Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và kế toán aac

  • 26 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 26 trang

Nội dung text: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và kế toán aac

-1-
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
NGÔ THỊ KIM ANH
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH
NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN
LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
Chuyên ngành: Kế toán
Mã số: 60.34.30
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng – Năm 2011
-2-
Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai
Phản biện 1: TS. Hoàng Tùng
Phản biện 2: PGS. TS Nguyễn Việt
Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 12
tháng 8 năm 2011.
Có thể tìm hiểu Luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng;
- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
-3-
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Đánh giá hệ thống KSNB là một công việc rất quan trọng trong
kiểm toán BCTC DN. Đây không những là yêu cầu của Chuẩn mực
kiểm toán mà còn là công cụ nhằm giúp kiểm toán viên xác ñịnh ñược
khối lượng các nghiệp vụ kinh tế tài chính cần ñược kiểm tra cũng như
việc thiết lập các thủ tục kiểm tra cần thiết, từ ñó tăng cường hiệu quả
của cuộc kiểm toán.
Tại Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC, ñánh giá hệ thống
KSNB vẫn chưa ñược chú trọng ñúng mức. Nhiều hồ sơ kiểm toán
BCTC của AAC chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa ñầy ñủ công tác
ñánh giá hệ thống KSNB trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán
BCTC.
Từ những phân tích trên, tác giả chọn ñề tài cho Luận văn Thạc
sĩ kinh tế của mình là “Đánh giá hệ thống KSNB DN trong giai ñoạn
lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán và Kế toán
AAC” làm ñề tài tốt nghiệp của mình.
2. Tổng quan về ñề tài nghiên cứu
Việc ñánh giá hệ thống KSNB DN trong giai ñoạn lập kế hoạch
kiểm toán BCTC ñang trở thành yêu cầu bắt buộc trong mỗi cuộc kiểm
toán, bởi ñánh giá hệ thống KSNB DN là một công việc rất quan trọng
và không thể thiếu khi bắt ñầu cuộc kiểm toán. Trong quá trình nghiên
cứu ñề tài, Tác giả ñã tham khảo một số tài liệu liên quan ñến ñề tài
nghiên cứu về công tác ñánh giá hệ thống KSNB DN trong giai ñoạn
lập kế hoạch kiểm toán BCTC như: “Nghiên cứu và ñánh giá hệ thống
-4-
KSNB trong công tác kiểm toán BCTC do Doanh nghiệp kiểm toán
ñộc lập thực hiện” - Tạp chí kiểm toán số 2 (Tác giả THS.NCS Phạm
Tiến Hưng – năm 2009), “Đánh giá trọng yếu, rủi ro kiểm toán trong
kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC”-
Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
(Tác giả Phan Xuân Vạn – năm 2007), “Kiểm toán tính hữu hiệu của
hệ thống KSNB”- Tạp chí kiểm toán số 3 (Tác giả TS Nguyễn Thế Lộc
–năm 2009), “Những ñiều cần chú ý khi kiểm toán BCTC trong ñiều
kiện khủng hoảng tài chính” - Tạp chí kế toán số 12 (Tác giả Nguyễn
Thu Hằng – năm 2009), “Kiểm toán hệ thống thông tin” - Tạp chí Kế
toán số 2 (Tác giả THS trần Phước – năm 2007)... Tuy nhiên, các ñề tài
này chỉ mới dừng lại ở cơ sở lý luận, chưa dựa trên việc khảo sát hồ sơ
kiểm toán thực tế tại các Công ty Kiểm toán cũng như việc áp dụng cụ
thể vào DN nên tính thực tiễn chưa cao và khó vận dụng vào thực tế.
Bên cạnh ñó, tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
chưa có ñề tài nào nghiên cứu sâu về vấn ñề này trong khi công tác
ñánh giá hệ thống KSNB DN trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán
BCTC tại Công ty còn nhiều hạn chế.
Từ những nội dung nghiên cứu các ñề tài trước ñây, ñề tài này ñã
kế thừa những lý luận cơ bản về ñánh giá hệ thống KSNB DN trong
giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC, bên cạnh ñó dựa vào ñặc thù
khách hàng và hoạt ñộng kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và
Kế toán AAC, ñề tài ñã ñi vào phản ánh tình hình thực hiện và ñề xuất
phướng hướng ñể hoàn thiện công tác ñánh giá hệ thống KSNB DN
trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại AAC.
