Vật lý đại cương a1

  • 178 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 178 trang

Nội dung text: Vật lý đại cương a1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
------- -------
BÀI GIẢNG
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A1)
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2005
Chương I: Động học chất điểm
CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Động học nghiên cứu các đặc trưng của chuyển động cơ học (phương trình chuyển động,
phương trình quỹ đạo, quãng đường dịch chuyển, vận tốc, gia tốc) nhưng không xét đến nguyên
nhân gây ra sự thay đổi trạng thái chuyển động.
§1. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA MỘT VẬT
Trong thực tế ta thường nói máy bay bay trên trời, ôtô chạy trên đường…Trong vật lý,
người ta gọi chung các hiện tượng đó là chuyển động.
1. Chuyển động.
Theo định nghĩa, chuyển động của một vật là sự chuyển dời vị trí của vật đó đối với các vật
khác trong không gian và thời gian. Để xác định vị trí của một vật chuyển động, ta phải xác định
khoảng cách từ vật đó đến một vật (hoặc một hệ vật) khác được qui ước là đứng yên.
Như vậy, vị trí của một vật chuyển động là vị trí tương đối của vật đó so với một vật hoặc
một hệ vật được qui ước là đứng yên. Từ đó ngừơi ta đưa ra định nghĩa về hệ qui chiếu.
Vật được qui ước là đứng yên dùng làm mốc để xác định vị trí của các vật trong không gian
đựơc gọi là hệ qui chiếu.
Để xác định thời gian chuyển động của một vật, người ta gắn hệ qui chiếu với một đồng hồ.
Khi một vật chuyển động thì vị trí của nó so với hệ qui chiếu thay đổi theo thời gian.
Vậy chuyển động của một vật chỉ có tính chất tương đối tùy theo hệ qui chiếu được chọn, đối
với hệ qui chiếu này nó là chuyển động, nhưng đối với hệ qui chiếu khác nó có thể là đứng yên.
2. Chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn.
Bất kỳ vật nào trong tự nhiên cũng có kích thước xác định. Tuy nhiên, trong nhiều bài toán
có thể bỏ qua kích thước của vật được khảo sát. Khi đó ta có khái niệm về chất điểm: Chất điểm
là một vật mà kích thước của nó có thể bỏ qua trong bài toán được xét.
Kích thước của một vật có thể bỏ qua được khi kích thước đó rất nhỏ so với kích thước của
các vật khác hay rất nhỏ so với khoảng cách từ nó tới các vật khác. Vậy, cũng có thể định nghĩa:
Một vật có kích thước nhỏ không đáng kể so với những khoảng cách, những kích thước mà
ta đang khảo sát được gọi là chất điểm.
Như vậy, tùy thuộc vào điều kiện bài toán ta nghiên cứu mà có thể xem một vật là chất
điểm hay không. Ví dụ khi xét chuyển động của viên đạn trong không khí, chuyển động của quả
đất chung quanh mặt trời, ta có thể coi viên đạn, quả đất là chất điểm nếu bỏ qua chuyển động
quay của chúng.
Nhiều khi người ta còn gọi chất điểm là hạt hay vật.
2
Chương I: Động học chất điểm
Tập hợp các chất điểm được gọi là hệ chất điểm. Nếu khoảng cách tương đối giữa các chất
điểm của hệ không thay đổi, thì hệ chất điểm đó được gọi là vật rắn.
3. Phương trình chuyển động của chất điểm
Để xác định chuyển động của một chất điểm, người ta thường gắn vào hệ qui chiếu một hệ
tọa độ, chẳng hạn hệ tọa độ Descartes có ba trục ox, oy, oz vuông góc từng đôi một hợp thành tam
diện thuận Oxyz có gốc tọa độ tại O. Hệ qui chiếu được gắn với gốc O. Như vậy việc xét chất
điểm chuyển động trong không gian sẽ được xác định bằng việc xét chuyển động của chất điểm
đó trong hệ tọa độ đã chọn. Vị trí M của chất điểm sẽ được xác định bởi các tọa độ của nó. Với hệ
r
tọa độ Descartes Oxyz, các tọa độ này là x,y,z. Bán kính vectơ OM = r cũng có các tọa độ x,y,z
r r r r
trên ba trục ox, oy, oz ( hình 1-1), và có mối liên hệ: r = x( t )i + y( t ) j + z( t )k .
Khi chất điểm chuyển động, vị trí M thay đổi theo thời gian, các tọa độ x, y, z của M là
những hàm của thời gian t:
x = x(t)
y = y(t) (1-1)
z = z(t) z
r z
Do đó bán kính vectơ r của chất điểm
chuyển động cũng là một hàm của thời gian t:
r r +
r = r (t ) (1-2)
A. M
Các phương trình (1-1) hay (1-2) xác định vị r
r (c)
trí của chất điểm tại thời điểm t và được gọi là
phương trình chuyển động của chất điểm. Vì ở mỗi O
thời điểm t, chất điểm có một vị trí xác định, và khi y y
thời gian t thay đổi, vị trí M của chất điểm thay đổi x
r
liên tục nên các hàm x(t), y(t), z(t) hay r (t) là những x
hàm xác định, đơn trị và liên tục của thời gian t. Hình (1-1)
Vị trí của chất điểm chuyển động
4. Qũy đạo
Quỹ đạo của chất điểm chuyển động là đường cong tạo bởi tập hợp tất cả các vị trí của
chất điểm trong không gian trong suốt quá trình chuyển động.
Tìm phương trình Quỹ đạo cũng có nghĩa là tìm mối liên hệ giữa các tọa độ x,y,z của chất
điểm M trên quỹ đạo của nó. Muốn vậy ta có thể khử thời gian t trong các phương trình tham số
(1-1) và (1-2).
Ví dụ. O x
Một chất điểm được ném từ một cái tháp theo phương ngang
trong mặt phẳng xoy sẽ có phương trình chuyển động:
x = v0t,
1
y = gt 2 , z = 0 .
2 y Hình 1-1’
Quỹ đạo của chất điểm
3
Chương I: Động học chất điểm
Ở đây v0 = const là vận tốc ban đầu của chất điểm, g = const là gia tốc trọng trường. Gốc
toạ độ gắn với điểm xuất phát của chất điểm. Khử t trong các phương trình trên, ta tìm được
phương trình quỹ đạo của chất điểm:
1
2 gx
2
y =
2v 0
Phương trình này mô tả quỹ đạo là một đường parabol nằm trong mặt phẳng Oxy. Vì t > 0
nên quĩ đạo thực của chất điểm chỉ là nửa đường parabol ứng với các giá trị x>0 (Hình 1-1’).
5. Hoành độ cong
Giả sử ký hiệu quỹ đạo của chất điểm là (C) (Hình 1-1). Trên đường cong (C) ta chọn
điểm A nào đó làm gốc (A đứng yên so với O) và chọn một chiều dương hướng theo chiều chuyển
động của chất điểm (theo mũi tên có dấu cộng). Khi đó tại mỗi thời điểm t vị trí M của chất điểm
trên đường cong (C) được xác định bởi trị đại số của cung AM, ký hiệu là:
AM = s
Người ta gọi s là hoành độ cong của chất điểm chuyển động. Khi chất điểm chuyển động, s
là hàm của thời gian t, tức là:
s = s(t) (1-3)
r
Như vậy có thể xác định vị trí M của chất điểm bằng bán kính vectơ r , hoặc bằng các tọa
độ x,y,z của M, hoặc bằng hoành độ cong s của nó. Các đại lượng này có mối liên hệ chặt chẽ với
nhau. Khi dùng hoành độ cong, thì quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian Δt=t-to
là Δs=s-s0, trong đó s0 là khoảng cách từ chất điểm đến gốc A tại thời điểm ban đầu (to = 0), s là
khoảng cách từ chất điểm đến gốc A tại thời điểm t. Nếu tại thời điểm ban đầu chất điểm ở ngay
tại gốc A thì s0 = 0 và Δs = s, đúng bằng quãng đường mà chất điểm đi đựơc trong khoảng thời
gian chuyển động Δt.
§2. VẬN TỐC
Để đặc trưng cho chuyển động về phương, chiều và độ nhanh chậm, người ta đưa ra đại
lượng gọi là vận tốc. Nói cách khác: vận tốc là một đại lượng đặc trưng cho trạng thái chuyển
động của chất điểm.
1. Khái niệm về vận tốc chuyển động
Giả sử ta xét chuyển động của chất điểm trên đường cong (C) (hình 1-2). Tại thời điểm t,
chất điểm ở vị trí M, có hoành độ cong:
s=AM
+ M’
Do chuyển động, tại thời điểm sau đó t’=t+Δt chất s’
điểm đã đi được một quãng đường Δs và ở vị trí M’ xác định Δs
bởi: s’ = AM’ = s + Δs.
Quãng đường đi được của chất điểm trong khoảng thời
gian Δt = t’–t là: Hình 1-2
Để thành lập công thức vận tốc
4
Chương I: Động học chất điểm
MM’ = s’ – s = Δs
Tỉ số Δs/Δt biểu thị quãng đường trung bình mà chất điểm đi được trong một đơn vị thời
gian từ M đến M’, và được gọi là vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian Δt
(hoặc trên quãng đường từ M đến M’) ký hiệu là v , tức là:
Δs
v= (1-4)
Δt
Vận tốc trung bình chỉ đặc trưng cho độ nhanh chậm trung bình của chuyển động trên
quãng đường MM’. Trên quãng đường này, nói chung độ nhanh chậm của chất điểm thay đổi từ
điểm này đến điểm khác, và không bằng v . Vì thế để đặc trưng cho độ nhanhAchậm của chuyển
động tại từng thời điểm, ta phải tính tỉ số Δs/Δt trong những khoảng thời gian Δt vô cùng nhỏ, tức
là cho Δt → 0.
Theo định nghĩa, khi Δt → 0, M’→M, tỉ số Δs/Δt sẽ tiến dần tới một giới hạn gọi là vận tốc
tức thời (gọi tắt là vận tốc) của chất điểm tại thời điểm t và ký hiệu là v :
Δs
v = lim
Δ t →0 Δ t
hay theo định nghĩa của đạo hàm, ta có thể viết:
ds
v= (1-5)
dt
Vậy: Vận tốc của chất điểm chuyển động bằng đạo hàm hoành độ cong của chất điểm đó
theo thời gian.
Số gia Δs cũng chính là quãng đường mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian Δt = t-to.
Do đó nói chung có thể phát biểu (1-5) như sau:
Vận tốc của chất điểm chuyển động bằng đạo hàm quãng đường đi được của chất điểm đó
theo thời gian.
Biểu thức (1-5) biểu diễn vận tốc là một lượng đại số.
− Dấu của v xác định chiều cuả chuyển động: Nếu v>0, chất điểm chuyển động theo chiều
dương của Quỹ đạo, nếu v<0, chất điểm chuyển động theo chiều ngược lại.
− Trị tuyệt đối của v đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động tại từng thời điểm.
Tóm lại vận tốc xác định mức độ nhanh chậm và chiều của chuyển động. Cũng có thể nói vận tốc
xác định trạng thái của chất điểm.
mét
Đơn vị đo của vận tốc trong hệ đơn vị SI là: (m/s).
giây
2. Vectơ vận tốc
Để đặc trưng đầy đủ cả về phương chiều và độ nhanh r
M v
chậm của chuyển động người ta đưa ra một vectơ gọi là vectơ
r
vận tốc. ds
Hình.1-3
Để định nghĩa vectơ vận tốc 5
Chương I: Động học chất điểm
r
Định nghĩa:Vectơ vận tốc v tại vị trí M là vectơ có phương và chiều trùng với phương
chiều của chuyển động, có độ lớn được xác định bởi công thức (1-5). Để có thể viết được biểu
r
thức của vectơ vận tốc, người ta định nghĩa vectơ vi phân cung ds là vectơ nằm trên tiếp tuyến
với quỹ đạo tại M, hướng theo chiều chuyển động và có độ lớn bằng trị số tuyệt đối của vi phân
hoành độ cong ds đó. Do đó ta có thể viết lại (1-5) như sau:
r
r ds
v= (1-6)
dt z
ds
và trị số của nó là v = như đã có ở (1-5). M M’
dt r
Δr
3.Vectơ vận tốc trong hệ toạ độ Descartes r r
r r'
Giả sử tại thời điểm t, vị trí của chất điểm
chuyển động được xác định bởi bán kính vectơ O
r y
OM = r (hình1-4). Ở thời điểm sau đó t’=t+Δt, vị trí
của nó được xác định bởi bán kính vectơ: x Hình 1-4.
r r
OM' = r + Δr Xác định vectơ vận tốc trong
hệ toạ độ Descartes
và vectơ MM' được xác định bởi:
r
MM' = OM' − OM = Δr
r r r r
Khi Δt → 0 , M' → M , Δr → dr , do đó MM’ ≈ MM ' , dr = ds .
r r
Hai vectơ dr , ds bằng nhau, do đó ta có thể viết lại biểu thức (1-6) của vận tốc như sau:
r
r dr
v= (1-7)
dt
Tức là: Vectơ vận tốc bằng đạo hàm bán kính vectơ vị trí chuyển động của chất điểm theo
thời gian.
r r r r r r r
Vì trong hệ toạ dộ Descartes r = xi + yj + zk , (trong đó i , j, k là các vectơ đơn vị trên
các trục tọa độ ox,oy,oz ) cho nên theo (1-7), ta có thể viết:
r
r dr d r r r dx r dy r dz r
v= = ( xi + yj + zk ) = i + j+ k.
dt dt dt dt dt
r r r r
hay là: v = v x i + vy j + vz k
r
trong đó v x , v y , v z là độ lớn của các thành phần của vectơ v trên ba trục tọa độ ox, oy, oz
và bằng:
dx dy dz
vx = , vy = , vz = (1-8)
dt dt dt
v
và độ lớn của v là:
6
Chương I: Động học chất điểm
2 2 2
⎛ dx ⎞ ⎛ dy ⎞ ⎛ dz ⎞
v = v +v +v
2
x
2
y
2
z = ⎜ ⎟ +⎜ ⎟ +⎜ ⎟ (1-9)
⎝ dt ⎠ ⎝ dt ⎠ ⎝ dt ⎠
Ví dụ
Vị trí của chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy có các phương trình như sau: x=5t,
y=7t-4t2.
Xác định quỹ đạo của chất điểm, vectơ vận tốc của chất điểm tại thời điểm t=1s. Coi thời
điểm ban đầu t0= 0. Đơn vị của x, và y là mét (m).
Lời giải
Chọn hệ toạ độ như hình 1-5. Hệ quy chiếu gắn với gốc toạ độ O. Khử thời gian t trong các
phương trình chuyển động, ta được phương trình quỹ đạo của chất điểm:
7 4
y = x - x 2,
5 25
là một parapol có bề lõm hướng xuống. Tại thời điểm t=1s độ cao cực đại có các toạ độ:
x=5m, y= 3m. ymax = 3,06m; xm = 4,375m.
vx= 5m/s, vy = (7-8t) m/s =-1m/s,
r r r r r
v = v x i + v y j = 5i - j , v = v x2 + v y2 = 25 + 1 ≈ 5,09m/s.
r
Vectơ v hợp với phương của trục Ox một góc α xác định bởi:
vy
tgα = = -1/5,09 = -0.196. Suy ra α ≈ -11,120 ( xem hình 1-5).
vx
y
ymax =3,06m
v
α
v r
v
Hình 1-5
O x
xm x=5,09m
§3. GIA TỐC
Để đặc trưng cho sự biến thiên của vectơ vận tốc, người ta đưa ra một đại lượng gọi là vectơ
gia tốc. Nói cách khác, gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi trạng thái chuyển động của
chất điểm.
1. Định nghĩa và biểu thức vectơ gia tốc
Khi chất điểm chuyển động, vectơ vận tốc của nó r
v
thay đổi cả về phương chiều và độ lớn. Giả sử tại thời r
v M v'
điểm t chất điểm ở điểm M, có vận tốc là v , tại thời điểm •
M’
sau đó t’ = t+Δt chất điểm ở vị trí M’ có vận tốc
7
Hình 1-6
Vận tốc tại những điểm khác nhau
Chương I: Động học chất điểm
r r r
v' = v + Δv (Hình 1-6). Trong khoảng thời gian Δt=t’- t, vectơ vận tốc của chất điểm biến thiên một
lượng:
r r r
Δv = v' − v .
r
Δv
Tỷ số xác định độ biến thiên trung bình của vectơ vận tốc trong một đơn vị thời gian
Δt
và được gọi là vectơ gia tốc trung bình của chất điểm chuyển động trong khoảng thời gian Δt và
r
ký hiệu là a tb :
r
r Δv
a tb = (1-10)
Δt
Nhưng nói chung tại những thời điểm khác nhau trong khoảng thời gian Δt đã xét, độ biến
r
thiên vectơ vận tốc v trong một đơn vị thời gian có khác nhau. Do đó, để đặc trưng cho độ biến
r
Δv
thiên của vectơ vận tốc tại từng thời điểm, ta phải xác định tỷ số trong khoảng thời gian vô
Δt
r
Δv
cùng nhỏ, nghĩa là cho Δt → 0, khi đó tỷ số sẽ tiến dần tới giới hạn gọi là vectơ gia tốc tức
Δt
r
thời (gọi tắt là gia tốc) của chất điểm tại thời điểm t và được ký hiệu là a .
Như vậy,
r
r Δv
a = lim (1-11)
Δt → 0 Δt
Theo định nghĩa đạo hàm vectơ, giới hạn này chính là đạo hàm vectơ vận tốc theo thời gian:
r
r dv
a= (1-12)
dt
Vậy: “Vectơ gia tốc của chất điểm chuyển động bằng đạo hàm vectơ vận tốc theo thời gian”.
Nếu phân tích chuyển động của chất điểm thành ba thành phần chuyển động theo ba trục ox,
oy, oz của hệ tọa độ Descartes, ta có:
r d r r r r r r
a= ( v x i + vy j + vz k ) = a x i + a y j + a z k
dt
trong đó:
dv x d 2 x
ax = =
dt dt 2
dv y d 2y (1.13)
ay = = 2
dt dt
dv z d 2 z
az = = 2
dt dt
r
và độ lớn của vectơ a sẽ được tính như sau:
r
a = a x2 + a y2 + a z2
Trong đó, các thành phần ax, ay, az được xác định theo (1-13).
8
Chương I: Động học chất điểm
2. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến
Trường hợp tổng quát, khi chất điểm chuyển động trên quỹ đạo cong, vectơ vận tốc thay
đổi cả về phương chiều và độ lớn. Để đặc trưng riêng cho sự biến đổi về độ lớn phương và
r r
chiều của vectơ vận tốc v người ta phân tích a thành hai thành phần: gia tốc tiếp tuyến và gia
tốc pháp tuyến.
Xét chuyển động của chất điểm trên quỹ đạo cong (hình 1-7). Tại thời điểm t, chất điểm ở
r
tại vị trí M có vận tốc v ; Tại thời điểm t’ chất điểm ở vị trí M’, có vận tốc v' . Ta vẽ vectơ
r
r
MB = M ' A' = v' có gốc tại M.
r
Ta đặt trên phương MA một đoạn MC sao cho MC = v' . Khi đó, như trên hình vẽ (1-7), độ
biến thiên vectơ vận tốc trong khoảng thời gian Δt là:
r r r r
Δv = v' - v = AB = AC + CB M
v A
Theo định nghĩa (1-11) về gia tốc, ta có:
r Δθ
r Δv AC CB C
a = lim = lim + lim (1-14) R Δθ
Δt ¨0 Δt Δt ¨0 Δt Δt ¨0 Δt
r O
Theo (1-14), vectơ gia tốc a gồm hai thành phần. Sau M'
đây ta sẽ lần lượt xét các thành phần này.
a. Gia tốc tiếp tuyến.
Ta ký hiệu thành phần thứ nhất của (1-14) là: B
r AC
a t = lim r
Δt →0 Δt v' A'
Hình(1-7). Vận tốc của chất điểm
Thành phần này luôn cùng phương với tiếp tuyến của quỹ
r
đạo tại thời điểm t, vì vậy a t được gọi là gia tốc tiếp tuyến. tại các thời điểm t và t'
r r r
Chiều của a t trùng chiều với AC . Vì vậy khi v' > v thì a t cùng chiều với v , khi v' < v ,
r r
thì a t ngược chiều với v .
Độ lớn được tính như sau:
AC AC MC - MA v' -v Δv
at = lim = lim = lim = lim = lim
Δt →0 Δt Δt →0 Δt Δt →0 Δt Δt → 0 Δt Δt → 0 Δt
Ở đây chú ý Δv là độ biến thiên độ lớn của vectơ vận tốc. Theo định nghĩa đạo hàm, ta có
thể viết:
dv
at = (1-15)
dt
Vậy: Vectơ gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự biến đổi độ lớn của vectơ vận tốc, có:
− Phương trùng với tiếp tuyến của qũy đạo,
− Chiều trùng với chiều chuyển động khi v tăng và ngược chiều chuyển động khi v giảm.
− Độ lớn bằng đạo hàm trị số vận tốc theo thời gian.
b. Gia tốc pháp tuyến
9
Chương I: Động học chất điểm
r
Thành phần thứ hai của gia tốc, được ký hiệu là a n và theo (1-14), ta có:
r CB
a n = lim
Δt →0 Δt
r r
Khi Δt → 0, v' → v , CB dần tới vuông góc với AC , tức vuông góc với tiếp tuyến của quĩ
r
đạo tại M. Vì vậy a n được gọi là gia tốc pháp tuyến.
Ta làm rõ điều này như sau.
Ta đặt MOM’= CMB = Δθ. Trong tam giác cân Δ MCB có:
π − CMB π Δ θ
MCB = = −
2 2 2
π
Khi Δt → 0, M’→ M, Δθ → 0, MCB → . Vậy đến giới hạn, CB ⊥ AC do đó phương của
2
r
a n ⊥ AC , tức là vuông góc với tiếp tuyến của Quỹ đạo tại M.
r r
Chiều của a n luôn hướng về tâm của quĩ đạo, do đó a n cũng được gọi là gia tốc hướng tâm.
r CB
Độ lớn của a n cho bởi: a n = lim
Δt → 0 Δt
r r
Chú ý rằng các góc: BMC = MOM’= Δα. Khi Δt →0, M’→ M, v' → v , góc Δα rất nhỏ,
có thể coi gần đúng:
Δs =MM’≈RΔα,
trong đó R =OM là bán kính cong của đường tròn mật tiếp của quỹ đạo tại điểm M. Ta suy ra:
Δs
CB = v'.Δα = v'.
R
r
Vậy ta có thể tìm độ lớn của a n như sau:
CB 1 v' Δs 1 Δs
a n = lim = lim = lim v' . lim (1-16)
Δt → 0 Δt R Δt → 0 Δt R Δt → 0 Δt → 0 Δt
Δs ds
lim v' = v và lim = =v
Δt →0 Δt → 0 Δt dt
Thay các kết qủa vừa tính được vào (1-16), cuối cùng ta sẽ được:
v2
an = (1-17)
R
Công thức (1-17) chứng tỏ an càng lớn nếu chất điểm chuyển động càng nhanh (v càng lớn)
r
và quĩ đạo càng cong (R càng nhỏ). Với các điều kiện này, phương của vectơ vận tốc v thay đổi
càng nhiều. Vì thế, gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi phương của vectơ vận tốc.
10
Chương I: Động học chất điểm
r
Thật vậy, trong chuyển động thẳng, R = ∞ , an = 0, vectơ vận tốc v có phương không đổi.
Trong chuyển động tròn đều, vectơ vận tốc có độ lớn không đổi (R = const, v = const) cho
v2 r
nên at = 0, nhưng an = = const, vectơ v có phương thay đổi đều.
R
Tóm lại vectơ gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi phương của vectơ vận tốc, nó có:
− Phương: trùng với phương pháp tuyến của quỹ đạo tại M;
− Chiều: luôn hướng về phía lõm của quỹ đạo;
v2
− Có độ lớn bằng: an =
R
c. Kết luận
r
Trong chuyển động cong nói chung vectơ gia tốc a gồm hai thành phần: gia tốc tiếp tuyến
r r
a t và gia tốc pháp tuyến a n , tức là:
r r r
a = at + an (1-18)
r
− Gia tốc tiếp tuyến a t đặc trưng cho sự biến đổi về độ lớn của vectơ vận tốc.
r
− Gia tốc pháp tuyến a n đặc trưng cho sự biến đổi về phương của vectơ vận tốc.
Ta cũng có thể phân tích vectơ gia tốc theo các thành phần trên các trục toạ độ ox, oy, oz,
do đó kết hợp với (1-18) ta có:
r r r r r r
a = a x i + ay j + a zk = an + at (1-19) r
M at
Về trị số:
a = a x2 + a y2 + a z2 = a t2 + a n2
r r
2
2
2
2
2
2 2 2 ⎞
2 an a
⎛d x ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛
a = ⎜ ⎟ + ⎜ d y ⎟ + ⎜ d z ⎟ = ⎛⎜ dv ⎞⎟ + ⎜ v ⎟
⎜ dt 2 ⎟ ⎜ dt 2 ⎟ ⎜ dt 2 ⎟ ⎝ dt ⎠ ⎜ R ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ R
r
- Khi an = 0, vectơ vận tốc v không thay đổi phương, chất điểm Hình 1-8
chuyển động thẳng ( quỹ đạo chuyển động là đường thẳng ). Gia tốc tiếp tuyến và
r gia tốc pháp tuyến
- Khi at = 0, vectơ vận tốc v không đổi về trị số và chiều, nó
chuyển động cong đều.
r
- Khi a = 0 vectơ vận tốc v =const, chất điểm chuyển động thẳng đều.
§4. MỘT SỐ DẠNG CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC THƯỜNG GẶP
Trong mục này ta sẽ áp dụng các kết qủa thu được ở các mục trên để khảo sát một số dạng
chuyển động cơ học cụ thể thường gặp.
1. Chuyển động thẳng
11
Chương I: Động học chất điểm
Chuyển động thẳng là dạng chuyển động có gia tốc hướng tâm bằng không: an= 0. Khi đó,
quỹ đạo của chuyển động là thẳng, gia tốc toàn phần bằng gia tốc tiếp tuyến, có phương trùng với
phương của quỹ đạo, có chiều trùng với chiều biến đổi của vectơ vận tốc, có trị số bằng:
dv
a = at =
dt
Nếu a = const thì vận tốc chuyển động biến đổi đều, do đó gọi là chuyển động thẳng biến
đổi đều. Sau những khoảng thời gian bằng nhau vận tốc của chuyển động thay đổi những lượng
bằng nhau. Nếu chất điểm chuyển động từ thời điểm đầu to= 0 đến thời điểm t, vận tốc biến thiên
từ vo đến v thì:
dv Δv v − vo v − vo
a= = = = (1-20)
dt Δt t − to t
Từ đó suy ra:
v = v o + at (1-21)
ds
và vì v= = v o + at
dt
cho nên có thể viết:
ds = (v o + at ) dt (1-22)
Giả sử tại thời điểm ban đầu t0=0, chất điểm ở tại gốc toạ độ s0 = 0, tại thời điểm t chất
điểm ở vị trí s. Tích phân hai vế của (1-22):
t t
∫ ds = ∫ ( v + at )dt
0 0
0
at 2
ta được: s = vot + (1-23)
2
Từ (1-21) và (1-23), khử thông số t ta sẽ được
2 as = v 2 − v 02 (1-24)
Trong chuyển động thẳng, nếu a=0, vận tốc chuyển động không thay đổi, do đó chuyển
động này được gọi là chuyển động thẳng đều. Trong chuyển động thẳng đều:
v = const, s = vt
2. Chuyển động tròn
Trong chuyển động, nếu bán kính cong của quỹ đạo không thay đổi (R = const), chuyển
động sẽ được gọi là chuyển động tròn.
Trong chuyển động tròn, do có sự thay đổi góc quay của bán kính vectơ OM , ngoài các đại
lượng v, a, at, an, người ta còn đưa ra các đại lượng vận tốc góc và gia tốc góc.
a.Vận tốc góc
12
Chương I: Động học chất điểm
Giả sử chất điểm M chuyển động trên quỹ đạo tròn tâm O, bán kính R. Trong khoảng thời
gian Δt = t’ – t chất điểm đi được quãng đường Δs bằng cung MM’ ứng với góc quay Δθ = MOM’
của bán kính R = MO (Hình 1-9). Đại lượng Δθ/Δt biểu thị góc quay trung bình trong một đơn vị
thời gian, ký hiệu là ω và được gọi là vận tốc góc trung bình trong khoảng thời gian Δt:
Δθ
ω = (1-25)
Δt
ω không đặc trung cho độ nhanh chậm của chuyển động của bán kính R = OM tại mỗi
Δθ
thời điểm. Nếu cho Δt → 0, tỉ số sẽ tiến tới giới hạn, ký hiệu là ω, biểu thị vận tốc góc của
Δt
chất điểm tại thời điểm t:
Δθ dθ
ω = lim = (1-26)
Δt →0 Δt dt
Vậy: “Vận tốc góc bằng đạo hàm góc quay theo thời gian”
Vận tốc góc có đơn vị là radian trên giây (rad/s).
Với chuyển động tròn đều (R= const, ω = const, v = const) người ta còn đưa ra định nghĩa
chu kỳ và tần số. Chu kỳ là thời gian cần thiết để chất điểm đi được một vòng tròn.
Do chuyển động tròn đều, góc quay trong khoảng thời gian
M
Δt là:
R
Δθ = ω.Δt. O Δθ
Δs
Trong một chu kỳ Δt =T, Δθ =2π.
Δθ 2 π
Và ta suy ra: T = = . M'
ω ω
Hình 1-9
2π Lập công thức vận tốc góc
Vậy: T =
ω
Tần số (ký hiệu là f) là số vòng (số chu kỳ) quay được của chất điểm trong một đơn vị thời gian.
Trong khoảng thời gian một giây chất điểm đi được cung tròn ω, mỗi vòng tròn có độ dài
2π, do đó theo định nghĩa tần số, ta có:
ω 1
f = =
2π T
Đơn vị của chu kỳ là giây (s), của tần số là 1/s hoặc còn gọi là Hertz (Hz).
b. Gia tốc góc
Giả sử trong khoảng thời gian Δt = t’ – t, vận tốc góc của chất điểm chuyển động tròn biến
thiên một lượng Δω = ω’ - ω. Theo định nghĩa, lượng Δω/Δt gọi là gia tốc góc trung bình trong
khoảng thời gian Δt, nó biểu thị độ biến thiên trung bình của vận tốc góc trong một đơn vị thời
gian, ký hiệu β :
13
Chương I: Động học chất điểm
Δω
β=
Δt
Nếu cho Δt → 0, β tiến tới giới hạn gọi là gia tốc góc của chất điểm tại thời điểm t, ký
hiệu là β. Do đó:
Δω
β = lim
Δt →0 Δt
Theo định nghĩa về đạo hàm và theo (1-26), ta có:
dω d 2 θ
β= = (1-27)
dt dt 2
Vậy: “ Gia tốc góc bằng đạo hàm vận tốc góc theo thời gian và bằng đạo hàm bậc hai của
góc quay theo thời gian”.
Gia tốc góc có đơn vị bằng Radian trên giây bình phương (rad/s2).
Khi β > 0, ω tăng, chuyển động tròn nhanh dần,
Khi β < 0, ω giảm, chuyển động tròn chậm dần.
Khi β = 0, ω không đổi, chuyển động tròn đều.
Khi β = const, chuyển động tròn biến đổi đều (nhanh dần đều hoặc chậm dần đều).
Tương tự như đã chứng minh cho trường hợp chuyển động thẳng biến đổi đều, ta cũng có thể
chứng minh được:
ω = ω0 + βt (1-28)
1 2
θ= βt + ω 0 t (1-29)
2
ω 2 − ω 02 = 2βΔθ (1-30)
Với chú ý là: tại thời điểm ban đầu to = 0, θo = 0, vận tốc góc có giá trị ωo.
c. Vectơ vận tốc góc và vectơ gia tốc góc
Trong nhiều bài toán, ta cần biểu diễn ω và β là đại lượng vectơ. Người ta định nghĩa vectơ
r
vận tốc góc ω là vectơ có độ lớn bằng ω đã định nghĩa ở (1-26), nằm trên trục của quĩ đạo tròn,
có chiều tuân theo qui tắc vặn nút chai: “Nếu quay cái vặn
nút chai theo chiều chuyển động của chất điểm thì chiều tiến
r
của cái vặn nút chai chỉ chiều của vectơ ω ” (Xem hình 1-
10).
r
Vectơ gia tốc β là một vectơ có trị số xác định theo
r
(1-27), nằm trên trục của quĩ đạo tròn, cùng chiều với ω nếu
r r r r
ω tăng và ngược chiều với ω nếu ω giảm (xem hình 1-11). ω
Theo định nghĩa đó ta có thể viết:
r
14 v
M
Hình 1-10.
Minh hoạ qui tắc vặn nút chai.
Chương I: Động học chất điểm
r dωr
β= (1-31)
dt
d. Các hệ quả
r r
* Liên hệ giữa các vectơ v và ω . Giữa bán kín R, cung MM’ và góc Δθ có mối liên hệ
(xem hình 1-9): MM’ = Δs = R Δθ, do đó:
Δs Δθ
= R.
Δt Δt
r r
Khi Δt → 0, theo (1-5) và (1-26) ta được: ω2 ω1
r r r
Δω r Δω
v = ωR (1-32) ω1 ω2
r r
Nếu đặt OM = R (hình 1-10) ta thấy β
r r r r
v
r
v
ba vectơ ω, R, v theo thứ tự đó tạo thành r r
một tam diện thuận ba mặt vuông. Ngoài ra R R
theo công thức (1-32) ta có thể viết: r
r r r β
v =ω∧R (1-33)
(a) (b)
* Liên hệ giữa an và ω
v2 Hình.1-11
Theo (1-17) và (1-32) an = , r r r r
R Liên hệ giữa các vectơ R , v , ω , β
(ωR )2 a-quay nhanh dần, b-quay chậm dần
v=ω R, ta suy ra: a n = = ω2 R
R
an = ω 2 R (1-34)
* Liên hệ giữa at và β
dv
Thay v=ω.R vào a t = ta được:
dt

at = R = β.R (1-35)
dt
r r r r r r
Theo định nghĩa của các vectơ β, R, a t , ta thấy ba vectơ β, R, a t theo thứ tự đó luôn
tạo thành tam diện thuận ba mặt vuông; Kết hợp với (1-35) ta có thể viết:
r r r
at = β ∧ R (1-36)
3. Chuyển động trong trường lực
15
Chương I: Động học chất điểm
Nhiều khi ta phải xét chuyển động của một vật trong trường lực. Chẳng hạn một electron
r r
bay vào điện trường E (hoặc từ trường B ) với vận tốc ban đầu vo. Sau đây ta xét chuyển động
của một vật trong trọng trường.
Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu vo theo phương hợp với mặt
phẳng nằm ngang một góc α.
1. Viết phương trình chuyển động của viên đạn.
2. Tìm dạng quĩ đạo của viên đạn.
3. Tính thời gian kể từ lúc bắn đến lúc viên đạn chạm đất.
4. Xác định tầm bay xa của viên đạn.
5. Tính độ cao lớn nhất mà viên đạn đạt được.
6. Xác định bán kính cong của viên
đạn tại điểm cao nhất. y
Bài giải p
y
Khi viên đạn đã bay ra khỏi nòng súng
nó tiếp tục chuyển động theo quán tính, mặt
khác nó chịu sức hút của trọng trường gây r
v0
cho nó gia tốc không đổi g = 9,81m/s2 theo voy
phương thẳng đứng hướng xuống dưới đất. h
Do đó vật sẽ chuyển động theo quĩ đạo cong
nằm trong một mặt phẳng.
α
Để khảo sát chuyển động của viên
đạn, ta gắn điểm xuất phát của viên đạn với
gốc O của hệ tọa độ ox, oy; trục ox theo O v0x xm xr x
phương ngang, trục oy theo phương thẳng Hình 1-12. Quỹ đạo của viên đạn
đứng (hình 1-12). Quỹ đạo của viên đạn sẽ
nằm trong mặt phẳng Oxy.
a. Phương trình chuyển động
r
Ta phân tích vectơ vận tốc v 0 thành 2 thành phần theo 2 trục ox, oy:
vox = vocosα, voy = vosinα
Coi chuyển động gồm hai thành phần: thành phần theo phương ox, có vận tốc ban đầu vox,có
gia tốc bằng không ax= 0; thành phần oy có vận tốc ban đầu voy, gia tốc bằng ay=g, gia tốc này
ngược chiều với trục oy. Vậy phương trình chuyển động của viên đạn là:
x = (vocosα)t (1)
gt 2
y = (v o sin α )t − (2)
2
b. Phương trình quỹ đạo
Khử t từ hai phương trình (1) và (2) ta được:
16
Chương I: Động học chất điểm
gx 2
y=− + tgα.x (3)
2v 0 cos 2 α
Vậy quỹ đạo của viên đạn là một parabol, bề lõm hướng xuống dưới (Hình 1-12).
c. Thời gian rơi
Khi viên đạn rơi chạm đất, y = 0, từ (2) ta được:
⎛ gt ⎞
⎜ v o sin α − ⎟t = 0
⎝ 2⎠
Phương trình này có 2 nghiệm:
Nghiệm t1=0 ứng với thời điểm xuất phát, t2 ứng với lúc chạm đất. Vậy thời gian cần thiết
để viên đạn bay trong không khí là Δt =t2–t1=t2.
2v o sin α
t 2 = Δt = (4)
g
d. Độ cao cực đại
Khi đạt đến điểm cao nhất p, vận tốc của viên đạn theo phương oy bằng không:
v y = v 0 y − gt p = v 0 sin α − gt p = 0
v o sin α 1
tp = = t2 .
g 2
2
t p2 v sin α g ⎛ v o sin α ⎞
y max = (v o sin α )t p − g = v o sin α o − ⎜⎜ ⎟⎟
2 g 2⎝ g ⎠
v o2 sin 2 α
y max = (5)
2g
e. Bán kính cong của quĩ đạo tại điểm cao nhất
Ở điểm cao nhất, a = a n = g , v y = 0 , v = v x .
v 2x
an = g =
R
R=
v 2x (v cosα ) = v o2 cos2 α
= o
2
Từ đó suy ra: (6)
g g g
f. Tầm bay xa của viên đạn
Khi viên đạn chạm đất, nó cách gốc O một khoảng OR = xr. Khi đó y=0.
2v 02 cos α . sin α v 02 sin 2α
Từ (3) ta được: xr = = (7)
g g
17
Chương I: Động học chất điểm
Với giá trị xác định của vận tốc vo, xr lớn nhất khi sin2α =1, tức khi α= 45o.
18
Chương II: Động lực học chất điểm
CHƯƠNG II
ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Động lực học nghiên cứu mối quan hệ giữa sự biến đổi trạng thái chuyển động của các vật
với tương tác giữa các vật đó.Cơ sở của động lực học gồm ba định luật Newton và nguyên lý tương
đối Galiléo.
§1. CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON
Các định luật Newton nêu lên mối quan hệ giữa chuyển động của một vật với tác dụng từ
bên ngoài và quan hệ giữa các tác dụng lẫn nhau giữa các vật.
1. Định luật Newton thứ nhất
Chất điểm cô lập: Là chất điểm không tác dụng lên chất điểm khác và cũng không chịu tác
dụng nào từ chất điểm khác.
Định luật Newton thứ nhất phát biểu như sau:
Một chất điểm cô lập nếu đang đứng yên, sẽ tiếp tục đứng yên, nếu đang chuyển động,
chuyển động của nó là thẳng và đều.
r
Trong cả hai trường hợp, chất điểm đứng yên ( v = 0 ) và chuyển động thẳng đều
r
( v = const ) đều có vận tốc không đổi. Khi vận tốc của chất điểm không đổi, ta nói trạng thái
chuyển động của nó được bảo toàn.
Như vậy theo định luật Newton I: Một chất điểm cô lập luôn bảo toàn trạng thái chuyển
động của nó.
Tính chất bảo toàn trạng thái chuyển động được gọi là quán tính. Vì vậy định luật thứ nhất
của Newton còn được gọi là định luật quán tính.
Có thể vận dụng định luật quán tính để giải thích nhiều hiện tượng thực tế. Ví dụ, đoàn tàu
đang đứng yên bỗng chuyển động đột ngột. Khi đó, hành khách đang đứng yên hoặ̣c ngồi trên tàu
sẽ bị ngã người về phía sau do quán tính. Tương tự, khi đoàn tàu đang chuyển động thẳng đều bị
dừng đột ngột, hành khách sẽ bị chúi người về phía trước.
2. Định luật Newton thứ hai
Định luật thứ hai của Newton xét chất điểm ở trạng thái không cô lập, nghĩa là chịu tác
dụng của những vật khác. Tác dụng từ vật này lên vật khác được đặc trưng bởi một đại lượng là
r
lực, thường ký hiệu bằng vectơ F .
r r r
Khi một vật chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực F1 , F2 ,..., Fn thì ta có thể thay tất cả
r r r r
các lực đó bằng một lực tổng hợp: F = F 1 + F 2 + ... + F n .
19
Chương II: Động lực học chất điểm
Do đó khi nói đến lực tác dụng lên một vật, ta hiểu trong trường hợp tổng quát, đó là lực
tổng hợp của các lực. Trường hợp riêng, chỉ có một lực.
Lực tác dụng lên một vật làm thay đổi trạng thái chuyển động của vật. Vì trạng thái của
một vật được xác định bởi vận tốc và vị trí của nó, do đó khi chịu tác dụng của một lực, vận tốc
của vật bị biến đổi, tức là vật thu được gia tốc. Lực tác dụng càng lớn, gia tốc mà vật thu được sẽ
càng lớn. Thí nghiệm chứng tỏ rằng gia tốc của một vật còn phụ thuộc vào quán tính của vật.
Quán tính của một vật được đặc trưng bởi khối lượng của vật, ký hiệu là m.
Ba đại lượng là lực, khối lượng và gia tốc liên hệ với nhau theo một định luật thực nghiệm
do Newton nêu ra, gọi là định luật Newton thứ II và được phát biểu như sau:
r r
− Chuyển động của một chất điểm chịu tác dụng của lực F là một chuyển động có gia tốc a ,
r
− Gia tốc chuyển động của một chất điểm tỷ lệ thuận với lực tác dụng F và tỷ lệ nghịch
với khối lượng m của chất điểm ấy, từ đó có thể viết:
r
r F
a=k (2-1)
m
Trong đó, k là một hệ số tỷ lệ phụ thuộc vào cách chọn đơn vị các đại lượng trong công thức
(2-1). Trong hệ đơn vị quốc tế SI, người ta chọn k = 1, do đó:
r
r F
a=
m
Hoặc có thể viết:
r r
F = ma (2-2)
Rõ ràng cùng một lực tác dụng lên vật nếu khối lượng m của vật càng lớn thì gia tốc của
vật càng nhỏ, nghĩa là trạng thái chuyển động của vật càng ít thay đổi. Như vậy khối lượng m của
vật đặc trưng cho quán tính của vật.
Thực nghiệm chứng tỏ định luật Newton 2 chỉ nghiệm đúng đối với hệ qui chiếu quán tinh
(sẽ được nêu rõ dưới đây).
Biểu thức (2-2) bao gồm cả định luật Newton I và II, được gọi là phương trình cơ bản của
động lực học chất điểm.
r
Trong trường hợp tổng quát, chất điểm có thể đồng thời chịu tác dụng của nhiều lực, khi đó F
là tổng hợp của nhiều lực tác dụng lên chất điểm:
r r r r n r
F = F1 + F2 + ... + Fn = ∑ Fi
i =1
r r
Ghi chú: Gia tốc a và lực F có thể phân tích thành các thành phần theo các trục ox, oy, oz:
r r r r
F = F x i + Fy j + F z k .
r
lực F có các thành phần:
dv x dv y dv z
Fx = m = ma x , Fy = m = ma y , Fz = m = ma z .
dt dt dt
20