Lập kế hoạch kinh doanh điện tử

  • 21 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 21 trang

Nội dung text: Lập kế hoạch kinh doanh điện tử

LOGO
LẬP KẾ HOẠCH KINH
DOANH THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ
Bùi Đức Tuấn
Trưởng phòng Kinh doanh
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB
www.osbholding.com
Nội dung
 Các bước của một kế hoạch kinh doanh
TMĐT
 Xác định mục tiêu kinh doanh TMĐT
 Đo lường lợi ích và chi phí của kinh
doanh TMĐT
 Kế hoạch triển khai
www.osbholding.com
Các bước kế hoạch kinh doanh TMĐT
I. Mục tiêu là gì? Gắn với mục tiêu kinh
doanh chung như thế nào? Các chỉ số
mục tiêu cụ thể ra sao?
II. Đo lường lợi ích và chi phí? Trong các
khoảng thời gian?
III. Kế hoạch triển khai? Danh sách công
việc? Nhân sự? Thời gian thực hiện?
www.osbholding.com
LOGO
Xác định mục tiêu
kinh doanh
www.osbholding.com
Xác định mục tiêu kinh doanh
 Các mục tiêu có thể:
 Tăng doanh số cho thị trường hiện tại?
 Mở ra thị trường mới?
 Phục vụ khách hàng hiện tại tốt hơn?
 Tìm đối tác mới?
 Phối hợp và quản lý các đối tác hiện tại hiệu quả
hơn?
 Tuyển nhân viên tốt hơn?
 Quy mô doanh nghiệp?  Chọn loại ứng dụng
TMĐT
 Rủi ro của dự án TMĐT >< Rủi ro không thực
hiện TMĐT
www.osbholding.com
Xác định mục tiêu kinh doanh
 Các mục tiêu kinh doanh chung của công ty?
 Kinh doanh TMĐT nhằm nâng cao giá trị và tiện ích cho
khách hàng
 TMĐT giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp
 TMĐT có thể giúp Doanh nghiệp trên các khía cạnh:
 Xây dựng thương hiệu
 Khai thác triệt để các chương trình tiếp thị của công ty
 Bán sản phẩm và dịch vụ
 Hiểu về nhu cầu khách hàng tốt hơn
 Nâng cao dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng
 Mua sản phẩm và dịch vụ
 Quản lý mạng lưới cung cấp
 Thực hiện đấu giá
 Xây dựng cộng đồng ảo và cổng thông tin Web
 Thử nghiệm? Mục tiêu?  Triển khai thực tế
www.osbholding.com
LOGO
Đo lường lợi ích và chi
phí kinh doanh TMĐT
www.osbholding.com
Đo lường lợi ích kinh doanh TMĐT
 Lợi ích hữu hình
 Tăng doanh số?
 Giảm chi phí?
 Thời gian giao hàng?
 Lợi ích vô hình:
 Sự hài lòng của khách hàng
 Nhận thức về thương hiệu
 Cần lượng hoá các mục tiêu
 Hài lòng  bao nhiêu khách hàng quay lại mua
hàng?
 Thương hiệu  Khảo sát nhận thức của khách
hàng?
 Lượng hoá lợi ích thành tiền?
www.osbholding.com
Đo lường lợi ích kinh doanh TMĐT
Dự án TMĐT Đo lường lợi ích
Xây dựng thương hiệu Điều tra hoặc thăm dò ý kiến về nhận thức thương hiệu
Trợ giúp các chương trình Thay đổi trong số lượng sản phẩm bán ra
tiếp thị hiện tại
Nâng cao dịch vụ khách hàng Khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng, số lượng những
khách hàng khiếu nại
Giảm chi phí hỗ trợ sau bán Số lượng và loại các hoạt động hỗ trợ (điện thoại, fax, email)
hàng
Nâng cao hiệu quả của mạng Chi phí, chất lượng và thời gian giao hàng
lưới cung cấp
Tổ chức đấu giá Số lượng các đấu giá, người đấu giá, người bán, sản phẩm
được bán, người tham gia, doanh số bán.
Tạo cổng thông tin và cộng Số khách xem, số khách quay lại và thời gian của các lần xem
đồng ảo
www.osbholding.com
Đo lường chi phí kinh doanh TMĐT
 Chi phí phần cứng:
 Các trang thiết bị cụ thể
 Mức độ khấu hao
 Chi phí phần mềm
 Chi phí thiết kế thuê ngoài
 Thiết kế đầu tiên
 Tái thiết kế
 Chi phí nhân sự
 Chi phí duy trì hoạt động
 Có những cách nào để tiết kiệm chi phí
 Thuê ngoài hoàn toàn?
 Phần mềm TMĐT trọn gói?
 Tham gia vào sàn giao dịch TMĐT
www.osbholding.com
LOGO
Kế hoạch Triển khai
www.osbholding.com
Các bước triển khai
1. Xác định phạm vi triển khai
2. Xác định các kết quả cần đạt được
3. Danh sách các công việc cần thực hiện
4. Xác định nguồn lực triển khai
5. Kế hoạch thời gian triển khai
www.osbholding.com
Xác định phạm vi triển khai
 Trang home giới thiệu những thông tin cơ bản
về doanh nghiệp và những đường liên kết đến
các trang khác có các thông tin về sản phẩm
và địa chỉ liên lạc
 Một trang mô tả các sản phẩm của doanh
nghiệp bao gồm cả hình ảnh
 Một trang có thông tin về doanh nghiệp như
lịch sử hình thành, vị trí, tin tức mới, bao gồm
cả những hình ảnh hoạt động.
 Một trang thông tin về địa chỉ liên lạc và một
mẫu online để khách hàng gửi các câu hỏi về
theo email
www.osbholding.com
Lên danh sách kết quả cần đạt được
Triển khai trang
web TMĐT
Trang web Điều kiện nhân
TMĐT lực
Giao diện Nội dung Hạ tầng dịch vụ Khả năng vận hành Khả năng giao tiếp với
trang web TMĐT khách hàng nước ngoài
Khả năng duy trì
Ngôn từ trên HT mạng Máy chủ web nội dung trang web
web
Hình ảnh trên Khả năng duy trì
trang web những dịch vụ web
Cài đặt phần Cài đặt phần
cứng mềm
www.osbholding.com
Lên danh sách công việc thực hiện
Kết quả Nhiệm vụ
Bố cục và giao diện trang web - Xây dựng bố cục và giao diện trang web
Ngôn từ trên trang web - Xây dựng nội dung trên trang web
Hình ảnh trên trang web - Thu thập hình ảnh công ty và các sản phẩm
- Xử lý hình ảnh để đưa lên trang web
Hệ thống mạng - Cài đặt kết nối Internet
Cài đặt phần cứng - Cài đặt phần cứng máy chủ web
Cài đặt phần mềm máy chủ web - Cài đặt phần mềm máy chủ web
Khả năng duy trì nội dung trang web - Cài đặt phần mềm quản lý nội dung trang web
- Thiết lập bộ máy nhân sự đảm bảo duy trì nội dung thông tin
trang web
Khả năng duy trì dịch vụ trang web - Thiết lập bộ máy đảm báo duy trì dịch vụ trang web
Khả năng giao tiếp với khách hàng - Xây dựng quy trình giao tiếp với khách hàng nước ngoài
nước ngoài - Xây dựng các mẫu hội thoại, thư từ liên lạc với khách hàng
nước ngoài
- Thiết lập nhân sự đảm bảo giao tiếp với khách hàng nước
ngoài.
www.osbholding.com
Xác định nguồn lực
Công việc Nguồn nhân lực Kỹ năng cần có
- Xây dựng bố cục và giao diện - Thuê ngoài - Thiết kế trang web
trang web
- Xây dựng nội dung trang web - 1 nhân viên trong công ty – 2 - Khả năng tiếng Anh, hiểu
giờ/ngày, làm việc trong vòng 3 biết về lịch sử công ty,
tháng sản phẩm và dịch vụ.
- Thu thập hình ảnh của công ty - 1 nhân viên của công ty - Chụp hình
và các sản phẩm.
- Xử lý hình ảnh để đưa lên trang - Thuê ngoài - Thiết kế trang web
web
- Kết nối Internet - Thuê ngoài - Mạng dữ liệu
- Cài đặt máy chủ web (phần - Thuê ngoài - Cài đặt phần cứng
cứng)
- Cài đặt phần mềm máy chủ - Thuê ngoài - Cài đặt và chỉnh cấu hình
web máy chủ web
- Cài đặt phần mềm quản lý nội - Thuê ngoài - Quản lý nội dung
dung
www.osbholding.com