Lập trình hướng đối tượng

  • 173 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 173 trang

Nội dung text: Lập trình hướng đối tượng

ẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
PGS.TS. Trần Đình Quế
KS. Nguyễn Mạnh Hùng
Các khái niệm cơ bản của Lập trình hướng đối tượng
Lập trình hướng đối tượng với Java
1
GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, lập trình hướng đối tượng đã trở nên gần gũi nhờ sự ra đời liên tiếp
của các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Sức mạnh của phương pháp lập trình hướng đối
tượng thể hiện ở chỗ khả năng mô hình hoá hệ thống dựa trên các đối tượng thực tế, khả năng
đóng gói và bảo vệ an toàn dữ liệu, khả năng sử dụng lại mã nguồn để tiết kiệm chi phí và tài
nguyên; đặc biệt là khả năng chia sẽ mã nguồn trong cộng đồng lập trình viên chuyên nghiệp.
Những điểm mạnh này hứa hẹn sẽ thúc đẩy phát triển một môi trường lập trình tiên tiến cùng với
nền công nghiệp lắp ráp phần mềm với các thư viện thành phần có sẵn.
Tài liệu này nhằm giới thiệu cho các sinh viên một cái nhìn tổng quan về phương pháp lập trình
hướng đối tượng cùng cung cấp những kiến thức, các kỹ thuật cơ bản cho phát triển các ứng dụng
của mình dựa trên ngôn ngữ lập trình Java - một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
thông dụng nhất hiện nay.
Nội dung của tài liệu này bao gồm hai phần chính:
• Phần thứ nhất trình bày những khái niệm và các vấn đề cơ bản của lập trình hướng đối
tượng bao gồm tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng và các khái niệm đối tượng,
lớp, kế thừa, đóng gói, đa hình…
• Phần thứ hai trình bày chi tiết phương pháp lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập
trình Java.
Nội dung của tài liệu bao gồm 6 chương:
Chương 1: Tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng. Trình bày sự tiến hoá của cách tiếp
cận từ lập trình truyền thống đến cách tiếp cận của lập trình hướng đối tượng và xu
hướng phát triển của lập trình hướng đối tượng hiện nay.
Chương 2: Những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Trình bày các khái niệm
cơ bản như: đối tượng, lớp đối tượng với các thuộc tính và phương thức, tính kế thừa
và đa hình, tính đóng gói của lập trình hướng đối tượng. Chương này cũng giới thiệu
tổng quan một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dụng hiện nay.
Chương 3: Ngôn ngữ Java. Giới thiệu những khái niệm và những quy ước ban đầu của ngôn ngữ
lập trình Java: Cấu trúc chương trình, cách biên dịch, cách đặt tên biến, kiểu dữ liệu,
các toán tử và cấu trúc lệnh của ngôn ngữ Java.
Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java. Trình bày các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng dựa
trên ngôn ngữ Java: Khai báo lớp, các thuộc tính và phương thức của lớp; kỹ thuật
thừa kế, các lớp trừu tượng, cài đặt nạp chồng và đa hình trên Java.
Chương 5: Biểu diễn và cài đặt các cấu trúc dữ liệu trừu tượng trên Java. Trình bày kỹ thuật
cài đặt và sử dụng một số cấu trúc dữ liệu quen thuộc trong Java: ngăn xếp, hàng đợi,
danh sách liên kết, cây nhị phân và đồ thị.
Chương 6: Lập trình giao diện trên Java. Trình bày các kỹ thuật lập trình giao diện trên Java:
Lập trình với các giao diện cơ bản trong thư viện AWT, lập trình giao diện với Applet
và HTML, lập trình giao diện nâng cao với thư viện SWING.
Tài liệu này được viết nhằm phục vụ môn học “Lập trình hướng đối tượng” giảng dạy tiếp theo
sau môn học Ngôn ngữ lập trình C++ và như vậy khi học môn học này sinh viên sẽ dễ nắm bắt
được những đặc trưng khác biệt của ngôn ngữ Java so với C++.
2
Cuốn sách này còn có kèm theo một đĩa CD chứa toàn bộ mã các chương trình cài đặt làm ví dụ
và bài tập trong cuốn sách.
Mặc dù các tác giả đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn tài liệu này, song không thể
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của sinh viên và các bạn
đồng nghiệp.
3
PHẦN 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
CỦA LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
4
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÁCH TIẾP CẬN
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Nội dung chương này nhằm giới thiệu một cách tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng. Nội
dung trình bày bao gồm:
• Giới thiệu về cách tiếp cận của lập trình truyền thống.
• Giới thiệu cách tiếp cận của lập trình hướng đối tượng.
• So sánh sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận này.
• Xu hướng hiện nay của lập trình hướng đối tượng
1.1 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA LẬP TRÌNH TRUYỀN THỐNG
Lập trình truyền thống đã trải qua hai giai đoạn:
• Giai đoạn sơ khai, khi khái niệm lập trình mới ra đời, là lập trình tuyến tính.
• Giai đoạn tiếp theo, là lập trình hướng cấu trúc.
1.1.1 Lập trình tuyến tính
Đặc trưng cơ bản của lập trình tuyến tính là tư duy theo lối tuần tự. Chương trình sẽ được thực
hiện tuần tự từ đầu đến cuối, lệnh này kế tiếp lệnh kia cho đến khi kết thúc chương trình.
Đặc trưng
Lập trình tuyến tính có hai đặc trưng:
• Đơn giản: chương trình được tiến hành đơn giản theo lối tuần tự, không phức tạp.
• Đơn luồng: chỉ có một luồng công việc duy nhất, và các công việc được thực hiện tuần tự
trong luồng đó.
Tính chất
• Ưu điểm: Do tính đơn giản, lập trình tuyến tính có ưu điểm là chương trình đơn giản, dễ
hiểu. Lập trình tuyến tính được ứng dụng cho các chương trình đơn giản.
• Nhược điểm: Với các ứng dụng phức tạp, người ta không thể dùng lập trình tuyến tính để
giải quyết.
Ngày nay, lập trình tuyến tính chỉ tồn tại trong phạm vi các modul nhỏ nhất của các phương pháp
lập trình khác. Ví dụ trong một chương trình con của lập trình cấu trúc, các lệnh cũng được thực
hiện theo tuần tự từ đầu đến cuối chương trình con.
1.1.2 Lập trình cấu trúc
Trong lập trình hướng cấu trúc, chương trình chính được chia nhỏ thành các chương trình con và
mỗi chương trình con thực hiện một công việc xác định. Chương trình chính sẽ gọi đến chương
trình con theo một giải thuật, hoặc một cấu trúc được xác định trong chương trình chính.
5
Các ngôn ngữ lập trình cấu trúc phổ biến là Pascal, C và C++. Riêng C++ ngoài việc có đặc trưng
của lập trình cấu trúc do kế thừa từ C, còn có đặc trưng của lập trình hướng đối tượng. Cho nên
C++ còn được gọi là ngôn ngữ lập trình nửa cấu trúc, nửa hướng đối tượng.
Đặc trưng
Đặc trưng cơ bản nhất của lập trình cấu trúc thể hiện ở mối quan hệ:
Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật
Trong đó:
• Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu, cách mô tả bài toán dưới dạng ngôn ngữ lập
trình
• Giải thuật là một quy trình để thực hiện một công việc xác định
Trong chương trình, giải thuật có quan hệ phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu:
• Một cấu trúc dữ liệu chỉ phù hợp với một số hạn chế các giải thuật.
• Nếu thay đổi cấu trúc dữ liệu thì phải thay đổi giải thuật cho phù hợp.
• Một giải thuật thường phải đi kèm với một cấu trúc dữ liệu nhất định.
Tính chất
• Mỗi chương trình con có thể được gọi thực hiện nhiều lần trong một chương trình chính.
• Các chương trình con có thể được gọi đến để thực hiện theo một thứ tự bất kì, tuỳ thuộc
vào giải thuật trong chương trình chính mà không phụ thuộc vào thứ tự khai báo của các
chương trình con.
• Các ngôn ngữ lập trình cấu trúc cung cấp một số cấu trúc lệnh điều khiển chương trình.
Ưu điểm
• Chương trình sáng sủa, dễ hiểu, dễ theo dõi.
• Tư duy giải thuật rõ ràng.
Nhược điểm
• Lập trình cấu trúc không hỗ trợ việc sử dụng lại mã nguồn: Giải thuật luôn phụ thuộc chặt
chẽ vào cấu trúc dữ liệu, do đó, khi thay đổi cấu trúc dữ liệu, phải thay đổi giải thuật,
nghĩa là phải viết lại chương trình.
• Không phù hợp với các phần mềm lớn: tư duy cấu trúc với các giải thuật chỉ phù hợp với
các bài toán nhỏ, nằm trong phạm vi một modul của chương trình. Với dự án phần mềm
lớn, lập trình cấu trúc tỏ ra không hiệu quả trong việc giải quyết mối quan hệ vĩ mô giữa
các modul của phần mềm.
Vấn đề
Vấn đề cơ bản của lập trình cấu trúc là bằng cách nào để phân chia chương trình chính thành các
chương trình con cho phù hợp với yêu cầu, chức năng và mục đích của mỗi bài toán.
Thông thường, để phân rã bài toán trong lập trình cấu trúc, người ta sử dụng phương pháp thiết kế
trên xuống (top-down).
6
Phương pháp thiết kế trên xuống (top-down)
Phương pháp thiết kế top-down tiếp cận bài toán theo hướng từ trên xuống dưới, từ tổng quan đến
chi tiết. Theo đó, một bài toán được chia thành các bài toán con nhỏ hơn. Mỗi bài toán con lại
được chia nhỏ tiếp, nếu có thể, thành các bài toán con nhỏ hơn nữa.
Quá trình này còn được gọi là quá trình làm mịn dần. Quá trình làm mịn dần sẽ dừng lại khi các
bài toán con không cần chia nhỏ thêm nữa. Nghĩa là khi mỗi bài toán con đều có thể giải quyết
bằng một chương trình con với một giải thuật đơn giản.
Ví dụ, sử dụng phương pháp top-down để giải quyết bài toán là xây một căn nhà mới. Khi đó, ta
có thể phân rã bài toán theo các bước như sau:
• Ở mức thứ nhất, chia bài toán xây nhà thành các bài toán nhỏ hơn như: làm móng, đổ cột,
đổ trần, xây tường, lợp mái.
• Ở mức thứ hai, phân rã các công việc ở mức thứ nhất: việc làm móng nhà có thể phân rã
tiếp thành các công việc: đào móng, gia cố nền, làm khung sắt, đổ bê tông. Công việc đổ
cột được phần rã thành …
• Ở mức thứ ba, phân rã các công việc của mức thứ hai: việc đào móng có thể phân chia tiếp
thành các công việc: đo đạc, cắm mốc, chăng dây, đào và kiểm tra móng. Việc gia cố nền
được phân rã thành …
Quá trình phân rã có thể dừng ở mức này, bởi vì các công việc con thu được là: đo đạc, cắm mốc,
chăng dây, đào… có thể thực hiện được ngay, không cần chia nhỏ thêm nữa.
Lưu ý:
• Cùng sử dụng phương pháp top-down với cùng một bài toán, nhưng có thể cho ra nhiều
kết quả khác nhau. Nguyên nhân là do sự khác nhau trong tiêu chí để phân rã một bài toán
thành các bài toán con.
Ví dụ, vẫn áp dụng phương pháp top-down để giải quyết bài toán xây nhà, nhưng nếu sử dụng
một cách khác để phân chia bài toán, ta có thể thu được kết quả khác biệt so với phương pháp ban
đầu:
• Ở mức thứ nhất, chia bài toán xây nhà thành các bài toán nhỏ hơn như: làm phần gỗ, làm
phần sắt, làm phần bê tông và làm phần gạch.
• Ở mức thứ hai, phân rã các công việc ở mức thứ nhất: việc làm gỗ có thể chia thành các
công việc như: xẻ gỗ, gia công gỗ, tạo khung, lắp vào nhà. Việc làm sắt có thể chia nhỏ
thành…
Rõ ràng, với cách làm mịn thế này, ta sẽ thu được một kết quả khác hẳn với cách thức đã thực
hiện ở phần trên.
1.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
1.2.1 Phương pháp lập trình hướng đối tượng
Xuất phát từ hai hạn chế chính của phương pháp lập trình cấu trúc:
• Không quản lí được sự thay đổi dữ liệu khi có nhiều chương trình cùng thay đổi một biến
chung. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng khi các ứng dụng ngày càng lớn, người ta không
thể kiểm soát được sự truy nhập đến các biến dữ liệu chung.
7
• Không tiết kiệm được tài nguyên con người: Giải thuật gắn liền với cấu trúc dữ liệu, nếu
thay đổi cấu trúc dữ liệu, sẽ phải thay đổi giải thuật, và do đó, phải viết lại mã chương
trình từ đầu.
Để khắc phục được hai hạn chế này khi giải quyết các bài toán lớn, người ta xây dựng một
phương pháp tiếp cận mới, là phương pháp lập trình hướng đối tượng, với hai mục đích chính:
• Đóng gói dữ liệu để hạn chế sự truy nhập tự do vào dữ liệu, không quản lí được.
• Cho phép sử dụng lại mã nguồn, hạn chế việc phải viết lại mã từ đầu cho các chương trình.
Việc đóng gói dữ liệu được thực hiện theo phương pháp trừu tượng hoá đối tượng thành lớp từ
thấp lên cao như sau:
• Thu thập các thuộc tính của mