Nền giáo dục mỹ và một số vấn đề gởi mở cho giáo dục đại học việt nam

  • 168 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 168 trang

Nội dung text: Nền giáo dục mỹ và một số vấn đề gởi mở cho giáo dục đại học việt nam

BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM
NỀN GIÁO DỤC MỸ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ
GỞI MỞ CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM
Lê Hoàng Việt Lâm*
Là một quốc gia rộng lớn, bao quanh là Canada, Đại Tây Dương, Mexico và Thái
Bình Dương, Mỹ bao gồm 50 bang với diện tích khoảng 9.629.047km2, đất nước được
coi là phát triển nhất trên thế giới về mọi mặt: kinh tế, giáo dục, công nghệ khoa học...
Trong quá trình xây dựng và phát triển của mình, Mỹ đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư
cho giáo dục. Do đặc thù đa dạng và linh hoạt của mình, do có những chiến lược đúng
đắn cho giáo dục và đào tạo, đội ngũ các nhà trí thức được đào tạo cơ bản cùng với sự
phát triển vượt bậc đi trước của khoa học công nghệ, hệ thống giáo dục của Mỹ có
những bước tiến dài và đạt được nhiều thành tựu rất cao, quy mô lớn với gần 7.000
trường sau trung học, tổng cộng hơn 17 triệu sinh viên. Với lịch sử của nước Mỹ và
nhân dân Mỹ, từ nhiều nguồn gốc, nhiều nhu cầu, khát vọng khác nhau, thực tế giáo dục
Mỹ luôn nhạy cảm với những điểm yếu và nhận thức được những điểm mạnh của mình
để có thể phát triển một tương lai tốt đẹp. Nhà giáo dục học nổi tiếng Gunnar Myrdal đã
từng nói: “Trong suốt chiều dài lịch sử của nước Mỹ, giáo dục luôn là niềm hy vọng lớn
lao để cải biến từng cá nhân và xã hội”. Phần lớn các nhà sử học đều nhất trí rằng rất
nhiều tiến bộ về kinh tế, chính trị, khoa học và văn hóa của Mỹ đạt được trong lịch sử
khá ngắn ngủi của mình là nhờ vào sự phát triển của giáo dục1.
1. Hệ thống giáo dục đại học và sau đại học ở Mỹ
Ở Mỹ, chế độ giáo dục là bắt buộc và miễn phí cho đến 16 hoặc 18 tuổi. Mỗi
bang tự tổ chức lấy các trường học, gọi là trường công (public schools); chung cả nước
có Văn phòng Giáo dục liên bang (Federal Office of Education) ở Washington D.C.
Khắp nơi đều có:
- Trường mẫu giáo (nursery schools) và nhà trẻ (kin-dergarten) cho trẻ em từ 2
đến 6 tuổi.
- Trường tiểu học (primary schools) với 6 hoặc 8 năm cho độ tuổi từ 6 đến 12,
hoặc 14.
*
Giảng viên - Trường Đại học An ninh Nhân dân Tp.HCM
1
Ở bài viết này, trong khuôn khổ của một bài Hội thảo, chúng tôi chỉ đi sâu tìm hiểu hệ thống giáo dục
của Mỹ ở bậc Đại học và sau Đại học.
188
HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”
- Trường trung học (high schools) với 4 năm/lớp cho độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi.
- Các trường đại học (colleges) và tổng hợp (universi-ties).
Đối với các trường đại học, sinh viên phải học 4 năm, cuối khóa sinh viên tốt
nghiệp được cấp bằng cử nhân (B.A.-Bachelor of Art, hoặc B.S.-Bachelor of Science)
hoặc kiêm cả hai (cum laude) nếu kết quá thi tốt. Tiếp tục nghiên cứu chuyên đề hai năm
nữa, nghiên cứu sinh có thể lấy bằng Thạc sĩ (MS-Master of Sciences hoặc MA-Master
of Art, hoặc MBA-master of Businness Ad-ministratinon). Chứng chỉ thạc sỹ là một loại
bằng 2 năm phục vụ cho việc đào tạo chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể nào đó. Các
sinh viên có thể được nhận vào các chương trình đào tạo thạc sỹ nếu họ đã có bằng đại
học trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp ngoại lệ, ví dụ như bằng MBA
(thạc sỹ quản trị kinh doanh) không cần sinh viên phải tốt nghiệp với bằng đại học về
quản trị kinh doanh. Bằng thạc sỹ của Mỹ chủ yếu yêu cầu học sinh cao học hoàn thành
các khóa học trong 2 năm. Không giống như học sinh đại học, sinh viên cao học sẽ phải
hoàn thành các môn học tập trung vào chuyên ngành chính của mình. Do đó sinh viên
đại học thường phải quyết định nên chọn chuyên ngành gì trước khi đăng ký vào học các
chương trình thạc sỹ.
Có bằng M.A, M.S hoặc M.B.A, các sinh viên có thể tiếp tục nâng cao kiến thức
và nghiên cứu chuyên sâu về một ngành hẹp nào đó (2 đến 3 năm) để có thể tham gia
chương trình đào tạo và thi lấy bằng Tiến sĩ (Ph.D-Doctor of Phi-losophy). Ở bậc tiến
sỹ, chương trình học và nghiên cứu sẽ tập trung sâu hơn ở bậc thạc sỹ. Một số sinh viên
thường có trước bằng thạc sỹ trước khi đăng ký vào chương trình tiến sỹ, nhưng điều đó
không phải là bắt buộc. Việc hoàn thành một chương trình tiến sỹ sẽ phụ thuộc vào:
1. Kiến thức nền của sinh viên từ trước đó (sinh viên đã có bằng thạc sỹ thường
kết thúc chương trình tiến sỹ sớm hơn sinh viên chưa có bằng thạc sỹ nếu cùng một
chuyên ngành cụ thể nào đó)
2. Ngành học
3. Khả năng, ý chí và sự chăm chỉ của ứng viên
4. Độ phức tạp của đề tài mà thí sinh chọn cho luận án tiến sỹ
Thông thường luận án tiến sỹ là một cuốn nghiên cứu rất dài, sâu rộng, tổng hợp
và mới mẻ về một lĩnh vực cụ thể và hẹp. Nhiều người nhất trí rằng ở các bậc đào tạo
189
BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM
cao như Thạc sỹ, Tiến sỹ, nghiên cứu và đào tạo chuyên môn thì các trường đại học ở
Mỹ là một trong những nơi tốt nhất thế giới.
Là đất nước có nền giáo dục phát triển mạnh mẽ và mang tính thực tiễn cao, với
một hệ thống các trường Đại học tốt nhất trên thế giới, với chính sách “trải thảm đỏ”
mời gọi sinh viên nước ngoài mong muốn du học ở Mỹ trong những năm gần đây, số
lượng du học sinh nước ngoài ở Mỹ đã không ngừng tăng lên và luôn dẫn đầu trên toàn
thế giới. Theo Báo cáo Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ (IIE), trong niên
khóa 1954-1955, số sinh viên quốc tế ở Mỹ là 34.000 sinh viên thì đến niên khoá 2003 –
2004 là hơn 572.000 sinh viên và niên khoá 2006 – 2007 là 583.000 sinh viên đang học
tập, nghiên cứu ở Mỹ2.
