Văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện toán và truyền số liệu vdc

  • 27 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 27 trang

Nội dung text: Văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện toán và truyền số liệu vdc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
TÓM TẮT
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ
TRUYỀN SỐ LIỆU
NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60.34.05
HỌC VIÊN: NGUYỄN QUANG HUY
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI VĂN HƯNG
HÀ NỘI – NĂM 2010
MỞ ĐẦU
Ở Việt Nam, văn hóa kinh doanh vẫn được coi là một khái niệm tương đối
mới mẻ nhưng đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Tuy nhiên, việc nghiên
cứu văn hóa kinh doanh vẫn còn đang ở những bước đầu tiên và cần có sự đầu tư
hơn nữa từ phía các doanh nghiệp và các nhà quản lý để có thể trở thành nguồn lực
cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) được thành lập từ năm 1989, là
đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện
nhiệm vụ kinh doanh và phục vụ trong lĩnh vực internet, truyền số liệu và công
nghệ thông tin trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Để nâng cao năng lực cạnh tranh,
giữ vững và mở rộng thị phần, VDC phải không ngừng đa dạng hoá các sản phẩm
dịch vụ, thể hiện một cách rõ nét bản sắc văn hoá của mình. Thực hiện được mục
tiêu này, việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện mô hình văn hóa doanh nghiệp
là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài : “Văn hóa doanh nghiệp tại
Công ty Điện toán và Truyền số liệu.” được lựa chọn để nghiên cứu.
1. Mục đích của đề tài.
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về văn hóa doanh nghiệp.
- Phân tích và đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện toán
và Truyền số liệu.
- Đề xuất những giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty Điện
toán và Truyền số liệu.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
Các vấn đề về lý luận và thực tiễn về văn hóa doanh nghiệp trên thế giới và
tại Việt Nam, văn hoá doanh nghiệp công ty Điện toán và Truyền số liệu.
- Phạm vi nghiên cứu:
Văn hoá doanh nghiệp công ty Điện toán và Truyền số liệu.
Thời gian: từ năm 1989 đến năm 2009.
4. Những đóng góp của luận văn
Đưa ra các giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp ứng dụng cho Công ty
Điện toán và Truyền số liệu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
CHƯƠNG I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm Văn hóa
Về khái niệm "Văn hóa", hiện có rất nhiều định nghĩa. Đề tài khóa luận này
sẽ đưa ra một số khái niệm tiêu biểu để người đọc có được cách hiểu tổng quát
nhất.
GS. Viện sĩ Trần Ngọc Thêm tiếp cận và đưa ra khái niệm về văn hóa có
tính tổng quát hơn: Văn hoá là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh
thần do con người sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự
tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình.
Có rất nhiều định nghĩa về văn hóa, từ rất rộng (coi tất cả những gì không
thuộc giới tự nhiên mà con người tạo ra đều là văn hóa) cho tới khá hẹp (coi văn
hóa chỉ là những sáng tạo trong lĩnh vực tinh thần), mỗi con người, mỗi công việc
đều có thể hiện những góc độ văn hóa riêng. Dù ở bất kỳ trường hợp nào, những
giá trị của văn hóa được biểu hiện có khác nhau nhưng mục đích cuối cùng là đều
cố gắng vươn tới, đạt tới những giá trị nâng cao hiệu quả công việc và làm đẹp
thêm cho cuộc sống.
1.1.2. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp
Có rất nhiều cách định nghĩa nhưng trong nội dung luận văn này chúng ta
thống nhất sử dụng định nghĩa sau về văn hóa doanh nghiệp:
Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các nhân tố văn hóa được chủ thể kinh
doanh chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh, tạo
nên bản sắc kinh doanh của chủ thể đó.
1.1.3. Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp
Văn hoá doanh nghiệp có 2 đặc điểm chính
- Văn hoá doanh nghiệp liên quan đến nhận thức. Các cá nhân nhận thức được
văn hoá của doanh nghiệp thông qua những gì họ nhìn thấy, nghe được trong phạm
vi doanh nghiệp. Đó chính là sự chia sẻ về văn hoá doanh nghiệp.
- Văn hoá doanh nghiệp có tính thực chứng. Văn hoá doanh nghiệp đề cập đến
cách thức các thành viên nhận thức về doanh nghiệp. Có nghĩa là chúng mô tả chứ
không đánh giá hệ thống các ý nghĩa và giá trị của doanh nghiệp.
1.2. BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.2.1. Các biểu trưng trực quan của văn hóa doanh nghiệp
Văn hoá của một doanh nghiệp được thể hiện bằng những biểu trưng trực
quan điển hình sau:
- Đặc điểm kiến trúc.
- Nghi lễ
- Giai thoại
- Biểu tượng.
- Ngôn ngữ, khẩu hiệu
- Ấn phẩm điển hình
1.2.2. Các biểu trưng phi trực quan của văn hóa doanh nghiệp
Các biểu trưng phi trực quan của doanh nghiệp bao gồm:
- Lý tưởng
- Niềm tin, giá trị chủ đạo và thái độ
1.3. MỘT SỐ MÔ HÌNH TIẾP CẬN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.3.1. Mô hình văn hóa doanh nghiệp của Edgar H. Schein
Tiến sĩ Tâm lý học người Mỹ, Edgar H. Schein, đã đưa ra cách phân chia văn hóa
kinh doanh thành các lớp khác nhau, sắp xếp theo thứ tự phức tạp và sâu sắc khi
cảm nhận các giá trị văn hóa của doanh nghiệp. Có thể nói đây là cách tiếp cận hết
sức độc đáo, đi từ hiện tượng đến bản chất của văn hóa thông qua các bộ phận cấu
thành của nó.
1.3.1.1. Thực thể hữu hình (Artifacts)
Đây là sự thể hiện rõ ràng, dễ thấy nhất của văn hóa doanh nghiệp. Một vài
thực thể hữu hình cơ bản gồm: lôgô và bản tuyên bố sứ mệnh; kiến trúc và diện
mạo của doanh nghiệp; ngôn ngữ; các so sánh ẩn dụ; truyện kể; giai thoại; lễ kỷ
niệm, lễ nghi, nghi thức; chuẩn mực hành vi; biểu tượng; người hùng;...
 Lôgô và bản tuyên bố sứ mệnh (Logo, Mission statement)
 Kiến trúc và diện mạo (Architecture & Identity)
 Ngôn ngữ (Language)
 Các so sánh ẩn dụ (Metaphors)
 Truyện kể (Storie)
 Giai thoại (Myths)
 Lễ kỷ niệm, lễ nghi, nghi thức (Ceremony, ettiquette)
 Chuẩn mực hành vi (Norms of behaviour)
 Biểu tượng (Symbol)
 Người hùng (Hero)
1.3.1.2. Các giá trị được tuyên bố (Espoused Values)
 Tầm nhìn (Vision)
 Sứ mệnh (Mission)
 Giá trị cốt lõi (Core values)
1.3.1.3. Các ngầm định nền tảng (Basic Underlying Assumptions)
Cấp thứ ba là các ngầm định nền tảng (hay ngầm định cơ sở). Đó là các
niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và xúc cảm được coi là đương nhiên, ăn sâu trong
tiềm thức mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. Các ngầm định này là nền tảng cho các
giá trị và hành động của mỗi thành viên.
 Ngầm định về bản chất thực tế và sự thật
 Ngầm định về bản chất thời gian
 Ngầm định về bản chất không gian
 Ngầm định về bản chất con người
 Ngầm định về bản chất của hoạt động của con người
 Ngầm định về bản chất mối quan hệ giữa con người với con người
1.3.2. Mô hình của Geert Hofstede
Gerard Hendrik Hofstede là một nhà nghiên cứu tên tuổi người Hà Lan về
mối tương tác giữa Văn hóa dân tộc và Văn hóa kinh doanh trong doanh nghiệp.
Theo Hofstede, văn hóa kinh doanh cần được phân biệt một cách rõ ràng với văn
hóa dân tộc. Thu thập và nghiên cứu các kết quả của 20 cuộc điều tra đã giúp
Hofstede chỉ ra được 6 cặp chiều hướng tách biệt dẫn tới sự khác biệt trong cách
biểu hiện của các doanh nghiệp. Đó là:
 Chú trọng vào quá trình hay Chú trọng vào kết quả
 Chú trọng vào công việc hay Chú trọng vào người lao động
 Tính chuyên nghiệp hay Tính địa phương, cục bộ
 Hệ thống Mở hay Đóng
 Kiểm soát Chặt chẽ hay Lỏng lẻo
 Thực dụng hay Máy móc
Những điều này quyết định thành công hay thất bại trong việc quản lý văn
hóa của doanh nghiệp.
1.3.3. Mô hình của Trompenaar
Nhà nghiên cứu Trompenaar đã đưa ra một kết quả được nhiều nhà quản lý
kinh tế đánh giá cao. Các nghiên cứu của Trompenaar tập trung vào việc đánh giá
các định hướng giá trị và định hướng quan hệ trong các xã hội có nền văn hoá khác
nhau. Mô hình của Trompenaar có thể diễn tả chủ yếu trong 5 định hướng quan hệ
để chỉ ra cách người này đối xử với người khác, với thời gian và môi trường mà cụ
thể là:
- Tính phổ biến và tính cụ thể.
- Tính cá nhân và tập thể.
- Dễ biểu lộ và ít biểu lộ cảm xúc.
- Tính rõ ràng và không rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.
- Sự thành đạt và nguồn gốc xuất thân
Các giá trị văn hoá khác nhau sẽ tạo ra những tiêu chuẩn khác nhau để đánh
giá mỗi thành viên trong doanh nghiệp. Việc đánh giá các thành viên có thể theo
các cách sau:
+ Đánh giá dựa vào cách thức mà con người hành động
+ Đánh giá dựa vào việc xem họ là ai.
+ Đánh giá dựa vào cả hai mặt họ là ai và họ sẽ trở thành người như thế nào.
- Quan niệm và thái độ đối với thời gian.
- Quan niệm của con người về không gian.
1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Văn hóa kinh doanh cũng chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó ba yếu tố
có ảnh hưởng quyết định nhất là: văn hóa dân tộc, nhà lãnh đạo và sự học hỏi từ
môi trường bên ngoài
1.4.1. Văn hóa dân tộc
Văn hóa dân tộc là khái niệm bao trùm lên tất cả. Thông thường, khi đề cập
đến khái niệm văn hóa, ở mỗi quốc gia, người ta ngầm hiểu đó chính là văn hóa
dân tộc (như văn hóa Việt Nam, văn hóa Nhật Bản, văn hóa Trung Quốc... )
1.4.2. Vai trò của nhà lãnh đạo
Vai trò của những người chèo lái doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Đường
lối lãnh đạo của họ cũng là một ảnh hưởng lớn đối với văn hóa kinh doanh. Có 2
trường hợp của vị trí này: người lãnh đạo là người sáng lập công ty, hoặc người
lãnh đạo là người kế nhiệm.
- Sáng lập viên thường là người quyết định việc hình thành hệ thống giá trị
văn hoá căn bản của doanh nghiệp. Các nhà kinh doanh xuất sắc thường ngay từ
khi mới lập nghiệp đã có một lý tưởng kinh doanh rõ ràng với những mục tiêu lớn
lao.
- Các nhà lãnh đạo kế cận và sự thay đổi văn hoá doanh nghiệp.
Trong quá trình phát triển của một công ty, việc thay đổi vị trí người lãnh
đạo là việc không thể tránh khỏi.
Chính những người sáng lập hay những nhà lãnh đạo kế nhiệm và đội ngũ cố
vấn của họ đã góp phần tạo ra những nét văn hoá đặc trưng riêng cho doanh nghiệp
của mình.
1.4.3. Những giá trị văn hoá học hỏi được
Tại một doanh nghiệp có những giá trị văn hoá không thuộc về văn hoá dân
tộc, cũng không phải do nhà lãnh đạo sáng tạo ra mà do tập thể nhân viên trong
doanh nghiệp tạo dựng nên, được gọi là những kinh nghiệm học hỏi được. Hình
thức của những giá trị này phổ biến là :
- Những kinh nghiệm tập thể của doanh nghiệp
- Những giá trị học hỏi được từ các doanh nghiệp khác
- Những giá trị văn hoá được tiếp nhận trong quá trình giao lưu với nền văn
hóa khác
- Những giá trị do một hay nhiều thành viên mới đến mang lại.
- Những xu hướng hoặc trào lưu xã hội
1.4.4. Tác động của môi trường kinh doanh
Môi trường kinh doanh doanh nghiệp là toàn bộ những nhân tố làm tác động
đến hoạt động của doanh nghiệp.
