Bài giảng ngôn ngữ lập trình c/c++

  • 308 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 308 trang

Nội dung text: Bài giảng ngôn ngữ lập trình c/c++

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
Khoa Công nghệ Thông tin
PHẠM HỒNG THÁI
Bài giảng
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++
Hà Nội – 2003
LỜI NÓI ĐẦU
Ngôn ngữ lập trình (NNLT) C/C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình
hướng đối tượng mạnh và phổ biến hiện nay do tính mềm dẻo và đa năng của nó.
Không chỉ các ứng dụng được viết trên C/C++ mà cả những chương trình hệ thống
lớn đều được viết hầu hết trên C/C++. C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
được phát triển trên nền tảng của C, không những khắc phục một số nhược điểm
của ngôn ngữ C mà quan trọng hơn, C++ cung cấp cho người sử dụng (NSD) một
phương tiện lập trình theo kỹ thuật mới: lập trình hướng đối tượng. Đây là kỹ thuật
lập trình được sử dụng hầu hết trong các ngôn ngữ mạnh hiện nay, đặc biệt là các
ngôn ngữ hoạt động trong môi truờng Windows như Microsoft Access, Visual
Basic, Visual Foxpro …
Hiện nay NNLT C/C++ đã được đưa vào giảng dạy trong hầu hết các trường
Đại học, Cao đẳng để thay thế một số NNLT đã cũ như FORTRAN, Pascal … Tập
bài giảng này được viết ra với mục đích đó, trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành
cho sinh viên bắt đầu học vào NNLT C/C++ tại Khoa Công nghệ, Đại học Quốc gia
Hà Nội. Để phù hợp với chương trình, tập bài giảng này chỉ đề cập một phần nhỏ
đến kỹ thuật lập trình hướng đối tượng trong C++, đó là các kỹ thuật đóng gói dữ
liệu, phương thức và định nghĩa mới các toán tử. Tên gọi của tập bài giảng này nói
lên điều đó, có nghĩa nội dung của bài giảng thực chất là NNLT C được mở rộng
với một số đặc điểm mới của C++. Về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (trong
C++) sẽ được trang bị bởi một giáo trình khác. Tuy nhiên để ngắn gọn, trong tập bài
giảng này tên gọi C/C++ sẽ được chúng tôi thay bằng C++.
Nội dung tập bài giảng này gồm 8 chương. Phần đầu gồm các chương từ 1 đến
6 chủ yếu trình bày về NNLT C++ trên nền tảng của kỹ thuật lập trình cấu trúc. Các
chương còn lại (chương 7 và 8) sẽ trình bày các cấu trúc cơ bản trong C++ đó là kỹ
thuật đóng gói (lớp và đối tượng) và định nghĩa phép toán mới cho lớp.
Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và trình độ người viết có hạn nên
chắc chắn không tránh khỏi sai sót, vì vậy rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc
để bài giảng ngày càng một hoàn thiện hơn.
Tác giả.
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
CHƯƠNG 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA C++
Các yếu tố cơ bản
Môi trường làm việc của C++
Các bước để tạo và thực hiện một chương trình
Vào/ra trong C++
I. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN
Một ngôn ngữ lập trình (NNLT) bậc cao cho phép người sử dụng (NSD) biểu
hiện ý tưởng của mình để giải quyết một vấn đề, bài toán bằng cách diễn đạt gần với
ngôn ngữ thông thường thay vì phải diễn đạt theo ngôn ngữ máy (dãy các kí hiệu 0,1).
Hiển nhiên, các ý tưởng NSD muốn trình bày phải được viết theo một cấu trúc chặt chẽ
thường được gọi là thuật toán hoặc giải thuật và theo đúng các qui tắc của ngôn ngữ
gọi là cú pháp hoặc văn phạm. Trong giáo trình này chúng ta bàn đến một ngôn ngữ
lập trình như vậy, đó là ngôn ngữ lập trình C++ và làm thế nào để thể hiện các ý tưởng
giải quyết vấn đề bằng cách viết thành chương trình trong C++.
Trước hết, trong mục này chúng ta sẽ trình bày về các qui định bắt buộc đơn giản
và cơ bản nhất. Thông thường các qui định này sẽ được nhớ dần trong quá trình học
ngôn ngữ, tuy nhiên để có một vài khái niệm tương đối hệ thống về NNLT C++ chúng
ta trình bày sơ lược các khái niệm cơ bản đó. Người đọc đã từng làm quen với các
NNLT khác có thể đọc lướt qua phần này.
1. Bảng ký tự của C++
Hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều sử dụng các kí tự tiếng Anh, các kí
hiệu thông dụng và các con số để thể hiện chương trình. Các kí tự của những ngôn ngữ
khác không được sử dụng (ví dụ các chữ cái tiếng Việt). Dưới đây là bảng kí tự được
phép dùng để tạo nên những câu lệnh của ngôn ngữ C++.
− Các chữ cái la tinh (viết thường và viết hoa): a .. z và A .. Z. Cùng một chữ cái
nhưng viết thường phân biệt với viết hoa. Ví dụ chữ cái 'a' là khác với 'A'.
− Dấu gạch dưới: _
− Các chữ số thập phân: 0, 1, . ., 9.
1
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
− Các ký hiệu toán học: +, -, *, /, % , &, ||, !, >, <, = ...
− Các ký hiệu đặc biệt khác: , ;: [ ], {}, #, dấu cách, ...
2. Từ khoá
Một từ khoá là một từ được qui định trước trong NNLT với một ý nghĩa cố định,
thường dùng để chỉ các loại dữ liệu hoặc kết hợp thành câu lệnh. NSD có thể tạo ra
những từ mới để chỉ các đối tượng của mình nhưng không được phép trùng với từ
khoá. Dưới đây chúng tôi liệt kê một vài từ khoá thường gặp, ý nghĩa của các từ này, sẽ
được trình bày dần trong các đề mục liên quan.
auto, break, case, char, continue, default, do, double, else, externe, float,
for, goto, if, int, long, register, return, short, sizeof, static, struct, switch,
typedef, union, unsigned, while ...
Một đặc trưng của C++ là các từ khoá luôn luôn được viết bằng chữ thường.
3. Tên gọi
Để phân biệt các đối tượng với nhau chúng cần có một tên gọi. Hầu hết một đối
tượng được viết ra trong chương trình thuộc 2 dạng, một dạng đã có sẵn trong ngôn
ngữ (ví dụ các từ khoá, tên các hàm chuẩn ...), một số do NSD tạo ra dùng để đặt tên
cho hằng, biến, kiểu, hàm ... các tên gọi do NSD tự đặt phải tuân theo một số qui tắc
sau:
− Là dãy ký tự liên tiếp (không chứa dấu cách) và phải bắt đầu bằng chữ cái
hoặc gạch dưới.
− Phân biệt kí tự in hoa và thường.
− Không được trùng với từ khóa.
− Số lượng chữ cái dùng để phân biệt tên gọi có thể được đặt tuỳ ý.
− Chú ý các tên gọi có sẵn của C++ cũng tuân thủ theo đúng qui tắc trên.
Trong một chương trình nếu NSD đặt tên sai thì trong quá trình xử lý sơ bộ (trước
khi chạy chương trình) máy sẽ báo lỗi (gọi là lỗi văn phạm).
Ví dụ 1 :
• Các tên gọi sau đây là đúng (được phép): i, i1, j, tinhoc, tin_hoc, luu_luong
• Các tên gọi sau đây là sai (không được phép): 1i, tin hoc, luu-luong-nuoc
• Các tên gọi sau đây là khác nhau: ha_noi, Ha_noi, HA_Noi, HA_NOI, ...
2
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
4. Chú thích trong chương trình
Một chương trình thường được viết một cách ngắn gọn, do vậy thông thường bên
cạnh các câu lệnh chính thức của chương trình, NSD còn được phép viết vào chương
trình các câu ghi chú, giải thích để làm rõ nghĩa hơn chương trình. Một chú thích có thể
ghi chú về nhiệm vụ, mục đích, cách thức của thành phần đang được chú thích như
biến, hằng, hàm hoặc công dụng của một đoạn lệnh ... Các chú thích sẽ làm cho
chương trình sáng sủa, dễ đọc, dễ hiểu và vì vậy dễ bảo trì, sửa chữa về sau.
Có 2 cách báo cho chương trình biết một đoạn chú thích:
− Nếu chú thích là một đoạn kí tự bất kỳ liên tiếp nhau (trong 1 dòng hoặc trên
nhiều dòng) ta đặt đoạn chú thích đó giữa cặp dấu đóng mở chú thích /* (mở)
và */ (đóng).
− Nếu chú thích bắt đầu từ một vị trí nào đó cho đến hết dòng, thì ta đặt dấu // ở
vị trí đó. Như vậy // sử dụng cho các chú thích chỉ trên 1 dòng.
Như đã nhắc ở trên, vai trò của đoạn chú thích là làm cho chương trình dễ hiểu
đối với người đọc, vì vậy đối với máy các đoạn chú thích sẽ được bỏ qua. Lợi dụng đặc
điểm này của chú thích đôi khi để tạm thời bỏ qua một đoạn lệnh nào đó trong chương
trình (nhưng không xoá hẳn để khỏi phải gõ lại khi cần dùng đến) ta có thể đặt các dấu
chú thích bao quanh đoạn lệnh này (ví dụ khi chạy thử chương trình, gỡ lỗi ...), khi cần
sử dụng lại ta có thể bỏ các dấu chú thích.
Chú ý: Cặp dấu chú thích /* ... */ không được phép viết lồng nhau, ví dụ dòng chú
thích sau là không được phép
/* Đây là đoạn chú thích /* chứa đoạn chú thích này */ như đoạn chú thích con */
cần phải sửa lại như sau:
• hoặc chỉ giữ lại cặp dấu chú thích ngoài cùng
/* Đây là đoạn chú thích chứa đoạn chú thích này như đoạn chú thích con */
• hoặc chia thành các đoạn chú thích liên tiếp nhau
/* Đây là đoạn chú thích */ /*chứa đoạn chú thích này*/ /*như đoạn chú thích con */
II. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA C++
1. Khởi động - Thoát khỏi C++
Khởi động C++ cũng như mọi chương trình khác bằng cách nhấp đúp chuột lên
biểu tượng của chương trình. Khi chương trình được khởi động sẽ hiện ra giao diện
gồm có menu công việc và một khung cửa sổ bên dưới phục vụ cho soạn thảo. Một con
3
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
trỏ nhấp nháy trong khung cửa sổ và chúng ta bắt đầu nhập nội dung (văn bản) chương
trình vào trong khung cửa sổ soạn thảo này. Mục đích của giáo trình này là trang bị
những kiến thức cơ bản của lập trình thông qua NNLT C++ cho các sinh viên mới bắt
đầu nên chúng tôi vẫn chọn trình bày giao diện của các trình biên dịch quen thuộc là
Turbo C hoặc Borland C. Về các trình biên dịch khác độc giả có thể tự tham khảo trong
các tài liệu liên quan.
Để kết thúc làm việc với C++ (soạn thảo, chạy chương trình ...) và quay về môi
trường Windows chúng ta ấn Alt-X.
2. Giao diện và cửa sổ soạn thảo
a. Mô tả chung
Khi gọi chạy C++ trên màn hình sẽ xuất hiện một menu xổ xuống và một cửa sổ
soạn thảo. Trên menu gồm có các nhóm chức năng: File, Edit, Search, Run, Compile,
Debug, Project, Options, Window, Help. Để kích hoạt các nhóm chức năng, có thể
ấn Alt+chữ cái biểu thị cho menu của chức năng đó (là chữ cái có gạch dưới). Ví dụ để
mở nhóm chức năng File ấn Alt+F, sau đó dịch chuyển hộp sáng đến mục cần chọn rồi
ấn Enter. Để thuận tiện cho NSD, một số các chức năng hay dùng còn được gắn với
một tổ hợp các phím cho phép người dùng có thể chọn nhanh chức năng này mà không
cần thông qua việc mở menu như đã mô tả ở trên. Một số tổ hợp phím cụ thể đó sẽ
được trình bày vào cuối phần này. Các bộ chương trình dịch hỗ trợ người lập trình một
môi trường tích hợp tức ngoài chức năng soạn thảo, nó còn cung cấp nhiều chức năng,
tiện ích khác giúp người lập trình vừa có thể soạn thảo văn bản chương trình vừa gọi
chạy chương trình vừa gỡ lỗi …
Các chức năng liên quan đến soạn thảo phần lớn giống với các bộ soạn thảo khác
(như WinWord) do vậy chúng tôi chỉ trình bày tóm tắt mà không trình bày chi tiết ở
đây.
b. Các chức năng soạn thảo
Giống hầu hết các bộ soạn thảo văn bản, bộ soạn thảo của Turbo C hoặc Borland
C cũng sử dụng các phím sau cho quá trình soạn thảo:
− Dịch chuyển con trỏ: các phím mũi tên cho phép dịch chuyển con trỏ sang
trái, phải một kí tự hoặc lên trên, xuống dưới 1 dòng. Để dịch chuyển nhanh
có các phím như Home (về đầu dòng), End (về cuối dòng), PgUp, PgDn (lên,
xuống một trang màn hình). Để dịch chuyển xa hơn có thể kết hợp các phím
này cùng phím Control (Ctrl, ^) như ^PgUp: về đầu tệp, ^PgDn: về cuối tệp.
− Chèn, xoá, sửa: Phím Insert cho phép chuyển chế độ soạn thảo giữa chèn và
đè. Các phím Delete, Backspace cho phép xoá một kí tự tại vị trí con trỏ và
4
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
trước vị trí con trỏ (xoá lùi).
− Các thao tác với khối dòng: Để đánh dấu khối dòng (thực chất là khối kí tự
liền nhau bất kỳ) ta đưa con trỏ đến vị trí đầu ấn Ctrl-KB và Ctrl-KK tại vị trí
cuối. Cũng có thể thao tác nhanh hơn bằng cách giữ phím Shift và dùng các
phím dịch chuyển con trỏ quét từ vị trí đầu đến vị trí cuối, khi đó khối kí tự
đuợc đánh dấu sẽ chuyển mầu nền. Một khối được đánh dấu có thể dùng để
cắt, dán vào một nơi khác trong văn bản hoặc xoá khỏi văn bản. Để thực hiện
thao tác cắt dán, đầu tiên phải đưa khối đã đánh dấu vào bộ nhớ đệm bằng
nhóm phím Shift-Delete (cắt), sau đó dịch chuyển con trỏ đến vị trí mới cần
hiện nội dung vừa cắt và ấn tổ hợp phím Shift-Insert. Một đoạn văn bản được
ghi vào bộ nhớ đệm có thể được dán nhiều lần vào nhiều vị trí khác nhau bằng
cách lặp lại tổ hợp phím Shift-Insert tại các vị trí khác nhau trong văn bản. Để
xoá một khối dòng đã đánh dấu mà không ghi vào bộ nhớ đệm, dùng tổ hợp
phím Ctrl-Delete. Khi một nội dung mới ghi vào bộ nhớ đệm thì nó sẽ xoá
(ghi đè) nội dung cũ đã có, do vậy cần cân nhắc để sử dụng phím Ctrl-Delete
(xoá và không lưu lại nội dung vừa xoá vào bộ đệm) và Shift-Delete (xoá và
lưu lại nội dung vừa xoá) một cách phù hợp.
− Tổ hợp phím Ctrl-A rất thuận lợi khi cần đánh dấu nhanh toàn bộ văn bản.
c. Chức năng tìm kiếm và thay thế
Chức năng này dùng để dịch chuyển nhanh con trỏ văn bản đến từ cần tìm. Để
thực hiện tìm kiếm bấm Ctrl-QF, tìm kiếm và thay thế bấm Ctrl-QA. Vào từ hoặc
nhóm từ cần tìm vào cửa sổ Find, nhóm thay thế (nếu dùng Ctrl-QA) vào cửa sổ
Replace và đánh dấu vào các tuỳ chọn trong cửa sổ bên dưới sau đó ấn Enter. Các tuỳ
chọn gồm: không phân biệt chữ hoa/thường, tìm từ độc lập hay đứng trong từ khác, tìm
trong toàn văn bản hay chỉ trong phần được đánh dấu, chiều tìm đi đến cuối hay ngược
về đầu văn bản, thay thế có hỏi lại hay không hỏi lại … Để dịch chuyển con trỏ đến các
vùng khác nhau trong một menu hay cửa sổ chứa các tuỳ chọn ta sử dụng phím Tab.
d. Các chức năng liên quan đến tệp
− Ghi tệp lên đĩa: Chọn menu File\Save hoặc phím F2. Nếu tên tệp chưa có (còn
mang tên Noname.cpp) máy sẽ yêu cầu cho tên tệp. Phần mở rộng của tên tệp
được mặc định là CPP.
− Soạn thảo tệp mới: Chọn menu File\New. Hiện ra cửa sổ soạn thảo trắng và
tên file tạm thời lấy là Noname.cpp.
− Soạn thảo tệp cũ: Chọn menu File\Open hoặc ấn phím F3, nhập tên tệp hoặc
dịch chuyển con trỏ trong vùng danh sách tệp bên dưới đến tên tệp cần soạn
rồi ấn Enter. Cũng có thể áp dụng cách này để soạn tệp mới khi không nhập
5
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
vào tên tệp cụ thể.
− Ghi tệp đang soạn thảo lên đĩa với tên mới: Chọn menu File\Save As và nhập
tên tệp mới vào rồi ấn Enter.
e. Chức năng dịch và chạy chương trình
− Ctrl-F9: Khởi động chức năng dịch và chạy toàn bộ chương trình.
− F4: Chạy chương trình từ đầu đến dòng lệnh hiện tại (đang chứa con trỏ)
− F7: Chạy từng lệnh một của hàm main(), kể cả các lệnh con trong hàm.
− F8: Chạy từng lệnh một của hàm main(). Khi đó mỗi lời gọi hàm được xem là
một lệnh (không chạy từng lệnh trong các hàm được gọi).
