-2)
Lời giải phải tìm :
f = f1 + f 2 = B + AC
Nếu gộp các ô có giá trị 0 lại theo hai nhóm, ta thu được biểu thức hàm bù f :
f = AB + BC
2.3.3. Phương pháp Quine Mc. Cluskey
Phương pháp này có thể tối thiểu hóa được hàm nhiều biến và có thể tiến hành công việc
nhờ máy tính.
Các bước tối thiểu hóa:
1. Lập bảng liệt kê các hạng tích dưới dạng nhị phân theo từng nhóm với số bit 1 giống
nhau và xếp chúng theo số bit 1 tăng dần.
2. Gộp 2 hạng tích của mỗi cặp nhóm chỉ khác nhau 1 bit để tạo các nhóm mới. Trong mỗi
nhóm mới, giữ lại các biến giống nhau, biến bỏ đi thay bằng một dấu ngang (-).
Lặp lại cho đến khi trong các nhóm tạo thành không còn khả năng gộp nữa. Mỗi lần rút gọn,
ta đánh dấu # vào các hạng ghép cặp được. Các hạng không đánh dấu trong mỗi lần rút gọn sẽ
được tập hợp lại để lựa chọn biểu thức tối giản.
Ví dụ. Hãy tìm biểu thức tối giản cho hàm:
f ( A, B, C, D ) = ∑ (10, 11, 12, 13, 14, 15 )
Giải: Bước 1: Lập bảng (bảng 2.3a):
Bảng a Bảng b
Hạng tích Nhị phân Rút gọn lần đầu. Rút gọn lần thứ 2.
đã sắp xếp ABCD ABCD ABCD
10 1010 1 0 1 - # (10,11) 11-- (12,13,14,15)
12 1100 1 - 1 0 # (10,14) 1-1- (10,11,14,15)
11 1011 1 1 0 - # (12,13)
13 1101 1 1 - 0 # (12,14)
14 1110 1 - 1 1 # (11,15)
15 1111 1 1 - 1 # (13,15)
1 1 1 - # (14,15)
Bảng 2.3
Bước 2: Thực hiện nhóm các hạng tích (bảng 2.3b).
15
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
Tiếp tục lập bảng lựa chọn để tìm hàm tối giản (Bảng 2.4):
A BCD 10 11 12 13 14 15
11-- x x x x
1-1- x x x x
Bảng 2.4
Từ bảng 2-4, ta nhận thấy rằng 4 cột có duy nhất một dấu "x" ứng với hai hạng 11-- và 1-1-.
Do đó, biểu thức tối giản là :
f ( A, B, C, D ) = AB + AC
2.4 CỔNG LOGIC VÀ CÁC THAM SỐ CHÍNH
Cổng logic cơ sở là mạch điện thực hiện ba phép tính cơ bản trong đại số logic, vậy ta sẽ
có ba loại cổng logic cơ sở là AND, OR và NOT.
2.4.1 Cổng logic cơ bản
2.4.1.1 Cổng AND
Cổng AND thực hiện hàm logic
f = f ( A, B ) = A.B
hoặc nhiều biến:
f ( A, B, C, D,...) = A.B.C.D...
A A
f & f
B
B
A
A
B
B
C f & f
C
D
D
E
E
a) Theo tiêu chuẩn ANSI b) Theo tiêu chuẩn IEEE
Hình 2-4a,b. Ký hiệu của cổng AND.
Nguyên lý hoạt động của cổng AND:
Bảng trạng thái 2.5a,b là nguyên lí hoạt động của cổng AND (2 lối vào).
16
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
A B f A B f
0 0 0 L L L
0 1 0 L H L
1 0 0 H L L
1 1 1 H H H
a) Ghi theo giá trị logic b) Ghi theo mức logic
Bảng 2.5a,b. Bảng trạng thái mô tả hoạt động của cổng AND 2 lối vào.
Theo qui ước, logic 1 được thay bằng mức điện thế cao, viết tắt là H (High) còn logic 0
được thay bằng mức điện thế thấp, viết tắt là L (Low) (bảng 2-5b). Cổng AND có n lối vào sẽ có
2n hạng tích (dòng) trong bảng trạng thái.
Khi tác động tới lối vào các chuỗi xung số xác định, đầu ra cũng sẽ xuất hiện một chuỗi
xung như chỉ hình 2-4. Đồ thị này thường được gọi là đồ thị dạng xung, đồ thị dạng sóng hay đồ
thị thời gian.
0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Lối vào A
Lối ra f
0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
Lối vào B
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
t
t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10
Hình 2-4. Đồ thị dạng xung vào, ra của cổng AND
Từ đồ thị, ta nhận thấy rằng, chỉ tại các thời điểm t2 đến t3 và t7 đến t8 trên cả hai lối vào
đều có logic 1 nên lối ra cũng lấy logic 1. Ứng với các khoảng thời gian còn lại vì hoặc cả hai lối
vào bằng 0, hoặc một trong hai lối vào bằng 0 nên lối ra lấy logic 0. Hoạt động của cổng AND
nhiều lối vào cũng xảy ra tương tự.
Có thể giải thích dễ dàng một vài ứng dụng của cổng AND qua đồ thị dạng xung.
Ví dụ : Dùng cổng AND để tạo "cửa" thời gian. Trong ứng dụng này, trên hai lối vào của
cổng AND được đưa tới 2 chuỗi tín hiệu số X, Y có tần số khác nhau. Giả sử tần số của X lớn hơn
tần số của Y. Trên đầu ra cổng AND chỉ tồn tại tín hiệu X, gián đoạn theo từng chu kì của Y. Như
vây, chuỗi số Y chỉ giữ vai trò đóng, ngắt cổng AND và thường được gọi là tín hiệu "cửa". Hoạt
động của mạch được mô tả bằng hình 2-5.
17
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
X f
1s 1s Y
Hình 2-5. Mô hình dùng cổng AND để tạo “cửa” thời gian
Tùy theo điều kiện cho trước, có thể ứng dụng mạch theo các mục đích khác nhau. Nếu đã
biết độ rộng xung “cửa” Y ( thường lấy bằng 1s ) thì số xung xuất hiện đầu ra chính bằng tần số
của X. Ngược lại, nếu tần số của X đã cho, chẳng hạn bằng 1 Hz ( Tx = 1s ) thì chỉ cần đếm số
xung trên đầu ra ta có thể tính được độ rộng xung “cửa” Y. Đây chính là phương pháp đo tần số
và thời gian được ứng dụng trong kĩ thuật hiện nay.
2.4.1.2 Cổng OR
Cổng OR thực hiện hàm logic: f ( A, B ) = A + B
hoặc với hàm nhiều biến: f ( A, B, C, D...) = A + B + C + D + ...
Ký hiệu của cổng OR được biểu diễn ở hình 2-6a, b.
A
A ≥1
F
F B
B
A
A B
B ≥1 F
C
C F
D D
E E
a) Theo tiêu chuẩn ANSI b) Theo tiêu chuẩn IEEE
Hình 2-6 a, b. Ký hiệu của cổng OR.
Tương tự như cổng AND, nguyên lý hoạt động của cổng OR có thể được giải thích thông
qua bảng trạng thái (Bảng 2.6a,b) và đồ thị dạng xung - hình 2-7.
A B f A B f
0 0 0 L L L
0 1 1 L H H
1 0 1 H L H
1 1 1 H H H
a) Theo giá trị logic b) Theo mức điện thế
Bảng 2.6 a, b. Bảng trạng thái của cổng OR.
18