Chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

  • 28 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 28 trang

Nội dung text: Chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

Chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp
thương mại
Biên tập bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp
thương mại
Biên tập bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Các tác giả:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Phiên bản trực tuyến:
http://voer.edu.vn/c/53608d72
MỤC LỤC
1. Những khái niệm về chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
2. Nội dung chi phí kinh doanh
3. Phân loại chi phí kinh doanh
4. Vai trò và phạm vi của chi phí kinh doanh
5. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của chi phí kinh doanh
6. Ý nghĩa của việc chi phí kinh doanh
Tham gia đóng góp
1/26
Những khái niệm về chi phí kinh doanh
trong doanh nghiệp thương mại
Những khái niệm về chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
Hoạt động kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là mua và bán hàng hoá nhằm
thu lợi nhuận và thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội khác của doanh nghiệp.
Để thực hiện các mục tiêu của mình doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định.
Các chi phí phát sinh trong từng ngày, từng giờ ở tất cả các giai đoạn khác nhau của quá
trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong một thời kỳ nhất định.
Trước hết là các chi phí phát sinh ở khâu mua hàng, đó là các chi phí vận chuyển hàng
hoá từ nơi mua tới kho của doanh nghiệp, chi phí tiền lương trả cho cán bộ công nhân
viên chuyên trách ở khâu mua và các tạp vụ có liên quan đến khâu mua hàng hoá trong
một thời gian nhất định.
Tiếp đến là chi phí ở khâu dự trữ và tiêu thụ hàng hoá. Các chi phí này bao gồm chi phí
trọn lọc, đóng gói, bảo quản hàng hoá, chi phí vận chuyển hàng hoá từ kho của doanh
nghiệp đến người tiêu dùng, tiền thuê kho bãi tạp vụ, chi phí sử dụng đồ dùng, khấu hao
TSCĐ, quảng cáo và các chi phí có liên quan khác.
Ngoài các chi phí kể trên là các chi phí có liên quan đến quản lý doanh nghiệp thương
mại. Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp còn phải thực hiện các nghiệp vụ
kinh tế khác như đầu tư liên doanh, liên kết, nhượng bán,thanh lý TSCĐ, mua bán chứng
khoán, đầu tư vào hệ thống tín dụng nhằm thu lợi, bảo toàn vốn kinh doanh ... Các hoạt
động kinh tế cũng đòi hỏi doanh nghiệp thương mại phải phải bỏ ra những khoản chi
phí nhất định trong kỳ, các khoản chi phí này sẽ được bù đắp bằng các hoạt động kinh
tế của doanh nghiệp thương mại trrong kỳ.
Như vậy từ góc độ doanh nghiệp có thể thấy rằng chi phí kinh doanh của doanh nghiệp
thương mại là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để thực hiện các mục tiêu
kinh tế xã hội của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Các chi phí phát sinh từ
khâu mua vào dự trữ đến khâu bán ra và các chi phí có liên quan đến đầu tư vốn ra ngoài
và được bù đắp bằng thu nhập hoặc doanh thu kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
trong kỳ đó.
Trong nền kinh tế thị trường các chi phí đã nêu ở trên đều biểu hiện bằng tiền, vì vậy
có thể nói rằng chi phí của doanh nghiệp thương mại được biểu hiện bằng tiền của toàn
bộ những hao phí vật chất sức lao động liên quan đến quá trình hoạt động kinh tế của
2/26
doanh nghiệp thương mại trong một thời kỳ nhất định, đồng thời được bù đắp thu nhập
hoặc doanh thu kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.
Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp được biểu hiện hao phí sức lao động cá biệt của
doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, nó là căn cứ để xác định số tiền phải bù đắp
thu nhập của doanh nghiệp trong thời kỳ đó. Mặt khác do trong quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời nhất định có nhiều loại chi phí phát
sinh không phục phụ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong kỳ và đồng thời cũng
không được bù đắp bằng doanh thu hoặc thu nhập của doanh nghiệp trong thơì kỳ đó. Vì
vậy nhà quản trị doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp
để có những biện pháp quản lý chi phí kinh doanh một cách thích hợp, cụ thể với từng
khoản mục chi phí.
3/26
Nội dung chi phí kinh doanh
Nội dung chi phí kinh doanh
Chi phí kinh doanh thể hiện qua 10 nội dung sau đây:
Chi phí vận chuyển hàng hoá.
Là những chi phí phát sinh trong toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hoá từ lúc mua vào
đến lúc bán ra. Chi phí này bao gồm cước phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ, khuân vác và
vận tải.
- Cước vận chuyển là số tiền thanh toán về vận chuyển hàng hoá thuê ngoài và toàn bộ
chi phí tiền lương, bảo hhiểm xã hội, khấu hao TSCĐ, xăng dầu ...cho phương tiện vận
chuyển chuyên dùng của doanh nghiệp. Do mỗi loại phương tiện có giá cước phí khác
nhau nên các khoản chi phí này phải tính riêng cho từng phương tiện.
Trong trường hợp đi thuê các đơn vị ngoài vận chuyển, khoản tiền trả cho các chủ
phương tiện như sau:
Cước phí Độ dài quãng Cước giá,
Khối lượng hàng hoá phải
vận = x đường vận chuyển x đơn giá Tấn/
tính cước vận chuyển(Tấn)
chuyển (Km) Km
Khối lượng hàng hoá phải tính cước vận chuyển =
Khối lượng hàng hoá vận chuyển thực tế
1- Tỷ lệ cước phí khống
=
Khối lượng hàng hoá cần vận chuyển thực tế
Hệ số sử dụng trọng tải
Hệ số bao bì =
Trọng lượng hàng hoá có bao bì
Trọng lượng hàng hoá không có bao bì
Hệ số tính cước =
4/26
Trọng tải phương tiện
Trọng lượng hàng hoá cần vận chuyển
- Tiền bốc dỡ, bốc vác là khoản chi phí để thuê công nhân để bốc dỡ, khuân vác hàng
hoá lên hoặc xuống các phương tiện vân tải hoặc từ các phương tiện vận tải vào kho của
doanh nghiệp hoặc ngược lại, kể cả thuê phương tiện bốc dỡ.
- Tạp phí vận tải là tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hoá ,
bao gồm các khoản chi phí như chi phí thuê kho, thuê bãi tạm thời, tiền qua đò, qua cầu,
qua phà và các khoản chi phí cần thiết để bảo quản hàng hoá trong quá trình vận chuyển,
tiền sửa chữa cầu đường để giảm chi phí bốc vác.
Nhìn chung trong quá trình hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại thì
chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng tương đối lớn, đặc biệt là thương mại bán buôn.
Chi phí khấu hao TSCĐ.
Là khoản tiền trích ra do TSCĐ bị hao mòn, trong quá trình sử dụng và tái sản xuất vốn
cố định của đơn vị theo đặc điểm của hình thành và sử dụng quỹ khấu hao. Chi phí này
có thể được phân loại như nhau:
- Tiền khấu hao cơ bản: Dùng để đổi mới TSCĐ.
- Tiền khấu hao sửa chữa lớn: Dùng để khôi phục lại giá trị hao mòn TSCĐ
Cách xác định chi phí khấu hao TSCĐ phải thực hiện theo quyết định số 1062 TC/QĐ -
CSTS ban hành ngày 14/11/1996 của bộ trưởng Bộ trưởng Bộ tài chính về ban hành chế
độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
- Khi xác định chi phí khấu hao TSCĐ phải chú ý đến những vấn
- Thời gian trích khấu hao được xác định dựa vào 4nhân tố sau
+ tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế.
+ Hiện trạng TSCĐ.
+ Mục đích và hiệu suất sử dụng ước tính của TSCĐ.
+ Đúng với khung thời gian sử dụng TSCĐ của nhà nước.
- Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian khấu hao TSCĐ dìa hơn hay ngắn
hơn so với quy định của nhà nước thì doanh nghiệp phải lập biên bản nêu rõ các căn cứ
5/26
để xác định thời gian sử dụng TSCĐvà trình độ tài chính xem xét quyết định. Phương
pháp trính khấu hao TSCĐ.
- TSCĐ trong doanh nghiệp được trính khấu hao theo phương pháp đường thẳng nội
dung như sau:
+ Căn cứ quyết định trong chế độ này doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của
TSCĐ và đăng ký với cơ quan tài chính trực tiếp quản lý.
Xác định khấu hao trung bình hàng năm cho TSCĐ theo công thức sau:
Mức khấu hao Trung bình Hàng năm =
Nguyên giá TSCĐ
Thời gian sử dụng
= Nguyên giá TSCĐ x Tỉ lệ khấu hao
Doanh nghiệp được phép lấy tròn số đến con số hàng đơn vị chop mức tính khấu hao
trung bình hàng năm chia cho 12 tháng.
Trường hợp thời gian sử dùng thay nguyên giá của TSCĐ thay đổi, doanh nghiệp phải
xác định lại mức tính khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách lấy giá trị còn lại trên
sổ kế toán chia cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại ( được
xác định là chêch lệch giữa thời gian sử dụng đã đă ký trừ thời gian đã sử dụng của tài
sản ).
Mọi TSCĐ của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải
trích khấu hao mức tính khấu hao của TSCĐ được hoạch toán vào chi phí kinh doanh
trong kỳ. Những tài sản không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải tính
khấu hao.
-TSCĐ không cần dùng, chưa cần dùng đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền
cho phép doanh nghiệp cất giữ, bảo quản.
- TSCĐ thuộc dự trữ nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý và giữ hộ.
- TSCĐ phục phụ hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như nhà trẻ, CLB, nhà truyền
thống, nhà ăn ... tài sản của các đơn vị, xí nghiệp quốc phòng , ( trừ những đơn vị hoạch
toán kinh tế )...
- TSCĐ khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp không được
tính và trích khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động
6/26
kinh doanh. Đối với những TSCĐ chưa khấu hao hết đã hỏng thì doanh nghiệp phải xác
định nguyên nhân, quy trách nhiệm đền bù, đòi bồi thường thiệt hại và sử lý tổn thất
theo quy định hiện hành. Đối với TSCĐ đang chờ quyết định thanh lý tính từ thời điểm
TSCĐ ngừng tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thôi trích khấu
hao theo quy định hiện hành.
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ nhằm khôi phục năng lực của tài sản thì chi phí sửa chữa
thực tế hoạch toán vào chi phí kinh doanh trong năm. Nếu chi phí sửa chữa một lần quá
lớn thì được phân bổ cho năm sau. Đối với TSCĐ đặc thù thì việc sửa chữa lớn có tính
chất chu kỳ thì doanh nghiệp trích trước chi phí sửa chữa lớn vào chi phí kinh doanh
trên cở sở dự toán, chi phí sửa chữa lớn của doanh nghiệp sau khi có ý kiến thoả thuận
của cơ quan quản lý vốn và tài sản bằng văn bản. Nếu tính trước thấp hơn số thực chi thì
được hoạch toán thêm số chênh lệch về chi phí nếu cao hơn thì hạch toán giảm chi phí
trong năm.
Chi phí vật liệu bao bì.
Là các khoản chi phí phục vụ cho việc gìn giữ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, như chi phí
vật liệu đóng gói sản phẩm hàng hoá, chi phí vật liệu nhiên liệu cho bảo quản bốc vác
vận truyển hàng hoá trong quá trình tiêu thụ...
Chi phí chọn lọc đóng gói bao bì là khoản tiền trả công lao động, mua sắm vật liệu dùng
để phục vụ cho việc chọn lọc đóng gói hàng hoá, đảm bảo phục vụ yêu cầu bán ra và
văn minh thương mại .
Chi phí sử dụng đồ dùng.
Là chi phí về công cụ đồ dùng phục vụ cho quá trình tiêu thụ hàng hoá như dụng cụ đo
lường, phương tiện tính toán làm việc.
Công cụ dụng cụ là những là những công cụ có giá trị thấp hơn 500.000đ và thời gian
sử dụng không quá 1năm.
Tuỳ theo giá trị của công cụ dụng cụ mà khi đưa vào sử dụng có thể đưa 50%giá trị vào
chi phí kinh doanh, phần còn lại tính vào chi phí thanh lý. Để chi phí kinh doanh trong
kỳ không bị biến đổi một cách đột ngột doanh nghiệp có thể phân bổ dần cho từng thời
kỳ theo khả năng chi phí có thể chịu được.
Chi phí công cụ dụng Giá trị công cụ dụng cụ Tỷ lệ phân bổ dụng cụ,
= x
cụ lao động đã xuất dùng công cụ lao động
7/26
Chi phí hao hụt hàng hoá trong định mức
Là các chi phí phát sinhvề hao hụt tự nhiên của hàng hoá kinh doanh có điều kiện tự
nhiên và tính chất hóa lýcủa hàng hoá gây ra trongg quá trình vận chuyển bảo quản và
tiêu thụ chúng.
Chi phí hao hụt hàng hoá Mức lưu chuyển hàng Định mức tỷ lệ hao
= x
trong định mức hoá có hao hụt hụt hàng hoá
Chi phí về lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương
Chi phí về lương của doanh nghiệp bao gồm các khoản tiền lương tiền công và các
khoản phụ cấp có tính lương phải trả cho người lao động tham gia vào hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp. Việc xác định chi phí tiền lương trên cơ sở có định mức lao
động có đơn giá tiền lươngg và thực hiện lập quỹ theo nguyên tắc :
-Nếu doanh nghiệp kinh doanh chưa có lãi, chưa bảo toàn vốn thì tổng quỹ lương doanh
nghiệp được phép tính và không vượt chi quá quỹ lương cơ bản:
+ Số lượng lao động thực tế tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .
+ Hệ số và mức lương cấp bậc lương theo hợp đồng, hệ số và mức pphụ cấp lương theo
quy định của nhà nước.
- Nếu doanh nghiệp kinh doanh có lãi đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cao, đóng
góp cho ngân sách nhà nước lớn thì kinh doanh được phép tính vào chi quỹ lương tương
xứng với hiệu quả kinh doanh nhưng phải đảm bảo các điều kiện:
+ Bảo toàn được vốn hoặc xin giảm các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.
+ Tốc đọ tăng chi quỹ lương phải thấp hơn tốc đọ tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà
nước trích theo số trung bình cộng hai thời điểm ngày 1 tháng 1 và ngày 31 tháng 12
cùng năm.
Doanh nghiệp không được sử dụng quỹ lương vào mục đích khác ngoài việc chi trả tiền
lương, tiền công gắn với kết quả lao động.
Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế và kinh phí công đoàn.
Cán bộ công nhân viên ngoài tiền lương, còn được hưởng các khoản phụ cấp thuộc phúc
lợi xã hội trong đó có bảo hiểm y tế, bảo hểm xã hội.
8/26
-Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành bằng cách tính tỷ lệ quy định trên tổng số quỹ
lương cấp bậc và các khoản phụ câps của công nhân viên thực tế phát sinh trong tháng.
Theo chế độ hiện hành, tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội 20% trong đó 15% được tính vào
chi phí kinh doanh 5% còn lại do người lao động đóng góp và được tính trừ vào lương
tháng. Quỹ này được chi tiêu vào các trường hợp ốm đau, thải ssản, tai nạn lao động,
bệch nghề nghiệp...
-Quy bảo hiểm y tế được sử dụng để trả các khoản tiền khám chữa bệnh, viện phí thuốc
thang... cho người lao động trong thời gian ốm đau, sinh đẻ. Quỹ này được hình thành
bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương của công nhân viên thực tế
phát sinh trong tháng. Tỷ lệ trích bảo hiểm ytế theo quy định hiện hành là 3% trong đó
tính 2% vào chi phí kinh doanh và 1% trừ vào tiền lương hoặc thu nhập của cán bộ công
nhân viên.
Hoa hồng mua và hoa hồng bán.
- Hoa hồng mua là khoản tiền mà daonh nghiệp trả cho các đơn vị được uỷ thác mua
hoặc nhập khẩu hàng hoá tính theo tỷ lệ % trên doanh số mua,uỷ thác .
- Hoa hồng đại lý là số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho cá nhân, doanh nghiệp do việc
bán hàng đại lý cho doanh nghiệp.
Các khoản chi phí bằng tiền khác.
- chi phí về nguyên liệu, điện nước là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả việc sử dụng
điện, nước để phục phụ cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- chi phí quét dọn vệ sinh
- chi phí tuyên truyền quảng cáo
- chi phí tuyển dụng đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng...
- chi phí bảo hành hàng hoá, sản phẩm.
- Các khoản chi mua và trả tiền sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng phát minh sáng chế...
- Các khoản chi phí khác như chi phí mua sổ sách, tài liệu, báo chí, tiếp tân,..
Chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Là toàn bộ chi phí gián tiếp phục phụ cho quá trình lưu truyển hàng hoá, bao gồm:
9/26
- Lương gián tiếp kinh doanh là lương trả cho cán bộ công nhân viên nbộ phận hành
chính.
- Chi phí vật liệu quản lý như giấy bút, công cụ đồ dùng trong công việc quản lý.
- Chi phí khấu hao TSCĐ.
- Chi phí dự phòng như dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thu khó đòi
- Chi phí dịch vụ mua ngôài để thanh toán các dịch vụ mua ngoài như tiền điện thoại,
nước, điện thoại ...
- Chi phí bằng tiền khác là khoản chi cho tiếp khách, bảo vệ đào tạo lãi vay ...
10/26
Phân loại chi phí kinh doanh
Phân loại chi phí kinh doanh
- Tuỳ theo mục tiêu của quản lý mà có cánh phân loại chi phí khác nhau
Phân loại chi phí kinh doanh theo tính chất của các khoản chi phí phát sinh.
- Tiền lương trả cho người lao động trong doanh nghiệp.
-tiền về cung cấp dịch vụ, lao vụ cho các nghành kinh tế khác nhau .
- Hao phí vật tư doanh nghiệp thương mại bao gồm các khoản tiền khấu hao TSCĐ, hao
phí nguyên liệu, vật liệu bao gói, bảo quản.
- Hoa hụt hàng hoá là khoản chi phí phát sinh về hao hụt tự nhiên của hàng hoá kinh
doanh do điều kiện tự nhiên và tính chất lý hoá trong quá trình bảo quản, vận chuyển,
tiêu thụ hàng hoá.
- Các khoản chi phí khác.
Phân loại chi phí kinh doanh nghiệp theo nội dung kinh tế của chi phí.
-Chi phí vận chuyển hàng hoá.
-Chi phí về thu mua, bảo quản và tiêu thụ hàng hoá. Thuộc nhóm này gồm:
+ Tiền lương và các khoản bảo hiểm.
+ Tiền thuê nhà cửa, công cụ lao động dùng cho mua bán và quản lý hàng hoá.
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ.
+ Trừ dần công cụ nhỏ.
+ Chi phí phân loại bao bì, đóng gói hàng hoá và bảo quản hàng hoá.
+ Chi phí về nguyên liệu, vật liệu, điện nước...
+ Chi phí quảng cáo.
+ Chi phí đạo tạo cán bộ ngắn hạn.
11/26
+ chi phí bảo hành sản phẩm hàng hoá.
+ Chi phí hoa hồng trả cho các đại lý
+ Các chi phí khác.
+ Hao hụt tự nhiên
+ Chi phí quản lý hành chính doanh nghiệp như lương, phụ cấp khấu hao TSCĐ...
Phân loại chi phí kinh doanh theo yêu cầu quản lý tài chính và hoạch toán.
- Chi phí mua hàng.
- Chi phí bán hàng bao gồm:
+ Chi phí nhân viên bán hàng .
+ Chi phí vật liệu bao bì.
+ Chi phí dụng cụ đồ dùng phục vụ bán hàng.
+ Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản hàng hoá.
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài.
+ Các chi phí khác.
-Chi phí quản lý doanh nghiệp, bao gồm.
+ Chi phí nhân viên quản lý.
+ Chi phí vật liệu quản lý .
+ Chi phí đồ dùng văn phòng.
+ Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận quản lý chung.
+ Thuế, phí và lệ phí.
+ Chi phí về dịch vụ mua ngoài.
+ Các chi phí bằng tiền khác.
12/26
Chi phí quản lý doanh nghiệp là bộ phận chi phí gián tiếp nằm trong chi phí kinh doanh
của doanh nghiệp thương mại.
Phân loại chi phí kinh doanh theo tính chất biến đổi của chi phí so với mức lưu
chuyển hàng hoá.
-Chi phí cố định là những khoản chi phí phát sinh trong kỳ không thay đổi hoặc thay
đổi không đáng kể khi mức lưu chuyển hàng hoá của doanh nghiệp thương mại thay
đổi. Chi phí này bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định, tièn thuê kho hàng, cửa hàng
trong một thời kỳ, lương cán bộ gián tiếp.
-Chi phí biến đổi là những khoản chi phí thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của mức lưu
chuyển hàng hoá. Thuộc nhóm này bao gồm chi phí về bao bì vật liệu đóng gói, lương
cán bộ trực tiếp, lương khoán thu nhập, chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí vận chuyển
bảo quản.
-Ngoài những cách phân loại chi phí kinh doanh đã nêu, doanh nghiệp có thể tiến hành
phân loại theo những tiêu thức khác nhau như chi phí trực tiếp, gián tiếp, chi phí định
mức , chi phí thực tế ...
13/26
Vai trò và phạm vi của chi phí kinh doanh
Vai trò và phạm vi của chi phí kinh doanh
Phạm vi :
Về mặt lý luận chung, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại sẽ được bù đắp
từ doanh thu hoặc từ thu nhập của doanh nghiệp trong kỳ.Vì vậy về nguyên tắc tất cả các
chi phí phát sinh trong kỳ được bù đắp từ nguồn vốn khác đều không phải là chi phí kinh
doanh của doanh nghiệp, hơn nữa chi phí kinh doanh chỉ phục vụ sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp trong kỳ nên tất cả các chi phí phát sinh khác trong kỳ không trực tiếp
hoặc gián tiếp phục vụ kinh doanh của kỳ đoá không phải là chi phí kinh doanh.
Theo thông tư số 76TC/ TCDN ban hành ngày 15/11/1996 của bộ tài chính hướng dẫn
theo chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ tại các doanh
nghiệp nhà nước thì không được tính vào chi phí kinh doanh những khoản mục sau:
Trước hết là : Chi phí đầu tư dài hạn của doanh nghiệp thương mại, chi phí đầu tư dài
hạn là những khoản chi phí phát sinh cần thiết để tạo ra các yếu tố của quá trình kinh
doanh của doanh nghiệp thương mại theo kế hoạch đầu tư dài hạn nhằm phục vụ cho
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong một thời gian dài. Nhóm chi
phí này bao gồm các khoản đầu tư dây dựng cơ bản, các khoản chi phí để hình thành tài
sản lưu động cần thiết ban đầu, chi phí mua sắm tài sản TSCĐ, bổ xung TSCĐ Cần thiết,
chi phí đào tạo dài hạn cho cán bộ quản lý kỹ thuật, nhân công chi phí nghiên cứu khoa
học...Nhóm chi phí này được bù đắp từ nguồn vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, vì
vậy chúng không thuộc chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong kỳ.
Thứ hai là: Các khoản chi phí về phúc lợi xã hội của doanh nghiệp bao gồm chi phí về
học tập, văn hoá, thể thao, y tế, vệ sinh chi tham quan nghỉ mát, chhi cho nhà ăn, nhà
trẻ, tiền thưởng, trợ cấp...Các khoản này cũng không được tính vào chi phí kinh doanh
bởi vì nguồn bù đắp chủ yếu lấy từ các quỹ chuyên dùng của doanh nghiệp và sự đóng
góp của các tổ chức, quần chúng xã hội.
Thứ ba là : Các khoản thua lỗ, thiệt hại do chủ quan của doanh nghiệp gây ra hoặc khách
quan đưa lại đã được nhà nước và cơ quan bảo hiểm thanh toán bồi dưỡng, các khoản
chi phí trong kỳ do nguồn kinh phí khác tài trợ. Các khoản tiền nộp khác vi phạm hợp
đồng kinh tế hoặc luật hành chính. Nhưng đối với các doanh nghiệp nhà nước, nhà nước
không khống chế định mức chi phí đối với một số loại chi phí như chi phí tiếp tân, giao
dịch đối ngoại ... chi phí giao dịch do hội đồng quản trị quyết định mức chi cụ thể. Đối
vơí các doanh nghiệp độc lập giám đốc doanh nghiệp phải thoả thuận với cơ quan quản
lý vốn và tài sản bằng văn bản trước khi ban hành quy chế và định mức chi tiêu. Các
14/26
khoản chi này cần có chứng từ hợp lệ gắn với kết quả kinh doanh và không được vượt
quá mức khống chế tối đa quy định dưới đây:
Doanh thu đến 5tỷ đồng mức chi thực tế không quá 5% số doanh thu phần doanh thu
trên 5 - 10 tỷ đồng thì được cho thêm không quá 2%trên số doanh thu tăng thêm.
Phần doanh thu từ 10 - 50 tỷ đồng thì được chi thêm không quá 1% trên số doanh thu
tăng thêm.
Phần doanh thu từ 50 -100 tỷ đồng thì được chi thêm không quá 0,5% trên số doanh thu
tăng thêm. Phần doanh thu 100 - 500 tỷ đồng thì được chi thêm không quá 0,1% trên số
doanh thu tăng thêm.
Đối với các đơn vị kinh doanh thương mại, mức khống chế nêu trên được xác định trên
cơ sở chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng hoá bán ra.
Các khoản chi sai hoặc không có tên, địa chỉ chữ ký của người nhận tiền htì phải thu hồi
và nộp vào ngân sách nhà nước. Tuỳ mức độ sai phạm người duyệt chi phải bồi thường,
chịu tránh nhiệm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Vai trò
Chi phí kinh doanh có vai trò hết sức quan trọng trong doanh nghiệp thương mại, nó
ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh tới sự tồn tại của doanh nghiệp trên
thương trường. Đay là những chi phí cần thiết để thực hiện quá trình lưu chuyển hàng
hoá từ nơi mua đến nơi bán.
Thực hiện tốt kế hoạch chi phí kinh doanh thương mại là cơ sở dịch vụ cho doanh nghiệp
thực hiện tốt kế hoạch lưu chuyển hàng hoá. Trong đó kế hoạnh chi phí kinh doanh
thương mại được lập trên cơ sở kế hoạch lưu chuyển hàng hoá có tốt hay không phụ
thuộc vào việc tổ chức thực hiện kế hoạch chi phí kinh doanh.
Trong doanh nghiệp thương mại, chi phí kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp,
phản ảnh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đây là một trong những căn cứ cơ bản nhất để đánh giá hoạt động giữa các kỳ với nhau
hoặc với các đơn vị cùng ngành khác, biểu hiện của trình độ quản lý chi phí kinh doanh
là các khai thác biểu hiện dõ nét của việc khai thác trình độ tổ chức quản lý kinh doanh,
sự áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như áp dụng phương tiện và các hình thức vận
chuyển tiến bộ, chế độ hoạch toán...hướng đến mục tiêu tiết kiệm chi phí kinh doanh mà
vẫn đạt được kết quả mong muốn.
15/26
Như vậy, chi phí kinh doanh có vai trò quan trọng và công tác quản lý chi phí kinh doanh
thực sự là một môn khoa học, chi phí kinh doanh là đòn bẩy là động lực kinh tế quan
trọng.
16/26
Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của chi phí kinh
doanh
Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của chi phí kinh doanh
Trong hoạt động kinh doanh người ta thường sử dụng các chỉ tiêu chi phí để đánh giá
việc sử dụng quản lý các chi phí cũng như hoạch toán chi phí cho lợi nhuận.
Để xác định hệ thống chỉ tiêu chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại phải căn
cứ vào tình hình đặc điểm của sản xuất kinh doanh, chế độ quản lý tài chính của nhà
nước, ngành hoặc của chính doanh nghiệp thương mại trong từng thời kỳ cụ thể. Tuỳ
thuộc vào mục tiêu quản lý kinh tế, tài chính quản lý chi phí của doanh nghiệp, hệ thống
chỉ tiêu kế hoạch chi phí của doanh nghiệp có thể rộng hẹp khác nhau nhưng nhìn chung
gồm 6 chỉ tiêu sau.
Tổng mức chi phí kinh doanh.
Tổng mức chi phí kinh doanh là chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh toàn bộ chi phí kinh doanh
phân bố cho khối lượng hàng hoá và dịch vụ sẽ được thực hiện trong kỳ kế hoạch tới
của doanh nghiệp.
Chỉ tiêu này có thể được tính bằng một số phương pháp sau
- Dự tính theo tỷlệ ( % )trên tổng số thu nhập của doanh nghiệp thương mại trong kỳ kế
hoạch, từ đó tính ra tổng mức chi phí kinh doanh.
- Do nhu cầu về nghiên cứu thị trường, quảng cáo và các chi phí hỗ trợ marketing và
phát triển hoặc do những đặc điểm khác nhau của từng loại chi phí kinh doanh trong
thời kỳ kế hoạch, doanh nghiệp có thể lập hoặc cần thiết lập kế hoạch chi tiết cho từng
bộ phận chủ yếu của chi phí kinh doanh trong kỳ kế hoạch, sau đó tổng hợp lại sẽ có chỉ
tiêu tổng mức chi phí kinh doanh của kỳ kế hoạch.
Để xác định cácchỉ tiêu chi phí theo từng khoản mục cụ thể doanh nghiệp có thể sử dụng
những phương pháp thích hợp như thông quy kinh nghiệp tỷ lệ % trên doanh thu.
Chỉ tiêu tổng mức chi phí kinh doanh mới chỉ phản ánh quy mô tiêu dùng vật chất trên
vốn và sức lao động để phục vụ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại,
nhưng không phản ánh trình độ sử dụng các loại chi phí kinh doanh và cũng không phản
ánh được chất lượng của công tác quản lý chi phí kinh doanh trong kỳ nên cần phải sử
dụng chỉ tiêu tỷ suất chi phí.
17/26
Tỷ suất chi phí kinh doanh.
Chỉ tiêu này được xác định bằng tỷ lệ % giữa chi phí kinh doanh với doanh thu kinh
doanh của doanh nghiệp trong kỳ.
Gọi F´là tỷ suất chi phí kinh doanh, F là tổng mức chi phí kinh doanh, M là tổng doanh
thu của doanh nghiệp thương mại ta có.
F´=
F
M
Công thức trên phản ánh cứ một đồng lưu chuyển hàng hoá của doanh nghiệp đạt được
trong kỳ thì sẽ mất bao nhiêu đồng chi phí. Vì vậy có thể sử dụng nó để phân tích so
sánh trình độ quản lý chi phí kinh doanh giữa các kỳcủa doanh nghiệp hoặc giữa các
doanh nghiệp cùng loại rtoing cùng thời kỳ.
Mức độ hạ thấp chi phí kinh doanh
Mức độ hạ thấp chi phí kinh doanh là chỉ tiêu tương đối phản ánh tình hình và kết quả
hạ thấp chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Nếu ta có ∆F´là mức độ hạ thấp
chi phí kinh doanh, F´1 là tỷ suất chi phí kinh doanh kỳ so sánh,
F´0 là tỷ suất chi phí kinh doanh kỳ gốc
∆F´ = F´1 - F´0
Tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà chọn kỳ so sánh và kỳ gốc cho phù hợp.
Tốc độ giảm chi phí kinh doanh.
Chỉ tiêu này phản ảnh tốc độ giảm chi phí kinh doanh nhanh hay chậm giữa hai doanh
nghiệp cùng loại trong một thời kỳ hay giữa hai kỳ trong một doanh nghiệp.
Tốc độ giảm chi phí kinh doanh là tỷ lệ % của mức độ giảm tỷ suất chi phí kinh doanh
với tỷ suất chi phí kinh doanh kỳ gốc.
Gọi T F´Là tốc độ giảm chi phí kinh doanh ta có;
∆F´
T F´ = ------ (∆F´và F´0 đã biết )
18/26