Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty quản lý quỹ

  • 37 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 37 trang

Nội dung text: Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty quản lý quỹ

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ
HƯỚNG DẪN VIỆC THIẾT LẬP VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN
TRỊ RỦI RO CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-UBCK ngày …./…./2013
của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này hướng dẫn thiết lập và vận hành công tác quản trị rủi ro
trong hoạt động của các công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán tự
quản lý (sau đây gọi là Công ty).
2. Công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý và các tổ
chức, cá nhân liên quan đến công tác quản trị rủi ro của Công ty.
Điều 2. Nguyên tắc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro
1. Công ty triển khai công tác quản trị rủi ro theo quy định tại khoản 11
Điều 24 Thông tư số 212/2012/TT-BTC.
2. Công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn thực
hiện công tác quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh của chính mình sử dụng
vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp lệ khác.
3. Công ty quản lý quỹ thực hiện công tác quản trị rủi ro cho các quỹ đầu
tư chứng khoán, danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác do Công ty quản lý
theo hướng dẫn tại Chương IV Quy chế này.
4. Tùy thuộc vào quy mô hoạt động, Công ty thiết lập hệ thống phù hợp
và tổ chức thực hiện công tác quản trị rủi ro theo hướng dẫn tại Quy chế này.
Các chính sách và quy trình quản lý rủi ro của Công ty được cập nhật, điều
chỉnh, bổ sung phù hợp với phạm vi, quy mô hoạt động, điều kiện của công ty
và bối cảnh thị trường.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Ban điều hành bao gồm Giám đốc (Tổng giám đốc), các Phó Giám đốc
(Phó Tổng giám đốc).
2. Bản sao hợp lệ là bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật.
1
3. Khách hàng ủy thác là quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và các cá nhân,
tổ chức ủy thác vốn, tài sản của mình cho công ty quản lý quỹ quản lý.
4. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại
Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy chế này, bản sao hợp lệ giấy chứng minh
thư nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
5. Rủi ro là các sự kiện không chắc chắn có thể xảy ra trong hoạt động
kinh doanh, gây tổn thất doanh thu, lợi nhuận, vốn, các thiệt hại vật chất và phi
vật chất khác hoặc không đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty hoặc mục
tiêu của khách hàng ủy thác.
6. Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy
trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp, hoặc do thiếu vốn kinh
doanh phát sinh từ các khoản chi phí, lỗ từ hoạt động đầu tư, hoặc do các
nguyên nhân khách quan khác.
7. Rủi ro uy tín là rủi ro mà công ty phải đối mặt trong trường hợp bị mất
uy tín, long tin, mức độ tín nhiệm của nhà đầu tư và khách hàng vào công ty bị
giảm sút, kể cả trong trường hợp là do các nguyên nhân khách quan.
8. Rủi ro thanh khoản là rủi ro khi công ty hoặc khách hàng ủy thác không
thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi các
công cụ tài chính thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn do thiếu hụt
thanh khoản trên thị trường.
9. Rủi ro thanh toán là rủi ro khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn
hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết.
10. Rủi ro thị trường là rủi ro do biến động giá trị thị trường của các tài
sản và công cụ tài chính.
11. Rủi ro tuân thủ là rủi ro mà công ty phải đối mặt trong trường hợp vi
phạm hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ công
ty hoặc tại điều lệ quỹ, vi phạm các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ, quy
chế, kể cả các quy định về đạo đức nghề nghiệp.
12. Giá trị rủi ro là kết quả của việc đo lường rủi ro. Giá trị rủi ro có thể
tính toán cho từng loại rủi ro, cho toàn thể Công ty, từng bộ phận nghiệp vụ,
từng hoạt động nghiệp vụ, hoặc từng nhân viên nghiệp vụ.
13. Giá trị rủi ro tổng hợp là kết quả tổng hợp của các giá trị rủi ro cho
Công ty hoặc cho danh mục của khách hàng ủy thác. Việc tổng hợp rủi ro phải
đảm bảo mọi rủi ro phải được tính toán đầy đủ và không trùng lắp.
14. Khẩu vị rủi ro là các loại hình rủi ro và mức rủi ro tổng hợp mà Công
ty hoặc khách hàng ủy thác sẵn sàng chấp nhận để đạt được mục tiêu đầu tư.
Khẩu vị rủi ro được thể hiện cả định tính và định lượng, bao gồm cả khẩu vị rủi
ro cụ thể và rủi ro tổng hợp.
15. Giới hạn rủi ro là mức rủi ro tối đa mà Công ty hoặc khách hàng ủy
thác có thể chấp nhận được. Giới hạn rủi ro được phân bổ theo từng loại rủi ro,
2
cho toàn bộ Công ty, cho từng bộ phận, từng giao dịch, từng nhân viên nghiệp
vụ, từng khách hàng ủy thác.
16. Ngưỡng cảnh bảo rủi ro là các mức giá trị do công ty thiết lập để cánh
báo khi giá trị rủi ro tiến gần đến giới hạn rủi ro. Ngưỡng cảnh báo rủi ro có thể
được trình bày theo giá trị tuyệt đối (đơn vị tiền tệ) hoặc theo giá trị tương đối
(tỷ lệ phần trăm so với giới hạn rủi ro).
17. Vốn khả dụng là vốn chủ sở hữu có thể chuyển đổi thành tiền trong
vòng chín mươi (90) ngày. Vốn khả dụng đo lường khả năng hấp thụ các tổn
thất mà rủi ro có thể mang lại cho Công ty.
18. Mô hình định lượng rủi ro VaR (Value-at-Risk) là phương pháp xác
định giá trị rủi ro tổng hợp tối đa (dựa trên dữ liệu lịch sử hoặc dữ liệu mô
phỏng) mà có thể xảy ra với một xác suất nhất định trong một khoảng thời gian
nhất định đối với công ty hoặc danh mục của khách hàng ủy thác khi thị trường
không có biến động bất thường.
19. Kiểm định lại (back testing) là kỹ thuật nhằm kiểm định lại mức độ
chính xác của mô hình định lượng rủi ro dựa trên việc so sánh giữa dữ liệu lịch
sử và giá trị rủi ro tổng hợp được tính toán theo mô hình tại cùng thời điểm.
20. Kiểm thử trạng thái (stress testing) là phương pháp đánh giá những
tổn thất tiềm năng có thể xảy ra cho Công ty hoặc danh mục của khách hàng ủy
thác khi thị trường có biến động bất thường trong các tình huống giả định.
21. Tình huống khẩn cấp là các tình huống bất ngờ, bất thường có thể gây
tổn thất lớn về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin, và đòi hỏi
Công ty phải ngay lập tức có các hành động ứng phó.
Điều 4. Hệ thống quản trị rủi ro và nhân sự quản trị rủi ro
1. Công ty phải thiết lập hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả một cách tổng
thể và toàn diện. Hệ thống quản trị rủi ro bao gồm các cấu thành dưới đây:
a) Có cơ cấu quản trị rủi ro riêng biệt, bao gồm các bộ phận, nhân sự phục
vụ công tác quản trị rủi ro, được tích hợp trong cơ cấu tổ chức quản lý và điều
hành của công ty, vận hành song song và phù hợp với mô hình, quy mô và phạm
vi hoạt động của công ty và của khách hàng ủy thác theo nguyên tắc:
- Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu quyết định hệ
thống và chính sách quản trị rủi ro trong hoạt động của công ty quản lý quỹ; ban
đại diện quỹ, khách hàng ủy thác quyết định chính sách quản trị rủi ro của quỹ,
danh mục của khách hàng ủy thác;
- Ban điều hành vận hành hệ thống và tổ chức thực hiện chính sách quản
trị rủi ro trong công ty quản lý quỹ, bao gồm cả việc quản trị rủi ro cho quỹ và
danh mục của khách hàng ủy thác theo chính sách quản trị rủi ro được ban đại
diện quỹ, khách hàng ủy thác phê duyệt;
- Tại tất cả các bộ phận nghiệp vụ trong công ty phải có cán bộ thực hiện
công tác quản trị rủi ro tại chính bộ phận đó. Trong công ty phải có một bộ phận
chuyên trách về công tác quản trị rủi ro, có trách nhiệm điều phối, tổng hợp và
3
đề xuất các giải pháp phòng ngừa, quản lý rủi ro, phù hợp với chính sách về
quản trị rủi ro đã được phê duyệt;
- Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro rõ ràng, rành mạch, kèm theo quy trình
quản lý rủi ro phù hợp, trong đó trách nhiệm phối hợp, theo dõi, giải trình và báo
cáo về rủi ro, phê duyệt phương án xử lý, tổ chức thực hiện việc xử lý rủi ro phải
được chi tiết hóa tới từng nhân viên, bộ phận nghiệp vụ, cho tới ban điều hành,
hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu, ban đại diện quỹ, khách
hàng ủy thác.
b) Công ty phải ban hành chiến lược về quản trị rủi ro và chính sách về
quản lý rủi ro để mọi nhân viên trong công ty được biết và áp dụng thống nhất
trong toàn bộ công ty:
- Chiến lược về quản trị rủi ro, bao gồm chiến lược quản trị rủi ro tổng
hợp và chiến lược quản trị từng loại rủi ro, bảo đảm phù hợp với chiến lược kinh
doanh của công ty. Chi tiết về chiến lược rủi ro thực hiện theo hướng dẫn tại
Điều 9 Quy chế này;
- Chính sách quản trị rủi ro, bao gồm cả quy trình quản lý rủi ro, phù hợp
với quy mô và phạm vi hoạt động, lĩnh vực đầu tư, loại hình tài sản đầu tư của
công ty Chi tiết về chính sách quản trị rủi ro thực hiện theo hướng dẫn tại Điều
11 Quy chế này.
c) Chiến lược và chính sách quản trị rủi ro được lập thành văn bản, lưu trữ
tại trụ sở của công ty và cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo yêu
cầu bằng văn bản.
2. Thành viên chuyên trách công tác quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị,
hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu; thành viên Ban điều hành chuyên trách
công tác quản trị rủi ro; trưởng bộ phận và nhân viên nghiệp vụ tại bộ phận quản
trị rủi ro (nếu có) có chứng chỉ quốc tế về quản trị rủi ro (Financial Risk
Manager - FRM, Professional Risk Manager - PRM, Quantitative Risk Manager
- QRM), hoặc có trình độ chuyên môn về phân tích định lượng đáp ứng các yêu
cầu về quản trị rủi ro do Công ty quy định.
3. Công ty có trách nhiệm cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
danh sách theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quy chế này,
kèm theo bản cung cấp thông tin của những cá nhân thực hiện công tác quản trị
rủi ro theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 3 Quy chế này. Trong vòng bảy (07)
ngày, kể từ ngày có sự thay đổi hoặc bổ sung cán bộ, nhân viên quản trị rủi ro,
công ty quản lý quỹ phải cập nhật và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước danh
sách kèm theo bản cung cấp thông tin của cán bộ, nhân viên quản trị rủi ro mới
bổ sung.
4. Công ty được ủy quyền (thuê ngoài) tổ chức kiểm toán thực hiện công
tác quản trị rủi ro cho công ty theo hướng dẫn tại Quy chế này. Trong vòng bảy
(07) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng thuê ngoài dịch vụ quản trị rủi ro, công ty
quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hợp đồng kèm theo bản
báo cáo tóm tắt về kinh nghiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị rủi ro.
4
Chương II
QUẢN TRỊ RỦI RO CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY
Điều 5. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc
chủ sở hữu trong công tác quản trị rủi ro
1. Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu có trách nhiệm
phê duyệt và kiểm soát toàn bộ hệ thống và công tác quản trị rủi ro tại công ty
theo nguyên tắc sau:
a) Quyết định cơ cấu quản trị rủi ro của công ty, bao gồm các bộ phận,
thành phần, nhân sự phục vụ công tác quản trị rủi ro; vai trò, trách nhiệm và mối
quan hệ trong công tác quản trị rủi ro của các bộ phận, thành phần, nhân sự nêu
trên; chế độ báo cáo, phương thức, hình thức (mẫu) báo cáo về rủi ro; quy trình
phê duyệt, ra quyết định về chiến lược, chính sách, phương thức quản lý rủi ro;
b) Phê duyệt, ban hành, điều chỉnh chiến lược quản trị rủi ro và chính sách
quản trị rủi ro của Công ty;
c) Kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của công tác
quản trị rủi ro.
2. Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu phải theo dõi,
giám sát và kiểm soát việc phân công, ủy quyền, thuê ngoài và chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị rủi ro.
3. Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu phân công một
thành viên chuyên trách công tác quản trị rủi ro, hoặc thành lập Tiểu ban quản
trị rủi ro để giúp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu thực
hiện các nhiệm vụ hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.
4. Tiểu ban quản trị rủi ro bao gồm một thành viên chuyên trách của hội
đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu; trưởng bộ phận quản lý rủi
ro (nếu có); trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ; trưởng bộ phận tài chính, kế toán
và các trưởng bộ phận nghiệp vụ khác (nếu xét thấy là cần thiết). Tiểu ban quản
trị rủi ro có trách nhiệm:
a) Rà soát trước khi trình hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ
sở hữu phê duyệt chiến lược và chính sách quản trị rủi ro do ban điều hành soạn
thảo, đặc biệt các khẩu vị rủi ro, giới hạn rủi ro cho từng loại hình rủi ro cụ thể
(rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro thanh toán, rủi ro nghiệp vụ, rủi ro
uy tín…); quy trình quản lý từng loại hình rủi ro cụ thể (định dạng, định lượng,
giám sát, kiểm soát, giải pháp xử lý;
b) Phối hợp với bộ phận quản trị rủi ro (nếu có) và bộ phận kiểm soát nội
bộ, định kỳ hàng năm, rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ, hiệu quả, hiệu lực của
các chính sách quản trị rủi ro, quy trình quản lý rủi ro và đề xuất các thay đổi
(nếu cần thiết) nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị rủi
ro; kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ quy trình quản lý rủi ro của các bộ phận
nghiệp vụ, nhân viên trong công ty;
5
c) Định kỳ hàng năm báo cáo hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc
chủ sở hữu về các hoạt động và hiệu quả hoạt động của tiểu ban đã thực hiện
trong năm;
d) Ban hành quy chế hoạt động riêng, bao gồm các quy định về quyền,
trách nhiệm của tiểu ban, quy định về tổ chức họp (định kỳ và bất thường), điều
kiện, thể thức tiến hành họp và biểu quyết, thong qua quyết định của tiểu ban.
Điều 6. Trách nhiệm của Ban điều hành trong công tác quản trị rủi ro
1. Ban điều hành có trách nhiệm:
a) Dự thảo chiến lược và chính sách quản trị rủi ro trình hội đồng quản trị,
hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu phê duyệt, ban hành;
b) Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược và chính sách quản trị rủi ro đã
được hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu phê duyệt và ban
hành; điều hành hoạt động quản trị rủi ro hàng ngày của công ty, chịu trách
nhiệm trước hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu về việc thực
hiện quyền và trách nhiệm trong công tác quản trị rủi ro của mình;
c) Giám sát đảm bảo hệ thống quản trị rủi ro vận hành hiệu quả, hiệu lực,
thống nhất trong toàn thể Công ty phù hợp với chính sách quản trị rủi ro đã được
phê duyệt; các quy định, quy trình quản lý rủi ro được tuân thủ đầy đủ; bố trí đủ
nhân sự phù hợp với yêu cầu và nguồn lực tài chính cho hoạt động quản trị rủi
ro;
d) Định kỳ hàng quý, báo cáo Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc
chủ sở hữu về công tác quản trị rủi ro (thông qua tiểu ban quản trị rủi ro nếu có);
đánh giá tính phù hợp, hiệu quả, hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro; mức độ
đầy đủ của các chính sách, quy định và quy trình quản lý rủi ro.
2. Ban điều hành phải phân công một thành viên chuyên trách phụ trách
công tác quản trị rủi ro. Ban điều hành được thành lập bộ phận quản trị rủi ro,
hoạt động độc lập với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ khác hoặc yêu cầu bộ
phận kiểm soát nội bộ giúp Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1
theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
3. Bộ phận quản trị rủi ro có trách nhiệm:
a) Nghiên cứu, phát triển, xây dựng chiến lược và chính sách quản trị rủi
ro để trình hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu phê duyệt,
ban hành; xây dựng các mô hình nội bộ để quản lý rủi ro;
b) Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược và chính sách quản trị rủi ro
đã được phê duyệt, ban hành; giám sát bảo đảm các rủi ro phát sinh tiềm ẩn
trong hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ và của cả công ty và quy mô các rủi
ro này không vượt qua các khẩu vị rủi ro và giới hạn rủi ro đã được phê duyệt;
giám sát hoạt động quản trị khẩu vị rủi ro; trực tiếp thực hiện việc quản lý, giám
sát các rủi ro nghiệp vụ, rủi ro uy tín, rủi ro tuân thủ;
c) Định dạng (xác định, nhận diện); định lượng, kiểm thử trạng thái rủi ro;
kiểm soát các rủi ro tiềm tàng; phân bổ nguồn lực quản lý rủi ro; tổ chức thực
6
hiện, giám sát việc thực thi các chính sách quản lý rủi ro, quy trình quản lý rủi
ro, công tác xử lý rủi ro hàng ngày, bảo đảm các chính sách quản lý rủi ro được
tuân thủ; tiếp nhận, tổng hơp các báo cáo về rủi ro từ các bộ phận nghiệp vụ về
rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro thanh toán; điều phối công tác quản
trị rủi ro giữa các bộ phận trong công ty; ghi nhận công tác quản trị rủi ro hàng
ngày;
d) Bảo đảm đội ngũ cán bộ, nhân sự của công ty được cập nhật, đào tạo và
nắm vững các kiến thức về quản lý rủi ro;
đ) Định kỳ hàng tháng, báo cáo ban điều hành về các vấn đề liên quan tới
công tác quản lý rủi ro, các giới hạn rủi ro bị vượt; định kỳ hàng năm, báo cáo
ban điều hành về hiệu quả hoạt động của chính bộ phận quản trị rủi ro.
Điều 7. Trách nhiệm của Bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ
trong công tác quản trị rủi ro
1. Bộ phận kiểm toán nội bộ có trách nhiệm tham gia công tác quản trị rủi
ro theo điểm b, điểm c khoản 3 Điều 9 Thông tư 212/2012/TT-BTC.
2. Bộ phận kiểm soát nội bộ có trách nhiệm tham gia công tác quản trị rủi
ro theo điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 212/2012/TT-BTC.
3. Bộ phận kiểm soát nội bộ giúp Ban điều hành đảm bảo công tác quản
trị rủi ro trong toàn Công ty được tuân thủ theo các chính sách, quy trình quản lý
rủi ro đã được phê duyệt và các quy định pháp luật khác.
Điều 8. Trách nhiệm của các bộ phận nghiệp vụ trong công tác quản
trị rủi ro
1. Các bộ phận nghiệp vụ, nhân viên trong Công ty phải hiểu rõ và tuyệt
đối tuân thủ các chính sách và các quy trình quản lý rủi ro trong mọi hoạt động
nghiệp vụ của mình.
2. Trưởng các bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm trực tiếp thực hiện, hoặc
phân công một hoặc một số nhân viên có kinh nghiệm tại các bộ phận này giám
sát, kiểm soát các giao dịch, hoạt động nghiệp vụ thực hiện tại bộ phận đó nhằm
nhận diện, phòng ngừa và quản trị rủi ro theo các quy định nội bộ, quy trình
nghiệp vụ về công tác quản trị rủi ro, bảo đảm phù hợp với chính sách và khẩu
vị rủi ro của Công ty đã được phê duyệt.
3. Các bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm:
a) Phối hợp với bộ phận quản trị rủi ro (nếu có), bộ phận kiểm soát nội bộ
nghiên cứu xây dựng chiến lược và chính sách quản trị rủi ro, đặc biệt đề xuất về
khẩu vị rủi ro tiềm tang và giới hạn rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ của mình;
định hình các khái niệm về rủi ro, các kỹ thuật định dạng (nhận diện), định
lượng (xác định giá trị nếu có thể), xác lập các giới hạn từng rủi ro cụ thể;
b) Kiểm soát, giám sát các rủi ro phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ tại
bộ phận của mình; báo cáo rủi ro cho ban điều hành (thông qua bộ phận quản trị
rủi ro (nếu có)) và đề xuất phương án xử lý; thực hiện phương án xử lý rủi ro sau
khi đã được phê duyệt.
7
Điều 9. Chiến lược quản trị rủi ro
1. Chiến lược quản trị rủi ro là kế hoạch tổng thể nhất của công ty về công
tác quản trị rủi ro do ban điều hành dự thảo và được hội đồng quản trị, hội đồng
thành viên hoặc chủ sở hữu phê duyệt. Chiến lược quản trị rủi ro sau đó được cụ
thể hóa bằng chính sách quản trị rủi ro, bao gồm cả quy trình quản lý rủi ro thực
hiện hàng ngày.
2. Chiến lược quản trị rủi ro bao gồm chiến lược quản trị rủi ro tổng hợp
và chiến lược quản trị từng loại hình rủi ro. Chiến lược quản trị rủi ro tổng hợp,
chiến lược quản trị rủi ro các loại hình rủi ro cá thể bao gồm:
a) Mục tiêu quản trị rủi ro;
b) Định nghĩa và phân loại rủi ro (chi tiết cả các nhóm rủi ro trực thuộc);
c) Các nguyên tắc cơ bản về quản trị rủi ro;
d) Khẩu vị rủi ro và giới hạn rủi ro. Chi tiết về khẩu vị rủi ro, giới hạn rủi
ro thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 10 Quy chế này;
đ) Cơ chế quản trị rủi ro, bao gồm các bộ phận, nhân sự có liên quan tới
công tác quản lý rủi ro; vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bộ phận, nhân
sự này;
e) Phương pháp đánh giá, định lượng rủi ro (theo mô hình tiêu chuẩn, mô
hình nội bộ hoặc cả hai);
f) Phương pháp xử lý rủi ro.
2. Chiến lược quản trị rủi ro được cập nhật định kỳ tối thiểu một lần trong
một năm, bảo đảm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty và bối cảnh thị
trường thực tế.
Điều 10. Khẩu vị rủi ro
1. Công ty phải xác định khẩu vị rủi ro dưới hình thức tuyên bố khẩu vị
rủi ro của công ty. Mẫu tuyên bố khẩu vị rủi ro thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ
lục số 03 ban hành kèm theo Quy chế này. Khẩu vị rủi ro của công ty cần đáp
ứng các điều kiện sau:
a) Thể hiện triết lý của công ty về rủi ro, phù hợp với tôn chỉ, tầm nhìn và
chiến lược kinh doanh của công ty, bám sát mục tiêu hoạt động, kế hoạch kinh
doanh và giá trị theo đuổi;
b) Thể hiện việc sẵn sàng chấp nhận rủi ro tới một mức độ nhất định để
đạt được mục tiêu hoạt động của công ty, trong đó nhận diện rõ các loại hình rủi
ro có thể chấp nhận, và xác định rõ giá trị rủi ro có thể chấp nhận (nếu có thể
lượng hóa);
c) Bảo đảm toàn diện, đề cập tới mọi lĩnh vực hoạt động của công ty,
trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; đồng thời phù hợp với năng lực giám sát
và quản lý rủi ro thực tế của công ty, bao gồm nhân sự, kinh nghiệm, hạ tầng kỹ
thuật phục vụ công tác quản trị rủi ro;
8
d) Được cập nhật định kỳ, tối thiểu một lần trong một năm, bảo đảm phù
hợp với phạm vi, quy mô, mức độ phức tạp của tài sản đầu tư, hoạt động kinh
doanh của Công ty, phù hợp với điều kiện của thị trường và các yêu cầu về an
toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán.
2. Khẩu vị rủi ro được xác lập kèm theo giới hạn rủi ro. Mẫu bảng giới
hạn rủi ro thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quy
chế này. Giới hạn rủi ro có thể được lượng hóa và phải được giám sát và xử lý
theo nguyên tắc sau:
a) Giới hạn rủi ro được xác định và phân bổ theo các bộ phận nghiệp vụ
kinh doanh, theo các loại sản phẩm, độ dài của kỳ hạn, mức độ tập trung của
một vị thế nắm giữ, hoặc theo nhu cầu cụ thể của Công ty;
b) Việc phân bổ giới hạn rủi ro do Ban điều hành tính toán, đề xuất (thông
qua bộ phận quản trị rủi ro) và Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ
sở hữu phê duyệt;
c) Ban điều hành phải tiến hành phân bổ, giám sát và kiểm soát các giới
hạn rủi ro đảm bảo các rủi ro của Công ty không vượt quá mức độ rủi ro chấp
nhận được.
3. Để bảo đảm không vượt quá giới hạn rủi ro, ban điều hành xác lập các
ngưỡng cảnh báo rủi ro, thấp hơn giá trị giới hạn rủi ro đã được hội đồng quản
tri, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu phê duyệt. Trường hợp các ngưỡng
cảnh báo rủi ro bị vượt, bộ phận nghiệp vụ phải thông báo ngay lập tức cho bộ
phận quản trị rủi ro, ban điều hành để có phương án xử lý kịp thời. Việc theo
dõi, giám sát, báo cáo và giải trình, phê duyệt, thực hiện giải pháp xử lý rủi ro
thực hiện theo quy trình quản lý rủi ro của công ty.
Điều 11. Chính sách quản trị rủi ro, quy trình quản lý rủi ro
1. Chính sách quản trị rủi ro phải được xây dựng bằng văn bản, đảm bảo
mọi cá nhân và các bộ phận trong công ty được tiếp cận, nắm vững, hiểu rõ
trách nhiệm của mình trong công tác quản trị rủi ro của công ty.
2. Chính sách quản trị rủi ro phải phù hợp với chiến lược quản trị rủi ro
của công ty và điều kiện cụ thể của Công ty, bao gồm chiến lược và kế hoạch
kinh doanh, cơ cấu tổ chức, dịch vụ và khách hàng của công ty, mức độ chuyên
nghiệp về quản trị rủi ro của Công ty. Chính sách quản trị rủi ro bao gồm các nội
dung sau:
a) Định nghĩa và phân loại các loại hình rủi ro, bảo đảm bao hàm đầy đủ
các loại hình rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của Công ty. Các rủi ro được lập
bảng theo hướng dẫn tại điểm 4 phần I Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Quy
chế này;
b) Khẩu vị rủi ro phân bổ theo loại rủi ro, cơ cấu quản trị khẩu vị rủi ro
(quy trình theo dõi, nhận diện, đánh giá, giải trình, tham khảo ý kiến, báo cáo,
phê duyệt và xử lý), cơ chế giám sát khẩu vị rủi ro (kiểm soát việc triển khai
quản trị khẩu vị rủi ro, mẫu báo cáo, tần xuất báo cáo, đối tượng phải báo cáo và
9
đối tượng tiếp nhận báo cáo, phê duyệt), cơ chế rà soát và điều chỉnh khẩu vị rủi
ro (tần suất rà soát, các cá nhân, bộ phận tham gia rà soát…);
c) Giới hạn của từng loại rủi ro, quy trình thiết lập các giới hạn rủi ro; cơ
cấu quản trị giới hạn rủi ro (vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận liên
quan tới công tác đề xuất, thiết lập, điều chỉnh các giới hạn rủi ro);
d) Phương pháp đánh giá, định lượng rủi ro tổng hợp và từng loại hình rủi
ro cụ thể, theo mô hình chuẩn, theo mô hình nội bộ hoặc kết hợp cả hai, theo
quy định tại điểm 6 mục II Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Quy chế này;
đ) Cơ cấu quản trị rủi ro tổng hợp và từng loại hình rủi ro, bao gồm các bộ
phận, nhân sự tham gia công tác quản trị rủi ro; trách nhiệm, nghĩa vụ của từng
cá nhân, bộ phận, bảo đảm mọi rủi ro đều có cá nhân, bộ phận phụ trách, được
nhận diện đầy đủ, đánh giá và theo dõi chặt chẽ, báo cáo, lấy ý kiến tham vấn
các bên liên quan và giải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kịp thời, được xử lý
theo phương án đã được phê duyệt và theo trình tự, thủ tục quy định tại quy trình
quản lý rủi ro;
e) Quy trình quản lý rủi ro bao gồm các quy định nội bộ nhằm định dạng
(nhận diện), định lượng (phân tích và lượng hóa nếu có thể, kiểm thử trạng thái
rủi ro), theo dõi, giám sát (chế độ báo cáo, tần suất báo cáo về rủi ro, tần xuất
kiểm thử trạng thái rủi ro), kiểm soát, giảm thiểu, phòng ngừa và xử lý các rủi ro
tiềm tàng.
3. Chính sách quản trị rủi ro phải có các chính sách quản trị riêng, phù
hợp cho từng loại hình rủi ro.Chính sách quản trị cho từng loại rủi ro thực hiện
theo hướng dẫn tại khoản 2 và phải bao gồm tối thiểu các nội dung như: định
nghĩa rủi ro và nhận diện rủi ro cùng loại; mục tiêu của quản trị rủi ro loại này;
cơ cấu quản trị rủi ro (cơ chế theo dõi, giám sát, định lượng, báo cáo, phê duyệt,
xử lý; tần xuất báo cáo, mẫu báo cáo, rà soát và điều chỉnh chính sách quản trị
rủi ro…); phương pháp xử lý rủi ro đó; quy trình quản lý rủi ro tương ứng; à soát
chính sách quản trị rủi ro;
4. Quy trình quản lý rủi ro được lập chi tiết cho công tác quản trị rủi ro
tổng thể và quản trị từng loại rủi ro riêng biệt, theo từng loại nghiệp vụ, từng bộ
phận và cho cả Công ty. Chi tiết hướng dẫn quy trình quản lý rủi ro tham khảo
trong Phụ lục số 05 Quy chế này.
Chương III
QUẢN TRỊ RỦI RO CHO QUỸ VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ
Điều 12. Cơ chế quản trị rủi ro
1. Công ty thực hiện công tác quản trị rủi ro cho các quỹ đầu tư, danh mục
đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý phù hợp với loại hình quỹ và tài sản
trong danh mục của quỹ, phù hợp với quy định của điều lệ quỹ và của pháp luật
lien quan; phù hợp với mức độ và khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng ủy
thác theo các điều khoản quy định tại Hợp đồng quản lý đầu tư.
10
2. Ban đại diện quỹ, khách hang ủy thác là cơ quan quyết định, phê duyệt
chiến lược và chính sách quản trị rủi ro. Ban đại diện quỹ chỉ định một thành
viên chuyên trách công tác quản trị rủi ro của quỹ, hoặc thành lập tiểu ban quản
trị rủi ro hoặc ủy quyền cho hội đồng đầu tư (nếu có) giúp ban đại diện quỹ thực
hiện các nhiệm vụ về quản trị rủi ro hướng dẫn tại Điều 5 Quy chế này.
3. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm xây dựng chiến lược và chính sách
quản trị rủi ro trình ban đại diện quỹ, khách hang phê duyệt và chịu trách nhiệm
tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách quản trị rủi ro đã được phê duyệt. Hội
đồng đầu tư (nếu có) có trách nhiệm tư vấn cho công ty quản lý quỹ khi xây
dựng chiến lược và chính sách quản trị rủi ro cho quỹ.
4. Nhân viên điều hành quỹ, bộ phận quản lý tài sản của quỹ, danh mục
của khách hang ủy thác, chịu trách nhiệm theo dõi, định dạng, nhận diện, định
lượng, báo cáo bộ phận quản trị rủi ro và ban điều hành về các rủi ro tiềm tang
trong danh mục của quỹ, của khách hàng theo quy trình quản lý rủi ro đã được
ban đại diện quỹ, khách hang phê duyệt. Trường hợp vượt các ngưỡng cảnh báo
rủi ro, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thực hiện các phương án xử lý, điều
chỉnh rủi ro về các mức có thể chấp nhận được. Trường hợp vượt các giới hạn
rủi ro, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm lấy ý kiến ban đại diện quỹ, khách
hang ủy thác về việc xử lý các rủi ro phát sinh và thực hiện xử lý các rủi ro theo
quy trình quản lý rủi ro đã được ban đại diện quỹ, khách hang phê duyệt.
Điều 13. Chiến lược, chính sách quản trị rủi ro
1. Công ty phải xây dựng chiến lược và chính sách quản trị rủi ro riêng
cho từng quỹ, từng khách hàng ủy thác. Chiến lược và chính sách quản trị rủi ro
do Công ty và Hội đồng đầu tư của quỹ (nếu có) dự thảo và phải được được rà
soát cập nhật thường xuyên, tối thiểu một năm một lần, bảo đảm phù hợp với
điều kiện thị trường thực tế và danh mục tài sản của quỹ, của khách hàng. Chiến
lược và chính sách quản trị rủi ro phải được Ban đại diện quỹ, khách hàng ủy
thác phê duyệt trước khi thực hiện.
2. Chiến lược và chính sách quản trị rủi ro cho quỹ, danh mục của khách
hàng ủy thác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Quy chế
này. Việc tổ chức thực hiện công tác quản trị rủi ro thực hiện theo quy trình
quản lý rủi ro của quỹ hướng dẫn tại Điều 12 Quy chế này.
Chương IV
CÔNG TÁC BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN
Điều 14. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
1. Định kỳ sáu (06) tháng, trước ngày 31/1 và 30/7, hoặc khi được yêu cầu
Công ty phải báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hoạt động quản trị rủi
ro của Công ty và của các quỹ, danh mục đầu tư do Công ty quản lý. Báo cáo
này bao gồm tối thiểu các nội dung chính sau:
a) Tổng quan về hoạt động kinh doanh;
11
b) Nguyên tắc quản trị chung;
c) Kết quả khảo sát về công tác quản trị rủi ro;
d) Các tài liệu kèm theo khác, trong đó có kết quả rà soát chính sách và
quy trình quản lý rủi ro, chính sách quản trị rủi ro đã được cập nhật với khẩu vị
rủi ro và các giới hạn chấp nhận rủi ro, và các quy trình quản lý rủi ro đã được
cập nhật.
2. Mẫu báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được hướng dẫn tại
Phụ lục số 06 bàn hành kèm theo Quy chế này.
Điều 15. Lưu trữ thông tin
1. Tất cả các tài liệu liên quan đến công tác quản trị rủi ro, bao gồm các
chiến lược, chính sách quản trị rủi ro, quy trình quản lý rủi ro, các báo cáo, biên
bản họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc chủ sở
hữu, các tiểu ban quản trị rủi ro, bộ phân quản trị rủi ro, quyết định của Tổng
Giám đốc và các tài liệu khác về công tác quản trị rủi ro phải được lưu trữ đầy
đủ và cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi có yêu cầu bằng văn
bản.
2. Thời gian lưu trữ tài liệu hướng dẫn tại khoản 1 Điều này được thực
hiện theo quy định pháp luật.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các công ty quản lý quỹ phải
thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro phù hợp cho công ty và các quỹ,
danh mục đầu tư do mình quản lý, đảm bảo ngăn chặn và hạn chế hiệu quả
những tổn thất do rủi ro gây ra.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước quyết định./.
12
Phụ lục số 01
MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị
rủi ro cho công ty quản lý quỹ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng ... năm ...
Ảnh
hộ
chiếu
(4x6)
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
1. Họ và tên : Nam/ Nữ
Bí danh ( nếu có ):
2. Ngày tháng năm sinh :
3. Nơi sinh :
4. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):
5. Quốc tịch :
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
9. Điện thoại, fax, email:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Nghề nghiệp:
 Công chức Nhà nước  Viên chức Nhà nước  Khác
13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn
13
Nêu rõ tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên
khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào
tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm)
Nơi đào Chuyên ngành Chương trình
Thời gian Tên bằng
tạo/thành phố đào tạo học
14. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã
qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):
Chức vụ/Vị trí công tác Trách
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
nhiệm
15. Chức vụ dự kiến trong công ty quản lý quỹ:
16. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
17. Nhân thân người khai
Số chứng
Địa chỉ
Họ và tên Năm sinh mình nhân Nghề nghiệp Chức vụ
thường trú
dân
Vợ/chồng:
Bố:
Mẹ
Con
Anh/chị/em
ruột:
Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên.
Chứng thực chữ ký người khai Người khai
( ký, ghi rõ họ tên )
14
Phụ lục số 02
MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN LÀM CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
RỦI RO
Mẫu danh sách cán bộ, nhân viên làm công tác quản trị rủi ro
(Ban hành kèm theo Quy chế hướng hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống
quản trị rủi ro cho công ty quản lý quỹ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....,ngày... tháng... năm ...
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN DANH SÁCH CẢN BỘ, NHÂN VIÊN
LÀM CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chúng tôi là:
- Công ty quản lý quỹ (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ
in hoa)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước cấp ngày ... tháng ... năm ...
- Vốn điều lệ:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: .... Fax:...
Nay thông báo về danh sách các cán bộ, nhân viên làm công tác quản trị rủi ro
STT Họ và Số CMTND/ Loại thành Trình độ, Chức vụ/Mô Chữ ký
tên Hộ chiếu viên HĐQT chuyên môn tả công việc1
(độc lập/khác) /loại chứng hoặc bộ
chỉ quốc tế về phận nghiệp
quản trị rủi ro vụ2
(nếu có)
I Thành viên chuyên trách/ Tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị, Hội
1
Nêu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ có lien quan tới hoạt động quản trị rủi ro (rủi ro trong hoạt động của công ty/rủi
ro trong hoạt động của quỹ (nêu tên quỹ)/rủi ro trong quản lý danh mục đầu tư của khách hàng), bao gồm: (i) xây
dựng/phê duyệt chính sách quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro; (ii) giám sát rủi ro; (iii) tiếp nhận báo cáo/phê duyệt rủi
ro
2
Nêu rõ tên bộ phận nghiệp vụ
15
đồng Thành viên, Chủ sở hữu
1
....
II Thành viên Ban điều hành chuyên trách giám sát, quản trị rủi ro
1
2
..
III Bộ phận quản trị rủi ro
1
2
..
IV Cán bộ chuyên trách công tác giám sát, quản trị rủi ro tại các bộ phận nghiệp vụ
1
2
..
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về
những nội dung trên.
Hồ sơ gửi kèm: Người đại diện theo pháp luật
- Bản cung cấp thông tin (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
- Liệt kê đầy đủ
16
Phụ lục số 03
MẪU TUYÊN BỐ KHẨU VỊ RỦI RO
(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-UBCK ngày …./…./2013
của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
CÔNG TY QLQ … ……, ngày …. tháng…. năm…..
TUYÊN BỐ KHẨU VỊ RỦI RO
Công ty có thể tuyên bố khẩu vị rủi ro theo nhiều hình thức khác nhau,
dưới đây là hai mẫu tuyên bố rủi ro thông dụng:
I. Tuyên bố về khẩu vị rủi ro theo hình thức văn xuôi
Công ty … sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro (cao/vừa phải/thấp…) để đạt
được các mục tiêu (cụ thể hóa các mục tiêu ở đây). Mức rủi ro tối đa mà toàn
Công ty có thể chịu đựng là … (X đơn vị tiền tệ/X% vốn chủ sở hữu, vốn điều
lệ, vốn khả dụng…). Công ty mong muốn và sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro là
… (Y đơn vị tiền tệ/Y% vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, vốn khả dụng…, Y thường
nhỏ hơn X). Khi mức rủi ro mà công ty đối mặt vượt quá … (Z đơn vị tiền
tệ/Z% vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, vốn khả dụng…) thì Công ty phải xem xét
các biện pháp ứng phó phù hợp để giảm bớt mức rủi ro này.
Công ty có thể đặt ra các tuyên bố cụ thể cho các loại rủi ro, như đạt mức
xếp hạng tín dụng loại AAA, có thể đưa ra các tuyên bố trong ngắn hạn
(quý/năm) và mục tiêu trong dài hạn (3 năm, 5 năm…)
II. Tuyên bố về khẩu vị rủi ro theo hình thức bảng
Khẩu vị rủi ro của công ty theo các chỉ tiêu được tóm tắt qua bảng sau:
Các chỉ tiêu Tuyên bố
An toàn vốn Tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu là …%, tỷ lệ vốn khả dụng mong
muốn là …%
Rủi ro tổng Mức rủi ro tối đa là…, mức rủi ro mong muốn là…, mức cảnh
thể báo là… (đơn vị tiền tệ, % vốn điều lệ, vốn khả dụng…)
Rủi ro thị Mức rủi ro tối đa là…, mức rủi ro mong muốn là…, mức cảnh
trường báo là… (đơn vị tiền tệ, % rủi ro tổng thể, % vốn khả dụng…)
Rủi ro tổng Mức rủi ro tối đa là…, mức rủi ro mong muốn là…, mức cảnh
thể báo là… (đơn vị tiền tệ, % rủi ro tổng thể, % vốn khả dụng…)

Bảng này cũng có thể bao hàm cả các tuyên bố về lợi nhuận, doanh thu và
các chỉ tiêu khác nếu phù hợp với Công ty.
17
Phụ lục số 04
MẪU BẢNG GIỚI HẠN RỦI RO
(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-UBCK ngày …./…./2013
của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
Bảng giới hạn rủi ro quy định giới hạn rủi ro, mức rủi ro mong muốn, và
ngưỡng rủi ro cảnh báo đối với từng loại rủi ro, cho từng tổ chức, cá nhân trong
Công ty. Mỗi tổ chức, cá nhân phải tuyệt đối tuân thủ giới hạn rủi ro được giao,
không thực hiện bất cứ hoạt động nào làm giá trị rủi ro do mình đối mặt lớn hơn
giới hạn rủi ro, khi giá tri rủi ro lớn hơn ngưỡng cảnh báo rủi ro ohải thực hiện
các biện pháp xử lý kịp thời theo hướng dẫn cho đến khi giá trị này không vượt
ngưỡng cho phép.
Loại RR Bộ phận/cá nhân chịu Giới Mức rủi Ngưỡng
rủi ro hạn rủi ro mong rủi ro
ro muốn cảnh báo
Rủi ro tổng hợp Toàn công ty
Bộ phận nghiệp vụ …
Cá nhân (nếu quản lý
đến mức cá nhân)
Rủi ro thị trường Toàn công ty
Bộ phận nghiệp vụ …
Cá nhân (nếu quản lý
đến mức cá nhân)
Rủi ro thanh toán Toàn công ty
Bộ phận nghiệp vụ …
Cá nhân (nếu quản lý
đến mức cá nhân)
Rủi ro hoạt động Toàn công ty
Bộ phận nghiệp vụ …
Cá nhân (nếu quản lý
đến mức cá nhân)
Rủi ro thanh khoản Toàn công ty
Bộ phận nghiệp vụ …
Cá nhân (nếu quản lý
đến mức cá nhân)
Các rủi ro khác Toàn công ty
(liệt kê đầy đủ)
Bộ phận nghiệp vụ …
Cá nhân (nếu quản lý
đến mức cá nhân)
18
Công ty có thể sắp xếp bảng giới hạn rủi ro theo tổ chức, cá nhân, có thể
thiết lập giới hạn tập trung rủi ro, giới hạn cho một giao dịch… tùy theo nhu
cầu quản lý của mình.
…, ngày...tháng…năm…
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc
Ký, ghi rõ họ tên Ký tên, đóng dấu
19
Phụ lục số 05
MẪU QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO
(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-UBCK ngày …./…./2013
của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
Quy trình quản lý rủi ro chung có thể bao gồm năm (05) bước: xác định
(định dạng) rủi ro, đánh giá rủi ro, theo dõi rủi ro, xử lý rủi ro, và kiểm thử
trạng thái. Các bước quản lý rủi ro này tạo thành một quy trình lặp lại liên tục và
linh hoạt, thường xuyên được rà soát, cập nhật, và hoàn thiện, đảm bảo xây dựng
được một quy trình quản lý rủi ro phù hợp và hiệu quả.
Bước 1. Xác định rủi ro
1. Việc xác định các rủi ro trên cơ sở hoạt động kinh doanh của Công ty.
Các loại rủi ro chính mà Công ty có thể đối mặt là rủi ro thị trường, rủi ro thanh
toán, rủi ro hoạt động, và rủi ro thanh khoản. Công ty cũng có thể đối mặt với
rủi ro tập trung, rủi ro pháp lý, và các rủi ro khác.
Các loại rủi ro chính được mô tả tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Quy
chế này.
2. Công ty có thể sử dụng các phương pháp như bảng câu hỏi, phân tích
kịch bản, điều tra sự cố, hội thảo đánh giá, nghiên cứu các quy trình kinh doanh
và các yếu tố tác động đến các quy trình đó… để xác định rủi ro.
Các cán bộ liên quan cần tiến hành khai báo, đăng ký rủi ro theo mẫu
được hướng dẫn tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Quy chế này. Giám đốc
quản trị rủi ro phải phê duyệt các rủi ro nay nếu hợp lý trước khi tiến hành các
bước quản trị tiếp theo.
3. Mỗi rủi ro sau khi xác định đều phải được Ban điều hành phân bổ giới
hạn rủi ro phù hợp với chính sách và khẩu vị rủi ro của Công ty, và phân công
cán bộ phụ trách (sau đây gọi là cán bộ quản trị rủi ro). Rủi to tổng hợp của
Công ty do Giám đốc quản trị rủi ro trực tiếp phụ trách.
4. Kết quả của việc xác định rủi ro có thể được mô tả dưới dạng bảng liệt
kê rủi ro với các các thông tin như tên rủi ro, giới hạn rủi ro, các bên liên quan
đến rủi ro. Bảng liệt kê này được bổ sung phương pháp đánh giá rủi ro, theo dõi
rủi ro, và xử lý rủi ro ở các bước tiếp theo. Mẫu bảng liệt kê rủi ro được hướng
dẫn tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quy chế này.
Bước 2. Đánh giá rủi ro
1. Công ty phải xây dựng và sử dụng phương pháp đánh giá phù hợp cho
các rủi ro mà Công ty phải đối mặt. Có hai phương pháp đánh giá là phương
pháp định tính và phương pháp định lượng, mỗi phương háp lại có nhiều mô
hình đánh giá khác nhau.
2. Các mô hình định lượng, còn được gọi là mô hình đo lường rủi ro, được
ưu tiên sử dụng để lượng hóa rủi ro. Các mô hình này có thể tính toán, ước
20