-5-
3. Mục ñích nghiên cứu
Mục ñích nghiên cứu của ñề tài là tìm hiểu công tác ñánh giá hệ
thống KSNB DN trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại
Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC ñược áp dụng trong thực tế tại
khách hàng, từ ñó ñề xuất những giải pháp hoàn thiện dựa trên cơ sở
tổng hợp, hệ thống hóa lý luận và thực tiễn ñánh giá hệ thống KSNB
DN trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại AAC.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu về công
tác ñánh giá hệ thống KSNB DN trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm
toán BCTC
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tại Công ty Kiểm toán
và Kế toán AAC.
5. Phương pháp nghiên cứu
Dựa trên những luận ñiểm khoa học của Chủ nghĩa duy vật
biện chứng ñể nghiên cứu các vấn ñề lý luận cũng như thực tiễn một
cách logic, khoa học; kết hợp vận dụng các phương pháp cụ thể khác
như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn, so sánh, phân tích,
tổng hợp… ñể phân tích, ñánh giá thực tiễn công tác ñánh giá hệ thống
KSNB DN trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty
Kiểm toán và Kế toán AAC.
6. Những ñóng góp của luận văn
- Luận văn ñã nghiên cứu, tổng hợp và hệ thống hóa những vấn
ñề lý luận về ñánh giá hệ thống KSNB DN trong giai ñoạn lập kế
hoạch kiểm toán BCTC.
-6-
- Mô tả và phản ánh thực trạng ñánh giá hệ thống KSNB DN
trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán
và Kế toán AAC.
- Từ những tồn tại thực tế, Luận văn ñã ñưa ra các ñề xuất ñể
hoàn thiện công tác ñánh giá hệ thống KSNB DN trong giai ñoạn lập
kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.
7. Kết cấu của Luận văn
Ngoài các phần Mở ñầu và Kết luận, Luận văn gồm có 3
chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về ñánh giá hệ thống KSNB DN
trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC.
Chương 2: Công tác ñánh giá hệ thống KSNB DN trong giai
ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán và Kế toán
AAC.
Chương 3: Hoàn thiện công tác ñánh giá hệ thống KSNB DN
trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty Kiểm toán
và Kế toán AAC.
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
KSNB DN TRONG GIAI ĐOẠN
LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KSNB
1.1.1. Một số khái niệm về hệ thống KSNB
Theo ñịnh nghĩa về hệ thống KSNB vào năm 1992 của Coso thì
ñó là một quá trình do Ban Giám ñốc, nhà quản lý và các nhân viên
-7-
của ñơn vị chi phối, ñược thiết kế ñể cung cấp một sự ñảm bảo hợp lý
nhằm thực hiện các mục tiêu: BCTC ñáng tin cậy, tuân thủ các luật lệ
và quy ñịnh, hoạt ñộng hữu hiệu và có hiệu quả.
Theo VSA số 400 về “Đánh giá rủi ro và KSNB” thì khái niệm
về hệ thống KSNB ñược ñịnh nghĩa: “Hệ thống KSNB là các qui ñịnh
và các thủ tục kiểm soát do ñơn vị ñược kiểm toán xây dựng và áp
dụng nhằm bảo ñảm cho ñơn vị tuân thủ pháp luật và các qui ñịnh, ñể
kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; ñể lập
BCTC trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu
quả tài sản của ñơn vị”.
1.1.2. Các bộ phận cấu thành của hệ thống KSNB
Theo VSA số 400 về “Đánh giá rủi ro và KSNB ” thì khi nghiên
cứu về KSNB, KTV cần ñánh giá 03 yếu tố của hệ thống KSNB là:
môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát.
