Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng tmcp việt nam - thực trạng và giải pháp

  • 103 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 103 trang

Nội dung text: Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng tmcp việt nam - thực trạng và giải pháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
MÃ THỊ NAM CHI
RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG
TMCP VIỆT NAM
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. TRẦN HUY HOÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN ................................................................................. 1
1.1. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng ..................................................... 1
1.1.1. Những vấn đề chung về rủi ro....................................................................... 1
1.1.1.1. Một số khái niệm ....................................................................................... 1
1.1.1.2. Quản trị rủi ro ........................................................................................... 1
1.1.1.3. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro ............................................................. 2
1.1.1.4. Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng
và nền kinh tế - xã hội .................................................................................................. 2
1.1.2. Rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng................................................ 2
1.2. Quản trị TSN ......................................................................................................... 3
1.2.1. Những vấn đề chung ...................................................................................... 3
1.2.1.1. Khái niệm ................................................................................................... 4
1.2.1.2. Các nguyên tắc........................................................................................... 4
1.2.1.3. Mục đích ..................................................................................................... 4
1.2.2. Các thành phần của TSN............................................................................... 4
1.2.3. Các nhân tố quyết định đến quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi ........... 6
1.2.4. Ước tính chi phí cho nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi ............................ 6
1.2.5. Lựa chọn giữa chi phí và rủi ro trong huy động vốn ................................. 7
1.2.6. Phương pháp quản trị TSN .......................................................................... 8
1.3. Quản trị TSC ....................................................................................................... 10
1.3.1. Những vấn đề chung về quản trị TSC của ngân hàng .............................. 10
1.3.1.1. Khái niệm về TSC và quản trị TSC của ngân hàng............................. 10
1.3.1.2. Các yếu tố tác động đến quản trị TSC .................................................. 11
1.3.1.3. Các nguyên tắc quản trị TSC ................................................................. 11
1.3.2. Các thành phần của TSC............................................................................. 11
1.3.3. Các phương pháp quản trị TSC ................................................................. 14
1.3.3.1. Phân chia TSC để quản lý ...................................................................... 14
1.3.3.2. Quản trị dự trữ ........................................................................................ 15
1.3.3.3. Xây dựng một chính sách tín dụng hiệu quả ........................................ 17
1.3.3.4. Xây dựng chính sách đầu tư hiệu quả ................................................... 18
1.4. Quản trị TSN và TSC để hạn chế rủi ro lãi suất .............................................. 19
1.4.1. Rủi ro lãi suất ............................................................................................... 21
1.4.2. Mục tiêu của hoạt động quản lý rủi ro lãi suất ......................................... 22
1.4.3. Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất .............................................................. 23
1.4.4. Quản lý khe hở kỳ hạn ................................................................................. 26
KẾT LUẬN CHƯƠNG I ........................................................................................... 29
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO LÃI SUẤT TRONG
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM ....................... 30
2.1. Tình hình lãi suất huy động và cho vay trên thị trường tiền tệ từ cuối
năm 2006 đến tháng 06 năm 2008............................................................................. 30
2.1.1. Chính sách điều hành tiền tệ của NHNN từ cuối năm 2006 đến
tháng 06 năm 2008 ..................................................................................................... 31
2.1.2. Thực trạng kiểm soát rủi ro lãi suất tại các NHTMCP ............................ 34
2.2. Nguyên nhân làm tăng rủi ro lãi suất trong quản trị TSN – TSC của các
NHTMCP .................................................................................................................... 39
2.2.1. Nguyên nhân từ chính sách điều hành tiền tệ của NHNN........................ 39
2.2.2. Nguyên nhân từ phía các NHTMCP .......................................................... 44
2.3. Các biện pháp được áp dụng để Quản trị TSN – TSC nhằm hạn chế rủi
ro lãi suất ..................................................................................................................... 50
2.3.1. Ngân hàng Nhà nước ................................................................................... 50
2.3.2. Ngân hàng TMCP trong nước .................................................................... 52
KẾT LUẬN CHƯƠNG II.......................................................................................... 54
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TSN – TSC ĐỂ HẠN CHẾ RỦI
RO LÃI SUẤT CỦA CÁC NHTMCP ...................................................................... 55
