Vui học anh ngữ

  • 36 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 36 trang

Nội dung text: Vui học anh ngữ

Ebook Team
www.updatesofts.com
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
VUI HỌC ANH NGỮ
Xin so sánh everyone và every one, nói cho biết cách dùng của các từ
anybody, everybody, somebody.
1. Everyone (hoặc everybody) chỉ có thể được dùng để chỉ nhiều người
và không bao giờ có “of” theo sau. Còn every one có nghĩa là mỗi người
hay mỗi vật, và thường có “of” theo sau.
Ex: Everyone in the class passed the exam.
Mọi người trong lớp đều đã thi đậu.
There are 16 students and every one of them passed.
Có 16 sinh viên và mỗi người trong bọn họ đều thi đậu.
2. Anybody, everybody và somebody luôn luôn có động từ ở số ít, nhưng
chúng thường được theo sau bằng một đại từ (pronoun) số nhiều, ngoại
trừ trong văn nói và văn viết có tính cách trang trọng thì đại từ đi theo sau
có thể ở số ít.
Ex: Has everybody finished their drinks/his or her drink? (fml)
Mọi người đã uống xong chưa?
Anybody can use the library, can’t they?
Bất cứ ai đều có thể sử dụng thư viện này, phải không?
Somebody lost their coat/his coat. (fml)
Ai đó đã mất áo. (Trang trọng)
Xin so sánh nghĩa và cách dùng của error và mistake.
Error (lỗi) cũng giống như mistake nhưng:
a. Error suggests a moral wrong, mistake a misjudgement. [error ám chỉ
một sai trái về mặt đạo đức, còn mistake ám chỉ sự đánh giá sai.]
Ex: It was a mistake buying that car.
Mua chiếc xe đó là một sai lầm.
The errors of his youth.
Những lầm lỗi thời trai trẻ của anh ta.
b. Error is a more formal word. [error là một từ có tính cách trang trọng
hơn.]
Ex: Your work is full of spelling mistakes / (fml) errors.
Bài làm của bạn đầy những lỗi chính tả. (có tính cách trang trọng hơn thì
dùng errors).
c. In certain fixed phrases only one of them can be used. [Trong một số
cụm từ cố định nào đó, chỉ một trong hai từ này có thể được dùng]:
* An error of judgement/by mistake. Một sai lầm về phán đoán/ do sơ
sót.
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
* A small unintended mistake is a slip or an oversight. Một lỗi (mistake)
nhỏ không có chủ ý là một sự sai sót (slip) hoặc một sự bỏ sót
(oversight).
Ex: I meant to write “son” not “sun”. It was just a slip of the pen.
Tôi muốn viết “son” chứ không phải “sun”. Ðó chỉ là do viết nhầm.
By an oversight, the letter was delivered to my neighbor instead of me.
Do sơ suất, thư này đã được phát cho người láng giềng của tôi thay vì
phát cho tôi.
Sự khác nhau giữa What about và How about
Hiện nay hai cụm từ này được xem như đồng nghĩa và có sự giao hoán
nhau trong cách sử dụng.
What about: hàm ý hỏi ai đó cho biết về một quyết định nào đó. Ví dụ
tình huống sau:
Ông bố nói:
- Hong, Mai, if you finished your homework earlier tonight, I would take
you to the cinema. (Hồng, Mai, nếu tối nay các con làm bài tập xong sớm
hơn, ba sẽ đưa các con đi xem phim.)
Không nghe ba nhắc đến tên mình, Cúc liền hỏi:
- What about me? (Cúc có ý hỏi Còn con thì ba quyết định sao đây.)
How about: có ý hỏi ý kiến về một đề nghị .
Ví dụ: Hai bạn rủ nhau đi ăn hàng. Một bạn nói:
- I’d like to eat pho. (Mình muốn ăn phở.)
Bạn kia có vẻ không thích phở lắm nên đề nghị một món ăn khác thử xem
bạn mình có thích món đó không thì cùng đi ăn. Bạn đã nói:
- How about banh beo? (Bánh bèo thì sao?) (Có nghĩa là tôi đề nghị bánh
bèo, bạn nghĩ sao)
Tóm lại: What about và How about đều có nghĩa là : còn cái gì, ai đó thì
sao?
Nhưng:
- What about được dùng để hỏi về một quyết định của ai đó.
- How about được dùng để hỏi ý kiến ai đó về việc gì, cái gì.
Migrate và emigrate có khác nhau về nghĩa và cách dùng không? Xin giải
thích giùm.
- To migrate is to move from one country to another for a limited period;
the word is esp. used of workers, called migrants, and birds, and the
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
practice is called migration. [To migtate là di chuyển từ một nước này
đến một nước khác trong một thời gian có giới hạn. Từ này đặc biệt được
dùng để chỉ các công nhân, được gọi là migrants (những người di trú), và
các loài chim, và thông lệ này được gọi là migration (sự di trú).]
Ex: The spring migration of the wild ducks / migrants / migrant workers
from Mexico.
Sự di trú vào mùa xuân của vịt trời / những người di trú / những công
nhân di trú đến từ Mê-hi-cô.
- To emigtate is to leave one country to go and become a citizen of
another, and the practice is called emigration. [To emigrate là bỏ xứ này
để đi đến và trở thành công dân của một xứ khác, và thông lệ này được
gọi là emigration (sự di cư).]
Sự khác nhau giữa Cultural differences và culture differences
- Cultural differences: các sự khác biệt thuộc phạm trù văn hóa của các
dân tộc, của nhiều người... Ví dụ: các định chế xã hội, tập tục, bản sắc
nghệ thuật.
- Culture differences: các sự khác biệt của bản thân các nền văn hóa.
Cách viết này ở đây có thể được xem như là một trường hợp diễn tả sự sở
hữu đối với các danh từ không có nhân cách hay không được nhân cách
hóa. Từ culture không đổi trong trường hợp này, mặc dù là số nhiều.
Dùng "Here is a photo of me" là đúng hay sai?
Q. Trong Unit 7 sách Tiếng Anh Cải cách lớp 7 có một bức thư nguyên
văn như sau:
"Dear Hoa,
I am pleased that you and your family are well. I am fine, too. Here is a
photo of me, my Mom and Dad, and my sister. Shanon. Can you send me
a photo of you?"
Điều tôi băn khoăn muốn hỏi các bạn ở đây là câu:' Here is a photo of
me" và "Can you send me a photo of you?" đã dùng đúng không? Ngày
còn học đại học tôi chỉ được biết hai cách diễn đạt khác là:" a photo of
mine" hoặc là "my photo".
A. Cách dùng "a photo of me" và "a photo of you" không có gì sai. Đây là
cách dùng thông thường trong tiếng Anh để chỉ tấm hình đó là hình chụp
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
người nào hay cảnh vật gì. Sau đây là vài ví dụ thường gặp:
1. I'll take a photo of you. Give me a photo of the baby.
2. Please enclose a recent passport-sized photograph of yourself. A photo
of the visa applicant must be glued properly to the application form. The
tourists spent the day taking photographs of the city.
Tính từ đứng sau danh từ trong một số tên phim
Q. Trong tiếng Anh, tính từ thường hay đứng trước danh từ. Nhưng trong
những tên phim tôi lại thấy tính từ đứng sau danh từ như: Mission
Impossible, The River Wild, Mission top Secret. Nhờ bạn giải thích
giùm!
A. Một số adjectives tận cùng bằng able hoặc ible, chúng vẫn giữ nguyên
nghĩa chính như khi ở vị trí làm attributive (định ngữ) đứng trước danh
từ, thế nhưng chúng lại mô tả sự việc hoặc vật mà có tính chất tạm thời.
Ex. The stars visible (các ngôi sao thấy được) ám chỉ đến những ngôi sao
thấy được ở một thời điểm cụ thể hoặc được nói đến.
Còn the visible stars (các ngôi sao có thể thấy được) ám chỉ đến một loại
ngôi sao mà có thể thấy được ở những thời điểm thích hợp.
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
EYES EXPRESSION
Today’s program is all about eyes. When it comes to relationships,
people’s eyes can be a window into their hearts. This means that their
eyes can tell a lot about how they feel. We will tell a story about a man
and woman who are teachers at the same school. The woman is interested
in the man. She used many methods to catch his eye or get him to notice
her. Once he sets eyes on her or sees her, she might try to get him
interested in her by acting playful. In other words, she might try to make
eyes at him or give him the eye.
Let us suppose that this man get hit between the eyes. In other word, the
woman has strong effect on him. He wants to spend time her and get to
know her better. He asks her out on a date. She is so happy that she may
walk around for days with stars in her eyes. She is extremely happy
because this man is the apple of her eye, a very special person. She might
tell him that he is the person she wants or “I only have eyes for you”.
On the date, the couple might eat a meal together at a restaurant. If the
man is really hungry, his eyes might be bigger than his stomach. He
might order more food than he can eat. When his food arrives at the table,
his eyes might pop out, he might very surprised by the amount of food
provided. He might not even believe his own eyes. In fact, all eyes would
be watching him if he ate all food. This might even cause raise eye brows.
People might look at the man with disapproval.
During the dinner, the couple might discuss many things. They might
discover that they see eye to eye or agree on many issues. They share the
same beliefs and opinions. For example, they might agree that every
crime or injury should be punished. That is they firmly believe in the idea
of an eye for an eye. They might also agree that it is wrong to pull a wool
over a person’s eye. This means to try to trick a person by making him
believe something that is false. But the man and woman do not believe in
the evil eye that a person can harm you by looking at you.
The next day, at the school, the woman asks the man to keep an eye on or
watch the young student in her class while she is out of the class room.
This might be hard to do when a teacher is writing on a board at the front
of the class room. To do so, a teacher would need to have eyes in the back
of his head. In other words, he would know what the children are doing
even when he is not watching them.
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
CÁC THÀNH NGỮ VỀ CON MẮT
Chương trình hôm nay đều nói về con mắt . Khi chỉ các mối quan hệ, cặp
mắt của con người có thể là cửa sổ để nhìn vào tâm hồn. Điều này có
nghĩa là ánh mắt có thể nói lên nhiều điều về cách họ cảm nhận ra sao.
Chúng tôi sẽ kể một câu chuyện về một người đàn ông và một người phụ
nữ, họ là giáo viên cùng trường. Người phụ nữ thích người đàn ông. Cô
ấy dùng nhiều cách để lôi cuốn anh ấy hoặc làm cho anh ấy chú ý đến cô.
Khi anh ấy nhìn cô, cô có thể tìm cách làm cho anh ấy thích cô bằng cách
làm điệu làm bộ. Nói cách khác, cô ấy có thể cố tình nhìn anh say đắm
hoặc liếc mắt đưa tình với anh.
Chúng ta hãy giả dụ người đàn ông này bị chao đảo vì ánh mắt đó. Nói
cách khác, người phụ nữ đó đã tác động mạnh đến anh ta. Anh ta muốn
trải qua những giờ phút với cô ấy và muốn biết rõ về cô ấy hơn. Anh mời
cô đi chơi. Cô ấy sung sướng đến nỗi cô ấy có thể đi khắp nơi trong nhiều
ngày với ánh mắt ngời sáng long lanh . Cô ấy cực kỳ hạnh phúc vì
người đàn ông này là người cô yêu thương nhất , một người rất đặc biệt.
Cô cóthể nói với anh ấy rằng anh là người duy nhất cô muốn có hoặc
“Em chỉ yêu một mình anh thôi”.
Khi hẹn hò đi chơi, họ có thể cùng nhau dùng bữa ở một nhà hàng. Nếu
người đàn ông thực sự đói bụng, anh ta có thể no bụng đói con mắt .
Anh ta sẽ gọi món ăn nhiều hơn là anh ta có thể ăn hết. Khi thức ăn anh ta
gọi được dọn lên bàn, anh ta có thể sẽ trố mắt ra, anh ta sẽ rất kinh ngạc
với lượng thức ăn được cung cấp. Thậm chí anh ta có thể không tin vào
mắt mình. Thật vậy, mọi con mắt sẽ quan sát anh ta nếu anh ta ăn hết tất
cả số thức ăn đó. Việc này có thể khiến người ta trố mắt kinh ngạc. Có
thể người ta sẽ nhìn người đàn ông này với vẻ khinh thị.
Trong suốt bữa ăn, họ có thể thảo luận về nhiều việc. Có thể họ sẽ phát
hiện ra rằng họ có cùng quan điểm hoặc hoàn toàn đồng ý với nhau về
nhiều vấn đề rằng mọi tội phạm và những kẻ gây thương tổn phải bị trừng
trị. Đó là họ xác tín trong tư tưởng về một sự trừng phạt ăn miếng trả
miếng . Họ cũng có thể đồng ý rằng thật là sai trái khi ta lừa dối một
người nào. Việc này có nghĩa là cố gắng đánh lừa một người bằng cách
làm cho người đó tin vào cái gọi là cái nhìn hãm tài mà một người nào
đó có thể hãm hại bạn bằng cách nhìn vào bạn.
Ngày hôm sau, ở trường học, người phụ nữ yêu cầu người đàn ông để
mắt đến hay canh chừng các học sinh nhỏ ở lớp cô trong lúc cô ra ngoài.
Việc này khó khi giáo viên viết bảng ở phía trước lớp. Để làm việc này,
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
giáo viên cần có mắt rất tinh. Nói cách khác, ông ấy phải biết bọn trẻ
đang làm gì cả khi ông ấy không theo dõi chúng.
Có thể bỏ đại từ "It" trong câu “It being a very hot day, I remained in my
tent” không?
Q. Xin cho biết trong câu “It being a very hot day, I remained in my
tent” chúng ta có thể bỏ đại từ “It”? Và nó có chức năng gì trong
câu?
A. Chúng ta không thể bỏ đại từ “It” trong câu “It being a very hot day, I
remained in my tent” bởi vì “It” làm subject (chủ ngữ) của being và nó
mở đầu cho một absolute phrase (cụm từ độc lập). Nếu chúng ta bỏ “It”
đi thì câu trên trở thành vô nghĩa: Being a very hot day, I remained in my
tent (Là một ngày rất nóng, tôi đã ở lại trong lều) lúc này being lại mở
đầu cho một present participle phrase (cụm hiện tại phân từ) có “I” làm
subject (chủ ngữ) của nó và của remained trong mệnh đề chính, thật là
buồn cười khi “tôi” là một ngày rất nóng chăng!
Cách dùng của be + to-infinitive và nghĩa của nó.
Q. Xin cho biết cách dùng của be + to-infinitive và nghĩa của nó như
thế nào?
A. "be + to - infinitive" được dùng để chỉ:
1. Nhiệm vụ, sự cần thiết
Ex. I am to tell you.
Tôi cần phải nói cho bạn biết.
2. Mệnh lệnh, chỉ thị
Ex: You are to be back by 10 o'clock.
Con phải trở về khoảng trước 10 giờ.
3. Kế hoạch, tự sắp xếp
Ex: They are to be married in June.
Họ sẽ kết hôn vào tháng sáu.
4. Khả năng
Ex: It was not to be found.
Có lẽ không tìm thấy nó được.
5. Số phận
Ex. They were never to meet again.
Thế rồi họ không còn gặp nhau nữa.
6. Giả định
Ex. If I were to tell you, would you believe me?
Nếu tôi nói cho anh biết thì anh có tin tôi không?
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
Sự khác biệt giữa "transitive verb" và "intransitive verb"?
Q. Sự khác biệt giữa transitive verb và intransitive verb? Cách sử
dụng chúng như thế nào? Có gì khác nhau?
A.Transitive verb (ngoại động từ) và Intransitive verb (nội động từ)
khác nhau cơ bản là transitive verb có object (tân ngữ) đứng sau nó, còn
intransitive verb lại không có.
Ex. 1.The boy kicked the ball.
Cậu bé đã đá trái banh.
2. He loves her.
Anh ấy yêu cô ấy.
3. He never smiles.
Anh ấy không bao giờ mỉm cười.