Các chức năng liên quan đến dịch chương trình có thể được chọn thông qua menu
Compile (Alt-C).
f. Tóm tắt một số phím nóng hay dùng
− Các phím kích hoạt menu: Alt+chữ cái đại diện cho nhóm menu đó. Ví dụ
Alt-F mở menu File để chọn các chức năng cụ thể trong nó như Open (mở
file), Save (ghi file lên đĩa), Print (in nội dung văn bản chương trình ra máy
in), … Alt-C mở menu Compile để chọn các chức năng dịch chương trình.
− Các phím dịch chuyển con trỏ khi soạn thảo.
− F1: mở cửa sổ trợ giúp. Đây là chức năng quan trọng giúp người lập trình nhớ
tên lệnh, cú pháp và cách sử dụng.
− F2: ghi tệp lên đĩa.
− F3: mở tệp cũ ra sửa chữa hoặc soạn thảo tệp mới.
− F4: chạy chương trình đến vị trí con trỏ.
− F5: Thu hẹp/mở rộng cửa sổ soạn thảo.
− F6: Chuyển đổi giữa các cửa sổ soạn thảo.
− F7: Chạy chương trình theo từng lệnh, kể cả các lệnh trong hàm con.
− F8: Chạy chương trình theo từng lệnh trong hàm chính.
− F9: Dịch và liên kết chương trình. Thường dùng chức năng này để tìm lỗi cú
pháp của chương trình nguồn trước khi chạy.
− Alt-F7: Chuyển con trỏ về nơi gây lỗi trước đó.
− Alt-F8: Chuyển con trỏ đến lỗi tiếp theo.
6
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
− Ctrl-F9: Chạy chương trình.
− Ctrl-Insert: Lưu khối văn bản được đánh dấu vào bộ nhớ đệm.
− Shift-Insert: Dán khối văn bản trong bộ nhớ đệm vào văn bản tại vị trí con trỏ.
− Shift-Delete: Xoá khối văn bản được đánh dấu, lưu nó vào bộ nhớ đệm.
− Ctrl-Delete: Xoá khối văn bản được đánh dấu (không lưu vào bộ nhớ đệm).
− Alt-F5: Chuyển sang cửa sổ xem kết quả của chương trình vừa chạy xong.
− Alt-X: thoát C++ về lại Windows.
3. Cấu trúc một chương trình trong C++
Một chương trình C++ có thể được đặt trong một hoặc nhiều file văn bản khác
nhau. Mỗi file văn bản chứa một số phần nào đó của chương trình. Với những chương
trình đơn giản và ngắn thường chỉ cần đặt chúng trên một file.
Một chương trình gồm nhiều hàm, mỗi hàm phụ trách một công việc khác nhau
của chương trình. Đặc biệt trong các hàm này có một hàm duy nhất có tên hàm là
main(). Khi chạy chương trình, các câu lệnh trong hàm main() sẽ được thực hiện đầu
tiên. Trong hàm main() có thể có các câu lệnh gọi đến các hàm khác khi cần thiết, và
các hàm này khi chạy lại có thể gọi đến các hàm khác nữa đã được viết trong chương
trình (trừ việc gọi quay lại hàm main()). Sau khi chạy đến lệnh cuối cùng của hàm
main() chương trình sẽ kết thúc.
Cụ thể, thông thường một chương trình gồm có các nội dung sau:
− Phần khai báo các tệp nguyên mẫu: khai báo tên các tệp chứa những thành
phần có sẵn (như các hằng chuẩn, kiểu chuẩn và các hàm chuẩn) mà NSD sẽ
dùng trong chương trình.
− Phần khai báo các kiểu dữ liệu, các biến, hằng ... do NSD định nghĩa và được
dùng chung trong toàn bộ chương trình.
− Danh sách các hàm của chương trình (do NSD viết, bao gồm cả hàm main()).
Cấu trúc chi tiết của mỗi hàm sẽ được đề cập đến trong chương 4.
Dưới đây là một đoạn chương trình đơn giản chỉ gồm 1 hàm chính là hàm main().
Nội dung của chương trình dùng in ra màn hình dòng chữ: Chào các bạn, bây giờ là 2
giờ.
#include // khai báo tệp nguyên mẫu để
void main() // được sử dụng toán tử in cout <<
{
7
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
int h = 2, // Khai báo và khởi tạo biến h = 2
cout << “Chào các bạn, bây giờ là ” << h << " giờ" ; // in ra màn hình
}
Dòng đầu tiên của chương trình là khai báo tệp nguyên mẫu iostream.h. Đây là
khai báo bắt buộc vì trong chương trình có sử dụng phương thức chuẩn “cout <<” (in ra
màn hình), phương thức này được khai báo và định nghĩa sẵn trong iostream.h.
Không riêng hàm main(), mọi hàm khác đều phải bắt đầu tập hợp các câu lệnh
của mình bởi dấu { và kết thúc bởi dấu }. Tập các lệnh bất kỳ bên trong cặp dấu này
được gọi là khối lệnh. Khối lệnh là một cú pháp cần thiết trong các câu lệnh có cấu trúc
như ta sẽ thấy trong các chương tiếp theo.
III. CÁC BƯỚC ĐỂ TẠO VÀ THỰC HIỆN MỘT CHƯƠNG TRÌNH
1. Qui trình viết và thực hiện chương trình
Trước khi viết và chạy một chương trình thông thường chúng ta cần:
1. Xác định yêu cầu của chương trình. Nghĩa là xác định dữ liệu đầu vào (input)
cung cấp cho chương trình và tập các dữ liệu cần đạt được tức đầu ra (output).
Các tập hợp dữ liệu này ngoài các tên gọi còn cần xác định kiểu của nó.Ví dụ
để giải một phương trình bậc 2 dạng: ax2 + bx + c = 0, cần báo cho chương
trình biết dữ liệu đầu vào là a, b, c và đầu ra là nghiệm x1 và x2 của phương
trình. Kiểu của a, b, c, x1, x2 là các số thực.
2. Xác định thuật toán giải.
3. Cụ thể hoá các khai báo kiểu và thuật toán thành dãy các lệnh, tức viết thành
chương trình thông thường là trên giấy, sau đó bắt đầu soạn thảo vào trong
máy. Quá trình này được gọi là soạn thảo chương trình nguồn.
4. Dịch chương trình nguồn để tìm và sửa các lỗi gọi là lỗi cú pháp.
5. Chạy chương trình, kiểm tra kết quả in ra trên màn hình. Nếu sai, sửa lại
chương trình, dịch và chạy lại để kiểm tra. Quá trình này được thực hiện lặp đi
lặp lại cho đến khi chương trình chạy tốt theo yêu cầu đề ra của NSD.
2. Soạn thảo tệp chương trình nguồn
Soạn thảo chương trình nguồn là một công việc đơn giản: gõ nội dung của
chương trình (đã viết ra giấy) vào trong máy và lưu lại nó lên đĩa. Thông thường khi đã
lưu lại chương trình lên đĩa lần sau sẽ không cần phải gõ lại. Có thể soạn chương trình
nguồn trên các bộ soạn thảo (editor) khác nhưng phải chạy trong môi trường tích hợp
8
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
C++ (Borland C, Turbo C). Mục đích của soạn thảo là tạo ra một văn bản chương trình
và đưa vào bộ nhớ của máy. Văn bản chương trình cần được trình bày sáng sủa, rõ
ràng. Các câu lệnh cần gióng thẳng cột theo cấu trúc của lệnh (các lệnh chứa trong một
lệnh cấu trúc được trình bày thụt vào trong so với điểm bắt đầu của lệnh). Các chú
thích nên ghi ngắn gọn, rõ nghĩa và phù hợp.
3. Dịch chương trình
Sau khi đã soạn thảo xong chương trình nguồn, bước tiếp theo thường là dịch (ấn
tổ hợp phím Alt-F9) để tìm và sửa các lỗi gọi là lỗi cú pháp. Trong khi dịch C++ sẽ đặt
con trỏ vào nơi gây lỗi (viết sai cú pháp) trong văn bản. Sau khi sửa xong một lỗi NSD
có thể dùng Alt-F8 để chuyển con trỏ đến lỗi tiếp theo hoặc dịch lại. Để chuyển con trỏ
về ngược lại lỗi trước đó có thể dùng Alt-F7. Quá trình sửa lỗi − dịch được lặp lại cho
đến khi văn bản đã được sửa hết lỗi cú pháp.
Sản phẩm sau khi dịch là một tệp mới gọi là chương trình đích có đuôi EXE tức
là tệp mã máy để thực hiện.Tệp này có thể lưu tạm thời trong bộ nhớ phục vụ cho quá
trình chạy chương trình hoặc lưu lại trên đĩa tuỳ theo tuỳ chọn khi dịch của NSD.
Trong và sau khi dịch, C++ sẽ hiện một cửa sổ chứa thông báo về các lỗi (nếu có),
hoặc thông báo chương trình đã được dịch thành công (không còn lỗi). Các lỗi này
được gọi là lỗi cú pháp.
Để dịch chương trình ta chọn menu \Compile\Compile hoặc \Compile\Make hoặc
nhanh chóng hơn bằng cách ấn tổ hợp phím Alt-F9.
4. Chạy chương trình
Ấn Ctrl-F9 để chạy chương trình, nếu chương trình chưa dịch sang mã máy, máy
sẽ tự động dịch lại trước khi chạy. Kết quả của chương trình sẽ hiện ra trong một cửa
sổ kết quả để NSD kiểm tra. Nếu kết quả chưa được như mong muốn, quay lại văn bản
để sửa và lại chạy lại chương trình. Quá trình này được lặp lại cho đến khi chương
trình chạy đúng như yêu cầu đã đề ra. Khi chương trình chạy, cửa sổ kết quả sẽ hiện ra
tạm thời che khuất cửa sổ soạn thảo. Sau khi kết thúc chạy chương trình cửa sổ soạn
thảo sẽ tự động hiện ra trở lại và che khuất cửa sổ kết quả. Để xem lại kết quả đã hiện
ấn Alt-F5. Sau khi xem xong để quay lại cửa sổ soạn thảo ấn phím bất kỳ.
IV. VÀO/RA TRONG C++
Trong phần này chúng ta làm quen một số lệnh đơn giản cho phép NSD nhập dữ
liệu vào từ bàn phím hoặc in kết quả ra màn hình. Trong phần sau của giáo trình chúng
ta sẽ khảo sát các câu lệnh vào/ra phức tạp hơn
9
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
1. Vào dữ liệu từ bàn phím
Để nhập dữ liệu vào cho các biến có tên biến_1, biến_2, biến_3 chúng ta sử dụng
câu lệnh:
cin >> biến_1 ;
cin >> biến_2 ;
cin >> biến_3 ;
hoặc:
cin >> biến_1 >> biến_2 >> biến_3 ;
biến_1, biến_2, biến_3 là các biến được sử dụng để lưu trữ các giá trị NSD nhập
vào từ bàn phím. Khái niệm biến sẽ được mô tả cụ thể hơn trong chương 2, ở đây
biến_1, biến_2, biến_3 được hiểu là các tên gọi để chỉ 3 giá trị khác nhau. Hiển nhiên
có thể nhập dữ liệu nhiều hơn 3 biến bằng cách tiếp tục viết tên biến vào bên phải sau
dấu >> của câu lệnh.
Khi chạy chương trình nếu gặp các câu lệnh trên chương trình sẽ "tạm dừng" để
chờ NSD nhập dữ liệu vào cho các biến. Sau khi NSD nhập xong dữ liệu, chương trình
sẽ tiếp tục chạy từ câu lệnh tiếp theo sau của các câu lệnh trên.
Cách thức nhập dữ liệu của NSD phụ thuộc vào loại giá trị của biến cần nhập mà
ta gọi là kiểu, ví dụ nhập một số có cách thức khác với nhập một chuỗi kí tự. Giả sử
cần nhập độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật, trong đó cạnh dài được qui ước bằng
tên biến cd và chiều rộng được qui ước bởi tên biến cr. Câu lệnh nhập sẽ như sau:
cin >> cd >> cr ;
Khi máy dừng chờ nhập dữ liệu NSD sẽ gõ giá trị cụ thể của các chiều dài, rộng
theo đúng thứ tự trong câu lệnh. Các giá trị này cần cách nhau bởi ít nhất một dấu trắng
(ta qui ước gọi dấu trắng là một trong 3 loại dấu được nhập bởi các phím sau: phím
spacebar (dấu cách), phím tab (dấu tab) hoặc phím Enter (dấu xuống dòng)). Các giá trị
NSD nhập vào cũng được hiển thị trên màn hình để NSD dễ theo dõi.
Ví dụ nếu NSD nhập vào 23 11 ↵ thì chương trình sẽ gán giá trị 23 cho biến cd và
11 cho biến cr.
Chú ý: giả sử NSD nhập 2311 ↵ (không có dấu cách giữa 23 và 11) thì chương
trình sẽ xem 2311 là một giá trị và gán cho cd. Máy sẽ tạm dừng chờ NSD nhập tiếp
giá trị cho biến cr.
2. In dữ liệu ra màn hình
Để in giá trị của các biểu thức ra màn hình ta dùng câu lệnh sau:
cout << bt_1 ;
10
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
cout << bt_2 ;
cout << bt_3 ;
hoặc:
cout << bt_1 << bt_2 << bt_3 ;
cũng giống câu lệnh nhập ở đây chúng ta cũng có thể mở rộng lệnh in với nhiều
hơn 3 biểu thức. Câu lệnh trên cho phép in giá trị của các biểu thức bt_1, bt_2, bt_3.
Các giá trị này có thể là tên của biến hoặc các kết hợp tính toán trên biến.
Ví dụ để in câu "Chiều dài là " và số 23 và tiếp theo là chữ "mét", ta có thể sử
dụng 3 lệnh sau đây:
cout << "Chiều dài là" ;
cout << 23 ;
cout << "mét";
hoặc có thể chỉ bằng 1 lệnh:
cout << "Chiều dài là 23 mét" ;
Trường hợp chưa biết giá trị cụ thể của chiều dài, chỉ biết hiện tại giá trị này đã
được lưu trong biến cd (ví dụ đã được nhập vào là 23 từ bàn phím bởi câu lệnh cin >>
cd trước đó) và ta cần biết giá trị này là bao nhiêu thì có thể sử dụng câu lệnh in ra màn
hình.
cout << "Chiều dài là" << cd << "mét" ;
Khi đó trên màn hình sẽ hiện ra dòng chữ: "Chiều dài là 23 mét". Như vậy trong
trường hợp này ta phải dùng đến ba lần dấu phép toán << chứ không phải một như câu
lệnh trên. Ngoài ra phụ thuộc vào giá trị hiện được lưu trong biến cd, chương trình sẽ
in ra số chiều dài thích hợp chứ không chỉ in cố định thành "chiều dài là 23 mét". Ví dụ
nếu cd được nhập là 15 thì lệnh trên sẽ in câu "chiều dài là 15 mét".
Một giá trị cần in không chỉ là một biến như cd, cr, ... mà còn có thể là một biểu
thức, điều này cho phép ta dễ dàng yêu cầu máy in ra diện tích và chu vi của hình chữ
nhật khi đã biết cd và cr bằng các câu lệnh sau:
cout << "Diện tích = " << cd * cr ;
cout << "Chu vi = " << 2 * (cd + cr) ;
hoặc gộp tất cả thành 1 câu lệnh:
cout << Diện tích = " << cd * cr << ‘\n’ << " Chu vi = " << 2 * (cd + cr) ;
ở đây có một kí tự đặc biệt: đó là kí tự '\n' kí hiệu cho kí tự xuống dòng, khi gặp
kí tự này chương trình sẽ in các phần tiếp theo ở đầu dòng kế tiếp. Do đó kết quả của
câu lệnh trên là 2 dòng sau đây trên màn hình:
11
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
Diện tích = 253
Chu vi = 68
ở đây 253 và 68 lần lượt là các giá trị mà máy tính được từ các biểu thức cd * cr,
và 2 * (cd + cr) trong câu lệnh in ở trên.
Chú ý: để sử dụng các câu lệnh nhập và in trong phần này, đầu chương trình phải
có dòng khai báo #include .
Thông thường ta hay sử dụng lệnh in để in câu thông báo nhắc NSD nhập dữ liệu
trước khi có câu lệnh nhập. Khi đó trên màn hình sẽ hiện dòng thông báo này rồi mới
tạm dừng chờ dữ liệu nhập vào từ bàn phím. Nhờ vào thông báo này NSD sẽ biết phải
nhập dữ liệu, nhập nội dung gì và như thế nào ... ví dụ:
cout << "Hãy nhập chiều dài: "; cin >> cd;
cout << "Và nhập chiều rộng: "; cin >> cr;
khi đó máy sẽ in dòng thông báo "Hãy nhập chiều dài: " và chờ sau khi NSD
nhập xong 23 ↵, máy sẽ thực hiện câu lệnh tiếp theo tức in dòng thông báo "Và nhập
chiều rộng: " và chờ đến khi NSD nhập xong 11 ↵ chương trình sẽ tiếp tục thực hiện
các câu lệnh tiếp theo.
Ví dụ 2 : Từ các thảo luận trên ta có thể viết một cách đầy đủ chương trình tính
diện tích và chu vi của một hình chữ nhật. Để chương trình có thể tính với các bộ giá
trị khác nhau của chiều dài và rộng ta cần lưu giá trị này vào trong các biến (ví dụ cd,
cr).
#include // khai báo tệp nguyên mẫu để dùng được cin, cout
void main() // đây là hàm chính của chương trình
{
float cd, cr ; // khai báo các biến có tên cd, cr để chứa độ dài các cạnh
cout << "Hãy nhập chiều dài: " ; cin >> cd ; // nhập dữ liệu
cout << "Hãy nhập chiều rộng: " ; cin >> cr ;
cout << "Diện tích = " << cd * cr << '\n' ; // in kết quả
cout << "Chu vi = " << 2 * (cd + cr) << '\n';
return ;
}
Chương trình này có thể gõ vào máy và chạy. Khi chạy đến câu lệnh nhập,
chương trình dừng để chờ nhận chiều dài và chiều rộng, NSD nhập các giá trị cụ thể,
chương trình sẽ tiếp tục thực hiện và in ra kết quả. Thông qua câu lệnh nhập dữ liệu và
2 biến cd, cr NSD có thể yêu cầu chương trình cho kết quả của một hình chữ nhật bất
12
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
kỳ chứ không chỉ trong trường hợp hình có chiều dài 23 và chiều rộng 11 như trong ví
dụ cụ thể trên.
3. Định dạng thông tin cần in ra màn hình
Một số định dạng đơn giản được chúng tôi trình bày trước ở đây. Các định dạng
chi tiết và phức tạp hơn sẽ được trình bày trong các phần sau của giáo trình. Để sử
dụng các định dạng này cần khai báo file nguyên mẫu ở đầu chương trình
bằng chỉ thị #include .
− endl: Tương đương với kí tự xuống dòng '\n'.
− setw(n): Bình thường các giá trị được in ra bởi lệnh cout << sẽ thẳng theo lề
trái với độ rộng phụ thuộc vào độ rộng của giá trị đó. Phương thức này qui
định độ rộng dành để in ra các giá trị là n cột màn hình. Nếu n lớn hơn độ dài
thực của giá trị, giá trị sẽ in ra theo lề phải, để trống phần thừa (dấu cách) ở
trước.
− setprecision(n): Chỉ định số chữ số của phần thập phân in ra là n. Số sẽ được
làm tròn trước khi in ra.
− setiosflags(ios::showpoint): Phương thức setprecision chỉ có tác dụng trên
một dòng in. Để cố định các giá trị đã đặt cho mọi dòng in (cho đến khi đặt lại
giá trị mới) ta sử dụng phương thức setiosflags(ios::showpoint).
Ví dụ sau minh hoạ cách sử dụng các phương thức trên.
Ví dụ 3 :
#include // để sử dụng cout <<
#include // để sử dụng các định dạng
#include // để sử dụng các hàm clrscr() và getch()
void main()
{
clrscr(); // xoá màn hình
cout << "CHI TIÊU" << endl << "=======" << endl ;
cout << setiosflags(ios::showpoint) << setprecision(2) ;
cout << "Sách vở" << setw(20) << 123.456 << endl;
cout << "Thức ăn" << setw(20) << 2453.6 << endl;
cout << "Quần áo lạnh" << setw(15) << 3200.0 << endl;
13
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
getch(); // tạm dừng (để xem kết quả)
return ; // kết thúc thực hiện hàm main()
}
Chương trình này khi chạy sẽ in ra bảng sau:
CHI TIÊU
========
Sách vở 123.46
Thức ăn 2453.60
Quần áo lạnh 3200.00
Chú ý: toán tử nhập >> chủ yếu làm việc với dữ liệu kiểu số. Để nhập kí tự hoặc
xâu kí tự, C++ cung cấp các phương thức (hàm) sau:
− cin.get(c): cho phép nhập một kí tự vào biến kí tự c,
− cin.getline(s,n): cho phép nhập tối đa n-1 kí tự vào xâu s.
các hàm trên khi thực hiện sẽ lấy các kí tự còn lại trong bộ nhớ đệm (của lần nhập
trước) để gán cho c hoặc s. Do toán tử cin >> x sẽ để lại kí tự xuống dòng trong bộ đệm
nên kí tự này sẽ làm trôi các lệnh sau đó như cin.get(c), cin.getline(s,n) (máy không
dừng để nhập cho c hoặc s). Vì vậy trước khi sử dụng các phương thức cin.get(c) hoặc
cin.getline(s,n) nên sử dụng phương thức cin.ignore(1) để lấy ra kí tự xuống dòng còn
sót lại trong bộ đệm. Ví dụ đoạn lệnh sau cho phép nhập một số nguyên x (bằng toán tử
>>) và một kí tự c (bằng phương thức cin.get(c)):
int x;
char c;
cin >> x; cin.ignore(1);
cin.get(c);
4. Vào/ra trong C
Trong phần trên chúng tôi đã trình bày 2 toán tử vào/ra và một số phương thức,
hàm nhập và định dạng trong C++. Phần này chúng tôi trình bày các câu lênh nhập
xuất theo khuôn dạng cũ trong C. Hiển nhiên các câu lệnh này vẫn dùng được trong
chương trình viết bằng C++, tuy nhiên chỉ nên sử dụng hoặc các câu lệnh của C++
hoặc của C, không nên dùng lẫn lộn cả hai vì dễ gây nhầm lẫn. Do đó mục này chỉ có
14
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
giá trị tham khảo để bạn đọc có thể hiểu được các câu lệnh vào/ra trong các chương
trình viết theo NNLT C cũ.
a. In kết quả ra màn hình
Để in các giá trị bt_1, bt_2, …, bt_n ra màn hình theo một khuôn dạng mong
muốn ta có thể sử dụng câu lệnh sau đây:
printf(dòng định dạng, bt_1, bt_2, ..., bt_n) ;
trong đó dòng định dạng là một dãy kí tự đặt trong cặp dấu nháy kép (“”) qui định
khuôn dạng cần in của các giá trị bt_1, bt_2, …, bt_n. Các bt_i có thể là các hằng, biến
hay các biểu thức tính toán. Câu lệnh trên sẽ in giá trị của các bt_i này theo thứ tự xuất
hiện của chúng và theo qui định được cho trong dòng định dạng.
Ví dụ, giả sử x = 4, câu lệnh:
printf(“%d %0.2f”, 3, x + 1) ;
sẽ in các số 3 và 5.00 ra màn hình, trong đó 3 được in dưới dạng số nguyên (được
qui định bởi “%d”) và x + 1 (có giá trị là 5) được in dưới dạng số thực với 2 số lẻ thập
phân (được qui định bởi “%0.2f”). Cụ thể, các kí tự đi sau kí hiệu % dùng để định dạng
việc in gồm có:
d in số nguyên dưới dạng hệ thập phân
o in số nguyên dạng hệ 8
x, X in số nguyên dạng hệ 16
u in số nguyên dạng không dấu
c in kí tự
s in xâu kí tự
e, E in số thực dạng dấu phẩy động
f in số thực dạng dấu phẩy tĩnh
− Các kí tự trên phải đi sau dấu %. Các kí tự nằm trong dòng định dạng nếu
không đi sau % thì sẽ được in ra màn hình. Muốn in % phải viết 2 lần (tức
%%).
Ví dụ câu lệnh: printf(“Tỉ lệ học sinh giỏi: %0.2f %%”, 32.486) ;
sẽ in câu “Tỉ lệ học sinh giỏi: “, tiếp theo sẽ in số 32.486 được làm tròn đến 2 số lẻ
thập phân lấp vào vị trí của “%0.2f”, và cuối cùng sẽ in dấu “%” (do có %% trong dòng
định dạng). Câu được in ra màn hình sẽ là:
Tỉ lệ học sinh giỏi: 32.49%
Chú ý: Mỗi bt_i cần in phải có một định dạng tương ứng trong dòng định dạng.
15
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
Ví dụ câu lệnh trên cũng có thể viết:
printf(“%s %0.2f” , “Tỉ lệ học sinh giỏi: “, 32.486);
trong câu lệnh này có 2 biểu thức cần in. Biểu thức thứ nhất là xâu kí tự “Tỉ lệ học
sinh giỏi:” được in với khuôn dạng %s (in xâu kí tự) và biểu thức thứ hai là 32.486
được in với khuôn dạng %0.2f (in số thực với 2 số lẻ phần thập phân).
− Nếu giữa kí tự % và kí tự định dạng có số biểu thị độ rộng cần in thì giá trị in
ra sẽ được gióng cột sang lề phải, để trống các dấu cách phía trước. Nếu độ
rộng âm (thêm dấu trừ − phía trước) sẽ gióng cột sang lề trái. Nếu không có
độ rộng hoặc độ rộng bằng 0 (ví dụ %0.2f) thì độ rộng được tự điều chỉnh
đúng bằng độ rộng của giá trị cần in.
− Dấu + trước độ rộng để in giá trị số kèm theo dấu (dương hoặc âm)
− Trước các định dạng số cần thêm kí tự l (ví dụ ld, lf) khi in số nguyên dài long
hoặc số thực với độ chính xác gấp đôi double.
Ví dụ 4 :
main()
{
int i = 2, j = 3 ;
printf(“Chương trình tính tổng 2 số nguyên:\ni + j = %d”, i+j);
}
sẽ in ra:
Chương trình tính tổng 2 số nguyên:
i + j = 5.
b. Nhập dữ liệu từ bàn phím
scanf(dòng định dạng, biến_1, biến_2, ..., biến_n) ;
Lệnh này cho phép nhập dữ liệu vào cho các biến biến_1, …, biến_n. Trong đó
dòng định dạng chứa các định dạng về kiểu biến (nguyên, thực, kí tự …) được viết như
trong mô tả câu lệnh printf. Các biến được viết dưới dạng địa chỉ của chúng tức có dấu
& trước mỗi tên biến. Ví dụ câu lệnh:
scanf(“%d %f %ld”, &x, &y, &z) ;
cho phép nhập giá trị cho các biến x, y, z trong đó x là biến nguyên, y là biến thực
và z là biến nguyên dài (long). Câu lệnh:
16
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
scanf(“%2d %f %lf %3s”, &i, &x, &d, s);
cho phép nhập giá trị cho các biến i, x, d, s, trong đó i là biến nguyên có 2 chữ số,
f là biến thực (độ dài tùy ý), d là biến nguyên dài và s là xâu kí tự có 3 kí tự. Giả sử
NSD nhập vào dãy dữ liệu: 12345 67abcd ↵ thì các biến trên sẽ được gán các giá trị
như sau: i = 12, x = 345, d = 67 và s = “abc”. Kí tự d và dấu enter (↵) sẽ được lưu lại
trong bộ nhớ và tự động gán cho các biến của lần nhập sau.
Cuối cùng, chương trình trong ví dụ 3 được viết lại với printf() và scanf() như sau:
Ví dụ 5 :
#include // để sử dụng các hàm printf() và scanf()
#include // để sử dụng các hàm clrscr() và getch()
void main()
{
clrscr(); // xoá màn hình
printf("CHI TIÊU\n=======\n") ;
printf("Sách vở %20.2f\n" , 123.456) ;
printf("Thức ăn %20.2f\n" , 2453.6) ;
printf(“Quần áo lạnh %15.2f\n" , 3200.0) ;
getch(); // tạm dừng (để xem kết quả)
return ; // kết thúc thực hiện hàm main()
}
BÀI TẬP
1. Những tên gọi nào sau đây là hợp lệ:
−x − 123variabe − tin_hoc − toan tin − so-dem
− RADIUS − one.0 − number# − Radius − nam2000
2. Bạn hãy thử viết một chương trình ngắn nhất có thể được.
3. Tìm các lỗi cú pháp trong chương trình sau:
17
Chương 1. Các khái niệm cơ bản của C++
#include (iostream.h)
void main(); / Giải phương trình bậc 1
{
cout << 'Day la chương trình: Gptb1.\nXin chao cac ban';
getch();
}
4. Viết chương trình in nội dung một bài thơ nào đó.
5. Viết chương trình in ra 4 dòng, 2 cột gồm các số sau và gióng cột:
− thẳng theo lề trái 0.63 64.1
− thẳng theo lề phải 12.78 -11.678
− thẳng theo dấu chấm thập phân -124. 6 59.002
65.7 -1200.654
6. Hãy viết và chạy các chương trình trong các ví dụ 3, 5.
7. Chương trình sau khai báo 5 biến kí tự a, b, c, d, e và một biến số nam. Hãy điền
thêm các câu lệnh vào các dòng … để chương trình thực hiện nhiệm vụ sau:
− Nhập giá trị cho biến nam
− Nhập giá trị cho các biến kí tự a, b, c, d, e.
− In ra màn hình dòng chữ được ghép bởi 5 kí tự đã nhập và chữ "năm" sau đó
in số đã nhập (nam). Ví dụ nếu 5 chữ cái đã nhập là 'H', 'A', 'N', 'O', 'I' và nam
được nhap là 2000, thì màn hình in ra dòng chữ: HANOI năm 2000.
− Nhập chương trình đã sửa vào máy và chạy để kiểm tra kết quả.
#include
#include
main()
{
int nam;
char a, b, c, d, e;
clrscr();
cin >> nam ;
…;
cin.get(a); cin.get(b); cin.get(c); … ; … ;
18