3.1. Những thách thức đối với các NHTMCP trong nước...................................... 55
3.1.1. Về cơ chế quản lý.......................................................................................... 55
3.1.2. Về trình độ công nghệ và năng lực tài chính ............................................. 56
3.1.3. Về hiệu quả và chất lượng hoạt động ......................................................... 58
3.2. Định hướng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Ngân
hàng ............................................................................................................................. 58
3.2.1. Sắp xếp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP ................. 58
3.2.2. Nâng cao năng lực điều hành và quản lý NHTMCP ................................ 59
3.2.3. Marketing, tạo dựng uy tín cho ngân hàng ............................................... 60
3.2.4. Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có năng lực đáp ứng nhu cầu hội
nhập ........................................................................................................................... 60
3.3. Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của
các NHTMCP ............................................................................................................. 60
3.3.1. Đối với NHNN ............................................................................................... 60
3.3.2. Đối với các NHTMCP trong nước .............................................................. 62
3.4. Những đề xuất nhằm hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh
doanh tại các NHTMCP ............................................................................................ 63
3.4.1. Những đề xuất đối với NHNN ..................................................................... 64
3.4.2. Những đề xuất đối với NHTMCP ............................................................... 64
3.4.3. Mô hình tham khảo ...................................................................................... 64
3.4.3.1. Cơ cấu của hội đồng Quản trị TSN – TSC ........................................... 64
3.4.3.2. Quy trình báo cáo .................................................................................... 65
3.4.3.3. Dữ liệu cần có để phân tích – quản trị TSN và TSC ............................ 66
3.4.3.4. Các bước để phân tích ALM .................................................................. 66
3.4.3.5. Tính toán các tỷ số ALM ........................................................................ 67
3.4.3.6. Nguyên tắc kiểm tra ................................................................................ 70
KẾT LUẬN CHƯƠNG III ........................................................................................ 70
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi thực hiện.
Tất cả các thông tin, số liệu trích dẫn có nguồn gốc đáng tin cậy.
Tác giả
Mã Thị Nam Chi
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ABB : Ngân hàng TMCP An Bình
ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu
AGRI : Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
ALCO : Hội đồng quản lý TSN – TSC
BCTC : Báo cáo tài chính
BIDV : Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
CĐKT : Cân đối kế toán
EAB : Ngân hàng TMCP Đông Á
EIB : Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
HBB : Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội
HDB : Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà HCM
LNH : Liên ngân hàng.
MB : Ngân hàng TMCP Quân Đội
NHNN : Ngân hàng Nhà nước
NHTM : Ngân hàng Thương mại
NHTMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần
SEAB : Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
SCB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn
SGB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
STB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
TCB : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
TCKT : Tổ chức kinh tế
TCTD : Tổ chức tín dụng
TSC : Tài sản có
TSN : Tài sản nợ
VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
VIB : Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
VP : Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Lãi suất huy động ................................................................................ 31
Bảng 2.2. Lãi suất cho vay ................................................................................... 31
Bảng 2.3. Tỷ lệ % nguồn vốn vay LNH được sử dụng để đầu tư so với tổng tài sản
của một số NHTMCP........................................................................................... 38
Bảng 2.4. Tỷ lệ lạm phát từ năm 2002 đến tháng 07/2008 .................................. 40
Bảng 2.5. Lãi suất LNH ....................................................................................... 42
Bảng 2.6. Tỷ trọng thu nhập lãi thuần so với tổng thu nhập................................ 45
Bảng 2.7. Tốc độ tăng trưởng tín dụng tại một số NHTMCP ............................. 48
Bảng 3.1. Quy mô vốn tự có của các NHTMCP Việt Nam và một số ngân hàng
trong khu vực ....................................................................................................... 57
Bảng 3.2. Bảng cân đối kế toán: Giá trị sổ sách .................................................. 67
Bảng 3.3. Bảng cân đối kế toán: Giá trị thị trường .............................................. 68
Bảng 3.4. Bảng cân đối kế toán: Giá trị thị trường khi lãi suất giảm 0.5% ......... 69
Bảng 3.5. Bảng cân đối kế toán: Giá trị thị trường khi lãi suất tăng 0.5% .......... 69
Bảng 3.6. Bảng cân đối kế toán: Thay đổi của giá trị thị trường ......................... 69
Bảng 3.7. Bảng cân đối kế toán: Delta và Độ nhạy cảm của vốn ........................ 70
DANH MỤC ĐỒ THỊ
Đồ thị 2.1. Tình hình huy động vốn của SCB...................................................... 52
Đồ thị 3.1. Quy mô vốn tự có của một số ngân hàng .......................................... 57
LỜI MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu
Hiện nay, toàn cầu hóa nền kinh tế không còn là vấn đề xa lạ mà đã và đang
trở thành một xu hướng phát triển tất yếu khách quan đối với nền kinh tế của
một quốc gia.
