Bài 3 kỹ năng thuyết trình

  • 66 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 66 trang

Nội dung text: Bài 3 kỹ năng thuyết trình

Baøi 3
1
I NHỮNG LOẠI HÌNH THUYẾT TRÌNH
1
II CÁC YẾU TỐ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
2
III HOẠCH ĐỊNH BUỔI THUYẾT TRÌNH
IV CHUẨN BỊ NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
Thuyết trình, hay còn gọi là diễn thuyết, là nói
chuyện trước nhiều người về một vấn đề nào đó
một cách có hệ thống.
I NHỮNG LOẠI HÌNH THUYẾT TRÌNH
 Trình baøy baùo caùo khoa hoïc, kinh doanh.
 Huaán luyeän.
 Giôùi thieäu SP môùi cho nhoùm khaùch haøng.
 Trình baøy baùo caùo cuûa nhoùm trong buoåi hoïp
nhoùm.
 Trình baøy ñeà aùn cho ban Giaùm ñoác.
 Khuyeán maõi caùc saûn phaåm vaø dòch vuï coâng ty
cuûa baïn.
4
II CÁC YẾU TỐ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
5
II CÁC YẾU TỐ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
Chuaån bò kyõ
Naém vöõng vaán ñeà seõ trình baøy.
Toå chöùc quaù trình thuyeát trình
6
II CÁC YẾU TỐ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
Trình baøy thoâng tin roõ raøng, hôïp lyù
Hôïp lyù (thoâng tin ñöôïc trình baøy
chaët cheõ, thuyeát phuïc ngöôøi
nghe).
Roõ raøng (söû duïng caùc thí duï ñeå
minh hoïa, giaûi thích, hoã trôï caùc
yù töôûng ñaõ trình baøy).
7
II CÁC YẾU TỐ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
Gaây söï chuù yù cho ngöôøi nghe
Nhieät tình vaø thaønh thöïc.
Söû duïng nhieàu cung caùch
trình baøy.
Khuyeán khích cöû toïa ñaët
caâu hoûi.
8
Who
How What
Where Why
When 9
III HOẠCH ĐỊNH BUỔI THUYẾT TRÌNH
 Xaùc laäp muïc tieâu baùo caùo:
 Cung caáp thoâng tin.
 Höôùng daãn.
 Quaûng baù.
 Cöû toïa:
 Khaùch haøng cuûa coâng ty baïn.
 Ñoàng nghieäp trong coâng ty cuûa baïn.
 Ban laõnh ñaïo.
 Chuaån bò buoåi baùo caùo:
 Nhaäp ñeà.
 Thaân baøi.
 Keát baèng caùch neâu leân haønh ñoäng. 10
(The Oral Presentation Process)
Phân tích
thính giả
Xác định
Thuyết
chủ đề, nội
trình thử
dung
Hoàn chỉnh Phác thảo
bài thuyết bài thuyết
trình trình
11
Trình ñoä VH, chuyên môn, địa vị
xã hội.
Tuoåi taùc, giôùi tính.
GĐ 1: Lyù do hoï ñeán nghe baùo caùo?
PHÂN TÍCH
THÍNH GIẢ Hoï ñaõ bieát gì veà vaán ñeà saép ñöôïc
trình baøy?
Thaùi ñoä cuûa hoï ñoái vôùi baùo caùo
Soá löôïng ngöôøi nghe.
Hãy tưởng tượng bạn đang chuẩn bị cho
buổi thuyết trình. Bạn sẽ đặt những câu hỏi
nào để tìm hiểu thông tin về cử tọa?
13
NHÖÕNG CAÂU HOÛI
ÑEÅ TÌM HIEÅU THOÂNG TIN VEÀ CÖÛ TOÏA
 Soá löôïng ngöôøi nghe döï kieán laø bao nhieâu?
 Tuoåi trung bình laø bao nhieâu? Tyû leä nam, nöõ?
 Ngöôøi nghe ñaõ ñöôïc thoâng baùo ñaày ñuû veà chuû ñeà
baïn trình baøy chöa?
 Ngöôøi nghe töï nguyeän hay ñöôïc yeâu caàu ñeán tham
döï buoåi thuyeát trình?
 Nhöõng ñieåm chung cuûa ngöôøi nghe laø gì?
 Nhöõng ngöôøi naøy coù ñònh kieán khoâng?
 Trình ñoä vaên hoùa cuûa hoï?
 Ngöôøi coù quen bieát vôùi baïn chieám bao nhieâu %?
14
Nên chọn một đề tài phù hợp
với thế mạnh, kiến thức và
kinh nghiệm của bản thân.
Không nên thuyết trình một
vấn đề không nắm vững hoặc
GĐ2: không ngang tầm với bạn.
XÁC ĐỊNH ĐỀ
TÀI, NỘI DUNG
Vận dụng quy tắc ABC để xác
định chính xác chủ đề và nội
dung thuyết trình.
Analyse – Phân tích, so sánh những tên
đề tài có liên quan đến chủ đề cần thuyết
trình => lựa chọn đề tài thích hợp.
Brainstorm: Động não suy nghĩ về nội
dung cần thuyết trình, những điểm cần
nhấn mạnh và nguồn tài liệu cần thiết.
Choose – Lựa chọn: Lựa chọn những
thông tin tốt nhất, thích hợp nhất. Lựa
chọn những nội dung, điểm nhấn quan
trọng nhất, đặc biệt cần lưu ý.
THẢO LUẬN NHÓM
Với đối tượng khán giả
là SV cùng lớp, bạn hãy
xác định chủ đề thuyết
trình, lý giải tại sao
nhóm bạn lại chọn đề tài
đó?
17
IV CHUẨN BỊ NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
TỪ MỘT KHI KHÔNG
BÁO CÁO ĐÃ VIẾT CÓ BÁO CÁO ĐÃ VIẾT
-Thường báo cáo trước cử
tọa. - Tìm kiếm, chuẩn bị số
- Lựa chọn thông tin “nói” liệu/thông tin => cô đọng lại.
phù hợp với người nghe, thời - PV, trao đổi với đồng nghiệp,
lượng. khách hàng.
- Lựa chọn những thông tin - Tổ chức thăm dò ý kiến.
cần nói (ý chính, quan trọng, - Tiếp xúc với các nhà cung cấp
kết luận, kiến nghị, hành để lấy giá cả, quy cách…
động). - Tìm kiếm trên internet.
- Chỉ chọn những số liệu quan - Tìm kiếm thông tin qua nguồn
trọng liên quan đến trọng tâm sơ cấp và thứ cấp (đã học).
của bài thuyết trình.
18
Chữ cái đầu tiên So sánh và đối chiếu
Thứ tự tăng/giảm dần Trình tự thời gian
GĐ 3:
PHÁC THẢO
BÀI THUYẾT TRÌNH
POP (Problem –
Options - Proposal)
Nguyên nhân-Kết quả
Theo không gian Từ tổng quát đến cụ thể
PHẦN MỞ ĐẦU
GĐ 4:
HOÀN THIỆN PHẦN THÂN BÀI
BÀI THUYẾT TRÌNH
PHẦN KẾT LUẬN