Quản trị mạng linux

  • 271 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 271 trang

Nội dung text: Quản trị mạng linux

TRUNG TÂM TIN HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: [email protected]
HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY
CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN
Ngành MẠNG & PHẦN CỨNG
Học phần IV
CHỨNG CHỈ
QUẢN TRỊ MẠNG LINUX
Mã tài liệu: DT_NCM_MG_HDGD_QTMLX
Phiên bản 1.2 – Tháng 4/2006
Hướng dẫn giảng dạy
MỤC LỤC
MỤC LỤC ...................................................................................................................... 2
MỤC TIÊU ................................................................................................................... 11
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN................................................................................................ 11
PHÂN BỐ BÀI GIẢNG .................................................................................................. 11
BÀI 1 Giới Thiệu Hệ Điều Hành Linux ........................................................................ 13
Tóm tắt ...................................................................................................................... 13
I. Vài dòng lịch sử về Linux ................................................................................ 14
II. Lịch sử phát triển của Linux............................................................................ 15
III. Những ưu điểm của Linux ............................................................................... 16
III.1. Khả năng tương thích với các hệ mở..................................................................... 16
III.2. Hỗ trợ ứng dụng ..................................................................................................... 16
III.3. Lợi ích cho giới chuyên nghiệp điện toán............................................................... 16
IV. Khuyết điểm của Linux.................................................................................... 16
IV.1. Hỗ trợ kỹ thuật........................................................................................................ 16
IV.2. phần cứng .............................................................................................................. 17
V. Kiến trúc của hệ điều hành Linux.................................................................... 17
V.1. Hạt nhân (Kernel) ................................................................................................... 17
V.2. Shell ....................................................................................................................... 18
V.3. Các tiện ích ............................................................................................................ 18
V.4. Chương trình ứng dụng.......................................................................................... 18
VI. Các đặc tính cơ bản của Linux......................................................................... 18
VI.1. Đa tiến trình ............................................................................................................ 18
VI.2. Tốc độ cao.............................................................................................................. 18
VI.3. Bộ nhớ ảo............................................................................................................... 19
VI.4. Sử dụng chung thư viện ......................................................................................... 19
VI.5. Sử dụng các chương trình xử lý văn bản............................................................... 19
VI.6. Sử dụng giao diện cửa sổ ...................................................................................... 19
VI.7. Network Information Service (NIS) ......................................................................... 19
VI.8. Lập lịch hoạt động chương trình, ứng dụng ........................................................... 19
VI.9. Các tiện ích sao lưu dữ liệu ................................................................................... 20
VI.10. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. ............................................................................ 20
BÀI 2 Cài Đặt Hệ Điều Hành Linux ............................................................................ 21
Tóm tắt ...................................................................................................................... 21
I. Yêu cầu phần cứng.......................................................................................... 22
II. Đĩa cứng và phân vùng đĩa trong Linux .......................................................... 22
III. Quản lý ổ đĩa và partition trong Linux ............................................................ 22
IV. Khởi động chương trình cài đặt....................................................................... 23
IV.1. Boot từ CD-ROM .................................................................................................... 23
IV.2. Boot từ đĩa khởi động Windows ............................................................................. 23
IV.3. Boot từ đĩa mềm khởi động Linux .......................................................................... 23
V. Các bước cài đặt hệ điều hành Linux .............................................................. 24
V.1. Chọn phương thức cài đặt ..................................................................................... 24
V.2. Chọn chế độ cài đặt ............................................................................................... 24
V.3. Chọn ngôn ngữ hiển thị trong quá trình cài đặt ...................................................... 24
V.4. Cấu hình bàn phím ................................................................................................. 25
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 2/271
Hướng dẫn giảng dạy
V.5. Chọn cấu hình mouse ............................................................................................ 25
V.6. Lựa chọn loại màn hình.......................................................................................... 25
V.7. Lựa chọn loại cài đặt .............................................................................................. 26
V.8. Chia Partition .......................................................................................................... 27
V.9. Lựa chọn Automatically partition ............................................................................ 27
V.10. Chia Partition bằng Disk Druid ............................................................................... 28
V.11. Cài đặt chương trình Boot Loader.......................................................................... 29
V.12. Cấu hình mạng ....................................................................................................... 30
V.13. Cấu hình Firewall ................................................................................................... 31
V.14. Chọn ngôn ngữ hỗ trợ trong Linux ......................................................................... 31
V.15. Cấu hình khu vực địa lý của hệ thống .................................................................... 31
V.16. Đặt mật khẩu cho người quản trị............................................................................ 32
V.17. Cấu hình chứng thực ............................................................................................. 32
V.18. Chọn các chương trình và Package cài đặt ........................................................... 33
V.19. Định dạng filesystem và tiến hành cài đặt .............................................................. 34
VI. Cấu hình thiết bị.............................................................................................. 34
VI.1. Bộ nhớ (RAM) ........................................................................................................ 34
VI.2. Vị trí lưu trữ tài nguyên........................................................................................... 34
VI.3. Hỗ trợ USB ............................................................................................................. 35
VI.4. Network Card ......................................................................................................... 35
VI.5. Cài đặt modem ....................................................................................................... 35
VI.6. Cài đặt và cấu hình máy in ..................................................................................... 36
VII. Sử dụng hệ thống............................................................................................ 37
VII.1. Đăng nhập .............................................................................................................. 37
VII.2. Một số lệnh cơ bản................................................................................................. 38
VII.3. Sử dụng trợ giúp man ............................................................................................ 38
VIII. Khởi động hệ thống......................................................................................... 39
VIII.1. Các bước khởi động hệ thống:............................................................................... 39
IX. Shutdown và Reboot hệ thống ....................................................................... 41
X. Sử dụng runlevel ............................................................................................. 41
XI. Phục hồi mật khẩu cho user quản trị .............................................................. 41
XII. Tìm hiểu boot loader ....................................................................................... 42
XII.1. GRUB boot loader .................................................................................................. 42
XII.2. LILO boot loader..................................................................................................... 44
BÀI 3 Hệ Thống Tập Tin ............................................................................................. 46
Tóm tắt ...................................................................................................................... 46
I. Cấu trúc hệ thống tập tin ................................................................................ 47
I.1. Loại tập tin.................................................................................................................. 48
I.2. Liên kết tập tin ............................................................................................................ 48
II. Cấu trúc cây thư mục ...................................................................................... 49
III. Các thao tác trên hệ thống tập tin và đĩa ....................................................... 51
III.1. Mount và umount một hệ thống tập tin ................................................................... 51
III.2. Định dạng filesystem .............................................................................................. 53
III.3. Quản lý dung lượng đĩa.......................................................................................... 53
III.4. Duy trì hệ thống tập tin với lệnh fsck ...................................................................... 54
IV. Các thao tác trên tập tin và thư mục ............................................................. 54
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 3/271
Hướng dẫn giảng dạy
IV.1. Thao tác trên thư mục ............................................................................................ 54
IV.2. Tập tin .................................................................................................................... 56
IV.3. Các tập tin chuẩn trong Linux................................................................................. 58
IV.4. Đường ống (Pipe)................................................................................................... 60
IV.5. Lệnh tee ................................................................................................................. 60
V. Lưu trữ tập tin/thư mục ................................................................................. 60
V.1. Lệnh gzip/gunzip .................................................................................................... 60
V.2. Lệnh tar .................................................................................................................. 60
VI. Bảo mật hệ thống tập tin ................................................................................ 61
VI.1. Quyền hạn .............................................................................................................. 61
VI.2. Lệnh chmd, chown, chgrp ...................................................................................... 63
Bài 4 Cài Đặt Phần Mềm ............................................................................................ 65
Tóm tắt ...................................................................................................................... 65
I. Chương trình RPM........................................................................................... 66
II. Đặc tính của RPM ............................................................................................ 66
III. Lệnh rpm ......................................................................................................... 66
III.1. Cài đặt phần mềm bằng rpm .................................................................................. 66
III.2. Loại bỏ phần mềm đã cài đặt trong hệ thống ......................................................... 67
III.3. Nâng cấp phần mềm .............................................................................................. 68
III.4. Truy vấn các phần mềm ......................................................................................... 68
III.5. Kiểm tra các tập tin đã cài đặt ................................................................................ 69
III.6. Cài đặt phần mềm file nguồn *.tar, *.tgz................................................................. 69
Bài 5 Giới Thiệu Các Trình Tiện Ích ........................................................................... 71
Tóm tắt ...................................................................................................................... 71
I. Trình soạn thảo vi ........................................................................................... 72
I.1. Một số hàm lệnh của vi .............................................................................................. 72
I.2. Chuyển chế độ lệnh sang chế độ soạn thảo .............................................................. 72
I.3. Chuyển chế độ soạn thảo sang chế độ lệnh .............................................................. 72
II. Trình tiện tích mail .......................................................................................... 74
III. Tiện ích tạo đĩa mềm boot............................................................................... 75
IV. Trình tiện ích setup ......................................................................................... 75
V. Trình tiện ích fdisk .......................................................................................... 76
VI. Trình tiện ích iptraf ......................................................................................... 77
VII. Trình tiện ích lynx ........................................................................................... 77
VIII. Trình tiện ích mc ............................................................................................. 78
Bài 6 Quản Trị Người Dùng Và Nhóm ........................................................................ 79
Tóm tắt ...................................................................................................................... 79
I. Superuser ........................................................................................................ 80
II. Thông tin của User .......................................................................................... 80
II.1. Tập tin /etc/passwd .................................................................................................... 80
II.2. Username và UserID.................................................................................................. 81
II.3. Mật khẩu người dùng ................................................................................................. 82
II.4. Group ID..................................................................................................................... 82
II.5. Home directory ........................................................................................................... 82
III. Quản lý người dùng......................................................................................... 82
III.1. Tạo tài khoản người dùng ...................................................................................... 82
III.2. Thay đổi thông tin của tài khoản ............................................................................ 83
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 4/271
Hướng dẫn giảng dạy
III.3. Tạm khóa tài khoản người dùng ............................................................................ 84
III.4. Hủy tài khoản ......................................................................................................... 84
IV. Nhóm người dùng ........................................................................................... 84
IV.1. Tạo nhóm ............................................................................................................... 84
IV.2. Thêm người dùng vào nhóm .................................................................................. 84
IV.3. Hủy nhóm ............................................................................................................... 85
IV.4. Xem thông tin về user và group ............................................................................ 85
BÀI 7 Quản Lý Tài Nguyên Đĩa Cứng ......................................................................... 86
Tóm tắt ...................................................................................................................... 86
I. Giới thiệu QUOTA ............................................................................................ 87
II. Thiết lập Quota................................................................................................ 87
II.1. Chỉnh sửa tập tin /etc/fstab ........................................................................................ 87
II.2. Thực hiện quotacheck................................................................................................ 88
II.3. Phân bổ quota ............................................................................................................ 88
III. Kiểm tra và thống kê hạn nghạch ................................................................... 89
IV. Thay đổi Grace Periods ................................................................................... 89
BÀI 08 Cấu Hình Mạng............................................................................................... 90
Tóm tắt ...................................................................................................................... 90
I. Đặt tên máy..................................................................................................... 91
II. Cấu hình địa chỉ IP cho NIC ............................................................................ 91
II.1. Xem địa chỉ IP ............................................................................................................ 91
II.2. Thay đổi địa chỉ IP...................................................................................................... 91
II.3. Tạo nhiều địa chỉ IP trên card mạng .......................................................................... 92
II.4. Lệnh netstat................................................................................................................ 93
III. Thay đổi default gateway................................................................................ 94
III.1. Mô tả đường đi (route) thông qua script file ........................................................... 94
III.2. Xóa route trong bảng định tuyến ............................................................................ 95
IV. Truy cập từ xa ................................................................................................. 95
IV.1. xinetd ...................................................................................................................... 95
IV.2. Tập tin /etc/services ............................................................................................... 96
IV.3. Khởi động xinetd .................................................................................................... 97
V. Telnet .............................................................................................................. 97
V.1. Khái niệm telnet...................................................................................................... 97
V.2. Cài đặt .................................................................................................................... 97
V.3. Cấu hình ................................................................................................................. 98
V.4. Bảo mật dịch vụ telnet ............................................................................................ 99
VI. Secure Remote Access – SSH (Secure Shell) ................................................ 100
VI.1. Cài đặt SSH Server trên Server Linux.................................................................. 100
VI.2. Sử dụng SSH Client trên Linux ............................................................................ 100
VI.3. Quản trị hệ thống Linux thông qua SSH client for Windows:................................ 100
VII. Dynamic Host Configuration Protocol........................................................... 101
VII.1. Một số đặc điểm cần lưu ý trên DHCP Server ..................................................... 101
VII.2. Ưu điểm của việc sử dụng DHCP ........................................................................ 101
VII.3. Cấu hình DHCP Server ........................................................................................ 101
VII.4. Khởi động dịch vụ DHCP: .................................................................................... 102
BÀI 9 SAMBA............................................................................................................ 103
Tóm tắt .................................................................................................................... 103
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 5/271
Hướng dẫn giảng dạy
I. Cài đặt SAMBA............................................................................................... 104
II. Khởi động dịch vụ SAMBA ............................................................................. 104
III. Cấu hình Samba Server ................................................................................. 104
III.1. Đoạn [global] ........................................................................................................ 105
III.2. Đoạn [homes] ....................................................................................................... 105
III.3. Chia sẻ máy in dùng SMB .................................................................................... 106
III.4. Chia sẻ thư mục ................................................................................................... 106
IV. Sử dụng SAMBA SWAT .................................................................................. 106
IV.1. Tập tin cấu hình SAMBA SWAT.......................................................................... 106
IV.2. Truy xuất SWAT từ Internet Explorer ................................................................... 107
IV.3. Cấu hình SAMBA SWAT ...................................................................................... 108
V. Khởi động Samba Server............................................................................... 108
VI. Sử dụng SMB client ....................................................................................... 108
VII. Mount thư mục chia sẻ.................................................................................. 109
VIII. Mount tự động tài nguyên từ SMB Server .................................................... 109
IX. Mã hoá mật khẩu........................................................................................... 110
BÀI 10 Network File System.................................................................................... 111
Tóm tắt .................................................................................................................... 111
I. Tổng quan về quá trình hoạt động của NFS.................................................. 112
I.1. Một số luật chung khi cấu hình NFS ........................................................................ 112
I.2. Một số khái niệm chính về NFS ............................................................................... 112
II. Cài đặt NFS .................................................................................................... 112
III. Cấu hình NFS ................................................................................................. 113
III.1. Cấu hình NFS Server ........................................................................................... 113
III.2. Cấu hình NFS Client ............................................................................................ 114
III.3. Kích hoạt file /etc/exports ..................................................................................... 115
III.4. Troubleshooting NFS Server ................................................................................ 115
BÀI 11 LẬP TRÌNH SHELL TRÊN LINUX ................................................................... 117
Tóm tắt .................................................................................................................... 117
I. Giới thiệu về SHELL Và Lập Trình SHELL....................................................... 118
I.1. Giới thiệu về Shell .................................................................................................... 118
I.2. Lập cấu hình môi trường đăng nhập........................................................................ 119
II. Mục đích và ý nghĩa của việc lập trình Shell ................................................. 121
III. Điều khiển Shell từ dòng lệnh....................................................................... 121
IV. Điểu khiển tập tin lệnh.................................................................................. 122
V. Cú pháp ngôn ngữ Shell ................................................................................ 123
V.1. Ghi chú, định shell thực thi, thoát chương trình ................................................... 123
V.2. Sử dụng biến ........................................................................................................ 124
V.3. Lệnh kiểm tra........................................................................................................ 126
V.4. Biểu thức tính toán expr ....................................................................................... 127
V.5. Kết nối lệnh, khối lệnh và lấy giá trị của lệnh ....................................................... 128
V.6. Cấu trúc rẽ nhánh If.............................................................................................. 128
V.7. Cấu trúc lựa chọn Case ....................................................................................... 130
V.8. Cấu trúc lặp .......................................................................................................... 130
V.9. Lệnh break, continue, exit .................................................................................... 132
V.10. Các lệnh khác....................................................................................................... 133
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 6/271
Hướng dẫn giảng dạy
V.11. Hàm(function) ....................................................................................................... 133
BÀI 12 Quản Lý Tiến Trình....................................................................................... 135
Tóm tắt .................................................................................................................... 135
I. Định nghĩa ..................................................................................................... 136
II. Xem thông tin tiến trình................................................................................ 137
III. Tiến trình tiền cảnh(foreground process)..................................................... 138
IV. Tiến trình hậu cảnh(background process).................................................... 138
V. Tạm dừng và đánh thức tiến trình ................................................................ 138
VI. Hủy một tiến trình......................................................................................... 139
VII. Chương trình lập lịch at ................................................................................ 139
VIII. Chương trình lập lịch batch........................................................................... 140
IX. Chương trình lập lịch crontab ....................................................................... 140
BÀI 13 Domain Name System ................................................................................. 142
Tóm tắt .................................................................................................................... 142
I. Giới thiệu về DNS .......................................................................................... 143
II. Cách phân bổ dữ liệu quản lý domain name ................................................. 146
III. Cơ chế phân giải tên...................................................................................... 146
III.1. Phân giải tên thành IP .......................................................................................... 146
III.2. Phân giải IP thành tên máy tính ........................................................................... 147
IV. Sự khác nhau giữa domain name và zone .................................................... 148
V. Fully Qualified Domain Name (FQDN) .......................................................... 149
VI. Phân loại Domain Name Server .................................................................... 149
VI.1. Primary Name Server ........................................................................................... 149
VI.2. Secondary Name Server ...................................................................................... 149
VI.3. Caching Name Server .......................................................................................... 149
VII. Sự ủy quyền(Delegating Subdomains) ......................................................... 150
VIII. Resource Record (RR)................................................................................... 150
VIII.1. SOA(Start of Authority)......................................................................................... 150
VIII.2. NS (Name Server) ................................................................................................ 151
VIII.3. A (Address) và CNAME (Canonical Name).......................................................... 152
VIII.4. MX (Mail Exchange) ............................................................................................. 152
VIII.5. PTR (Pointer) ....................................................................................................... 153
IX. Hoạt động của Name Server trong Linux...................................................... 153
X. Cài đặt BIND.................................................................................................. 153
X.1. Một số file cấu hình quan trọng ............................................................................ 154
X.2. Cấu hình ............................................................................................................... 154
XI. Kiểm tra hoạt động của DNS ......................................................................... 157
XII. Cấu hình Secondary Name Server................................................................. 158
XIII. Một số quy ước.............................................................................................. 158
XIV. Cấu hình sự ủy quyền cho các miền con ....................................................... 160
BÀI 13 File Transfer Protocol .................................................................................. 161
Tóm tắt .................................................................................................................... 161
I. Giới thiệu về FTP ........................................................................................... 162
I.1. Giao thức FTP.......................................................................................................... 162
II. Chương trình FTP Server............................................................................... 165
III. Chương trình FTP client ................................................................................ 166
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 7/271
Hướng dẫn giảng dạy
IV. Giới thiệu VsFTP ............................................................................................ 168
IV.1. Những tập tin được cài đặt liên quan đến vsftpd ................................................. 168
IV.2. Khởi động và dừng vsftpd .................................................................................... 168
IV.3. Một số thông số cấu hình mặc định ..................................................................... 168
IV.4. Những tùy chọn cấu hình vsftpd .......................................................................... 169
V. Cấu hình Virtual FTP Server .......................................................................... 171
V.1. Logging................................................................................................................. 171
V.2. Network ................................................................................................................ 171
BÀI 14 WEB SERVER................................................................................................ 172
Tóm tắt .................................................................................................................... 172
I. Giới thiệu về Web Server .............................................................................. 173
I.1. Giao thức HTTP ....................................................................................................... 173
I.2. Web Server và cách hoạt động ................................................................................ 174
I.3. Web client................................................................................................................. 175
I.4. Web động ................................................................................................................. 175
II. Giới thiệu Apache .......................................................................................... 175
II.1. Cài đặt Apache......................................................................................................... 176
II.2. Tạm dừng và khởi động lại Apache ......................................................................... 176
II.3. Sự chứng thực, cấp phép, điều khiển việc truy cập................................................. 176
II.4. Điều khiển truy cập................................................................................................... 179
II.5. Khảo sát log file trên apache.................................................................................... 180
III. Cấu hình Web Server..................................................................................... 181
III.1. Định nghĩa về ServerName .................................................................................. 181
III.2. Thư mục Webroot và một số thông tin cần thiết................................................... 182
III.3. Cấu hình mạng ..................................................................................................... 183
III.4. Alias...................................................................................................................... 184
III.5. UserDir ................................................................................................................. 184
III.6. VirtualHost ............................................................................................................ 185
BÀI 15 MAIL SERVER............................................................................................... 188
Tóm tắt .................................................................................................................... 188
I. Những giao thức mail ................................................................................... 189
I.1. SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)...................................................................... 189
I.2. Post Office Protocol.................................................................................................. 191
II. Giới thiệu về hệ thống mail ........................................................................... 193
II.1. Mail gateway ............................................................................................................ 193
II.2. Mail Host .................................................................................................................. 193
II.3. Mail Server ............................................................................................................... 194
II.4. Mail Client................................................................................................................. 194
II.5. Một số sơ đồ hệ thống mail thường dùng ................................................................ 194
III. Những chương trình mail và một số khái niệm ............................................ 195
III.1. Mail User Agent (MUA)......................................................................................... 195
III.2. Mail Transfer Agent (MTA) ................................................................................... 195
III.3. Mailbox ................................................................................................................. 195
III.4. Hàng đợi (queue) ................................................................................................. 196
III.5. Alias...................................................................................................................... 196
IV. DNS và Sendmail ........................................................................................... 200
V. Những tập tin cấu hình Sendmail ................................................................. 201
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 8/271
Hướng dẫn giảng dạy
V.1. Tập tin /etc/sendmail.cf ........................................................................................ 201
V.2. Macro ................................................................................................................... 202
V.3. Sendmail macro ................................................................................................... 203
V.4. Tùy chọn (Option)................................................................................................. 203
V.5. Định nghĩa các mailer........................................................................................... 204
V.6. Rule ...................................................................................................................... 204
V.7. Rule set ................................................................................................................ 205
VI. Tập tin /etc/aliases....................................................................................... 206
VII. Cấu hình Mail Server với Sendmail ............................................................... 206
VIII. Một số file cấu hình trong sendmail.............................................................. 207
VIII.1. File /etc/mail/access ............................................................................................. 207
VIII.2. File /etc/mail/local-host-names ............................................................................. 207
VIII.3. File /etc/mail/virtusertable..................................................................................... 208
VIII.4. File /etc/mail/mailertable....................................................................................... 208
VIII.5. File /etc/mail/domaintable..................................................................................... 209
IX. Cấu hình POP Mail Server ............................................................................. 209
X. Cài đặt và cấu hình Webmail - Openwebmail ............................................... 209
X.1. Cài đặt và cấu hình Open Webmail...................................................................... 210
X.2. Cài đặt Open Webmail từ Source code................................................................ 211
BÀI 16 PROXY SERVER ............................................................................................ 215
Tóm tắt .................................................................................................................... 215
I. Firewall.......................................................................................................... 216
I.1. Giới thiệu về Firewall................................................................................................ 216
I.2. Những chính sách Firewall....................................................................................... 216
I.3. Các loại Firewall và cách hoạt động......................................................................... 217
II. Squid Proxy ................................................................................................... 219
II.1. Giới thiệu Squid........................................................................................................ 219
II.2. Những giao thức hỗ trợ trên Squid .......................................................................... 219
II.3. Trao đổi cache.......................................................................................................... 219
II.4. Cài đặt Squid Proxy.................................................................................................. 219
II.5. Cấu hình................................................................................................................... 220
II.6. Khởi động Squid....................................................................................................... 223
BÀI 17 Linux Security ............................................................................................. 224
Tóm tắt .................................................................................................................... 224
I. Log File .......................................................................................................... 225
II. Giới hạn user ................................................................................................. 225
III. Network security........................................................................................... 225
III.1. Host Based security ............................................................................................. 225
III.2. Port based security............................................................................................... 226
BÀI 18 Webmin....................................................................................................... 239
Tóm tắt .................................................................................................................... 239
I. Giới thiệu Webmin ........................................................................................ 240
II. Cài đặt Webmin ............................................................................................. 240
II.1. Cài đặt từ file nhị phân ............................................................................................. 240
II.2. Cài đặt Webmin từ file nguồn *.tar.gz ...................................................................... 240
III. Cấu hình Webmin .......................................................................................... 241
III.1. Đăng nhập vào Webmin Server ........................................................................... 241
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 9/271
Hướng dẫn giảng dạy
III.2. Cấu hình Webmin................................................................................................. 241
III.3. Cấu hình Webmin qua Web Browser ................................................................... 242
III.4. Quản lý Webmin User .......................................................................................... 245
III.5. Webmin cho Users(Usermin) ............................................................................... 245
III.6. Sử dụng Usermin ................................................................................................. 246
III.7. Cấu hình hệ thống qua Webmin........................................................................... 248
III.8. Cấu hình Server và Daemon ................................................................................ 249
III.9. Cấu hình mạng thông qua Webmin...................................................................... 250
III.10. Cấu hình Hardware trên Webmin ......................................................................... 251
III.11. Linux Cluster trên Webmin ................................................................................... 252
III.12. Các thành phần khác(Others) trên Webmin ......................................................... 253
ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN .......................................................................................... 254
I. Cấu trúc đề thi............................................................................................... 254
II. Đề thi mẫu..................................................................................................... 256
II.1. Đề thi mẫu cuối môn - Hệ Điều Hành Linux ............................................................. 256
II.2. Đề thi cuối môn - Dịch Vụ Mạng Linux ..................................................................... 258
ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN .......................................................................................... 260
I. Mẫu Đề thi lý thuyết...................................................................................... 260
II. Mẫu đề thi thực hành .................................................................................... 267
ĐỀ THI KIỂM TRA CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN........................................................... 269
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 10/271
Hướng dẫn giảng dạy
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:
ƒ Cài đặt và sử dụng hệ điều hành Linux (phiên bản mới nhất của RedHat) và thực thi được
các thao tác tạo tập tin, thư mục, quản lý người dùng, cấp quyền hạn sử dụng tài nguyên,
soạn thảo văn bản bằng các công cụ, chia sẻ tài nguyên thông qua dịch vụ Samba, đặt
hạn ngạch để giới hạn sử dụng tài nguyên đĩa cứng.
ƒ Cấu hình và quản trị các dịch vụ mạng trên hệ thống Linux như: DNS, FTP, WEB, MAIL,
PROXY.
ƒ Thiết lập một số cơ chế bảo mật hệ thống Linux thông qua các công cụ như: iptables,
tcp_wrappers,…
ƒ Tổ chức hệ thống cho phép người dùng có thể làm việc từ xa qua Web, SSH, Telnet,
SFTP sử dụng các công cụ như: Webmin, Usermin, OpenSSH, TELNET.
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Học sinh, sinh viên, kỹ sư CNTT, những nhân viên quản trị mạng (cơ quan, xí nghiệp) muốn bổ
sung kiến thức quản trị mạng trên môi trường Linux.
PHÂN BỐ BÀI GIẢNG
Thời lượng: 96LT + 120TH
STT Bài học Số tiết LT Số tiết TH
1 Giới thiệu về Linux 3
2 Cài đặt hệ điều hành RedHat Linux 5 5
3 Quản lý hệ thống tập tin 8 10
4 Cài đặt phần mềm 3 5
5 Giới thiệu các trình tiện ích 4 5
6 Quản trị người dùng 5 5
7 Quản lý tài nguyên đĩa cứng 3 5
8 Cấu hình mạng 5 10
9 SAMBA 4 5
10 NFS 3 5
11 Lập trình Shell trên Linux 5 5
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 11/271
Hướng dẫn giảng dạy
12 Quản lý tiến trình 5 5
13 Dịch vụ DNS 5 10
14 Dịch vụ FTP 5 5
15 Dịch vụ Web 5 5
16 Dịch vụ Mail 8 10
17 Dịch vụ Proxy 5 5
18 Linux Security 10 10
19 Webmin 5 5
20 Ôn tập 5
Tổng số tiết 96 120
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 12/271
Hướng dẫn giảng dạy
BÀI 1
Giới Thiệu Hệ Điều Hành Linux
Tóm tắt
Lý thuyết: 3 tiết - thực hành: 0 tiết
Bài tập bắt Bài tập làm
Mục tiêu Các mục chính
buộc thêm
Bài học này giới thiệu I. Vài dòng về lịch sử Linux.
II. Lịch sử phát triển của Linux.
sơ lược về lịch sử phát
III. Những ưu điểm của Linux.
triển, kiến trúc của
IV. khuyết điểm của Linux.
Linux, ưu và nhược
điểm của Linux so với
các hệ điều hành khác.
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 13/271
Hướng dẫn giảng dạy
I. Vài dòng lịch sử về Linux
Giữa năm 1960, AT & T Bell Laboratories và một số trung tâm khác tham gia vào một cố gắng
nhằm tạo ra một hệ điều hành mới được đặt tên là Multics (Multiplexed Information and
Computing Service). Đến năm 1969, chương trình Multics bị bãi bỏ vì đó là một dự án quá nhiều
tham vọng và do đó không khả thi. Thậm chí nhiều yêu cầu đối với Multics thời đó đến nay vẫn
chưa có được trên các Unix mới nhất. Nhưng Ken Thompson, Dennis Richie và một số đồng
nghiệp của Bell Labs đã không bỏ cuộc. Thay vì xây dựng một hệ điều hành làm nhiều việc một
lúc như Multics, họ quyết định phát triển một hệ điều hành đơn giản chỉ làm tốt một công việc là
chạy chương trình (run program). Hệ điều hành sẽ có rất nhiều các công cụ (tool) nhỏ, đơn giản,
gọn nhẹ (compact) và chỉ làm tốt một công việc. Bằng cách kết hợp nhiều công cụ lại với nhau,
họ sẽ có một chương trình thực hiện một công việc phức tạp. Đó cũng là cách thức người lập
trình viết ra chương trình. Vào năm 1973, sử dụng ngôn ngữ C của Richie. Thompson đã viết lại
toàn bộ hệ điều hành Unix và đây là một thay đổi quan trọng của Unix. Do đó, Unix từ chỗ là một
hệ điều hành cho một máy PDP-xx trở thành hệ điều hành của các máy khác với một cố gắng tối
thiểu để chuyển đổi. Khoảng 1977 bản quyền của UNIX được giải phóng và hệ điều hành UNIX
trở thành một thương phẩm. Hai dòng UNIX: System V của AT&T, Novell và Berkeley Software
Distribution (BSD) của Đại học Berkeley.
- System V: Các phiên bản UNIX cuối cùng do AT&T xuất bản là System III và một vài phát
hành (releases) của System V. Hai bản phát hành gần đây của System V là Release 3.2
(SVR 3.2) và Release 4.2 (SVR 4.2). Phiên bản SVR 4.2 là phổ biến nhất từ máy PC cho tới
máy tính lớn.
- BSD: Từ 1970 Computer Science Research Group của University of California tại Berkelry
(UCB) xuất bản nhiều phiên bản UNIX, được biết đến dưới tên Berkeley Software
Distribution, hay BSD. Cải tiến của PDP-11 được gọi là 1BSD và 2BSD. Trợ giúp cho các
máy tính của Digital Equipment Corporation VAX được đưa vào trong 3BSD. Phát triển của
VAX được tiếp tục với 4.0BSD, 4.1BSD, 4.2BSD và 4.3BSD.
- Trước 1992, UNIX là tên thuộc sở hữu của AT&T. từ 1992, khi AT&T bán bộ phận Unix cho
Novell, tên Unix thuộc sở hữu của X/Open foundation. Tất cả các hệ điều hành thỏa mãn một
số yêu cầu đều có thể gọi là Unix. Ngoài ra, Institute of Electrical and Electronic Engineers
(IEEE) đã thiết lập chuẩn “An Industry-Recognized Operating System Interface Standard
based on the UNIX Operating System”. Kết quả cho ra đời POSIX.1 (cho giao diện C) và
POSIX.2 (cho hệ thống lệnh trên Unix). Tóm lại, vấn đề chuẩn hóa UNIX vẫn còn rất xa kết
quả cuối cùng. Nhưng đây là quá trình cần thiết có lợi cho sự phát triển của ngành tin học nói
chung và sự sống còn của hệ điều hành UNIX nói riêng.
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 14/271
Hướng dẫn giảng dạy
II. Lịch sử phát triển của Linux
- Năm 1991, Linus Torvalds, sinh viên của Đại học Tổng hợp Helsinki Phần Lan bắt đầu xem
xét Minix, một phiên bản của Unix làm ra với mục đích nghiên cứu cách tạo ra một hệ điều
hành Unix chạy trên máy PC với bộ vi xử lý Intel 80386.
- Ngày 25/8/1991, Linus cho ra version 0.01 và thông báo trên comp.os.minix về dự định của
mình về Linux.
- 1/1992, Linus cho ra version 0.02 với shell và trình biên dịch C. Linux không cần Minix nữa
để biên dịch lại hệ điều hành của mình. Linus đặt tên hệ điều hành của mình là Linux.
- 1994, phiên bản chính thức 1.0 được phát hành.
- Linux là một hệ điều hành dạng UNIX (Unix-like Operating System) chạy trên máy PC với bộ
điều khiển trung tâm (CPU) Intel 80386 trở lên, hay các bộ vi xử lý trung tâm tương thích
AMD, Cyrix. Linux ngày nay còn có thể chạy trên các máy Macintosh hoặc SUN Space. Linux
thỏa mãn chuẩn POSIX.1.
- Linux được viết lại toàn bộ từ con số không, tức là không sử dụng một dòng lệnh nào của
Unix để tránh vấn đề bản quyền của Unix. Tuy nhiên, hoạt động của Linux hoàn toàn dựa
trên nguyên tắc của hệ điều hành Unix. Vì vậy, nếu một người nắm được Linux thì sẽ nắm
được UNIX. Nên chú ý rằng giữa các Unix sự khác nhau cũng không kém gì giữa Unix và
Linux.
- Linux là hệ điều hành phân phát miễn phí, phát triển trên mạng Internet, tựa Unix và được sử
dụng trên máy tính cá nhân (PCs). Linux đã phát triển nhanh chóng và trở nên phổ biến trong
thời gian ngắn. Nó nhanh chóng được nhiều người sử dụng vì một trong những lý do là
không phải trả tiền bản quyền. Mọi người có thể dễ dàng download từ Internet hay mua tại
các hiệu bán CD.
- Linux là hệ điều hành có hiệu năng cao, trong tất cả các máy tính có cấu hình cao hay thấp.
Hệ điều hành này hỗ trợ các máy tính sử dụng 32 cũng như 64 bit và rất nhiều phần mềm
khác nhau.
- Quá trình phát triển của Linux được tăng tốc bởi sự giúp đỡ của chương trình GNU (GNU’s
Not Unix). Đó là chương trình phát triển các Unix có khả năng chạy trên nhiều nền tảng khác
nhau. Đến hôm nay, cuối 2001, phiên bản mới nhất của Linux kernel là 2.6.11.3, có khả năng
điều khiển các máy đa bộ vi xử lý và rất nhiều các tính năng khác.
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 15/271
Hướng dẫn giảng dạy
III. Những ưu điểm của Linux
Trong số những hệ điều hành thông dụng ngày nay, Linux là hệ điều hành miễn phí được sử
dụng rộng rãi nhất. Với các PC IBM, Linux cung cấp một hệ thống đầy đủ với những chức năng
đa nhiệm (multitasking) và đa người dùng (multiuser) lập sẵn, tận dụng được sức mạnh xử lý của
máy 386 và cao hơn.
Linux có sẵn bộ giao thức TCP/IP giúp bạn dễ dàng kết nối Internet. Linux cũng có Xfree86 cung
cấp cho bạn một giao diện đồ họa GUI đầy đủ. Những phần này bạn không cần phải mất tiền
mua chỉ cần tải xuống từ Internet.
III.1. Khả năng tương thích với các hệ mở
Khả năng tương thích của một hệ điều hành giúp bạn chuyển nó từ một nền này sang một nền
khác mà vẫn hoạt động tốt. Trước kia UNIX chỉ hoạt động trên một nền duy nhất, đó là máy điện
toán mini DEC PDP-7. Hiện nay, UNIX chạy được trên bất kỳ nền nào, từ máy tính xách tay cho
đến những máy tính lớn dạng mainframe. Nhờ tính tương thích này, các máy điện toán chạy
UNIX trên nhiều nền khác nhau có thể liên lạc với nhau một cách chính xác và hữu hiệu với
những loại nền khác.
III.2. Hỗ trợ ứng dụng
Hiện nay, Linux có hàng nghìn ứng dụng, bao gồm các chương trình báo biểu, cơ sở dữ liệu, xử
lý văn bản... Ngoài ra, Linux cũng có hàng loạt trò chơi giải trí trên nền văn bản hoặc đồ họa.
III.3. Lợi ích cho giới chuyên nghiệp điện toán
Đến với Linux, giới điện toán sẽ có hàng loạt công cụ phát triển chương trình, bao gồm các bộ
biên dịch cho nhiều ngôn ngữ lập trình hàng đầu hiện nay, chẳng hạn như C, C++, ...
IV. Khuyết điểm của Linux
IV.1. Hỗ trợ kỹ thuật
Có lẽ điều trở ngại nhất của Linux là không có một công ty nào chịu trách nhiệm phát triển hệ
điều hành Linux này. Nếu có điều gì trục trặc, bạn không thể gọi miễn phí cho một bộ phận hỗ trợ
kỹ thuật nào cả.
Thiếu nguồn trợ giúp kỹ thuật không chỉ đối với Linux mà cả với những ứng dụng Linux. Mặc dù,
hiện có vài chương trình mang tính thương mại dành cho Linux, song đa phần lại là chương trình
miễn phí do một nhóm nhỏ biên soạn rồi đưa lên mạng cho cả thế giới sử dụng chung.
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 16/271
Hướng dẫn giảng dạy
IV.2. phần cứng
Một điều bất tiện nữa là thực sự Linux không dễ cài đặt và rất nhiều thành phần không tương
thích với một vài phần cứng nào đó. Các nhà phát triển Linux là nhữhg người sống rãi rác trên
hành tinh này, do đó không thể có một chương trình được đảm bảo chất lượng như thông lệ. Các
nhà phát triển cảm thấy chương trình của mình dùng được là tung ra cho mọi người cùng xài chứ
không có một thời gian thử nghiệm chương trình. Hơn nữa, các phần cứng mà Linux hỗ trợ tùy
thuộc vào loại máy móc mà các nhà phát triển sử dụng khi soạn thảo đoạn mã. Chính vì thế mà
Linux không thể chạy trên tất cả mọi nền phần cứng của PC hiện nay.
V. Kiến trúc của hệ điều hành Linux
V.1. Hạt nhân (Kernel)
Là trung tâm điều khiển của hệ điều hành Linux, chứa các mã nguồn điều khiển hoạt động của
toàn bộ hệ thống. Hạt nhân được phát triển không ngừng, thường có 2 phiên bản mới nhất, một
bản dạng phát triển mới nhất và một bản ổn định mới nhất. Kernel được thiết kế theo dạng
modul, do vậy kích thước thật sự của Kernel rất nhỏ. Chúng chỉ tải những bộ phận cần thiết lên
bộ nhớ, các bộ phận khác sẽ được tải lên nếu có yêu cầu sử dụng. Nhờ vậy so với các hệ điều
hành khác Linux không sử dụng lãng phí bộ nhớ nhờ không tải mọi thứ lên mà không cần quan
tâm nó có sử dụng không.
Kernel được xem là trái tim của hệ điều hành Linux, ban đầu phát triển cho các CPU Intel 80386.
Điểm mạnh của loại CPU này là khả năng quản lý bộ nhớ. Kernel của Linux có thể truy xuất tới
toàn bộ tính năng phần cứng của máy. Yêu cầu của các chương trình cần rất nhiều bộ nhớ, trong
khi hệ thống có ít bộ nhớ, hệ điều hành sử dụng không gian đĩa hoán đổi (swap space) để lưu trữ
các dữ liệu xử lý của chương trình. Swap space cho phép ghi các trang của bộ nhớ xuất các vị trí
dành sẵn trong đĩa và xem nó như phần mở rộng của vùng nhớ chính. Bên cạnh sử dụng swap
space, Linux còn hỗ trợ các đặc tính sau :
- Bảo vệ vùng nhớ giữa các tiến trình, điều này không cho phép một tiến trình làm tắt toàn bộ
hệ thống.
- Chỉ tải các chương trình khi có yêu cầu.
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 17/271
Hướng dẫn giảng dạy
V.2. Shell
Shell cung cấp tập lệnh cho người dùng thao tác với kernel để thực hiện công việc. Shell đọc các
lệnh từ người dùng và xử lý. Ngoài ra shell còn cung cấp một số đặc tính khác như : chuyển
hướng xuất nhập, ngôn ngữ lệnh để tạo các tập tin lệnh tương tự tập tin bat trong DOS.
Có nhiều loại shell được dùng trong Linux. Điểm quan trọng để phân biệt các shell với nhau là bộ
lệnh của mỗi shell. Ví dụ, C shell thì sử dụng các lệnh tương tự ngôn ngữ C, Bourne Shell thì
dùng ngôn ngữ lệnh khác.
Shell sử dụng chính trong Linux là GNU Bourne Again Shell (bash). Shell này là shell phát triển
từ Bourne Shell, là shell sử dụng chính trong các hệ thống Unix, với nhiều tính năng mới như :
điều khiển các tiến trình, các lệnh history, tên tập tin dài …
V.3. Các tiện ích
Các tiện ích được người dùng thường xuyên sử dụng. Nó dùng cho nhiều thứ như thao tác tập
tin, đĩa, nén, sao lưu tập tin … Tiện ích trong Linux có thể là các lệnh thao tác hay các chương
trình giao diện đồ họa. Hầu hết các tiện ích dùng trong Linux là sản phẩm của chương trình GNU.
Linux có sẵn rất nhiều tiện ích như trình biên dịch, trình gỡ lỗi, soạn văn bản … Tiện ích có thể
được sử dụng bởi người dùng hoặc hệ thống. Một số tiện ích được xem là chuẩn trong hệ thống
Linux như passwd, ls, ps, vi …
V.4. Chương trình ứng dụng
Khác với các tiện ích, các ứng dụng như chương trình word, hệ quản trị cơ sở dữ liệu ... là các
chương trình có độ phức tạp lớn và được các nhà sản xuất viết ra.
VI. Các đặc tính cơ bản của Linux
Linux hỗ trợ các tính năng cơ bản thường thấy trong các hệ điều hành Unix và nhiều tính năng
khác mà không hệ điều hành nào có được. Linux cung cấp môi trường phát triển một cách đầy đủ
bao gồm các thư viện chuẩn, các công cụ lập trình, trình biên dịch, debug …như bạn mong đợi ở
các hệ điều hành Unix khác. Hệ thống Linux trội hơn các hệ thống khác trên nhiều mặt, mà người
dùng quan tâm như sự phát triển, tốc độ, dễ sử dụng và đặc biệt là sự phát triển và hỗ trợ mạng.
Một số đặc điểm của Linux chúng ta cần quan tâm :
VI.1. Đa tiến trình
Là đặc tính cho phép người dùng thực hiện nhiều tiến trình đồng thời. Ví dụ bạn vừa in, vừa soạn
văn bản, vừa nghe nhạc… cùng một lúc. Máy tính sử dụng chỉ một CPU nhưng xử lý đồng thời
nhiều tiến trình cùng lúc. Thực chất là tại một thời điểm CPU chỉ xử lý được một mệnh lệnh, việc
thực hiện cùng lúc nhiều công việc là giả tạo bằng cách làm việc xen kẻ và chuyển đổi trong thời
gian nhanh. Do đó người dùng cứ ngỡ là thực hiện đồng thời.
VI.2. Tốc độ cao
Hệ điều hành Linux được biết đến như một hệ điều hành có tốc độ xử lý cao, bởi vì nó thao tác
rất hiệu quả đến tài nguyên như : bộ nhớ, đĩa…
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 18/271
Hướng dẫn giảng dạy
VI.3. Bộ nhớ ảo
Khi hệ thống sử dụng quá nhiều chương trình lớn dẫn đến không đủ bộ nhớ chính (RAM) để hoạt
động. Trong trường hợp đó, Linux dùng bộ nhớ từ đĩa là partition swap. Hệ thống sẽ đưa các
chương trình hoặc dữ liệu nào chưa có yêu cầu truy xuất xuống vùng swap này, khi có nhu cầu
thì hệ thống chuỵển lên lại bộ nhớ chính.
VI.4. Sử dụng chung thư viện
Hệ thống Linux có rất nhiều thư viện dùng chung cho nhiều ứng dụng. Điều này sẽ giúp hệ thống
tiết kiệm được tài nguyên cũng như thời gian xử lý.
VI.5. Sử dụng các chương trình xử lý văn bản
Chương trình xử lý văn bản là một trong nhưng chương trình rất cần thiết đối với người sử dụng.
Linux cung cấp nhiều chương trình cho phép người dùng thao tác với văn bản như vi, emacs,
nroff
VI.6. Sử dụng giao diện cửa sổ
Giao diện cửa sổ dùng Hệ thống X Window, có giao diện như hệ điều hành Windows. Với hệ
thống này người dùng rất thuận tiện khi làm việc trên hệ thống. X window System hay còn gọi tắt
là X được phát triển tại viện Massachusetts Institute of Technology. Nó được phát triển để tạo ra
môi trường làm việc không phụ thuộc phần cứng. X chạy dưới dạng client –server. Hệ thống X
window hoạt động qua hai bộ phận :
- Phần server còn gọi là X server
- Phần client được gọi là X window manager hay desktop environment.
X server sử dụng trong hầu hết các bản phân phối của Linux là Xfree86. Client sử dụng thường là
KDE (K Desktop Environment) và GNOME (GNU Network Object Model Environment)
Dich vụ Samba sử dụng tài nguỵên đĩa, máy in với Windows. Tên Samba xuất phát từ giao thức
Server Message Block (SMB) mà Windows sử dụng để chia sẻ tập tin và máy in. Samba là
chương trình sử dụng giao thức SMB chạy trên Linux. Sử dụng Samba bạn có thể chia sẻ tập tin
và máy in với các máy Windows
VI.7. Network Information Service (NIS)
Dịch vụ NIS cho phép chia sẻ các tập tin password và group trên mạng. NIS là một hệ thống cơ
sở dữ liệu dạng client-server, chứa các thông tin của người dùng và dùng để chứng thực người
dùng. NIS xuất phát từ hãng Sun Microsystems với tên là Yellow Pages.
VI.8. Lập lịch hoạt động chương trình, ứng dụng
Chương trình lập lịch trong Linux xác định các ứng dụng, script thực thi theo một sự sắp xếp của
người dùng như: at, cron, batch.
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 19/271
Hướng dẫn giảng dạy
VI.9. Các tiện ích sao lưu dữ liệu
Linux cung cấp các tiện ích như tar, cpio và dd để sao lưu và backup dữ liệu. RedHat Linux còn
cung cấp tiện ích Backup and Restore System Unix (BRU) cho phép tự động backup dữ liệu theo
lịch.
VI.10. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình.
Linux cung cấp một môi trường lập trình Unix đầy đủ bao gồm các thư viện chuẩn, các công cụ
lập trình, trình biên dịch, chương trình debug chương trình mà bạn có thể tìm thấy trong các hệ
điều hành Unix khác. Ngôn ngữ chủ yếu sử dụng trong các hệ điều hành Unix là C và C++. Linux
dùng trình biên dịch cho C và C++ là gcc, chương trình biên dịch này rất mạnh, hỗ trợ nhiều tính
năng. Ngoài C, Linux cũng cung cấp các trình biên dịch, thông dịch cho các ngôn ngữ khác như
Pascal, Fortran, Java…
Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 20/271