Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại việt nam

  • 76 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 76 trang

Nội dung text: Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
HÀ THỊ DIỆU LINH
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO
LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẨT
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM
1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT .................................... 1
1.1.1 Rủi ro lãi suất .................................................................................................1
1.1.2 Quản trị rủi ro lãi suất....................................................................................3
1.1.3 Sự cần thiết phải thực hiện quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh
doanh của NHTM....................................................................................................4
1.2 NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT........................................................................... 7
1.2.1 Nhận diện rủi ro......................................................................................... 7
1.2.2 Phân biệt giữa quản trị rủi ro và đầu cơ .................................................... 7
1.2.3 Đánh giá chi phí hoạt động quản trị rủi ro................................................. 8
1.2.4 Chương trình quản trị rủi ro không phụ thuộc vào quan điểm thị trường .........8
1.2.5 Nắm rõ các công cụ quản trị rủi ro ............................................................ 8
1.2.6 Thiết lập hệ thống kiểm soát ..................................................................... 9
1.3 PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT.................................... 9
1.3.1 Mô hình kỳ hạn đến hạn ................................................................................9
1.3.2 Mô hình định giá lại.................................................................................... 10
1.3.3 Mô hình thời lượng ......................................................................................11
1.4 CÁC NGHIỆP VỤ PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT ......................... 13
1.4.1 Hợp đồng kỳ hạn..........................................................................................13
1.4.2 Hợp đồng tương lai. .....................................................................................15
1.4.3 Hợp đồng quyền chọn. ................................................................................17
1.4.4 Hợp đồng hoán đổi lãi suất. ........................................................................21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC
NHTM VIỆT NAM
2.1 CƠ CHẾ TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT TỪ NĂM 1996 ĐẾN NAY................. 23
2.1.1 Quá trình hình thành cơ chế tự do hóa lãi suất ở Việt Nam từ năm 1996
đến nay. ..................................................................................................................23
2.1.2 Hiệu quả và hạn chế của cơ chế điều hành lãi suất theo hướng tự do hóa
thời gian qua. .........................................................................................................27
2.2 CUỘC CHẠY ĐUA LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NHTM
TIỀM ẨN RỦI RO LÃI SUẤT. .......................................................................... 29
2.2.1 Thực trạng cuộc chạy đua lãi suất huy động vốn .................................... 29
2.2.2 Nguyên nhân tăng lãi suất trong thời gian qua: ........................................ 33
2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NHTM
VIỆT NAM . ......................................................................................................... 33
2.3.1 Những kết quả đạt được của hệ thống NHTM Việt Nam trong quản trị
rủi ro lãi suất thời gian qua ...................................................................................34
2.3.2 Một số hạn chế trong công tác quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM. ....37
2.3.3 Nguyên nhân những hạn chế trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân
hàng thương mại....................................................................................................41
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI
CÁC NHTM VIỆT NAM
3.1 GIẢI PHÁP VĨ MÔ. ...................................................................................... 48
3.1.1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tác động của cơ chế tự do hoá lãi
suất và phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam .................................................. 48
3.1.2 Một số giải pháp phát triển thị trường tài chính phái sinh nước ta trong
thời gian tới............................................................................................................50
3.1.3 Một số giải pháp, kiến nghị nâng cao vai trò giám sát của NHNN. ........ 52
3.2 GIẢI PHÁP ĐỒI VỚI NHTM NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN
TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT...................................................................................... 53
3.2.1 Một số giải pháp xây dựng chương trình quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả
tại các NHTM. .......................................................................................................53
3.2.2 Một số giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất
tại các NHTM ........................................................................................................64
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC MỘT SỐ CỤM TỪ VIẾT TẮT
NH Ngân Hàng
NHTM Ngân Hàng Thương Mại
NHNN Ngân Hàng Nhà Nước
TCTD Tổ Chức Tín Dụng
QTRR LS Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất
DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU
Hình 1.1 Mô hình những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM ............... 3
Hình 1.2 Các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ............................................... 13
Hình 1.3: Đồ thị biến động lãi suất và hợp đồng Caps. ......................................... 19
Hình 1.4 Đồ thị biến động lãi suất và hợp đồng Floors ......................................... 20
Hình 1.5 Đồ thị biến động lãi suất và hợp đồng Collars........................................ 21
Hình 2.6. Biểu đồ biến dộng Vn-IndexTB và lãi suất TB ..................................... 31
Hình 3.7 Qui trình quản trị rủi ro lãi suất............................................................... 54
Hình 3.8 Đánh giá các mô hình đo lường rủi ro .................................................... 62
Bảng 2.1 Mức lãi suất trần cho vay ngày 01/10/1996 ........................................... 24
Bảng 2.2 Mức lãi suất trần cho vay ngày 01/07/1997 ........................................... 24
Bảng 2.3 Mức lãi suất trần cho vay ngày 17/01/1998 ........................................... 25
Bảng 2.4 Mức lãi suất trần cho vay ngày trong năm 1999. ................................... 25
Bảng 2.5 Lãi suất cơ bản từ 08/2000 đến 30/05/2002 ........................................... 26
Bảng 2.6 Lãi suất cơ bản từ 01/2004 đến 02/2007. ............................................... 27
Bảng 3.7: Bảng cân đối tài sản............................................................................... 55
Bảng 3.8: Phân nhóm tài sản theo thời gian định giá lại........................................ 57
Bảng 3.9: Bảng cân đối tài sản............................................................................... 60
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Tự do hoá lãi suất là một trong những nội dung quan trọng của tự do hoá
tài chính. Ngày 30/05/2002, NHNN ra quyết định số 546/2002/QĐ-NHNN với
nội dung “Tổ chức tín dụng xác định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam trên
cơ sở cung cầu vốn thị trường và mức độ tín nhiệm khách hàng vay là cá nhân và
pháp nhân Việt Nam, pháp nhân và cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam”.
Cơ chế lãi suất thoả thuận đã mở ra cho các NHTM những cơ hội cũng như
những thách thức. Đứng trước những cơ hội cũng như những thách thức đó, hệ
thống NHTM Việt Nam tỏ ra lúng túng trong hoạt động quản trị rủi ro và cụ thể
là quản trị rủi ro lãi suất. Với thực trạng đó, tôi đã chọn đề tài: “Một số giải pháp
hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
Việt Nam” là đề tài tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu.
Mục đích nghiên cứu của đề tài phân tích thực trạng của cơ chế lãi suất
thoả thuận, qua đó khẳng định rủi ro lãi suất luôn tiềm ẩn trong hoạt động kinh
doanh của NHTM. Trên cơ sở những tồn tại trong công tác quản trị rủi ro lãi
suất, đề tài đưa ra những giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất và năng cao nâng lực
quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đề tài lấy quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của NHTM
Việt Nam làm đổi tượng nghiên cứu.
Phạm vi nghiên cứu là toàn bộ hệ thống NHTM Việt Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn là phương pháp
duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp phân tích tổng
hợp, phương pháp so sánh, thống kê, phương pháp hồi quy… Vận dụng các
phương pháp trên bài viết đi sâu vào phân tích từng khía cạnh quản vấn đề quản
trị rủi ro lãi suất, phân tích các mô hình đo lường và các nghiệp vụ phòng ngừa
rủi ro. Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, luận văn đưa ra những giải pháp hạn chế
rủi ro lãi suất tại các NHTM Việt Nam.
5. Kết cấu của luận văn.
Để giải quyết nội dung của đề tài, ngoài lời mở đầu, kết luận bố cục của
luận văn bao gồm 3 phần chính sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh
doanh của NHTM.
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM Việt Nam.
Chương 3: Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất tại các NHTM Việt
Nam.
Mặc dù đề tài đã cố gắng phân tích để đưa ra những giải pháp khả thi
nhằm hạn chế rủi ro lãi suất tại các NHTM nhưng lĩnh vực nghiên cứu của đề tài
còn mới, đòi hỏi kiến thức thức sâu về lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng trong
nền kinh tế thị trường. Vì vậy, luận văn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những
khiếm khuyết và sai sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý
thầy cô và các bạn.
Tôi xin chân thành cảm ơn TS.Vũ Thị Minh Hằng - người hướng dẫn
khoa học, các thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ, hỗ trợ tận tình để tôi hoàn thành luận
văn tốt nghiệp này.
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM
Xu hướng tự do hoá và toàn cầu hoá kinh tế khiến hoạt động kinh doanh
của ngành ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
như: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh khoản và những
rủi ro khác. Cùng với xu hướng tự do hoá tài chính, rủi ro lãi suất là một trong
những rủi ro cơ bản nhất của NHTM. Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn này đi
sâu vào nghiên cứu rủi ro lãi suất.
1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT
1.1.1 Rủi ro lãi suất
Có nhiều cách hiểu rủi ro khác nhau, có nhiều định nghĩa về rủi ro của các
nhà kinh tế và các nhà kinh doanh. Thật khó có thể thâu tóm một định nghĩa về
rủi ro chuẩn xác cho mọi môi trường kinh doanh cũng như mọi giai đoạn phát
triển của kinh tế xã hội. Chính vì vậy có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về rủi
ro, nhưng cách tiếp cận phổ biến nhất khi xem rủi ro như là khả năng xuất hiện
các khoản thiệt hại tài chính. Thuật ngữ rủi ro được sử dụng với ý nghĩa như là
“sự không chắc chắn” để mô tả sự biến động tỷ suất sinh lời của một tài sản nào
đó.
Rủi ro lãi suất là khả năng ngân hàng phải đối mặt với sự suy giảm lợi
nhuận hoặc những tổn thất về tài sản do sự biến động của lãi suất. Sự không cân
xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ làm cho ngân hàng phải chịu rủi ro
về lãi suất.
* Sự biến động về lãi suất có thể đưa đến những rủi ro trong việc tái tài
trợ tài sản nợ, tái đầu tư tài sản có hoặc rủi ro giảm giá trị tài sản cụ thể:
- Trường hợp ngân hàng duy trì tài sản có có kỳ hạn dài hơn so với tài sản
nợ thì ngân hàng đứng trước rủi ro về lãi suất trong việc tái tài trợ đối với tài sản
nợ (đầu tư vào tài sản lãi suất cố định nhưng huy động với lãi suất thả nổi). Giả
sử lãi suất huy động là 9%/năm kỳ hạn 1 năm và lãi suất đầu tư là 10%/năm kỳ
hạn 2 năm. Nếu khoản đầu tư 100 triệu đồng kỳ hạn 2 năm được tài trợ bằng vốn
huy động kỳ hạn 1 năm thì trong năm thứ 1 ngân hàng sẽ thu lợi nhuận từ chênh
lệch lãi suất là 1%. Vì lãi suất huy động có thể thay đổi từ năm thứ 1 sang năm
thứ 2 nên ngân hàng luôn đứng trước rủi ro lãi suất. Rủi ro sẽ trở thành hiện thực
nếu lãi suất huy động vốn trong năm kế tiếp tăng lên trên mức lãi suất đầu tư, ví
dụ sang năm thứ 2 lãi suất huy động kỳ hạn 1 năm là 11% thì lợi nhuận thu được
từ khoản đầu tư sẽ là một số âm = 100(10% - 11%) = -1 triệu đồng
- Trường hợp ngân hàng huy động vốn có kỳ hạn dài và đầu tư có kỳ hạn
ngắn thì ngân hàng đứng trước rủi ro về lãi suất tái đầu tư tài sản có (đầu tư vào
tài sản với lãi suất thả nổi nhưng huy động với lãi suất cố định). Giả sử ngân
hàng huy động vốn với lãi suất 9%/năm kỳ hạn 2 năm và đầu tư vào tài sản có
mức lãi suất 10%/năm kỳ hạn 1 năm. Nếu sang năm thứ 2 lãi suất đầu tư giảm
xuống còn 8% thì ngân hàng sẽ chịu 1 khoản lỗ do lãi suất đầu tư thấp hơn lãi
suất huy động 1%.
* Ngoài rủi ro lãi suất tái tài trợ tài sản nợ hoặc tái đầu tư tài sản có thì
khi lãi suất thị trường thay đổi ngân hàng có thể gặp rủi ro giảm giá trị tài sản.
Giá trị thị trường của tài sản nợ và tài sản có dựa trên khái niệm giá trị
hiện tại của tiền tệ. Do đó nếu lãi suất của thi trường tăng lên thì giá trị hiện tại
của tài sản nợ và tài sản có giảm xuống. Ngược lại, nếu lãi suất thị trường giảm
thì giá trị của tài sản có và tài sản nợ sẽ tăng lên. Do đó, nếu kỳ hạn của tài sản có
và tài sản nợ không cân xứng với nhau, ví dụ tài sản có có kỳ hạn dài hơn tài sản
nợ thì khi lãi suất thị trường tăng giá trị tài sản có sẽ giảm nhanh hơn và nhiều
hơn so với sự giảm giá trị của tài sản nợ. Rủi ro giảm giá trị tài sản khi lãi suất
thay đổi thuộc về rủi ro lãi suất dẫn đến thiệt hại về tài sản của ngân hàng.
Như vậy, nếu ngân hàng duy trì cơ cấu tài sản có và tài sản nợ với những
kỳ hạn không cân xứng với nhau, thì phải chịu những rủi ro về lãi suất trong việc
tái tài trợ tài sản có và tài sản nợ; hoặc rủi ro về lãi suất do giá trị của tài sản thay
đổi khi lãi suất thi trường biến động.
Bên cạnh rủi ro lãi suất, do đặc thù của hoạt động kinh doanh NHTM còn
gặp phải những rủi ro khác như: rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh
khoản, rủi ro trong thanh toán quốc tế, rủi ro công nghệ…
Hình 1.1 Mô hình những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM
Rủi ro Rủi ro
lãi suất tỷ giá
NGÂN
HÀNG
Rủi ro
Rủi ro
khác tín dụng
1.1.2 Quản trị rủi ro lãi suất.
Quản trị là sự tác động liên tục có tổ chức, có định hướng của chủ thể
quản trị đến đối tượng chịu sự quản trị nhằm sử dụng tốt nhất mọi tiềm năng và
cơ hội để đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra trong mỗi thời kỳ với
phương châm tối ưu hóa chi phí được sử dụng vào quá trình đó, đồng thời đảm
bảo tăng lợi nhuận.
Trong hoạt động kinh tế, quản trị là rất cần thiết vì nó sẽ giúp gia tăng
hiệu quả. Trong cùng một điều kiện như nhau, những người nào biết quản trị tốt
hơn, khoa học hơn thì hiệu quả sẽ cao hơn.
Quản trị rủi ro là xác định mức độ rủi ro mà một công ty mong muốn,
nhân diện được mức độ rủi ro hiện nay của công ty đang gánh chịu và sử dụng
các công cụ phái sinh hoặc các công cụ tài chính khác để điều chỉnh mức độ rủi
ro thực sự theo mức rủi ro mong muốn.
Phòng ngừa rủi ro là một thành phần trong tiến trình tổng thể của quản trị
rủi ro, đó là sự liên kết giữa mức độ rủi ro thực sự với mức độ rủi ro mong đợi.
Phòng ngừa rủi ro là một trường hợp cụ thể của quản trị rủi ro với mục đích làm
giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, quản trị rủi ro sử dụng các công cụ phái sinh
hoặc các công cụ tài chính khác để điều chỉnh (tăng hay giảm) mức độ rủi ro thực
sự theo mức rủi ro mong muốn (trong trường hợp rủi ro thấp hơn dự kiến và các
nhà quản trị có nhu cầu tăng rủi ro lên).
Quản trị rủi ro lãi suất là việc ngân hàng tổ chức một bộ phận nhằm nhận
biết, định lượng những tổn thất đang và sẽ gây ra từ rủi ro lãi suất để từ đó có
thể giám sát và kiểm soát rủi ro lãi suất thông qua việc lập nên những chính
sách, chiến lược sử dụng các công cụ phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất các
hoạt động kinh doanh của ngân hàng một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục.
1.1.3 Sự cần thiết phải thực hiện quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động
kinh doanh của NHTM.
1.1.3.1 Rủi ro lãi suất là một trong những rủi ro cơ bản nhất của NHTM.
Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung trước đây hoạt động của ngân hàng
được thực hiện theo những chỉ thị nghiệp vụ chính xác nhằm đảm bảo sự hoạt
động thống nhất và nhất quán từ trung ương đến cấp cơ sở. Hệ thống ngân hàng
trong nền kinh tế kế hoạch không hoạt động dựa trên các quy luật kinh tế nên rủi
ro cũng như công tác quản trị rủi ro không được quan tâm.
