C# kế thừa đa hình

  • 42 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 42 trang

Nội dung text: C# kế thừa đa hình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
HOCLAPTRINHWEB.COM 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Bài 5: Tính thừa kế và Đa hình
• Tính thừa kế (Inheritance)
• Lớp trừu tượng (Abstract)
• Lớp niêm phong (Sealed)
• Tính đa hình của lớp (Polymorphism)
- 8 tiết -
HOCLAPTRINHWEB.COM 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Tính thừa kế (Inheritance)
• Khái niệm
• Xây dựng lớp kế thừa
HOCLAPTRINHWEB.COM 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Khái niệm
• Tính thừa kế là một khái niệm nền tảng cho
phép tái sử dụng mã lệnh đang tồn tại và điều
này giúp tiết kiệm được thời gian trong việc
lập trình
• Các class có thể thừa kế từ class khác. Class
mới được gọi là class được dẫn xuất (hay còn
gọi là class con) sẽ được quyền truy xuất đến
tất cả các thành viên dữ liệu và các phương
thức không được biểu thị private của class cơ
sở (hay còn gọi là class cha)
HOCLAPTRINHWEB.COM 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp kế thừa
• Cú pháp:
Tên_class_con : Tên_class_cơ_sở
• Ví dụ 1:
 Xét class cơ sở với khai báo như sau:
HOCLAPTRINHWEB.COM 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp kế thừa
• Ví dụ 1:
 Xét class được dẫn xuất từ class cơ sở với khai báo
như sau:
HOCLAPTRINHWEB.COM 6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp kế thừa
• Ví dụ 1:
 Kết quả xuất ra màn hình khi thực thi ví dụ trên:
HOCLAPTRINHWEB.COM 7
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp kế thừa
• Ví dụ 2:
 Xét class cơ sở với khai báo như sau:
HOCLAPTRINHWEB.COM 8
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp kế thừa
• Ví dụ 2:
 Xét hai class được dẫn xuất từ class cơ sở với khai báo
như sau:
HOCLAPTRINHWEB.COM 9
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp kế thừa
• Ví dụ 2:
 Đoạn lệnh khai báo và khởi tạo đối tượng như sau:
HOCLAPTRINHWEB.COM 10
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp kế thừa
• Ví dụ 2:
 Kết quả xuất ra màn hình khi thực thi đoạn lệnh trên:
HOCLAPTRINHWEB.COM 11
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Lớp trừu tượng (Abstract)
• Khái niệm
• Xây dựng lớp trừu tượng
HOCLAPTRINHWEB.COM 12
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Khái niệm
• class trừu tượng thực chất là class cơ sở
(base class) mà các class khác có thể được
dẫn xuất từ nó.
• Các class không phải là class trừu tượng
(non-abstract class) được gọi là lớp cụ thể
(concrete class)
• class trừu tượng có thể có cả hai loại
phương thức: phương thức trừu tượng và
phương thức cụ thể.
• Một kiểu được dẫn xuất từ một lớp cơ sở
trừu tượng thừa kế tất cả các thành viên kiểu
cơ sở bao gồm sự thực thi mọi phương thức
HOCLAPTRINHWEB.COM 13
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Khái niệm
• Khi nào thì sử dụng class trừu tượng?
 Nếu muốn tạo các class mà các class này sẽ chỉ là
các class cơ sở, và không muốn bất cứ ai tạo các đối
tượng của các kiểu class này.
 Class trừu tượng thường được dùng để biểu thị rằng
nó là class không đầy đủ và rằng nó được dự định sẽ
chỉ được dùng như là một class cơ sở.
HOCLAPTRINHWEB.COM 14
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp trừu tượng
• Cú pháp:
abstract class tên_class
{
// Các thành viên của class trừu tượng.
}
• Ví dụ 1:
 Xét class trừu tượng được khai báo như sau:
HOCLAPTRINHWEB.COM 15
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp trừu tượng
HOCLAPTRINHWEB.COM 16
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp trừu tượng
• Ví dụ 1:
 Kết quả được xuất ra màn hình:
HOCLAPTRINHWEB.COM 17
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp trừu tượng
• Ví dụ 2:
 Xét lớp trừu tượng và lớp dẫn xuất được khai báo như
sau:
HOCLAPTRINHWEB.COM 18
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp trừu tượng
• Ví dụ 2:
 Xét đoạn lệnh khai báo và gọi thực thi như sau:
HOCLAPTRINHWEB.COM 19
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRUNG TÂM TIN HỌC
Xây dựng lớp trừu tượng
• Ví dụ 2:
 Kết quả xuất ra màn hình:
HOCLAPTRINHWEB.COM 20