Chính thức gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) cùng với các tổ
chức hợp tác khu vực, Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng
đang từng bước nỗ lực làm mới mình, đón đầu hội nhập. Trong đó, hệ thống NH
TMCP được đánh giá là hệ thống khá năng động trong tiến trình hội nhập kinh
tế quốc tế. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chúng ta chỉ đang ở giai đoạn đầu của
quá trình hội nhập – giai đoạn chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để bước vào
cuộc cạnh tranh thực sự sẽ diễn ra từ sau năm 2010, khi mà các cam kết hội
nhập thực sự bắt đầu có hiệu lực.
Để có thể tồn tại và phát triển bền vững trong cuộc cạnh tranh này, các
NHTMCP phải nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh về mọi mặt. Với ý tưởng
này, tôi xin chọn đề tài “Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các
NHTMCP Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” với hy vọng có thể giúp các
NHTMCP phát triển vững vàng trong thời kỳ hội nhập.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm mục đích hạn chế rủi ro lãi suất trong
hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn: Thực trạng và giải pháp để
hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng. Cụ thể là
các Ngân hàng: ABB, MSB, SCB, HDB, TCB, STB, SGB, HBB, SeaB trong
thời gian từ cuối năm 2006 đến hết quý II năm 2008.
4. Tính thực tiễn của đề tài
Việc duy trì lãi suất ổn định trong một thời gian dài của NHNN đã làm cho
Nhà quản trị các NHTMCP lơ là công tác đề phòng rủi ro lãi suất. Cho đến cuối
năm 2007 đầu năm 2008, tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều diễn biến bất lợi do
lạm phát gia tăng cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN đã đẩy các
NHTMCP vào cuộc khủng hoảng thanh khoản, bắt buộc các ngân hàng bước
vào cuộc đua lãi suất làm lãi suất liên tục tăng cao. Điều này bộc lộ mặt yếu kém
trong công tác đề phòng rủi ro của các NHTMCP, đặc biệt là rủi ro lãi suất. Qua
việc nghiên cứu về hoạt động của các NHTMCP, tác giả mong muốn giúp các
ngân hàng có nhận thức đúng đắn về mối liên hệ giữa công tác Quản lý TSN –
TSC để phòng chống rủi ro, trong đó đặc biệt là rủi ro lãi suất, góp phần nâng
cao năng lực quản trị rủi ro của NHTMCP.
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tổng hợp số
liệu, phương pháp định lượng, phương pháp định tính, phương pháp phân tích,
phương pháp đánh giá.
6. Khó khăn của luận văn
Do hầu hết các NHTMCP Việt Nam chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc
Quản lý TSN – TSC để tránh rủi ro lãi suất nên các mô hình quản lý hoặc không
được xây dựng, hoặc chỉ được xây dựng một cách khái quát nên tôi không thể
nêu chi tiết mô hình tham khảo, đánh giá chi tiết những mô hình đã được áp
dụng.
7. Kết cấu của đề tài
Đề tài được chia làm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận.
Chương II: Thực trạng kiểm soát rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh
tại các NHTMCP Việt Nam
Chương III: Giải pháp quản trị TSN - TSC để hạn chế rủi ro lãi suất tại các
NHTMCP Việt Nam.
-1-
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
1.1.1. Những vấn đề chung về rủi ro
1.1.1.1. Một số khái niệm
Rủi ro có thể xuất hiện trong mọi ngành, mọi lĩnh vực. Nó là một yếu tố
khách quan nên con người không thể loại trừ được hết mà chỉ có thể hạn chế
sự xuất hiện của chúng cũng như những thiệt hại do chúng gây ra. Có rất
nhiều định nghĩa khác nhau về rủi ro nhưng nhìn chung có thể chia làm 2
quan điểm:
Theo quan điểm truyền thống: rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy
hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn, hoặc điều không
chắc chắn có thể xảy ra cho con người.
Theo quan điểm trung hòa: Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được.
Rủi ro vừa mang tính tích cực vừa mang tính tiêu cực: Rủi ro có thể gây ra
những tổn thất, mất mát, nguy hiểm nhưng cũng có thể mang đến những cơ
hội, thời cơ. Nếu tích cực nghiên cứu, nhận dạng đo lường rủi ro, chúng ta có
thể tìm ra được những biện pháp phòng ngừa, hạn chế những tiêu cực và phát
huy được những cơ hội tích cực mang lại từ rủi ro.
Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là những biến cố không mong đợi mà
khi xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận
thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn
thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định. Rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng
của ngân hàng là hai đại lượng đồng biến với nhau trong một phạm vi nhất
định.
1.1.1.2. Quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và
có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những
tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro. Quản trị rủi ro bao
-2-
gồm các bước: Nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát,
phòng ngừa rủi ro và tài trợ rủi ro.
1.1.1.3. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro
Có ba nhóm nguyên nhân dẫn đến rủi ro, gồm: Những nguyên nhân thuộc
về năng lực quản trị của ngân hàng; Các nguyên nhân thuộc về phía khách
hàng; Các nguyên nhân khách quan có liên quan đến môi trường hoạt động
kinh doanh.
1.1.1.4. Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân
hàng và nền kinh tế - xã hội.
Rủi ro sẽ gây tổn thất về tài sản cho ngân hàng: mất vốn khi cho vay, gia
tăng chi phí hoạt động, giảm sút lợi nhuận, giảm sút giá trị của tài sản; khiến
ngân hàng thua lỗ, phá sản, sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng gửi tiền
cũng như khách hàng vay tiền,… làm giảm niềm tin của công chúng vào hệ
thống ngân hàng. Từ đó có thể làm nền kinh tế suy thoái, giá cả tăng, sức
mua giảm, thất nghiệp, sẽ kéo theo sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng trong
nước, trong khu vực; Ngoài ra rủi ro tín dụng cũng ảnh hưởng đến nền kinh
tế thế giới trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế thế giới hiện nay.
1.1.2. Rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng
Trong hoạt động kinh doanh, các Ngân hàng luôn phải đối mặt với rất
nhiều rủi ro như: Rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá hối đoái và
rủi ro lãi suất. Trong phạm vi đề tài, tôi chỉ nghiên cứu về rủi ro lãi suất.
Rủi ro lãi suất là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay đổi của lãi suất thị
trường hoặc của những yếu tố có liên quan đến lãi suất dẫn đến tổn thất về tài
sản hoặc làm giảm thu nhập của ngân hàng.
Rủi ro lãi suất xuất hiện khi có sự không cân xứng về kỳ hạn giữa TSC
và TSN; Do các ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá
trình huy động vốn và cho vay: Trường hợp ngân hàng huy động vốn với lãi
suất cố định nhưng cho vay, đầu tư với lãi suất biến đổi. Khi lãi suất giảm,
rủi ro lãi suất sẽ xuất hiện vì chi phí lãi phải trả lớn hơn lãi thu được, làm
-3-
giảm lợi nhuận; Ngược lại, khi ngân hàng huy động vốn với lãi suất biến đổi
nhưng cho vay, đầu tư với lãi suất cố định. Khi lãi suất tăng, rủi ro lãi suất sẽ
xuất hiện vì chi phí lãi phải trả lớn hơn lãi thu được; Do có sự không phù hợp
về khối lượng, thời hạn giữa nguồn vốn huy động với việc sử dụng nguồn
vốn đó để cho vay; Do tỷ lệ lạm phát dự kiến không phù hợp với tỷ lệ lạm
phát thực tế làm cho vốn của ngân hàng không được bảo toàn sau khi cho
vay; Ngoài ra, khi lãi suất thị trường thay đổi, ngân hàng còn có thể gặp rủi
ro giảm giá trị tài sản.
Khi rủi ro lãi suất xuất hiện sẽ làm tăng chi phí nguồn vốn của ngân hàng;
giảm thu nhập từ tài sản của ngân hàng; làm giảm giá trị thị trường của TSC
và vốn chủ sở hữu của ngân hàng.
Chúng ta có thể đánh giá rủi ro lãi suất thông qua các chỉ số sau:
Hệ số chênh lệch lãi thuần (còn gọi là hệ số thu nhập lãi ròng cận biên
NIM – Net Interer Margin)
Hệ số rủi ro lãi suất ( R ) – Khe hở nhạy cảm lãi suất (Interest rate
sensitive gap)
Khe hở kỳ hạn (Duration gap):
Theo kinh nghiệm của các nước, để kiểm soát rủi ro lãi suất, các ngân
hàng thực hiện các biện pháp: Mua bảo hiểm rủi ro lãi suất để chuyển giao
toàn bộ rủi ro lãi suất cho cơ quan bảo hiểm chuyên nghiệp; Áp dụng các
biện pháp cho vay thương mại (cho vay ngắn hạn) để ngân hàng có thể linh
động thay đổi lãi suất cho vay khi lãi suất thị trường thay đổi theo chiều
hướng tăng; Áp dụng chiến lược chủ động trong quản trị rủi ro lãi suất: Nếu
ngân hàng có thể dự báo được chiều hướng thay đổi lãi suất, ngân hàng có
thể chủ động điều chỉnh khe hở nhạy cảm lãi suất và khe hở kỳ hạn một cách
hợp lý; Vận dụng các kỹ thuật bảo hiểm lãi suất như hợp đồng kỳ hạn, hợp
đồng tương lai, quyền chọn, Swap.
1.2. Quản trị TSN
-4-
1.2.1. Những vấn đề chung
1.2.1.1. Khái niệm
Quản trị TSN là quản trị nguồn vốn phải trả cho ngân hàng nhằm đảm
bảo cho ngân hàng luôn có đủ nguồn vốn để duy trì và phát triển một cách
hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời đáp ứng kịp thời mọi
nhu cầu thanh khoản với chi phí thấp nhất.
1.2.1.2. Các nguyên tắc
Khi huy động vốn, các Ngân hàng cần phải chấp hành các quy định của
luật pháp và các cơ quan quản lý: Tổ chức tín dụng không được huy động
vốn quá nhiều so với vốn tự có nhằm đảm bảo khả năng chi trả (Theo Pháp
lệnh ngân hàng năm 1990, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng thương
mại phải nhỏ hơn hoặc bằng 20 lần vốn tự có), áp dụng lãi suất huy động phù
hợp so với cơ chế quản lý về lãi suất của ngân hàng Nhà nước,…
Ngoài ra các ngân hàng phải đảm bảo đáp ứng một cách kịp thời nhu cầu
thanh khoản của ngân hàng, hạn chế đến mức tối đa sự sụt giảm đột ngột về
nguồn vốn của ngân hàng với chi phí thấp nhất. Đồng thời phải sử dụng các
công cụ huy động vốn đa dạng để hạn chế rủi ro và phù hợp với đặc điểm
của ngân hàng.
1.2.1.3. Mục đích
Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, việc quản trị TSN tốt sẽ giúp các
ngân hàng khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội đảm bảo sự tăng
trưởng nguồn vốn ổn định, bền vững để nâng cao thị phần, nhằm đáp ứng tốt
nhất nhu cầu vốn cho khách hàng cả về số lượng, thời hạn và lãi suất. Nhưng
vẫn phải đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh của
ngân hàng.