Khi chuyển sang cơ chế thị trường, các quy luật kinh tế đặc thù như quy
luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh… ngày càng phát huy tác
dụng. Những rủi ro trong sản xuất kinh doanh của nền kinh tế trực tiếp hoặc gián
tiếp tác động đến hiệu quả kinh doanh của NHTM. Các ngân hàng và các định
chế tài chính phi ngân hàng trước hết là các trung gian tài chính đứng giữ và
đứng trong vòng vây của 4 nhóm người có vốn và cần vốn trong nền kinh tế
gồm: Hộ gia đình, Doanh nghiệp, Chính phủ và các nhà đầu tư nước ngoài. Sản
phẩm mà các NHTM mua, bán, kinh doanh trên thị trường là các dịch vụ lưu
chuyển vốn và các tiện ích ngân hàng khác. Hoạt động kinh doanh ngân hàng là
dùng uy tín để thu hút nguồn và dùng năng lực quản trị rủi ro để sử dụng nguồn
và phát triển dịch vụ khác với tư cách là người đứng giữa các lực lượng cung và
các lực lượng cầu về các dịch vụ ngân hàng. Lãi suất chính là giá cả đầu vào
cũng như đầu ra trong hoạt động của ngân hàng. Rủi ro xảy ra do những biến
động về lãi suất luôn luôn thường trực trong hầu hết những hoạt động kinh doanh
của ngân hàng.
Như vậy, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng là loại hình kinh doanh
tiềm ẩn nhiều rủi ro và rủi ro lãi suất là một trong những rủi ro cơ bản nhất của
NHTM. Có nhiều ý kiến cho rằng các ngân hàng cần đánh giá cơ hội kinh doanh
dựa trên mối quan hệ rủi ro – lợi ích nhằm tìm ra những cơ hội đạt được những
lợi ích xứng đáng với mức rủi ro có thể chấp nhận được. Ngân hàng sẽ hoạt động
tốt nếu mức rủi ro mà ngân hàng gánh chịu là hợp lý và kiểm soát được chứ
không thể chối bỏ rủi ro.
1.1.3.2 Hiệu quả kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào năng lực quản trị rủi
ro lãi suất.
Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng có nhiều yếu tố khách quan và
chủ quan mang lại rủi ro lãi suất trong đó có nhiều yếu tố bất khả kháng nên
không tránh khỏi rủi ro. Trong điều kiện thị trường đầy biến động, khi lãi suất thị
trường thay đổi có thể dẫn đến những thiệt hại về tài sản cũng như ảnh hưởng
đến thu nhập của ngân hàng. Những ảnh hưởng của rủi ro lãi suất có thể dẫn đến
rủi ro thiếu vốn khả dụng và từ đó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh
doanh của ngân hàng. Chính vì vậy, hàng năm NHTM trích lập quỹ bù đắp rủi ro
và được hạch toán vào chi phí. Quy mô quỹ bù đắp rủi ro căn cứ vào mức độ và
xác suất rủi ro. Nếu rủi ro thấp thì hiệu quả kinh tế sẽ tăng và ngược lại.
Rủi ro lãi suất tồn tại trong những nghiệp vụ cơ bản của NHTM. Hoạt
động huy động vốn, hoạt động tín dụng, hoạt động kinh doanh ngoại tệ… đều
tiềm ẩn những rủi ro lãi suất. Như vậy, để hoạt động kinh doanh của NHTM đạt
hiệu quả thì công tác quản trị rủi ro lãi suất cần phải được quan tâm thích đáng.
Quản trị rủi ro lãi suất nói riêng và quản trị rủi ro nói chung làm giảm ảnh
hưởng của những biến động đối với giá trị của ngân hàng. Bằng cách làm giảm
biến động, quản trị rủi ro làm giảm xác suất mà công ty phải đối mặt với khả
năng kiệt quệ tài chính.
Xu hướng tự do hoá và toàn cầu hoá kinh tế khiến hoạt động kinh doanh
của ngành ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp, rủi ro hoạt động ngày càng gia
tăng. Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, làm thế nào để quản trị rủi
ro một cách có hiệu quả trong một môi trường kinh doanh mới và thị trường có
nhiều biến động như hiện nay? Vấn đề này chỉ có thể được giải quyết thông qua
việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro.
1.1.3.3 Quản trị rủi ro lãi suất tốt là điều kiện quan trọng để nâng cao chất
lượng hoạt động kinh doanh của NHTM.
Trong xu thế hội nhập, cạnh tranh ngày càng gay gắt, chất lượng hoạt
động quyết đinh sự tồn tại của NHTM. Khi công tác quản trị rủi ro lãi suất được
quan tâm và thực hiện có hiệu quả sẽ kéo theo chất lượng hoạt động kinh doanh
khác của NHTM vì những biến động về lãi suất luôn có một ảnh hưởng đến
những hoạt động chủ yếu của ngân hàng như hoạt động liên quan đến nghiệp vụ
tạo vốn và nghiệp vụ huy động vốn. Quan tâm đến công tác quản trị rủi ro lãi
suất sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn và hoạt động
tín dụng nói riêng và toàn bộ hoạt động của NHTM nói chung. Theo đó, có nhiều
ý kiến khẳng định “quản trị rủi ro lãi suất là thước đo năng lực của một NHTM”.
