Ngân hàng câu hỏi công chức lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải

  • 11 trang
  • file: .docx

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 11 trang

Nội dung text: Ngân hàng câu hỏi công chức lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải

Ngân hàng câu hỏi công chức lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải...
Tài liệu Ngân hàng câu hỏi công chức lĩnh vực chuyên ngành giao thông
vận tải
NGÂN HÀNG CÂU HỎI CÔNG CHỨC
LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: GIAO THÔNG VẬN TẢI
(PhẦn thi Viết)
Câu 1: Anh/chị hãy trình bày quy định năm 2012 của Bộ Giao thông vận
tải về Tài liệu phục vụ đào tạo và quản lý đào tạo của cơ sở đào tạo lái xe.
Câu 2: Anh/chị hãy trình bày quy định năm 2012 của Bộ Giao thông vận
tải về Quản lý đào tạo lái xe đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao
thông vận tải
Câu 3: Anh/chị hãy trình bày quy định năm 2012 của Bộ Giao thông vận
tải về Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Câu 4: Anh/chị hãy trình bày nội dung hành lang an toàn đường bộ và
khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang đối với công trình thiết yếu,
qui
định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông
vận tải?
Câu 5: Anh/ chị hãy trình bày những quy định đối với việc xây dựng công
trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai
thác theo qui định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ
Giao thông vận tải?
Câu 6: Trình bày nội dung hệ thống báo hiệu đường bộ theo Luật Giao
thông đường bộ.
Câu 7: Trình bày quy tắc khi tham gia giao thông trên đoạn đường bộ giao
nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt theo qui
định tại Luật Giao thông đường bộ.
Câu 8: Anh/chị hãy trình bày nội dung quản lý hoạt động của cảng,
bến thủy nội địa và vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo Luật Giao thông
đường thuỷ nội địa.
Câu 9: Anh/chị hãy trình bày quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh vận
tải hàng hoá và người thuê vận tải hàng hoá theo Luật Giao thông đường thuỷ
nội địa.
Câu 10: Anh/chị hãy trình bày điều kiện để đăng ký, đăng kiểm phương
tiện thuỷ nội địa theo Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.
Câu 11: Anh/chị hãy trình bày nội dung quy hoạch giao thông vận tải
đường bộ theo Luật Giao thông đường bộ.
Câu 12: Anh/chị hãy trình bày nội dung các hành vi bị nghiêm cấm theo
Luật Giao thông đường bộ.
Câu 13: Anh/chị hãy trình bày những quy định dừng, đỗ xe trên đường bộ
theo Luật Giao thông đường bộ.
Câu 14: Anh/chị hãy trình bày quy định của Luật Giao thông đường bộ về
trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông
Câu 15: Anh/chị hãy trình bày việc phân loại đường bộ theo quy định của
Luật Giao thông đường bộ.
Câu 16: Anh/chị hãy trình bày Quy định của Luật Giao thông đường bộ về
điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới.
Câu 17: Anh/chị hãy trình bày quy định của Luật Giao thông đường bộ về
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và vận tải hành khách bằng xe ô tô
Câu 18: Anh/chị hãy trình bày điều kiện cấp phép thi công xây dựng
Công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
của quốc lộ đang khai thác theo qui định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT
ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải.
Câu 19: Anh/chị hãy trình bày nội dung chấp thuận thiết kế và phương án
tổ chức thi công nút giao thông đấu nối vào quốc lộ theo qui định tại Thông tư
số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải.
Câu 20: Anh/chị hãy trình bày quy định của Bộ Giao thông vận tải về
phạm vi bảo vệ trên không của công trình đường bộ tại Thông tư số
39/2011/TT-
BGTVT ngày 18/5/2011.
Câu 21: Anh/chị hãy trình bày quy định của Bộ Giao thông vận tải về chấp
thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác tại Thông tư số 39/2011/TT-
BGTVT
ngày 18/5/2011.
Câu 22: Anh/chị hãy trình bày quy định năm 2012 của Bộ Giao thông vận
tải về Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Câu 23: Anh/chị hãy trình bày quy định của Bộ Giao thông vận tải khi các
tổ chức, cá nhân xin cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ tại Thông tư
số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011?
Câu 24: Anh/chị hãy trình bày quy định của Bộ Giao thông vận tải về việc
đấu nối tạm có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác tại Thông tư số 39/2011/TT-
BGTVT ngày 18/5/2011?
Câu 25: Anh/chị hãy trình bày trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ
và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường
bộ qui định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao
thông vận tải.
Câu 26: Anh/chị hãy trình bày nội dung hướng dẫn của Bộ Giao thông
vận tải về trình tự thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đối với các dự án xây
dựng mới, nâng cấp, cải tạo qui định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày
18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải.
Câu 27. Anh/chị hãy trình bày nội dung hướng dẫn của Bộ Giao thông vận
tải về trình tự thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông trong quá trình khai thác
qui định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011.
Câu 28: Anh/chị hãy trình bày nội dung quy định của Bộ Giao thông vận
tải về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ trong trường hợp dừng
phương tiện giao thông đường bộ.
Câu 29: Anh/chị hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông
vận tải thành phố Hải Phòng về An toàn giao thông; phương tiện và người điều
khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên
dùng trong giao thông vận tải và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao
thông vận tải.
Câu 30: Anh/chị hãy trình bày khái niệm, nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn
của cảng vụ đường thuỷ nội địa theo Luật Giao thông đường thủy nội địa.
Câu 31: Anh/chị hãy trình bày quy định của Bộ Giao thông vận tải về
Hành lý ký gửi trong quá trình vận tải hành khách đường thủy nội địa theo
Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011.
Câu 32: Anh/chị hãy trình bày quy định của Bộ Giao thông vận tải về
chiều cao, chiều rộng, chiều dài xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông
đường bộ tại Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010.
Câu 33: Trình bày quy định của Bộ Giao thông vận tải về nội dung xác
định các kích thước cơ bản, xác định sức chở, sơn vạch dấu mớn nước an toàn
của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng
kiểm và trách nhiệm của chủ phương tiện trong hoạt động này theo qui định tại
Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2005.
Câu 34: Anh/chị hãy trình bày quy định năm 2012 của Bộ Giao thông vận
tải về Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2.
Câu 35: Anh/chị hãy trình bày quy định chung của Bộ Giao thông vận tải
về đăng ký phương tiện và xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa tại Thông tư số
21/TT-BGTVT ngày 31/3/2011.
Câu 36: Anh/chị hãy trình bày quy định của Chính phủ về Hồ sơ đề nghị
cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định số 91/2009/NĐ-
CP ngày 21/10/2009.
Câu 37: Anh/chị hãy trình bày quy định của Bộ Giao thông vận tải về hồ
sơ đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu tại Thông tư số 21/TT-
BGTVT
ngày 31/3/2011.
Câu 38: Anh/chị hãy trình bày quy định năm 2012 của Bộ Giao thông vận
tải về Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 và thủ
tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe.
Câu 39: Anh/chị hãy trình bày quy định năm 2012 của Bộ Giao thông vận
tải về Trách nhiệm của trung tâm sát hạch lái xe
Câu 40: Anh/chị hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông
vận tải thành phố Hải Phòng về kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải
Câu 41: Quy định chung của Bộ Giao thông vận tải về đăng ký phương
tiện và xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.
Câu 42: Anh/chị hãy trình bày quy định năm 2012 của Bộ Giao thông vận
tải về Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Câu 43: Anh/chị hãy trình bày quy định năm 2012 của Bộ Giao thông vận
tải về Tổ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Câu 44: Anh/chị hãy trình bày quy định năm 2012 của Bộ Giao thông vận
tải về việc giám sát kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Câu 45: Anh/chị hãy trình bày quy định năm 2012 của Bộ Giao thông vận
tải về sử dụng và quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Câu 46: Quy định của Bộ Giao thông vận tải về Trách nhiệm của Sở Giao
thông vận tải trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
Câu 47: Quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Thông tư số 18/2013/TT-
BGTVT về Quyền hạn và trách nhiệm của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và
Quyền hạn và trách nhiệm của hành khách đi xe.
Câu 48: Quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Thông tư số 18/2013/TT-
BGTVT về thu hồi phự hiệu và biển hiệu trong việc kinh doanh vận chuyển
khách du lịch bằng xe ô tô.
Câu 49: Trình bày nội dung quy định Xử phạt các hành vi vi phạm quy
định về thi công, bảo trì Công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại
Nghị định 171/2013/NĐ-CP.
Câu 50: Trình bày nội dung quy định Xử phạt các hành vi vi phạm quy
định về thi công công trình đường sắt tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP.