Văn học miền nam - phần iv-a

  • 120 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 120 trang

Nội dung text: Văn học miền nam - phần iv-a

Chương thứ sáu
CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HỌC QUỐC NGỮ
MIỀN NAM
TIẾT 1: ĐẠI CƯƠNG
Ở chương trước, chúng ta biết chữ quốc ngữ hình thành khởi đi
từ các nhà truyền giáo Ðàng Trong cũng như Ðàng Ngoài, rồi lần
lượt chữ quốc ngữ được phổ biết trong giới Thiên chúa giáo, chữ
quốc ngữ thời ấy là phương tiện truyền giáo. Cho đến khi Pháp đặt
chân lên miền Nam, thì chữ quốc ngữ được dùng làm phương tiện
đô hộ dân Việt Nam ta.
Từ đó chữ quốc ngữ có cơ hội tiến triển mạnh mẻ, được phổ
biến, truyền bá đến quảng đại quần chúng. Các nhà văn tiền bối
như Trương Vĩnh Ký, Huình Tịnh Của, Trương Minh Ký đã dịch
các tác phẩm Nho giáo, soạn tự vị, in các tác phẩm văn chương
Việt Nam, truyện đời xưa, nhằm mục đích truyền bá tư tưởng
Khổng Mạnh, phổ biến văn chương Việt Nam và chữ quốc ngữ.
Trong chương này, cũng như tiến trình của chữ Quốc ngữ ở
miền Nam, trước tiên được nói đến là báo chí, khởi đầu là tờ Gia
Ðịnh Báo ra ngày 15-4-1865, kế đó là Phan Yên Báo ra năm 1868,
Nông Cổ Mín Ðàm 1901... Sau đó đến thời kỳ thơ như Lục Vân
Tiên của Nguyễn Ðình Chiểu do Trương Vĩnh Ký phiên âm ra
quốc ngữ năm 1880, sau đó là dịch truyện Tàu vào khoảng năm 1904,
còn quyển tiểu thuyết được viết đầu tiên in năm 1887, là quyển Thầy
Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản, rồi quyển Hoàng Tố Oanh
Hàm Oan của Trần Chánh Chiếu ra đời năm 1910, nó mới nhen
nhúm gây thành phong trào viết tiểu thuyết sau nầy. Các giai đoạn ấy
đã tạo thành trào lưu văn học quốc ngữ, nó có sắc thái và truyền thống
đặc biệt, mang cá tính của người miền Nam.
Chúng ta đi sâu vào chi tiết ở phần sau, tưởng cũng cần nhắc lại
chữ quốc ngữ ở miền Bắc được chính thức sử dụng từ năm 1913,
sau khi miền Nam đã chính thức sử dụng chữ quốc ngữ trên 20
năm và đã gần nửa thế kỷ truyền bá chữ quốc ngữ.
331
TIẾT 2: BÁO CHÍ
A. Gia Ðịnh Báo:
332
Là tờ báo do nhà cầm quyền Pháp chủ trương. Số 1 ra ngày 15-
4-1865, do Ernset Potteaux làm Chánh Tổng Tài. Chức vụ nầy có
lẽ bao gồm Chủ Nhiệm, Chủ Bút và luôn cả Quản Lý (1).
Từ năm 1869-1872, Trương Vĩnh Ký được cử làm Chánh Tổng
Tài.
Từ năm 1872, do J. Bonet làm Chánh Tổng Tài, có lẽ tờ báo
đình bản vào năm 1909 (2)
Tờ báo nầy trước tiên mỗi tháng phát hành một số ra vào ngày
15 mỗi tháng, khoảng năm 1870 thì cứ mỗi tháng ra 3 số, về sau cứ
mỗi tuần ra 1 số.
Mỗi số báo có 4 trang. Về nội dung, trước tiên chỉ có hai phần:
Phần công vụ và phần tạp vụ.
- Phần công vụ: Dụ, nghị định, chỉ thị, thông tư, biên bản Hội
Ðồng Quản Hạt (3)...
- Phần Tạp vụ: Lời rao, tin tức, trả lời cho các đương đơn, án
Hội Ðồng xét lại ...
Ðơn cử nghị định ngày 16-9-1869 của Thống Soái Nam Kỳ G.
Ohier, đăng trên Gia Ðịnh Báo (4) :
‘’...Kể từ ngày hôm nay, việc biên-tập tờ báo An-nam Gia Ðịnh
Báo được giao cho ông Pétrus Trương-Vĩnh-Ký với tư cách
Chánh-tổng-tài tờ báo nầy, ông sẽ lãnh một bổng-cấp hàng năm
3.000 phật-lăng (5).
Tờ báo tiếp-tục ra hàng tuần. Nó chia làm hai phần, phần
công-vụ gồm các văn-thư, quyết-định của quan Thống Soái và của
nhà cầm quyền, nguyên văn bằng tiếng Pháp do Nha Nội-trị cung
cấp và ông Trương Vĩnh Ký dịch ra chữ An-nam; phần tạp-vụ gồm
các bài có ích cho sự học và vui thích với các bài sử-học, luân-lý,
thời-sự để có thể đọc trong các trường bản xứ và làm cho dân
chúng An-nam chú ý.’’
Sau đây là phần công vụ, đăng ở số 3 năm thứ 10, phát hành
ngày 1-2-1874, đăng nghị định thăng trật của hai công chức như
sau :
Trường Hậu-bổ Sàigòn
333
Trần Nguyên Hanh làm thông ngôn hạng 3, lên hạng nhì, đồng
niên ăn 1.400 quan tiền.
Trường Khải Tường
Trương Minh Ký, nguyên làm thầy dạy giúp hạng ba, lên hạng
nhì, đồng niên ăn 1.400 quan tiền.
Về phần tạp vụ, một bài thuộc vào loại phiếm luận ngày nay,
đăng trong số 5, năm thứ 6, phát hành ngày 16-2-1870:
Người bên Tàu thường gọi là người Trung-Quốc nghĩa là nước
ở giữa vì thuở xưa bên ấy có 18 nước chư hầu; chỗ Kinh thành
Hoàng-đế ở lại vô ở giữa các nước chư hầu nên gọi là Trung
Quốc.
Người bên Tàu thường kêu mình là Ðường-nhơn hay Thanh-
nhơn, nghĩa là người nhà Ðường nhà Thanh.
An-nam ta kêu là Tàu, người bên Tàu, là vì khách thường đi tàu
qua đây, lại dùng tàu chở đồ hàng hóa qua đây buôn bán; nên kêu
là Tàu, hàng Tàu, đồ Tàu v.v...
Người Bắc thì kêu là Ngô, nghĩa là nước Ngô, có kẻ lại cắc
nghĩa rằng vì bởi nó hay xưng mình là Ngô nghĩa là tôi.
Kêu Các-chú là bởi người Minh-hương mà ra; mẹ An-nam cha
Khách nên nhìn người Tàu là anh em, bằng không thì cũng là
người đồng châu với cha mình, nên mới kêu là Các-chú nghĩa là
anh em với cha mình. Sau lần lần người ta bắt chước mà kêu bậy
theo làm vậy.
Còn kêu là Chệc là tại tiếng Triều Châu kêu tâng Chệc nghĩa là
chú. Người bên Tàu hay giữ phép, cũng như An-nam ta, thấy người
ta tuổi đáng cậu, cô, chú, bác thì kêu tâng là chú là cậu vân vân.
Người An-nam ta nghe vậy vịn theo mà kêu các ảnh là Chệc ...
Còn tin tức, như mẫu tin sau đây, đăng vào Gia Ðịnh Báo số 8
năm thứ 6, phát hành ngày 8-3-1870:
... Có một người tên là Thiện, nhà ở gần chợ Hốc-môn. Tối 12
tháng giêng nầy người ấy xuống ghe mà ngủ, còn vợ con thì để ngủ
ở nhà. Vừa đặng một hồi kế lửa phát lên, thím Thiện chạy ra la,
làng xóm chạy đến, khuân đồ giùm đặng phân nửa, rồi nhà cháy
334
trụm đi, chú Thiện có tật điếc, vợ kêu, la làng trốc trôn lồi đít, làng
xóm khuân đồ tở mở, lửa cháy đùng đùng, mà cho lọt vào tai va thì
nhà cửa, tài vật đã ra tro rồi...
Chánh Tổng Tài Trương Vĩnh Ký muốn có những tin tức mới
lạ, cùng khuyến khích những thông tín viên tự nguyện, để góp cho
Gia Ðịnh Báo được dồi dào tin tức khắp Nam kỳ lục tỉnh, ông đã
có lời rao sau đây, đăng trong số 11 năm thứ 6, phát hành ngày 8-
4-1870
Lời cùng các thầy thông-ngôn, ký-lục, giáo tập vân vân đặng
hay:
Nay việc làm Gia Ðịnh Báo tại Sàigòn, ở một chỗ, nên không
có lẽ mà biết các việc mới lạ các nơi trong 6 tỉnh mà làm cho thiên
hạ coi; nên xin các thầy cứ mỗi tuần hay nửa tháng phải viết
những chuyện mình biết tại chỗ, tại xứ mình ở, như:
Ăn cướp, ăn trộm.
Bệnh-hoạn, tai-nạn.
Sự rủi-ro, hùm tha, sấu bắt.
Cháy chợ, cháy nhà; mùa màng thể nào.
Tại sở nghề nào thạnh hơn vân vân
Nói tắt một lời là những chuyện mới lạ, đem vô nhựt-trình cho
người ta biết, viết rồi thì phải đề mà gửi về cho Gia Ðịnh Báo
Chánh tổng-tài ở Chợ-quán.
Trong tờ báo, như đã nói có phần công vụ và tạp vụ, có những
bài không ghi rõ xuất xứ. Trương Vĩnh Ký giải thích phần nầy:
Những kẻ coi nhựt-trình phải có ý cũng hiểu điều nầy là:
Thường những chuyện Tạp-vụ các nơi trong đất Nam-kỳ gửi về
cho kẻ coi Gia-Ðịnh Báo, thì có kẻ coi lại, có trắc thì sửa lại cho
xuôi cho dễ nghe vì các thầy gửi cho nhựt-trình thì cũng ưng chịu
làm vậy; lại cũng để tên các thầy ấy ký lấy vì là của các thầy ấy
viết và gửi. Còn như phần công-vụ, các bài nghị-luận quan lớn
Nguyên-Soái cùng những khúc chẳng có tên ai đứng là kẻ coi
nhựt-trình làm. Mà những khoản thẩm xét án các quan tham-biện
hay là trả lời cho kẻ quì đơn, việc nọ việc kia thì của Hội-đồng
quan Thống-soái Nam-kỳ luật-vụ làm ra sẵn rồi mà gửi đem vô
335
Gia-Ðịnh Báo, có tên người đứng ký vô đó, thì hể gửi thế nào thì in
ra thế ấy mà thôi. Cho nên khi có điều gì không được cho rõ mấy
thì xin kẻ coi nhựt-trình chớ trách-cứ kẻ coi việc ấy ...
Cũng có phần văn chương như bài sau đây, đăng trong số 39
năm thứ 19, ngày 13-10-1883:
Nồi Ðất Với Nồi Ðồng
Nồi đồng tính việc đi đàng,
Rủ ren nồi đất cùng trang đang thì.
Kiếu rằng: Chẳng tiện nổi đi,
Ở an xó bếp, không ly góc lò.
Vì e sẩy bước rủi ro,
Rách lành chịu vậy, đói no vui vầy.
Rằng da đấy cứng hơn đây,
Phận kia dễ tính, thân nầy khó toan.
Ðáp rằng: rủi gặp dọc đàng,
Vật chi cứng cát cảng ngang không vì.
Ðể ta qua bửa lo chi,
Bên thì vật ấy bên thì nhà ngươi.
Tai nghe nói ngọt tin lời,
Chìu lòng bạn hữu bèn dời chân đi.
Bước khua lộp cộp dị kỳ !
Xa nhau e sợ, gần thì đụng nhau.
Hai nồi đi chẳng đặng mau,
Chưa đầy trăm bước đụng nhau rã rời.
Hởi ôi Nồi đất rồi đời,
Khôn lời năn nỉ, khôn lời thở than.
Nơi nghèo khổ, chỗ giàu sang,
Ở đời giao kết kẻ ngang vai mình.
Diễn quốc âm Trương Minh Ký
336
B. Phan Yên Báo:
Nhiều nhà nghiên cứu đều cho rằng Phan Yên Báo được xuất
bản năm 1868, do ông Diệp Văn Cương (6) chủ trương biên tập, về
nội dung như Gia Ðịnh Báo lúc đầu, tờ báo nầy về sau bị đóng cửa, vì
có những bài báo có tánh cách chánh trị, do vậy mà tờ Phan Yên Báo
ngày nay không còn, cũng không rõ nó là nguyệt san hay tuần san.
Có người cho rằng Phan Yên hay Phiên An Trấn là tên cũ của
đất Gia Ðịnh và Phan Yên Báo là tờ báo viết bằng chữ Hán do
Nguyễn Trường Tộ làm chủ nhiệm.
Qua tiểu sử của Diệp Văn Cương, tờ Phan Yên Báo của ông
không thể có vào những năm đầu Pháp mới đô hộ miền Nam, ít ra
báo của ông cũng chỉ có từ 1880 hay trễ hơn, còn Phan Yên Báo
của Nguyễn Trường Tộ nếu có, chắc không xuất bản ở miền Nam,
vì nó là tờ báo chữ Hán.
C. Nhựt Trình Nam Kỳ:
Là tuần báo, xuất bản số đầu vào năm 1883
D. Thông Loại Khóa Trình:
337
Nó giống như Gia Ðịnh Báo ở chỗ có hàng chữ Hán Thông
Loại Khóa Trình ở trên: 抩 櫭 嵁 䲚 bên dưới là hàng chữ
Miscellanées, số 1 và 2 không ghi tháng phát hành, số 3 có ghi
Juillet 1888, như vậy số 1 có thể ra vào tháng 5 (Mai) năm 1888.
Số cuối cùng là số 18 ra tháng 10-1888. Khổ 16cm × 24cm, từ số 1
đến số 3 mỗi số có 12 trang, từ số 4 trở đi, mỗi số có 16 trang.
Từ số đầu cho đến số 5, các bài đều không có ghi tên tác giả,
nhưng theo bài Bảo (7), những bài ấy đều của Trương Vĩnh Ký
viết, kể từ số 6 mới có thêm các bài văn vần, gọi là diễn Nôm của
Trương Minh Ký làm để giải nghĩa các câu chữ Nho, có lẽ để cho
người ta dễ học thuộc lòng, sau đó mới có bài của những người khác.
Về nội dung gồm có :
- Dạy chữ Nhu (chữ Hán)
- Dạy chữ Pháp (thời bấy giờ gọi là Phang sa hay Lang sa)
- Giảng nghĩa về luân lý
- Khảo cứu về thi ca, phong tục.
- Nhơn vật (danh nhân)
Sau đây là các bài trích dẫn:
a . Câu Chữ Nhu (8)
◐ ⒕ ㎉ ㎉ ∎ ℣ ⒕䟨 ♥ ℣ ⒕ 咖 ⏡ ⷺ
Thập phần tinh tinh sử ngũ phần, lưu thủ ngũ phần giữ nhi
tôn
◐ ⒕ ㎉ ㎉ 掌 ∎ 䥰 ㈛ ⅲ ⏡ ⷺ ₜ Ⱁ ⅉ
Thập phần tinh tinh đô sử tận, hậu đại nhi tôn bất như
nhân
Nghĩa đen:
Mười phần rành rành dùng lấy năm phần, Ðể lại lấy năm
phần cho con cháu;
Mười phần rành rành đều mình dùng hết, Ðời sau con cháu
chẳng như người ta.