1.2 NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT.
Những yếu tố dưới đây giúp các nhà quản trị rủi ro xác định được ngân
hàng của mình có cần áp dụng một chương trình quản trị rủi ro hay không, và
nếu áp dụng thì áp dụng như thế nào, cần phải quan tâm đến vấn đề gì trong quá
trình thực hiện.
1.2.1 Nhận diện rủi ro.
Trước khi ban quản trị có thể bắt đầu đưa ra bất kỳ một quyết định nào về
quản trị rủi ro, trước tiên họ cần phải nhận diện được tất cả những rủi ro mà công
ty có thể gặp phải. Những rủi ro này thường nằm trong hai nhóm: rủi ro kinh
doanh và rủi ro tài chính. Rủi ro kinh doanh là rủi ro thường không thể phòng
ngừa được bởi chúng “không mua đi bán lại được”. Rủi ro tài chính là loại rủi ro
mà ngân hàng gặp phải do phải đối mặt với những nhạy cảm từ các nhân tố thị
trường như lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa và chứng khoán. Những rủi ro tài
chính có thể quản trị được bởi vì có sự tồn tại của nhiều thị trường lớn và một thị
trường hiệu quả mà thông qua đó những rủi ro này có thể được chuyển đổi.
Khi xác định nên tiến hành phòng ngừa rủi ro nào, nhà quản trị rủi ro nên
phân biệt những rủi ro nào mà ngân hàng được trả ti?n để có được rủi ro và
những rủi ro nào không được bù đắp khi phải gánh lấy nó.
Một nhân tố quan trọng khác cần xem xét đến khi xác định những rủi ro
nào cần được quản trị rủi ro là tính trọng yếu của khoản lỗ tiềm năng có thể xảy
ra nếu như ngân hàng không phòng ngừa rủi ro.
1.2.2 Phân biệt giữa quản trị rủi ro và đầu cơ.
Một lý do khiến các nhà quản trị rủi ro đôi khi lưỡng lự trong việc thực
hiện nghiệp vụ quản trị rủi ro là bởi vì họ liên hệ việc sử dụng các phương tiện
quản trị rủi ro với đầu cơ. Các nhà quản trị thường nghĩ rằng quản trị rủi ro bằng
các công cụ tài chính sẽ đem đến những rủi ro mới. Nhưng thực tế thì mọi hoạt
động quản trị rủi ro được thiết lập tốt luôn làm giảm bớt đi những rủi ro. Nếu nhà
quản trị không thực hiện quản trị rủi ro nghĩa là nhà quản trị đang đánh cược là
thị trường sẽ ổn định hoặc thị trường sẽ biến động theo chiều hướng thuận lợi
cho ngân hàng.
1.2.3 Đánh giá chi phí hoạt động quản trị rủi ro.
Đánh giá chi phí của hoạt động quản trị rủi ro trên phương diện chi phí
phát sinh do không thực hiện hoạt động quản trị rủi ro. Sử dụng phương thức
đánh giá đúng đắn để đánh giá hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro.
Chi phí quản trị rủi ro thường rất tốn kém nhưng nhà quản trị nên đánh giá
chi phí quản trị rủi ro trên cơ sở so sánh với những tổn thất có thể xảy ra nếu
không thực hiện quản trị rủi ro.
Ngay từ ban đầu, nhà quản trị rủi ro phải thiết lập mục tiêu khi thực hiện
các công cụ tài chính để quản trị rủi ro và phải căn cứ vào mục tiêu để đánh giá
tính hiệu quả của việc sử dụng các công cụ quản trị rủi ro. Nhà quản trị không
nên đánh giá tính hiệu quả của các công cụ quản trị rủi ro thông qua những khoản
lỗ, lãi mà các công cụ này mang lại.
1.2.4 Chương trình quản trị rủi ro không nên dựa vào quan điểm thị trường
Không nên xây dựng một chương trình quản trị rủi ro dựa trên quan điểm
của nhà quản trị về lãi suất, tỷ giá hay một số nhân tố thị trường khác. Chỉ có thể
có được các quyết định quản trị rủi ro hiệu quả nhất khi các nhà quản trị rủi ro
công nhận rằng những chuyển động của thị trường là không thể dự đoán được.
Nghiệp cụ quản trị rủi ro cần luôn luôn tìm cách giảm thiểu rủi ro, chứ không nên
thực hiện một canh bạc theo hướng chuyển động của giá cả thị trường.
1.2.5 Nắm rõ các công cụ quản trị rủi ro.
Để có thể xây dựng chương trình quản trị rủi ro đòi hỏi các nhà quản trị
phải nắm rõ các công cụ quản trị rủi ro: các phương pháp đo lường rủi ro, các
công cụ quản trị rủi ro.
1.2.6 Thiết lập hệ thống kiểm soát.
Nhà quản trị cần phải có một hệ thống chính sách nội bộ, các quy trình và
các công cụ kiểm soát để đảm bảo hoạt động quản trị rủi ro được thực hiện một
cách hiệu quả.
1.3 PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT.
1.3.1 Mô hình kỳ hạn đến hạn
* Qui tắc chung trong việc quản lý rủi ro lãi suất đối với một tài sản cũng như
đối với một danh mục tài sản là:
- Một sự tăng (giảm) lãi suất thị trường đều dẫn đến một sự giảm (tăng)
giá trị danh mục của tài sản.
- Khi lãi suất thị trường tăng (giảm) thì danh mục tàn sản có kỳ hạn càng
dài sẽ giảm (tăng) giá càng lớn nhưng tốc độ thiệt hại sẽ giảm dần khi kỳ hạn
tăng lên.
* Lượng hoá rủi ro lãi suất đối với một tài sản.
Công thức tính:
M
P1 − P1
ΔP1 P
= M1
ΔR R1 − R1
ΔP1 tỷ lệ % tổn thất của tài sản
ΔR tỷ lệ % thay đổi của lãi suất
M
P1 thị giá của tài sản khi lãi suất thay đổi.
P1 thị giá hiện tại của tài sản
M
R1 lãi suất sau khi thay đổi
R1 lãi suất hiện tại
* Lượng hoá rủi ro lãi suất đối với một danh mục tài sản.
Áp dụng công thức tính lượng hóa rủi ro lãi suất đối với một tài sản nhưng thị giá
của một danh mục tài sản được tính dựa trên kỳ hạn đến hạn bình quân của danh
mục tài sản. Kỳ hạn đến hạn bình quân của danh mục tài sản được xác đinh:
n m
M A = ∑W Ai M Ai ; M L = ∑WL j M L j
i =1 j =1
Trong đó:
MA kỳ hạn đến hạn bình quân của danh mục tài sản có
ML kỳ hạn đến hạn bình quân của danh mục tài sản nợ
WAi tỷ trọng của tài sản có i
MAi kỳ hạn đến hạn của tài sản có i
WLj tỷ trọng của tài sản nợ j
MLj kỳ hạn đến hạn của tài sản nợ j
* Lượng hoá rủi ro lãi suất đối với bảng cân đối tài sản.
A, L, E lần lượt là giá trị thị trường của tài sản có, vốn huy động và vốn tự
có. Một sự tăng (giảm) lãi suất thị trường sẽ làm thay đổi giá trị thị trường của
vốn tự có. Mức thay đổi vốn tự có được xác định là chênh lệch giữa mức thay đổi
tài sản có và vốn huy động: ΔE = ΔA − ΔL
1.3.2 Mô hình định giá lại
Mô hình định giá lại là việc phân tích các luồng tiền dựa trên nguyên tắc
giá trị ghi sổ nhằm xác định chênh lệch giữa lãi suất thu được từ tài sản có và lãi
suất thanh toán cho vốn huy động sau một thời kỳ nhất định. Đây là điểm khác
biệt cơ bản so với mô hình kỳ hạn đến hạn và mô hình thời lượng. Theo phương
pháp này thì các ngân hàng tính số chênh lệch giữa tài sản có và tài sản nợ đối
với từng kỳ hạn và đặt chúng trong mối quan hệ với độ nhạy cảm lãi suất của thị
trường. Độ nhạy cảm của lãi suất trong trường hợp này chính là khoảng thời gian
mà tài sản có và tài sản nợ được định giá lại theo mức lãi suất mới của thị trường.
Công thức để tính mức độ thay đổi thu nhập ròng khi lãi suất thay đổi như sau:
ΔNII i = (GAPi ) × ΔRi = (RSAi − RSLi ) ΔRi
Trong đó:
ΔNII i sự thay đổi thu nhập ròng từ lãi suất của nhóm i
GAPi chênh lệch giá trị ghi sổ giữa tài sản có và tài sản nợ của nhóm i
ΔRi mức thay đổi lãi suất của nhóm i
RSAi giá trị ghi sổ tài sản có thuộc nhóm i
RSLi giá trị ghi sổ tài sản nợ thuộc nhóm i
Khi tính mức độ thay đổi thu nhập khi lãi suất thay đổi, phương pháp này
lấy kỳ hạn còn lại (kỳ hạn đến hạn) của tài sản để xác định thời điểm định giá lại
tài sản.
Sử dụng phương pháp tích luỹ phân nhóm tài sản theo một khung kỳ hạn nhất
định gồm nhiều kỳ hạn khác nhau để tính toán chênh lệch giữa tài sản có và tài
sản nợ.
1.3.3 Mô hình thời lượng
a. Định nghĩa: Thời lượng của một tài sản là thước đo thời gian tồn tại luồng
tiền của tài sản này, được tính trên cơ sở các giá trị hiện tại của nó.
b. Công thức tính thời lượng của bất cứ một chứng khoán có thu nhập cố
định.
N
t
∑ PV ⋅ n t
D = t =1N
∑ PV
t =1
t
CFt
PVt = t
⎛ R⎞
⎜1 + ⎟
⎝ n⎠
N là tổng số luồng tiền xảy ra
n là số lần luồn tiền xảy ra trong một năm
M là kỳ hạn của chứng khoán tính theo năm (M=N/n)
t là thời điểm xảy ra luồng tiền (t = 1, 2, 3…, N)
CFt là luồng tiền nhận được tại thời điểm cuối kỳ t
PVt là giá trị hiện tại của luồng tiền xảy ra tại thời điểm t
R là mức lãi suất thị trường hiện hành (%/ năm)
c. Đặc điểm của mô hình thời lượng
* Giữa thời lượng và kỳ hạn của tài sản: thời lượng tăng lên cùng với kỳ
hạn của tài sản (có hoặc nợ) có thu nhập cố định, nhưng với một tỷ lệ giảm dần.
Bằng toán học điều này được biểu diễn như sau:
∂D ∂D 2
>0 và 2 <0
∂M ∂ M
M tăng thì D cũng tăng nhưng D tăng chậm hơn M
* Giữa thời lượng và mức lãi suất hiện hành: Khi lãi suất thị trường tăng
∂D
thì thời lượng giảm, nghĩa là: <0
∂R
* Giữa thời lượng và lãi suất coupon: lãi suất coupon càng cao, thì thời
∂D
lượng càng giảm, nghĩa là: <0
∂C
Điều này nghĩa là khi lãi suất coupon càng cao thì luồng tiền thu hồi càng
nhanh và do đó tỷ trọng giá trị hiện tại của các luồng tiền càng lớn được dùng để
tính thời lượng.
d. Ví dụ minh hoạ.
Ví dụ: Tính thời lượng của trái phiếu coupon kỳ hạn 4 năm, lãi suất coupon
8%/năm, trả lãi hàng năm, mệnh giá trái phiếu 1.000 usd lãi suất thị trường hiện
hành là 8%/năm.
t CFt t PVt PVt .t/n
(1+R/n)
1 80 1,0800 74,07 74,07
2 80 1,1664 68,59 137,18
3 80 1,2597 63,51 190,53
4 1080 1,3605 793,83 3175.33
N=4 1000 3577,11
Vậy thời lượng của trái phiếu là: D = 3577,11: 1000 = 3,57 năm.
1.4 CÁC NGHIỆP VỤ PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT.
Hình 1.2 Các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất
NGHIỆP VỤ PHÒNG
NGỪA RR LS
Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
kỳ hạn tương lai quyền chọn hoán đổi
- HĐ kỳ hạn trái phiếu - HĐ CAPS
- HĐ kỳ hạn tiền gửi - HĐ FLOORS
- HĐ lãi suất kỳ hạn - HĐ COLLARS
1.4.1 Hợp đồng kỳ hạn.
1.4.1.1 Khái niệm:
Hợp đồng kỳ hạn là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán tại thời
điểm t = 0 rằng người mua sẽ thanh toán cho người bán theo giá kỳ hạn đã được
thỏa thuận và người bán sẽ trao hàng cho người mua tại thời điểm hợp đồng đáo
hạn.