Rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của việt nam - thực trạng và giải pháp

  • 81 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 81 trang

Nội dung text: Rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của việt nam - thực trạng và giải pháp

-1-
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
LỮ BÁ VĂN
RỦI RO TRONG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU
CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM- THỰC TRẠNG
VÀ GIẢI PHÁP
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGÔ QUANG HUÂN
TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2007
-2-
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Những điểm nổi bật
6. Kết cấu của luận văn
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI
RO TRONG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ
1.1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO..........1
1.1.1 Các khái niệm cơ bản về rủi ro và phân loại rủi ro ......................................1
1.1.1.1 Các khái niệm về rủi ro, tổn thất ...............................................................1
1.1.1.2 Phân loại rủi ro ..........................................................................................2
1.1.2 Khái niệm về bất định và các mức độ về bất định ........................................3
1.1.2.1 Khái niệm về sự bất định (unstable): .........................................................3
1.1.2.2 Các mức độ về bất định: ............................................................................4
1.1.3 Chi phí của rủi ro và bất định: ......................................................................4
1.1.4 Mối quan hệ giữa rủi ro và tổn thất; mối quan hệ giữa sự bất định, thông tin và
truyền thông ...........................................................................................................6
1.1.5 Quản trị rủi ro ................................................................................................7
1.1.5.1 Khái niệm quản trị rủi ro ............................................................................7
1.1.5.2 Các yếu tố cơ bản của quản trị rủi ro .........................................................7
1.2 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ ..............................11
1.2.1 Môi trường kinh doanh quốc tế ....................................................................11
1.2.1.1 Các lý thuyết về mậu dịch quốc tế .............................................................11
-3-
1.2.1.2 Các rào cản mậu dịch trong kinh doanh quốc tế ....................................14
1.2.1.3 Môi trường kinh tế-chính trị ...................................................................15
1.2.2 Rủi ro, tổn thất điển hình trong kinh doanh quốc tế ..................................18
1.2.21 Rủi ro, tổn thất do sự biến đổi thất thường của cung, cầu và giá cả hàng hóa
trên thị trường thế giới ........................................................................................18
1.2.2.2 Rủi ro, tổn thất do biến động của tỷ giá hối đoái ....................................18
1.2.2.3 Rủi ro, tổn thất trong thanh toán quốc tế ................................................19
1.2.2.4 Rủi ro phá sản .........................................................................................19
1.2.2.5 Rủi ro do hạn chế trình độ chuyên môn nghiệp vụ .................................19
1.2.2.5 Rủi ro do tranh chấp, kiện tụng ..............................................................20
1.2.2.6 Rủi ro pháp lý .........................................................................................20
1.3 VÀI NÉT VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRÊN THẾ GIỚI ..........................20
1.3.1 Giới thiệu về sàn giao dịch cà phê thế giới ................................................20
1.3.1.1 Sàn giao dịch cà phê London ..................................................................20
1.3.1.2 Sàn giao dịch cà phê New york ...............................................................21
1.3.2 Các phương thức mua bán cà phê trên thị trường thế giới .........................22
1.3.2.1 Giao ngay (outright - giá cố định, thời gian giao hàng cố định) .............22
1.3.2.2 Giao kỳ hạn- hợp đồng bán theo phương thức trừ lùi chốt giá sau
(differential hay là price to be fixed) ...................................................................23
1.3.2.3 Giao sau, quyền chọn ...............................................................................23
1.3.3 Nhà rang xay cà phê thế giới ......................................................................24
1.3.4 Đầu cơ quốc tế ............................................................................................24
1.4 CÁC RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ CỦA VIỆT
NAM ....................................................................................................................24
1.4.1 Rủi ro do biến động giá ...............................................................................24
1.4.2 Rủi ro do thiên tai ........................................................................................25
1.4.3 Rủi do sâu bệnh ..........................................................................................26
1.4.4 Rủi ro do công nghệ ....................................................................................26
-4-
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN
XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM
2.1 VÀI NÉT VỀ SẢN XUẤT VÀ CUNG - CẦU CÀ PHÊ THẾ GIỚI TRONG
GIAI ĐOẠN 2000- 2006 ........................................................................................27
2.1.1 Tình hình sản xuất cà phê thế giới .................................................................27
2.1.1.1 Lịch sử phát triển cà phê trên thế giới .........................................................27
2.1.1.2 Các chủng loại cà phê chính trên thế giới ....................................................27
2.1.2 Nhu cầu cà phê thế giới ...................................................................................28
2.1.3 Sản lượng cà phê thế giới ............................................................................... 29
2.1.4 Nguồn cung cà phê thế giới ............................................................................30
2.1.5 Biểu đồ minh họa cung- cầu và sản lượng cà phê thế giới từ vụ mùa
2000/2001 đến 2005/2006 ........................................................................................31
2.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM TỪ
NĂM 2000 ĐẾN 2006 .............................................................................................32
2.2.1 Tình hình sản xuất ...........................................................................................32
2.2.1.1 Lịch sử phát triển cà phê ở Việt Nam ..........................................................32
2.2.1.2 Diện tích trồng cà phê ..................................................................................32
2.2.1.2 Sản lượng sản xuất cà phê ...........................................................................33
2.2.2 Tình hình xuất khẩu cà phê ...........................................................................34
2.2.3 Biểu đồ minh họa mức độ dao động về diện tích, sản lượng sản xuất, sản
lượng xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam từ năm 2000 đến
năm 2006 ...............................................................................................................35
2.2.4 Đặc điểm cơ bản trong kinh doanh xuất khẩu cà phê của Việt Nam ……....35
2.3 NHẬN DẠNG RỦI RO ....................................................................................36
2.3.1 Môi trường tự nhiên .......................................................................................36
2.3.2 Môi trường xã hội ..........................................................................................38
2.4 PHÂN TÍCH RỦI RO ......................................................................................43
2.4.1 Tổn thất trực tiếp ...........................................................................................43
2.4.1.1 Đối với người sản xuất ...............................................................................43
-5-
2.4.1.2 Đối với người kinh doanh .........................................................................43
2.4.2 Tổn thất gián tiếp ..........................................................................................44
2.4.2.1 Đối với người sản xuất ...............................................................................44
2.4.2.2 Đối với người kinh doanh ..........................................................................44
2.5 ĐO LƯỜNG RỦI RO ......................................................................................45
2.5.1 Rủi ro do từ thiên tai .....................................................................................45
2.5.2 Rủi ro từ giá cả ..............................................................................................46
2.5.3 Rủi ro thông tin..............................................................................................47
2.5.4 Rủi ro tỷ giá hối đoái .....................................................................................49
2.5.5 Rủi ro chính trị ..............................................................................................50
2.5.6 Rủi ro pháp lý ................................................................................................50
2.5.7 Rủi ro từ yếu tố điều chỉnh của giới đầu cơ quốc tế ......................................51
2.5.8 Rủi ro do hạn chế trình độ chuyên môn nghiệp vụ .......................................52
2.6 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT VÀ XUẤT
KHẨU CÀ PHÊ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY .........................................53
2.6.1 Đối với sản xuất cà phê .................................................................................53
2.6.2 Đối với xuất khẩu cà phê ..............................................................................53
*KẾT LUẬN CHƯƠNG II ...................................................................................56
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT VÀ
XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM
* CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP: ....................................................57
3.1 CÁC GIẢI PHÁP VI MÔ ..................................................................................57
3.1.1 CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO .......................................................57
3.1.1.1 Đối với sản xuất ...........................................................................................57
3.1.1.2 Đối với kinh doanh xuất khẩu ......................................................................61
3.1.2 TÀI TRỢ RỦI RO ...........................................................................................65
3.1.2.1 Đối với sản xuất ...........................................................................................65
3.1.2.2 Đối với kinh doanh xuất khẩu .....................................................................67
3.2 CÁC GIẢI PHÁP VĨ MÔ ..................................................................................70
-6-
3.2.1 Định hướng phát triển thị trường giao sau đối với mặt hàng cà phê, tiến tới
việc nhanh chóng xây dựng và phát triển sàn giao dịch cà phê tại Việt Nam
...................................................................................................................................70
3.2.2 Hoàn thiện khung pháp lý về thị trường giao sau đối với mặt hàng cà phê
.................................................................................................................................72
3.2.3 Định hướng về qui hoạch các vùng sản xuất cà phê .......................................73
3.2.4 Phát huy vai trò hoạt động của các trung tâm khuyến nông trong lĩnh vực sản
xuất cà phê ...............................................................................................................73
3.2.5 Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kỹ năng cơ bản về phòng tránh rủi ro đối với
mặt hàng cà phê .......................................................................................................74
3.2.6 Khuyến khích, hỗ trợ việc đầu tư nhằm hoàn chỉnh công nghệ sau thu hoạch
và chế biến ...............................................................................................................74
3.2.7 Khuyến khích quản lý chất lượng ngay từ khâu sản xuất ...............................76
3.2.8 Thiết lập các kênh thông tin và dự báo đối với mặt hàng cà phê ....................77
3.2.9 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực ................................................78
3.2.10 Nâng cao vai trò hoạt động của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam ……....78
KẾT LUẬN CHƯƠNG III ......................................................................................79
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
-7-
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
B/Q: Bình quân.
D.TÍCH: Diện tích..
EST: Giờ chuẩn ở miền Đông
FOB: Free on board (Giao hàng lên tầu).
Ha: Héc-ta = 10.000 m2.
ICO: International coffee organization (Tổ chức Cà phê Thế giới)
Kg: Ki-lô-gam
KNXK: Kim ngạch xuất khẩu.
lb: Pound (Cân Anh) = 0,4536 kg.
L/C: Letter of credid (Tín dụng thư)
LIFFE: London international financial futures and options exchange
(Sàn giao dịch London).
MT: Metric ton (Tấn = 1.000 kg).
NYBOT: New York board of trade (Sàn giao dịch New York).
SLSX: Sản lượng sản xuất.
SLXK: Sản lượng xuất khẩu.
S.O.I: Chỉ số giao động phương Nam
VICOFA: Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam.
VND: Đồng Việt Nam.
USD: Đô la Mỹ.
USDA: Bộ Nông nghiệp Mỹ.
XK: Xuất khẩu.
-8-
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
1) Bảng 2.1: Nhu cầu cà phê thế giới từ niên vụ 2000/2001- 2005/2006
Trang 28
2) Bảng 2.2: Sản lượng cà phê thế giới từ niên vụ 2000/2001- 2005/2006
Trang 29
3) Bảng 2.3: Nguồn cung cà phê thế giới từ niên vụ 2000/2001- 2005/2006
Trang 30
4) Bảng 2.4: Diện tích cà phê của Việt Nam từ năm 2000- 20005
Trang 32
5) Bảng 2.5: Sản lượng sản xuất cà phê của Việt Nam từ năm 2000- 2005
Trang 33
6) Bảng 2.6: Sản lượng xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam từ
vụ mùa 2000/2001- 2005/2006 Trang 34
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
1) Đồ thị 2.1: Cung, cầu và sản lượng cà phê thế giới từ vụ mùa 00/01-05/06
Trang 31
2) Đồ thị 2.2: biến thiên diện tích, SLSX, SLXK, KNXK từ vụ mùa 00/01-05/06
của Việt Nam Trang 35
-9-
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài:
Trong những năm gần đây, nhất là giai đoạn từ 2000-2006, diện tích và sản
lượng cà phê của Việt Nam đã tăng cao hơn nhiều so với giai đoạn trước đó. Việc
gia tăng sản lượng trong giai đoạn này chủ yếu được kéo theo từ gia tăng diện tích
và một phần nữa là do số diện tích cà phê trồng mới từ giai đoạn trước đến giai
đoạn này đã bước vào thời kỳ kinh doanh (từ năm thứ tư trở đi). Tuy diện tích và
sản lượng tăng cao hơn nhiều so với trước đó nhưng mức độ rủi ro cũng gia tăng rất
nhiều. Rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam xuất hiện ở nhiều
khía cạnh khác nhau và ngày càng trở nên phức tạp và khó dự báo hơn. Đề tài này
quan tâm đến vấn đề rủi ro trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu cà phê và có thể là
nguồn tài liệu tham khảo đối với các nhà sản xuất, các nhà kinh doanh xuất khẩu cà
phê nhằm mục đích nhận biết, phòng ngừa rủi ro và hạn chế rủi ro với mục tiêu là
tối đa hoá lợi nhuận trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập với nền kinh tế
quốc tế.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
- Sản xuất và kinh doanh xuất khẩu nông sản nói chung và cà phê nói riêng là
một lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro. Ngay từ yếu tố sản xuất đến quá trình kinh
doanh và cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng là một quá trình rất dài nên
trải qua rất nhiều sự tác động từ môi trường bên trong và môi trường bên ngoài.
Ứng với một sự tác động ta có thể qui ước thành một biến số. Ở từng khía cạnh
khác nhau các biến cũng có sự tác động khác nhau. Nghiên cứu đề tài này nhằm để
tìm ra mức độ ảnh hưởng từ các biến tác động đến quá trình sản xuất và kinh doanh
xuất khẩu cà phê của Việt Nam.
- Mặt khác, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ đề ra các giải pháp
hợp lý nhằm hạn chế rủi ro trong sản xuất và kinh doanh xuất khẩu cà phê tại Việt
Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- 10 -
- Đối tượng nghiên cứu: bao gồm những nhân tố ảnh hưởng đến lĩnh vực sản
xuất và xuất khẩu cà phê. Do sản phẩm cà phê có hành trình luân chuyển rất dài nên
số lượng các biến tác động rất nhiều, thậm chí có cả các biến tiềm ẩn nên đối tượng
nghiên cứu cũng rất đa dạng và phức tạp. Song, chúng ta có thể tập trung vào các
nhóm đối tượng nghiên cứu như sau: hành vi của người sản xuất, hành vi của người
tiêu dùng, hành vi của người kinh doanh, các yếu tố từ môi trường tự nhiên, môi
trường xã hội v.v...