1.2.2. Các thành phần của TSN
Thành phần của TSN gồm có:
Các tài khoản giao dịch: là những những tài khoản được khách hàng
mở tại ngân hàng để sử dụng những dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
-5-
nên ngân hàng không phải trả lãi suất cao. Đây là loại tiền gửi không ổn định
nên các ngân hàng thường sử dụng để dự trữ, và một phần dùng để cho vay
ngắn hạn. Gồm: Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, tài khoản vãng lãi.
Các tài khoản phi giao dịch: là những loại tiền gửi định kỳ như những
khoản tiền gửi có kỳ hạn của các TCKT, tiền gửi tiết kiệm của cá nhân. Khi
khách hàng mở các tài khoản phi giao dịch tại Ngân hàng sẽ được rút gốc và
lãi theo kỳ hạn được quy định trước nhưng không được tham gia thanh toán
không dùng tiền mặt. Đây là loại tiền gửi ổn định nên ngân hàng thường sử
dụng để cho vay trung – dài hạn. Và khách hàng gửi tiền sẽ được hưởng lợi
tức với lãi suất cao hơn so với tiền gửi không kỳ hạn.
Vốn vay trên thị trường tiền tệ: Các ngân hàng có thể vay vốn trên thị
trường tiền tệ bằng cách vay và cho vay lẫn nhau thông qua thị trường liên
ngân hàng; Vay ngân hàng Trung ương; Phát hành chứng chỉ tiền gửi; Phát
hành kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng
Các tài khoản hỗn hợp: Là một dạng tài khoản tiền gửi hoặc phi tiền
gửi cho phép kết hợp thực hiện các dịch vụ thanh toán, tiết kiệm, môi giới
đầu tư, tín dụng. Người mở tài khoản sẽ ủy thác dịch vụ trọn gói cho chuyên
viên quản lý tài khoản tại ngân hàng. Loại tài khoản này đem lại nhiều tiện
ích cho khách hàng sử dụng. Theo đó, tài khoản của khách hàng sẽ được
quản lý nhằm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
Vay ngắn hạn qua hợp đồng mua lại (Repurchase agreement – RP):
đây là hợp đồng được ký kết giữa ngân hàng với khách hàng (có tài khoản tại
ngân hàng) hoặc với ngân hàng khác. Trong đó, ngân hàng thỏa thuận bán
tạm thời chứng khoán chất lượng với tính thanh khoản cao (cổ phiếu ưu đãi,
trái phiếu chính phủ sắp đến hạn thanh toán,…) kèm theo thỏa thuận sẽ mua
lại các chứng khoán này tại một thời điểm trong tương lai với mức giá xác
định trong hợp đồng. Giao dịch này có thể thuộc loại qua đêm hoặc đến vài
tháng, tùy vào nhu cầu vốn của ngân hàng và khả năng của chủ thể mua
-6-
chứng khoán. Thông thường lãi suất trong hợp đồng mua lại rất thấp so với
lãi suất huy động vốn của ngân hàng.
Chi phí trả Số tiền Lãi suất hiện Số ngày vay
= * *
lãi theo RP vay hành của RP theo hợp đồng
Bán nợ và chứng khoán hóa các khoản cho vay: Khi có nhu cầu thay
đổi một TSC thành nguồn vốn để phục vụ kinh doanh, các ngân hàng có thể
bán các khoản cho vay; chứng khoán hóa các khoản cho vay và các tài sản
khác.
1.2.3. Các nhân tố quyết định đến quy mô nguồn vốn huy động tiền
gửi
Ngoài các nhân tố khách quan quyết định đến quy mô nguồn vốn huy
động tiền gửi: chính sách tiền tệ, chính sách tài chính của Chính phủ; thu
nhập và động cơ của người gửi tiền,… còn có các nhân tố chủ quan như:
Lãi suất: lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí, giảm thu nhập tiềm năng của
ngân hàng. Nhưng trước áp lực cạnh tranh, các ngân hàng buộc phải duy trì
lãi suất cạnh tranh để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ.
Chất lượng dịch vụ ngân hàng: Các ngân hàng có dịch vụ tốt và đa
dạng sẽ có lợi thế hơn các ngân hàng khác; Trụ sở kiên cố, phòng gửi tiền an
toàn, tiện nghi cũng tạo nên ưu thế cho ngân hàng; Đội ngũ nhân sự rất quan
trọng trong việc phát triển quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng. Với đội
ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, các khách hàng sẽ yên tâm hơn
khi nhận được sự tư vấn của họ. Điều đó làm hình ảnh của ngân hàng có ấn
tượng sâu sắc trong lòng khách hàng.