4. She wept bitterly.
Cô ấy đã khóc tức tưởi.
Notes:
- Trong câu 1, kicked là hình thức simple past (quá khứ đơn) của ngoại
động từ kick có tân ngữ là "the ball".
- Trong câu 2, loves là hình thức simple present (hiện tại đơn) của ngoại
động từ love có tân ngữ là "her".
Chúng ta cần lưu ý rằng tân ngữ đứng sau ngoại động từ có thể là một
noun (danh từ), objective pronoun (đại từ tân ngữ), gerund (danh động
từ), to infinitive (động từ nguyên thể có "to") hoặc noun clause (mệnh đề
danh từ).
- Trong câu 3, smiles là hình thức simple present của nội động từ smile
không có tân ngữ đứng sau nó.
"Double negative" là gì ? Nó được sử dụng trong trường hợp nào?
Q. Double negative là gì ? Nó được sử dụng trong trường hợp nào?
A. Double negative (phủ định kép) là một cấu trúc câu một câu, một cụm
từ mà nói không hai lần.
Bạn nên nhớ rằng trong một câu tiếng Anh thường không đúng khi có hai
từ mang nghĩa phủ định đi với nhau. Do đó double negative không được
chấp nhận ở standard English(tiếng Anh chuẩn). Nó được chấp nhận ở
non-standard English (tiếng Anh không chuẩn).
Chúng ta hãy xem hai ví dụ sau đây.
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
1. I can’t hardly hear you.
2. She didn’t have no idea.
Hai câu này có sử dụng hình thức “double negative” chỉ được chấp nhận
trong "nonstandard English".
Còn trong "standard English", hai câu trên không thể chấp nhận được nên
sửa lại như sau:
1. I can hardly hear you.
Tôi hầu như không nghe được anh nói.
2. She had no idea.
Cô ta đã không có ý kiến.
or: She didn't have any idea.
Trong hai câu trên hardly có nghĩa là almost not và no có nghĩa là not
any.
Phân biệt "Complete" và "Finish"
Q. Complete và finish đều có nghĩa là hòan thành. Vậy tại sao có
trường hợp lại dùng finish mà không dùng complete và ngược lại
(sau các từ này có giới từ hay không?)?
A. Thông thường finish được dùng với ý nghĩa làm xong, kết thúc và
complete được dùng khi ta muốn diễn đạt ý nghĩa hòan thành.
Ex: The play finished at 11:00
Vở kịch kết thúc lúc 11 giờ
He hasn't finished speaking
Ông ta chưa nói xong
Your essay should be completed before the end of the school year.
Bài luận văn của anh phải hòan thành trước khi hết năm học.
They wanted the project to be completed on time.
Họ muốn dự án đó hòan thành đúng thời hạn
Tuy nhiên cũng có những ngữ cảnh trong đó cả hai động từ đều có thể sử
dụng được.
Ex: He finished/completed law school last year.
Anh ta tốt nghiệp trường luật năm ngoái.
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
Khi muốn nói "điền đầy đủ vào một mẫu giấy hay tờ đơn" người ta dùng
"complete the form/application"
Dùng "In regard to" hay "In regards to" ?
Q. Hai cụm từ In regard to và In regards to có đúng không? Nhờ giải
thích giùm và dịch giùm câu sau sang tiếng Anh: “Xin vui lòng gởi lời
thăm hỏi của tôi đến người thân của bạn”
A. Từ regard trong cụm từ in/with regard to s.o/s.th luôn luôn ở số ít
(singular). Do vậy bạn nên cẩn thận khi dùng cụm từ này, và nó có nghĩa
là về/liên quan đến.
Ex:
INCORRECT: In regards to your problem, I am offering a suggestion.
CORRECT: In regard to your problem, I am offering a suggestion.
Về vấn đề của bạn, tôi đưa ra một đề nghị.
INCORRECT: I have nothing to say with regards to your complaints.
CORRECT: I have nothing to say with regard to your complaints.
Tôi chẳng có gì để nói về những điều phàn nàn của anh.
Câu bạn hỏi được dịch là: “Please send my regards to your relatives.”
Face expression
The first is face the music. It means to accept the results of what you had
done. Here is an example from a writer's news report. Britain's Highest
Court had ruled that former Chilean dictator Augusto Pinochet was
legally arrested. Opponents of General Pinochet welcomed the news. One
of them said we have waited for years for this man to face the music.
No one is sure how the expression began. One story is that it came from a
military ceremony held when a soldier was forced out of an army. The
button was cut from the soldier's clothing. He was put on a horse facing
the back of the horse and led away. As he left, he faced the music of a
military band , and the soldiers he had served with.
Another story says the expression began in the theatre. New actors,
shaken with fright, were told that the only cure was to go out and face the
music. The music was played by the orchestra sitting in front of the stage
A similar expression is face up to. It means to accept something that is
difficult or painful For example, a man must face up to the fact that he
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
lied about the business deal and will lose his job. For a child must learn to
face up to her responsibilities and complete her school work.
Meeting someone face to face can be exciting, especially if the other
person is famous. It is an expression one might use after visiting the
White House and meeting the President, face to face. For a teacher might
ask for a face to face meeting with the parents of a student in trouble .It
means to talk to someone in person, not by telephone.
Another expression is as plain as the nose on your face. It means that
something is as clear as it can possibly be. Shakespeare used the words
almost 500 years ago for joke in his play "Two Gentlemen of Bologna."
Valentine secretly loves Lady Sylvia. His servant jokes that Valentine's
love for her is as hard to see as the nose on a man's face. Of course, a
man's nose cannot be hidden. A more recent use of the expression
appeared in a report in NewsDay Magazine. It was about the dispute
between the United States and Europe over agriculture. The United States
had criticized Europeans for protecting their soybean farmers. The
Organization for Economic Cooperation and Development in return
criticized the United States for its huge budget deficits. The report said
the OECD seems to be sane. It is plain as the nose on your face, that
you must raise taxes.
Các thành ngữ có từ Face
Thành ngữ đầu tiên là face the music. Nó có nghĩa là chấp nhận hậu quả
việc bạn đã làm. Ðây là một ví dụ từ một bản tin của người viết. Tòa án
Tối cao của Anh Quốc phán quyết rằng nhà cựu độc tài người Chilê là
Augusto Pinochet bị bắt một cách hợp pháp. Các người chống đối tướng
Pinochet hoan nghênh tin này. Một người trong số họ nói: chúng tôi đã
chờ đợi từ nhiều năm để người này phải face the music (chấp nhận hậu
quả).
Không ai biết chắc thành ngữ này đã bắt đầu như thế nào. Một câu
chuyện cho rằng thành ngữ này bắt nguồn từ một nghi thức trong quân
đội được tổ chức khi một người lính bị buộc phải xuất ngũ. Chiếc nút áo
của người lính này bị cắt đi. Anh ta được đặt lên lưng ngựa quay mặt về
phía sau của con ngựa và bị dẫn đi. Khi anh ta ra đi, anh ta faced the
music (quay mặt về phía ban quân nhạc) và về phía những người lính mà
anh ta đã cùng phục vụ chung với họ.
Một câu chuyện khác nói thành ngữ này bắt đầu ở nhà hát. Các diễn viên
mới lên sân khấu, run vì sợ, được nói cho biết rằng cách chữa trị duy nhất
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
là đi ra sân khấu và face the music (đối diện với ban nhạc). Ban nhạc này
ngồi ở phía trước sân khấu. Một thành ngữ tương tự là face up to. Thành
ngữ này có nghĩa là chấp nhận cái gì đó khó khăn hoặc đau đớn. Ví dụ,
một người phải chấp nhận sự kiện là anh ta đã nói dối về một hợp đồng
thương mại và sẽ bị mất việc. Ðối với một đứa bé, phải face up to (nhận
lấy) trách nhiệm và hoàn thành bài làm của mình.
Gặp ai face to face (mặt đối mặt) có thể là điều thích thú, nhất là nếu
người kia là người nổi tiếng. Ðó là một thành ngữ người ta có thể dùng
sau khi tham quan Nhà Trắng và gặp Tổng thống, face to face (tận mặt).
Ðối với một giáo viên có thể yêu cầu face to face meeting (gặp mặt trực
tiếp) với phụ huynh của một học sinh có vấn đề. Việc đó có nghĩa là nói
chuyện trực tiếp với ai đó, không nói chuyện qua điện thoại.
Một thành ngữ khác là as plain as the nose on your face. Thành ngữ này
có nghĩa là cái gì đó hết sức rõ ràng. Shakespeare đã sử dụng các từ này
cách đây gần 500 năm để khôi hài trong vở kịch của ông, "Two
Gentlemen of Bologna" ("Hai quí ông ở Bologna"). Valentine bí mật yêu
Quí bà Sylvia. Người phục vụ của ông ấy nói đùa là tình yêu của
Valentine đối với cô ấy hard to see as the nose on a man's face (khó
thấy như cái mũi ở trên mặt của một người). Dĩ nhiên, cái mũi của một
người không thể nào che giấu được. Cách sử dụng gần đây hơn của thành
ngữ này xuất hiện trong một bài tường thuật đăng trên tạp chí NewsDay.
Ðó là bài tường thuật về cuộc tranh luận giữa Hoa Kỳ và châu Âu về
nông nghiệp. Hoa Kỳ chỉ trích những người châu Âu về việc bảo hộ các
nông dân trồng đậu nành của họ. Ðáp lại, Tổ chức Hợp tác và Phát triển
Kinh tế chỉ trích Hoa Kỳ về những thâm hụt ngân sách khổng lồ của nước
này. Bài tường thuật nói rằng tổ chức OECD dường như đã có nhận xét
đúng. Việc plain as the nose on your face (rõ như ban ngày) là ta phải
tăng thuế.
"Scoff Law" expression
SCOFF LAW EXPRESSION
In 1917, the United States decided to ban or prohibit the production, sale
and use of alcohol. The ban became law when the Eighteenth amendment
to the Constitution was passed. The law was commonly called
Prohibition. Not everyone was pleased with Prohibition. People who
made, sold or drank alcohol protested. They felt the new law violated
their civil rights. These people began a quiet rebellion . If they could not
get alcohol legally , they would get it illegally. Some started to make their
own alcohol. Others bought it secretly in other countries. Soon alcohol
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
was flowing into the United States faster than it had before the 18th
amendment. Public officials feared that disrespect for one law might lead
to disrespect for all laws. So they started a campaign to show the
importance of the 18th amendment. A wealthy man in the state of
Massachusetts , Anan Draker, offered a prize for the best word to
describe a person who laughed at the new law. He would give the winner
200 dollars. The man received 25,000 proposals . He chose the word
Scoff law. It came from the word scoff which means to laugh at or make
fun of and the word law. The winning word was announced at a public
ceremony; but it did not help the campaign in support of the 18th
amendment. There simply were too many people who did not want a ban
on alcohol. Journalist Franklin Adams wrote a poem to show how silly it
was. "Prohibition is an awful fluff , we like it. It cannot stop what it is
meant to stop, we like it. It has left a trail of grafts and slimes. It has filled
our land with vice and crime. It does not prohibit worth a dime.
Nevertheless, we like it."
The 18th amendment was killed in 1933 by another constitution
amendment, the 21st. Making, selling and drinking alcohol became legal
again. And the word scofflaw was forgotten until recent years. It was
brought back into popular use by a traffic court judge in New York City .
The judge John Morter had become very angry with some people who put
their cars in places marked "no parking". Traffic police gave these people
parking tickets. The people were supposed to pay a small amount of
money as punishment, but they did not pay. Judge Morter decided to
punish these people more severely. He ordered one man to pay more than
a thousand dollars and he called the man a Scofflaw.
THÀNH NGỮ "SCOFF LAW"
Vào năm 1917, Hoa Kỳ quyết định cấm sản xuất, mua bán và sử dụng
rượu. Lệnh cấm này trở thành luật khi Tu chính án thứ 18 của Hiến pháp
Mỹ được thông qua. Luật này phổ biến với tên gọi là Luật cấm nấu và
bán rượu. Không phải mọi người đều hài lòng với luật này. Những người
nấu, bán, hoặc uống rượu đều phản đối tu chính án đó. Họ cảm thấy luật
mới này vi phạm quyền công dân của họ. Họ bắt đầu một cuộc nổi loạn
thầm lặng. Nếu họ không thể có rượu một cách hợp pháp, họ sẽ có nó một
cách bất hợp pháp. Một số người bắt đầu nấu rượu riêng cho họ. Những
người khác bí mật mua rượu từ các nước khác. Chẳng bao lâu rượu tràn
vào Hoa Kỳ còn nhanh hơn cả trước khi có Tu chính án thứ 18. Các quan
chức công quyền sợ rằng việc không tôn trọng một đạo luật sẽ dẫn đến
việc không tôn trọng tất cả các luật khác. Vì thế họ khởi sự một chiến
dịch cho thấy tầm quan trọng của Tu chính án thứ 18. Một người giàu có
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
ở bang Massachusetts tên là Anan Draker treo giải thưởng cho từ nào mô
tả hay nhất một người cười chê luật mới này. Ông ta sẽ tặng cho người
thắng cuộc thi 200 đô-la. Ông ta nhận được 25.000 đề nghị. Ông ta chọn
từ Scofflaw. Từ này có là do từ scoff nghĩa là cười vào (ai/cái gì) hoặc
chế giễu, và từ law là luật. Từ được chọn này được công bố tại một buổi
lễ công cộng; nhưng việc đó không giúp được gì cho chiến dịch ủng hộ tu
chính hiến pháp thứ 18. Ðơn giản vì có quá nhiều người không muốn có
lệnh cấm rượu. Nhà báo Franklin Adams viết một bài thơ cho thấy việc
làm này xuẩn ngốc như thế nào. "Luật cấm rượu là một việc làm ngớ
ngẩn cực kỳ, chúng ta thích nó. Nó không thể ngăn lại cái mà nó định
ngăn chận, chúng ta thích nó. Nó đã để lại một vệt các vụ hối lộ và các vụ
bê bối. Nó đã làm cho đất nước của chúng ta chứa đầy những sự xấu xa
và tội ác. Nó không cấm cản được cái gì đáng giá 10 xu. Tuy nhiên,
chúng ta thích nó."
Vào năm 1933 Tu chính án thứ 18 bị một tu chính án khác, Tu chính án
thứ 21, loại đi. Làm rượu, bán và uống rượu xem như hợp pháp trở lại. Và
từ scofflaw bị lãng quên cho đến những năm gần đây. Nó được một thẩm
phán tòa án giao thông ở thành phố New York đưa vào sử dụng phổ biến
trở lại. Thẩm phán John Morter đã rất tức giận với một số người đậu xe ở
những chỗ gắn bảng "cấm đậu xe". Cảnh sát giao thông phạt những người
này vì đậu xe ở những nơi cấm đậu. Những người này phải đóng một số
tiền phạt nhỏ, nhưng họ không đóng. Thẩm phán Morter quyết định phạt
những người này một cách nghiêm khắc hơn. Ông đã phán quyết một
người đàn ông phải trả hơn 1.000 đô-la và ông gọi người này là Scofflaw.
Green expression
Green is an important colour in nature. It is the colour of grass and the
leaves on trees. It is also the colour of most growing plants.
Sometimes the word green means young, fresh and growing. Sometimes,
it describes something that is not yet ripe or finished. For example, a
green horn is someone who has no experience, who is new to a situation.
In the 15 th century, a green horn was a young cow or ox whose horn
has not yet developed. A century or so later, a green horn was a soldier
who had not yet had any experience in battle . By the 18 th century, a
green horn had the meaning it has today, a person who is new in a job.
About 100 years ago, green horn was a popular expression in the
American West. Old timers used it to describe a man who had just arrived
from one of the big cities back East. The green horn lacked the skills he
would need to live in the hard, rough country.
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
Someone who has the ability to grow plants well is said to have a green
thumb. The expression comes from the early 1900s. A person with a
green thumb seems to have a magic touch that makes plants grow
quickly and well. You might say that the woman next door has a green
thumb if her garden continues to grow long after your plants have died.
The green revolution is the name given some years ago to the
development of new kinds of rice and other grains. The new plants
produce much larger crops. The green revolution was the result of hard
work by agricultural scientists who had green thumbs.
Green is also the colour used to describe the powerful emotion, jealousy.
The green eye monster is not a frightening creature from outer space . It
is an expression used about 400 years ago by British writer William
Shakespeare in his play Othello. It describes the unpleasant feeling a
person has when someone has something he wants. A young man may
suffer from the green eye monster if his girlfriend begins going out with
someone else. Or that green eye monster may affect your friend if you
get a pay raise and she does not.
In most places in the world, a green light is the sign to move ahead. A
green light on a traffic signal means your car can continue on. In
everyday speech, a green light means approval to continue with the
project. We want you to know we have a green light to continue this
series next week.
------------------------------------------------------------
Màu xanh lá cây là một màu quan trọng trong thiên nhiên. Ðó là màu
của cỏ và lá trên cây. Ðó cũng là màu của hầu hết các thảo mộc đang phát
triển.
Ðôi khi từ màu xanh lá cây có nghĩa là non trẻ, tươi mát và đang phát
triển. Ðôi khi từ này mô tả cái gì đó chưa chín hoặc chưa hoàn thiện. Thí
dụ, một green horn (sừng non) là ai đó không có kinh nghiệm, ai đó còn
mới mẻ trong một tình huống nào đó. Ở thế kỷ 15, sừng non là một con
bò tơ, đực hoặc cái mà sừng của nó chưa phát triển. Khoảng một thế kỷ
sau đó, sừng non chỉ một người lính chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Ðến
thế kỷ 18, sừng non có cái nghĩa của ngày nay, là một người còn mới
trong công việc.
Cách đây khoảng 100 năm, green horn là một thành ngữ được sử dụng
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
phổ biến ở miền Tây nước Mỹ. Dân kỳ cựu ở đó dùng thành ngữ này để
mô tả một người từ một thành phố lớn ở miền Ðông vừa mới tới. Người
mới đến đó thiếu các kỹ năng cần có để sống ở một quê hương khổ nhọc,
gồ ghề này.
Ai đó có khả năng trồng cây tốt được gọi là green thumb (người mát
tay). Thành ngữ này có từ đầu thế kỷ 20. Một người mát tay dường như
có một bàn tay thần kỳ sờ đến đâu cây cối mọc nhanh và tốt đến đó. Có
thể bạn sẽ nói rằng người đàn bà ở nhà kế bên là người mát tay nếu vườn
của bà ấy còn tiếp tục tăng trưởng lâu dài sau khi các cây trong vườn nhà
bạn đã chết cả.
Cuộc cách mạng xanh là tên được đặt cách đây một số năm cho sự phát
triển các giống lúa mới và các loại cây có hạt khác. Các loại cây mới cho
ta những vụ thu hoạch năng suất lớn hơn rất nhiều. Cuộc cách mạng xanh
này là kết quả của công việc khó nhọc của các nhà khoa học về nông
nghiệp, họ là những green thumb (người mát tay).
Màu xanh lá cây cũng là màu được dùng để mô tả một cảm xúc mạnh, sự
ghen tuông. Green eye monster (Quái vật mắt xanh) không phải là một
sinh vật đáng sợ ở ngoài không gian. Ðó là một thành ngữ được dùng
cách đây khoảng 400 năm do nhà văn người Anh là William Shakespeare
dùng trong vở kịch Othello của ông. Thành ngữ này mô tả cảm giác khó
chịu mà một người cảm thấy khi ai khác có cái mà anh ta muốn có. Một
thanh niên có thể đau khổ vì con quái vật mắt xanh nếu bạn gái của anh
ta bắt đầu đi chơi với ai khác. Hoặc con quái vật mắt xanh đó có thể gây
ảnh hưởng đến bạn của bạn nếu bạn được tăng lương mà cô ấy thì không.
Ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, green light (đèn xanh) là dấu hiệu để cho
xe chạy tới. Ðèn xanh trên bảng hiệu báo giao thông có nghĩa là xe của
bạn có thể tiếp tục chạy tới. Trong lối nói hàng ngày, đèn xanh có nghĩa
là chấp thuận cho tiếp tục dự án. Chúng tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi
đã được bật đèn xanh cho tiếp tục loạt bài này vào tuần tới.
Ý nghĩa của cụm từ "a pain in the neck" trong câu: “ It’s a pain in the
neck having to do this, I’d much rather be watching TV.”
Q . Ý nghĩa của cụm từ a pain in the neck trong câu: “ It’s a pain in the
neck having to do this, I’d much rather be watching TV.” là gì?
A. “A pain in the neck” trong câu bạn hỏi ở trên là một idiom (thành
ngữ), nó có nghĩa là “a person, thing, or happening that causes annoyance
or displeasure; nuisance” (người, vật điều xảy ra gây bực mình, khó
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
chịu.)
Câu của bạn có thể được dịch như sau: Thật là phiền phức phải làm công
việc này, chẳng thà tôi để thời giờ xem ti vi còn hơn.
Chú thích: Ngoài cụm từ "a pain in the neck", các cụm từ "a pain in
(the/my) butt", "a pain in (the/my) ass" (vulg.) cũng được dùng với nghĩa
tương tự.
Cách dùng động từ "feel"
Q. Khi đọc sách, báo tiếng Anh, tôi bắt gặp động từ "feel" đôi lúc đứng
sau nó là danh từ, đôi lúc đứng sau nó là tính từ, chẳng hạn như trong 2
thí dụ sau đây:
1. I feel happiness.
2. I feel happy.
Cho biết 2 trường hợp này có gì khác nhau không? Còn có trường hợp
nào cũng tương tự như vậy không?
A. Cách sử dụng động từ feel trong hai trường hợp như thí dụ của bạn
nêu trên là có khác nhau.
* Khi feel có danh từ đứng sau, thì nó là một transitive verb (ngoại động
từ) và danh từ đó làm object (tân ngữ) cho nó như trong thí dụ 1. Trường
hợp này feel có nghĩa là to experience, to be affected by (an emotion or
physical condition)" (trải qua, cảm nhận, bị xúc cảm, bị điều kiện vật lý
tác động).
Câu 1: I feel happiness. Chúng ta tạm dịch là:" Tôi cảm nhận được niềm
hạnh phúc."
* Còn khi feel có tính từ đứng sau, nó là một linking verb (động từ nối)
như trong thí dụ 2. Trong trường hợp này feel có nghĩa là to have the
specified physical, emotional or moral feeling (có một ảm giác cụ thể
thuộc về tinh thần, tâm sinh lý; cảm thấy).
Câu 2: I feel happy, chúng ta tạm dịch là :" Tôi cảm thấy hạnh phúc."
Cũng có trường hợp tương tự như 2 ví dụ trên qua hai câu sau đây:
1. Can you keep a secret?
Bạn có thể giữ bí mật được không?
2. There were several questions I wanted to ask but I kept silent.
Có dăm ba câu hỏi tôi muốn hỏi nhưng tôi đã làm thinh.
Ở câu 1, chúng ta thấy sau keep là danh từ secret, còn ở câu 2 sau keep
là tính từ silent.
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
Sự khác nhau giữa match và suit
a. match (v) = to have the same colour or pattern as sth else, or to look
nice with sth else: có cùng mà hoặc cùng kiểu mẫu với một cái gì khác,
hoặc trông có vẻ đẹp khi đi cùng với một cái gì khác.
Ex: That blouse doesn’t match your skirt.
Cái áo đó không hợp với chiếc váy của chị.
b. suit (v) = to look attractive on sb: nhìn, trông hấp dẫn đối với ai.
Ex: That dress really suits you.
Chiếc áo dài đó thật sự hợp với chị.
Xin cho biết khi nào chúng ta dùng hear, khi nào chúng ta dùng listen
A. Từ hear có nghĩa là to receive a sound by chance or on a passive
way with your ears; to perceive by with the ears (nhận được một âm
thanh nào đó một cách thụ động bằng tai; nhận ra một âm thanh bằng
tai).
Ex: We listened but could hear nothing.
Chúng tôi đã lắng nghe nhưng chẳng nghe thấy gì cả.
Từ listen có nghĩa là: to make a concious or active effort to hear
something; to make an effort to hear sb/sth (cố gắng một cách có ý
thức hoặc tích cực để nghe cái gì; cố gắng để nghe ai/cái gì).
Ex: I love listening to music in the evening.
Tôi thích nghe nhạc vào buổi tối.
Listen! I’ve got something to tell you.
Nghe này! Tôi có điều muốn nói với bạn.
Sự khác biệt của các từ "Outskirts", "Suburb", "Countryside"
Outskirts: outer edges of a town (Vùng ngoài, vùng ngoại ô).
Ví dụ: Workers live in blocks or flats round the outskirts of the city.
Công nhân sống trong các căn hộ quanh vùng ngoại ô thành phố.
Suburb: an area where people live that is outside the central part of a
Create by hoangly85
Ebook Team
www.updatesofts.com
town or city (Vùng ngoại thành).
Ví dụ: Most people live in the suburbs and work in the centre of the town.
Nhiều người sống ở các vùng ngoại thành và làm việc ở trung tâm thành
phố.
Countryside: Land which is away from towns or cities (Nông thôn).
Ví dụ: The countryside near Ho Chi Minh City is very beautiful.
Vùng nông thôn gần thành phố Hồ Chí Minh thì rất đẹp
Sự khác biệt giữa "Task", "Duty", "Mission"
Task: a piece of work that has to be done (một phần của công việc phải
được làm như là một nhiệm vụ, nghĩa vụ, phận sự).
Ví dụ: Your first task will be to type these letters.
Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là phải đánh máy mấy lá thư này.
Duty: Something you have to do because people expect you to do or you
think it’s right (một việc gì đó mà bạn phải làm bởi vì người ta mong đợi
bạn làm như là một trách nhiệm, bổn phận).
Ví dụ: To do my duty.
A soldier must do his duty.
Mission: An important task or purpose that a person or group are sent
somewhere to do (Công tác).
Ví dụ: To complete one’s mission successfully:
Hoàn thành nhiệm vụ một cách thắng lợi.
So sánh giữa "chance" và "opportunity"
Khi nói về một cơ hội hay một cơ may để làm một việc gì đó, thì ta có thể
dùng chance hoặc opportunity.
Ex: - I had the chance/opportunity to visit Boston.
Tôi đã có dịp viếng thăm Boston.
- I had no opportunity/chance to see him.
Tôi đã không có cơ may/cơ hội gặp ông ta.
Nhưng khi nói về một khả năng mà một việc có thể xảy ra, thì ta phải
Create by hoangly85