Sự ảnh hưởng của môi trường bên
Sự ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
1.4.5. Tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh hiện nay
Thực tế đã chứng minh văn hóa kinh doanh có giá trị quyết định đến sự tồn
tại và phát triển.
Có thể thấy rằng, ngày nay, vai trò của văn hóa kinh doanh đối với công việc
kinh doanh, thậm chí là sự trường tồn và phát triển của các doanh nghiệp là vô
cùng to lớn. Và có một điều chắc chắn rằng tất cả các doanh nghiệp thất bại đều
không đánh giá được tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh. Các doanh nghiệp
Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài quy luật đó.
1.5. KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CỦA MỘT SỐ
TẬP ĐOÀN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
1.5.1 Tập đoàn Matsushita
Được thành lập vào năm 1918 bởi người sáng lập là ông Konosuke
Matsushita, một trong những nhân vật được xem là tiêu biểu cho ý chí vươn lên
của cả nước Nhật.
Ông đã nêu ra một số bài học:
Một là, trong nghệ thuật giải quyết vấn đề, phải thẳng thắn đối mặt với nó,
không được để vấn đề vượt khỏi tầm tay.
Hai là, “Vượt qua gian lao càng to lớn, con người càng vĩ đại”, “ Lớn sóng
phải to thuyền”, những câu châm ngôn kiểu ấy của Goethe, Tolstoi cho thấy phẩm
chất cần có của con người trong thử thách.
Ba là, nên nghĩ những gian lao như liều thuốc quý giúp cho sự phát triển của
bạn.
Những tinh thần chủ đạo của công ty Matsushita mà về sau trở thành những
nét chính của VHDN trên đất nước Phù Tang là:
• DN phục vụ đất nước
• Quang minh chính đại
• Hòa thuận nhất trí
• Lễ độ khiêm nhường
• Phấn đấu vươn lên
• Đền đáp công ơn
1.5.2 Tập đoàn FPT
Với lịch sử hơn 20 năm, FPT luôn tự hào là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên
ý thức được sức mạnh của nền tảng văn hóa trong kinh doanh để xây dựng và phát
triển nó ngay từ khi mới thành lập. Đến nay, người FPT tự hào về một nền văn hóa
công ty rất ấn tượng.
Văn hóa doanh nghiệp FPT
FPT tự hào là một trong số ít công ty có nền văn hoá riêng, đặc sắc và không
thể trộn lẫn. Văn hoá FPT hình thành cùng với sự ra đời của công ty.
Bí quyết thành công – Tinh thần FPT:
Tinh thần FPT là những giá trị cốt lõi làm nên thành công và quy định tính
chất nổi trội của thương hiệu FPT, được hình thành qua những ngày tháng gian khổ
đầu tiên của công ty, được xây dựng từ những kinh nghiệm và sự học hỏi, được tôi
luyện qua những thử thách trong suốt quá trình phát triển.
Người FPT tôn trọng cá nhân, đổi mới và đồng đội. Đây là nguồn sức mạnh
tinh thần vô địch đem đến cho FPT thành công nối tiếp thành công. Tinh thần này
là hồn của FPT, mất nó đi FPT không còn là FPT nữa. Mỗi người FPT có trách
nhiệm bảo vệ đến cùng tinh thần FPT.
Có thể thấy, văn hóa tập đoàn FPT là một nền văn hóa mạnh, được chú trọng
xây dựng và đã có một số thành công trong quãng thời gian 20 năm qua của FPT.
1.5.3. Tập đoàn Mai Linh
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, tiền thân là Công ty TNHH Mai Linh,
được thành lập vào ngày 12/07/1993, với 100% vốn trong nước.
Tầm nhìn (Vision)
"Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất nơi chúng tôi có mặt!"
Sứ mạng (Mission)
"Mang sự hài lòng đến cho mỗi người, vì cuộc sống tốt đẹp hơn!"
Giá trị cốt lõi (Core Values)
 Hiệu quả
 Làm chủ
 Dẫn đầu
 Chuyên nghiệp
 Chung sức,chung lòng
Với khẩu hiệu “ An toàn, chất lượng, mọi lúc, mọi nơi” các nhân viên Công
ty Mai Linh đã thực sự thể hiện được những phong cách riêng của công ty khi phục
vụ khách hàng.
Bí quyết quan trọng nhất cho sự thành công của Mai Linh trên thị trường là
Mai Linh đã xây dựng được một giá trị văn hoá điển hình mang bản sắc riêng của
Taxi Mai Linh.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
TẠI CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty VDC
Được thành lập theo Quyết định số 420/QĐ-TCCB ngày 9/9/1996 của Tổng
cục trưởng Tổng cục Bưu điện, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn
được phê chuẩn tại Nghị định 51/CP ngày 1/8/1995 của Chính Phủ, giữ vai trò chủ
đạo Nhà nước trong lĩnh vực Internet và CNTT.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty VDC
Chức năng, nhiệm vụ:
Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được phê chuẩn tại Quyết định
số 199/HĐQT-TC ngày 20/7/1996 của Hội đồng quản trị Tổng công ty BCVT Việt
Nam (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam) và giấy phép đăng ký kinh doanh số
109883 do Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 20/6/1995, Công ty VDC hoạt động
trên các lĩnh vực tin học, Internet và truyền số liệu.
2.1.3. Các dịch vụ kinh doanh chính của công ty VDC
2.1.3.1. Dịch vụ truy nhập Internet
2.1.3.2. Dịch vụ truyền số liệu
2.1.3.3. Dịch vụ Giá trị gia tăng (VAS)
2.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA VDC
Đánh giá về kết quả kinh doanh các dịch vụ của VDC những năm vừa
qua, có thể thấy những yếu tố tạo nên thành công đó là:
- Thế hệ các nhà lãnh đạo của Công ty đã tìm ra hướng đi đúng, mạnh dạn khai
phá một lĩnh vực hoàn toàn mới là công nghệ thông tin và Internet.
- Ứng dụng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là một trong những
hoạt động luôn được ban lãnh đạo công ty ưu tiên đầu tư và khuyến khích phát
triển.
- Chiến lược kinh doanh năng động là một trong những chiến lược phát triển
chính của công ty.
- Về cạnh tranh: Với chiến lược tiếp thị tốt tập trung vào các dịch vụ VDC có
thế mạnh, công ty VDC đã giữ vững được thị phần ở các dịch vụ chủ yếu như
MegaVNN hay Internet trực tiếp.
- Yếu tố văn hoá doanh nghiệp. Đây là một trong những yếu tố có đóng góp
quan trọng vào thành công của công ty ngày hôm nay.
- Thế mạnh về hạ tầng mạng lưới. Với mạng lưới phủ khắp 65 tỉnh thành cùng
công nghệ, kỹ thuật cũng như đội ngũ kỹ sư, nhân viên chuyên nghiệp, đạt trình độ
cao, công ty VDC đã có được một lợi thế rất lớn trong việc dành được thị phần ở
những vùng sâu, vùng xa.
- Nguồn nhân lực cũng là một thế mạnh đáng kể giúp công ty cạnh tranh thành
công với các công ty khác trên thương trường.
2.2.2 Môi trường kinh doanh
Hiện nay , tất cả các dịch vụ công ty VDC đang cung cấp đều có những đối
thủ cạnh tranh. Ở mảng dịch vụ Internet, VDC đang phải cạnh tranh với các công
ty như FPT Telecom, Viettel Telecom thì với mảng công nghệ thông tin, phần mềm,
VDC đang phải cạnh tranh với các công ty như Nhân Hoà, Netsoft…
2.2.3 Thực trạng nguồn nhân lực
Đội ngũ kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật của VDC có chuyên môn cao, đội ngũ bán
hàng trực tiếp tương đối chuyên nghiệp, chính sách chăm sóc khách hàng rất tốt.
Hơn nữa, VDC cũng đã thiết lập được kênh bán hàng qua hệ thống đại lý khá ổn
định tại một số địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình
Dương, Đống Nai
2.3 THỰC TRẠNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI VDC
2.3.1 Các biểu trưng trực quan của văn hóa công ty VDC
- Đặc điểm kiến trúc.
Hiện nay, Trụ sở Công ty Điện toán và Truyền số liệu được đặt tại Lô 2A
Làng Quốc tế Thăng Long - Cầu giấy Hà Nội. Với đặc điểm kiến trúc gồm 15 tầng,
4 tầng dưới rộng với mục đích sử dụng làm sảnh đón tiếp, giao dịch, các phòng
họp, hội trường và phòng làm việc. Các tầng trên được sử dụng làm phòng làm
việc, datacenter, tổng đài, Pop Internet…
Thiết kế nội thất của văn phòng Công ty cũng được quan tâm đầu tư hợp lý.
Khu vực là việc được ngăn cách bằng những tấm vách ngăn tạo không gian làm
việc chuyên nghiệp và hợp lý cho từng cá nhân. Khu vực dành làm trung tâm dữ
liệu được thiết kế theo tiêu chuẩn của các trung tâm dữ liệu quốc tế có khả năng
cuang cấp các dịch vụ của công ty cho khách hàng.
- Nghi lễ
Những hoạt động nghi lễ là những hoạt động luôn được công ty chuẩn bị kỹ
lưỡng với các hình thức hoạt động, sự kiện văn hoá – xã hội chính thức, nghiêm
trang, tình cảm được thể hiện vào những đặt kỷ niệm thành lập ngành, thành lập
công ty, trung tâm....
Thông qua các hoạt động nghi lễ, những cuộc giao lưu, những giải thể thao
hay các cuộc thi văn nghệ, quan hệ giữa anh em đồng nghiệp ngày càng gắn bó,
đoàn kết với nhau, giúp cho tập thể VDC ngày càng vững mạnh.
- Giai thoại
Các giai thoại của Công ty VDC được hình thành từ những sự kiện được
nhiều thành viên trong công ty kể lại cho nhay trong những lần gặp gỡ và nhắc lại
để cho các lớp thành viên mới được biết và hiểu về các thế hệ đi trước. Tất cả
những giai thoại đã phác họa một hình ảnh đẹp về những con người của VDC vừa
hiền lành nhưng cũng rất thông minh, năng động, sống hết mình vì công việc, vì
anh em bạn bè, dù đi đâu cũng muốn hình ảnh của công ty được mọi người biết
đến.
- Biểu tượng.
Công ty VDC ngày từ ngày đầu thành lập cũng đã bắt tay xây dựng những
biểu tượng riêng cho công ty mình. Một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất
và đã trở thành thân quen với mỗi thành viên công ty chính là logo VDC.
- Ngôn ngữ, khẩu hiệu
Công ty VDC cũng đã áp dụng ngôn ngữ khẩu hiệu trong hoạt động kinh
doanh và marketting của mình. Với các sản phẩm dịch vụ chứa hàm lượng chất
xám cao và ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiên, các khẩu hiệu của công ty
mang những thông tin cơ bản nhất, chỉ ra những lợi ích lớn nhất khi khách hàng sử
dụng dịch vụ.
- Ấn phẩm điển hình
Trước hết chúng ta sẽ nghiên cứu về tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược sản
xuất kinh doanh của Công ty VDC.
Tầm nhìn của Công ty thể hiện rõ vai trò và mục tiêu cuối cùng cho mọi
hoạt động của Công ty là vì sự phát triển chung của toàn xã hội hướng tới hợp tác
với các công ty khác trên phạm vị toàn cầu theo đúng xu thế hội nhập của nền kinh
tế thế giới hiện nay.
Sứ mệnh của Công ty :
- Xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chất lượng cao phục
vụ cho lợi ích của quốc gia và toàn xã hội.
- Luôn hướng tới khách hàng và tạo lợi ích tối đa cho khách hàng.
- Đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và ứng dụng các công nghệ hiện đại.
Chiến lược của công ty được xây dựng theo ba hướng chính.
Phát triển sản xuất kinh doanh
Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.
Xây dựng năng lực và văn hóa doanh nghiệp
2.3.2 Các biểu trưng phi trực quan của văn hóa công ty VDC
Niềm tin chính là động lực quan trọng của mỗi thanh viên công ty VDC mà
nếu thiếu nó mỗi con người sẽ không còn phương hướng. Mỗi thành viên VDC đều
tin vào sứ mệnh, chiến lược và cam kết của lãnh đạo để từ đó sẵn sàng cùng doanh
nghiệp chấp nhận thách thức, sẵn sàng phấn đấu để xây dựng doanh nghiệp ngày
càng lớn mạnh.
Công ty VDC luôn đánh giá cao tính trung thực, nhất quán và sự cởi mở và
mỗi thành viên công ty luôn hành động một cách thật thà, kiên định và thẳng thắn.
2.3.3. Đánh giá về văn hóa doanh nghiệp tại công ty VDC
Với 20 năm thành lập và phát triển, tuy chưa phải là một công ty có những nổi
trội về thành công trong kinh doanh hay có những nét riêng thật khác biệt trong
văn hoá doanh nghiệp, công ty VDC cũng đã phần nào tạo được cho mình một
hình ảnh đẹp trong con mắt khách hàng và đối tác. Và đây cũng có thể coi là một
thành công của việc đưa văn hoá doanh nghiệp vào trong các hoạt động của công
ty.
Những điểm yếu cần khắc phục
Văn hóa VDC đã được xây dựng với mục tiêu tạo động lực thúc đẩy tinh thần
làm việc, tính tự chủ sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao… Tuy nhiên mọi việc mới
chỉ dừng lại ở những điểm chung chung và không có những hành động cụ thể nên
hầu hết cán bộ công nhân viên chưa nhận biết được văn hóa của công ty VDC
Những giá trị văn hoáVDC chưa được nâng lên đỉnh cao để mọi người đều có
thể nhìn thấy và xem đó là kim chỉ nam cho mọi hành động của mình
Hiện tại tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược về văn hoá của Công ty VDC chưa
thật sự rõ nét để toàn thể cán bộ công nhân viên có thể nắm bắt được và hiểu được
để từ đó cảm thấy tự hào về giá trị văn hoá của Công ty VDC. Tầm nhìn còn khá
chung chung chưa thể hiện rõ được mục tiêu định hướng phát triển của doanh
nghiệp.
Công ty đã đẩy mạnh việc hiện diện của bản sắc văn hoá dân tộc vào trong
chiến lược kinh doanh của mình.
Việc tăng cường quảng cáo, xúc tiến thương mại qua các ấn phẩm điển hình
cũng chưa được thực sự quan tâm và đạt hiệu quả như mong muốn.
Công ty chưa xây dựng được một bộ tiêu chuẩn về hành vi và thái độ chuẩn
cho từng vị trí của từng cán bộ công nhân viên để tạo ra một nét văn hoá riêng
trong hoạt động giao tiếp ứng xử giữa các thành viên trong công ty và giữa nhân
viên của công ty với bên ngoài.
Việc đào tạo nâng cao về ý thức về văn hoá doanh nghiệp của công ty cũng
chưa được chú trọng đúng mức.
Vấn đề đầu tư cơ sở vật chất cho việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp cũng
chưa được quan tâm nhiều.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
TẠI CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU.
3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VDC
3.1.1. Định hướng phát triển của tập đoàn VNPT
- Đổi mới mô hình tổ chức kinh doanh hiện tại để xây dựng VNPT thành Tập
đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam .
- Điều hành theo cơ chế thị trường, lấy khách hàng làm trung tâm, đáp ứng tốt
nhất về chất lượng dịch vụ và thỏa mãn tối đa các nhu cầu của khách hàng về sử
dụng dịch vụ BCVT, CNTT.
- VNPT xác định sẽ ưu tiên nguồn lực và cơ chế cho mục tiêu phát triển 3 mạng
dịch vụ chiến lược của Tập đoàn trong giai đoạn mới: Dịch vụ di động, băng rộng
và dịch vụ nội dung.
3.1.2. Quan điểm và định hướng phát triển của Công ty VDC
Quan điểm: Chất lượng là văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp
Định hướng phát triển của Công ty VDC:
- Trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin mũi
nhọn của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Tập trung phát triển các dịch vụ trực tuyến, liên kết các môi trường dịch vụ
khác nhau.
- Đẩy mạnh phát triển và cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông
tin. Chú trọng vào các mảng thị trường thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, y tế,
giáo dục đào tạo, tài chính, ngân hàng, chính phủ điện tử, các địa bàn trọng điểm
và các dự án lớn.
- Đẩy mạnh việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ra thị trường nước ngoài nhằm
tạo đột phá trong kinh doanh.
- Trên cơ sở tầm nhìn chiến lược, xây dựng dự án đầu tư dài hạn để thực
hiện kế hoạch dài hạn.
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI VDC
3.2.1 Giải pháp xây dựng và hoàn thiện các biểu trưng trực quan cho Công ty
1. Xây dựng các thiết kế kiến trúc đặc trưng
Giải pháp này được đưa ra để hướng tới việc xây dựng những yêu cầu về thiết
kế cho văn phòng mới của công ty VDC trong tương lai. Một khu văn phòng mới
cần thể hiện được yếu tố văn hoá riêng đặc sắc của công ty VDC. Đó là:
- Được thiết kế hiện đại nhưng phù hợp với cảnh quan môi trường, tận dụng
tối đa các không gian cho cây xanh, thiết kế thân thiện với môi trường, đảm bảo
các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
- Thiết kế nội thất theo phong cách riêng, sử dụng các gam màu chủ đạo tạo
ấn tượng thân thiện với các nhân viên trong nội bộ công ty cũng như với khách
hàng.
2. Phát triển các hoạt động nghi lễ
Đối với các hoạt động nghi lễ nội bộ, ngoài các chương trình kỷ niệm thành
lập công ty, thành lập trung tâm, công ty VDC cần tổ chức các cuộc giao lưu do
Đoàn thanh niên và các bạn trẻ VDC chủ trì .
Duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao như các giải bóng đá, cầu lông,
tennis… các cuộc liên hoan văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập ngành, thành lập
công ty, thành lập đoàn…hàng năm. Tạo lập một sân chơi, một cơ hội giao lưu
gập gỡ giữa các thành viên trong công ty ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.
3. Tập hợp và phổ biến các giai thoại trong Công ty
Để tập hợp và phổ biến các giai thoại về các con người thật, những sự việc
thật đã xảy ra tại Công ty cần thực hiện theo những cách sau.
- Phát động các cuộc thi viết về những con người đã để lại dấu ấn trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty, những nhân vật điển hình hoặc có những
giai thoại được nhiều người biết đến và công nhận.
- Tập hợp và lưu trữ, in ấn những giai thoại, chuyện kể thành những ấn phẩm
phổ biến trong Công ty.
- Tạo trên website của Công ty một vùng lưu trữ trực tuyến các câu chuyện,
huyền thoại về công ty và những con người công ty VDC
4. Phát huy ngôn ngữ, khẩu hiệu riêng của Công ty
Phát huy giá trị và thực hiện tốt khẩu hiệu riêng của công ty, cần chú ý những
điểm sau:
- Mỗi nhân viên của VDC đặc biệt là nhân viên bán hàng phải hiểu được sứ
mạng của công ty, hiểu được khách hàng để cung cấp cho khách hàng những dịch
vụ khách hàng đang cần và có nhu cầu sử dụng.
- Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để có thể hiểu khách hàng, tư vấn
và mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, giữ được uy tín và niềm
tin trong lòng khách hàng.
- Cần luôn nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới với chất
lượng cao và phù hợp với xu thế phát triển chung của khoa học công nghệ để đáp
ứng được yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
- Tuy nhiên, cũng không thể coi khách hàng là tất cả mà các nhà quản lý của
công ty cũng cần quan tâm đến chính những cán bộ công nhân viên của mình,
những người tạo nên những sản phẩm để cung cấp ra thị trường.
- Phải tôn trọng khách hàng và cạnh tranh lành mạnh với các nhà cung cấp
dịch vụ khác trên thị trường.
5. Tăng cường quảng cáo, xúc tiến thương mại qua các ấn phẩm điển hình
Một trong những nét văn hoá mà công ty VDC đã làm được trong nhiều năm
qua và nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng là chú trọng các sản phẩm dịch
vụ cho nông thôn và miền núi. Tiếp tục triển khai mô hình cung cấp dịch vụ tại các
điểm văn hóa xã, tạo cơ hội cho thanh thiếu niên tại đây tiếp xúc với những thông
tin và kiến thức mới, tạo dấu ấn của VDC trên thị trường là mục tiêu công ty cần
thực hiện.
3.2.2 Giải pháp phát triển văn hoá doanh nghiệp dựa trên các biểu trưng
phi trực quan
1. Xây dựng niềm tin của mỗi thành viên vào Công ty
Niềm tin chính là động lực quan trọng của con người trong mọi hành động.
Chính vì vậy xây dựng niềm tin của mỗi thành viên vào công ty luôn là mục tiêu
hàng đầu trong chiến lược về xây dựng nguồn nhân lực cho công ty VDC. Muốn
xây dựng được niềm tin cho cán bộ công nhân viên thì trước hết phải tạo được sự
an tâm trong công tác của mỗi thành viên công ty.
Một số mục tiêu mà giải pháp xây dựng niềm tin của mỗi thành viên vào
doanh nghiệp cần đạt được là: