Luật giáo dục việt nam

  • 46 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 46 trang

Nội dung text: Luật giáo dục việt nam

Quèc héi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
LuËt sè:
38/2005/QH11
Quèc héi
níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Khãa XI, kú häp thø 7
(Tõ ngµy 05 th¸ng 5 ®Õn ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005)
LuËt Gi¸o dôc
C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt
Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè
51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi khãa
X, kú häp thø 10;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ gi¸o dôc.
Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
LuËt gi¸o dôc quy ®Þnh vÒ hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n;
nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n,
cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x·
héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n; tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia
ho¹t ®éng gi¸o dôc.
§iÒu 2. Môc tiªu gi¸o dôc
Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con ngêi ViÖt Nam ph¸t triÓn
toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ
nghiÖp, trung thµnh víi lý tëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa
x· héi; h×nh thµnh vµ båi dìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng
lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng
vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
§iÒu 3. TÝnh chÊt, nguyªn lý gi¸o dôc
1. NÒn gi¸o dôc ViÖt Nam lµ nÒn gi¸o dôc x· héi chñ
nghÜa cã tÝnh nh©n d©n, d©n téc, khoa häc, hiÖn ®¹i, lÊy
chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng.
2
2. Ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¶i ®îc thùc hiÖn theo nguyªn lý
häc ®i ®«i víi hµnh, gi¸o dôc kÕt hîp víi lao ®éng s¶n xuÊt, lý
luËn g¾n liÒn víi thùc tiÔn, gi¸o dôc nhµ trêng kÕt hîp víi gi¸o
dôc gia ®×nh vµ gi¸o dôc x· héi.
§iÒu 4. HÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n
1. HÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n gåm gi¸o dôc chÝnh quy
vµ gi¸o dôc thêng xuyªn.
2. C¸c cÊp häc vµ tr×nh ®é ®µo t¹o cña hÖ thèng gi¸o
dôc quèc d©n bao gåm:
a) Gi¸o dôc mÇm non cã nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o;
b) Gi¸o dôc phæ th«ng cã tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung
häc phæ th«ng;
c) Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cã trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ
d¹y nghÒ;
d) Gi¸o dôc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc (sau ®©y gäi chung
lµ gi¸o dôc ®¹i häc) ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é
®¹i häc, tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ.
§iÒu 5. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc
1. Néi dung gi¸o dôc ph¶i b¶o ®¶m tÝnh c¬ b¶n, toµn
diÖn, thiÕt thùc, hiÖn ®¹i vµ cã hÖ thèng; coi träng gi¸o dôc t
tëng vµ ý thøc c«ng d©n; kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng
tèt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa
nh©n lo¹i; phï hîp víi sù ph¸t triÓn vÒ t©m sinh lý løa tuæi cña
ngêi häc.
2. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù
gi¸c, chñ ®éng, t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc; båi dìng cho ngêi
häc n¨ng lùc tù häc, kh¶ n¨ng thùc hµnh, lßng say mª häc tËp
vµ ý chÝ v¬n lªn.
§iÒu 6. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc
1. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thÓ hiÖn môc tiªu gi¸o dôc; quy
®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung
gi¸o dôc, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o
dôc, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc ®èi víi c¸c m«n häc
ë mçi líp, mçi cÊp häc hoÆc tr×nh ®é ®µo t¹o.
2. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ph¶i b¶o ®¶m tÝnh hiÖn ®¹i,
tÝnh æn ®Þnh, tÝnh thèng nhÊt; kÕ thõa gi÷a c¸c cÊp häc,
c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph©n luång,
liªn th«ng, chuyÓn ®æi gi÷a c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o, ngµnh
3
®µo t¹o vµ h×nh thøc gi¸o dôc trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc
d©n.
3. Yªu cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng quy ®Þnh
trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ph¶i ®îc cô thÓ hãa thµnh s¸ch
gi¸o khoa ë gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu gi¶ng
d¹y ë gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, gi¸o dôc ®¹i häc, gi¸o dôc thêng
xuyªn. S¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu gi¶ng d¹y ph¶i
®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc.
4. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®îc tæ chøc thùc hiÖn theo n¨m
häc ®èi víi gi¸o dôc mÇm non vµ gi¸o dôc phæ th«ng; theo
n¨m häc hoÆc theo h×nh thøc tÝch luü tÝn chØ ®èi víi gi¸o
dôc nghÒ nghiÖp, gi¸o dôc ®¹i häc.
KÕt qu¶ häc tËp m«n häc hoÆc tÝn chØ mµ ngêi häc tÝch
luü ®îc khi theo häc mét ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®îc c«ng nhËn
®Ó xem xÐt vÒ gi¸ trÞ chuyÓn ®æi cho m«n häc hoÆc tÝn
chØ t¬ng øng trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc kh¸c khi ngêi häc
chuyÓn ngµnh nghÒ ®µo t¹o, chuyÓn h×nh thøc häc tËp hoÆc
häc lªn ë cÊp häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cao h¬n.
Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn
ch¬ng tr×nh gi¸o dôc theo h×nh thøc tÝch luü tÝn chØ, viÖc
c«ng nhËn ®Ó xem xÐt vÒ gi¸ trÞ chuyÓn ®æi kÕt qu¶ häc
tËp m«n häc hoÆc tÝn chØ.
§iÒu 7. Ng«n ng÷ dïng trong nhµ trêng vµ c¬ së
gi¸o dôc kh¸c; d¹y vµ häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt
cña d©n téc thiÓu sè; d¹y ngo¹i ng÷
1. TiÕng ViÖt lµ ng«n ng÷ chÝnh thøc dïng trong nhµ tr-
êng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c. C¨n cø vµo môc tiªu gi¸o dôc vµ
yªu cÇu cô thÓ vÒ néi dung gi¸o dôc, Thñ tíng ChÝnh phñ quy
®Þnh viÖc d¹y vµ häc b»ng tiÕng níc ngoµi trong nhµ trêng vµ
c¬ së gi¸o dôc kh¸c.
2. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi d©n téc thiÓu sè ®îc
häc tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc m×nh nh»m gi÷ g×n vµ
ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, gióp cho häc sinh ngêi
d©n téc thiÓu sè dÔ dµng tiÕp thu kiÕn thøc khi häc tËp trong
nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c. ViÖc d¹y vµ häc tiÕng nãi,
ch÷ viÕt cña d©n téc thiÓu sè ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh
cña ChÝnh phñ.
3. Ngo¹i ng÷ quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc lµ
ng«n ng÷ ®îc sö dông phæ biÕn trong giao dÞch quèc tÕ. ViÖc
tæ chøc d¹y ngo¹i ng÷ trong nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c
4
cÇn b¶o ®¶m ®Ó ngêi häc ®îc häc liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶.
§iÒu 8. V¨n b»ng, chøng chØ
1. V¨n b»ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ®îc cÊp cho
ngêi häc sau khi tèt nghiÖp cÊp häc hoÆc tr×nh ®é ®µo t¹o
theo quy ®Þnh cña LuËt nµy.
V¨n b»ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n gåm b»ng tèt
nghiÖp trung häc c¬ së, b»ng tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng,
b»ng tèt nghiÖp trung cÊp, b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng
tèt nghiÖp ®¹i häc, b»ng th¹c sÜ, b»ng tiÕn sÜ.
2. Chøng chØ cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ®îc cÊp
cho ngêi häc ®Ó x¸c nhËn kÕt qu¶ häc tËp sau khi ®îc ®µo
t¹o hoÆc båi dìng n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, nghÒ nghiÖp.
§iÒu 9. Ph¸t triÓn gi¸o dôc
Ph¸t triÓn gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu nh»m n©ng
cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi.
Ph¸t triÓn gi¸o dôc ph¶i g¾n víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh
tÕ - x· héi, tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ, cñng cè quèc phßng,
an ninh; thùc hiÖn chuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa, x· héi hãa; b¶o
®¶m c©n ®èi vÒ c¬ cÊu tr×nh ®é, c¬ cÊu ngµnh nghÒ, c¬
cÊu vïng miÒn; më réng quy m« trªn c¬ së b¶o ®¶m chÊt lîng
vµ hiÖu qu¶; kÕt hîp gi÷a ®µo t¹o vµ sö dông.
§iÒu 10. QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n
Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n.
Mäi c«ng d©n kh«ng ph©n biÖt d©n téc, t«n gi¸o, tÝn ng-
ìng, nam n÷, nguån gèc gia ®×nh, ®Þa vÞ x· héi, hoµn c¶nh
kinh tÕ ®Òu b×nh ®¼ng vÒ c¬ héi häc tËp.
Nhµ níc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi trong gi¸o dôc, t¹o
®iÒu kiÖn ®Ó ai còng ®îc häc hµnh. Nhµ níc vµ céng ®ång
gióp ®ì ®Ó ngêi nghÌo ®îc häc tËp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh÷ng
ngêi cã n¨ng khiÕu ph¸t triÓn tµi n¨ng.
Nhµ níc u tiªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho con em d©n téc thiÓu
sè, con em gia ®×nh ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc
biÖt khã kh¨n, ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i, ngêi tµn
tËt, khuyÕt tËt vµ ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch x· héi kh¸c
thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña m×nh.
§iÒu 11. Phæ cËp gi¸o dôc
1. Gi¸o dôc tiÓu häc vµ gi¸o dôc trung häc c¬ së lµ c¸c
5
cÊp häc phæ cËp. Nhµ níc quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch phæ cËp gi¸o
dôc, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc
trong c¶ níc.
2. Mäi c«ng d©n trong ®é tuæi quy ®Þnh cã nghÜa vô
häc tËp ®Ó ®¹t tr×nh ®é gi¸o dôc phæ cËp.
3. Gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh
viªn cña gia ®×nh trong ®é tuæi quy ®Þnh ®îc häc tËp ®Ó
®¹t tr×nh ®é gi¸o dôc phæ cËp.
§iÒu 12. X· héi hãa sù nghiÖp gi¸o dôc
Ph¸t triÓn gi¸o dôc, x©y dùng x· héi häc tËp lµ sù nghiÖp
cña Nhµ níc vµ cña toµn d©n.
Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ph¸t triÓn sù nghiÖp
gi¸o dôc; thùc hiÖn ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh trêng vµ c¸c
h×nh thøc gi¸o dôc; khuyÕn khÝch, huy ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn
®Ó tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc.
Mäi tæ chøc, gia ®×nh vµ c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm
ch¨m lo sù nghiÖp gi¸o dôc, phèi hîp víi nhµ trêng thùc hiÖn
môc tiªu gi¸o dôc, x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh vµ
an toµn.
§iÒu 13. §Çu t cho gi¸o dôc
§Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t ph¸t triÓn.
Nhµ níc u tiªn ®Çu t cho gi¸o dôc; khuyÕn khÝch vµ b¶o
hé c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc,
ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi
®Çu t cho gi¸o dôc.
Ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i gi÷ vai trß chñ yÕu trong tæng
nguån lùc ®Çu t cho gi¸o dôc.
§iÒu 14. Qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc
Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n
vÒ môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung, kÕ ho¹ch gi¸o dôc, tiªu
chuÈn nhµ gi¸o, quy chÕ thi cö, hÖ thèng v¨n b»ng, chøng
chØ; tËp trung qu¶n lý chÊt lîng gi¸o dôc, thùc hiÖn ph©n
c«ng, ph©n cÊp qu¶n lý gi¸o dôc, t¨ng cêng quyÒn tù chñ, tù
chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¬ së gi¸o dôc.
§iÒu 15. Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ gi¸o
Nhµ gi¸o gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc b¶o ®¶m
chÊt lîng gi¸o dôc.
6
Nhµ gi¸o ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn nªu g¬ng tèt
cho ngêi häc.
Nhµ níc tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng nhµ gi¸o; cã chÝnh
s¸ch sö dông, ®·i ngé, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ
vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó nhµ gi¸o thùc hiÖn vai trß vµ tr¸ch
nhiÖm cña m×nh; gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng quý
träng nhµ gi¸o, t«n vinh nghÒ d¹y häc.
§iÒu 16. Vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý
gi¸o dôc
C¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc gi÷ vai trß quan träng trong viÖc
tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc.
C¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn
luyÖn, n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n,
n¨ng lùc qu¶n lý vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n.
Nhµ níc cã kÕ ho¹ch x©y dùng vµ n©ng cao chÊt lîng ®éi
ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc nh»m ph¸t huy vai trß vµ tr¸ch
nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc, b¶o ®¶m ph¸t triÓn sù
nghiÖp gi¸o dôc.
§iÒu 17. KiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc
KiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc lµ biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m
x¸c ®Þnh møc ®é thùc hiÖn môc tiªu, ch¬ng tr×nh, néi dung
gi¸o dôc ®èi víi nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c.
ViÖc kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc ®îc thùc hiÖn ®Þnh
kú trong ph¹m vi c¶ níc vµ ®èi víi tõng c¬ së gi¸o dôc. KÕt qu¶
kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc ®îc c«ng bè c«ng khai ®Ó x· héi
biÕt vµ gi¸m s¸t.
Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o
thùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc.
§iÒu 18. Nghiªn cøu khoa häc
1. Nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc
kh¸c tæ chøc nghiªn cøu, øng dông, phæ biÕn khoa häc, c«ng
nghÖ; kÕt hîp ®µo t¹o víi nghiªn cøu khoa häc vµ s¶n xuÊt
nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc, tõng bíc thùc hiÖn vai trß
trung t©m v¨n hãa, khoa häc, c«ng nghÖ cña ®Þa ph¬ng hoÆc
cña c¶ níc.
2. Nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c phèi hîp víi tæ chøc
nghiªn cøu khoa häc, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô
trong viÖc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vµ chuyÓn giao c«ng
nghÖ, phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.
3. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch u tiªn ph¸t triÓn nghiªn cøu, øng
dông vµ phæ biÕn khoa häc gi¸o dôc. C¸c chñ tr¬ng, chÝnh
s¸ch vÒ gi¸o dôc ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt qu¶ nghiªn
cøu khoa häc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam.
§iÒu 19. Kh«ng truyÒn b¸ t«n gi¸o trong nhµ trêng,
7
c¬ së gi¸o dôc kh¸c
Kh«ng truyÒn b¸ t«n gi¸o, tiÕn hµnh c¸c nghi thøc t«n
gi¸o trong nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c cña hÖ thèng gi¸o
dôc quèc d©n, cña c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ
chøc chÝnh trÞ - x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n.
§iÒu 20. CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc
CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®Ó xuyªn t¹c chñ tr-
¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc, chèng l¹i Nhµ níc
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, chia rÏ khèi ®oµn kÕt
toµn d©n téc, kÝch ®éng b¹o lùc, tuyªn truyÒn chiÕn tranh
x©m lîc, ph¸ ho¹i thuÇn phong mü tôc, truyÒn b¸ mª tÝn, hñ
tôc, l«i kÐo ngêi häc vµo c¸c tÖ n¹n x· héi.
CÊm lîi dông c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc v× môc ®Ých vô lîi.
Ch¬ng II
hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n
Môc 1
Gi¸o dôc mÇm non
§iÒu 21. Gi¸o dôc mÇm non
Gi¸o dôc mÇm non thùc hiÖn viÖc nu«i dìng, ch¨m sãc,
gi¸o dôc trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn s¸u tuæi.
§iÒu 22. Môc tiªu cña gi¸o dôc mÇm non
Môc tiªu cña gi¸o dôc mÇm non lµ gióp trÎ em ph¸t triÓn
vÒ thÓ chÊt, t×nh c¶m, trÝ tuÖ, thÈm mü, h×nh thµnh nh÷ng
yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch, chuÈn bÞ cho trÎ em vµo häc
líp mét.
§iÒu 23. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc
mÇm non
1. Néi dung gi¸o dôc mÇm non ph¶i b¶o ®¶m phï hîp víi
sù ph¸t triÓn t©m sinh lý cña trÎ em, hµi hßa gi÷a nu«i dìng,
ch¨m sãc vµ gi¸o dôc; gióp trÎ em ph¸t triÓn c¬ thÓ c©n ®èi,
khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn; biÕt kÝnh träng, yªu mÕn, lÔ phÐp
víi «ng, bµ, cha, mÑ, thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ ngêi trªn; yªu quý
anh, chÞ, em, b¹n bÌ; thËt thµ, m¹nh d¹n, hån nhiªn, yªu thÝch
c¸i ®Ñp; ham hiÓu biÕt, thÝch ®i häc.
2. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc mÇm non chñ yÕu lµ th«ng qua
viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i ®Ó gióp trÎ em ph¸t triÓn
toµn diÖn; chó träng viÖc nªu g¬ng, ®éng viªn, khÝch lÖ.
8
§iÒu 24. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non
1. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non thÓ hiÖn môc tiªu gi¸o
dôc mÇm non; cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ nu«i dìng, ch¨m sãc,
gi¸o dôc trÎ em ë tõng ®é tuæi; quy ®Þnh viÖc tæ chøc c¸c
ho¹t ®éng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ em ph¸t triÓn vÒ thÓ
chÊt, t×nh c¶m, trÝ tuÖ, thÈm mü; híng dÉn c¸ch thøc ®¸nh
gi¸ sù ph¸t triÓn cña trÎ em ë tuæi mÇm non.
2. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh ch¬ng tr×nh
gi¸o dôc mÇm non trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc
gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non.
§iÒu 25. C¬ së gi¸o dôc mÇm non
C¬ së gi¸o dôc mÇm non bao gåm:
1. Nhµ trÎ, nhãm trÎ nhËn trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn ba
tuæi;
2. Trêng, líp mÉu gi¸o nhËn trÎ em tõ ba tuæi ®Õn s¸u
tuæi;
3. Trêng mÇm non lµ c¬ së gi¸o dôc kÕt hîp nhµ trÎ vµ
mÉu gi¸o, nhËn trÎ em tõ ba th¸ng tuæi ®Õn s¸u tuæi.
Môc 2
Gi¸o dôc phæ th«ng
§iÒu 26. Gi¸o dôc phæ th«ng
1. Gi¸o dôc phæ th«ng bao gåm:
a) Gi¸o dôc tiÓu häc ®îc thùc hiÖn trong n¨m n¨m häc, tõ
líp mét ®Õn líp n¨m. Tuæi cña häc sinh vµo häc líp mét lµ s¸u
tuæi;
b) Gi¸o dôc trung häc c¬ së ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m
häc, tõ líp s¸u ®Õn líp chÝn. Häc sinh vµo häc líp s¸u ph¶i
hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc, cã tuæi lµ mêi mét tuæi;
c) Gi¸o dôc trung häc phæ th«ng ®îc thùc hiÖn trong ba
n¨m häc, tõ líp mêi ®Õn líp mêi hai. Häc sinh vµo häc líp mêi
ph¶i cã b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, cã tuæi lµ mêi l¨m
tuæi.
2. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh nh÷ng tr-
êng hîp cã thÓ häc tríc tuæi ®èi víi häc sinh ph¸t triÓn sím vÒ
trÝ tuÖ; häc ë tuæi cao h¬n tuæi quy ®Þnh ®èi víi häc sinh ë
nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, häc sinh
ngêi d©n téc thiÓu sè, häc sinh bÞ tµn tËt, khuyÕt tËt, häc sinh
kÐm ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ, häc sinh må c«i kh«ng
9
n¬i n¬ng tùa, häc sinh trong diÖn hé ®ãi nghÌo theo quy
®Þnh cña Nhµ níc, häc sinh ë níc ngoµi vÒ níc; nh÷ng trêng
hîp häc sinh häc vît líp, häc lu ban; viÖc häc tiÕng ViÖt cña trÎ
em ngêi d©n téc thiÓu sè tríc khi vµo häc líp mét.
§iÒu 27. Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng
1. Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t
triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c
kü n¨ng c¬ b¶n, ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng
vµ s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViÖt Nam x· héi
chñ nghÜa, x©y dùng t c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n; chuÈn
bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao
®éng, tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
2. Gi¸o dôc tiÓu häc nh»m gióp häc sinh h×nh thµnh
nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u
dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng
c¬ b¶n ®Ó häc sinh tiÕp tôc häc trung häc c¬ së.
3. Gi¸o dôc trung häc c¬ së nh»m gióp häc sinh cñng cè
vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¸o dôc tiÓu häc; cã häc vÊn
phæ th«ng ë tr×nh ®é c¬ së vµ nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ
kü thuËt vµ híng nghiÖp ®Ó tiÕp tôc häc trung häc phæ th«ng,
trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng.
4. Gi¸o dôc trung häc phæ th«ng nh»m gióp häc sinh cñng
cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¸o dôc trung häc c¬ së,
hoµn thiÖn häc vÊn phæ th«ng vµ cã nh÷ng hiÓu biÕt th«ng
thêng vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp, cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy
n¨ng lùc c¸ nh©n ®Ó lùa chän híng ph¸t triÓn, tiÕp tôc häc
®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc
sèng lao ®éng.
§iÒu 28. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc
phæ th«ng
1. Néi dung gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i b¶o ®¶m tÝnh phæ
th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn, híng nghiÖp vµ cã hÖ thèng; g¾n víi
thùc tiÔn cuéc sèng, phï hîp víi t©m sinh lý løa tuæi cña häc
sinh, ®¸p øng môc tiªu gi¸o dôc ë mçi cÊp häc.
Gi¸o dôc tiÓu häc ph¶i b¶o ®¶m cho häc sinh cã hiÓu biÕt
®¬n gi¶n, cÇn thiÕt vÒ tù nhiªn, x· héi vµ con ngêi; cã kü
n¨ng c¬ b¶n vÒ nghe, nãi, ®äc, viÕt vµ tÝnh to¸n; cã thãi
quen rÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ g×n vÖ sinh; cã hiÓu biÕt ban
®Çu vÒ h¸t, móa, ©m nh¹c, mü thuËt.
Gi¸o dôc trung häc c¬ së ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng
néi dung ®· häc ë tiÓu häc, b¶o ®¶m cho häc sinh cã nh÷ng
hiÓu biÕt phæ th«ng c¬ b¶n vÒ tiÕng ViÖt, to¸n, lÞch sö d©n
téc; kiÕn thøc kh¸c vÒ khoa häc x· héi, khoa häc tù nhiªn,
10
ph¸p luËt, tin häc, ngo¹i ng÷; cã nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt tèi
thiÓu vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp.
Gi¸o dôc trung häc phæ th«ng ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn
nh÷ng néi dung ®· häc ë trung häc c¬ së, hoµn thµnh néi dung
gi¸o dôc phæ th«ng; ngoµi néi dung chñ yÕu nh»m b¶o ®¶m
chuÈn kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn vµ híng nghiÖp
cho mäi häc sinh cßn cã néi dung n©ng cao ë mét sè m«n häc
®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc, ®¸p øng nguyÖn väng cña häc sinh.
2. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh
tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; phï hîp víi
®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, m«n häc; båi dìng ph¬ng ph¸p tù
häc, kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm; rÌn luyÖn kü n¨ng vËn
dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn; t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em
l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh.
§iÒu 29. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, s¸ch
gi¸o khoa
1. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng thÓ hiÖn môc tiªu
gi¸o dôc phæ th«ng; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng,
ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung gi¸o dôc phæ th«ng, ph¬ng
ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc, c¸ch thøc
®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc ®èi víi c¸c m«n häc ë mçi líp vµ
mçi cÊp häc cña gi¸o dôc phæ th«ng.
2. S¸ch gi¸o khoa cô thÓ hãa c¸c yªu cÇu vÒ néi dung
kiÕn thøc vµ kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc
cña c¸c m«n häc ë mçi líp cña gi¸o dôc phæ th«ng, ®¸p øng
yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng.
3. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh ch¬ng tr×nh
gi¸o dôc phæ th«ng, duyÖt s¸ch gi¸o khoa ®Ó sö dông chÝnh
thøc, æn ®Þnh, thèng nhÊt trong gi¶ng d¹y, häc tËp ë c¸c c¬
së gi¸o dôc phæ th«ng, trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång
quèc gia thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ s¸ch
gi¸o khoa.
§iÒu 30. C¬ së gi¸o dôc phæ th«ng
C¬ së gi¸o dôc phæ th«ng bao gåm:
1. Trêng tiÓu häc;
2. Trêng trung häc c¬ së;
3. Trêng trung häc phæ th«ng;
4. Trêng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc;
11
5. Trung t©m kü thuËt tæng hîp - híng nghiÖp.
§iÒu 31. X¸c nhËn hoµn thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc
vµ cÊp v¨n b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së,
trung häc phæ th«ng
1. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh tiÓu häc cã ®ñ ®iÒu
kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th×
®îc HiÖu trëng trêng tiÓu häc x¸c nhËn trong häc b¹ viÖc hoµn
thµnh ch¬ng tr×nh tiÓu häc.
2. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së cã ®ñ
®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
th× ®îc Trëng phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o huyÖn, quËn, thÞ x·,
thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ cÊp huyÖn) cÊp
b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së.
3. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc phæ th«ng cã
®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo
t¹o th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc Gi¸m ®èc së
gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng (sau
®©y gäi chung lµ cÊp tØnh) cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc
phæ th«ng.
Môc 3
Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp
§iÒu 32. Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp
Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp bao gåm:
1. Trung cÊp chuyªn nghiÖp ®îc thùc hiÖn tõ ba ®Õn bèn
n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së, tõ
mét ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung
häc phæ th«ng;
2. D¹y nghÒ ®îc thùc hiÖn díi mét n¨m ®èi víi ®µo t¹o
nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp, tõ mét ®Õn ba n¨m ®èi víi ®µo t¹o
nghÒ tr×nh ®é trung cÊp, tr×nh ®é cao ®¼ng.
§iÒu 33. Môc tiªu cña gi¸o dôc nghÒ nghiÖp
Môc tiªu cña gi¸o dôc nghÒ nghiÖp lµ ®µo t¹o ngêi lao
®éng cã kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp ë c¸c tr×nh ®é kh¸c
nhau, cã ®¹o ®øc, l¬ng t©m nghÒ nghiÖp, ý thøc kû luËt, t¸c
phong c«ng nghiÖp, cã søc khoÎ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi
lao ®éng cã kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc lµm hoÆc
tiÕp tôc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô,
12
®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, cñng cè quèc
phßng, an ninh.
Trung cÊp chuyªn nghiÖp nh»m ®µo t¹o ngêi lao ®éng cã
kiÕn thøc, kü n¨ng thùc hµnh c¬ b¶n cña mét nghÒ, cã kh¶
n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ cã tÝnh s¸ng t¹o, øng dông c«ng
nghÖ vµo c«ng viÖc.
D¹y nghÒ nh»m ®µo t¹o nh©n lùc kü thuËt trùc tiÕp
trong s¶n xuÊt, dÞch vô cã n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ t¬ng xøng
víi tr×nh ®é ®µo t¹o.
§iÒu 34. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc
nghÒ nghiÖp
1. Néi dung gi¸o dôc nghÒ nghiÖp ph¶i tËp trung ®µo t¹o
n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ nghiÖp, coi träng gi¸o dôc ®¹o ®øc,
rÌn luyÖn søc khoÎ, rÌn luyÖn kü n¨ng theo yªu cÇu ®µo t¹o
cña tõng nghÒ, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn theo yªu cÇu ®µo
t¹o.
2. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nghÒ nghiÖp ph¶i kÕt hîp rÌn
luyÖn kü n¨ng thùc hµnh víi gi¶ng d¹y lý thuyÕt ®Ó gióp ngêi
häc cã kh¶ n¨ng hµnh nghÒ vµ ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp theo
yªu cÇu cña tõng c«ng viÖc.
§iÒu 35. Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ
nghiÖp
1. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp thÓ hiÖn môc tiªu
gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng,
ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, ph¬ng
ph¸p vµ h×nh thøc ®µo t¹o, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo
t¹o ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh, nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o cña
gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; b¶o ®¶m yªu cÇu liªn th«ng víi c¸c ch-
¬ng tr×nh gi¸o dôc kh¸c.
Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé trëng, Thñ
trëng c¬ quan ngang bé cã liªn quan, trªn c¬ së thÈm ®Þnh
cña héi ®ång thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch¬ng tr×nh trung cÊp
chuyªn nghiÖp, quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung vÒ ®µo t¹o
trung cÊp chuyªn nghiÖp bao gåm c¬ cÊu néi dung, sè m«n
häc, thêi lîng c¸c m«n häc, tû lÖ thêi gian gi÷a lý thuyÕt vµ
thùc hµnh, thùc tËp ®èi víi tõng ngµnh, nghÒ ®µo t¹o. C¨n cø
vµo ch¬ng tr×nh khung, trêng trung cÊp chuyªn nghiÖp x¸c
®Þnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cña trêng m×nh.
Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ phèi hîp
víi Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé cã liªn quan, trªn c¬
së thÈm ®Þnh cña héi ®ång thÈm ®Þnh ngµnh vÒ ch¬ng
tr×nh d¹y nghÒ, quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung cho tõng tr×nh
13
®é nghÒ ®îc ®µo t¹o bao gåm c¬ cÊu néi dung, sè lîng, thêi l-
îng c¸c m«n häc vµ c¸c kü n¨ng nghÒ, tû lÖ thêi gian gi÷a lý
thuyÕt vµ thùc hµnh, b¶o ®¶m môc tiªu cho tõng ngµnh, nghÒ
®µo t¹o. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, c¬ së d¹y nghÒ x¸c
®Þnh ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ cña c¬ së m×nh.
2. Gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cô thÓ hãa c¸c yªu
cÇu vÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng
tr×nh gi¸o dôc ®èi víi mçi m«n häc, ngµnh, nghÒ, tr×nh ®é
®µo t¹o cña gi¸o dôc nghÒ nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph-
¬ng ph¸p gi¸o dôc nghÒ nghiÖp.
Gi¸o tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp do HiÖu trëng nhµ tr-
êng, Gi¸m ®èc trung t©m d¹y nghÒ tæ chøc biªn so¹n vµ
duyÖt ®Ó sö dông lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y, häc tËp chÝnh thøc
trong c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña
Héi ®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng, Gi¸m ®èc
trung t©m d¹y nghÒ thµnh lËp.
§iÒu 36. C¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp
1. C¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp bao gåm:
a) Trêng trung cÊp chuyªn nghiÖp;
b) Trêng cao ®¼ng nghÒ, trêng trung cÊp nghÒ, trung
t©m d¹y nghÒ, líp d¹y nghÒ (sau ®©y gäi chung lµ c¬ së d¹y
nghÒ).
2. C¬ së d¹y nghÒ cã thÓ ®îc tæ chøc ®éc lËp hoÆc g¾n
víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, c¬ së gi¸o dôc kh¸c.
§iÒu 37. V¨n b»ng, chøng chØ gi¸o dôc nghÒ
nghiÖp
1. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é s¬
cÊp, ch¬ng tr×nh båi dìng n©ng cao tr×nh ®é nghÒ, cã ®ñ
®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ
níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù kiÓm tra vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th×
®îc Thñ trëng c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cÊp chøng chØ
nghÒ.
2. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung cÊp chuyªn nghiÖp,
cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ
§µo t¹o th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng
nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp trung cÊp chuyªn nghiÖp.
3. Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ tr×nh ®é
trung cÊp, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ trëng c¬
quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t
yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt nghiÖp
trung cÊp nghÒ. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ
tr×nh ®é cao ®¼ng, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ
trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ th× ®îc dù thi vµ
nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc HiÖu trëng nhµ trêng cÊp b»ng tèt
14
nghiÖp cao ®¼ng nghÒ.
Môc 4
Gi¸o dôc ®¹i häc
§iÒu 38. Gi¸o dôc ®¹i häc
Gi¸o dôc ®¹i häc bao gåm:
1. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ®îc thùc hiÖn tõ hai ®Õn
ba n¨m häc tïy theo ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ngêi cã b»ng
tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng hoÆc b»ng tèt nghiÖp trung
cÊp; tõ mét n¨m rìi ®Õn hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt
nghiÖp trung cÊp cïng chuyªn ngµnh;
2. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ®îc thùc hiÖn tõ bèn ®Õn
s¸u n¨m häc tïy theo ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®èi víi ngêi cã b»ng
tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng hoÆc b»ng tèt nghiÖp trung
cÊp; tõ hai n¨m rìi ®Õn bèn n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt
nghiÖp trung cÊp cïng chuyªn ngµnh; tõ mét n¨m rìi ®Õn hai
n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng cïng
chuyªn ngµnh;
3. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ®îc thùc hiÖn tõ mét ®Õn
hai n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc;
4. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn trong bèn n¨m
häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc, tõ hai ®Õn ba
n¨m häc ®èi víi ngêi cã b»ng th¹c sÜ. Trong trêng hîp ®Æc
biÖt, thêi gian ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ cã thÓ ®îc kÐo dµi
theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.
Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc ®µo t¹o tr×nh
®é t¬ng ®¬ng víi tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ ë mét
sè ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt.
§iÒu 39. Môc tiªu cña gi¸o dôc ®¹i häc
1. Môc tiªu cña gi¸o dôc ®¹i häc lµ ®µo t¹o ngêi häc cã
phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, cã ý thøc phôc vô nh©n d©n,
cã kiÕn thøc vµ n¨ng lùc thùc hµnh nghÒ nghiÖp t¬ng xøng víi
tr×nh ®é ®µo t¹o, cã søc khoÎ, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ
b¶o vÖ Tæ quèc.
2. §µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng gióp sinh viªn cã kiÕn
thøc chuyªn m«n vµ kü n¨ng thùc hµnh c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt
nh÷ng vÊn ®Ò th«ng thêng thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o.
3. §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc gióp sinh viªn n¾m v÷ng
kiÕn thøc chuyªn m«n vµ cã kü n¨ng thùc hµnh thµnh th¹o, cã
kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn
®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o.
4. §µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ gióp häc viªn n¾m v÷ng lý
15
thuyÕt, cã tr×nh ®é cao vÒ thùc hµnh, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc
®éc lËp, s¸ng t¹o vµ cã n¨ng lùc ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng
vÊn ®Ò thuéc chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o.
5. §µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ gióp nghiªn cøu sinh cã tr×nh
®é cao vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh, cã n¨ng lùc nghiªn cøu ®éc
lËp, s¸ng t¹o, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò míi vÒ
khoa häc, c«ng nghÖ, híng dÉn nghiªn cøu khoa häc vµ ho¹t
®éng chuyªn m«n.
§iÒu 40. Yªu cÇu vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc
®¹i häc
1. Néi dung gi¸o dôc ®¹i häc ph¶i cã tÝnh hiÖn ®¹i vµ
ph¸t triÓn, b¶o ®¶m c¬ cÊu hîp lý gi÷a kiÕn thøc khoa häc c¬
b¶n, ngo¹i ng÷ vµ c«ng nghÖ th«ng tin víi kiÕn thøc chuyªn
m«n vµ c¸c bé m«n khoa häc M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh;
kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp, b¶n s¾c v¨n hãa
d©n téc; t¬ng øng víi tr×nh ®é chung cña khu vùc vµ thÕ giíi.
§µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng ph¶i b¶o ®¶m cho sinh viªn
cã nh÷ng kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n
cÇn thiÕt, chó träng rÌn luyÖn kü n¨ng c¬ b¶n vµ n¨ng lùc
thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n.
§µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc ph¶i b¶o ®¶m cho sinh viªn cã
nh÷ng kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn m«n t-
¬ng ®èi hoµn chØnh; cã ph¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc; cã
n¨ng lùc vËn dông lý thuyÕt vµo c«ng t¸c chuyªn m«n.
§µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho häc viªn ®îc
bæ sung vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr×nh ®é ®¹i
häc; t¨ng cêng kiÕn thøc liªn ngµnh; cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn
c«ng t¸c chuyªn m«n vµ nghiªn cøu khoa häc trong chuyªn
ngµnh cña m×nh.
§µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ph¶i b¶o ®¶m cho nghiªn cøu
sinh hoµn chØnh vµ n©ng cao kiÕn thøc c¬ b¶n; cã hiÓu biÕt
s©u vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n; cã ®ñ n¨ng lùc tiÕn hµnh ®éc
lËp c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ s¸ng t¹o trong c«ng t¸c
chuyªn m«n.
2. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é
®¹i häc ph¶i coi träng viÖc båi dìng ý thøc tù gi¸c trong häc
tËp, n¨ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu, ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o,
rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi häc tham
gia nghiªn cøu, thùc nghiÖm, øng dông.
Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ®îc thùc hiÖn
b»ng c¸ch phèi hîp c¸c h×nh thøc häc tËp trªn líp víi tù häc, tù
nghiªn cøu; coi träng viÖc ph¸t huy n¨ng lùc thùc hµnh, n¨ng
16
lùc ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n.
Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn chñ
yÕu b»ng tù häc, tù nghiªn cøu díi sù híng dÉn cña nhµ gi¸o,
nhµ khoa häc; coi träng rÌn luyÖn thãi quen nghiªn cøu khoa
häc, ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o trong ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt
nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n.
§iÒu 41. Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc
1. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc thÓ hiÖn môc tiªu gi¸o
dôc ®¹i häc; quy ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng, ph¹m vi vµ
cÊu tróc néi dung gi¸o dôc ®¹i häc, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc
®µo t¹o, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o ®èi víi mçi m«n
häc, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o cña gi¸o dôc ®¹i häc; b¶o
®¶m yªu cÇu liªn th«ng víi c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc kh¸c.
Trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi ®ång quèc gia thÈm ®Þnh
ngµnh vÒ ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc, Bé trëng Bé Gi¸o dôc
vµ §µo t¹o quy ®Þnh ch¬ng tr×nh khung cho tõng ngµnh ®µo
t¹o ®èi víi tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i häc bao gåm
c¬ cÊu néi dung c¸c m«n häc, thêi gian ®µo t¹o, tû lÖ ph©n
bæ thêi gian ®µo t¹o gi÷a c¸c m«n häc, gi÷a lý thuyÕt víi thùc
hµnh, thùc tËp. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh khung, trêng cao
®¼ng, trêng ®¹i häc x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc cña tr-
êng m×nh.
Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh vÒ khèi lîng
kiÕn thøc, kÕt cÊu ch¬ng tr×nh, luËn v¨n, luËn ¸n ®èi víi ®µo
t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ.
2. Gi¸o tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc cô thÓ hãa yªu cÇu vÒ néi
dung kiÕn thøc, kü n¨ng quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc
®èi víi mçi m«n häc, ngµnh häc, tr×nh ®é ®µo t¹o.
HiÖu trëng trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc cã tr¸ch
nhiÖm tæ chøc biªn so¹n vµ duyÖt gi¸o tr×nh c¸c m«n häc ®Ó
sö dông chÝnh thøc trong trêng trªn c¬ së thÈm ®Þnh cña Héi
®ång thÈm ®Þnh gi¸o tr×nh do HiÖu trëng thµnh lËp; b¶o
®¶m cã ®ñ gi¸o tr×nh phôc vô gi¶ng d¹y, häc tËp.
Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc
biªn so¹n vµ duyÖt c¸c gi¸o tr×nh sö dông chung cho c¸c trêng
cao ®¼ng, trêng ®¹i häc.
§iÒu 42. C¬ së gi¸o dôc ®¹i häc
1. C¬ së gi¸o dôc ®¹i häc bao gåm:
a) Trêng cao ®¼ng ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng;
b) Trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é
®¹i häc; ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ khi ®îc
Thñ tíng ChÝnh phñ giao.
17
ViÖn nghiªn cøu khoa häc ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ, phèi
hîp víi trêng ®¹i häc ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ khi ®îc Thñ t-
íng ChÝnh phñ giao.
2. C¬ së gi¸o dôc ®¹i häc ®îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o
tr×nh ®é tiÕn sÜ khi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
a) Cã ®éi ngò gi¸o s, phã gi¸o s, tiÕn sÜ ®ñ sè lîng, cã
kh¶ n¨ng x©y dùng, thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ tæ
chøc héi ®ång ®¸nh gi¸ luËn ¸n;
b) Cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ b¶o ®¶m ®¸p øng
yªu cÇu ®µo t¹o tr×nh ®é tiÕn sÜ;
c) Cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc;
®· thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nghiªn cøu thuéc ®Ò tµi khoa
häc trong c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc cÊp nhµ níc; cã kinh
nghiÖm trong ®µo t¹o, båi dìng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c
nghiªn cøu khoa häc.
3. M« h×nh tæ chøc cô thÓ cña c¸c lo¹i trêng ®¹i häc do
ChÝnh phñ quy ®Þnh.
§iÒu 43. V¨n b»ng gi¸o dôc ®¹i häc
1. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh cao ®¼ng, cã ®ñ ®iÒu
kiÖn th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé
trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc HiÖu trëng trêng cao
®¼ng hoÆc trêng ®¹i häc cÊp b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng.
2. Sinh viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh ®¹i häc, cã ®ñ ®iÒu
kiÖn th× ®îc dù thi hoÆc b¶o vÖ ®å ¸n, khãa luËn tèt nghiÖp
vµ nÕu ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc
vµ §µo t¹o th× ®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc cÊp b»ng tèt
nghiÖp ®¹i häc.
B»ng tèt nghiÖp ®¹i häc cña ngµnh kü thuËt ®îc gäi lµ
b»ng kü s; cña ngµnh kiÕn tróc lµ b»ng kiÕn tróc s; cña ngµnh
y, dîc lµ b»ng b¸c sÜ, b»ng dîc sÜ, b»ng cö nh©n; cña c¸c
ngµnh khoa häc c¬ b¶n, s ph¹m, luËt, kinh tÕ lµ b»ng cö
nh©n; ®èi víi c¸c ngµnh cßn l¹i lµ b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc.
3. Häc viªn hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ, cã
®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc b¶o vÖ luËn v¨n vµ nÕu ®¹t yªu cÇu
theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× ®îc
HiÖu trëng trêng ®¹i häc cÊp b»ng th¹c sÜ.
4. Nghiªn cøu sinh hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn
sÜ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc b¶o vÖ luËn ¸n vµ nÕu ®¹t yªu
cÇu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th×
®îc HiÖu trëng trêng ®¹i häc, ViÖn trëng viÖn nghiªn cøu khoa
häc cÊp b»ng tiÕn sÜ.
18
5. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm
vµ thÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng cña c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc trong
níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 42 cña LuËt nµy khi liªn kÕt
®µo t¹o víi c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc níc ngoµi.
6. Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh v¨n b»ng tèt nghiÖp t-
¬ng ®¬ng tr×nh ®é th¹c sÜ, tr×nh ®é tiÕn sÜ cña mét sè
ngµnh chuyªn m«n ®Æc biÖt.
Môc 5
gi¸o dôc thêng xuyªn
§iÒu 44. Gi¸o dôc thêng xuyªn
Gi¸o dôc thêng xuyªn gióp mäi ngêi võa lµm võa häc, häc
liªn tôc, häc suèt ®êi nh»m hoµn thiÖn nh©n c¸ch, më réng
hiÓu biÕt, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n, nghiÖp
vô ®Ó c¶i thiÖn chÊt lîng cuéc sèng, t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc
lµm vµ thÝch nghi víi ®êi sèng x· héi.
Nhµ níc cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn gi¸o dôc thêng xuyªn,
thùc hiÖn gi¸o dôc cho mäi ngêi, x©y dùng x· héi häc tËp.
§iÒu 45. Yªu cÇu vÒ ch¬ng tr×nh, néi dung, ph¬ng
ph¸p gi¸o dôc thêng xuyªn
1. Néi dung gi¸o dôc thêng xuyªn ®îc thÓ hiÖn trong c¸c
ch¬ng tr×nh sau ®©y:
a) Ch¬ng tr×nh xãa mï ch÷ vµ gi¸o dôc tiÕp tôc sau khi
biÕt ch÷;
b) Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¸p øng yªu cÇu cña ngêi häc;
cËp nhËt kiÕn thøc, kü n¨ng, chuyÓn giao c«ng nghÖ;
c) Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é
vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô;
d) Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®Ó lÊy v¨n b»ng cña hÖ thèng
gi¸o dôc quèc d©n.
2. C¸c h×nh thøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thêng
xuyªn ®Ó lÊy v¨n b»ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n bao
gåm:
a) Võa lµm võa häc;
b) Häc tõ xa;
c) Tù häc cã híng dÉn.
3. Néi dung gi¸o dôc cña c¸c ch¬ng tr×nh quy ®Þnh t¹i
19
c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m tÝnh thiÕt
thùc, gióp ngêi häc n©ng cao kh¶ n¨ng lao ®éng, s¶n xuÊt,
c«ng t¸c vµ chÊt lîng cuéc sèng.
Néi dung gi¸o dôc cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i
®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ néi
dung cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc cïng cÊp häc, tr×nh ®é ®µo
t¹o quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 29, 35 vµ 41 cña LuËt nµy.
4. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc thêng xuyªn ph¶i ph¸t huy vai trß
chñ ®éng, khai th¸c kinh nghiÖm cña ngêi häc, coi träng viÖc
båi dìng n¨ng lùc tù häc, sö dông ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµ c«ng
nghÖ th«ng tin ®Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ d¹y vµ häc.
5. Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ quan
qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn quy ®Þnh cô
thÓ vÒ ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu gi¸o
dôc thêng xuyªn.
§iÒu 46. C¬ së gi¸o dôc thêng xuyªn
1. C¬ së gi¸o dôc thêng xuyªn bao gåm:
a) Trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn ®îc tæ chøc t¹i cÊp
tØnh vµ cÊp huyÖn;
b) Trung t©m häc tËp céng ®ång ®îc tæ chøc t¹i x·, ph-
êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ cÊp x·).
2. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thêng xuyªn cßn ®îc thùc hiÖn
t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng, c¬ së gi¸o dôc nghÒ nghiÖp,
c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc vµ th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn
th«ng ®¹i chóng.
3. Trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c ch¬ng
tr×nh gi¸o dôc thêng xuyªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 45 cña
LuËt nµy, kh«ng thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®Ó lÊy
b»ng tèt nghiÖp trung cÊp, b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng
tèt nghiÖp ®¹i häc. Trung t©m häc tËp céng ®ång thùc hiÖn
c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b
kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy.
4. C¬ së gi¸o dôc phæ th«ng, c¬ së gi¸o dôc nghÒ
nghiÖp, c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc khi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh
gi¸o dôc thêng xuyªn ph¶i b¶o ®¶m nhiÖm vô ®µo t¹o cña
m×nh, chØ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i
®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy khi ®îc c¬ quan qu¶n lý
nhµ níc vÒ gi¸o dôc cã thÈm quyÒn cho phÐp. C¬ së gi¸o dôc
®¹i häc khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thêng xuyªn lÊy
b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc chØ ®îc
liªn kÕt víi c¬ së gi¸o dôc t¹i ®Þa ph¬ng lµ trêng ®¹i häc, tr-
êng cao ®¼ng, trêng trung cÊp, trung t©m gi¸o dôc thêng
20
xuyªn cÊp tØnh víi ®iÒu kiÖn c¬ së gi¸o dôc t¹i ®Þa ph¬ng
b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ vµ c¸n bé
qu¶n lý cho viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, tr×nh ®é ®¹i
häc.
§iÒu 47. V¨n b»ng, chøng chØ gi¸o dôc thêng xuyªn
1. Häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬ së cã ®ñ
®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
th× ®îc cÊp b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së.
Trõ trêng hîp häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc c¬
së quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy, häc viªn theo häc ch¬ng tr×nh
gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy
nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®îc dù thi, nÕu ®¹t
yªu cÇu th× ®îc cÊp b»ng tèt nghiÖp:
a) §¨ng ký t¹i mét c¬ së gi¸o dôc cã thÈm quyÒn ®µo t¹o
ë cÊp häc vµ tr×nh ®é t¬ng øng;
b) Häc hÕt ch¬ng tr×nh, thùc hiÖn ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ
kiÓm tra kÕt qu¶ häc tËp trong ch¬ng tr×nh vµ ®îc c¬ së gi¸o
dôc n¬i ®¨ng ký x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi theo quy
®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.
ThÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng gi¸o dôc thêng xuyªn ®îc quy
®Þnh nh thÈm quyÒn cÊp v¨n b»ng gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i c¸c
®iÒu 31, 37 vµ 43 cña LuËt nµy.
2. Häc viªn häc hÕt ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i
c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu 45 cña LuËt nµy, nÕu cã ®ñ
®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
th× ®îc dù kiÓm tra, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc cÊp chøng chØ
gi¸o dôc thêng xuyªn.
Gi¸m ®èc trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn cÊp chøng
chØ gi¸o dôc thêng xuyªn.
Ch¬ng III
nhµ trêng vµ c¬ së gi¸o dôc kh¸c
Môc 1
Tæ chøc, ho¹t ®éng cña nhµ trêng
§iÒu 48. Nhµ trêng trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc
d©n
1. Nhµ trêng trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ®îc tæ
chøc theo c¸c lo¹i h×nh sau ®©y:
a) Trêng c«ng lËp do Nhµ níc thµnh lËp, ®Çu t x©y dùng
c¬ së vËt chÊt, b¶o ®¶m kinh phÝ cho c¸c nhiÖm vô chi thêng
xuyªn;
b) Trêng d©n lËp do céng ®ång d©n c ë c¬ së thµnh lËp,
®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t