Các chính sách của ngân hàng (chính sách tín dụng, chính sách đầu tư,
chính sách ngân quỹ,…) là một tiêu chuẩn đo lường quan trọng để đánh giá
năng lực, trình độ của các nhà quản lý ngân hàng. Một ngân hàng luôn đề ra
những chính sách đúng đắn sẽ được khách hàng tin tưởng khi giao dịch.
1.2.4. Ước tính chi phí cho nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi
-7-
Chi phí huy động vốn là chi phí cao nhất trong hoạt động một ngân hàng.
Được cấu thành bởi chi phí lãi phải trả cho các khoản tiền gửi của khách
hàng và các chi phí phi lãi phát sinh khác trong quá trình huy động vốn. Vì
vậy, các ngân hàng muốn tăng thu nhập thì phải hạ thấp chi phí tiền gửi. Tuy
nhiên, các ngân hàng không dễ dàng hạ thấp chi phí tiền gửi của mình vì nó
phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cung tiền gửi, khả năng cạnh tranh của ngân
hàng, lãi suất cho vay, quy mô của khoản tiền gửi không phải trả lãi và quan
trọng nhất là sự chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất đi vay.
Chênh lệch lãi suất là giá mà người tiêu dùng thực trả cho các dịch vụ tài
chính trung gian của ngân hàng. Nó được xác định bởi chi phí cho công
nghệ, chi phí cho vốn, phí bảo hiểm rủi ro của các khoản vay, thuế phải
nộp,…. Mức chênh lệch này phụ thuộc vào sức ép cạnh tranh trong lĩnh vực
ngân hàng và sức ép từ các đối thủ cạnh tranh.
Thông thường, những loại tiền gửi khác nhau tương ứng với mức độ rủi
ro khác nhau sẽ quyết định những lãi suất huy động khác nhau. Nếu ngân
hàng huy động được khối lượng tiền gửi không phải trả lãi càng nhiều thì thu
nhập từ lãi suất ròng rẽ càng lớn và ngân hàng càng có khả năng cạnh tranh
mạnh hơn so với các đối thủ.
Có 3 cách ước tính chi phí cho nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi, gồm:
Phương pháp chi phí quá khứ bình quân, Phương pháp chi phí vốn biên tế,
Phương pháp chi phí huy động vốn hỗn hợp.
1.2.5. Lựa chọn giữa chi phí và rủi ro trong huy động vốn
Trên thực tế, việc lựa chọn nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh
của ngân hàng không chỉ phụ thuộc vào chi phí của mỗi nguồn mà còn phụ
thuộc vào mức độ rủi ro của mỗi nguồn vốn. Thông thường, nguồn vốn nào
được huy động với chi phí thấp thì có thể có rủi ro cao và ngược lại. Các
ngân hàng có thể gặp các rủi ro tác động đến nguồn vốn huy động như:
Rủi ro lãi suất: Thường xuất hiện đối với những nguồn vốn huy động
dài hạn. Khi lãi suất thị trường giảm, ngân hàng sẽ bị thiệt do đã huy động
-8-
nguồn dài hạn với lãi suất cao. Khi lãi suất thị trường tăng, người gửi tiền sẽ
lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực khác vì lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiền tại ngân
hàng.
Rủi ro thanh khoản: Xảy ra khi có tình trạng rút tiền hàng loạt của
khách hàng làm sụt giảm nghiêm trọng nguồn vốn (thông tin về ngân hàng
không tốt, tình trạng thất nghiệp,…)
Rủi ro vốn chủ sở hữu: Khi vốn huy động quá lớn so với vốn chủ sở
hữu, các nhà đầu tư sẽ lo lắng đến khả năng hoàn trả của ngân hàng và có thể
họ sẽ rút vốn khỏi ngân hàng.