Nghĩa là:
Như mình có đặng giàu sang rõ-ràng cả mười phần thì hãy
hưởng lấy năm phần mà thôi, để dành lại năm phần sau
338
con cháu hưởng với: vì nếu như mình được mười phần
mình hưởng hết đi cả mười, thì đời sau con cháu mình còn
gì mà hưởng, té ra sa sút chẳng bằng người ta.
Trương-Minh-Ký diễn ra ca Nôm rằng:
Mười phần rỡ rỡ lấy năm xài, Ðể lại năm phần trẻ gái trai,
Rỡ rỡ mười phần đều dùng hết, Ðời sau con cháu dám bì ai.
b. Một hai câu tiếng Phangsa (9)
{Monsieur,(Bongdur moxơ) = chào ông
Bonjour {Madame,( ----‘’------ madăm) = chào bà
{Mademoiselle,(--‘’--madơmoaxel) = chào cô
Comment cela va-t-il? (Còmăng xa va ti) = mạnh-khỏe thế nào ?
Cela va bien (xa va biêng) = mạnh khỏe.
Où allez-vous ? (u alê vú) = anh đi đâu ?
Je vais me promener (dờ ve mơ promơnê) = tôi di dạo
c. Tam Cang Là Những Cang Nào ? (10)
1. là ⚪ 呲 quân thần = vua tôi (=vua với tôi)
2. “ 䓅 ⷟ phụ tử = cha con (= cha với con)
3. “ ⮺ ⳵ phu phụ = vợ chồng (= vợ với chồng)
⚪ 䍉 呲 偀 quân vi thần cang (vua là giềng tôi)
䓅 䍉 ⷟ 偀 phụ vi tử cang (cha là giềng con)
⮺ 䍉 ⱊ 偀 phu vi thê cang (chồng là giềng vợ)
Chỉ vua với tôi ở cùng nhau phải cho có đạo, cha với con ở
cùng nhau phải cho có tình, chồng với vợ ở cùng nhau phải cho có
nghĩa là thuận hòa với nhau.
Ấy là ba giềng cả.
Giềng là mối dây bìa giềng lưới, có nó mới thành tấm lưới, mới
chắc cho lưới.
339
Về Tam Cang (11)
Ở dưới đời, người ta không phép sinh ra mà ở một mình cho
đặng. Có cha có mẹ, có anh em chị em, bà con cô bác, có bằng-
hữu, thân-quyến. Có vợ có chồng sanh con đẻ cháu ra nối dòng;
thành nên gia-thất; nhiều ra, ở lan ra có xóm có làng, có huyện, có
phủ, có tỉnh, có xứ, có nước, có ra như vậy thì phải có tôn-ti, đẳng-
cấp, nên phải có vua có chúa, có quan có quyền mà cai-trị, gìn-giữ
đùm-bọc lấy nhau cho yên nhà vững nước.
Vì vậy phải có đạo tam-cang ràng-rịt vấn-vít nhau; mà giữ
phép ở với nhau cho trên thuận dưới hòa, thì mới bảo hộ nhau
được. Lớn theo phận lớn, nhỏ theo phận nhỏ các y kỳ phận thì
bằng-an.
Vua cũng có phép buộc phải ở với tôi dân làm sao; con dân
cũng có luật buộc phải ở với vua quan thể nào cho phải đạo. Cha
mẹ có phận phải giữ với con-cái cách nào; con-cái có phép dạy
phải ở làm sao với cha mẹ cho trọn niềm; còn chồng với vợ cũng
có ngãi phải giữ với nhau cho trọn nhân trọn ngãi nữa.
Ấy là ba mối cả, là chánh giềng làm nên tấm lưới chắc chắn
vững bền.
d. Hát Nhà Trò (12)
Hát nhà trò là tục ngoài Bắc vô tới Nghệ-An, Hà-Tỉnh chí sông
Gianh.
Tại kinh thành Huế cũng có mà là đào ngoài Bắc rước vô dùng
tại triều.
Ngoài Bắc hể khi có đám-tiệc, hội-hữu, hôn-tế, kì-yên, chạp-
miễu, thì thường có hát nhà trò. Tùy theo ý chủ muốn, có khi kêu
một đào một kép, có khi hai, có khi năm bảy hay là nhiều hơn mặc
ý mình. Trải chiếu dưới đất, đào ra ngồi hát đó, kép cầm đờn đáy
gảy ngồi lại một bên.
Thường đào là con-gái có xuân-sắc, chuyên tập nghề xướng-
ca, ngâm-nga, múa hát,bắt-bộ v.v. tục kêu là cô-đào (đàu B). Tay
cầm quạt tay cầm sanh nhịp, miệng hát nhiều cung bậc giọng thấp
cao ngân-nga hay và êm tai lắm.
340
Hát thì hát những là Ca-trù, hoặc giậm Túy-kiều, câu hát rời,
Tần cung-oán, Chinh-phụ-ngâm, thơ phú hoặc kể truyện. Có
người đánh trống nhỏ cầm chầu hoặc là chủ đám, hoặc là người
chủ nhường mời. Hát cũng có khi đứng khi ngồi, khi múa tay, bắt
bộ. Lại có khi bắt đào quình tương (13) rượu cho khách, là bắt tay
bưng chén rượu, chơn bước khoan- thai, miệng hát câu chi cho
hay đẹp tình ưa ý khuyên mời khách uống, đem lại dâng đưa vô tới
miệng.
Cung giọng nhà-trò thường là những cung giọng nầy
1. Mẫu dựng
2. Thiệt nhạc
3. Ngâm vọng
4. Tì bà
5. Tắc phản
6. Hát hói
7. Gửi thư
8. Huình
9. Hãm
10. Cung bắc
11. Cửa quyền
12. Non mai
13. Nường hạnh
14. Chữ khi
15. Thơ
16. Thỏng
e. Ca kiêng giống độc (14)
1. Rượu để bình đồng ấm thiết lâu,
2. Gan bò một lá, với gan trân.
3. Giải (ba-ba) ba chơn, cá lân không vảy,
4. Dê một sừng, tôm chẳng có râu.
341
5. Chó bốn đề, lương vàng cất cổ,
6. Gà năm sắc, ngựa trắng đen đầu.
7. Cua sinh một mắt, lệch sao điểm.
Vật ấy đừng dùng kẻo lệ âu.
g. Ba bậc bộ hành ở nhà quán (15)
1. Nhứt quân tử, ăn mứt gừng, uống nước chè tàu, ngồi chiếu
bông, nằm nhà trong, đánh cờ tiên.
2. Nhì quân tử, ăn thịt trâu, uống nước chè huế, ngồi chiếu kế,
nằm nhà giữa, đánh cờ tướng
3. Tam quân tử, ăn cơm nguội, uống nước lạnh, ngồi chiếu
manh, nằm nhà ngoài, đánh cờ chó.
h. Lý-Thường-Kiệt 㧝 デ ⌠ (16)
Lý-thường-Kiệt người tỉnh Hà-Nội, huyện Vĩnh-Thuận làm
quan tướng nhà Lý. Thuở ấy bền Tàu nhà Tống nghe lời Vương-
an-Thạch mà khinh dị Annam, vua Lý-nhơn-Tông mới sai Lý-
thường-Kiệt, với Tông đảng đem 10 vạn binh qua đánh Tống, lấy
đất Châu Khâm, châu Liêm giết Thương-thủ-Tiết, lấy châu Ưng,
giết châu Nham và hơn 10 vạn con người ta.
Sau Tống sai binh tướng qua đánh Annam, khi đóng binh tại bờ
sông Như-nguyệt, thì Lý-thường-Kiệt biết bụng dân hay tin tưởng
thần thánh, thấy Quách-quì với Triệu-tiết đem binh Tàu hơn 87
vạn qua, nao sợ ngã lòng, thì dụng mưu mà làm cho vững lòng
quân. Vậy mới cho người ra sau bàn-thờ miễu ông Tương-tướng
giả thần ứng phán, ngâm như lời sấm bốn câu như sau đây.
Nam quốc sơn-hà nam đế cư,
Tiệt nhiên phân-định tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
Binh lính nghe liền vững bụng, bèn đánh quân nhà Tống phải
thua. Ông Lý-thường-Kiệt là người nhiều mưu-lược, có tài tướng-
342
soái, làm tôi 3 đời vua, đánh Tống thua, dẹp an Chiêm-thành,
huân-nghiệp công-trận lớn lắm. Ðược tặng là Việt quốc công.
Ðời nhà Nguyễn, Minh Mạng năm thứ 4 cho tế theo trong miễu
Lịch-đại đế vương.
Tóm lại, Thông Loại Khóa Trình được coi như nguyệt san văn
học, nội dung gồm có những bài sao lục, một số bài khảo cứu và
sáng tác; phần lớn dùng văn vần và không có hình ảnh trang trí.
E. Nông Cổ Mín Ðàm:
343
Là tuần báo phát hành vào ngày thứ Năm, có 8 trang, khổ 27cm
x 20cm do Canavaggio sáng lập. Số 1 ra ngày 1-8-1901, số sau
cùng ra ngày 4-11-1921. Những người cộng tác với Canavaggio
làm chủ bút tờ báo nầy lần lượt gồm có: Dũ Thúc Lương Khắc
Ninh, Gilbert Trần Chánh Chiếu, Tân Châu Nguyễn Chánh Sắt,
Nguyễn Viên Kiều, Nguyễn Ðồng Trụ, Lê Văn Trung, ngoài số
những người chủ bút vừa kể, còn có sự cộng tác của các nhà văn
danh tiếng như Nguyễn An Khương, Thượng Tân Thị Phan Quốc
Quang, Lê Quang Chiểu, Giáo Sỏi, Ðỗ Thanh Phong.
Nội dung báo gồm có luận thuyết, tin tức, lời rao, dịch chuyện
Tàu, diễn Nôm các bản cổ văn, thi ca, nhàn đàm và quảng cáo.
Sau đây là một số bài trích dẫn:
Bão lụt phía Tây-Nam (17)
Trong một năm hai lần bão, tại xứ nhỏ như Nam Kỳ, thương
hại thay cho dân khổ, 16 tháng ba bão nơi Ðông Nam (18) dân
Tây-Nam bình tịnh, đến đêm 26 tháng chín bão nơi Tây Nam từ 8
giờ tối tới 4 giờ sáng mới ngơi. Từ Sóc Trăng, Ðại Ngãi, Bạc Liêu,
Cần Thơ, Long Xuyên, Rạch Giá, Châu Ðốc và Hà Tiên, cây ngã
nhà xiêu, ghe chìm người chết, hao của dân vật, nghĩ rất thảm
thương. Chẳng phải bão mà thôi, lại nước lụt tràn bờ, lúa cày mạ
gieo đều trốc rễ. Nghĩ coi sáu tháng chia nhau chịu khổ, người
mắc trước kẻ bị sau, lúa thóc mùa màng mang hại. Thương là
thương dân hèn gặp khổ, kẻ khó chịu tai; nhọc hình-hài làm mọi
cho người, đói lòng, dạ không an con vợ. Thương ôi Ðã biết rằng:
Trời còn có khi mưa khi nắng, người sao không lúc thạnh lúc suy.
Nhưng vậy mà ngoài ba mươi năm dân luống thảnh-thơi, quen
thời-tiết phong điều võ-thuận. Xãy một phút trời sanh tai biến,
người không dè phải chịu nghèo nàn. Dẫu tiên-tri cũng khó thở-
than, vì dân-vật thường không tin lời phải. Nếu luận chuyện thành
tiên thành phật cùng địa-phủ thiên-đàng, thì nhiều nơi tham nơi
sướng tránh chỗ go; bằng mà luận trái phải việc đời, lo việc tới
lui, thạnh lắm phải lo suy, sướng lâu thì sợ cực; những điều ấy
người cho rằng luận vấy, ăn cơm nhà để lo chuyện bao đồng. Ôi
thôi ! Hể trời khiến tai-nàn người chịu, xót tình thương nên tỏ một
đôi lời. Gia Cát xưa chưa bỏ lều tranh, đã rõ trước tam-phân đảnh
túc; bởi Chiếu-liệt đốc-thành kỉnh-sĩ, nên người đành tận-tụy cúc-
344
cung. Vì một người, chịu nhọc một mình; làm hết sức, chớ cơ trời
nào dám cãi. Thương trăm họ nên phân trái-phải, hết sức mình
cho trọn phận làm người, há cầu ai rằng phải rằng chăng, điều
phải chẳng tự nhiên người xét lấy.
Thương ôi !
Bị bị tai tai trời trời khiến khiến hại hại người người đời đời
hết hết tưởng tưởng chơi chơi thì thì phải phải sợ sợ.
Xin chư văn hữu đọc bài tứ tuyệt nầy, rồi gửi đến cho bổn
quán, như trúng thì xin phụng lại một tháng nhựt-trình xem chơi.
Chủ bút
Ðọc đoạn văn vừa trích, chúng ta thấy chủ bút cũng như những
người viết khác, còn chịu ảnh hưởng của cổ văn rất nhiều, nhất là
cách hành văn biền ngẫu. Hai bài trích kế tiếp sau đây, không dụng
lối biền ngẫu, họ viết y như câu nói, đó là nét đặc trưng của văn
chương miền Nam.
Trường Tabert (19)
Mỗi năm hể sau ít ngày ăn lễ sanh-nhật, thì trường học Taberd
phát phần thưởng học trò rồi đặng bãi trường. Khi phát phần
thưởng mời cha mẹ học trò đến xem hát cho vui. Trường dạy học
Taberd, thiệt lập nhiều cách vui cho người có con học vào trường
ấy và dục lòng trẻ nhỏ vui và siêng học, học đạo đức, học lễ nghi,
học văn chương, học vẽ lại thêm học hát xướng. Ðến lúc làm điều
vui, cũng còn kiếm điều cho có ích, điều dạy làm lành, răn đời lấy
nhơn-nghĩa. Như là bày tuồng hát chơi mà có ý khuyên người làm
phải, dạy trẻ lòng lành, xem đáng cám ơn người bày biện, lòng tốt
thương người, tập rèn cho con em phải cách.
Lời Rao
Thường thường hể làm cha mẹ ai ai đều thương con chẳng
cùng. Bởi con tôi quá lắm, mới lấy lẽ phải mà răn. Nay vợ chồng
tôi là Nguyễn-Hữu-Phước làm tri huyện tại hạt Gò Công, rao cho
chư vị đồng bang và người khách đặng rõ: Xin chớ có cho tên
Nguyễn Hữu Vạng vay tiền mượn bạc chi. Nó là con của vợ chồng
tôi mà nó không nghe lời dạy-dỗ, cứ theo hoang-đàng phóng-tứ.
345
Nếu ai có cho mượn, mất tiền phải chịu lấy, chớ vợ chồng tôi
không biết đến.
Tự hậu không ai được phép nói động đến vợ chồng tôi về tên
Vạng thiếu nợ.
Tri huyện Nguyễn-Hữu-Phước
Sau đây là mẫu tin đăng trên Nông Cổ Mín Ðàm năm 1915,
chúng ta thấy những người viết văn lúc đó vẫn còn chịu ảnh hưởng
cách hành văn biền ngẫu, những người viết tin, lồng vào đó phần
trào phúng, ngày nay các thông tín viên vẫn còn dùng :
Rồi trái oan
Một phu-nhân ở đường d’Espagne (20) ngó qua chùa chà chưa
biết đạo xướng tùy có chi cay đắng hay là nghĩ trần ai ngán sự đời,
tạm nha phiến một chung trộn với dấm mà liều má phấn. Vào nhà
thương thôi rồi nợ phong trần trả sạch còn cái giây oan trái buộc
ràng. Bởi vì không rõ cơ quang, quan mới lập đàng tra vấn. Vấn
cho rõ vì sao mà tự tận, có phải vì tình trường mà giận hờn ghen.
Vấn cho ra coi ai ép uổng phận nhỏ nhen, làm đến đổi cánh sen
chôn lấp.
Tuy nhiên cũng có người hành văn không dụng lối biền ngẫu nên
vừa ngắn mà vẫn giữ tánh chất trào lộng như đoạn văn sau đây :
Lê-văn-Búp ở Thủ-Dầu-Một đi xách nước giếng hồi nào không
biết, đến chừng người nhà hay tri hô lên thì thấy anh Lê-văn-Búp
trồng chuối ngược. Bộ vó chổng khu xách nước nên mới té dọng
đầu xuống giếng.
Nguyễn Chánh Sắt và Nguyễn An Khương dịch nhiều truyện
Tàu đăng trên Nông Cổ Mín Ðàm và bản dịch Tam Quốc Chí đăng
trong báo nầy, ký kên Canavaggio, nhưng theo Vương Hồng Sễn,
người dịch là Lương Khắc Ninh.
Sau đây trích một bài dịch Hán văn của Nguyễn Chánh Sắt:
Chuyện mộ Tào Tháo
Phía ngoài thành Hứa-Ðô có một cái sông nước chảy rất
mạnh, hai bên thì bờ vực hẳm sâu. Mùa hè trời nóng nực, có một
người kia xuống tắm, giây phút nổi lên như bị đao búa chém đứt ra
từng khúc. Sau có một người cũng bị như vậy, thiên-hạ thất-kinh
346
lấy làm lạ. Quan phủ sở tại thấy vậy, bèn bắt nhiều dân khiêng đất
đốn cây chận ngọn nước sông lại, lúc nước cạn rồi thì thấy dưới
sông có cái hang sâu, trong ấy có đặt những xa máy tinh những
gươm bén lắm. Phá máy lấy gươm lên, moi riết vào thấy có cái bia
nhỏ đề chữ giống điệu chữ đời Hớn, xem kỷ ra mới biết là mộ của
Tào Mạnh Ðức. Quan phủ bèn dạy phá hòm ra, lấy xương đem
chôn nơi khác. Còn những ngọc ngà châu báu liệm trong hòm, thì
lấy hết mà bỏ vào kho.
Trong sách có nói Tào Tháo có bảy mươi hai cái mã nghi, hay
đâu ngoài bảy mươi hai cái lại còn một cái nầy nữa. Ấy vậy thì
gian trá như Tào Tháo, đến thác cũng còn gian trá. Song đã ngoài
ngàn năm mà một nắm xương tàn còn chẳng giữ đặng thay, nghĩ
lại mà coi, thì gian trá cho lắm lại có ích gì.
Rút trong Liêu Trai Chí Dị dịch ra
Tân Châu, Nguyễn Chánh Sắt
Và sau đây là phần Nhàn Ðàm đăng vào năm 1908 (không rõ
số mấy, có ảnh một mẫu báo)
347
Con Voi Với Con Trâu
(Tranh công)
Con trâu ngày kia đi ngao du ngoài rừng, xãy gặp con voi
đứng lại mà đàm luận việc công cán với nhau, thì con Voi thấy con
Trâu có hơi mệt, liền hỏi sức lực mầy làm dường bao mà coi bộ
mệt lắm vậy, thì con trâu trả lời rằng:
Tôi làm vầy chớ công cán tôi cao dày lắm, biết mấy đời vương,
giúp trong thiên hạ đà lắm thuở, tuy tôi tuổi tác nhỏ nhen chớ
trong lòng sẵn có ba lá sách, nhưng vậy cũng biết đặng đường
nhơn nghĩa mà cư xử trong và bề ngoài.
Con voi nói lại rằng: Nè còn công cán tao cao dày lắm, nhơn vì
trước tao giúp cho vua Thuấn đã cày nên ruộng, bởi vậy sau đây
người ta tặng kêu tao là ông-tượng, nên tao biết tao phải lớn hơn
hết.
Con trâu trả lời: Phải ông thiệt là lớn hơn hết, lớn là lớn cái
vóc và khoe mình nên người ta gọi là ông tượng, và hình thù thì
lớn mà tánh nết ăn nói nhỏ nhen lắm, nên người ta sợ bụng ông
không chừng, thiệt tôi coi đi xét lại, nhằm trước xem sau có một
mình ông bụng lớn và bao tử cũng lớn chứa phẩn nhiều hơn hết,
mà lại xông lớn đống, hể ai đi có gặp nói phẩn của ông-tượng là
vậy đó.
Nguyễn Quang Trường
Tự: Cửu Viễn
Cũng ở trang 6 tờ báo nầy có đăng những quảng cáo như sau:
Nhà Ðóng Sách J. Viết-Lộc & Cie
ở đường d’Ormay số 61, Sàigòn
Lê-Văn-Ngàn, kế vị
Kính cùng chư quý vị đặng rõ, kể từ ngày 15 tháng sáu langsa,
chúng tôi mới làm hùn thêm đặng lo tấn tới và mở mang cuộc đóng
sách và cuộc buôn bán thuở nay của mấy thầy Viết-Lộc và Công-
ty.
348
Vậy xin trong lục châu cùng châu thành Saigon Chợlớn tưởng
tình anh em chúng tôi trước sau cũng vậy mà giúp sức cho người
nam ta cho tấn tới theo đường thương mãi.
Luôn diệp nầy chúng tôi xin trong chư quý vị ai còn thiếu bạc
hay là có muốn mua cái chi thì xìn từ ngày nay đến sau phải gửi
cho thầy Lê-văn-Ngàn.
Còn nhà J. Viết-Lộc & Cie có thiếu của ai thì hạn trong một
tháng phải đem tờ giấy chi đến tại nhà nầy mà tính. Bằng quá hạn
nầy rồi thì chúng tôi chẳng biết tới nữa.
Saigon, le 16 Juin 1908
Phần quảng cáo đa số là của người ngoại quốc, đủ chứng tỏ
thuở ấy người Pháp và Ấn chiếm hầu hết việc thương mại ở
Sàigòn. Ðây là một mẫu quảng cáo hàng :
Tiệm Bán Hàng Hoá
Ông Courtinat và Công-Ty ở đường Catinat, Saigon
Số 96-98-100-102-104-106-108
Có bán: lụa, nhun, tố, nỉ, hàng tây, đủ thứ, đủ màu;
Tủ sắt, giường sắt có ruột gà, bàn rữa mặt lót mặt đá cẩm
thạch, tủ cây Hongkong, xe máy từ 55 đồng;
Xa bong hiệu Mignon mỗi hộp 100 miếng giá gửi đến chổ 1$85
và xa bong thơm, dầu thơm đủ thứ;
Ghế Thonet mặt cây tốt lắm;
Dù lục soạn hay là dù vải đủ thứ;
Giày, vớ, khăn, đồng hồ vàng, bạc và nickel, kiếng soi lớn nhỏ
đủ thứ, cùng đồ hành lý;
Máy nói hiệu Pathé;
Pháo bông, cùng đồ cho con nít chơi đủ thứ;
Hột xoàn lớn nhỏ tốt nhứt hạng;
Có bán xe hơi hiệu Berliet, chạy từ Saigon xuống Vũng tàu 28
phút, cũng có lảnh sữa xe hơi.
Tại nhà nầy chẳng thiếu món chi mà lại giá rẻ.
349
Tóm lại Nông Cổ Mín Ðàm là một tuần báo khổ lớn, nội dung
gồm đủ các phần tuy có 8 chỉ trang, nhưng phần văn chương chiếm
hết tờ báo. Nông Cổ Mín Ðàm ra đời trong thời buổi sơ khai của
nền báo chí nước ta, lúc chữ quốc ngữ cũng còn ít người biết đọc.
Cho nên mặc dù nó đã đình bản chưa đầy một thế kỷ, mà ít có
người được biết đến tờ báo nầy.
Tờ Nông Cổ Mín Ðàm ra mắt, mặc dù sau Gia Ðịnh báo,
Thông Loại Khóa Trình, nhưng hiện tình báo chí thuở ấy chỉ có Tờ
Nông Cổ Mín Ðàm mà thôi, mãi cho đến năm 1907 mới có tờ Lục
Tỉnh Tân Văn.
Dù sao thì tờ Nông Cổ Mín Ðàm cũng có đủ yếu tố là một tờ
báo, nó gồm đủ các phần như báo chí ngày nay.
Về chữ Quốc ngữ, chúng ta để ý sẽ thấy rằng chữ thuở ấy
chẳng có mấy sai khác như hiện nay, trừ một số lỗi chánh tả. Lối
hành văn dài thậm thượt, nhận xét nầy cho thấy hành văn thuở đó
chưa được chú trọng, quy cũ như hiện nay.
Tờ Nông Cổ Mín Ðàm không những phổ biến tư tưởng Ðông
phương, mà còn phổ biến tư tưởng học thuật Tây phương, đi theo
đường lối Trương Vĩnh Ký đã làm từ trước.
F.- Nhật Báo Tỉnh :
Cũng là tuần báo, phát hành vào ngày Thứ Năm hàng tuần, từ
năm 1905 đến 1912.
G.- Lục Tỉnh Tân Văn :
Năm 1907 H.F. Schneider lập ra tờ Lục Tỉnh Tân Văn, Trần
Chánh Chiếu làm chủ bút, phát hành hàng tuần, có một phần nhỏ
về công báo. Năm 1910, Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút, đến năm
1919 Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút tờ Trung Bắc Tân Văn, là một
ấn bản của Lục Tỉnh Tân Văn, phát hành cho miền Trung và Bắc.
Về sau Lục Tỉnh Tân Văn nhượng lại cho Nguyễn Văn Của
làm chủ nhiệm và do Lê Hoằng Mưu làm chủ bút.
Bước sang thập niên 20 còn có những tờ báo như :
H.- Nữ Giới Chung :
Do Lê Ðức làm Chủ nhiệm và Sương Nguyệt Anh, con gái của
Nguyễn Ðình Chiểu làm Chủ Bút.
Sương Nguyệt Anh tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Khuê, sanh
ngày 24 tháng Chạp, năm Quý Hợi (1864), con gái thứ tư của cụ
350