Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng firewall trên nền linux

  • 90 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 90 trang

Nội dung text: Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng firewall trên nền linux

Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
LỜI CẢM ƠN
Để có được đồ án này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô
giáo trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nói chung, khoa Công nghệ thông
tin, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam ( P.F.I.E.V ) nói riêng,
những người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu
trong 5 năm học vừa qua.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn, Thạc sỹ - Giảng viên chính
Đỗ Văn Uy, bộ môn Công nghệ phần mềm, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại
học Bách Khoa Hà Nội đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và cung cấp cho em nhiều
kiến thức cũng như tài liệu quý trong suốt quá trình làm đồ án. Nhờ sự giúp đỡ của
thầy em mới có thể hoàn thành được đồ án này.
Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, các anh, cùng các bạn đồng nghiệp
tại phòng giải pháp phần mềm hệ thống và bảo mật, công ty phát triển phần mềm
và hỗ trợ công nghệ bộ quốc phòng – Misoft, những người đã tạo điều kiện về cơ sở
vật chất, phương tiện làm việc cũng như truyền đạt những kinh nghiệm qúy báu cho
em trong thời gian thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp tại đây.
Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, những người luôn ở bên tôi và cho
tôi những sự động viên lớn lao trong thời gian thực hiện đồ án này.
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 1
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN...............................................................................................................1
Chương 1 : TỔNG QUAN AN TOÀN AN NINH MẠNG.........................................7
I. Tình hình thực tế ......................................................................................................8
II. Mô hình mạng..........................................................................................................9
III. Các mục tiêu cần bảo vệ.......................................................................................17
IV. Tấn công trên mạng và các chiến lược bảo vệ.....................................................18
Chương 2 : INTERNET FIREWALL.......................................................................29
I. Khái niệm ...............................................................................................................30
II. Các chức năng cơ bản của Firewall......................................................................32
III. Kiến trúc Firewall.................................................................................................38
IV. Bảo dưỡng Firewall..............................................................................................44
Chương 3 : HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX......................................................................46
I. Tổng quan hệ điều hành Linux...............................................................................47
II. Kết nối mạng trong Linux.....................................................................................51
III. IPTables................................................................................................................54
Chương 4 : XÂY DỰNG HỆ THỐNG BKWALL..................................................60
I. Tổng quan về hệ thống BKWall.............................................................................61
II. Mô hình và đặc tả chức năng hệ thống BKWall...................................................63
III. Phân tích thiết kế hệ thống BKWall ...................................................................65
IV. Tích hợp, cài đặt, kiểm thử, đánh giá kết quả hệ thống BKWall........................80
MỤC LỤC HÌNH VẼ
Hình 1-1 : Kiến trúc OSI và TCP/IP..........................................................................10
Hình 1-2 : Đường đi của dữ liệu qua các phần tử trên mạng....................................10
Hình 1-3 : Cấu trúc gói tin IP ( IP datagram )...........................................................12
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 2
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
Hình 1-5 : Khuôn dạng UDP datagram......................................................................15
Hình 1-6: Tấn công kiểu DOS và DDoS..................................................................21
Hình 1-7: Tấn công kiểu DRDoS...............................................................................21
Hình 1-8: Mô hình ứng dụng mail trên mạng Internet..............................................22
Hình 1-9: Kết nối Internet từ LAN............................................................................22
Hình 1-10 : Thiết lập kết nối TCP giữa client và server...........................................23
Hình 1-11 : Tấn công tràn ngập SYN (1 ).................................................................24
Hình 1-12 : Tấn công tràn ngập SYN ( 2 )................................................................25
Hình 1-13 : Tấn công tràn ngập gói tin ICMP...........................................................25
Hình 1-14 : Bảo vệ theo chiều sâu.............................................................................26
Hình 2-1 : Vị trí Firewall trên mạng..........................................................................30
Hình 2-2 : Screening Router sử dụng bộ lọc gói.......................................................32
Hình 2-3 : Proxy Server..............................................................................................35
Hình 2-4: Chuyển đổi địa chỉ mạng...........................................................................37
Hình 2-5: Kiến trúc Dual –home host........................................................................41
Hình 2-6: Kiến trúc Screen host.................................................................................42
Hình 2-7: Kiến trúc Screen subnet.............................................................................42
Hình 3-1: Mô hình chức năng Shell...........................................................................49
Hình 3-2: Giao diện, trình điều khiển và thiết bị.......................................................51
Hình 3-3: Sơ đồ Netfilter hook..................................................................................53
Hình 3-4 : Quá trình gói tin trong lõi hệ thống Linux...............................................57
Hình 4-1: Mô hình tổng thể hệ thống BKWall..........................................................64
Hình 4-2: Đặc tả chức năng hệ thống BKWall..........................................................64
Hình 4-3: Mô hình triển khai BKWall.......................................................................65
Hình 4-4: Biểu đồ phân cấp chức năng......................................................................65
Hình 4-5: Biểu đồ luồng dữ liệu mức bối cảnh.........................................................66
Hình 4-6: Biểu đồ chức năng điều khiển...................................................................66
Hình 4-7: Biểu đồ chức năng Quản lý cấu hình........................................................67
Hình 4-8: Biểu đồ chức năng Quản lý luật lọc gói....................................................67
Hình 4-9: Biểu đồ chức năng Quản lý luật Web Proxy.............................................67
Hình 4-10: Biểu đồ chức năng theo dõi hoạt động....................................................68
Hình 4-11: Sơ đồ khối module chương trình chính...................................................69
.....................................................................................................................................70
Đối với quá trình tắt hệ thống thì trước hết hệ thống sẽ thực hiện các files scripts để
xoá taòn bộ các chains, các rules hiện đang áp dụng cho hệ thống Firewall, nhưng
các rules này thực chất vẫn được lưu trữ trong các files luật....................................74
Hình 4-12: Sơ đồ khối module chuyển tiếp yêu cầu..................................................75
Hình 4-13:Sơ đồ khối module quản lý cấu hình........................................................76
Hình 4-14: Sơ đồ khối module quản lý luật...............................................................77
Hình 4-15: Mô hình triển khai BKWall trong mạng.................................................82
Hình 4-16: Trang chủ - Home page...........................................................................84
Hình 4-17: Cấu hình Packet Filtering........................................................................85
Hình 4-18: Các dịch vụ: truy cập từ xa, thay đổi password......................................85
Hình 4-19: Trang cấu hình Web Proxy......................................................................86
Hình 4-20: Trang thông tin trạng thái hệ thống.........................................................86
BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 3
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
ARP( Address Resolution Protocol ) : Giao thức chuyển đổi từ địa chỉ IP sang địa
chỉ vật lý
BKWall( Bach Khoa Firewall System )
CGI (Common Gateway Interface) : Giao tiếp gateway chung
DDoS(Distributed Denied of Service) : Tấn công từ chối dịch vụ phân tán
DMA(Direct Memory Access) : Truy nhập bộ nhớ trực tiếp
DMZ(DeMilitarized Zone) : Vùng phi quân sự
DNS(Domain Name Service) : Dịch vụ tên miền
DoS(Denied of Service) : Tấn công từ chối dịch vụ
DRDoS(Distributed Reflection Denied of Service) : DoS phản xạ, phân tán
FDDI(Fiber Distributed Data Interface )
FIB(Forwarding Information Table) : Bảng thông tin chuyển đổi định tuyến
FTP(File Transfer Protocol) : Giao thức truyền file
HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) : Giao thức truyền siêu văn bản
ICMP(Internet Control Message Protocol): Giao thức điều khiển thông điệp
Internet
IGMP(Internet Group Management Protocol) : Giao thức Internet để các host kết
nối, huỷ kết nối từ các nhóm multicast.
IP(Internet Protocol) : Giao thức Internet
IPS(Intrusion Preventation System) : Hệ thống phòng chống xâm nhập
ISP(Internet Services Provider) : Nhà cung cấp dịch vụ Internet
ISDN( Integrated Services Digital Network) : Mạng số học các dịch vụ tích hợp
LAN(Local Area Network) : Mạng nội bộ
MAC(Media Access Control) : Địa chỉ thiết bị
MTU(Maximum Transmission Unit) : Đơn vị truyền lớn nhất
NIC(Network Interface Card) : Card giao tiếp mạng
PSTN(Public Switched Telephone Network ) : Mạng điện thoại chuyển mạch công
cộng
RARP(Reverse Address Resolution Protocol ) : Giao thức chuyển đổi từ địa chỉ vật
lý sang địa chỉ IP
RIP( Routing Information Protocol ) : Một kiểu giao thức dẫn đường
SSL(Secure Socket Layer) : Tầng socket an toàn
SSH( Secure Shell ) : Dịch vụ truy cập từ xa
STMP( Simple Mail Transfer Protocol ) : Giao thức truyền thư đơn giản
TCP(Transmission Control Protocol) : Giao thức điều khiển truyền tin
TELNET : dịch vụ đăng nhập hệ thống từ xa
UDP(User Datagram Protocol) : Giao thức điều khiển truyền tin không tin cậy
URI(Uniform Resouce Indentifier ) Địa chỉ định vị tài nguyên
URL(Uniform Resouce Locator) : Địa chỉ tài nguyên thống nhất
LỜI NÓI ĐẦU
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 4
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
Trong những năm gần đây, việc tổ chức và khai thác mạng Internet rất phát
triển. Mạng Internet cho phép các máy tính trao đổi thông tin một cách nhanh
chóng, thuận tiện. Mọi đối tượng đều có thể sử dụng các dịch vụ và tiện ích của
Internet một cách dễ dàng như trao đổi thông tin, tham khảo các thư viện tri thức đồ
sộ của nhân loại…Tai thời điểm hiện nay thì lơi ích của Internet là quá rõ ràng và
không thể phủ nhận. Nhưng một điều không may là đi kèm với nó là các nguy cơ
mất an toàn thông tin trên Internet đang là một vấn đề hang đầu cản trở sự phát triển
của Internet. Bảo đảm an toàn an ninh không chỉ là nhu cầu riêng của các nhà cung
cấp dịch vụ mà nó còn là nhu cầu của chính đáng của mỗi người sử dụng. Các thông
tin nhạy cảm về quốc phòng, thương mại là vô giá và không thể để lọt vào tay đối
thủ cạnh tranh
Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực bảo mật, bảo vệ
an toàn thông tin trên mạng và kết quả chúng đã trở thành các sản phẩm thương mại
như : Vista Firewall, ZoneAlarm Firewall, VPN-1/Firewall-1, SmoothWall,
Astaro… Tuy nhiên mỗi loại có những ưu nhược điểm riêng,phát triển theo những
hướng khác nhau. Các sản phẩm này được xây dựng trên những nền hệ điều hành
khác nhau nhưng chủ yếu là Windows của Microsoft và hệ điều hành mã nguồn mở
Linux.
Linux là hệ điều hành họ UNIX miễn phí dùng cho máy tính cá nhân đang
được sử dụng rộng rãi hiện nay. Hệ điều hành Linux đã thu những thành công nhất
định. Hiện nay Linux ngày càng phát triển, được đánh giá cao và thu hút nhiều sự
quan tâm của các nhà tin học.
Tại Việt Nam, mặc dù Internet mới chỉ trở lên phổ biến mấy năm gần đây
nhưng những vấn đề an toàn an ninh mạng cũng không là ngoại lệ. Mặc dù thực sự
chưa có tổn thất lớn về kinh tế nhưng vẫn tiềm ẩn trong đó rất nhiều nguy cơ mất an
toàn. Các cuộc tấn công vào hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ, xoá bỏ dữ liệu…
ngày một tăng. Ở Việt Nam hiện nay chưa có sản phẩm Firewall thương mại nào
của người Việt tạo ra. Đặc biệt là sản phẩm Firewall được xây dựng trên nền hệ
điều hành mã nguồn mở Linux.
Do đó, muốn khai thác và sử dụng Internet thì vấn đề an toàn an ninh phải
được đặt lên hang đầu. Có rất nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ hệ thống chống
lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Một trong những biện pháp được áp dụng rộng
rãi là sử dụng tường lửa – Firewall. Thực tế đã cho thấy đây là một biện pháp đơn
giản nhưng hiệu quả đạt được lại rất khả quan.
Trên cơ sở đó, em đã chọn đề tài : “ Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng
Firewall trên nền Linux”
Mục tiêu của đề tài bao gồm :
1. Tìm hiểu chung về an toàn an ninh mạng, các kỹ thuật tấn công
trên mạng. Các chiến lược bảo vệ.
2. Tìm hiểu lý thuyết về Firewall
3. Thực hiện xây dựng một Firewall trên nền hệ điều hành Linux
Bố cục của đồ án gồm 4 chương được bố trí như sau :
• Chương 1 : Tổng quan an toàn an ninh mạng
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 5
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
Trình bày các khái niệm chung về an toàn an ninh mạng, tính cấp thiết
của đề tài. Các mô hình mạng và các giao thức được sử dụng để truyền thông
trên mạng.
Các dạng tấn công, một số kỹ thuật tấn công đang được sử dụng phổ
biến hiện nay, từ đó đưa ra các chiến lược bảo vệ hệ thống khỏi các nguy cơ
này.
• Chương 2 : Internet Firewall
Trình bày khái niệm tổng quát về Firewall. Các chức năng cơ bản của
Firewall. Các mô hình hay kiến trúc triển khai của một Firewall trong hệ
thống.
• Chương 3: Hệ điều hành Linux
Chương này trình bày khái quát về hệ điều hành Linux. Cấu hình
mạng trong môi trường Linux. Đặc biệt là chúng ta quan tâm đến một gói
tiện ích được tích hợp hầu hết trong các bản phân phối Linux. Đó là IPtables
– Nó thực hiện chức năng lọc gói ở mức lõi ( kernel ) của hệ thống. Từ đó
đưa ra một vài mô hình Firewall đơn giản dựa trên IPtables.
• Chương 4 : Xây dựng hệ thống BKWall – Bach Khoa Firewall
System.
Thực hiện xây dựng hệ thống BKWall dựa trên sản phẩm mã nguồn
mở SmoothWall.
Ngoài ra, đồ án còn có phần phụ lục trình bày các bảng từ viết tắt sử dụng
trong bài, danh mục các tài liệu tham khảo.
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 6
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
Chương 1 : TỔNG QUAN AN TOÀN AN NINH MẠNG
Tình
Tìnhhình
hìnhthực
thựctếtế

Môhình
hìnhmạng
mạng
Các
Cácmục
mụctiêu
tiêucần
cầnbảo
bảovệ
vệ
Tấn
Tấncông
côngtrên
trênmạng
mạngvà
vàcác
cácchiến
chiếnlược
lượcbảo
bảovệ
vệ
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 7
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
Trong chương này chúng ta sẽ trình bày các khái niệm chung về an toàn an
ninh mạng, tình hình thực tế. Các mô hình mạng và các giao thức được sử dụng để
truyền thông trên mạng.
Các dạng tấn công, một số kỹ thuật tấn công đang được sử dụng phổ biến
hiện nay, từ đó đưa ra các chiến lược bảo vệ hệ thống khỏi các nguy cơ này.
I. Tình hình thực tế
Mạng Internet – mạng toàn cầu kết nối các máy tính cung cấp các dịch vụ
như WWW, E_mail, tìm kiếm thông tin … là nền tảng cho dịch vụ điện tử đang
ngày càng phát triển nhanh chóng. Internet đã và đang trở thành một phần không
thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày. Và cùng với nó là những sự nguy hiểm
mà mạng Internet mang lại.
Theo thống kê của CERT®/CC ( Computer Emegency Response Team/
Coordination Center ) thì số vụ tấn công và thăm dò ngày càng tăng.
Dạng tấn công 1999 2000 2001 2002 2003
Root Compromise 113 157 101 125 137
User Compromise 21 115 127 111 587
Từ chối dịch vụ 34 36 760 36 25
Mã nguy hiểm 0 0 4.764 265 191.306
Xóa Website 0 0 236 46 90
Lợi dụng tài nguyên 12 24 7 39 26
Các dạng tấn công khác 52 9 108 1268 535.304
Các hành động do thám 222 71 452 488.000 706.441
Tổng cộng 454 412 6.555 489.890 1.433.916
Những kẻ tấn công ngày càng tinh vi hơn trong các hoạt động của chúng.
Thông tin về các lỗ hổng bảo mật, các kiểu tấn công được trình bày công khai trên
mạng. Không kể những kẻ tấn công không chuyên nghiệp, những người có trình độ
cao mà chỉ cần một người có một chút hiểu biết về lập trình, về mạng khi đọc các
thông tin này là có thể trở thành một hacker. Chính vì lí do này mà số vụ tấn công
trên mạng không ngừng ra tăng và nhiều phương thức tấn công mới ra đời, không
thể kiểm soát.
Theo điều tra của Ernst & Young, thì 4/5 các tổ chức lớn ( số lượng nhân
viên lớn hơn 2500 ) đều triển khai các ứng dụng nền tảng, quan trọng trong mạng
cục bộ LAN. Khi các mạng cục bộ này kết nối với mạng Internet, các thông tin thiết
yếu đều nằm dưới khả năng bị đột nhập, lấy cắp, phá hoại hoặc cản trở lưu thôn.
Phần lớn các tổ chức này tuy có áp dụng những biện pháp an toàn nhưng chưa triệt
để và có nhiều lỗ hổng để kẻ tấn công có thể lợi dụng.
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 8
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
Những năm gần đây, tình hình bảo mật mạng máy tính đã trở lên nóng bỏng
hơn bao giờ hết khi hàng loạt các vụ tấn công, những lỗ hổng bảo mật được phát
hiện hoặc bị lợi dụng tấn công. Theo Arthur Wong – giám đốc điều hành của
SecurityFocus – trung bình một tuần, phát hiện ra hơn 30 lỗ hổng bảo mật mới.
Theo điều tra của SecurityFocus trong số 10.000 khách hàng của hãng có cài đặt
phần mềm phát hiện xâm nhập trái phép thì trung bình mỗi khách hàng phải chịu
129 cuộc thăm dò, xâm nhập. Những phần mềm web server như IIS của Microsoft
là mục tiêu phổ biến nhất của các cuộc tấn công.
