Quá trình khởi động linux

  • 40 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 40 trang

Nội dung text: Quá trình khởi động linux

Khởi động hệ thống
Nội dung
1. Tổng quan quá trình khởi động
2. Quá trình tải nhân hệ điều hành
3. Quá trình khởi động dịch vụ hệ thống.
Các mức thực hiện
4. Khởi tạo môi trường làm việc
1. Quá trình khởi động
hệ thống máy tính
Mục tiêu của quá trình khởi động
-Khởi động các thành phần phần
cứng
-Kiểm tra trạng thái thiết bị
-Khởi động các phần mềm cho
NSD
Cụ thể khi khởi động PC
-Khởi động các thành phần phần
cứng
-Khởi động MBR
-Thực hiện chương trình quản lý
khởi động (menu hệ điều hành)
-Khởi động nhân hệ điều hành
-Khởi động các chương trình phục
vụ NSD
-Phụ thuộc yêu cầu các giai đoạn
khởi động này có thể sát nhập
Quá trình khởi động Linux
• Bật nguồn điện Bật nguồn
– Hệ thống tự kiểm tra và thực hiện
cấu hình phần cứng
• Chương trình BIOS được thực Thực hiện BIOS
hiện
– Cấu hình các thiết bị ngoại vi
– Truy cập vào các thiết bị lưu trữ BootLoader
chính
• Chương trình khởi động được
thực hiện
Nhân HĐH
– Tải nhân HĐH
– Khởi động các dịch vụ của HĐH
• HĐH thực hiện tiến trình init
Init
– Khởi động các tiến trình và môi
trường làm việc của hệ thống
• Theo cấu hình, init khởi động
giao diện NSD Login
Khởi động hệ thống vật lý
• Phụ thuộc vào hệ thống vật lý
• Trên PC: BIOS
– POST
– Xác định và đánh dấu các thiết bị ngoại vi
– Xác định thiết bị khởi động
– Thực hiện MBR
– MBR
• Chương trình khởi động
• Bảng các phân chương
– Thực hiện boot record
MBR-Master Boot Record
• MBR là sector đầu tiên của ổ đĩa vật lý
được phân chia thành nhiều ổ đĩa logic
• MBR nằm ngoài các phân chương
• MBR:
– Chứa bảng các phân vùng chính
– Chứa chương trình khởi động
• Mỗi phân vùng lại có một Boot Record
riêng, chứa mã để khởi động Hệ điều
hành nằm trong phân chương
MBR-Master Boot Record
Các thành phần của MBR
• 446 bytes đầu tiên là chương trình boot
loader à tải boot loader của một phân
vùng tích cực
• 64 bytes tiếp theo là bảng các phân vùng
– Tối đa 4 phân vùng
– Flags, CHS (Cylinder-Head-Sector) đầu,
Bytes, CHS cuối, LBA (Logical Block
Addressing), size
• 2 bytes cuối cùng là magic number: đánh
dấu cuối MBR.
Ví dụ về MBR phức tạp
1. Tải bảng phân vùng của Active
patition (phân vùng tích cực)
2. Tìm sector đầu tiên của phân
vùng tích cực
3. Nạp sector đầu tiên vào bộ
nhớ
4. Chuyển điều khiển cho chương
trình vừa được tải về
Chú ý
• Một máy tính có tối đa 4 ổ IDE
• Một ổ đĩa có thể có tối đa 4 phân vùng
chính
• Trong 4 phân vùng chính, có 1 phân vùng
có thể chuyển thành phân vùng mở rộng
• Trong phân vùng mở rộng, có thể có 4
phân vùng logic
Chương trình khởi động
• Chương trình nhỏ dùng để tải nhân ĐH
• Vị trí
– 1st sector của HDD: 1st stage boot loader, trong MBR
– 1st sector của phân vùng: 2nd stage boot loader.
• Chức năng
– Tải nhân hệ điều hành vào bộ nhớ
– Tải chương trình tải hệ điều hành vào bộ nhớ
– Gọi chương trình khởi động trong boot sector của
phân vùng khác
• Đơn giản
– Không có xác thực
– Không có bảo vệ (Boot sector virus)
2. Tải nhân hệ điều hành
• MBR hoặc boot sector có thể tải trực tiếp nhân
hệ điều hành
– Chỉ sử dụng các thao tác đọc đĩa bậc thấp và đơn
giản
– Không đọc được các tệp lớn, vị trí phức tạp (vd LBA)
• Thực tế
– MBR tải một chương trình nhỏ (vẫn lớn hơn MBR) để
chương trình này có thể tải nhân hệ điều hành
– Phức tạp hơn, nhiều bước hơn
– Nhân HĐH có thể phức tạp hơn
• CT nhỏ: ntosloader, lilo, grub
Lilo Boot Loader
boot = /dev/hda #boot loader ở MBR • Đặt tại MBR của HDD hoặc
delay = 40 Sector đầu tiên của Partition
compact • Để đơn giản, nhân hệ điều
vga = normal hành + các thành phần khác
root = /dev/hda1 của HĐH cần thiết cho việc tải
read-only HĐH đặt ở trong thư mục/boot
image = /zImage-2.5.99 • Cho phép lựa chọn HĐH để
label = try # tên ở menu khởi khởi động
động • Cấu hình lilo
image = /zImage-1.0.9 – Thay đổi tệp /etc/lilo.conf
label = 1.0.9 – Sử dụng lệnh lilo để
other = /dev/hda3 – Đọc nội dung tệp cấu hình
label = dos – Ghi nội dung này vào MBR
table = /dev/hda • Có thể kiểm tra cấu hình trước
khi ghi
LILO Boot step
• L- Loader OK
• LI- Second stage Loader OK
• LIL? Thấy Kernel không tải được
• LIL- Kernel sai qui cách
• LILO- Thành công
Grub bootloader
Grub bootloader
• Grand Unified Bootloader
• Được cài tại MBR
• Dùng để tải grub loader
• Grub loader tải hệ điều hành trong thư
mục boot
Cấu hình grub
• Grub 1.5: /boot/grub.conf
• MBR không thay đổi khi thay đổi boot/
grub.conf
• Quá trình thực hiện thay đổi do Grub bước
2 thực hiện
• Cho phép thay đổi tham số boot khi khởi
động máy
Các tham số khi boot
• Vga: các chế độ màn hình text khi boot
• Root: chỉ ra ổ đĩa sẽ là hệ thống tệp /
• Label: tên lựa chọn HĐH khi khởi động
• Các thông số thiết bị khác
Kernel boot
2. Khởi động các tác vụ hệ
thống và mức thực hiện
• Các mức thực hiện
– Sau khi tải nhân hệ điều hành, một số các tác
vụ được thực hiện
– Tác vụ đầu tiên là tác vụ init (chạy pstree để
xem)
– Các tác vụ khác được tải vào theo cấu hình
yêu cầu của NSD
– Các yêu cầu khác nhau được định nghĩa theo
6 mức thực hiện
– Mỗi mức thực hiện bao gồm các tác vụ khác
nhau được kích hoạt