1.1.3. Các hạn chế của hệ thống KSNB
Ở bất kỳ ñơn vị nào, một hệ thống KSNB không thể hoàn toàn
hữu hiệu dù có ñược ñầu tư rất nhiều trong thiết kế và vận hành hệ
thống. Ngay cả khi có thể xây dựng hệ thống hoàn hảo về cấu trúc, thì
hiệu quả thực sự của nó vẫn tùy thuộc vào nhân tố chủ yếu là con
người, tức là phụ thuộc vào năng lực làm việc và tính ñáng tin cậy của
lực lượng nhân sự.
1.2. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KSNB DN TRONG GIAI ĐOẠN
LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC
1.2.1. Mục tiêu ñánh giá hệ thống KSNB DN trong giai ñoạn lập kế
hoạch kiểm toán BCTC
-8-
KTV phải có ñủ hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống KSNB
của khách hàng ñể lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình
kiểm toán thích hợp, có hiệu quả. KTV phải sử dụng khả năng xét
ñoán chuyên môn của mình ñể ñánh giá rủi ro kiểm toán và xác ñịnh
các thủ tục kiểm toán nhằm giảm các rủi ro kiểm toán xuống thấp tới
mức có thể chấp nhận ñược.
1.2.2 Đánh giá hệ thống KSNB DN trong giai ñoạn lập kế hoạch
kiểm toán BCTC
Trong kiểm toán BCTC, ñể tìm hiểu và ñánh giá hệ thống KSNB
DN, KTV tiến hành qua các bước sau ñây:
 Bước 1: Tìm hiểu hệ thống KSNB DN;
 Bước 2: Đánh giá sơ bộ về rủi ro kiểm soát, thiết kế các thử
nghiệm kiểm soát;
 Bước 3: Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát trong chương trình
kiểm toán;
 Bước 4: Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và ñiều chỉnh những thử
nghiệm cơ bản ñã dự kiến;
Trong phạm vi nghiên cứu của ñề tài “ñánh giá hệ thống KSNB
DN trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC”, tác giả chỉ trình
bày các bước công việc có liên quan. Đó là: Tìm hiểu về hệ thống
KSNB, ñánh giá sơ bộ về rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm
kiểm soát trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán.
1.2.2.1. Tìm hiểu hệ thống KSNB DN
a. Tìm hiểu các bộ phận của hệ thống KSNB: tìm hiểu về môi
trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát.
-9-
b. Phương pháp tìm hiểu hệ thống KSNB: dựa vào kinh nghiệm
kiểm toán trước ñây tại ñơn vị; Phỏng vấn các nhà quản lý, nhân viên
giám sát, và những nhân viên khác; Kiểm tra các loại tài liệu và sổ
sách; Quan sát các hoạt ñộng kiểm soát và vận hành của chúng trong
thực tiễn.
c. Lập hồ sơ kiểm toán
Hồ sơ thường ñược thực hiện và hoàn thành dưới dạng bảng
tường thuật, bảng câu hỏi về hệ thống KSNB hoặc lưu ñồ.
1.2.2.2. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát, thiết kế thử nghiệm kiểm
soát
KTV sẽ ñánh giá rủi ro kiểm soát theo từng cơ sở dẫn liệu. Để
ñánh giá, KTV có thể thực hiện các bước: Nghiên cứu thông tin thu
thập ñược qua việc tìm hiểu; Xác ñịnh các sai sót tiềm tàng và những
thủ tục kiểm soát chủ yếu; Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát và Thiết kế
các thử nghiệm kiểm soát
1.2.3 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KSNB TRONG MÔI TRƯỜNG
XỬ LÝ THÔNG TIN BẰNG MÁY TÍNH
1.2.3.1 Ảnh hưởng của môi trường xử lý thông tin bằng máy tính
ñến hệ thống KSNB
Môi trường tin học có ảnh hưởng ñáng kể ñến việc thiết kế và
thực hiện hệ thống KSNB trong một ñơn vị. Khi thiết kế hệ thống
KSNB trong môi trường tin học, cần lưu ý ñến những nhân tố trên theo
nguyên tắc hạn chế rủi ro tiềm tàng và tận dụng các ưu thế sẵn có của
hệ thống máy tính.
1.2.3.2 Công tác kiểm soát hệ thống KSNB trong môi trường xử lý
thông tin bằng máy tính
-10-
Các hoạt ñộng kiểm soát trong môi trường tin học thường ñược
phân thành hoạt ñộng kiểm soát chung và hoạt ñộng kiểm soát ứng
dụng.
1.2.3.3 Đánh giá hệ thống KSNB trong môi trường xử lý thông tin
bằng máy tính
a. Tìm hiểu hệ thống KSNB trong môi trường xử lý thông tin
bằng máy tính
Trong môi trường xử lý thông tin bằng máy tính, KTV cần hiểu
rõ về môi trường tin học của ñơn vị và xác ñịnh ảnh hưởng của nó ñến
rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát.
b. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát
Tiến trình ñánh giá rủi ro kiểm soát là ñánh giá sự hữu hiệu của hệ
thống KSNB của ñơn vị nhằm ngăn ngừa hay phát hiện các sai phạm
trọng yếu. Nếu KTV ñánh giá sơ bộ mức rủi ro kiểm soát là tối ña, các
thử nghiệm kiểm soát sẽ không ñược thực hiện. Ngược lại, nếu kết quả
tìm hiểu về hệ thống KSNB trong môi trường tin học cho thấy mức rủi ro
kiểm soát ñược ñánh giá sơ bộ không ñến mức tối ña, KTV sẽ thiết kế và
thực hiện các thử nghiệm kiểm soát nhằm có thêm những bằng chứng
trước khi ñi ñến kết luận chính thức về mức rủi ro kiểm soát.
c. Thiết kế các thử nghiệm kiểm soát
 Phương pháp không dựa vào hệ thống máy tính.
 Phương pháp sử dụng hệ thống máy tính
• Thử nghiệm kiểm soát ñối với hoạt ñộng kiểm soát chung
• Thử nghiệm kiểm soát ñối với hoạt ñộng kiểm soát ứng dụng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
-11-
Trong chương 1, tác giả ñã ñề cập ñến cơ sở lý luận chung về
ñánh giá hệ thống KSNB trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán
BCTC cũng như việc ñánh giá hệ thống KSNB trong môi trường tin
học.
CHƯƠNG 2
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KSNB DN TRONG GIAI ĐOẠN
LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC
TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN
AAC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
AAC, trước ñây là Công ty kiểm toán Đà Nẵng ñược thành lập
theo Quyết ñịnh số 106/TC-BTC ngày 13 tháng 02 năm 1995 của Bộ
Tài chính. Ngày 06 tháng 9 năm 2000, Bộ Tài chính ban hành Quyết
ñịnh số 139/2000/QĐ/BTC ñổi tên Công ty Kiểm toán Đà Nẵng thành
Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.
Năm 2007, Công ty chuyển ñổi sở hữu từ DN Nhà nước sang
Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Quyết ñịnh phê duyệt
phương án chuyển ñổi số 1335/QĐ-BTC ngày 02/04/2007 của Bộ Tài
chính.
2.1.2. Đặc ñiểm hoạt ñộng của Công ty
Công ty cung cấp các loại hình dịch vụ như: Kiểm toán, Kế toán,
Tư vấn về thuế, Đào tạo... Trong ñó, lĩnh vực quan trọng nhất, ñem lại
doanh thu lớn nhất là dịch vụ kiểm toán BCTC.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
-12-
Công ty hoạt ñộng theo loại hình Công ty TNHH 2 thành viên
trở lên, có cơ cấu tổ chức gồm: Tổng Giám ñốc, 02 Phó Tổng Giám
ñốc, 01 Giám ñốc khối kiểm toán BCTC, 01 Giám ñốc khối kiểm toán
XDCB, 04 phòng kiểm toán BCTC, 02 phòng kiểm toán XBCB, phòng
Tư vấn – Đào tạo và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.
2.2. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KSNB DN TRONG GIAI ĐOẠN
LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI AAC
2.2.1. Khái quát về quy trình kiểm toán BCTC của AAC
2.2.1.1. Cơ sở xây dựng quy trình kiểm toán BCTC của AAC
AAC ñã xây dựng quy trình kiểm toán BCTC dựa trên những lý
luận chung về kiểm toán, Chuẩn mực Kiểm toán, Quy chế kiểm toán
ñộc lập và Chế ñộ kế toán Việt Nam hiện hành, Chương trình kiểm
toán mẫu của VACPA, ñồng thời có sự so sánh, ñối chiếu và vận dụng
các Chuẩn mực kiểm toán và Thông lệ ñược chấp nhận chung của
Quốc tế.
2.2.1.2. Phương pháp tiếp cận kiểm toán chung và các nguyên tắc cơ
bản khác
Phương pháp luận kiểm toán của quy trình kiểm toán BCTC này
là phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro. Theo ñó việc xác ñịnh, ñánh
giá và thiết kế các thủ tục ñể xử lý rủi ro ñược thực hiện trong suốt quá
trình kiểm toán. Đây là phương pháp kiểm toán ñược thiết kế phù hợp
với phương pháp tiếp cận và nguyên tắc xây dựng hệ thống Chuẩn mực
kiểm toán Việt Nam cũng như Quốc tế.
2.2.1.3. Các nội dung cơ bản trong quy trình kiểm toán BCTC của
AAC
-13-
Quy trình kiểm toán BCTC tại AAC chia thành 03 giai ñoạn:
Lập kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; Tổng hợp, kết luận và
lập Báo cáo kiểm toán.
2.2.2. Quy ñịnh về ñánh giá hệ thống KSNB DN trong giai ñoạn
lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại AAC
2.2.2.1. Xem xét chấp nhận khách hàng và ñánh giá rủi ro hợp ñồng
- A100
Trước khi chấp nhận một Hợp ñồng kiểm toán, Cấp Trưởng
phòng kiểm toán Công ty thường thu thập những thông tin sơ bộ về
khách hàng như: lĩnh vực hoạt ñộng, loại hình DN, hình thức sở hữu,
công nghệ sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý và thực tiễn hoạt ñộng của
ñơn vị, qua ñó có những hiểu biết cần thiết về tình hình kinh doanh của
khách hàng ñể ñánh giá khả năng duy trì khách hàng hiện có hoặc ñánh
giá khách hàng tiềm năng. Trên cơ sở ñó, Công ty sẽ cân nhắc ñến tính
ñộc lập, năng lực phục vụ khách hàng của mình và tính chính trực của
Ban lãnh ñạo khách hàng.
2.2.2.2. Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt ñộng - A310
KTV tìm hiểu về những nhân tố bên trong và bên ngoài tác ñộng
ñến DN, tìm hiểu về DN.
2.2.2.3. Đánh giá chung về hệ thống KSNB và rủi ro gian lận - A610
Để xác ñịnh và ñánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua
hiểu biết về ñơn vị ñược kiểm toán và môi trường của ñơn vị, yêu cầu
KTV cần tìm hiểu hệ thống KSNB về mặt thiết kế và triển khai nhằm
xác ñịnh nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán.
Việc tìm hiểu và ñánh giá hệ thống KSNB trong giai ñoạn này là thực
hiện ñánh giá hệ thống KSNB trên phương diện tổng thể BCTC.
-14-
2.2.2.4. Tìm hiểu các chính sách kế toán và các chu trình kinh
doanh quan trọng - A400
KTV tìm hiểu chính sách kế toán và các chu trình kinh doanh
quan trọng ñể xác ñịnh và hiểu ñược các giao dịch và sự kiện liên quan
ñến chu trình kinh doanh quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp ñến các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các thủ tục kiểm tra, kiểm soát các nghiệp
vụ kinh tế và lập chứng từ kế toán; ñánh giá về mặt thiết kế và thực
hiện ñối với các thủ tục kiểm soát chính của chu trình kinh doanh này;
quyết ñịnh xem liệu có kiểm tra hệ thống KSNB; thiết kế các thủ tục
kiểm tra cơ bản phù hợp với chu trình kinh doanh và có hiệu quả.
Sau khi hoàn thành các công việc trên, kết quả của việc ñánh giá
ban ñầu về hệ thống KSNB sẽ ñược tổng hợp về Mẫu A810 ñể tổng
hợp kế hoạch kiểm toán cho cuộc kiểm toán.
2.2.3. Thực tế công tác ñánh giá hệ thống KSNB DN trong giai
ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại AAC
Tác giả tiến hành khảo sát công tác ñánh giá hệ thống KSNB DN
trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC trong 02 năm gần ñây
(từ năm 2008 ñến năm 2009) tại AAC bằng cách nghiên cứu hồ sơ
kiểm toán BCTC của các DN. Tổng số hồ sơ kiểm toán BCTC trong
năm 2008 của Công ty AAC là 514 hồ sơ và trong năm 2009 là 550 hồ
sơ, công tác khảo sát tiến hành ñối với 50 khách hàng ñược chọn ngẫu
nhiên từ Bảng danh sách khách hàng theo loại hình hoạt ñộng của
AAC, từ ñó chọn ra 20 bộ hồ sơ cho 2 năm 2008 và 2009, mỗi năm
nghiên cứu hồ sơ của 10 khách hàng cho các loại hình DN, trong ñó
có: 02 bộ hồ sơ cho loại hình DN sản xuất; 02 bộ hồ sơ cho loại hình
DN dịch vụ; 02 bộ hồ sơ cho loại hình Doanh nghệp thương mại, 02 bộ
-15-
hồ sơ cho loại hình DN xây lắp, 02 bộ hồ sơ cho các DN kinh doanh
tổng hợp nhiều ngành nghề.
Qua việc nghiên cứu, xem xét hồ sơ kiểm toán cũng như trao ñổi
với các cá nhân có liên quan, tác giả nhận thấy rằng công tác lập kế
hoạch kiểm toán BCTC nói chung cũng như công tác ñánh giá hệ
thống KSNB trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC nói riêng
tại AAC chỉ mới thực sự ñược quan tâm trong vòng 02 năm gần ñây
(năm 2008, năm 2009). Do ñó, tác giả ñã tiến hành xem xét và nghiên
cứu kỹ các hồ sơ kiểm toán của năm 2008, năm 2009, dựa trên việc
nghiên cứu kết hợp với việc phỏng vấn các cá nhân liên quan thực hiện
ở các hồ sơ này và thực tế công việc mà mình thực hiện trực tiếp trong
thời gian qua ñể ñưa ra những nhận xét chung về thực trạng công tác
ñánh giá hệ thống KSNB trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán
BCTC tại AAC như sau:
 Một số hồ sơ kiểm toán trong năm 2008, năm 2009 có thực hiện
công tác ñánh giá hệ thống KSNB, các năm trước ñó Công ty chưa
chú trọng nên trong hồ sơ các năm trước hầu như chưa thể hiện
công tác ñánh giá hệ thống KSNB.
 Công tác ñánh giá hệ thống KSNB trong năm 2008, năm 2009 chỉ
ñược thực hiện ñối với khoảng 100 khách hàng với ñặc ñiểm là có
quy mô lớn (Vốn ñiều lệ trên 30 tỷ VNĐ), hoạt ñộng bài bản và có
tổ chức hệ thống KSNB.
Trước thực trạng ñó, tác giả ñã chọn một vài bộ hồ sơ ñiển hình,
ñại diện cho các hồ sơ có thực hiện ñánh giá hệ thống KSNB ở giai
ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC ñã nghiên cứu trong năm 2008 và
-16-
năm 2009 ở trên ñể minh họa cho thực tế công tác ñánh giá hệ thống
KSNB trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại AAC.
2.2.3.1. Xem xét chấp nhận khách hàng và ñánh giá rủi ro Hợp ñồng
Đối với các khách hàng mới, trước khi ra quyết ñịnh chấp nhận
kiểm toán BCTC cho khách hàng, cấp Trưởng phòng của Công ty sẽ
căn cứ vào các yếu tố ngành nghề, mức ñộ quan tâm của công chúng,
hiểu biết về ngành nghề, trình ñộ công nghệ và ñặc thù nguồn nhân lực
của Công ty ñể thực hiện việc xem xét chấp nhận khách hàng và ñánh
giá rủi ro hợp ñồng.
2.2.3.2. Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt ñộng
KTV tiến hành tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt ñộng, từ
ñó sẽ ñánh giá sơ bộ về rủi ro, các Tài khoản ảnh hưởng và thiết kế các
thủ tục cơ bản ñể hạn chế rủi ro này.
2.2.3.3. Đánh giá chung về hệ thống KSNB và rủi ro gian lận
KTV sẽ tiến hành tìm hiểu hệ thống KSNB ở 03 thành phần: (1)
Môi trường kiểm soát, (2) Quy trình ñánh giá rủi ro và (3) Giám sát
các hoạt ñộng kiểm soát.
2.2.3.4. Tìm hiểu các chính sách kế toán và chu trình kinh doanh
quan trọng
KTV sẽ tiến hành tìm hiểu về mặt thiết kế của hệ thống KSNB
và ñánh giá xem các thủ tục kiểm soát chính có ñược triển khai không.
Cuối cùng, sau khi hoàn thành tất cả các công việc ñánh giá hệ
thống KSNB DN trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC, kết
quả của việc ñánh giá ban ñầu về hệ thống KSNB sẽ ñược tổng hợp về
Mẫu A810 ñể tổng hợp kế hoạch kiểm toán cho cuộc kiểm toán.
-17-
2.3. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
KSNB DN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
BCTC TẠI AAC
2.3.1. Ưu ñiểm
Nhìn chung, quy trình ñánh giá hệ thống KSNB trong giai ñoạn
lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại AAC tương ñối ñầy ñủ, ñược xây
dựng phù hợp với hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và ñược
cụ thể hóa thành các Bảng câu hỏi dưới dạng Có/Không/Không áp
dụng hay các Bảng câu hỏi chỉ mang tính gợi ý buộc KTV phải linh
hoạt dựa vào tình hình thực tế của ñơn vị ñể ñánh giá, các mẫu biểu
ñược thiết kế sẵn về nội dung giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cuộc
kiểm toán.
2.3.2. Một số hạn chế
 Chưa tuân thủ triệt ñể quy ñịnh về ñánh giá hệ thống KSNB
• Việc ñánh giá hệ thống KSNB trong giai ñoạn lập kế hoạch
kiểm toán BCTC theo quy trình chỉ mới ñược thực hiện mẫu ở
một số khách hàng lớn, một số khách hàng khác chưa thể hiện
ñầy ñủ các thủ tục về ñánh giá hệ thống KSNB.
• Theo quy ñịnh của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, ñánh giá
hệ thống KSNB tại 1 ñơn vị khách hàng nằm trong giai ñoạn
lập kế hoạch kiểm toán và cả thực hiện kiểm toán. Tuy nhiên
trên thực tế, rất ít khi KTV tiến hành công việc tìm hiểu và
ñánh giá hệ thống KSNB mà bắt tay ngay vào kiểm tra các thử
nghiệm cơ bản.
-18-
• Tại AAC, KTV chỉ ñánh giá rủi ro kiểm soát dựa trên các câu
hỏi về hệ thống KSNB chứ chưa xem xét ñến tầm quan trọng
của mỗi câu hỏi, chưa lượng hóa ñược kết quả ñánh giá ñể làm
cơ sở ñưa ra kết luận sơ bộ về rủi ro kiểm soát.
 Thủ tục tìm hiểu ñối với các chu trình kinh doanh quan trọng
chưa ñầy ñủ
AAC chỉ xây dựng thủ tục ñánh giá hệ thống KSNB ñối với 5 chu
trình là chưa ñầy ñủ. Trên thực tế, hoạt ñộng của các ñơn vị còn diễn ra
trên nhiều chu trình nghiệp vụ khác cũng quan trọng không kém và có
khả năng gây ra sai sót trọng yếu trên BCTC như: chu trình xử lý máy
tính, chu trình tài chính…mà 5 chu trình trên không thể khái quát
ñược.
 Kỹ thuật ñánh giá hệ thống KSNB chưa linh hoạt
• Kỹ thuật ñánh giá hệ thống KSNB trong giai ñoạn lập kế
hoạch kiểm toán chủ yếu của KTV là phỏng vấn Ban lãnh ñạo,
các nhân viên phòng kế toán hay các phòng ban liên quan.