Trước tình hình đó thì việc bảo vệ an toàn thông tin cho một hay một hệ
thống máy tính trước nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài khi kết nối vào Internet là
một vấn đề hết sức cấp bách. Để thực hiện các yêu cầu trên, thế giới đã xuất hiện
các phần mềm khác với những tính năng khác nhau mà được gọi là Firewall.
Sử dụng Firewall để bảo vệ mạng nội bộ, tránh sự tấn công từ bên ngoài là
một giải pháp hữu hiệu, đảm bảo được các yếu tố :
- An toàn cho sự hoạt động của toàn bộ hệ thống mạng
- Bảo mật cao trên nhiều phương diện
- Khả năng kiểm soát cao
- Mềm dẻo và dễ sử dụng
- Trong suốt với người sử dụng
- Đảm bảo kiến trúc mở
“Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” để có thể bảo vệ được hệ thống, chống
lại sự tấn công của hacker, ta phải biết những mục tiêu cần bảo vệ, các kỹ thuật tấn
công khác nhau, và đưa ra chiến lược bảo vệ mạng hợp lý….
II. Mô hình mạng
2.1 Mô hình OSI và TCP/IP
Kiến trúc mạng được mô tả theo hai dạng mô hình OSI và TCP/IP như hình
vẽ dưới đây.
FTP – File Transfer Protocol
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
DSN – Domain Name Protocol
SNMP – Simple Network Management Protocol
ICMP – Internet Control Message Protocol
ARP – Address Resolution Protocol
FDDI – Fiber Distributed Data Interface
RIP – Routing Information Protocol.
TCP/IP thực chất là một họ giao thức cùng làm việc với nhau để cung cấp
phương tiện truyền thông liên mạng. Dữ liệu được truyền đi trên mạng theo sơ đồ
sau :
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 9
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
Hình 1-1 : Kiến trúc OSI và TCP/IP
Hình 1-2 : Đường đi của dữ liệu qua các phần tử trên mạng
2.2 Các tầng của mô hình TCP/IP
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 10
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
Như trong phần trên đã giới thiệu về mô hình OSI và TCP/IP, chúng ta có
thể đưa ra sự tương ứng giữa các tầng của chúng như sau :
2.2.1 Tầng truy nhập mạng - Network Acces Layer
Tầng truy nhập mạng bao gồm các giao thức mà nó cung cấp khả năng truy
nhập đến một kết nối mạng. Tại tầng này, hệ thống giao tiếp với rất nhiều kiểu
mạng khác nhau.Cung cấp các trình điều khiển để tương tác với các thiết bị phần
cứng ví dụ như Token Ring, Ethernet, FDDI…
2.2.2 Tầng Internet – Internet Layer
Tầng Internet cung cấp chức năng dẫn đường các gói tin. Vì vậy tại tầng này
bao gồm các thủ tục cần thiết giữa các hosts và gateways để di chuyển các gói giữa
các mạng khác nhau. Một gateway kết nối hai mạng, và sử dụng kết nối mạng bao
gồm IP ( Internet Protocol ), ICMP ( Internet Control Message Protocol )
2.2.3 Tầng giao vận - Transport Layer
Tầng giao vận phân phát dữ liệu giữa hai tiến trình khác nhau trên các máy
tính host. Một giao thức đầu vào tại đây cung cấp một kết nối logic giữa các thực
thể cấp cao.Các dịch vụ có thể bao gồm việc điều khiển lỗi và điều khiển luồng.
Tại tầng này bao gồm các giao thức Transmission Control Protocol ( TCP ) và User
Datagram Protocol ( UDP )
2.2.4 Tầng ứng dụng – Application Layer
Tầng này bao gồm các giao thức phục vụ cho việc chia sẻ tài nguyên và điều
khiển từ xa ( remote access ). Tầng này bao gồm các giao thức cấp cao mà chúng
được sử dụng để cung cấp các giao diện với người sử dụng hoặc các ứng dụng. Một
số giao thức quan trọng như File Transfer Protocol ( FTP ) cho truyền thông,
HyperText Transfer Protocol ( HTTP ) cho dịch vụ World Wide Web, và Simple
Network Management Protocol ( SNMP ) cho điều khiển mạng. Ngoài ra còn có :
Domain Naming Service ( DNS ), Simple Mail Transport Protocol ( SMTP )
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 11
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
Post Office Protocol ( POP ). Internet Mail Access Protocol ( IMAP ), Internet
Control Message Protocol ( ICMP )….
2.3 Các giao thức,dịch vụ trong mạng TCP/IP
2.3.1 Các giao thức tầng mạng – Network Layer Protocols
a. Internet Protocol ( IP )
Mục đích chính của giao thức IP là cung cấp khả năng kết nối các mạng con
thành liên mạng để truyền dữ liệu. Vai trò của nó tương tự vai trò tầng mạng trong
mô hình OSI.. IP là giao thức kiểu “không liên kết” ( connectionless ) có nghĩa là
không cần thiết lập liên kết trước khi truyền dữ liệu. Đơn vị dữ liệu dùng trong giao
thức IP được gọi là IP datagram có khuôn dạng bao gồm phần header và phần dữ
liệu.
Hình 1-3 : Cấu trúc gói tin IP ( IP datagram )
Để định danh các host trên mạng thì trong giao thức dùng địa chỉ IP có độ
dài 32 bits được tách thành 4 vùng mỗi vùng 1 byte và chúng thường được viết dưới
dạng các số thập phân. Người ta chia địa chỉ IP ra làm 5 lớp ký hiệu là A, B, C, D,
E. Ví dụ về một địa chỉ IP : 192.168.1.1
Mỗi địa chỉ IP gồm hai phần là : địa chỉ mạng ( network id ) và địa chỉ máy trạm
( host id ). Để phân tách giữa phần network id và host id người ta dùng đến subnet
mask do vậy một địa chỉ IP đầy đủ thường là : 192.168.1.1/24
b. Giao thức ánh xạ địa chỉ - Address Resolution Protocol (ARP)
Địa chỉ IP và địa chỉ phần cứng hay địa chỉ vật lý ( độ dài 48 bits ) là độc lập
nhau. Giao thức ARP làm nhiệm vụ chuyển đổi từ địa chỉ IP sang địa chỉ vật lý khi
cần thiết. Để ánh xạ từ địa chỉ IP sang địa chỉ vất lý theo hai cách là tĩnh hoặc động.
ARP và RARP sử dụng phương pháp ánh xạ động. Nó sử dụng các gói tin ARP
request và ARP reply
c. Giao thức ánh xạ ngược địa chỉ - Reverse Address Resolution Protocol
(RARP)
Tuơng tự như ARP chỉ có điều nó sẽ ánh xạ ngược từ địa chỉ vật lý (MAC)
sang địa chỉ IP. Sơ đồ đơn giản sự hoạt động của giao thức như sau :
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 12
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
d. IP version6 or IP next generation ( IPv6 or IPng )
IPv6 về cơ bản vẫn giống như IPv4. Sau đây là một số điểm khác biệt giữa chúng :
- IP address có độ dài là 128 bits so với 32 bít của IPv4. Ví dụ một địa chỉ
IPv6
flea:1075:fffb:110e:0000:0000:7c2d:a65f
- IPv6 có thể tự động cấu hình địa chỉ cục bộ và địa chỉ router cục bộ giải
quyết các vấn đề cấu hình và thiết lập
- IPv6 có phần header đơn giản và lược bỏ một số phần. Nó góp phần tăng
hiệu quả quá trình dẫn đường và có thể dễ dàng bổ xung một loại header
mới.
- Hỗ trợ cho chứng thực, bảo mật dữ liệu là một phần của kiến trúc Ipv6.
e. Internet Control Message Protocol (ICMP)
Vì IP là giao thức không tin cậy vì vậy phải cần đến giao thức ICMP. Giao
thức này thực hiện truyền các thông báo điều khiển ( báo cáo về tình trạng lỗi trên
mạng, …) giữa các gateway hay các trạm của liên mạng. Tình trạng lỗi có thể là :
một datagram không thể tới đuợc đích của nó, hoặc một router không đủ bộ đệm để
lưu và chuyển một datagram. Một thông báo ICMP được tạo ra và sẽ chuyển cho IP
để IP thực hiện gói
( encapsulate ) với một IP header để truyền cho trạm hay router đích.
2.3.2 Các giao thức tầng giao vận – Transport Layer Protocols
Có hai giao thức tại tầng giao vận là : TCP ( Transport Control Protocol ) và
UDP ( User Datagram Protocol ). Cả hai đều nằm giữa tầng ứng dụng và tầng
mạng. TCP và UDP có trách nhiệm truyền thông tiến trình với tiến trình tại tầng
giao vận (process – to – process)
a. Transport Layer Protocol ( TCP )
TCP là một giao thức kiểu “ hướng liên kết “ ( connection – oriented ) nghĩa
là cần phải thiết lập liên kết locgic trước khi có thể truyền dữ liệu.
Đơn vị dữ liệu dùng trong TCP được gọi là segment ( đoạn dữ liệu ) có khuôn dạng
được mô tả dưới đây :
Hình 1-4 : Khuôn dạng của TCP segment
Các tham số trong khuôn dạng trên có ý nghĩa như sau :
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 13
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
- Source port ( 16bits ) : Số hiệu cổng của trạm nguồn
- Destrination port ( 16bits ) : Số hiệu cổng của trạm đích
- Sequence Number ( 32bits ): Số hiệu của byte đầu tiên của segment trừ khi
bit SYN được thiết lập. Nếu bit SYN được thiết lập thì nó là số hiệu tuần tự
khởi đầu ( ISN )
- Acknowledment Number ( 32bits ) : Số hiệu của segment tiếp theo mà trạm
nguồn đang chờ nhận được và nó có ý nghĩa báo nhận tốt
- Data offset ( 4bits ) : Số lượng từ ( 32bits ) trong TCP header. Nó có tác
dụng chỉ ra vị trí bắt đầu của vùng data.
- Reserved ( 6bits ) : dành để sử dụng sau này
- Code bits hay các bits điều khiển ( 6bits ) theo thứ tự từ trái sang phải như
sau :
URG : vùng con trỏ khẩn ( Urgent Pointer ) có hiệu lực
ACK : vùng báo nhận ( ACK number ) có hiệu lực
PSH : chức năng PUSH
RST : khởi động lại liên kết
SYN : đồng bộ hoá các số hiệu tuần tự ( sequence number )
FIN : không còn dữ liệu từ trạm nguồn
- Window ( 16bits ) : cấp phát credit để kiểm soát luồng dữ liệu( cơ chế cửa sổ
). Đây chính là số lượng các byte dữ liệu, bắt đầu từ byte được chỉ ra trong
vùng ACK number, mà trạm nguồn đã sẵn sang nhận
- Check sum ( 16bits ) : mã kiểm soát lỗi ( theo phương pháp CRC )
- Urgent Poiter ( 16bits ) : con trỏ này trỏ tới số hiệu tuần tự của byte đi theo
sau sữ liệu khẩn, cho phép bên nhận biết được độ dài của dữ liệu khẩn, chỉ có
hiệu lực khi bit URG được thiết lập.
- Options ( độ dài thay đổi ) : khai báo các options của TCP
- Padding ( độ dài thay đổi ) : Phần chèn thêm vào header để đảm bảo đủ kích
thước.
- TCP data : phần dữ liệu của TCP segment.
b. User Datagram Protocol ( UDP )
UDP là giao thức không kết nối, không tin cậy như giao thức TCP, nó được
sủ dụng thay thế TCP trong một số ứng dụng. Không giống như TCP nó không có
chức năng thiết lập và giải phóng liên kết. Nó cũng không cung cấp các cơ chế báo
nhận, không sắp xếp các đơn vị dữ liệu theo thứ tự đến và có thể dẫn đến tình trạng
mất dữ liệu hoặc trùng dữ liệu mà không hề có thông báo lỗi cho người gửi.
UDP cung cấp cơ chế gán và quản lý các số hiệu cổng để định danh duy nhất
cho các ứng dụng chạy trên một trạm của mạng. Do có ít chức năng nên UDP có xu
hướng chạy nhanh hơn so với TCP. Nó thường được sử dụng cho các ứng dụng đòi
hỏi độ tin cậy không cao. Khuôn dang một UDP datagram như sau :
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 14
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
Hình 1-5 : Khuôn dạng UDP datagram
c. Các giao thức dẫn đường – Routing Protocols
Như chúng ta biết Internet bao gồm các mạng được kết nối bởi các routers.
Khi một gói được chuyển từ trạm nguồn đến trạm đích, nó phải đi qua các routers
mà các router này được gắn với trạm đích. Khoảng cách quãng đường đi này được
xác định khác nhau tuỳ thuộc vào từng giao thức được sử dụng. Để đưa được các
gói tin đến đích thì tại các trạm hay các router phải cài đặt các giao thức dẫn đường.
Tuỳ vào giải thuật đựoc sử dụng mà có các loai giao thức dẫn đường khác nhau.
Bao gồm các giao thức dẫn đường tĩnh ( ví dụ như RIP – Routing Information
Protocol … ) và dẫn đường động ( ví dụ như OSPF – Open Shortest Path First …)
2.3.3 Các dịch vụ tầng ứng dụng
a. Dịch vụ tên miền – Domain Name System ( DNS )
Dịch vụ này cho phép định danh các phần tử trên mạng theo tên thay vì các
con số trong địa chỉ IP. Hệ thống này được đựoc phân cấp và mỗi cấp được gọi là
một miền ( domain) các miền được tách nhau bằng dấu chấm. Domain cao nhất là
cấp quốc gia, mỗi quốc gia được cấp một tên miền riêng gồm hai ký tự ví dụ vn
( Việt Nam ), fr ( France )…và sau đó lại tiếp tục đuợc phân cấp nhỏ hơn. Việc ánh
xạ giữa địa chỉ IP và các tên miền được thực hiện bởi hai thực thể có tên là : Name
Resolver và Name Server. Name Resolever được cài đặt trên trạm làm việc còn
Name Server được cài đặt trên một máy chủ. Name Resolver gửi yêu cầu ánh xạ địa
chỉ tới Name Server. Nếu host name được tìm thấy thì địa chỉ IP tuơng ứng sẽ được
gửi trả lại trạm làm việc. Sau đó trạm làm việc sẽ kết nối với host bằng địa chỉ IP
này.
b. Đăng nhập từ xa - TELNET
Cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập
( login ) vào một trạm ở xa thông qua mạng và làm việc y như đang ngồi tại đó.
TELNET làm việc dựa trên giao thức TCP và trao đổi thông tin tại cổng 23. Để
khởi động TELNET, từ trạm làm việc của mình người sử dụng chỉ việc gõ lệnh sau
từ của sổ command line :
telnet
c. Truyền tệp – File Transfer Protocol ( FTP )
Cho phép chuyển các tệp tin từ một máy trạm này sang một trạm khác, bất kể
máy đó ở đâu và sử dụng hệ điều hành gì, chỉ cần chúng được nối với nhau thông
qua mạng Internet và có cài đặt FTP.
Để khởi động FTP ta sử dụng câu lệnh :
ftp < domain name or IP address >
Sau đó ta phải đăng nhập với user name và password. Khi đó chúng ta có thể thực
hiện các công việc như lấy về hay tải lên một file.
d. Thư điện tử - Electronic Mail ( E_mail )
Hiện là một dịch vụ phổ biến nhất trên mạng Internet. Nó là dịch vụ kiểu
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 15
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
“ lưu và chuyển tiếp “ ( store – and – forward ) tức là hai trạm trao đổi thư điện tử
cho nhau không cần phải liên kết trực tiếp. Chúng được lưu chuyển thông qua các
E_mail Server Các giao thức được sử dụng cho dịch vụ thư điện tử bao gồm :
- Simple Mail Transfer Protocol ( SMTP )
- Post Office Protocol Version 3 ( POP3 )
- Internet Message Access Protocol ( IMAP )
- Multipurpose Internet Mail Extension ( MIME )
e. Các dịch vụ tìm kiếm :
Bao gồm các dịch vụ như :
- Tìm kiếm file ( Archie )
- Tra cứu thông tin theo thực đơn ( Gopher )
- Tìm kiếm thông tin theo chỉ số ( WAIS )
- Tìm kiếm thông tin dựa trên siêu văn bản ( WWW )
2.4 Các lỗ hổng trên mạng
Việc sử dụng mạng Internet làm tăng nhanh khả năng kết nối, nhưng đồng
thời chứa đựng trong đó những hiểm hoạ không ngờ. Những lỗ hổng để kẻ tấn công
có thể lợi dụng, gây tổn thương cho hệ thống có rất nhiều. Sau đây là một vài lỗ
hổng phổ biến trên cộng đồng mạng hiện nay.
- Các mật khẩn yếu :
Mọi người thường có thói quen sử dụng mật khẩu theo tên của người thân
hay những gì quen thuộc với mình. Với những mật khẩu dễ bị phán đoán, kẻ
tấn công có thể chiếm đoạt được quyền quản trị trong mạng, phá huỷ hệ
thống, cài đặt backdoor … Ngày nay, một người ngồi từ xa cũng có thể đăng
nhập vào được hệ thống cho nên ta cần phải sử dụng những mật khẩu khó
đoán, khó dò tìm hơn.
- Dữ liệu không được mã hoá :
Các dữ liệu được truyền đi trên mạng rất dễ bị xâm phạm, xem trộm, sửa
chữa … Với những dữ liệu không được mã hoá, kẻ tấn công chẳng tốn thời
gian để có thể hiểu được chúng. Những thông tin nhạy cảm càng cần phải
phải mã hoá cẩn thận trước khi gửi đi trên mạng.
- Các file chia sẻ :
Việc mở các file chia sẻ thông tin là một trong những vấn đề bảo mật rất dễ
gặp. Điều này cho phép bất kì ai cũng có thể truy nhập các file nếu ta không
có cơ chế bảo mật, phân quyền tốt.
- Bộ giao thức nổi tiếng TCP/IP được sử dụng rộng rãi trên mạng hiện nay
cũng luôn tiềm ẩn những hiểm hoạ khôn lường. Kẻ tấn công có thể sử dụng
ngay chính các qui tắc trong bộ giao thức này để thực hiện cách tấn công
DoS. Sau đây là một số lỗ hổng đáng chú ý liên quan đến bộ giao thức
TCP/IP
o CGI Scripts: Các chương trình CGI nổi tiếng là kém bảo mật. Và thông
thường các hacker sử dụng các lỗ hổng bảo mật này để khai thác dữ liệu
hoặc phá huỷ chương trình
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 16
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
o Tấn công Web server: Ngoài các lỗ hổng bảo mật do việc thực thi các
chương trình CGI, các Web server còn có thể có các lỗ hổng khác. Ví dụ
như một số Web server (IIS 1.0 ...) có một lỗ hổng mà do đó một tên file có
thể chèn thêm đoạn “../” vào trong tên đường dẫn thì có thể di chuyển tới
mọi nơi trong hệ thống file và có thể lấy được bất kì file nào. Một lỗi thông
dụng khác là lỗi tràn bộ đệm trong trường request hoặc trong các trường
HTTP khác.
o Tấn công trình duyệt Web: Do các trình duyệt Web như của Microsoft,
Netscape có khá nhiều lỗ hổng bảo mật nên xuất hiện các tấn công
URL, HTTP, HTML, JavaScript, Frames, Java và ActiveX.
o Tấn công SMTP (Sendmail)
o Giả địa chỉ IP (IP Spoofing)
o Tràn bộ đệm (Buffer Overflows): có 2 kiểu tấn công khai thác lỗi tràn
bộ đệm là : DNS overflow (Khi một tên DNS quá dài được gửi tới
Server) và Statd overflow (khi một tên file quá dài được cung cấp).
o Tấn công DNS (DNS attacks): DNS server thường là mục tiêu chính
hay bị tấn công. Bởi hậu quả rất lớn gây ra bởi nó là gây ách tắc toàn
mạng.
- Tháng 4/2004 vừa qua, Bộ An Ninh Nội Vụ Mỹ và trung tâm Điều phối An
Ninh Cơ sở hạ tầng quốc gia Anh đã cảnh báo về một lỗi bảo mật TTO
nghiêm trọng trong bộ giao thức TCP/IP này.
Trong phần sau chúng ta sẽ xem xét các kỹ thuật tấn công dựa trên các lỗ hổng bảo
mật này.
III. Các mục tiêu cần bảo vệ
Để có thể bảo vệ được hệ thống, chống lại sự tấn công của hacker. Chúng ta phải
biết những mục tiêu cần bảo vệ, các kỹ thuật tấn công khác nhau từ đó đưa ra các
chiến luợc bảo vệ hợp lý…
Trong các phần dưới đây sẽ trình bày cụ thể các vấn đề này.
Có ba mục tiêu cần được bảo vệ là :
• Dữ liệu: là những thông tin lưu trữ trong máy tính
• Tài nguyên : là bản thân máy tính, máy in, CPU…
• Danh tiếng
3.1 Dữ liệu
Mục tiêu , chính sách an toàn của một hệ thống thông tin cũng như đối với
dữ liệu bao gồm :
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 17
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
• Bí mật
• Toàn vẹn
• Sẵn sàng
Thông thường mọi người thường tập trung vào bảo vệ tính bí mật của dữ liệu,
những thông tin có tính nhạy cảm cao như thông tin về quốc phòng, chiến lược kinh
doanh… thì đây là yếu tố sống còn. Khi dữ liệu bị sao chép bởi những người không
có thẩm quyền thì ta nói dữ liệu đã bị mất tính bí mật
Khi dữ liệu bị sửa đổi một cách bất ngờ bởi người không có thẩm quyền thì khi
đó có thể nói dữ liệu bị mất tính toàn vẹn
Tính sẵn sàng là tính chất quan trọng nhất đối với các tổ chức hoạt động cần sử
dụng nhiều thông tin. Khi người sử dụng hợp pháp muốn xem dữ kiệu của mình
nhưng dữ liệu không thể đáp ứng ngay vì một lý do nào đó, khi đó ta nói dữ liệu đã
mất đi tính sẵn sàng.
3.2 Tài nguyên
Xét một ví dụ như sau :
Ta có một máy in ( một dạng tài nguyên ), ngoài ta ra chỉ những ai có đủ
thẩm quyền thì mới được sử dụng nó. Tuy nhiên, có những người không đủ thẩm
quyền vẫn muốn sử dụng máy in này miễn phí. Khi đó ta nói chiếc máy in này đã bị
xâm phạm
Khái niệm xâm phạm là rất rộng, ví dụ như bộ nhớ, CPU,… đều là tài
nguyên. Khi chúng bị những người không có thẩm quyền khai thác một cách bất
hợp pháp thì ta nói tài nguyên đó đã bị xâm phạm.
3.3 Danh tiếng
Bảo vệ danh tiếng là một điều quá hiển nhiên đối với cả cá nhân và các tổ
chức. Không chỉ trên mạng Internet mà cả trong thực tế cuộc sống hàng ngày chúng
ta đều cần phải bảo vệ danh tiếng. Điều gì sẽ xảy ra nếu như một ngày nào đó tên
của chúng ta được sử dụng cho những mục đích mờ ám. Và để khôi phục lại danh
tiếng mà trước đó đã có chắc chắn phải mất một thời gian dài và cũng có thể là
không thể.
IV. Tấn công trên mạng và các chiến lược bảo vệ
4.1 Các dạng tấn công
Có nhiều dạng tấn công khác nhau vào hệ thống, và cũng có nhiều cách phân
loại các dạng tấn công này. Trong mục này, chúng ta chia các dạng tấn công làm ba
phần cơ bản :
• Xâm nhập ( Intrusion )
• Từ chối dịch vụ ( Denial of Service – DoS )
• Ăn trộm thông tin ( Information thieft )
4.1.1 Xâm nhập
Tấn công xâm nhập là việc một người hay nhóm người cố gắng đột nhập hay
lạm dụng hệ thống. Hacker và cracker là hai từ dùng để chỉ những kẻ xâm nhập.
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 18
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
Hầu hết các dạng tấn công vào hệ thống nói chung là dạng xâm nhập. Với
cách tấn công này, kẻ tấn công thực sự có thể sử dụng máy tính của ta. Tất cả những
kẻ tấn công đều muốn sử dụng máy tính của ta với tư cách là người hợp pháp.
Những kẻ tấn công có hàng loạt cách để truy cập. Chúng có thể giả dạng là
một người có thẩm quyền cao hơn để yêu cầu các thông tin về tên truy cập/mật khẩu
của ta, hay đơn giản dùng cách tấn công suy đoán, và ngoài ra chúng còn nhiều
phương pháp phức tạp khác để truy cập mà không cần biết tên người dùng và mật
khẩu.
Kẻ xâm nhập có thể được chia thành hai loại:
+ Từ bên ngoài – Outsider : những kẻ xâm nhập từ bên ngoài hệ thống (xóa Web
server, chuyển tiếp các spam qua e-mail servers). Chúng có thể vượt qua firewall để
tấn công các máy trong mạng nội bộ. Những kẻ xâm nhập có thể đến từ Internet,
qua đường dây điện thoại, đột nhập vật lý hoặc từ các mạng thành viên được liên
kết đến tổ chức mạng (nhà sản xuất, khách hàng,…).
+ Từ bên trong – Insider : những kẻ xâm nhập được quyền truy nhập hợp pháp đến
bên trong hệ thống (những người sử dụng được ủy quyền, hoặc giả mạo người dùng
được ủy quyền ở mức cao hơn… ). Theo thống kê thì loại xâm nhập này chiếm tới
80%.
Có hai cách thức chính để thực hiện hành vi xâm nhập
• Do thám - Reconnaissance : Kẻ tấn công có thể dùng các công cụ dò quét để
kiểm tra hay tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật của một mạng nào đó. Các hành
động quét này có thể là theo kiểu ping, quét cổng TCP/UDP, chuyển vùng
DNS, hay có thể là quét các Web server để tìm kiếm các lỗ hổng CGI....Sau
đây là một số kiểu quét thông dụng:
 Ping Sweep – Quét Ping
Phương pháp này đơn giản là chỉ ping các địa chỉ IP để kiểm tra xem các
host tương ứng với các địa chỉ đó còn sống hay không. Các kiểu quét phức tạp hơn
sử dụng các giao thức khác như SNMP Sweep cũng có cơ chế hoạt động tương tự.
 TCP Scan – Quét cổng TCP
Kiểu này dò quét các cổng TCP mở để tìm các dịch vụ đang chạy để có thể
khai thác, lợi dụng hay phá hoại. Máy quét có thể sử dụng các kết nối TCP thông
dụng hoặc là các kiểu quét trộm(sử dụng kết nối mở một bên) hoặc là kiểu quét FIN
(không mở cổng mà chỉ kiểm tra xem có ai đó đang lắng nghe). Có thể quét danh
sách các cổng liên tục, ngẫu nhiên hoặc là đã được cấu hình.
 UDP Scan – Quét cổng UDP
Loại quét này khó hơn một chút vì UDP là giao thức không kết nối. Kỹ thuật
là gửi 1 gói tin UDP vô nghĩa tới một cổng nào đó. Hầu hết các máy đích sẽ trả lời
bằng 1 gói tin ICMP “destination port unreachable” , chỉ ra rằng không có dịch vụ
nào lắng nghe ở cổng đó. Tuy nhiên, nhiều máy điều tiết các messages ICMP nên ta
không thể làm điều này rất nhanh được.
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 19
Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux
 OS identification – Xác định hệ điều hành
Bằng việc gửi các gói tin TCP hay ICMP không đúng qui cách, kẻ tấn công
có thể thu được thông tin về hệ điều hành.
 Account Scan – Quét tài khoản
o Cố gắng đăng nhập vào hệ thống với các Tài khoản (Account):
o Các Tài khoản không có password
o Các Tài khoản với password trùng với username hoặc là
‘password’
o Các Tài khoản mặc định đã được dùng để chuyển sản phẩm
o Các Tài khoản được cài cùng với các sản phẩm phần mềm
o Các vấn đề về tài khoản nặc danh FTP
• Lợi dụng – Exploits : lợi dụng các đặc tính ẩn hoặc lỗi để truy cập vào hệ
thống.
Firewall có thể giúp ta ngăn chặn một số cách xâm nhập trên. Một cách lý
tưởng thì Firewall sẽ chặn toàn bộ mọi ngả đường vào hệ thống mà không cần biết
đến tên truy cập hay mật khẩu. Nhưng nhìn chung, Firewall được cấu hình nhằm
giảm một số lượng các tài khoản truy cập từ phía ngoài vào. Hầu hết mọi người đều
cấu hình Firewall theo cách “one –time password “ nhằm tránh tấn công theo cách
suy đoán.
4.1.2 Từ chối dịch vụ
Đây là kiểu tấn công vào tính sẵn sàng của hệ thống, làm hệ thống cạn kiệt
tài nguyên hoặc chiếm dụng băng thông của hệ thống, làm mất đi khả năng đáp ứng
trả lời các yêu cầu đến. Trong trường hợp này, nếu hệ thống cần dùng đến tài
nguyên thì rất có thể hệ thống sẽ gặp lỗi.
Có một số đặc điểm đặc biệt trong cách tấn công này là người bị hại không
thể chống đỡ lại được kiểu tấn công này vì công cụ được sử dụng trong cách tấn
công này là các công cụ mà hệ thống dùng để vận hành hằng ngày.
Có thể phân biệt ra bốn dạng DoS sau :
• Tiêu thụ băng thông ( bandwidth consumption )
• Làm nghèo tài nguyên ( resource starvation )
• Programming flaw
• Tấn công Routing và DNS
Về mặt kỹ thuật có 3 kiểu tấn công từ chối dịch vụ chính là DoS, DDoS và DRDoS.
• DoS – Traditional DOS
Ngô Văn Chấn – HTTT&TT – KSCLC – K45 20