Vì vậy, khi quyết định phải huy động nguồn vốn mới, nhà quản trị phải
có sự lựa chọn phù hợp cho mục tiêu kinh doanh của ngân hàng khi đánh đổi
giữa rủi ro và chi phí huy động.
1.2.6. Phương pháp quản lý TSN
Để quản lý TSN, các Ngân hàng cần:
Thực hiện các chính sách và biện pháp đồng bộ để khơi tăng nguồn
vốn của ngân hàng, gồm:
+ Biện pháp kinh tế: Là biện pháp mà ngân hàng dùng những đòn
bẩy kinh tế (lãi suất,quà tặng,…) để khai thác và huy động các nguồn vốn
cần thiết. Biện pháp này rất linh hoạt, nhạy bén có thể giúp ngân hàng huy
động được nguồn vốn trong trường hợp cần thiết và cấp bách . Tuy nhiên,
nếu sử dụng không đúng sẽ làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến kết quả hoạt
động kinh doanh của ngân hàng, gây ra những tổn hại cho ngân hàng.
+ Biện pháp kỹ thuật: Đây là biện pháp lâu dài, chủ lực của mỗi
ngân hàng để mang lại hiệu quả cả trong ngắn hạn và dài hạn: Trang bị máy
móc, công nghệ hiện đại, tiên tiến nhằm đảm bảo cho việc thanh toán được
nhanh chóng, chính xác, thuận tiện hơn; Đa dạng hóa các hình thức huy động
vốn, tạo ra nhiều sản phẩm huy động vốn để thu hút tiền gửi trên thị trường;
Hoàn thiện và phát triển mạng lưới huy động vốn: mạng lưới truyền thống
-9-
(chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch,…), mạng lưới hiện đại (ATM,
thẻ thanh toán, thẻ tín dụng,…)
+ Biện pháp tâm lý: Là biện pháp tác động vào tình cảm, tâm lý
của khách hàng để tạo lập, cũng cố, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp,
lâu dài, bền vững giữa Ngân hàng và khách hàng. Để làm được điều này,
Ngân hàng cần tuyên truyền, quảng cáo rộng rãi, đào tạo đội ngũ cán bộ ngân
hàng vững chuyên môn, có khả năng giao tiếp ứng xử để tạo ra hình ảnh đẹp
về ngân hàng cả nội dung và hình thức.
Sử dụng các công cụ cơ bản để tìm kiếm nguồn vốn: Khi phát sinh
nhu cầu vốn vượt quá khả năng thanh khoản, ngân hàng vay theo thứ tự sau:
Vay qua đêm; Vay tái cấp vốn của NHNN; Sử dụng các hợp đồng mua lại,
phát hành các chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá lớn để huy động vốn, …
Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động và tạo cơ cấu nguồn vốn sao
cho phù hợp với những đặc điểm hoạt động của ngân hàng. Cụ thể, đối với
ngân hàng bán lẻ chủ yếu cho vay ngắn hạn để bổ sung nhu cầu tiêu dùng,
nhu cầu vốn lưu động nên ưu tiên huy động vốn ngắn hạn. Đối với ngân hàng
bán buôn chủ yếu cho vay trung dài hạn nên ưu tiên huy động vốn trung dài
hạn.
Tận dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn theo quy
định của luật pháp: Các ngân hàng có thể dùng nguồn vốn ngắn hạn để cho
vay trung, dài hạn nhưng phải đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, theo quyết định 457/QĐ/NHNN ngày 19/04/2005, tỷ lệ áp dụng
đối với NHTMlà 40% và áp dụng đối với tổ chức khác là 30%.
Thực hiện đầy đủ các nội dung cơ bản trong quản lý TSN của ngân
hàng: Xây dựng kế hoạch nguồn vốn của ngân hàng đảm bảo cân đối giữa
nguồn vốn với sử dụng vốn và đảm bảo khả năng thanh toán, đảm bảo cân
đối ở trạng thái động. Do đó, khi lập kế hoạch nguồn vốn nhà quản trị phải
xuất phát từ cơ cấu và quy mô TSC để quyết định cơ cấu, quy mô TSN, phù
hợp với khả năng quản lý và đảm bảo được hiệu quả kinh doanh của ngân