- Phạm vi nghiên cứu: xuất phát từ tính chất và đặc điểm trong quá trình sản
xuất và xuất khẩu cà phê thì phạm vi nghiên cứu rất rộng và đòi hỏi cần phải có
chiều sâu. Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu của đề tài này chỉ dừng lại ở mức độ cho
phép. Đó là nghiên cứu sự tác động từ thị trường thế giới dựa trên các yếu tố từ môi
trường tự nhiên, môi trường xã hội, hành vi của con người tác động đến thực trạng
sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam từ năm 2000 đến 2006.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Các phương pháp mô tả, giải thích, phân tích thống kê, điều tra và suy đoán
được sử dụng để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu của đề tài này nhằm nhận dạng
rủi ro và tổn thất từ việc xem xét mức độ ảnh hưởng của các biến tác động đến quá
trình sản xuất và kinh doanh xuất khẩu cà phê để từ đó phòng tránh và hạn chế rủi
ro một cách hữu hiệu nhất.
5. Những điểm nổi bật: sử dụng các công cụ phái sinh, các phương thức mua bán
mới mà Việt Nam chưa áp dụng hoặc đã áp dụng nhưng chưa mang tính phổ biến.
6. Kết cấu của luận văn: bao gồm những phần chính như sau:
+ Chương I: Những lý luận cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro trong sản xuất
và xuất khẩu cà phê
+ Chuơng II: Thực trạng rủi ro và quản trị rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu
cà phê của Việt Nam
+ Chương III: Các giải pháp quản trị rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của
Việt Nam
- 11 -
CHƯƠNG I
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ
RỦI RO TRONG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ
1.1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
1.1.1 Các khái niệm cơ bản về rủi ro và phân loại rủi ro
1.1.1.1 Các khái niệm về rủi ro, tổn thất
- Rủi ro (risk):
+ Theo quan điểm của Trường phái truyền thống (tiêu cực):
* Theo từ điển tiếng Việt xuất bản năm 1995: “ rủi ro là điều không lành,
không tốt, bất ngờ xảy đến ”.
* Theo Giáo sư Nguyễn Lân: “ rủi ro (đồng nghĩa với rủi) là sự không may ”.
* Theo từ điển Oxford: “ rủi ro là khả năng gặp nguy hiểm hoặc bị đau đớn
thiệt hại ...”.
* Trong lĩnh vực kinh doanh, tác giả Hồ Diệu định nghĩa: “ rủi ro là sự tổn
thất về tài sản hay giảm sút lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận dự kiến ”.
Như vậy: “ rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố liên
quan đến nguy hiểm, khó khăn hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con
người ”.
+ Theo quan điểm của Trường phái trung hòa:
* Theo Frank Knight (một học giả người Mỹ): “ Rủi ro là sự bất trắc có thể
đo lường được ”.
* Theo Allan Willett (một học giả người Mỹ): “ rủi ro là bất trắc có thể liên
quan đến những biến cố không mong đợi ”.
* Theo C.Arthur William, Jr. Micheal, L.Smith: “rủi ro là sự biến động tiềm
ẩn ở những kết quả. Rủi ro có thể xuất hiện trong hầu hết các hoạt động của con
người. Khi có rủi ro người ta không thể dự đoán được chính xác kết quả. Sự hiện
diện của rủi ro gây nên sự bất định. Nguy cơ rủi ro phát sinh bất cứ khi nào một
hành động dẫn đến khả năng được hoặc mất không thể đoán trước”.
- 12 -
Như vậy: “rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được. Rủi ro vừa mang tính
tích cực vừa mang tính tiêu cực. Rủi ro có thể mang tới tổn thất, mất mát, nguy
hiểm ... cho con người nhưng cũng có thể mang đến những cơ hội”.
- Kết luận: Rủi ro là sự biến động tiềm ẩn ở các kết quả, số lượng các kết
quả có thể càng lớn, sai lệch giữa các kết quả có thể càng cao thì rủi ro càng lớn.
Rủi ro là một khái niệm khách quan và có thể đo lường được.
- Tổn thất (loss): là những thiệt hại, mất mát về tài sản, cơ hội mất hưởng,
về con người, tinh thần sức khỏe và sự nghiệp của họ do những nguyên nhân từ các
rủi ro gây ra.
1.1.1.2 Phân loại rủi ro
- Rủi ro thuần túy và rủi ro suy đoán:
+ Rủi ro thuần túy: là những rủi ro dẫn đến tình huống tổn thất hay không
tổn thất, trường hợp tốt nhất là tổn thất không xảy ra.
+ Rủi ro suy đoán: là những rủi ro dẫn đến tình huống tổn thất hoặc sinh lợi.
Phần sinh lợi còn gọi là phần thưởng cho rủi ro.
- Rủi ro đặc trưng và rủi ro thị trường:
+ Rủi ro đặc trưng (rủi ro có thể đa dạng được hay còn gọi là rủi ro
không có tính hệ thống): đây là rủi ro thường xảy ra trong phạm vi hẹp, mang tính
riêng có, cá thể và có thể phân chia, giảm thiểu được bằng cách đa dạng hóa, bằng
các nguồn quỹ góp chung. Các dạng của rủi ro đặc trưng:
* Rủi ro quản lý: là những rủi ro nảy sinh do trình độ yếu kém của người
quản lý vì vậy quyết định của họ đưa ra có thể sai lầm gây tổn hại thậm chí phá sản
doanh nghiệp.
* Rủi ro tài sản: là những rủi ro nảy sinh do tài sản và cơ cấu tài sản doanh
nghiệp nắm giữ.
* Rủi ro tài trợ: là những rủi ro và trách nhiệm pháp lý nảy sinh từ cơ cấu
nguồn vốn của doanh nghiệp.
+ Rủi ro thị trường ( rủi ro không thể đa dạng hóa hay cò gọi là rủi ro hệ
thống): đây là rủi ro nảy sinh từ tác động to lớn của thị trường nằm ngoài sự kiểm
- 13 -
soát của doanh nghiệp và không thể giảm thiểu được bằng cách đa dạng hóa. Rủi ro
thị trường xuất phát từ các yếu tố như sau:
* Những thay đổi trong cơ chế quản lý.
* Những thay đổi trong thị hiếu của khách hàng.
* Tiến bộ khoa học công nghệ.
* Chuyển dịch trong dòng vốn đầu tư.
* Thay đổi và dịch chuyển lực lượng lao động, dân số.
1.1.2 Khái niệm về bất định và các mức độ về bất định
1.1.2.1 Khái niệm về sự bất định (unstable):
Bất định là sự nghi ngờ về khả năng của chúng ta trong tiên đoán kết
quả tương lai của một hoạt động hiện tại. Hay nói cách khác: bất định là
không yên ổn, luôn thay đổi. Sự bất định xuất hiện khi một cá nhân nhận thức
được rủi ro.
Bất định là phản nghĩa với sự chắc chắn. Mà sự chắc chắn là một trạng thái
không có nghi ngờ.
Như vậy, rõ ràng thuật ngữ “ sự bất định ” mô tả trạng thái tư tưởng. Sự bất
định xuất hiện khi một cá nhân bắt đầu ý thức rằng không thể biết chắc chắn kết quả
gì. Bất định là một khái niệm chủ quan.
1.1.2.2 Các mức độ về bất định:
- Không có (tức là chắc chắn):
+ Những kết quả có thể được tiên đoán chính xác.
+ Những quy luật vật lý, các môn khoa học tự nhiên.
- Mức 1 (sự bất định khách quan):
+ Những kết quả được nhận ra và xác suất được biết.
+ Những trò chơi may rủi: bài, xúc sắc.
- Mức 2 (sự bất định chủ quan):
+ Những kết quả được nhận ra và xác suất không được biết.
+ Hỏa hoạn, tai nạn xe cộ, sự suy đoán kinh doanh.
- Mức 3 (bất định cao nhất):
- 14 -
+ Những kết quả không được nhận ra đầy đủ và xác suất không biết.
+ Thám hiểm không gian, nghiên cứu di truyền.
1.1.3 Chi phí của rủi ro và bất định:
- Chi phí rủi ro: là toàn bộ thiệt hại, mất mát về người và của trong việc
phòng ngừa, hạn chế rủi ro, bồi thường tổn thất được qui thành tiền.
- Chi phí tổn thất: nghĩa là hậu quả của rủi ro và sự bất định có thể là
một tổn thất như: tài sản bị phá hủy, người bị thương, tử vong, những luật lệ tòa án
chống lại một tổ chức.
- Một chi phí khác của rủi ro là chính chi phí bất định. Ngay cả khi
không có tổn thất, sự hiện diện của rủi ro và bất định vẫn tạo ra chi phí. Ở mức độ
cơ bản, chi phí bất định có thể minh họa bởi “sự lo lắng”. Chi phí cho sự bất định có
thể xuất hiện dưới hình thức lo lắng và sợ sệt, nhưng chi phí này được thấy rõ nhất
qua bố trí không hợp lý nguồn nhân lực của tổ chức.
Có thể phân loại chi phí của rủi ro theo các tiêu thức sau đây:
+ Chi phí rủi ro tồn tại ở hai dạng hữu hình và vô hình.
* Chi phí hữu hình: là toàn bộ những chi phí phải chi ra cho việc phòng
ngừa, khoanh lại, bồi thường rủi ro, tổn thất và phục hồi sản xuất, thị trường.
* Chi phí vô hình: là toàn bộ những lợi nhuận mất hưởng, những thiệt hại,
mất thời cơ, mất uy tín, mất bạn hàng và thị trường v.v… Đây được coi như là
khoản chi phí cơ hội mà nhiều khi chúng ta không thể nhận biết được. sự tiềm ẩn
của chi phí loại này đã đánh lừa cảm giác của nhiều người, mặc dù chi phí của nó có
thể lớn hơn gấp nhiều lần chi phí hữu hình.
+ Chi phí rủi ro gắn liền với các biện pháp hạn chế rủi ro, tổn thất.
* Chi phí phòng ngừa rủi ro, tổn thất: là toàn bộ chi phí liên quan đến
việc tập huấn, tuyên truyền, trang thiết bị kỹ thuật, những giải pháp đồng bộ trong
quản trị rủi ro nhằm để ngăn chặn, phòng ngừa những rủi ro, tổn thất xảy ra. Đây là
những chi phí cho dù không lớn lắm nhưng chắc chắn bị mất.
- 15 -
* Chi phí khoanh lại rủi ro: bao gồm những chi phí trong khi xử lý sơ bộ rủi
ro nhằm làm cho rủi ro, tổn thất không trầm trọng hơn, không trở thành nguyên
nhân cho những tổn thất tiếp theo.
* Chi phí khắc phục rủi ro, tổn thất: là toàn bộ chi phí liên quan đến
phục hồi sức khỏe của con người, giá trị sử dụng của tài sản, sản xuất-kinh
doanh, thị trường, uy tín v.v… Chi phí loại này thường rất lớn và không lường hết
được. Nó có thể bao gồm chi phí hữu hình và chi phí cơ hội.
* Chi phí bồi thường tổn thất: là toàn bộ chi phí phải chi trả do cam kết của
nhà quản trị và thuộc trách nhiệm pháp lý của mình với người thứ ba khi gặp rủi ro,
tổn thất xảy ra.
* Chi phí chia sẻ rủi ro, tổn thất: là toàn bộ chi phí phải bỏ ra (mua bảo
hiểm) để đánh đổi lấy sự an toàn hơn. Nếu rủi ro, tổn thất xảy ra thì được công ty
bảo hiểm bồi hoàn thiệt hại. Đây là chi phí khi tham gia bảo hiểm.
1.1.4 Mối quan hệ giữa rủi ro và tổn thất; mối quan hệ giữa sự bất định, thông
tin và truyền thông
- Mối quan hệ giữa rủi ro và tổn thất:
Rủi ro không phải là nguy cơ xảy ra những bất lợi mà thực tế rủi ro là sự
kiện bất lợi đã xảy ra và đã gây ra những thiệt hại về người và của. Rủi ro phản ánh
mặt chất của những sự kiện không may xảy ra.
Còn tổn thất là những hậu quả xác định khi rủi ro đã xảy ra. Tổn thất phản
ánh về mặt lượng của những sự kiện bất ngờ không may xảy ra, qua đó thấy được
mức độ nghiêm trọng của rủi ro.
Rủi ro và tổn thất là hai phạm trù khác nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ
với nhau. Rủi ro là nguyên nhân, tổn thất là hậu quả; rủi ro là mặt chất, còn tổn thất
là mặt lượng. Do vậy, khi nghiên cứu về tổn thất sẽ thấy được sự nguy hiểm, tác
hại, mức độ nghiêm trọng của rủi ro đối với con người và cuộc sống của họ. Mặt
khác, nghiên cứu về tổn thất mà không nghiên cứu về rủi ro sẽ không biết thiệt hại
đó có nguyên nhân từ đâu để từ đó có biện pháp phòng
chống, hạn chế một cách có hiệu quả.
- 16 -
- Mối quan hệ giữa sự bất định, thông tin và truyền thông:
Sự giảm bớt sự bất định có giá trị kinh tế, và thông tin có thể làm giảm
sự bất định. Mức độ bất định phụ thuộc vào khối lượng, loại thông tin có được để
nhận ra những kết quả có thể có và đánh giá khả năng xảy ra của chúng. Truyền
thông có thể làm giảm mức độ bất định của các nhà đầu tư, của một tổ chức, của
những người có quyền lợi liên quan, từ đó làm cho họ sẵn lòng gia tăng quan hệ với
tổ chức trên những điều kiện thuận lợi.
1.1.5 Quản trị rủi ro
1.1.5.1 Khái niệm quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có
hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất
mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro.
1.1.5.2 Các yếu tố cơ bản của quản trị rủi ro
- Xác định mục tiêu, sứ mạng của quản trị rủi ro
+ Giúp tổ chức nhận dạng, phân tích, đo lường và phân loại rủi ro đã và sẽ
xảy ra với tổ chức.
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm soát rủi ro, với những
điều kiện phù hợp với tổ chức đó.
+ Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình tài trợ rủi ro:
* Thu xếp và thực hiện nhanh các hợp đồng bảo hiểm.
* Xây dựng và quản lý hiệu quả các quỹ dự phòng.
* Vận động sự ủng hộ của các chủ thể có liên quan.
* Phân tích và lựa chọn các hình thức tài trợ thích hợp khác.
- Đánh giá rủi ro
Đánh giá rủi ro đó là các hoạt động cần thiết của nhà quản trị rủi ro nhằm
nhận dạng, ước lượng và đo lường rủi ro, sự bất định và những ảnh hưởng của
chúng đối với tổ chức.
+ Nhận dạng rủi ro:
Đó là quá trình nhận biết các nguy cơ rủi ro tiềm năng đối với tài sản,
- 17 -
trách nhiệm pháp lý và nguồn nhân lực con người mà hiểm họa và mối nguy hiểm
đó sẽ dẫn tới những tổn thất.
+ Phân tích tổn thất và hiểm họa:
Đó là quá trình mà nhà quản trị rủi ro ước lượng các điều kiện tạo nên rủi ro,
mối nguy hiểm cùng với những hiểm họa này và tổn thất xuất hiện là kết quả của
mối nguy hiểm.
+ Đo lường rủi ro:
Là quá trình xác định tổn thất từ nguy cơ và mức độ của nó. Đo lường rủi ro
cần quan tâm đến các yếu tố như: tần suất xuất hiện rủi ro, mức độ nghiêm trọng
của rủi ro.
- Kiểm soát rủi ro
Đó là những kỹ thuật, những công cụ, những chiến lược, và những quá trình
nhằm biến đổi rủi ro của một tổ chức thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm
thiểu bằng cách kiểm soát tần suất và (hoặc) mức độ của rủi ro và tổn thất hoặc lợi
ích.
Kiểm soát rủi ro có hiệu quả sẽ hạn chế được nguy cơ rủi ro của một tổ chức.
Kiểm soát rủi ro bao gồm các kỹ thuật, công cụ, chiến lược và những chương trình
cố gắng né tránh, đề phòng và hạn chế hay nói một cách khác là
kiểm soát tần suất và độ lớn của những tổn thất và ảnh hưởng không mong
muốn khác của rủi ro. Mặt khác kiểm soát rủi ro còn bao gồm cả những phương
pháp hoàn thiện các kiến thức và hiểu biết trong hành vi của tổ chức có tác động
đến rủi ro.
- Tài trợ rủi ro (funding risk):
+ Là những kỹ thuật và công cụ được sử dụng để tài trợ cho chi phí của rủi
ro và tổn thất.
Nó được biểu hiện qua các khoản nợ không có khả năng hoàn trả một phần
hay toàn bộ. Có thể bao gồm một trong hai yếu tố sau:
* Các khoản thu bằng tiền không có khả năng đáp ứng các khoản chi bằng
tiền đúng kế hoạch (thiếu tiền mặt để thanh toán).
- 18 -
* Các khoản thu bằng tiền không có khả năng đáp ứng các khoản chi bằng
tiền (mất khả năng thanh toán).
+ Phòng ngừa rủi ro thông qua các công cụ phái sinh hiện đại
Công cụ phái sinh là các công cụ tài chính có lợi nhuận phát sinh từ lợi
nhuận các công cụ khác. Nghĩa là thành quả của chúng phụ thuộc vào diễn biến của
các công cụ này.
Các công cụ phái sinh hiện đại bao gồm: các hợp đồng quyền chọn (option
contract), hợp đồng kỳ hạn (forward contract), hợp đồng giao sau- hợp đồng tương
lai (future contract) và các giao dịch hoán đổi (swap).
* Hợp đồng kỳ hạn (forward contract)
Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng ký giữa hai bên (người mua và người
bán) để mua hoặc bán tài sản vào một ngày trong tương lai với giá đã thỏa thuận ở
hiện tại. Nếu vào thời điểm đáo hạn, giá thực tế cao hơn giá thực hiện, người sở hữu
hợp đồng sẽ kiếm được lợi nhuận, nếu giá thấp hơn thì người sở hữu sẽ chịu một
khoản lỗ.
* Hợp đồng giao sau- hợp đồng tương lai (future contract)
Hợp đồng giao sau là hợp đồng giữa hai bên (người mua và người bán) để
mua hoặc bán tài sản vào một ngày trong tương lai với giá đã thỏa thuận ở thời
điểm hiện tại. Các hợp đồng này được giao dịch trên sàn giao dịch giao sau và chịu
quá trình thanh toán hàng ngày. Hợp đồng giao sau tiến triển từ hợp đồng kỳ hạn.
Các hợp đồng giao sau được giao dịch trên thị trường có tổ chức, gọi là sàn giao
dịch giao sau. Người mua hợp đồng giao sau là người có nghĩa vụ giao hàng hóa
vào một ngày trong tương lai, có thể bán hợp đồng trên thị trường giao sau. Điều
này đã làm cho họ thoát khỏi nghĩa vụ mua hàng hóa. Ngược lại, người bán hợp
đồng giao sau là người có nghĩa vụ bán hàng hóa vào một ngày trong tương lai, có
thể mua lại hợp đồng trong thị trường giao sau. Điều này đã làm cho họ thoát khỏi
nghĩa vụ bán hàng hóa.
* Hợp đồng quyền chọn (option contract)
- 19 -
Hợp đồng quyền chọn là một hợp đồng giữa hai bên (người mua và người
bán) trong đó cho người mua quyền nhưng không phải là nghĩa vụ, để mua hoặc
bán một tài sản nào đó vào một ngày trong tương lai với giá đã đồng ý vào ngày
hôm nay. Người mua quyền chọn trả cho người bán một khoản tiền gọi là phí quyền
chọn. Người bán quyền chọn sẵn sàng bán hoặc nắm giữ tài sản theo các điều khoản
của hợp đồng nếu người mua muốn thế. Một quyền chọn để mua tài sản gọi là
quyền chọn mua (call option). Một quyền chọn để bán tài sản gọi là quyền chọn
bán (put option).
* Hợp đồng hoán đổi (swap contract)
Hoán đổi là thỏa thuận riêng của hai nhà kinh doanh để trao đổi tiền tệ
trong tương lai theo các cách thức được sắp xếp trước. Chúng có thể được coi là
danh mục đầu tư của hợp đồng kỳ hạn. Do đó, nghiên cứu hoán đổi là sự mở rộng
tự nhiên của vấn đề nghiên cứu hợp đồng giao sau (Future contract) và hợp đồng kỳ
hạn (swap).
- Quản lý rủi ro:
Là việc quản lý chương trình để thiết lập nên những thủ tục mà những hoạt
động hàng ngày của chức năng quản trị rủi ro phải tuân theo.
1.2 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ
1.2.1 Môi trường kinh doanh quốc tế
1.2.1.1 Các lý thuyết về mậu dịch quốc tế:
- Học thuyết trọng thương:
Theo học thuyết này thì khuyến khích các nước xuất khẩu và hạn chế nhập
khẩu. Để xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu thì thương mại được thực hiện rộng rãi bởi
các tổ chức độc quyền của chính phủ. Sự hạn chế được áp đặt vào hầu hết các hoạt
động nhập khẩu và nhiều hoạt động xuất khẩu được trợ cấp. Thuyết này được áp
dụng phổ biến ở thế kỷ thứ 18, trong giai đoạn này thì vàng được xem là một
phương tiện trong thanh toán quốc tế.
- Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
- 20 -
Nội dung của thuyết này, sự giàu có của một quốc gia phụ thuộc vào số hàng
hóa và dịch vụ có sẵn hơn là phụ thuộc vào vàng. Bởi vậy, các quốc gia nên chuyên
môn hóa sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng nào có lợi thế tuyệt đối. Lợi thế
tuyệt đối là thời gian lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa là nhỏ nhất. Lý
thuyết về lợi thế tuyệt đối được đề ra theo giả định chỉ có một yếu tố sản xuất duy
nhất đó là lao động.
- Lý thuyết về lợi thế tương đối của David Ricardo
Thuyết này cho rằng: một quốc gia dù không có lợi thế tuyệt đối về cả hai
mặt hàng so với quốc gia còn lại thì vẫn tồn tại cơ sở cho mậu dịch quốc tế, tức là
cả hai quốc gia này vẫn có lợi từ mậu dịch. Cơ sở cho mậu dịch trong trường hợp
này xuất phát từ lợi thế tương đối. Lợi thế tương đối của một quốc gia về một mặt
hàng nào đó được lý giải một cách rõ rệt nhất nếu chúng ta dùng khái niệm về chi
phí cơ hội để sản xuất ra một mặt hàng nào đó. Chi phí cơ hội để sản xuất ra một
đơn vị hàng hóa nào đó được đo lường bằng số đơn vị hàng hóa còn lại mà phải hy
sinh khi sử dụng nguồn lực để sản suất mặt hàng đang xem xét.
- Học thuyết về sự cân đối giữa các yếu tố:
Theo học thuyết này, các yếu tố dư thừa rẻ hơn các nhân tố hiếm hoi có liên
quan với chúng. Theo đó, các sản phẩm sản xuất ra trong nền kinh tế thế giới được
phân ra thành hai loại: sản phẩm thâm dụng về lao động và sản phẩm thâm dụng về
vốn. Đồng thời, các quốc gia cũng được chia thành hai nhóm: các quốc gia dồi dào
về vốn và các quốc gia dồi dào về lao động. Ở các quốc gia dồi dào về lao động thì
chi phí về nhân công sẽ thấp hơn nên những sản phẩm thâm dụng về lao động sẽ có
giá thấp và như vậy quốc gia đó sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn về mặt hàng này. Đối
với các quốc gia dồi dào về vốn cũng vậy, họ sẽ có lợi thế cạnh tranh trong việc sản
xuất mặt hàng thâm dụng về vốn.
- Lý thuyết về chu kỳ sống của sản phẩm quốc tế:
Lý thuyết này được đề ra bởi Vernon và nó đề cập đến các giai đoạn phát
triển của sản phẩm mới. Lý thuyết này nhấn mạnh vào hai vấn đề: thứ nhất là, kỹ