Vì sao các trường đại học của Mỹ lại có tính thu hút như vậy? Có thể lý giải trên
cơ sở xem xét các đặc thù sau đây của nền đại học Mỹ:
- Mỹ có một nền đại học đa dạng, phong phú, mềm dẻo, có tính thích nghi cao và
gắn chặt với thực tiễn sản xuất và xã hội.
- Giáo dục đại học ở Mỹ chịu ảnh hưởng của thị trường lao động nhiều hơn là
việc lập kế hoạch. Nền đại học của Mỹ chịu nhiều ảnh hưởng của các trường đại học
Anh về các ngành học nhân văn và của các trường đại học Đức về việc nghiên cứu, đào
tạo sau đại học và đào tạo chuyên ngành.
- Đặc điểm của giáo dục đại học Mỹ là trong chương trình đào tạo bao gồm phần
giáo dục đại cương, các môn tự chọn, các môn học bắt buộc và hệ thống tín chỉ xuyên
suốt trong hệ thống đào tạo. Việc áp dụng hệ thống tín chỉ trong đào tạo là một sáng kiến
quan trọng cho phép sinh viên có thể chủ động và linh hoạt trong các chương trình và cơ
sở đào tạo.
- Đại học của Mỹ có 2 loại trường: University và College, cả 2 loại trường này
đều có nghĩa tiếng Việt là đại học và cấp bằng Bachelor.
Có thể nghiên cứu những nét nổi bật trong hệ thống giáo dục-đào tạo của Mỹ ở 5
góc độ sau đây:
2
www.vietnamnet.com.vn
190
HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”
Một là, hệ thống giáo dục Đại học và sau Đại học của Mỹ mang tính cạnh tranh rất
cao:
Ý tưởng của người Mỹ về giáo dục đại chúng cho tất cả mọi người đi cùng với
nhận thức rằng nước Mỹ cũng cần các chuyên gia có trình độ cao. Do đó, trong hệ thống
giáo dục đại học và đặc biệt là các trường đào tạo sau đại học có một hệ thống chọn lọc
cao và hết sức cạnh tranh. Mỗi trường đều có những quy định về tiêu chuẩn tiếp nhận
sinh viên riêng của mình, nên các trường đại học tốt nhất cũng là những trường khó có
thể tiếp nhận vào học nhất. Một số trường đại học tuyển chọn rất cẩn thận ngay cả ở các
lớp hệ đại học hay lớp bắt đầu. Năm 1991, trường đại học California chỉ tiếp nhận 40%
tổng số những người xin học có đủ tiêu chuẩn, đối với trường Harvard con số này chỉ là
17,2%.
Hai là, thực hiện tốt việc kiểm soát giáo dục:
Có hai ảnh hưởng quan trọng đối với giáo dục Mỹ tạo nên đặc điểm của nó hiện
nay, đó là quy mô và tính đa dạng cao tại mọi cấp độ của giáo dục. Ảnh hưởng thứ nhất
là ảnh hưởng về vấn đề luật pháp hay chính phủ. Ảnh hưởng thứ hai là thuộc về văn hóa.
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không có một hệ thống giáo dục toàn quốc, Hiến pháp
không quy định trách nhiệm giáo dục của chính phủ liên bang nên tất cả các vấn đề giáo
dục đều thuộc về từng bang. Cho dù có một Bộ giáo dục của liên bang nhưng chỉ có các
chức năng: thu thập thông tin, cố vấn và giúp đỡ tài chính cho các chương trình giáo dục
nhất định.
Hiến pháp từng bang lại cho phép các cộng đồng địa phương kiểm soát thực sự về
mặt hành chính đối với các trường công. Có khoảng 15.300 khu vực trường học trong 50
bang. Các Ban giám hiệu gồm các công dân được bầu lên từ mỗi cộng đồng giám sát các
trường học ở mỗi khu vực, và chính họ, chứ không phải là bang, đề ra chính sách của
trường học và quyết định thực sự sẽ dạy những nội dung gì.
Những người quản lý trường học phải thể hiện những mong muốn của địa
phương và những quan tâm về giáo dục khi họ được cộng đồng bầu ra. Tất cả các trường
phổ thông hay các trường đại học đều có các nhóm tự quản lý, các hiệp hội hay ban bệ
tín nhiệm và đều khá tự do trong việc quyết định những tiêu chuẩn, tiếp nhận học sinh
và những yêu cầu về tốt nghiệp riêng của mình. Kết quả chủ yếu của tình hình khác
thường này là sự đa dạng và rất linh họat trong hệ thống giáo dục đại học và sau Đại học
trong cả nước.
191
BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM
Hàng năm, có hàng trăm công trình nghiên cứu kiểm tra khắt khe các trường học
trên toàn quốc được công bố. Ở mỗi trường lại có các khoa nghiên cứu và đánh giá về
giáo dục. Trong những giai đoạn nhất định việc kiểm tra đánh giá này lại có phần khắt
khe hơn. Những cuộc tranh luận của công chúng về chất lượng, nội dung và các mục
tiêu giáo dục luôn diễn ra rộng lớn công khai trên toàn nước Mỹ.
Ba là, giáo dục Mỹ đề ra các mục tiêu rất cụ thể:
- Về cơ bản, người Mỹ luôn hướng tới cơ hội giáo dục bình đẳng, bất kể tầng lớp
xã hội, nguồn gốc dân tộc, chủng tộc hay sắc tộc nào. Những ảnh hưởng về văn hóa đối
với giáo dục của Mỹ cũng quan trọng không kém, nhưng khó có thể xác định hơn. Trình
độ giáo dục tổng thể cao luôn luôn được xem như là một sự tất yếu trong hệ thống giáo
dục ở Mỹ.
- Giáo dục tại Mỹ cũng có truyền thống nhằm phục vụ mục tiêu tập hợp mọi
người lại với nhau, tức là mục tiêu “Mỹ hóa”. Các trương học ở Mỹ đã phục vụ mục tiêu
tập hợp lại hàng trăm nhóm văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo nguồn gốc về xã hội và chính trị
đại diện cho hàng triệu triệu người nhập cư khác nhau.
- Giáo dục góp phần cải tạo xã hội - làm giảm bớt những khác biệt về nguồn gốc
xã hội cũng như về sắc tộc hay chủng tộc đã và đang được nhiều người chấp nhận. Phần
lớn các trường đại học công cũng như tư đều rất tích cực ủng hộ mục tiêu “đa dạng dân
chủ” này và thể hiện điều đó trong việc lựa chọn các sinh viên của mình.
