De thi da phuc

  • 26 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 26 trang

Nội dung text: De thi da phuc

TRƯỜNG THPT .................... KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
 Môn thi: VẬT LÍ
ĐỀ THI THỬ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 6 trang)
Mã đề thi 132
Họ và tên thí sinh:............................................ Số báo danh:........................
Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều có đồ thị như hình vẽ sau vào hai đầu một hộp đen X , biểu thức dòng

điện chạy trong mạch có biểu thức i  2cos( t  )(A) . Hộp đen X đơn giản nhất gồm
6
5 5 3
A. R  50 3 và L  H. B. R  50 và L  H.
4 4
1 1
C. R  50 3 và C  F. D. R  50 và C  F.
200 200 3
Câu 2: Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa với li độ góc cực đại a0 (rad) ở nơi có gia tốc rơi tự
do g , chất điểm có khối lượng m . Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:
1 1 1 1
A. m g l 2 0 . B. m g l 2 02 . C. m g l 02 . D. m g l 0 .
2 2 2 2
Câu 3: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt tại hai điểm O1 và O2 cách nhau 196cm , dao động
điều hòa, cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Trên cả mặt chất lỏng người ta
thấy hai điểm bất động gần nhau nhất cách nhau 10cm . Điểm M là một vị trí cân bằng của phần tử ở mặt
nước thuộc đường tròn tâm O1 bán kính O1O2 . Phần tử ở M dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách
O2 M lớn nhất bằng
A. 276cm . B. 376cm . C. 286cm . D. 386cm .
Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn sáng S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có
bước sóng 1  0, 64 m và 2  0, 48 m . Trên màn quan sát có hai điểm M và N là hai vân sáng cùng
màu với vân sáng trung tâm. Trên đoạn MN đếm được 19 vân sáng trong đó có
A. 5 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 8 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 6 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
B. 4 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 9 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 6 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
C. 5 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 6 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 8 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
D. 4 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 6 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 9 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
Câu 5: Có hai máy cùng đo mức cường độ âm của cùng một nguồn âm phát ra với công suất P  10W .
Kết quả thu được của hai máy đo có giá trị lần lượt là 90dB và 100dB . Khoảng cách cực đại giữa hai
Trang 1/6 - Mã đề thi 132
máy đo có thể gấp bao nhiêu lần khoảng cách cực tiểu giữa chúng? Biết cường độ âm chuẩn
I 0  1012 W / m 2 .
A. 3,16 lần. B. 1,92 lần. C. 1,11 lần. D. 3,11 lần.
Câu 6: Phản ứng hạt nhân thu nhiệt khi
A. tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân trước phản ứng nhỏ hơn tổng năng lượng liên kết của các
hạt nhân sau phản ứng.
B. tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt nhân sau
phản ứng.
C. tổng năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng năng lượng liên kết
riêng của các hạt nhân sau phản ứng.
D. tổng động năng của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng động năng của các hạt nhân sau phản
ứng.
Câu 7: Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường
A. là phương thẳng đứng. B. vuông góc với phương truyền sóng.
C. trùng với phương truyền sóng. D. là phương ngang.
Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T . Trong một chu kì, khoảng thời gian động năng
không vượt quá ba lần thế năng là
T T 2T T
A. . B. . C. . D. .
12 6 3 3
Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều u  U 0 cos ( t   ) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có điện dung
C thay đổi được. Khi C  C1 dòng điện trong mạch có biểu thức i1  I 0 cos ( t  1 ) . Khi C  C2 dòng
điện trong mạch có biểu thức i2  I 0cos( t  2 ) . Khi C  C3 dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng
đạt cực đại. Khi đó ta có các mối liên hệ sau:
2C1C2   2 C  C2   2
A. C3  và   1 . B. C3  1 và   1 .
C1  C2 2 2 2
2C1C2 212 C  C2 212
C. C3  và   . D. C3  1 và   .
C1  C2 1  2 2 1  2
Câu 10: Lấy c  3.108 m / s . Sóng Xone Fm phát trên VOV3 có tần số 102, 7MHz thuộc loại sóng
A. ngắn. B. cực ngắn. C. dài. D. trung.
Câu 11: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia tử ngoại làm đen kính ảnh còn tia hồng ngoại không thể làm đen kính ảnh.
B. Tia hồng ngoại ion hóa mạnh không khí còn tia tử ngoại không làm ion hóa không khí.
C. Cả tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra được hiện tượng quang điện đối với kim loại.
D. Cả tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra được hiện tượng quang điện đối với chất bán dẫn.
Câu 12: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một tụ điện có điện dung C . Khi hiệu điện thế tức
thời giữa hai bản tụ bằng 100V thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị 2 3A . Khi hiệu
điện thế tức thời giữa hai bản tụ bằng 100 2V thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị
2 2A . Biết khoảng thời gian tối thiểu từ lúc điện tích trên hai bản tụ điện cực đại đến khi tụ điện phóng
hết điện là 0,0125s . Điện dung của tụ điện bằng
1 1 1 1
A. mF . B. mF . C. mF . D. mF .
8 4  2
Câu 13: Hai chất điểm dao động điều có đồ thị dao động như hình vẽ. Khi đó pha dao động của x1 và x 2
lần lượt là
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
   
A.  (rad) và 0(rad) . B. 0(rad) và  (rad) . C. 0(rad) và (rad) . D. (rad) và 0(rad) .
2 2 2 2
Câu 14: Kết luận nào sau đây sai khi nói về tia phóng xạ  ?
A. Tia  phát ra từ hạt nhân với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng.
B. Tia  ion hóa mạnh không khí nên mất năng lượng rất nhanh.
C. Tia  bị lệch trong điện trường và trong từ trường.
D. Tia  thực chất là hạt nhân của nguyên tử Heli ( 42 He ).
Câu 15: Hai chất điểm dao động cùng phương, cùng tần số trên hai đường thẳng song song rất gần nhau.
Vị trí cân bằng của hai chất điểm coi như trùng nhau. Biết rằng tổng li độ của hai vật có giá trị lớn nhất
bằng một nửa khoảng cách cực đại giữa hai vật. Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn cực đại bằng
A. 0,928(rad ) . B. 2, 214(rad ) . C. 0, 464(rad ) . D. 1,107(rad ) .
Câu 16: Máy phát điện xoay chiều một pha, rôto là một nam châm có p cực quay với tốc độ góc
n (vòng/s) thì tần số của suất điện động xoay chiều do nó sinh ra f (Hz) thỏa mãn hệ thức
pn 1
A. f  . B. C. f  pn . D. f  .
2 pn
2
Câu 17: Đặt một điện áp u  220cos(100 t  )(V) vào một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có
3

biểu thức i  2cos(100 t  )( A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
3
A. 220W . B. 55W . C. 110W . D. 440W .
Câu 18: Trên một sợi dây xuất hiện sóng dừng. M là một nút sóng, N là một vị trí cân bằng của một bụng
sóng gần M nhất. Trên đoạn MN lấy một điểm P, đặt khoảng cách MP  d1 và khoảng cách NP  d 2 . Gọi
A là biên độ dao động của phần tử N,  là bước sóng của sóng cơ thì biên độ dao động tại P được tính
theo công thức
2 d1 2 d 2 2 d1 2 d 2
A. Acos hoặc Asin . B. Asin hoặc Acos .
   
2 d1 2 d 2 2 d1 2 d 2
C. Acos hoặc Acos . D. Asin hoặc Asin .
   
Câu 19: Một chất điểm dao động với phương trình x  A cos t    . Tỉ số giữa tốc độ trung bình của
A A
chất điểm khi nó chuyển động trực tiếp từ li độ đến li độ  và độ lớn vận tốc cực đại của nó là
2 2
 3 6 
A. . B. . C. . D. .
6   3
Câu 20: Trong truyền tải điện năng đi xa. Nếu nâng hiệu điện thế lên 21kV trước khi truyền đi thì hiệu
suất truyền tải điện năng đạt 80% và 1600 hộ dân đủ điện dùng. Cần nâng hiệu điện thế lên giá trị bằng
bao nhiêu trước khi truyền đi để hiệu suất truyền tải điện năng đạt 95% và 2850 hộ dân đủ điện dùng?
Coi mỗi hộ dân tiêu thụ một lượng điện năng như nhau.
A. 21 3kV . B. 21 2kV . C. 42kV . D. 21 6kV .
Câu 21: Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong và biến đổi
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
A. nhiệt năng thành điện năng. B. cơ năng thành điện năng.
C. hóa năng thành điện năng. D. quang năng thành điện năng.
Câu 22: Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay
chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được. Điều chỉnh tần số từ giá trị f  f1  60 Hz
đến giá trị f  f 2  120 Hz người ta thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch không đổi. Điều chỉnh tần số
1
đến giá trị f  f3  180 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng . Hỏi khi điều chỉnh tần số đến
2
giá trị f  f 4  30 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch gần đúng bằng bao nhiêu?
A. 0,7545 . B. 0, 4575 . C. 0,5547 . D. 0,5754 .
Câu 23: Chiếu một chùm sáng trắng hẹp từ nước ra không khí sao cho tia sáng màu lục đi là là mặt nước.
Những bức xạ đơn sắc không thể ló ra ngoài, không kể màu lục là
A. đỏ, lam, chàm và tím. B. đỏ, cam và vàng.
C. lam, chàm và đỏ. D. lam, chàm và tím.
Câu 24: Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc rơi tự do g . Tần số góc của con lắc
đơn là
1 g l g l
A. . B. 2 . C. . D. .
2 l g l g
Câu 25: Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế xoay chiều. Biết điện trở có
giá trị R  60 và tụ điện khi đó có dung kháng Z C  40 . X là một hộp đen chỉ có thể chứa các linh
kiện: điện trở, cuộn dây thuần cảm và tụ điện ghép nối tiếp. Dùng một vôn kế nhiệt lí tưởng lần lượt mắc
song song vào hai đầu đoạn mạch AB , AM và MB được số chỉ của vôn kế lần lượt là 300V , 200V và
100V . Khi đó hộp đen X có cấu tạo đơn giản nhất gồm
A. một điện trở có giá trị R1  30 và một tụ điện có dung kháng Z C1  20 .
B. một điện trở có giá trị R1  90 và một tụ điện có dung kháng ZC1  30 .
C. một điện trở có giá trị R1  30 và một cuộn cảm thuần có cảm kháng Z L  20 .
D. một điện trở có giá trị R1  90 và một cuộn cảm thuần có cảm kháng Z L  30 .
Câu 26: Ở cùng một nơi trên trái đất. Con lắc đơn có chiều dài l1 thì chu kì dao động là T1 , con lắc đơn
có chiều dài l2 thì chu kì dao động là T2 . Con lắc đơn có chiều dài 2l1  3l2 có chu kì dao động là
A. 2T1  3T2 . B. 2T12  3T22 . C. 4T12  9T22 . D. 4T1  9T2 .
Câu 27: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch được tính bằng công thức nào dưới đây
A. P  I 2 Z . B. P  I 2 Rcos . C. P  I 2 Zcos . D. P  UI .
Câu 28: Một sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì
A. bước sóng giảm, tần số không đổi. B. bước sóng tăng, tần số tăng.
C. bước sóng giảm tần số tăng D. bước sóng tăng, tần số không đổi.
Câu 29: Trên một sợi dây đàn hồi xuất hiện sóng dừng với nhiều bó sóng. Gọi d1 là khoảng cách gần
nhất giữa hai nút sóng, d 2 là khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí cân bằng của hai điểm có biên độ bằng
một nửa biên độ tại bụng. Biểu thức đúng là
A. d1  3d 2 . B. d1  2,5d 2 . C. d1  1,5d 2 . D. d1  2d 2 .
Câu 30: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T . Khoảng thời gian tối thiểu chất điểm chuyển
động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là
Trang 4/6 - Mã đề thi 132
T T T T
A. . B. . C. . D. .
2 8 6 4
Câu 31: Ta có thể giải thích hiện tượng cầu vồng xuất hiện trong tự nhiên dựa vào kiến thức về
A. tán sắc ánh sáng. B. phản xạ ánh sáng. C. giao thoa ánh sáng. D. nhiễu xạ ánh sáng.
Câu 32: Trong truyền tải điện năng đi xa ở Việt Nam, đường dây siêu cao áp có hiệu điện thế hiệu dụng
cao nhất đang được sử dụng có giá trị là
A. 220kV . B. 520kV . C. 500kV . D. 200kV .
Câu 33: Tia X (hay còn gọi là tia Rơnghen) có cùng bản chất với tia
A.  . B.   . C.   . D.  .
Câu 34: Trong hiện tượng quang phát quang. Khi chiếu ánh sáng màu lam vào một vật, từ vật đó phát ra
một bức xạ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy, bức xạ đó không thể có màu
A. lục. B. chàm. C. vàng. D. cam.
Câu 35: Trong dao động điều hòa
A. phương trình vận tốc ngược pha với phương trình gia tốc.
B. phương trình li độ vuông pha với phương trình gia tốc.
C. phương trình vận tốc ngược pha với phương trình li độ.
D. phương trình li độ ngược pha với phương trình gia tốc.
Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn sáng S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng nằm
trong khoảng từ 0,38 m đến 0,76 m . Tại vị trí vân sáng bậc 6 của bức xạ 0  0, 64  m có bao nhiêu
bức xạ khác cũng cho vân sáng tại đó?
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
Câu 37: Trung bình một phân hạch của hạt nhân nguyên tử U 235 tỏa ra một năng lượng khoảng
185MeV . Một quả bom phân hạch mang 17kg nguyên liệu chứa U 235 được làm giàu 90% , khi nổ tỏa
ra một nhiệt lượng bằng bao nhiêu Kiloton? Biết rằng hiệu suất của bom phân hạch chỉ đạt 8,3% (có
8,3% lượng hạt nhân U 235 tham gia vào vụ nổ), 1Kiloton  4,1868.1012 J (lượng nhiệt tỏa ra khi đốt
cháy hoàn toàn 1000 tấn thuốc nổ TNT). Coi khối lượng mol của U 235 bằng số khối của nó.
A. 23Kiloton . B. 15Kiloton . C. 13Kiloton . D. 25Kiloton .
Câu 38: Một chùm electron có vận tốc ban đầu bằng không, sau khi được tăng tốc bởi một hiệu điện thế
có độ lớn bằng U chúng đập vào một tấm kim loại có nguyên tử khối lớn, từ tấm kim loại sinh ra tia X
(tia Rơnghen) có bước sóng nhỏ nhất min thì
hce eU hcU hc
A. min  . B. min  . C. min  . D. min  .
U hC e eU
Câu 39: Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức
E
En   20 (với E0 là một số dương, n  1, 2,3,... ). Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái kích thích
n
thứ 5 về trạng thái cơ bản nó sinh ra photon có bước sóng 1 . Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ lớp O về
lớp L nó sinh ra photon có bước sóng 2 . Khi đó ta có
 7  27  32  125
A. 2  . B. 2  . C. 2  . D. 2  .
1 32 1 125 1 7 1 27
Câu 40: Giới hạn quang điện của niken là 248nm thì công thoát của niken bằng bao nhiêu? Cho
h  6, 625.1034 Js , c  3.108 m / s , e  1, 6.1019 C .
A. 50, 0eV . B. 5,0eV . C. 5,5eV . D. 0,5eV .
Câu 41: Một lò xo có độ cứng K  100N / m , đầu trên được cố định, đầu dưới gắn vào vật nhỏ m1 , vật
m1 được nối với vật m2 bằng một sợi dây không giãn có chiều dài l  20cm . Khi hệ thống đang ở vị trí
cân bằng, đốt sợi dây cho vật m2 rơi tự do và m1 dao động điều hòa. Khi vật m1 đổi chiều chuyển động
lần thứ nhất thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 bằng bao nhiêu? Biết rằng m1  m2  1kg . Lấy
g  10m / s 2 .
Trang 5/6 - Mã đề thi 132
A. 0,8935m . B. 1, 0935m . C. 0, 4935m . D. 0, 6935m .
Câu 42: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các hạt nhân đồng vị?
A. Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton, khác nhau số nuclon.
B. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron, khác nhau số nuclon.
C. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron, khác nhau số proton.
D. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclon, khác nhau số proton.
Câu 43: Mạch chọn sóng LC cộng hưởng với sóng điện từ có tần số
1 1
A. . B. LC . C. 2 LC . D. .
LC 2 LC
84 Po có khả năng phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân Pb bền vững. Ban đầu hạt
Câu 44: Hạt nhân 210
nhân mẹ đứng yên. Mối liên hệ giữa động năng K , vận tốc v và khối lượng m của tia phóng xạ và hạt
nhân con là
K v m 206 K v m 4
A. Pb  Pb    . B. Pb    Pb  .
K v mPb 4 K vPb m 206
K v m 206 K v m 4
C.     Pb  . D.   Pb    .
K Pb vPb m 4 K Pb v mPb 206
Câu 45: Để so sánh mức độ bền vững của các hạt nhân với nhau người ta so sánh năng lượng liên kết
riêng giữa chúng. Hãy tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Molipden 95 42 Mo . Biết
mMo  94,8800u , m p  1, 0073u , mn  1, 0087u và 1uc 2  931,5MeV .
A. 6,7MeV / nu . B. 7,8MeV / nu . C. 8, 7MeV / nu . D. 7,6MeV / nu .
Câu 46: Một mẫu poloni ( 84 210
Po ) có khả năng phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân chì bền vững với
chu kì bán rã 138 ngày đêm. Ở thời điểm hiện tại, tỉ lệ số hạt nhân poloni và chì có trong mẫu vật là 1: 3
thì sau bao lâu tỉ lệ đó là 1:31 ?
A. 276 ngày đêm. B. 552 ngày đêm. C. 414 ngày đêm. D. 690 ngày đêm.
Câu 47: Hạt  có động năng k  7, 7 MeV đến đập vào hạt nhân 14
7 N đứng yên và gây ra phản ứng hạt
7 N  p  X . Biết hạt proton bắn ra theo phương vuông góc với vận tốc của hạt  . Xác định
nhân:  14
động năng của hạt nhân X ? Biết rằng: m  4, 0015u , m p  1, 0073u , mN  13,9992u , mX  16,9947u
và 1u.c 2  931,5MeV .
A. K X  5, 6253MeV . B. K X  6, 4891MeV . C. K X  1, 2110 MeV . D. K X  2, 0747 MeV .
Câu 48: Dòng điện i  I 0 cos (100 t   ) (t tính bằng s) chuyển động trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm
2
L  H . Cảm kháng của cuộn dây là

A. 200 . B. 150 . C. 50 . D. 100 .
Câu 49: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u  A cos(1 t  2 x) . Trong đó A , 1 và
 2 là hằng số dương. Tốc độ truyền sóng v thỏa mãn
 2
A. v  A1 . B. v  1 . C. v  A2 . D. v  .
2 1
Câu 50: Trong mạch dao động LC lí tưởng. Khoảng thời gian năng lượng điện trường không nhỏ hơn
năng lượng từ trường trong một chu kì dao động bằng
 LC  LC  LC
A.  LC . B. . C. . D. .
2 4 8
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Trang 6/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT .................... KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
 Môn thi: VẬT LÍ
ĐỀ THI THỬ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 6 trang)
Mã đề thi 209
Họ và tên thí sinh:............................................ Số báo danh:........................
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T . Trong một chu kì, khoảng thời gian động năng
không vượt quá ba lần thế năng là
T T T 2T
A. . B. . C. . D. .
6 12 3 3
Câu 2: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt tại hai điểm O1 và O2 cách nhau 196cm , dao động
điều hòa, cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Trên cả mặt chất lỏng người ta
thấy hai điểm bất động gần nhau nhất cách nhau 10cm . Điểm M là một vị trí cân bằng của phần tử ở mặt
nước thuộc đường tròn tâm O1 bán kính O1O2 . Phần tử ở M dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách
O2 M lớn nhất bằng
A. 286cm . B. 276cm . C. 386cm . D. 376cm .
Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn sáng S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có
bước sóng 1  0, 64 m và 2  0, 48 m . Trên màn quan sát có hai điểm M và N là hai vân sáng cùng
màu với vân sáng trung tâm. Trên đoạn MN đếm được 19 vân sáng trong đó có
A. 5 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 8 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 6 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
B. 4 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 9 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 6 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
C. 5 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 6 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 8 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
D. 4 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 6 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 9 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
Câu 4: Có hai máy cùng đo mức cường độ âm của cùng một nguồn âm phát ra với công suất P  10W .
Kết quả thu được của hai máy đo có giá trị lần lượt là 90dB và 100dB . Khoảng cách cực đại giữa hai
máy đo có thể gấp bao nhiêu lần khoảng cách cực tiểu giữa chúng? Biết cường độ âm chuẩn
I 0  1012 W / m 2 .
A. 3,16 lần. B. 1,92 lần. C. 1,11 lần. D. 3,11 lần.
Câu 5: Mạch chọn sóng LC cộng hưởng với sóng điện từ có tần số
1 1
A. 2 LC . B. . C. LC . D. .
LC 2 LC
Câu 6: Đặt một điện áp xoay chiều u  U 0 cos ( t   ) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có điện dung
C thay đổi được. Khi C  C1 dòng điện trong mạch có biểu thức i1  I 0 cos ( t  1 ) . Khi C  C2 dòng
điện trong mạch có biểu thức i2  I 0cos( t  2 ) . Khi C  C3 dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng
đạt cực đại. Khi đó ta có các mối liên hệ sau:
C  C2 212 C  C2   2
A. C3  1 và   . B. C3  1 và   1 .
2 1  2 2 2
2C1C2 212 2C1C2   2
C. C3  và   . D. C3  và   1 .
C1  C2 1  2 C1  C2 2
Câu 7: Trong dao động điều hòa
A. phương trình vận tốc ngược pha với phương trình gia tốc.
Trang 1/6 - Mã đề thi 209
B. phương trình li độ vuông pha với phương trình gia tốc.
C. phương trình vận tốc ngược pha với phương trình li độ.
D. phương trình li độ ngược pha với phương trình gia tốc.
2
Câu 8: Đặt một điện áp u  220cos(100 t  )(V) vào một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có
3

biểu thức i  2cos(100 t  )( A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
3
A. 440W . B. 110W . C. 220W . D. 55W .
Câu 9: Lấy c  3.10 m / s . Sóng Xone Fm phát trên VOV3 có tần số 102, 7MHz thuộc loại sóng
8
A. ngắn. B. cực ngắn. C. dài. D. trung.
Câu 10: Dòng điện i  I 0 cos (100 t   ) (t tính bằng s) chuyển động trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm
2
L  H . Cảm kháng của cuộn dây là

A. 200 . B. 150 . C. 50 . D. 100 .
Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế xoay chiều. Biết điện trở có
giá trị R  60 và tụ điện khi đó có dung kháng Z C  40 . X là một hộp đen chỉ có thể chứa các linh
kiện: điện trở, cuộn dây thuần cảm và tụ điện ghép nối tiếp. Dùng một vôn kế nhiệt lí tưởng lần lượt mắc
song song vào hai đầu đoạn mạch AB , AM và MB được số chỉ của vôn kế lần lượt là 300V , 200V và
100V . Khi đó hộp đen X có cấu tạo đơn giản nhất gồm
A. một điện trở có giá trị R1  30 và một tụ điện có dung kháng Z C1  20 .
B. một điện trở có giá trị R1  90 và một cuộn cảm thuần có cảm kháng Z L  30 .
C. một điện trở có giá trị R1  90 và một tụ điện có dung kháng ZC1  30 .
D. một điện trở có giá trị R1  30 và một cuộn cảm thuần có cảm kháng Z L  20 .
Câu 12: Chiếu một chùm sáng trắng hẹp từ nước ra không khí sao cho tia sáng màu lục đi là là mặt nước.
Những bức xạ đơn sắc không thể ló ra ngoài, không kể màu lục là
A. đỏ, cam và vàng. B. lam, chàm và tím.
C. lam, chàm và đỏ. D. đỏ, lam, chàm và tím.
Câu 13: Ta có thể giải thích hiện tượng cầu vồng xuất hiện trong tự nhiên dựa vào kiến thức về
A. phản xạ ánh sáng. B. nhiễu xạ ánh sáng. C. tán sắc ánh sáng. D. giao thoa ánh sáng.
Câu 14: Giới hạn quang điện của niken là 248nm thì công thoát của niken bằng bao nhiêu? Cho
h  6, 625.1034 Js , c  3.108 m / s , e  1, 6.1019 C .
A. 50, 0eV . B. 5,0eV . C. 5,5eV . D. 0,5eV .
Câu 15: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một tụ điện có điện dung C . Khi hiệu điện thế tức
thời giữa hai bản tụ bằng 100V thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị 2 3A . Khi hiệu
điện thế tức thời giữa hai bản tụ bằng 100 2V thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị
2 2A . Biết khoảng thời gian tối thiểu từ lúc điện tích trên hai bản tụ điện cực đại đến khi tụ điện phóng
hết điện là 0,0125s . Điện dung của tụ điện bằng
1 1 1 1
A. mF . B. mF . C. mF . D. mF .
2 8  4
Câu 16: Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường
A. là phương ngang. B. là phương thẳng đứng.
C. trùng với phương truyền sóng. D. vuông góc với phương truyền sóng.
Trang 2/6 - Mã đề thi 209
Câu 17: Trong truyền tải điện năng đi xa. Nếu nâng hiệu điện thế lên 21kV trước khi truyền đi thì hiệu
suất truyền tải điện năng đạt 80% và 1600 hộ dân đủ điện dùng. Cần nâng hiệu điện thế lên giá trị bằng
bao nhiêu trước khi truyền đi để hiệu suất truyền tải điện năng đạt 95% và 2850 hộ dân đủ điện dùng?
Coi mỗi hộ dân tiêu thụ một lượng điện năng như nhau.
A. 21 3kV . B. 21 2kV . C. 42kV . D. 21 6kV .
Câu 18: Một lò xo có độ cứng K  100N / m , đầu trên được cố định, đầu dưới gắn vào vật nhỏ m1 , vật
m1 được nối với vật m2 bằng một sợi dây không giãn có chiều dài l  20cm . Khi hệ thống đang ở vị trí
cân bằng, đốt sợi dây cho vật m2 rơi tự do và m1 dao động điều hòa. Khi vật m1 đổi chiều chuyển động
lần thứ nhất thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 bằng bao nhiêu? Biết rằng m1  m2  1kg . Lấy
g  10m / s 2 .
A. 0,8935m . B. 0, 6935m . C. 1, 0935m . D. 0, 4935m .
Câu 19: Một chất điểm dao động với phương trình x  A cos t    . Tỉ số giữa tốc độ trung bình của
A A
chất điểm khi nó chuyển động trực tiếp từ li độ đến li độ  và độ lớn vận tốc cực đại của nó là
2 2
6 3  
A. . B. . C. . D. .
  3 6
Câu 20: Ở cùng một nơi trên trái đất. Con lắc đơn có chiều dài l1 thì chu kì dao động là T1 , con lắc đơn
có chiều dài l2 thì chu kì dao động là T2 . Con lắc đơn có chiều dài 2l1  3l2 có chu kì dao động là
A. 2T1  3T2 . B. 4T12  9T22 . C. 2T12  3T22 . D. 4T1  9T2 .
Câu 21: Kết luận nào sau đây sai khi nói về tia phóng xạ  ?
A. Tia  ion hóa mạnh không khí nên mất năng lượng rất nhanh.
B. Tia  phát ra từ hạt nhân với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng.
C. Tia  bị lệch trong điện trường và trong từ trường.
D. Tia  thực chất là hạt nhân của nguyên tử Heli ( 42 He ).
Câu 22: Trong truyền tải điện năng đi xa ở Việt Nam, đường dây siêu cao áp có hiệu điện thế hiệu dụng
cao nhất đang được sử dụng có giá trị là
A. 220kV . B. 520kV . C. 500kV . D. 200kV .
Câu 23: Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc rơi tự do g . Tần số góc của con lắc
đơn là
1 g l g l
A. . B. 2 . C. . D. .
2 l g l g
Câu 24: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các hạt nhân đồng vị?
A. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron, khác nhau số proton.
B. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclon, khác nhau số proton.
C. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron, khác nhau số nuclon.
D. Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton, khác nhau số nuclon.
Câu 25: Hai chất điểm dao động điều có đồ thị dao động như hình vẽ. Khi đó pha dao động của x1 và x 2
lần lượt là
Trang 3/6 - Mã đề thi 209
   
A. 0(rad) và (rad) . B. (rad) và 0(rad) . C.  (rad) và 0(rad) . D. 0(rad) và 
(rad) .
2 2 2 2
Câu 26: Trong mạch dao động LC lí tưởng. Khoảng thời gian năng lượng điện trường không nhỏ hơn
năng lượng từ trường trong một chu kì dao động bằng
 LC  LC  LC
A.  LC . B. . C. . D. .
4 2 8
Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T . Khoảng thời gian tối thiểu chất điểm chuyển
động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là
T T T T
A. . B. . C. . D. .
2 8 6 4
Câu 28: Hai chất điểm dao động cùng phương, cùng tần số trên hai đường thẳng song song rất gần nhau.
Vị trí cân bằng của hai chất điểm coi như trùng nhau. Biết rằng tổng li độ của hai vật có giá trị lớn nhất
bằng một nửa khoảng cách cực đại giữa hai vật. Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn cực đại bằng
A. 2, 214(rad ) . B. 1,107(rad ) . C. 0,928(rad ) . D. 0, 464(rad ) .
Câu 29: Trung bình một phân hạch của hạt nhân nguyên tử U 235 tỏa ra một năng lượng khoảng
185MeV . Một quả bom phân hạch mang 17kg nguyên liệu chứa U 235 được làm giàu 90% , khi nổ tỏa
ra một nhiệt lượng bằng bao nhiêu Kiloton? Biết rằng hiệu suất của bom phân hạch chỉ đạt 8,3% (có
8,3% lượng hạt nhân U 235 tham gia vào vụ nổ), 1Kiloton  4,1868.1012 J (lượng nhiệt tỏa ra khi đốt
cháy hoàn toàn 1000 tấn thuốc nổ TNT). Coi khối lượng mol của U 235 bằng số khối của nó.
A. 25Kiloton . B. 23Kiloton . C. 13Kiloton . D. 15Kiloton .
Câu 30: Trên một sợi dây đàn hồi xuất hiện sóng dừng với nhiều bó sóng. Gọi d1 là khoảng cách gần
nhất giữa hai nút sóng, d 2 là khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí cân bằng của hai điểm có biên độ bằng
một nửa biên độ tại bụng. Biểu thức đúng là
A. d1  3d 2 . B. d1  1,5d 2 . C. d1  2,5d 2 . D. d1  2d 2 .
Câu 31: Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay
chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được. Điều chỉnh tần số từ giá trị f  f1  60 Hz
đến giá trị f  f 2  120 Hz người ta thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch không đổi. Điều chỉnh tần số
1
đến giá trị f  f3  180 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng . Hỏi khi điều chỉnh tần số đến
2
giá trị f  f 4  30 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch gần đúng bằng bao nhiêu?
0, 4575 . B. 0,5754 . C. 0,5547 . D. 0,7545 .
A.
Câu 32: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch được tính bằng công thức nào dưới đây
A. P  I 2 Rcos . B. P  I 2 Zcos . C. P  I 2 Z . D. P  UI .
Câu 33: Để so sánh mức độ bền vững của các hạt nhân với nhau người ta so sánh năng lượng liên kết
riêng giữa chúng. Hãy tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Molipden 95 42 Mo . Biết
mMo  94,8800u , m p  1, 0073u , mn  1, 0087u và 1uc 2  931,5MeV .
A. 6,7MeV / nu . B. 7,8MeV / nu . C. 8, 7MeV / nu . D. 7,6MeV / nu .
Trang 4/6 - Mã đề thi 209
Câu 34: Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong và biến đổi
A. hóa năng thành điện năng. B. quang năng thành điện năng.
C. nhiệt năng thành điện năng. D. cơ năng thành điện năng.
Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn sáng S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng nằm
trong khoảng từ 0,38 m đến 0,76 m . Tại vị trí vân sáng bậc 6 của bức xạ 0  0, 64  m có bao nhiêu
bức xạ khác cũng cho vân sáng tại đó?
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
Câu 36: Đặt một điện áp xoay chiều có đồ thị như hình vẽ sau vào hai đầu một hộp đen X , biểu thức

dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i  2cos( t  )(A) . Hộp đen X đơn giản nhất gồm
6
5 1
A. R  50 3 và L  H. B. R  50 và C  F.
4 200 3
1 5 3
C. R  50 3 và C  F. D. R  50 và L  H.
200 4
Câu 37: Một sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì
A. bước sóng giảm, tần số không đổi. B. bước sóng giảm tần số tăng
C. bước sóng tăng, tần số không đổi. D. bước sóng tăng, tần số tăng.
Câu 38: Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức
E
En   20 (với E0 là một số dương, n  1, 2,3,... ). Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái kích thích
n
thứ 5 về trạng thái cơ bản nó sinh ra photon có bước sóng 1 . Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ lớp O về
lớp L nó sinh ra photon có bước sóng 2 . Khi đó ta có
 7  27  32  125
A. 2  . B. 2  . C. 2  . D. 2  .
1 32 1 125 1 7 1 27
Câu 39: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Cả tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra được hiện tượng quang điện đối với kim loại.
B. Tia tử ngoại làm đen kính ảnh còn tia hồng ngoại không thể làm đen kính ảnh.
C. Tia hồng ngoại ion hóa mạnh không khí còn tia tử ngoại không làm ion hóa không khí.
D. Cả tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra được hiện tượng quang điện đối với chất bán dẫn.
Câu 40: Hạt  có động năng k  7, 7 MeV đến đập vào hạt nhân 14
7 N đứng yên và gây ra phản ứng hạt
7 N  p  X . Biết hạt proton bắn ra theo phương vuông góc với vận tốc của hạt  . Xác định
nhân:  14
động năng của hạt nhân X ? Biết rằng: m  4, 0015u , m p  1, 0073u , mN  13,9992u , mX  16,9947u
và 1u.c 2  931,5MeV .
A. K X  5, 6253MeV . B. K X  6, 4891MeV . C. K X  2, 0747 MeV . D. K X  1, 2110 MeV .
Câu 41: Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa với li độ góc cực đại a0 (rad) ở nơi có gia tốc rơi tự
do g , chất điểm có khối lượng m . Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:
1 1 1 1
A. m g l 2 0 . B. m g l 0 . C. m g l 2 02 . D. m g l 02 .
2 2 2 2
Trang 5/6 - Mã đề thi 209
Câu 42: Phản ứng hạt nhân thu nhiệt khi
A. tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân trước phản ứng nhỏ hơn tổng năng lượng liên kết của các
hạt nhân sau phản ứng.
B. tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt nhân sau
phản ứng.
C. tổng động năng của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng động năng của các hạt nhân sau phản
ứng.
D. tổng năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng năng lượng liên kết
riêng của các hạt nhân sau phản ứng.
84 Po có khả năng phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân Pb bền vững. Ban đầu hạt
Câu 43: Hạt nhân 210
nhân mẹ đứng yên. Mối liên hệ giữa động năng K , vận tốc v và khối lượng m của tia phóng xạ và hạt
nhân con là
K v m 206 K v m 4
A. Pb  Pb    . B. Pb    Pb  .
K v mPb 4 K vPb m 206
K v m 206 K v m 4
C.     Pb  . D.   Pb    .
K Pb vPb m 4 K Pb v mPb 206
Câu 44: Tia X (hay còn gọi là tia Rơnghen) có cùng bản chất với tia
A.   . B.  . C.   . D.  .
Câu 45: Một mẫu poloni ( Po ) có khả năng phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân chì bền vững với
210
84
chu kì bán rã 138 ngày đêm. Ở thời điểm hiện tại, tỉ lệ số hạt nhân poloni và chì có trong mẫu vật là 1: 3
thì sau bao lâu tỉ lệ đó là 1: 31 ?
A. 276 ngày đêm. B. 552 ngày đêm. C. 414 ngày đêm. D. 690 ngày đêm.
Câu 46: Một chùm electron có vận tốc ban đầu bằng không, sau khi được tăng tốc bởi một hiệu điện thế
có độ lớn bằng U chúng đập vào một tấm kim loại có nguyên tử khối lớn, từ tấm kim loại sinh ra tia X
(tia Rơnghen) có bước sóng nhỏ nhất min thì
hc hcU hce eU
A. min  . B. min  . C. min  . D. min  .
eU e U hC
Câu 47: Trên một sợi dây xuất hiện sóng dừng. M là một nút sóng, N là một vị trí cân bằng của một bụng
sóng gần M nhất. Trên đoạn MN lấy một điểm P, đặt khoảng cách MP  d1 và khoảng cách NP  d 2 . Gọi
A là biên độ dao động của phần tử N,  là bước sóng của sóng cơ thì biên độ dao động tại P được tính
theo công thức
2 d1 2 d 2 2 d1 2 d 2
A. Asin hoặc Acos . B. Asin hoặc Asin .
   
2 d1 2 d 2 2 d1 2 d 2
C. Acos hoặc Acos . D. Acos hoặc Asin .
   
Câu 48: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u  A cos(1 t  2 x) . Trong đó A , 1 và
 2 là hằng số dương. Tốc độ truyền sóng v thỏa mãn
 
A. v  A1 . B. v  1 . C. v  A2 . D. v  2 .
2 1
Câu 49: Máy phát điện xoay chiều một pha, rôto là một nam châm có p cực quay với tốc độ góc
n (vòng/s) thì tần số của suất điện động xoay chiều do nó sinh ra f (Hz) thỏa mãn hệ thức
2 1 pn
A. f  . B. f  . C. f  . D. f  pn .
pn pn 2
Câu 50: Trong hiện tượng quang phát quang. Khi chiếu ánh sáng màu lam vào một vật, từ vật đó phát ra
một bức xạ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy, bức xạ đó không thể có màu
A. lục. B. chàm. C. vàng. D. cam.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Trang 6/6 - Mã đề thi 209
TRƯỜNG THPT .................... KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
 Môn thi: VẬT LÍ
ĐỀ THI THỬ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 6 trang)
Mã đề thi 357
Họ và tên thí sinh:............................................ Số báo danh:........................
Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế xoay chiều. Biết điện trở có
giá trị R  60 và tụ điện khi đó có dung kháng Z C  40 . X là một hộp đen chỉ có thể chứa các linh
kiện: điện trở, cuộn dây thuần cảm và tụ điện ghép nối tiếp. Dùng một vôn kế nhiệt lí tưởng lần lượt mắc
song song vào hai đầu đoạn mạch AB , AM và MB được số chỉ của vôn kế lần lượt là 300V , 200V và
100V . Khi đó hộp đen X có cấu tạo đơn giản nhất gồm
A. một điện trở có giá trị R1  30 và một cuộn cảm thuần có cảm kháng Z L  20 .
B. một điện trở có giá trị R1  90 và một tụ điện có dung kháng ZC1  30 .
C. một điện trở có giá trị R1  30 và một tụ điện có dung kháng Z C1  20 .
D. một điện trở có giá trị R1  90 và một cuộn cảm thuần có cảm kháng Z L  30 .
Câu 2: Ở cùng một nơi trên trái đất. Con lắc đơn có chiều dài l1 thì chu kì dao động là T1 , con lắc đơn có
chiều dài l2 thì chu kì dao động là T2 . Con lắc đơn có chiều dài 2l1  3l2 có chu kì dao động là
A. 4T12  9T22 . B. 4T1  9T2 . C. 2T1  3T2 . D. 2T12  3T22 .
Câu 3: Ta có thể giải thích hiện tượng cầu vồng xuất hiện trong tự nhiên dựa vào kiến thức về
A. phản xạ ánh sáng. B. tán sắc ánh sáng. C. nhiễu xạ ánh sáng. D. giao thoa ánh sáng.
Câu 4: Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường
A. vuông góc với phương truyền sóng. B. là phương thẳng đứng.
C. trùng với phương truyền sóng. D. là phương ngang.
Câu 5: Dòng điện i  I 0 cos (100 t   ) (t tính bằng s) chuyển động trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm
2
L  H . Cảm kháng của cuộn dây là

A. 150 . B. 200 . C. 100 . D. 50 .
Câu 6: Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc rơi tự do g . Tần số góc của con lắc
đơn là
1 g l l g
A. . B. 2 . C. . D. .
2 l g g l
Câu 7: Một chất điểm dao động với phương trình x  A cos t    . Tỉ số giữa tốc độ trung bình của
A A
chất điểm khi nó chuyển động trực tiếp từ li độ đến li độ  và độ lớn vận tốc cực đại của nó là
2 2
3  6 
A. . B. . C. . D. .
 6  3
Câu 8: Trong hiện tượng quang phát quang. Khi chiếu ánh sáng màu lam vào một vật, từ vật đó phát ra
một bức xạ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy, bức xạ đó không thể có màu
A. lục. B. chàm. C. vàng. D. cam.
Trang 1/6 - Mã đề thi 357
Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn sáng S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có
bước sóng 1  0, 64 m và 2  0, 48 m . Trên màn quan sát có hai điểm M và N là hai vân sáng cùng
màu với vân sáng trung tâm. Trên đoạn MN đếm được 19 vân sáng trong đó có
A. 5 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 8 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 6 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
B. 5 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 6 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 8 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
C. 4 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 9 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 6 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
D. 4 vân sáng có màu của vân sáng trung tâm, 6 vân sáng có màu của bức xạ 2 và 9 vân sáng có màu
của bức xạ 1 .
Câu 10: Để so sánh mức độ bền vững của các hạt nhân với nhau người ta so sánh năng lượng liên kết
riêng giữa chúng. Hãy tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Molipden 95 42 Mo . Biết
mMo  94,8800u , m p  1, 0073u , mn  1, 0087u và 1uc 2  931,5MeV .
A. 7,8MeV / nu . B. 8, 7MeV / nu . C. 6,7MeV / nu . D. 7,6MeV / nu .
Câu 11: Một lò xo có độ cứng K  100N / m , đầu trên được cố định, đầu dưới gắn vào vật nhỏ m1 , vật
m1 được nối với vật m2 bằng một sợi dây không giãn có chiều dài l  20cm . Khi hệ thống đang ở vị trí
cân bằng, đốt sợi dây cho vật m2 rơi tự do và m1 dao động điều hòa. Khi vật m1 đổi chiều chuyển động
lần thứ nhất thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 bằng bao nhiêu? Biết rằng m1  m2  1kg . Lấy
g  10m / s 2 .
A. 0,8935m . B. 0, 6935m . C. 1, 0935m . D. 0, 4935m .
Câu 12: Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa với li độ góc cực đại a0 (rad) ở nơi có gia tốc rơi tự
do g , chất điểm có khối lượng m . Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:
1 1 1 1
A. m g l 2 0 . B. m g l 0 . C. m g l 2 02 . D. m g l 02 .
2 2 2 2
Câu 13: Trong mạch dao động LC lí tưởng. Khoảng thời gian năng lượng điện trường không nhỏ hơn
năng lượng từ trường trong một chu kì dao động bằng
 LC  LC  LC
A.  LC . B. . C. . D. .
4 8 2
Câu 14: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một tụ điện có điện dung C . Khi hiệu điện thế tức
thời giữa hai bản tụ bằng 100V thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị 2 3A . Khi hiệu
điện thế tức thời giữa hai bản tụ bằng 100 2V thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị
2 2A . Biết khoảng thời gian tối thiểu từ lúc điện tích trên hai bản tụ điện cực đại đến khi tụ điện phóng
hết điện là 0,0125s . Điện dung của tụ điện bằng
1 1 1 1
A. mF . B. mF . C. mF . D. mF .
2 8  4
Câu 15: Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong và biến đổi
A. quang năng thành điện năng. B. hóa năng thành điện năng.
C. nhiệt năng thành điện năng. D. cơ năng thành điện năng.
Câu 16: Một chùm electron có vận tốc ban đầu bằng không, sau khi được tăng tốc bởi một hiệu điện thế
có độ lớn bằng U chúng đập vào một tấm kim loại có nguyên tử khối lớn, từ tấm kim loại sinh ra tia X
(tia Rơnghen) có bước sóng nhỏ nhất min thì
hc hcU hce eU
A. min  . B. min  . C. min  . D. min  .
eU e U hC
Câu 17: Trong dao động điều hòa
Trang 2/6 - Mã đề thi 357
A. phương trình vận tốc ngược pha với phương trình gia tốc.
B. phương trình li độ ngược pha với phương trình gia tốc.
C. phương trình vận tốc ngược pha với phương trình li độ.
D. phương trình li độ vuông pha với phương trình gia tốc.
Câu 18: Một mẫu poloni ( 84 210
Po ) có khả năng phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân chì bền vững với
chu kì bán rã 138 ngày đêm. Ở thời điểm hiện tại, tỉ lệ số hạt nhân poloni và chì có trong mẫu vật là 1: 3
thì sau bao lâu tỉ lệ đó là 1: 31 ?
A. 276 ngày đêm. B. 552 ngày đêm. C. 414 ngày đêm. D. 690 ngày đêm.
Câu 19: Hai chất điểm dao động cùng phương, cùng tần số trên hai đường thẳng song song rất gần nhau.
Vị trí cân bằng của hai chất điểm coi như trùng nhau. Biết rằng tổng li độ của hai vật có giá trị lớn nhất
bằng một nửa khoảng cách cực đại giữa hai vật. Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn cực đại bằng
A. 0,928(rad ) . B. 1,107(rad ) . C. 0, 464(rad ) . D. 2, 214(rad ) .
Câu 20: Đặt một điện áp xoay chiều u  U 0 cos ( t   ) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có điện
dung C thay đổi được. Khi C  C1 dòng điện trong mạch có biểu thức i1  I 0 cos ( t  1 ) . Khi C  C2
dòng điện trong mạch có biểu thức i2  I 0cos( t  2 ) . Khi C  C3 dòng điện trong mạch có giá trị hiệu
dụng đạt cực đại. Khi đó ta có các mối liên hệ sau:
2C1C2 212 C  C2   2
A. C3  và   . B. C3  1 và   1 .
C1  C2 1  2 2 2
C  C2 212 2C1C2   2
C. C3  1 và   . D. C3  và   1 .
2 1  2 C1  C2 2
Câu 21: Mạch chọn sóng LC cộng hưởng với sóng điện từ có tần số
1 1
A. LC . B. 2 LC . C. . D. .
2 LC LC
Câu 22: Một sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì
A. bước sóng tăng, tần số tăng. B. bước sóng giảm, tần số không đổi.
C. bước sóng tăng, tần số không đổi. D. bước sóng giảm tần số tăng
Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các hạt nhân đồng vị?
A. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron, khác nhau số proton.
B. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclon, khác nhau số proton.
C. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron, khác nhau số nuclon.
D. Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton, khác nhau số nuclon.
Câu 24: Trung bình một phân hạch của hạt nhân nguyên tử U 235 tỏa ra một năng lượng khoảng
185MeV . Một quả bom phân hạch mang 17kg nguyên liệu chứa U 235 được làm giàu 90% , khi nổ tỏa
ra một nhiệt lượng bằng bao nhiêu Kiloton? Biết rằng hiệu suất của bom phân hạch chỉ đạt 8,3% (có
8,3% lượng hạt nhân U 235 tham gia vào vụ nổ), 1Kiloton  4,1868.1012 J (lượng nhiệt tỏa ra khi đốt
cháy hoàn toàn 1000 tấn thuốc nổ TNT). Coi khối lượng mol của U 235 bằng số khối của nó.
A. 15Kiloton . B. 13Kiloton . C. 23Kiloton . D. 25Kiloton .
Câu 25: Chiếu một chùm sáng trắng hẹp từ nước ra không khí sao cho tia sáng màu lục đi là là mặt nước.
Những bức xạ đơn sắc không thể ló ra ngoài, không kể màu lục là
A. lam, chàm và đỏ. B. lam, chàm và tím.
C. đỏ, cam và vàng. D. đỏ, lam, chàm và tím.
Câu 26: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt tại hai điểm O1 và O2 cách nhau 196cm , dao động
điều hòa, cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Trên cả mặt chất lỏng người ta
thấy hai điểm bất động gần nhau nhất cách nhau 10cm . Điểm M là một vị trí cân bằng của phần tử ở mặt
nước thuộc đường tròn tâm O1 bán kính O1O2 . Phần tử ở M dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách
O2 M lớn nhất bằng
A. 286cm . B. 376cm . C. 386cm . D. 276cm .
Trang 3/6 - Mã đề thi 357
Câu 27: Giới hạn quang điện của niken là 248nm thì công thoát của niken bằng bao nhiêu? Cho
h  6, 625.1034 Js , c  3.108 m / s , e  1, 6.1019 C .
A. 0,5eV . B. 5,5eV . C. 5,0eV . D. 50, 0eV .
Câu 28: Trong truyền tải điện năng đi xa ở Việt Nam, đường dây siêu cao áp có hiệu điện thế hiệu dụng
cao nhất đang được sử dụng có giá trị là
A. 520kV . B. 220kV . C. 200kV . D. 500kV .
Câu 29: Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức
E
En   20 (với E0 là một số dương, n  1, 2,3,... ). Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái kích thích
n
thứ 5 về trạng thái cơ bản nó sinh ra photon có bước sóng 1 . Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ lớp O về
lớp L nó sinh ra photon có bước sóng 2 . Khi đó ta có
 7  27  32  125
A. 2  . B. 2  . C. 2  . D. 2  .
1 32 1 125 1 7 1 27
Câu 30: Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay
chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được. Điều chỉnh tần số từ giá trị f  f1  60 Hz
đến giá trị f  f 2  120 Hz người ta thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch không đổi. Điều chỉnh tần số
1
đến giá trị f  f3  180 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng . Hỏi khi điều chỉnh tần số đến
2
giá trị f  f 4  30 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch gần đúng bằng bao nhiêu?
0, 4575 . B. 0,5754 . C. 0,5547 . D. 0,7545 .
A.
Câu 31: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch được tính bằng công thức nào dưới đây
A. P  I 2 Rcos . B. P  I 2 Z . C. P  I 2 Zcos . D. P  UI .
Câu 32: Tia X (hay còn gọi là tia Rơnghen) có cùng bản chất với tia
A.   . B.  . C.   . D.  .
Câu 33: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u  A cos(1 t  2 x) . Trong đó A , 1 và
 2 là hằng số dương. Tốc độ truyền sóng v thỏa mãn
 
A. v  A1 . B. v  1 . C. v  A2 . D. v  2 .
2 1
Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn sáng S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng nằm
trong khoảng từ 0,38 m đến 0,76 m . Tại vị trí vân sáng bậc 6 của bức xạ 0  0, 64  m có bao nhiêu
bức xạ khác cũng cho vân sáng tại đó?
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
Câu 35: Đặt một điện áp xoay chiều có đồ thị như hình vẽ sau vào hai đầu một hộp đen X , biểu thức

dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i  2cos( t  )(A) . Hộp đen X đơn giản nhất gồm
6
Trang 4/6 - Mã đề thi 357
5 1
A. R  50 3 và L  H. B. R  50 3 và C  F.
4 200
1 5 3
C. R  50 và C  F. D. R  50 và L  H.
200 3 4
Câu 36: Lấy c  3.108 m / s . Sóng Xone Fm phát trên VOV3 có tần số 102, 7MHz thuộc loại sóng
A. trung. B. ngắn. C. dài. D. cực ngắn.
Câu 37: Trên một sợi dây đàn hồi xuất hiện sóng dừng với nhiều bó sóng. Gọi d1 là khoảng cách gần
nhất giữa hai nút sóng, d 2 là khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí cân bằng của hai điểm có biên độ bằng
một nửa biên độ tại bụng. Biểu thức đúng là
A. d1  3d 2 . B. d1  2,5d 2 . C. d1  2d 2 . D. d1  1,5d 2 .
Câu 38: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Cả tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra được hiện tượng quang điện đối với kim loại.
B. Tia tử ngoại làm đen kính ảnh còn tia hồng ngoại không thể làm đen kính ảnh.
C. Tia hồng ngoại ion hóa mạnh không khí còn tia tử ngoại không làm ion hóa không khí.
D. Cả tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra được hiện tượng quang điện đối với chất bán dẫn.
Câu 39: Hai chất điểm dao động điều có đồ thị dao động như hình vẽ. Khi đó pha dao động của x1 và x 2
lần lượt là
   
A. 0(rad) và (rad) . B. (rad) và 0(rad) . C.  (rad) và 0(rad) . D. 0(rad) và  (rad) .
2 2 2 2
2
Câu 40: Đặt một điện áp u  220cos(100 t  )(V) vào một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có
3

biểu thức i  2cos(100 t  )( A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
3
A. 440W . B. 220W . C. 110W . D. 55W .
Câu 41: Phản ứng hạt nhân thu nhiệt khi
A. tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân trước phản ứng nhỏ hơn tổng năng lượng liên kết của các
hạt nhân sau phản ứng.
B. tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt nhân sau
phản ứng.
C. tổng động năng của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng động năng của các hạt nhân sau phản
ứng.
D. tổng năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng năng lượng liên kết
riêng của các hạt nhân sau phản ứng.
84 Po có khả năng phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân Pb bền vững. Ban đầu hạt
Câu 42: Hạt nhân 210
nhân mẹ đứng yên. Mối liên hệ giữa động năng K , vận tốc v và khối lượng m của tia phóng xạ và hạt
nhân con là
K v m 206 K v m 4
A. Pb  Pb    . B. Pb    Pb  .
K v mPb 4 K vPb m 206
Trang 5/6 - Mã đề thi 357
K v m 206 K vPb m 4
C.    Pb  . D.    .
K Pb vPb m 4 K Pb v mPb 206
Câu 43: Có hai máy cùng đo mức cường độ âm của cùng một nguồn âm phát ra với công suất P  10W .
Kết quả thu được của hai máy đo có giá trị lần lượt là 90dB và 100dB . Khoảng cách cực đại giữa hai
máy đo có thể gấp bao nhiêu lần khoảng cách cực tiểu giữa chúng? Biết cường độ âm chuẩn
I 0  1012 W / m 2 .
A. 1,11 lần. B. 3,11 lần. C. 1,92 lần. D. 3,16 lần.
Câu 44: Máy phát điện xoay chiều một pha, rôto là một nam châm có p cực quay với tốc độ góc
n (vòng/s) thì tần số của suất điện động xoay chiều do nó sinh ra f (Hz) thỏa mãn hệ thức
1 2 pn
A. f  . B. f  . C. f  pn . D. f  .
pn pn 2
Câu 45: Trong truyền tải điện năng đi xa. Nếu nâng hiệu điện thế lên 21kV trước khi truyền đi thì hiệu
suất truyền tải điện năng đạt 80% và 1600 hộ dân đủ điện dùng. Cần nâng hiệu điện thế lên giá trị bằng
bao nhiêu trước khi truyền đi để hiệu suất truyền tải điện năng đạt 95% và 2850 hộ dân đủ điện dùng?
Coi mỗi hộ dân tiêu thụ một lượng điện năng như nhau.
A. 21 2kV . B. 21 6kV . C. 42kV . D. 21 3kV .
Câu 46: Trên một sợi dây xuất hiện sóng dừng. M là một nút sóng, N là một vị trí cân bằng của một bụng
sóng gần M nhất. Trên đoạn MN lấy một điểm P, đặt khoảng cách MP  d1 và khoảng cách NP  d 2 . Gọi
A là biên độ dao động của phần tử N,  là bước sóng của sóng cơ thì biên độ dao động tại P được tính
theo công thức
2 d1 2 d 2 2 d1 2 d 2
A. Asin hoặc Acos . B. Asin hoặc Asin .
   
2 d1 2 d 2 2 d1 2 d 2
C. Acos hoặc Acos . D. Acos hoặc Asin .
   
Câu 47: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T . Khoảng thời gian tối thiểu chất điểm chuyển
động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là
T T T T
A. . B. . C. . D. .
8 6 4 2
Câu 48: Kết luận nào sau đây sai khi nói về tia phóng xạ  ?
A. Tia  bị lệch trong điện trường và trong từ trường.
B. Tia  thực chất là hạt nhân của nguyên tử Heli ( 42 He ).
C. Tia  phát ra từ hạt nhân với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng.
D. Tia  ion hóa mạnh không khí nên mất năng lượng rất nhanh.
Câu 49: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T . Trong một chu kì, khoảng thời gian động năng
không vượt quá ba lần thế năng là
T T T 2T
A. . B. . C. . D. .
6 12 3 3
Câu 50: Hạt  có động năng k  7, 7 MeV đến đập vào hạt nhân 14 7 N đứng yên và gây ra phản ứng hạt
7 N  p  X . Biết hạt proton bắn ra theo phương vuông góc với vận tốc của hạt  . Xác định
nhân:  14
động năng của hạt nhân X ? Biết rằng: m  4, 0015u , m p  1, 0073u , mN  13,9992u , mX  16,9947u
và 1u.c 2  931,5MeV .
A. K X  2, 0747 MeV . B. K X  6, 4891MeV . C. K X  1, 2110 MeV . D. K X  5, 6253MeV .
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Trang 6/6 - Mã đề thi 357
TRƯỜNG THPT .................... KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
 Môn thi: VẬT LÍ
ĐỀ THI THỬ Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 6 trang)
Mã đề thi 485
Họ và tên thí sinh:............................................ Số báo danh:........................
Câu 1: Trên một sợi dây đàn hồi xuất hiện sóng dừng với nhiều bó sóng. Gọi d1 là khoảng cách gần nhất
giữa hai nút sóng, d 2 là khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí cân bằng của hai điểm có biên độ bằng một
nửa biên độ tại bụng. Biểu thức đúng là
A. d1  2,5d 2 . B. d1  3d 2 . C. d1  1,5d 2 . D. d1  2d 2 .
Câu 2: Ta có thể giải thích hiện tượng cầu vồng xuất hiện trong tự nhiên dựa vào kiến thức về
A. giao thoa ánh sáng. B. tán sắc ánh sáng. C. nhiễu xạ ánh sáng. D. phản xạ ánh sáng.
Câu 3: Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc rơi tự do g . Tần số góc của con lắc
đơn là
1 g g l l
A. . B. . C. . D. 2 .
2 l l g g
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T . Khoảng thời gian tối thiểu chất điểm chuyển
động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là
T T T T
A. . B. . C. . D. .
8 6 4 2
Câu 5: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch được tính bằng công thức nào dưới đây
A. P  I 2 Rcos . B. P  I 2 Z . C. P  I 2 Zcos . D. P  UI .
Câu 6: Để so sánh mức độ bền vững của các hạt nhân với nhau người ta so sánh năng lượng liên kết riêng
giữa chúng. Hãy tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Molipden 95 42 Mo . Biết mMo  94,8800u ,
m p  1, 0073u , mn  1, 0087u và 1uc 2  931,5MeV .
A. 8, 7MeV / nu . B. 6,7MeV / nu . C. 7,8MeV / nu . D. 7,6MeV / nu .
Câu 7: Ở cùng một nơi trên trái đất. Con lắc đơn có chiều dài l1 thì chu kì dao động là T1 , con lắc đơn có
chiều dài l2 thì chu kì dao động là T2 . Con lắc đơn có chiều dài 2l1  3l2 có chu kì dao động là
A. 4T12  9T22 . B. 2T1  3T2 . C. 2T12  3T22 . D. 4T1  9T2 .
2
Câu 8: Đặt một điện áp u  220cos(100 t  )(V) vào một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có
3

biểu thức i  2cos(100 t  )( A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng
3
A. 440W . B. 55W . C. 220W . D. 110W .
Câu 9: Dòng điện i  I 0 cos (100 t   ) (t tính bằng s) chuyển động trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm
2
L  H . Cảm kháng của cuộn dây là

A. 150 . B. 50 . C. 200 . D. 100 .
Câu 10: Một lò xo có độ cứng K  100N / m , đầu trên được cố định, đầu dưới gắn vào vật nhỏ m1 , vật
m1 được nối với vật m2 bằng một sợi dây không giãn có chiều dài l  20cm . Khi hệ thống đang ở vị trí
cân bằng, đốt sợi dây cho vật m2 rơi tự do và m1 dao động điều hòa. Khi vật m1 đổi chiều chuyển động
lần thứ nhất thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 bằng bao nhiêu? Biết rằng m1  m2  1kg . Lấy
g  10m / s 2 .
Trang 1/6 - Mã đề thi 485
A. 0,8935m . B. 0, 6935m . C. 1, 0935m . D. 0, 4935m .
Câu 11: Trung bình một phân hạch của hạt nhân nguyên tử U 235 tỏa ra một năng lượng khoảng
185MeV . Một quả bom phân hạch mang 17kg nguyên liệu chứa U 235 được làm giàu 90% , khi nổ tỏa
ra một nhiệt lượng bằng bao nhiêu Kiloton? Biết rằng hiệu suất của bom phân hạch chỉ đạt 8,3% (có
8,3% lượng hạt nhân U 235 tham gia vào vụ nổ), 1Kiloton  4,1868.1012 J (lượng nhiệt tỏa ra khi đốt
cháy hoàn toàn 1000 tấn thuốc nổ TNT). Coi khối lượng mol của U 235 bằng số khối của nó.
A. 25Kiloton . B. 13Kiloton . C. 23Kiloton . D. 15Kiloton .
Câu 12: Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế xoay chiều. Biết điện trở có
giá trị R  60 và tụ điện khi đó có dung kháng Z C  40 . X là một hộp đen chỉ có thể chứa các linh
kiện: điện trở, cuộn dây thuần cảm và tụ điện ghép nối tiếp. Dùng một vôn kế nhiệt lí tưởng lần lượt mắc
song song vào hai đầu đoạn mạch AB , AM và MB được số chỉ của vôn kế lần lượt là 300V , 200V và
100V . Khi đó hộp đen X có cấu tạo đơn giản nhất gồm
A. một điện trở có giá trị R1  90 và một tụ điện có dung kháng ZC1  30 .
B. một điện trở có giá trị R1  30 và một cuộn cảm thuần có cảm kháng Z L  20 .
C. một điện trở có giá trị R1  30 và một tụ điện có dung kháng Z C1  20 .
D. một điện trở có giá trị R1  90 và một cuộn cảm thuần có cảm kháng Z L  30 .
84 Po có khả năng phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân Pb bền vững. Ban đầu hạt
Câu 13: Hạt nhân 210
nhân mẹ đứng yên. Mối liên hệ giữa động năng K , vận tốc v và khối lượng m của tia phóng xạ và hạt
nhân con là
K v m 206 K v m 4
A. Pb  Pb    . B. Pb    Pb  .
K v mPb 4 K vPb m 206
K v m 206 K v m 4
C.     Pb  . D.   Pb    .
K Pb vPb m 4 K Pb v mPb 206
Câu 14: Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong và biến đổi
A. quang năng thành điện năng. B. hóa năng thành điện năng.
C. nhiệt năng thành điện năng. D. cơ năng thành điện năng.
Câu 15: Trong hiện tượng quang phát quang. Khi chiếu ánh sáng màu lam vào một vật, từ vật đó phát ra
một bức xạ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy, bức xạ đó không thể có màu
A. lục. B. cam. C. vàng. D. chàm.
Câu 16: Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay
chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được. Điều chỉnh tần số từ giá trị f  f1  60 Hz
đến giá trị f  f 2  120 Hz người ta thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch không đổi. Điều chỉnh tần số
1
đến giá trị f  f3  180 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng . Hỏi khi điều chỉnh tần số đến
2
giá trị f  f 4  30 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch gần đúng bằng bao nhiêu?
A. 0, 4575 . B. 0,5547 . C. 0,7545 . D. 0,5754 .
Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các hạt nhân đồng vị?
A. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclon, khác nhau số proton.
B. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron, khác nhau số nuclon.
C. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron, khác nhau số proton.
D. Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton, khác nhau số nuclon.
Trang 2/6 - Mã đề thi 485