Giáo trình c# và ứng dụng

  • 189 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 189 trang

Nội dung text: Giáo trình c# và ứng dụng

ĐẠI HỌC HUẾ
ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
GIÁO TRÌNH C# VÀ ỨNG DỤNG
NGUYỄN HOÀNG HÀ – NGUYỄN VĂN TRUNG
HUẾ - 2008
Giáo trình Visual Studio .NET 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ .NET FRAMEWORK
1.1 Tổng quan về kiến trúc của .NET Framework
.NET Framework được thiết kế như là môi trường tích hợp để đơn giản hóa việc phát
triển và thực thi các ứng dụng trên Internet, trên desktop dưới dạng Windows Forms, hoặc
thậm chí là trên cả các thiết bị di động (với Compact Framework). Các mục tiêu chính mà
.NET framework hướng đến là:
- Cung cấp một môi trường hướng đối tượng nhất quán cho nhiều loại ứng dụng
- Cung cấp một môi trường giảm tối thiểu sự xung đột phiên bản (“DLL Hell” –
Địa ngục DLL) từng làm điêu đứng các lập trình viên Windows (COM), và đơn
giản hóa quá trình triển khai/cài đặt.
- Cung cấp một môi trường linh động, dựa trên các chuẩn đã được chứng nhận để
có thể chứa trên bất cứ hệ điều hành nào. C# và một phần chính của môi trường
thực thi .NET, CLI (Common Language Infrastructure – Hạ tầng ngôn ngữ
chung) đã được chuẩn hóa bởi ECMA.
- Để cung cấp một môi trường quản lý được, trong đó mã được dễ dàng xác thực để
thực thi an toàn.
Kiến trúc của .NET Framework được thiết kế thành 2 phần: CLR (Common Language
Runtime – Khối thức thi ngôn ngữ chung) và FCL (Framework Class Library – Thư viện
lớp khung) như hình dưới
Hình 1.1 – Kiến trúc .NET Framework
Giáo trình Visual Studio .NET 2
CLR, phần cài đặt CLI của Microsoft, làm nhiệm vụ quản lý sự thực thi mã lệnh và tất cả
các tác vụ liên quan đến nó: biên dịch, quản lý bộ nhớ, bảo mật, quản lý tuyến đoạn, và
thực thi an toàn kiểu. Mã lệnh thực thi trong CLR được gọi là mã được quản lý (managed
code), phân biệt với mã không được quản lý (unmanaged code), là mã lệnh không cài đặt
những yêu cầu để thực thi trong CLR – chẳng hạn như COM hoặc các thành phần dựa
trên Windows API.
FCL là thư viện kiểu dữ liệu có thể tái sử dụng (gồm các class, structure, …) dành cho
các ứng dụng thực thi trong .NET. Tất cả các ngôn ngữ hỗ trợ .NET Framework đều sử
dụng thư viện lớp dùng chung này.
1.2 Môi trường thực thi ngôn ngữ chung CLR (Common Language Runtime)
CLR (Common Languge Runtime – Môi trường thực thi ngôn ngữ chung) quản lý
toàn bộ vòng đời của một ứng dụng: nó nạp các lớp có liên quan, quản lý sự thực thi của
các lớp, và đảm bảo quản lý bộ nhớ một cách tự động. Ngoài ra, CLR còn hỗ trợ tích hợp
giữa các ngôn ngữ để cho phép mã lệnh được sinh ra bởi các ngôn ngữ khác nhau có thể
tương tác với nhau một cách liền mạch.
1.2.1 Biên dịch mã lệnh .NET
Trình biên dịch tương thích với CLR sẽ sinh mã thực thi cho môi trường thực thi
chứ không phải là mã thực thi cho CPU cụ thể. Mã thực thi này được biết đến qua tên gọi
CIL (Common Intermediate Language – Ngôn ngữ trung gian chung), hay MSIL
(Microsoft Intermediate Language – Ngôn ngữ trung gian của Microsoft); đó là ngôn ngữ
kiểu assembler được đóng gói trong các file EXE hoặc DLL. Các file này không phải
thuộc dạng file có thể thực thi như thông thường, chúng cần trình biên dịch JIT (Just-in-
Time) của môi trường thực thi để chuyển đối IL chứa trong nó sang dạng mã lệnh cụ thể
của máy khi ứng dụng thực sự thực thi.
Quá trình biên dịch, thực thi một chương trình trong .NET framework có thể tóm tắt như
sau:
- Chương trình nguồn trước hết sẽ được biên dịch và đóng gói thành một khối gọi
là assembly. Khối này sẽ chứa các mã lệnh ngôn ngữ trung gian và các metadata
mô tả thông tin cần thiết cho sự hoạt động của khối.
- Mỗi khi có yêu cầu thực thi assembly nói trên, CLR sẽ chuyển đối mã lệnh ngôn
ngữ trung gian trong assembly thành mã lệnh tương thích với CPU cụ thể trước
Giáo trình Visual Studio .NET 3
khi có thể thực thi.
Hình 1.2 – Chức năng của CLR
Như vậy, lập trình viên có thể sử dụng bất cứ ngôn ngữ nào để phát triển ứng dụng trên
.NET framework, miễn là ngôn ngữ đó có hỗ trợ .NET framework. Điều đặc biệt là, do sử
dụng chung hệ thống kiểu dữ liệu, nên tính năng liên thông giữa các ngôn ngữ trên .NET
framework là rất cao.
1.2.2 Hệ thống kiểu dữ liệu chung CTS (Common Type System)
CTS cung cấp một tập cơ sở các kiểu dữ liệu cho mỗi ngôn ngữ hoạt động trên .NET
platform. Ngoài ra, nó đặc tả cách khai báo và tạo các kiểu dữ liệu tùy biến, cách quản lý
vòng đời của một thể hiện của những kiểu dữ liệu này. Hình dưới đây mô tả cách tổ chức
CTS của .NET
Giáo trình Visual Studio .NET 4
Hình 1.3 – Các kiểu dữ liệu cơ sở của CTS
Mọi kiểu dữ liệu trong .NET đều được kế thừa từ kiểu dữ liệu System.Object. Các
kiểu dữ liệu được chia làm hai loại: kiểu tham chiếu và kiểu giá trị. Kiểu dữ liệu tham
chiếu được xử lý trong một vùng nhớ đặc biệt gọi là heap thông qua các con trỏ. Kiểu dữ
liệu giá trị được tham chiếu trực tiếp trong stack của chương trình.
1.2.3 Assemblies
Tất cả các mã được quản lý thực thi trong .NET đều phải được chứa trong một assembly.
Một assembly được xem như là một file EXE hoặc DLL. Một asembly có thể chứa một
tập hợp gồm một hay nhiều file chứa phần mã lệnh hoặc tài nguyên (như ảnh hoặc dữ liệu
XML).
Một assembly được tạo ra khi trình biên dịch tương thích với .NET chuyển một file
chứa mã nguồn thành một file DLL hoặc EXE. Như minh họa trong hình 1.4, một
assembly chứa một manifest, metadata, và ngôn ngữ trung gian sinh bởi trình biên dịch cụ
thể.
Manifest: Mỗi assembly phải có một file chứa một manifest. Manifest này là một tập
hợp các bảng chứa các metadata trong đó liệt kê tên của tất cả các file trong assembly,
tham chiếu đến các assembly bên ngoài, và các thông tin như tên, phiên bản để định danh
assembly đó. Một số assembly còn có cả chữ ký điện tử duy nhất (unique digital
signature). Khi một assembly được nạp, nhiệm vụ đầu tiên của CLR là mở file chứa
manifest để có thể định danh các thành viên có trong assembly.
Metadata: Ngoài các bảng trong manifest vừa định nghĩa, trình biên dịch C# còn sinh
ra các bảng định nghĩa và bảng tham chiếu. Bảng định nghĩa cung cấp một ghi chú đầy đủ
Giáo trình Visual Studio .NET 5
về các kiểu chứa trong IL. Ví dụ, có các bảng định nghĩa kiểu, phương thức, trường dữ
liệu, tham số, và thuộc tính. Bảng tham chiếu chứa các thông tin về tất cả các tham chiếu
về kiểu và các assembly khác. Trình biên dịch JIT phụ thuộc vào các bảng này để chuyển
IL sang mã máy.
IL: Vai trò của IL đã được đề cập trước đây. Trước khi CLS có thể sử dụng IL, nó phải
được đóng gói vào trong một assembly dạng DLL hoặc EXE. Assembly dạng EXE phải
có một điểm nhập (entry point) để nó có thể thực thi. Ngược lại, Assembly dạng DLL,
được thiết kế để hoạt động như là một thư viện mã lệnh nắm giữ các định nghĩa kiểu.
Hình 1.4 – Assembly chỉ gồm 1 file
Assembly không chỉ là cách logic để đóng gói các mã thực thi. Nó quy định mô hình chủ
yếu của .NET để triển khai mã lệnh, quản lý phiên bản, và bảo mật.
- Tất cả các mã được quản lý, cho dù là một chương trình đơn, một điều khiển, hay
một thư viện DLL chứa các kiểu dữ liệu tái sử dụng, đều được đóng gói vào một
assembly. Đây là khối cơ bản nhất có thể triển khai trên hệ thống. Khi một ứng
dụng được bắt đầu, chỉ những assembly được yêu cầu cho việc khởi tạo mới cần
hiện diện. Các assembly khác sẽ được nạp khi có yêu cầu. Các nhà phát triển có
thể phân ứng dụng thành các assembly dựa theo mức độ thường xuyên sử dụng.
- Trong thế giới .NET, một assembly quy định một biên giới phiên bản. Trường
Version Number trong manifest áp dụng cho tất cả các kiểu và tài nguyên trong
assembly. Vì vậy, mọi file tạo nên assembly được xem như là một đơn vị đơn nhất
có cùng phiên bản.
- Một assembly cũng thiết lập một biên giới bảo mật để định ra quyền hạn truy xuất.
Giáo trình Visual Studio .NET 6
C# sử dụng các bổ từ truy cập để điều khiển cách mà các kiểu và thành phần kiểu
trong một assembly được truy xuất. Hai trong số này được sử dụng trong assembly,
đó là public – cho phép truy xuất tùy ý từ assembly bất kỳ ; và internal – giới hạn
truy xuất đến các kiểu và thành viên bên trong assembly.
Như đã đề cập ở trên, một assembly có thể chứa nhiều file. Những file này không giới hạn
là các module mã lệnh mà có thể là các file tài nguyên như file hình ảnh hoặc văn bản.
Một cách sử dụng tính chất này trong thực tế đó là chúng ta có thể tạo ra ứng dụng đa
ngôn ngữ, trong đó ứng dụng sẽ cùng sử dụng chung các module logic, phần giao diện
hoặc các tài nguyên khác có thể được triển khai riêng thành các file độc lập. Không có
giới hạn về số lượng file trong một assembly. Hình 1.5 minh họa bố cục của một
assembly chứa nhiều file.
Hình 1.5 - Assembly chứa nhiều file
Trong minh họa assembly chứa nhiều file, manifest của assembly chứa thông tin để định
danh mọi file được sử dụng trong assembly.
Mặc dù hầu hết các assembly đều chứa một file duy nhất. Sau đây là các thuận lợi của
assembly chứa nhiều file:
- Có thể tổ hợp các module được tạo ra từ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.
- Các module mã lệnh có thể được phân ra để tối ưu cách mà mã lệnh được nạp vào
trong CLR. Các mã lệnh có liên quan và được sử dụng thường xuyên nên được đặt
vào trong cùng một module; những mã lệnh ít khi được sử dụng sẽ được đặt vào
trong module khác. CLR không nạp các module nào khi chưa thực sự cần thiết.
Giáo trình Visual Studio .NET 7
- Các file tài nguyên có thể được đặt vào trong module của riêng nó, qua đó cho phép
nhiều ứng dụng có thể chia sẻ tài nguyên dùng chung.
1.2.4 Private Assembly và Shared Assembly
Các assembly có thể được triển khai theo hai dạng: private assembly và global assembly.
Private assembly là assembly được đặt trong thư mục của ứng dụng hoặc thư mục con
của nó. Quá trình cài đặt và cập nhật private assembly chỉ đơn giản là chép assembly vào
trong thư mục cần thiết, không cần thiết lập thông tin trong registry. Đôi khi, có thể dùng
thêm một file cấu hình ứng dụng có thể ghi đè một số thiết lập trong manifest của ứng
dụng.
Shared assembly là assembly được cài đặt vào vị trí toàn cục, gọi là Global Assembly
Cache (GAC), là nơi có thể truy xuất được từ nhiều ứng dụng. Điểm quan trọng nhất của
GAC đó là nó cho phép nhiều phiên bản của một assembly có thể được thực thi. Để hỗ trợ
điều này, .NET khắc phục vấn đề xung đột tên bằng cách sử dụng 4 thuộc tính để định
danh 1 assembly, bao gồm: Assembly Name (tên assembly), Culture Identity (định danh
văn hóa), Version (phiên bản), và Public Key Token (dấu hiệu mã khóa công khai).
Các shared assembly thường được đặt trong thư mục assembly ở dưới thư mục hệ
thống của hệ điều hành (WINNT\ trong Windows 2000, WINDOWS\ trong Windows
XP). Như mô tả ở hình 1.6, các assembly được liệt kê theo định dạng đặc biệt để hiển thị
4 thuộc tính của chúng (.NET Framework bao gồm một file DLL để mở rộng Windows
Explorer cho phép nó có thể hiển thị nội dung GAC).
- Assembly Name: còn được gọi là tên thường gọi, là tên file của assembly không
chứa phần mở rộng.
- Version: Mỗi assembly có một số hiệu phiên bản để dùng cho tất cả các file trong
assembly. Nó chứa 4 số theo định dạng:
...
Thông thường các số được cập nhật cho
những lần thay đổi mang tính phá vỡ tính tương thích ngược. Một số hiệu phiên
bản có thể được gán cho một assembly bằng cách đính thuộc tính
AssemblyVersion trong phần mã nguồn của assembly.
- Culture Setting: Nội dung của một assembly có thể được kết hợp với một văn hóa
hay ngôn ngữ cụ thể. Thiết lập này được chỉ định bằng mã hai ký tự kiểu như “en”
cho English, “vi” cho Vietnam, và có thể được gán với thuộc tính
Giáo trình Visual Studio .NET 8
AssemblyCulture đặt trong mã nguồn của assembly
[assembly: AssemblyCulture ("fr-CA")]
- Public Key Token: Để đảm bảo một shared assembly là duy nhất và đáng tin cậy,
.NET yêu cầu người tạo ra assembly phải đánh dấu bằng một định danh mạnh. Quá
trình này được gọi là ký, yêu cầu sử dụng cặp khóa công khai/riêng tư. Khi trình
biên dịch xây dựng assembly, nó sẽ sử dụng khóa riêng tư để sinh ra một định danh
mạnh. Token được sinh ra ở đây là 8 byte cuối cùng của phép băm (hashing) khóa
công khai. Token này sẽ được đặt trong manifest của bất kỳ assembly client nào có
tham chiếu đến shared assembly và sử dụng nó để định danh assembly trong quá
trình thực thi.
Một assembly được gán một cặp khóa công khai/riêng thì được gọi là một
assembly định danh mạnh. Mọi assembly đều phải có định danh mạnh.
Giáo trình Visual Studio .NET 9
Hình 1.6 – Thư mục Global Assembly trong một hệ thống Windows XP
1.2.5 Tiền biên dịch một Assembly
Sau khi một assembly được nạp vào CLR, IL phải được biên dịch sang thành mã máy
trước khi thực sự được thực thi. .NET Framework có cung cập một công cụ gọi là Ngen
(Native Image Generator), dùng để biên dịch một assembly thành một “native image”
được lưu trong native image cache – một vùng dành riêng của GAC. Mỗi khi CLR nạp
một assembly, nó sẽ kiểm tra trong cache xem đã có native image tương ứng chưa; nếu có
nó sẽ nạp mã đã biên dịch đó chứ không cần biên dịch thêm lần nữa. Đây là tính năng mà
nếu được khai thác hợp lý thì có thể tận dụng để cải thiện hiệu năng
1.2.6 Kiểm chứng mã lệnh (Code Verification)
Như là một phần của quá trình biên dịch JIT, CLR thực hiện hai loại kiểm chứng: kiểm
Giáo trình Visual Studio .NET 10
chứng IL và hợp lệ hóa metadata để bảo đảm mã lệnh được an toàn kiểu. Trong thực tế,
điều này có nghĩa là các tham số trong lời gọi và phương thức được gọi phải được kiểm
tra để đảm bảo chúng có cùng kiểu dữ liệu, hoặc là một phương thức chỉ trả về đúng kiểu
được đặc tả trong khai báo trả về. Nói ngắn gọn, CLR sẽ xem xét trong IL và metadata để
đảm bảo mọi giá trị được gán cho một biến là tương thích kiểu; nếu không sẽ có một
ngoại lệ xuất hiện.
Thuận lợi của mã lệnh được kiểm chứng đó là CLR có thể chắc chắn mã lệnh sẽ không
ảnh hưởng đến ứng dụng khác theo kiểu truy xuất đến vùng nhớ ngoài vùng cho phép của
nó. Do đó CLR tự do thực thi nhiều ứng dụng trong cùng một tiến trình hay không gian
địa chỉ.
Giáo trình Visual Studio .NET 11
CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#
2.1 Chương trình đầu tiên
Chúng ta sẽ làm quen với ngôn ngữ lập trình C# và môi trường tích hợp phát triển (IDE –
Integrated Development Environment) Visual Studio .NET bằng cách xây dựng một ứng
dụng đầu tiên, ứng dụng firstApp. Ứng dụng này cho phép người sử dụng nhập vào 2 số,
sau đó in ra màn hình tổng, tích và thương của hai số vừa nhập. Trình tự thực hiện như
sau:
1. Khởi động Microsoft Visual Studio 2005. Nhấn Ctrl + Shift + N hoặc chọn menu
tương ứng là File  New  Project để tạo mới một project
2. Chọn loại ứng dụng cần phát triển là Visual C#  Windows  Console
Application. Sau đó, chọn thư mục chứa project và đặt tên cho project như minh
họa ở hình trên. Chú ý, ở đây, chúng ta bỏ chọn ở hộp kiểm “Create directory for
solution”.
Chú thích:
Giáo trình Visual Studio .NET 12
Visual Studio .NET coi một “bài toán” cần giải quyết là một solution. Một solution
có thể bao gồm một hoặc nhiều project. Một solution, nếu có nhiều project thì nên
được tạo ra trong một thư mục riêng để có thể chứa các project trong nó. Ở đây,
solution chỉ có duy nhất một project, thế nên không cần thiết phải tạo ra một thư
mục cho solution.
3. Sau khi nhấn nút OK, hãy khảo sát xem cấu trúc của thư mục chứa solution của
chúng ta. Bạn phải luôn nắm chắc về sự tồn tại, ý nghĩa của các tập tin, thư mục
được tạo ra trong quá trình làm việc!
4. Gõ mã lệnh như minh họa vào trong phần mã nguồn của tập tin Program.cs
Giáo trình Visual Studio .NET 13
5. Bạn có thể sử dụng MSDN để tra cứu các thông tin bạn chưa biết về:
a. Lớp Console và các phương thức ReadLine(), WriteLine() của nó
b. Cách chuyển đổi kiểu chuỗi thành số, ví dụ như int.Parse()
6. Nhấn Ctrl + F5 để thực hiện biên dịch và chạy chương trình. Sau đó quan sát cấu
trúc thư mục của solution, cho biết sự thay đổi của nó so với khi mới được tạo ra ở
bước 3 (xem thư mục bin và thư mục obj của project).
7. Thử thay đổi kết câu lệnh
float thuong = (float)x / y;
thành
float thuong = x / y;
rồi chạy chương trình, quan sát kết quả và rút ra kết luận.
8. Sử dụng thêm các cấu trúc lệnh khác để tinh chỉnh hoạt động của chương trình (xử
lý phép chia cho 0, …)
Rõ ràng, đoạn chương trình đơn giản trên không phải là quá phức tạp đối với người đã
Giáo trình Visual Studio .NET 14
từng làm quen với các ngôn ngữ lập trình bậc cao.
2.2 Biến dữ liệu
Biến trong C# được khai báo theo cú pháp như sau:
datatype identifier;
Ví dụ:
int i;
Câu lệnh này khai báo một số int tên là i. Trình biên dịch thực sự chưa cho phép sử dụng
biến này cho đến khi chúng ta khởi tạo nó bằng một giá trị. Lệnh khai báo này chỉ làm
nhiệm vụ cấp phát một vùng nhớ (4 bytes) cho biến i.
Sau khi khai báo, chúng ta có thể gán một giá trị cho biến bằng toán tử gán =, như sau:
i = 10;
Chúng ta cũng có thể vừa khai báo, vừa khởi tạo giá trị cho biến cùng lúc:
int i = 10; // khai bao va khoi tao gia tri cho bien int
double x = 10.25, y = 20; // khai bao va khoi tao hai bien double
2.2.1 Tầm hoạt động của biến
Tầm hoạt động của một biến là vùng mã lệnh mà trong đó biến có thể truy xuất. Nói
chung, tầm hoạt động của biến được xác định theo các quy tắc sau:
 Một trường dữ liệu (field), còn được gọi là một biến thành phần của một lớp đối
tượng sẽ có tầm hoạt động trong phạm vi lớp chứa nó.
 Một biến cục bộ sẽ có tầm hoạt động trong khối khai báo nó (trong cặp dấu ngoặc
nhọn { })
 Một biến cục bộ được khai báo trong các lệnh lặp for, while, … sẽ có tầm hoạt động
trong thân vòng lặp
Tất nhiên, trong cùng phạm vi hoạt động, không được có hai biến có trùng tên.
2.2.2 Hằng dữ liệu
Hằng dữ liệu là biến có giá trị không được phép thay đổi trong suốt thời gian tồn tại của
nó. Cách khai báo của hằng dữ liệu là tương tự như đối với biến dữ liệu, chỉ khác là được
thêm từ khóa const ở đầu.
Giáo trình Visual Studio .NET 15
const int a = 100; // Gia tri nay khong duoc thay doi
Hằng dữ liệu có các đặc tính sau:
 Phải được khởi tạo ngay khi nó được khai báo, sau đó không được phép thay đổi giá
trị của hằng.
 Giá trị của hằng dữ liệu phải được tính toán trong thời điểm biên dịch. Vì vậy,
chúng ta không thể khởi tạo một hằng số có giá trị được lấy từ một biến dữ liệu.
Nếu cần điều này, chúng ta sử dụng trường dữ liệu kiểu read-only.
2.3 Các kiểu dữ liệu định nghĩa sẵn của C#
C# phân kiểu dữ liệu thành hai loại (tương tự như cách phân loại chung trong CTS): kiểu
dữ liệu giá trị và kiểu dữ liệu tham chiếu. Về mặt khái niệm, điểm khác biệt giữa hai kiểu
dữ liệu này đó là, biến kiểu dữ liệu giá trị lưu giữ trực tiếp một giá trị, trong khi đó, biến
kiểu tham chiếu lưu giữ tham chiếu đến một giá trị dữ liệu. Về mặt lưu trữ vật lý, biến của
hai kiểu dữ liệu này được lưu vào hai vùng nhớ khác nhau của chương trình, đó là vùng
nhớ stack (cho biến dữ liệu kiểu giá trị) và vùng nhớ heap (cho biến dữ liệu kiểu tham
chiếu). Bạn cần đặc biệt lưu ý hiệu ứng của các phép gán đối với kiểu dữ liệu kiểu tham
chiếu.
2.3.1 Kiểu dữ liệu giá trị được định nghĩa sẵn
Các kiểu dữ liệu giá trị được định nghĩa sẵn bao gồm số nguyên, số dấu chấm phẩy động,
ký tự và boolean.
2.3.1.1 Các kiểu số nguyên
C# hỗ trợ sẵn 8 kiểu số nguyên:
Tên Kiểu trong CTS Mô tả Vùng biểu diễn (min:max)
sbyte System.SByte Số nguyên có dấu 8-bit -27:27-1
short System.Int16 Số nguyên có dấu 16-bit -215:215-1
int System.Int32 Số nguyên có dấu 32-bit -231:231-1
long System.Int64 Số nguyên có dấu 64-bit -263:263-1
byte System.Byte Số nguyên không dấu 8- 0:28-1
bit
ushort System.UInt16 Số nguyên không dấu 16- 0:216-1
bit
uint System.UInt32 Số nguyên không dấu 32- 0:232-1
bit
Giáo trình Visual Studio .NET 16
ulong System.UInt64 Số nguyên không dấu 64- 0:264-1
bit
2.3.1.2 Các kiểu số dấu chấm động
Các kiểu số thực dấu chấm động được hỗ trợ sẵn của C# bao gồm:
Tên Kiểu trong CTS Số chữ số có nghĩa Vùng biểu diễn tương đối (khoảng)
float System.Single 7 ±1.5 × 10-45 to ±3.4 × 1038
double System.Double 15/16 ±5.0 × 10-324 to ±1.7 × 10308
2.3.1.3 Kiểu số thập phân
Để biểu diễn số thập phân với độ chính xác cao hơn số thực dấu chấm động, C# hỗ trợ
kiểu dữ liệu số thập phân:
Tên Kiểu trong CTS Số chữ số có nghĩa Vùng biểu diễn
decimal System.Decimal 28 ±1.0 × 10-28 to ±7.9 × 1028
2.3.1.3 Kiểu boolean
Tương ứng với System.Boolean trong CTS, C# có kiểu dữ liệu bool, có thể nhận một
trong hai giá trị true hoặc false. Có một điều lưu ý, kiểu dữ liệu bool không được nhận các
giá trị nguyên như một số ngôn ngữ (C, C++)
2.3.1.4 Kiểu ký tự
Để lưu trữ giá trị của một ký tự đơn, C# hỗ trợ dữ liệu kiểu ký tự
Tên Kiểu trong CTS Giá trị
char System.Char Biểu diễn 1 ký tự 16-bit (Unicode)
Các hằng kiểu ký tự được gán bằng cách đóng trong cặp dấu nháy đơn, ví dụ 'A'. Cũng có
thể biểu thị hằng ký tự dưới dạng số thập lục phân, kiểu như ‘\u0041’, hoặc ép kiểu như
(char)65. Ngoài ra có thể sử dụng một số ký tự escape sau:
Ký tự escape Ký tự tương ứng
\' Dấu nháy đon
\" Dấu nháy đôi
\\ Ký tự \
\0 Null
\a Ký tự Alert
\b Ký tự Backspace
\f Ký tự Form feed
\n Ký tự xuống dòng
\r Ký tự Carriage return
Giáo trình Visual Studio .NET 17
\t Ký tự Tab
\v Ký tự Vertical tab
2.3.2 Kiễu dữ liệu tham chiếu được định nghĩa sẵn
C# hỗ trợ sẵn hai kiểu dữ liệu tham chiếu:
Tên Kiểu CTS Mô tả
object System.Object Kiểu dữ liệu gốc, mọi kiểu dữ liệu khác trong CTS đều kế thừa
từ đây (kể cả các kiểu dữ liệu giá trị)
string System.String Chuỗi ký tự Unicode
2.3.2.1 Kiểu dữ liệu object
object là kiểu dữ liệu gốc, cơ bản nhất mà từ đó, tất cả các kiểu dữ liệu khác đều phải kế
thừa (trực tiếp hoặc gián tiếp). Các thuận lợi chúng ta có được từ kiểu dữ liệu object là:
- Chúng ta có thể sử dụng tham chiếu đối tượng để gắn kết với một đối tượng của bất
kỳ kiểu dữ liệu con nào. Tham chiếu đối tượng cũng được sử dụng trong những
trường hợp mà mã lệnh phải truy xuất đến những đối tượng chưa rõ kiểu dữ liệu
(tương tự như vai trò con trỏ void ở C++)
- Kiểu object có cài đặt một số phương thức cơ bản, dùng chung, bao gồm: Equals(),
GetHashCode(). GetType(), và ToString(). Các lớp do người sử dụng tự định nghĩa
có thể cài đặt lại các phương thức này theo kỹ thuật gọi là overriding (ghi đè) trong
lập trình hướng đối tượng.
2.3.2.2 Kiểu dữ liệu string
Kiểu dữ liệu string được cung cấp sẵn trong C# với nhiều phép toán và cách thức hoạt
động thuận tiện là một trong những kiểu dữ liệu được sử dụng nhiều nhất khi lập trình.
Đối tượng string được cấp phát trong vùng nhớ heap, và khi gán một biến string cho một
biến khác, chúng ta sẽ có hai tham chiếu đến cùng một chuỗi trong bộ nhớ. Tuy nhiên, khi
thay đổi nội dung của một trong các chuỗi này, chuỗi thay đổi sẽ được tạo mới hoàn toàn,
không ảnh hưởng đến các chuỗi khác. Hãy xem hiệu ứng này trong đoạn chương trình
dưới đây:
using System;
class MinhHoaString
{
public static int Main()
{
string s1 = "a string";
string s2 = s1;
Giáo trình Visual Studio .NET 18
Console.WriteLine("s1 is " + s1);
Console.WriteLine("s2 is " + s2);
s1 = "another string";
Console.WriteLine("s1 is now " + s1);
Console.WriteLine("s2 is now " + s2);
return 0;
}
}
Kết quả của đoạn chương trình trên là:
s1 is a string
s2 is a string
s1 is now another string
s2 is now a string
Nói cách khác, việc thay đổi giá trị của s1 không ảnh hưởng gì đến s2, ngược với những
gì chúng ta trông đợi ở kiểu dữ liệu tham chiếu.
Hằng kiểu chuỗi được bao trong cặp dấu nháy kép (“…”). Trong chuỗi có thể chứa các
dãy ký tự escape như đối với kiểu dữ liệu ký tự. Do dãy ký tự escape được bắt đầu bằng
ký tự \ nên ký tự \ phải được lặp đôi:
string filepath = "C:\\CSharp\\MinhHoaString.cs";
Có một giải pháp khác để biểu diễn ký tự \ trong chuỗi, đó là dùng cú pháp @:
string filepath = @"C:\CSharp\MinhHoaString.cs";
Cú pháp này còn cho phép chúng ta ngắt dòng trong hằng chuỗi, như sau:
string st = @"'Day la dong thu nhat
Day la dong thu hai.";
Khi đó, giá trị của chuỗi st sẽ là:
'Day la dong thu nhat
Day la dong thu hai.
2.4 Luồng điều khiển chương trình
2.4.1 Câu lệnh điều kiện
Các câu lệnh điều kiện cho phép phân nhánh mã lệnh theo các điều kiện cụ thể. C# có hai
cấu trúc phân nhánh if và switch.
Giáo trình Visual Studio .NET 19
2.4.1.1 Câu lệnh if
Câu lệnh if của C# được kế thừa từ cấu trúc if của C và C++. Cú pháp của nó là:
if (condition)
statement1(s)
[else
statement2(s)]
Nếu có nhiều hơn một câu lệnh được thực thi tương ứng với một trong hai giá trị của biểu
thức logic condition, chúng ta có thể gộp các lệnh này trong cặp dấu ngoặc nhọn ({ ... })
(điều này cũng được áp dụng cho nhiều cấu trúc lệnh khác mà chúng ta sẽ đề cập sau
này):
bool isZero;
if (i == 0)
{
isZero = true;
Console.WriteLine("i is Zero");
}
else
{
isZero = false;
Console.WriteLine("i is Non-zero");
}
Điều đáng lưu ý nhất khi sử dụng câu lệnh if đó là condition nhất thiết phải là một biểu
thức logic (chứ không thể là một số như ở C/C++).
2.4.1.2 Câu lệnh switch
Câu lệnh switch là một câu lệnh điều khiển quản lý nhiều lựa chọn và liệt kê bằng cách
chuyển điều khiển đến một trong những câu lệnh case trong thân của nó:
switch (expression)
{
case const_1:
statement_1;
break;
case const_2:
statement_2;
break;
...
case const_n:
statement_n;
break;
[default:
statement_n+1;
break;]
Giáo trình Visual Studio .NET 20