- Mục tiêu lớn của giáo dục là một cách “làm cho bản thân trở nên tốt hơn”, hay
“vươn lên trên thế giới này”, nó như là một phần căn bản của Giấc mơ Mỹ. Hàng triệu
người nhập cư tới Mỹ thường gắn liền những hy vọng của họ mong muốn có được một
cuộc sống tốt đẹp hơn với một nền giáo dục tốt cho chính bản thân họ và quan trọng nhất
cho con cái họ. Bước khởi đầu – cho dù mục tiêu cuối cùng là tiền tài, danh vọng, quyền
lực hay chỉ đơn giản là kiến thức – thường bắt đầu từ ngưỡng cửa của trường đại học.
Bốn là, chú trọng việc đánh giá chất lượng giảng dạy và đề cao trách nhiệm của GV
Cuối học kỳ, trước kỳ thi hết môn, mỗi sinh viên được phát một mẫu “đánh giá
giảng dạy”. Sinh viên được nhận xét về những điều bổ ích hay chưa bổ ích của môn học,
ưu điểm và nhược điểm của môn học, ưu điểm và nhược điểm của người giảng dạy.
Giáo sư không được can thiệp vào đánh giá này.
192
HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”
Đây là một hình thức xả “stress” mà các đại học Mỹ dành cho sinh viên. Đại học
cũng có thể, trong một chừng mực nhất định, dựa trên những đánh giá của sinh viên để
thay đổi một phần nội dung môn học, khiến cho nó dễ được thu nhận hơn. Một số đại
học thông báo lại cho giáo sư bản tổng hợp những đánh giá của sinh viên đối với bài
giảng của giáo sư này.
Việc đề cao trách nhiệm của giáo viên được xác định như sau:
- Mọi giáo viên đều có quyền tham gia quá trình đào tạo giáo viên ban đầu và các
hoạt động đào tạo liên tục nhằm phát triển chuyên môn, qua đó giáo viên sẽ được cung
cấp kiến thức và các kỹ năng cần thiết cho việc dạy dỗ một “dân số” học sinh ngày càng
đa dạng với những nhu cầu giáo dục, xã hội và sức khỏe khác nhau.
- Mọi giáo viên đều có những cơ hội liên tục tiếp thu kiến thức cùng các kỹ năng
bổ sung cần thiết để có thể giảng dạy tốt những nội dung của từng môn học.
- Mọi tiểu bang và cấp quận huyện phải kiến tạo được các chiến lược tích hợp
nhằm thu hút, tuyển chọn, chuẩn bị, tái đào tạo và hỗ trợ việc phát triển chuyên môn cho
các giáo viên, các nhà quản lý giáo dục cùng các nhà giáo dục khác, để hình thành một
nguồn nhân lực gồm nhà giáo chuyên nghiệp hết sức tài giỏi để có thể giảng dạy những
nội dung đầy thách đố.
- Thiết lập các mối hợp tác, bất cứ lúc nào có thể được, giữa các cơ quan giáo dục
ở địa phương, học viện giáo dục cao cấp, phụ huynh học sinh, giới lao động, kinh doanh
cùng các hiệp hội nghề nghiệp ở địa phương, nhằm cung cấp và hậu thuẫn các chương
trình phát triển chuyên môn cho các nhà giáo.
Theo Bộ Giáo dục Mỹ, một trong những tiêu chuẩn mới được nhấn mạnh trong
vấn đề đào tạo giáo viên chính là khả năng người thầy có thể tạo nên những bước đột
phá để kéo cộng đồng đến gần lớp học hơn, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy nhờ sự
hỗ trợ của cộng đồng.
Bởi lẽ, việc nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia, như tài liệu hướng dẫn dành
cho giáo viên của Bộ Giáo dục Mỹ khẳng định rõ là “không có trường học nào, thầy cô
nào hay bất cứ một ai khác có thể làm điều này một mình”. Ngay từ năm 1994, cựu bộ
trưởng giáo dục Mỹ Richard W. Riley đã nỗ lực hợp tác với hơn 400 gia đình, tổ chức
giáo dục, khoa học, cộng đồng, tôn giáo và các doanh nghiệp để phát triển một dự án
nâng cao chất lượng học tập của học sinh mang tên “Strong families, strong schools”
193
BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM
(Gia đình vững mạnh, nhà trường vững mạnh). Mô hình nhà trường - thân thiện - gia
đình, nhà trường - thân thiện - cộng đồng là một bước tiến lớn, đòi hỏi người dân bắt tay
vào việc học và tự học - không chỉ vì con em mình, mà còn vì bản thân.
Năm 1997, lần đầu tiên trong lịch sử tiểu bang, Sở Giáo dục Alaska3 đã xác nhận
và công bố tám tiêu chuẩn cụ thể về kỹ năng và khả năng dành cho giáo viên và những
ai công tác trong ngành giáo dục để nâng cao chất lượng giảng dạy, bao gồm:
1. Người thầy phải mô tả được triết lý giáo dục của nhà sư phạm và nhấn mạnh
được sự liên quan của triết lý đó với tác vụ dạy học của mình.
2. Người thầy phải thông hiểu cách thức mà qua đó học sinh học hỏi và phát triển,
cũng như áp dụng những điều này trong tác vụ dạy học của mình.
3. Người thầy phải dạy cho học sinh biết cách tôn trọng các đặc tính cá nhân và
văn hóa của riêng họ.
4. Người thầy phải nắm rõ lĩnh vực nội dung dạy học của mình cũng như các
phương pháp để giảng dạy nội dung này.
5. Người thầy phải tạo cơ hội, giám sát và đánh giá quá trình học của học sinh.
6. Người thầy phải kiến tạo và duy trì một môi trường học tập mà trong đó tất cả
học sinh và nguồn lực xã hội tham gia đóng góp tích cực.
7. Người thầy phải thực hiện tác vụ của mình với tư cách một người cộng tác với
cha mẹ, gia đình và cộng đồng.
8. Người thầy phải tham gia đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của nhà trường, địa
phương, đất nước.
Năm là, chú trọng công tác kiểm định giáo dục:
Nét nổi bật trong chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo ở Mỹ chính là việc họ rất
chú trọng đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục Đại học và sau Đại học. Do đặc
thù đa dạng và linh hoạt của mình cùng với sự phát triển vượt bậc đi trước của khoa học
công nghệ, hệ thống giáo dục của Mỹ được đánh giá là có chất lượng kiểm định rất cao.
Ở Mỹ, việc được phép hoạt động (state approved/licensed) là do nhà trường đáp ứng các
3
Theo: www.eed.state.ak.us/standards/pdf/ teacher.pdf
194
HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”
yêu cầu về thành lập trường theo quy định từng tiểu bang như cơ sở vật chất, tính an
toàn, tiền ký quỹ, thuế... Còn việc kiểm định (accreditation) lại liên quan đến chất lượng
của các chương trình đào tạo (academic quality). Được thành lập không có nghĩa là đạt
kiểm định. Chính vì lẽ đó, ở Mỹ có sự phân biệt rất rõ ràng giữa các trường được kiểm
định (accredited universities) và các lò sản xuất bằng cấp (degree/diploma mills).
Ở Mỹ, có hai cơ quan công nhận (accrediting agencies) các tổ chức kiểm định là
Bộ Giáo dục liên bang (USDE) và CHEA, trong đó USDE là cơ quan nhà nước và
CHEA là cơ quan độc lập được các trường và các tổ chức kiểm định thừa nhận. Như
vậy, hai cơ quan này không trực tiếp kiểm định các trường mà các trường được kiểm
định thông qua các tổ chức kiểm định.
Uy tín nhất là 8 tổ chức kiểm định ở sáu vùng địa lý như vùng đông bắc, vùng
phía nam, vùng phía tây; rồi đến 11 tổ chức cấp quốc gia như Hội đồng kiểm định giáo
dục và đào tạo từ xa, Hội đồng kiểm định các trường cao đẳng và trung học dạy nghề; và
66 tổ chức chuyên môn nghề nghiệp như Hội đồng kiểm định về điều dưỡng đại học,
Hội đồng kiểm định về đào tạo giáo viên, Ủy ban Kiểm định nha khoa Mỹ. Các tổ chức
này được hoặc USDE, CHEA hay cả hai cơ quan này đồng công nhận. Tính đến thời
điểm này, cả hai cơ quan này đều xây dựng cơ sở dữ liệu về các trường sau trung học
(khoảng 60% là đại học) được kiểm định với khoảng 7.000 trường và 18.000 chương
trình đào tạo (và có cả danh sách các lò sản xuất bằng cấp).
Ngoài ra, trên các trang web đều có thông báo về các dấu hiệu nhận biết về các lò
sản xuất bằng cấp, thậm chí có cả danh sách các trường bị đưa ra tòa do vi phạm luật
(như không đảm bảo các yêu cầu theo quy định, lừa đảo, hay không thông báo công khai
cho mọi người biết về việc không được kiểm định).
Được kiểm định dưới mắt công chúng có nghĩa là chất lượng được đảm bảo, có
thể tiếp cận với ngân sách chính phủ (hỗ trợ tài chính và dự án nghiên cứu), sinh viên
trong các trường được kiểm định có thể chuyển đổi lẫn nhau, và tạo được niềm tin nơi
các nhà tuyển dụng. Như vậy, trường không được kiểm định sẽ không liên thông với các
trường được kiểm định và sinh viên từ các trường không được kiểm định sẽ không có lợi
thế khi tìm việc. Sắp tới các tổ chức kiểm định Mỹ sẽ tập trung vào việc nâng cao ý thức
của công chúng về các lò sản xuất bằng cấp, siết chặt các quy định kể cả việc thông qua
cơ quan lập pháp để trở thành luật, và tăng cường việc hợp tác với các nước để nhằm
hạn chế các tác hại phát sinh từ các lò bằng cấp này.
195
BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM
2. Một số kiến nghị, đề xuất cho nền giáo dục Việt Nam
Từ việc nghiên cứu những nét đặc trưng cơ bản và mặt tích cực của hệ thống giáo
dục Đại học và sau Đại học của Mỹ, chúng ta có thể rút ra một số kiến nghị, đế xuất cho
sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam, cụ thể là:
Thứ nhất, tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra chặt chẽ
Với mục đích chấn hưng nền giáo dục nước nhà, ngày 8/9/2006 Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg về “Chống tiêu cực trong thi cử và khắc
phục bệnh thành tích trong giáo dục”. Ngày 31.7.2006, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cùng
giám đốc sở GD và ĐT của 64 tỉnh thành trong cả nước đã cùng ký cam kết thực hiện
cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
Tiếp đó, Bộ GD và ĐT đã phát động cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt
chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”, và đã đưa lại những kết quả rất đáng khích lệ.
Tuy nhiên, thời gian qua, chất lượng giáo dục và đào tạo nhìn chung còn thấp,
còn nhiều yếu kém, bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao trong công cuộc
đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là tình trạng tiêu cực trong thi cử và căn
bệnh thành tích trong giáo dục mà minh chứng rõ ràng nhất chính là những vụ việc điển
hình đã xảy ra trong thời gian qua, gây bức xúc trong toàn xã hội, làm mất đi hình ảnh
của nền giáo dục nước nhà. Điển hình là vụ “chạy” điểm trong kỳ thi học phần tại
trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh (trung bình mỗi môn từ 5 đến 13 triệu
đồng); vụ việc nâng điểm trong kỳ thi tuyển sinh cao học tại trường Đại học Huế (17 thí
sinh cao học của Đại học Huế từ điểm rớt "biến" thành điểm đỗ, trong đó có thí sinh 2
điểm được nâng lên thành... 50 điểm)..., mà đặc biệt là những tiêu cực tại trường Đại học
Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Qua thanh tra, Bộ GD-ĐT phát hiện điểm nhiều bài thi
môn này bị sửa theo hướng nâng lên. Nghiêm trọng hơn, các giám khảo đã sửa điểm số
ngay cả đối với phần chấm của giám khảo khác. Đoàn thanh tra còn phát hiện đề thi có
một số nội dung nằm ngoài chương trình ôn tập chung mà trường phổ biến cho tất cả thí
sinh nhưng lại nằm trong nội dung của một lớp "phụ đạo" riêng. Điều này gây thiệt thòi
cho những thí sinh không tham gia lớp "phụ đạo". Ngoài ra, quy trình chấm thi trên bài
thi và phiếu thi cũng không được bảo đảm...
Theo báo cáo của thanh tra Bộ GD&ĐT, năm 2008, có 23 trường tuyển sinh vượt
chỉ tiêu, trong đó nhiều nhất là Đại học Hùng Vương và Đại học Mở TP HCM. Dù được
giao tuyển 1.200 chỉ tiêu nhưng ĐH Hùng Vương đã tuyển tới hơn 3.200 sinh viên, vượt
196
HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”
270%. Tương tự, chỉ tiêu hệ Cao đẳng của Đại học Mở TP HCM là 500 sinh viên nhưng
trường này tuyển tới gần 1.200 em, vượt 230%. Cũng theo kết luận thanh tra, do vận
dụng sai Điều 33 Quy chế Tuyển sinh nên một số trường đã lấy điểm trúng tuyển quá
thấp, như Đại học Mở TP HCM, Đại học Yersin có điểm trúng tuyển vào hệ đại học 3
môn văn hóa là 5 điểm, Đại học Dân lập Cửu Long lấy điểm NV1 là 6,5, Đại học Dân
lập Bình Dương lấy điểm trúng tuyển NV1, NV2 là 7 điểm... Ngoài ra, một số ngành
học như Công nghệ thông tin đòi hỏi kỹ năng Toán cao nhưng thí sinh trúng tuyển chỉ
đạt 0,5-1 điểm Toán...
Thực tế đó cho thấy, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát giáo dục Đại học và
sau Đại học ở nước ta còn yếu, chưa được quan tâm đúng mức, nếu không giải quyết kịp
thời sẽ để lại những hệ lụy không lường trước được.
Chính vì lẽ đó, để nâng cao chất lượng giáo dục Đại học và sau Đại học, việc tăng
cường công tác thanh tra và kiểm tra là rất cần thiết và cấp bách. Cần tránh xu hướng tổ
chức hoạt động thanh tra nhưng lại có thông báo trước hoặc thanh tra một cách qua loa,
đại khái. Khi phát hiện những sai phạm cần kiên quyết và nhanh chóng xử lý, không để
kéo dài, thậm chí là rút giấy phép hoạt động hoặc xử lý hình sự nếu có dấu hiệu phạm
tội. Có như thế mới có tác dụng răn đe và đảm bảo được chất lượng trong công tác giáo
dục.
Thứ hai, thực hiện chương trình giáo dục theo hệ thống tín chỉ
Đào tạo theo tín chỉ là phương thức đào tạo ở bậc đại học đã được áp dụng từ lâu
ở Mỹ và ở nhiều nước trên thế giới. Trong quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế hiện
nay, giáo dục đại học Việt Nam cũng đang chuyển dần sang phương thức đào tạo theo
tín chỉ.
Từ năm 1993, nhiều trường đại học ở Việt Nam đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống
tín chỉ, bao gồm Đại học Cần Thơ, Đại học Đà Lạt, Đại học Bách khoa... Tuy vậy, các
trường đại học ở Việt Nam vẫn chưa xem hệ thống tín chỉ như một phương tiện đẩy
mạnh việc thực hiện những quan niệm giáo dục có được thông qua quá trình tranh luận,
tư vấn và lãnh đạo. Thay vào đó, hệ thống tín chỉ đang được dùng như một thứ băng dán
nhằm xoa dịu những chỉ trích hiện tại, mà không tác động thật sự đến việc cải cách
chương trình, nên việc sử dụng vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Việc thực hiện hệ thống
tín chỉ ở Việt Nam rất giống với những thử nghiệm ở Trung Quốc mặc dù với ít tham
vọng hơn. Nếu muốn thành công trong việc dùng hệ thống tín chỉ như một công cụ để
197
BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM
cải cách giáo dục, trước hết cần có nhiều hơn những công trình nghiên cứu về những vấn
đề quản lý đang đặt ra cho cơ chế hiện tại của hệ thống đại học Việt Nam, đồng thời các
nhà quản lý giáo dục, giảng viên và những người làm chính sách cần phải tự mình sáng
tạo một tầm nhìn, một quan niệm, cũng như mục tiêu giáo dục chứa đựng trong những
quan niệm ấy.
Mặt khác, khi chuyển sang phương thức đào tạo theo tín chỉ, đòi hỏi các trường
cần phải tăng cường việc kiểm tra, đánh giá. Hoạt động này phải được tiến hành liên tục,
nhanh chóng, khách quan, công bằng và chính xác. Các kết quả thu được qua kiểm tra,
đánh giá phải phản ánh đúng năng lực, mức độ nắm vững kiến thức, kỹ năng tự học, tự
nghiên cứu và khả năng ứng dụng của sinh viên, đồng thời phải phản ánh đúng hiệu quả
của quá trình giảng dạy và hướng dẫn sinh viên tự học của giáo viên. Những tác kết quả
đó phải có tác dụng phản hồi rất nhanh chóng tới việc học của trò, việc dạy của thầy,
việc điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học, chương trình đào tạo và hợp lý hóa quá
trình giáo dục chung của từng trường đại học.
Thứ ba, tổ chức định kỳ hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên
Khi tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, cần đánh giá lượng kiến
thức và những kỹ năng cần thiết mà sinh viên hấp thụ được qua bài giảng đó, với những
tiu chí cụ thể l:
- Nội dung bi giảng phải làm tăng thêm sự hiểu biết và khả năng áp dụng lý
thuyết vào thực tế của sinh viên.
- Nâng cao kỷ năng phân tích và lập luận của sinh viên.
- Phát triển tính sáng tạo và khuyến khích sự đổi mới ở sinh viên.
- Tạo điều kiện để cho các sinh viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.
- Phát triển các kỹ năng ứng xử, tinh thần tập thể, tính trách nhiệm, kiên nhẫn,
biết lắng nghe và tự khẳng định.
- Thay đổi thái độ của học viên trước một vấn đề cụ thể.
- Luôn đạt sinh viên vào trạng thái suy nghĩ, phải hành động nên đã tạo hứng thú,
tập trung sự chú ý trong học tập, góp phần phát huy cao độ tính tích cực, độc lập và tư
duy sáng tạo của sinh viên.
198
HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”
- Kết quả của quá trình dạy học, sinh viên chẳng những nắm được tri thức mà còn
biết vận dụng tri thức vào thực tế.
Đặc biệt, cần chú trọng việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên từ sinh
viên, thông qua các bảng hỏi hoặc tiến hành điều tra xã hội học.
Thứ tư, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo với Hoa Kỳ
Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà làm công tác quản lý
giáo dục đã thường xuyên chú trọng đến việc giao lưu, hợp tác với các nền giáo dục,
trường Đại học có uy tín trên thế giới. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, nhiều nội dung
quan trọng được bàn thảo trong các chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia đã thể
hiện sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Một trong những thành
công quan trọng nhất trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 6/200... vừa qua của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng chính là việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giáo dục và đào tạo một cách
hiệu quả với Mỹ, một đất nước có nền giáo dục tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Trong
thời gian ở Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn Việt Nam đã dành nhiều thời
gian cho các hoạt động giáo dục. Nhiều diễn đàn, toạ đàm về giáo dục đã được hai nước
tổ chức cả ở thủ đô Washington DC và thành phố Houston. Một trong những kết quả cụ
thể về hợp tác giáo dục mà hai nước đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng chính là việc Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ đã ký
kết thoả thuận thành lập Nhóm chuyên trách giáo dục để cùng nghiên cứu, đề xuất với
chính phủ hai nước các biện pháp thúc đẩy hợp tác giáo dục song phương. Theo phúc
trình về du học sinh năm 2007 của Viện Giáo dục Quốc tế (Insitute of International
Education-IIE) Mỹ lần đầu tiên, Việt Nam được xếp vào "top 20" những quốc gia có
nhiều du học sinh nhất và mức tăng mạnh nhất. Số lượng sinh viên Việt Nam du học tại
các trường đại học Mỹ đã tăng từ 4.597 lên đến 6.036 người.
Trong thời gian tới theo tôi Việt Nam cần xúc tiến hợp tác về giáo dục với Mỹ
trên các mặt cơ bản sau:
- Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng Việt Nam với
các trường đại học và cao đẳng của Mỹ, trong đó có việc tiến tới xây dựng các trường
đại học hợp tác Việt-Mỹ tại Việt Nam.
- Tăng cường các nguồn học bổng nhằm tăng số lượng sinh viên Việt Nam, đặc
biệt là sinh viên sau đại học gồm thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học của Mỹ.
199
BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM
- Thúc đẩy xây dựng các chương trình đào tạo giúp sinh viên Việt Nam có được
các kỹ năng cần thiết để phục vụ công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
- Nghiên cứu, chắt lọc những nét mới, tích cực, phù hợp với tình hình Việt Nam
của nền giáo dục Mỹ để áp dụng thí điểm vào Việt Nam (chọn một số trường làm thí
điểm).
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X đã khẳng định: “Giáo dục và đào
tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực
thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”4. Tại Chiến lược phát triển giáo dục
2001-2010, Thủ tướng Chính phủ đã xác định mục tiêu chung của phát triển giáo dục
Việt Nam đến năm 2010 là: “Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo
hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phục
vụ thiết thực cho sự phát triển của đất nước”5. Trong suốt quá trình xây dựng đất nước,
Đảng và Nhà nước ta luôn kiên trì mục tiêu giáo dục là phát triển con người và nguồn
nhân lực vì đó là một yếu tố thúc đẩy nền kinh tế đất nước đi lên, là mục tiêu chung của
toàn xã hội. Đó chính là nhân tố quyết định để phát huy tiềm năng, trí tuệ và năng lực
sáng tạo của con người Việt Nam và cộng đồng dân tộc Việt Nam, là động lực quan
trọng để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, đưa nước ta tiến
nhanh, mạnh và bền vững, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB
CTQG, HN 2006.
2. Lê Quang Huy: Đôi điều cần biết về nước Mỹ, Nxb Tp.Hồ Chí Minh, 2000.
3. Lê Minh Đức/Nguyễn Nghị: Lịch sử nước Mỹ từ thời lập quốc đến thời hiện đại,
Nxb Văn hóa - thông tin, HN 1994.
4. Vũ Quang Tuấn: Năm ngày trên đất Mỹ: Thiên ký sự về chuyến thăm Hoa Kỳ của
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Nxb Chính trị quốc gia, HN 2007.
4
Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB CTQG, HN 2006,
trang 94 - 95
5
Trích theo: Báo cáo nhiệm vụ và giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo năm 2007 và kế hoạch đến
năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 3150/BC – BGDĐT, ngày 10-4-2007.
200
HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”
5. Phi Bằng: 20 năm tham quan nước Mỹ, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh 1999.
6. Báo cáo nhiệm vụ và giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo năm 2007 và kế
hoạch đến năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 3150/BC – BGDĐT, ngày 10-4-2007.
7. Các website: - www.tuoitre.com.vn
- www.thanhnien.com.vn
- www.vnexpress.net
- www.eed.state.ak.us/standards/pdf/ teacher.pdf
201
BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
VÀ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Nguyễn Thiện Tống1
Tóm tắt: Đại học không chỉ là trung tâm chất lượng cao mà còn phải hiệu quả
kinh tế nữa. Đại học phải có những chương trình đào tạo chất lượng tốt với chi phí phải
chăng, và phải làm thỏa mãn “khách hàng” của đại học. Nghiên cứu một số trường hợp
tiêu biểu cho phong trào nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo dục đại học trên thế
giới cho thấy các chính quyền ở Anh, Mỹ, Châu Âu và nhiều nơi khác đã tìm cách định
lượng hóa thành quả và chất lượng của đại học để đánh giá và so sánh mức độ hiệu quả
của việc đầu tư ngân sách cho trường đại học. Chính các trường đại học hoặc hội liên
hiệp các trường đại học cũng tham gia việc xây dựng hệ thống các chỉ báo để định lượng
hóa thành quả và đánh giá chất lượng cùng hiệu quả đào tạo đại học. Bằng cách sử dụng
hệ thống về các chỉ báo chất lượng và thành quả hoạt động, chính quyền đặt ra một số
đòi hỏi đối với các đại học đó là phải làm thỏa mãn “khách hàng” của đại học như các
sinh viên, phụ huynh, người tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, các thành viên trong cộng
đồng địa phương, và các cơ quan tài trợ… Các cuộc khảo sát về mức độ “thỏa mãn của
khách hàng” cũng là một số chỉ báo về chất lượng và hiệu quả đào tạo đại học.
1. Giới thiệu
Đại học không chỉ là trung tâm chất lượng cao mà còn phải hiệu quả kinh tế nữa.
Chất lượng và hiệu quả thật ra rất khó xác định, vì chúng thuộc phạm trù nhận thức của
người sử dụng. Chúng có thể gây lệch lạc và tạo ra những tranh cãi không dứt. Tuy
nhiên các đại học thường được công chúng hay các chuyên gia đánh giá là đào tạo có
chất lượng và hiệu quả hay không. Nói một cách đơn giản thì người ta đòi hỏi đại học
phải có những chương trình đào tạo chất lượng tốt với chi phí phải chăng, và phải làm
thỏa mãn “khách hàng” của đại học như các sinh viên, phụ huynh, người tuyển dụng
sinh viên tốt nghiệp, các thành viên trong cộng đồng địa phương, và các cơ quan tài
trợ… Mỗi loại khách hàng có nhận thức khác nhau về hiệu quả của trường đại học, tuy
nhiên có thể dựa vào hệ thống các chỉ báo để tìm một đánh giá chung về vấn đề này của
các nhóm “khách hàng”.
1
PGS.TS - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long
202
HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”
Trong lãnh vực kinh doanh, hiệu suất kinh tế là tỷ lệ đo lường lợi ích đầu ra so
với chi phí đầu vào. Trong giáo dục đại học, hiệu suất liên quan đến việc đánh giá lợi ích
đầu ra của việc giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ… bao gồm số giờ dạy, số bằng cấp phát
hay số sinh viên tốt nghiệp, và số tiền nghiên cứu và dịch vụ đem lại. Mặt khác hiệu quả
giáo dục đại học còn tùy vào sứ mạng nhà trường và mục tiêu đào tạo.
Để tối ưu hóa hiệu quả với nguồn lực giới hạn, trường đại học phải sử dụng
nguồn lực một cách khôn ngoan nhất và hiệu quả nhất. Khi có thêm nguồn lực mới,
trường đại học phải biết sử dụng chúng để đạt lợi ích lớn nhất tương ứng với sứ mạng
của trường đại học về giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Việc tối ưu hóa hiệu
quả này đòi hỏi trường đại học phải có ý thức về thứ tự ưu tiên trong việc chọn lựa giữa
các mục tiêu để phân bổ nguồn lực có được.
Xét theo quan điểm kinh doanh thì các đại học phải có tinh thần trách nhiệm về
“sản phẩm và dịch vụ” của mình đối với “khách hàng”. Giáo dục đại học còn có tính
“ngoại tác” đối với xã hội cho nên nhà nước không thể để mặc cho “thị trường” giải
quyết mà phải “can thiệp” thông qua chính sách tài trợ giáo dục đại học.
Để tăng tinh thần trách nhiệm của hệ thống giáo dục đại học, chính quyền nhiều
nơi trên thế giới áp dụng một mô hình tài trợ trên cơ sở thành quả hoạt động và xây dựng
một cơ chế để đánh giá hiệu quả và chất lượng của đại học, qua đó chính quyền ủy thác
cho các đại học và giới lãnh đạo đại học những sứ mạng giáo dục nhằm đáp ứng những
nhu cầu cần thiết của nền kinh tế quốc gia trong thị trường cạnh tranh của thế giới (1).
2. Giáo dục đại học trong chiến lƣợc đầu tƣ phát triển kinh tế
Thời đại ngày nay, việc tạo ra của cải càng ngày càng ít tùy thuộc vào nhà máy,
đất đai và thiết bị, trong khi kiến thức, kỹ năng, và sự khôn ngoan của con người càng
ngày càng trở nên vô cùng quan trọng cho nền kinh tế thế giới. Khi kiến thức càng trở
nên quan trọng thì giáo dục đại học cũng thế. Các quốc gia cần đào tạo nhiều hơn nữa
các công dân trẻ của mình đến trình độ đại học hay cao hơn – vì một trình độ đại học là
đòi hỏi cơ bản cần có cho những công việc kỹ năng cao. Chất lượng và số lượng nhân
lực trình độ cao mà các đại học của một nước có thể cung cấp cho các lãnh vực rộng rãi
của nền kinh tế càng ngày càng trở nên quan trọng cho sức cạnh tranh của nước đó trên
thị trường quốc tế. Vốn nhân lực chất lượng cao được phát triển từ các hệ thống giáo dục
chất lượng cao, mà giáo dục đại học cung cấp những người có kỹ năng cao nhất để lãnh
đạo sản xuất thời đại ngày nay (2).
203
BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM
Giáo dục nói chung, và đặc biệt là giáo dục đại học đã trở thành một thành phần
chủ yếu của chiến lược đầu tư phát triển kinh tế quốc gia. Trong môi trường kinh tế toàn
cầu hóa mang tính cạnh tranh mãnh liệt, đầu tư cho giáo dục đại học để có được một lực
lượng lao động kỹ năng cao và năng suất cao là một thành phần chủ yếu cho tăng trưởng
kinh tế tương lai. Nếu không có sự đầu tư và coi trọng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại
học trong các nền kinh tế công nghiệp, sức cạnh tranh của một quốc gia sẽ suy thoái rất
đáng kể trong những năm tới (3).
Động cơ phát triển kinh tế quốc gia càng ngày càng tạo áp lực đòi hỏi các đại học
phải đóng vai trò chủ lực trong việc biến đổi cấu trúc kinh tế từ tình trạng năng suất lao
động thấp đến nền kinh tế trí thức có công nghệ cao năng suất cao. Trong hai thập niên
vừa qua, các đại học càng ngày càng phải trở nên hiệu quả hơn, chịu trách nhiệm với xã
hội hơn, và có năng suất cao hơn trong việc sử dụng các nguồn lực của nhà nước và của
dân chúng (4).
Trong khi ngân sách hạn chế nguồn lực đầu tư của nhà nước cho giáo dục đại
học, nhưng nhu cầu sinh viên ngày càng gia tăng, các phương pháp quản lý giáo dục đại
học cũng phải đổi mới để tối ưu hóa hiệu suất kinh tế trong giáo dục đại học.
3. Quyền tự trị đại học và vai trò chính quyền
Lịch sử phát triển giáo dục đại học trên thế giới cho thấy rằng các trường đại học
thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu của xã hội. Các tranh luận
về quyền tự trị đại học và sự can thiệp cần thiết của chính quyền đã có từ lâu như chính
các trường đại học vậy. Mặc dầu giáo dục đại học đã có những thành tích đóng góp to
lớn về khoa học và kinh tế trong ba thập niên qua, công luận bất mãn về giáo dục đại học
tiếp tục xuất hiện mạnh mẽ trên báo chí, trong các phiên họp của quốc hội… Những phê
bình này đã thúc đẩy các trường đại học xem xét xác định lại sứ mạng giáo dục của mình
và tìm thêm những nguồn tài trợ khác.
Vấn đề trọng tâm mà giới chức chính quyền các nước thường phê phán là giáo
dục đại học đã không đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội của quốc gia. Phê phán đó xảy ra ở
cả các nước tiên tiến trên thế giới cũng như các nước đang phát triển. Quốc hội ở Anh và
Mỹ tiếp tục phê phán việc giáo dục đại học “đóng cửa trong tháp ngà” và chỉ miễn
cưỡng điều chỉnh chút ít theo nhu cầu phát triển kinh tế của quốc gia và thế giới. Sự tách
biệt giữa giáo dục đại học và cộng đồng xã hội bên ngoài đang gia tăng khi nhu cầu đòi
204
HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”
hỏi chất lượng giáo dục đại học cao hơn với số lượng lớn hơn và năng suất kinh tế tốt
hơn (5).
4. Ảnh hƣởng của giáo dục đại học đại trà
Trong ba mươi năm qua, hai sự kiện quan trọng và rất căn bản đã xảy ra và phối
hợp nhau làm thúc đẩy sự quan tâm của nhà nước và của công chúng đối với thành quả
hoạt động và chất lượng của giáo dục đại học, đó là sự phát triển giáo dục đại học đại trà
và sự hạn chế về ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học.
Ở nhiều nước giáo dục trung học phát triển nhanh chóng đến mức khiến cho trình
độ giáo dục phổ cập đã lên đến hết bậc trung học, vì thế áp lực về nhu cầu học lên một
mức độ nào đó của bậc đại học là rất lớn. Sự mở rộng của hệ thống giáo dục đại học ở
Tây Âu và các nước công nghiệp phát triển khác trong mười lăm năm qua có thể được
xem như là sự phát triển quan trọng nhất của giáo dục đại học trong thế kỷ 20. Khắp Tây
Âu, từ “đại chúng hóa” (massification) được dùng để nói lên sự gia tăng nhanh chóng số
lượng sinh viên đại học. Trong tương lai không xa, tất cả mọi sinh viên ở các nước phát
triển đều có cơ hội học lên dưới một dạng nào đó ở một mức nào đó của bậc đại học.
Giáo dục đại học ngày càng trở thành đại chúng hóa và trình độ giáo dục phổ cập ở một
số nước là năm thứ 2 bậc đại học.
Lý do đằng sau sự quan tâm của chính quyền trong hướng thúc đẩy việc đại
chúng hóa và phổ cập hóa giáo dục đại học là lý thuyết kinh tế mới về đầu tư vốn nhân
lực và phát triển kinh tế. Các đại học, một thời là nơi đào tạo văn hóa cao cho giới tinh
hoa, đã trở thành nơi đầu tư chính của chính quyền về phát triển nhân lực. Ưu thế cạnh
tranh toàn cầu xuất hiện nhanh chóng ở các nước mà việc đầu tư rộng rãi cho giáo dục,
đặc biệt là giáo dục đại học, đã trở thành những ưu tiên của quốc gia. Trong hoàn cảnh
này, giáo dục đại học được xem như là một phương tiện để gia tăng nguồn vốn nhân lực
nhằm tạo ra sức cạnh canh hiệu quả hơn trên thị trường thế giới. Vì thế chính quyền
càng nhận thấy đại học có vai trò quá quan trọng cho nên không thể tiếp tục để mặc cho
chính các giới chức đại học tự quản trị và điều hành như trước đây.
Khuynh hướng này hình thành ở Mỹ từ 1970 khi tỷ lệ sinh viên trong độ tuổi tăng
trên mức 70%, mà kết quả là nhiều đại học mới với cơ cấu quản trị tập trung, và thành
phần sinh viên cũng thay đổi đa dạng hơn, có nhiều sinh viên lớn tuổi học bán thời gian.
Hầu hết những nước phát triển Âu Mỹ như Pháp, Anh, Hy Lạp… cũng đã có tỷ lệ sinh
205
BAN LIÊN LẠC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM
viên tăng trên mức 70% kể từ 1985, mà hầu hết những sinh viên này tận dụng chính sách
mở rộng cửa đại học với chi phí vừa phải của các đại học do nhà nước tài trợ (1, 6).
5. Hạn chế của kinh phí nhà nƣớc
Tranh cãi căng thẳng xuất hiện giữa những người chủ trương đại chúng hóa giáo
dục đại học với những người bảo vệ hệ thống giáo dục tinh hoa kiểu cũ với chất lượng
cao và số lượng ít. Điều quan tâm chính của họ là với nguồn tài chính hạn chế của nhà
nước thì hậu quả của việc mở rộng số lượng sẽ là nguy cơ chất lượng giảm sút. Khi qui
mô lớp học lớn lên, sự quan tâm đối với từng sinh viên và tương tác giữa sinh viên với
giảng viên sẽ giảm xuống, và cuối cùng thì đương nhiên là chất lượng học tập sẽ giảm
sút.
Mặc dầu nhìn nhận khả năng chất lượng giảm, chính sách đầu tư cho giáo dục đại
học vẫn phát triển theo chiều hướng tăng số lượng sinh viên mà không tăng được ngân
sách nhà nước tương ứng.
Trong khoảng hai thập niên 1980 và 1990, một số điều kiện kinh tế vĩ mô đã có
tác dụng không tốt cho giáo dục đại học làm giảm ngân sách cho giáo dục, trong khi ưu
tiên hơn cho y tế và phúc lợi xã hội. Giáo dục nói chung không được ưu tiên, và giáo
dục đại học lại càng không được ưu tiên so với giáo dục tiểu học và trung học.
Ở các đại học Mỹ trong thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, do nguồn thu từ
ngân sách bị giảm, học phí đã tăng lên rất nhiều từ 13% đến 19% để bù vào khoản thiếu
hụt đó (1, 6). Tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn khi số lượng học sinh tốt nghiệp
trung học gia tăng nhanh làm tăng số lượng sinh viên vào đại học, ngân sách tài trợ cho
đại học tính trên mỗi sinh viên càng bị giảm và do đó học phí trên mỗi sinh viên lại phải
tăng nữa để duy trì mức chi phí trên mỗi sinh viên không đổi nhằm giữ vững chất lượng
đào tạo. Ở các nước Tây Âu cũng thế, bình quân ngân sách tài trợ cho đại học tính trên
mỗi sinh viên cũng bị giảm, chẳng hạn ở Anh từ 1985 đến 1993 là 22% (1).
Tình hình càng phức tạp hơn khi chi phí của các đại học gia tăng nhanh hơn mức
lạm phát khiến cho các đại học bị phê bình là đã không kiểm soát được việc chi tiêu của
mình và đã lãng phí nguồn lực mà không phục vụ hiệu quả lợi ích xã hội. Vì thế những
người phê bình này chủ trương cắt giảm ngân sách giáo dục đại học và cho rằng việc cắt
giảm ngân sách đó sẽ khiến cho các đại học hoạt động có hiệu quả hơn và chịu trách
nhiệm với chính quyền nhiều hơn.
206
HỘI THẢO KHOA HỌC: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM”
Không may thay việc giảm ngân sách giáo dục đại học lại xảy ra vào giai đoạn
mà chính quyền lại chủ trương đại chúng hóa giáo dục đại học. Theo Ngân Hàng Thế
Giới (2) tình hình này dẫn đến việc nhiều đại học hoạt động trong điều kiện cơ sở vật
chất suy đồi, lực lượng giảng dạy thiếu hụt, thư viện nghèo nàn, phương tiện thí nghiệm
và thực tập không đầy đủ…
Các đại học không còn cách nào khác là xin phép chính quyền để tăng thu học phí
cho dịch vụ giáo dục họ cung cấp nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục tương ứng với số
sinh viên gia tăng. Đáp lại thì chính quyền càng đòi hỏi các đại học phải thỏa mãn những
biện pháp nghiêm ngặt trong việc chịu trách nhiệm với chính quyền và với xã hội về
hoạt động của mình.
Dưới các áp lực đó, các đại học ở các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Đan
Mạch, Na Uy, Thụy Điển… phải áp dụng những chiến lược quản lý mới hiệu quả hơn
(7).
6. Phƣơng pháp đánh giá năng suất và hiệu quả đào tạo của các đại học Âu Mỹ
Trùng hợp cùng lúc với áp lực quốc gia về phát triển giáo dục đại học là việc xây
dựng và cải tiến hệ thống đánh giá để theo dõi và thẩm định năng suất và hiệu quả của
các trường đại học Âu Mỹ. Những biện pháp đó của chính quyền đã tạo ra một phong
trào cải tiến một cách hệ thống việc quản lý và việc tài trợ ở các trường cao đẳng và đại
học.
Phát triển phương pháp đo lường đầu ra và thành quả hoạt động để đánh giá và
theo dõi chất lượng cùng hiệu quả của các đại học chính là cơ sở cho việc đòi hỏi về sự
chịu trách nhiệm cao hơn của các đại học đối với chính quyền và xã hội (8).
Ở góc độ chính quyền, việc chịu trách nhiệm trên cơ sở thành quả hoạt động của
các đại học được thực hiện bằng cách xây dựng các mục tiêu của đại học và đánh giá
tiến độ hướng đến các mục tiêu này. Càng ngày hệ thống đánh giá thành quả hoạt động
của các đại học càng được kết hợp với chế độ ưu tiên về phân bổ ngân sách trong khung
quản lý mới nhằm thúc đẩy các đại học trở nên hiệu quả kinh tế hơn trong khi thực hiện
những mục tiêu xác định trước, nếu không thì bị cắt giảm ngân sách. Việc lập kế hoạch
và tài trợ trên cơ sở thành quả hoạt động cũng trở thành một phương tiện thuận lợi để
chính quyền so sánh và sắp hạng năng suất và hiệu quả của các đại học với nhau. Các
bảng phân loại theo nhóm, các bảng xếp hạng toàn quốc, các phiếu điểm đánh giá (score
207