Điều này có thể gây ra sự không hợp lý ñối với một số thủ tục
kiểm toán nhất ñịnh và tính chính xác của thông tin thu thập
ñược phụ thuộc rất lớn vào sự trung thực và thiện chí của
khách hàng, cũng như khả năng diễn ñạt của KTV trong các
câu hỏi và của người ñược phỏng vấn.
• AAC thực hiện mô tả hệ thống KSNB bằng hình thức Bảng
câu hỏi ñôi khi không ñạt hiệu quả tối ưu. AAC cần khuyến
khích KTV diễn ñạt hệ thống KSNB bằng những hình thức tối
ưu hơn. Trong ñó, sử dụng lưu ñồ kết hợp với việc mô tả là
-19-
một hình thức có nhiều ưu ñiểm nhất, giúp KTV có cái nhìn
tổng thể về hệ thống KSNB.
• Việc tìm hiểu hệ thống KSNB và ñánh giá rủi ro kiểm soát ban
ñầu chỉ do cấp trợ lý KTV năm 3 trở lên trong Công ty Kiểm
toán thực hiện. Các trợ lý KTV cấp dưới không tham gia vào
quá trình tìm hiểu này, do ñó, sẽ rất khó khăn trong việc nắm
bắt thông tin về hệ thống KSNB của ñơn vị ñể tiến hành cuộc
kiểm toán một cách hiệu quả và ñồng nhất.
 Chưa chú trọng công tác ñánh giá hệ thống KSNB trong môi
trường tin học
AAC chưa xây dựng quy trình ñánh giá hệ thống KSNB trong
môi trường xử lý thông tin bằng máy tính một cách bài bản mà chỉ
dừng lại ở việc tìm hiểu các quan ñiểm của Ban lãnh ñạo và các thông
tin chung khác liên quan. Đây ñược xem là một trong những tồn tại lớn
mà Công ty cần phải nhanh chóng tìm cách khắc phục.
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
 Trình ñộ của ñội ngũ KTV còn chưa ñồng ñều
 Chưa nhận thức ñúng tầm quan trọng của việc ñánh giá hệ thống
KSNB
 Mức phí kiểm toán chưa thực sự hợp lý
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương 2, luận văn ñã giới thiệu tổng quan về quá trình
hình thành, phát triển, ñặc ñiểm hoạt ñộng, tổ chức bộ máy quản lý và
công tác ñánh giá hệ thống KSNB trong giai ñoạn lập kế hoạch kiểm
toán BCTC của AAC.
-20-
CHƯƠNG 3
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
KSNB DN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH
KIỂM TOÁN BCTC TẠI AAC
3.1. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KSNB
DN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC
TẠI AAC
3.1.1. Về ñánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát
Tại AAC, KTV chỉ ñánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát dựa trên các
câu hỏi về hệ thống KSNB chứ chưa xem xét ñến tầm quan trọng của
mỗi câu hỏi, chưa lượng hóa ñược kết quả ñánh giá ñể làm cơ sở ñưa
ra kết luận sơ bộ về rủi ro kiểm soát. Tác giả xin ñề xuất một số giải
pháp sau:
 Thiết kế lại bảng câu hỏi sao cho có thể bao quát ñược rủi ro kiểm
soát các chu trình kinh doanh chính và có thể ñánh giá rủi ro kiểm
soát ñối với từng cơ cở dẫn liệu của từng nghiệp vụ.
 Xây dựng cách thức ñánh giá, phân tích rủi ro kiểm soát một cách
có hệ thống hơn, khách quan hơn bằng cách ñịnh lượng rủi ro kiểm
soát: ñối với mỗi câu hỏi, phải xác ñịnh ñược tầm quan trọng của
nó và kết hợp với kết quả trả lời ñể cho ñiểm thích hợp. Để cho
ñiểm cho mỗi câu hỏi, KTV nên vận dụng phương pháp: trong mỗi
câu hỏi ñược thiết kế dưới dạng câu trả lời là Có/Không, KTV sẽ
nhận ñịnh mức ñộ ảnh hưởng của thủ tục kiểm soát ñến BCTC là:
cao, thấp và trung bình, kết hợp với câu trả lời nhận ñược là
Có/Không ñể cho ñiểm. Bảng cho ñiểm có dạng như sau: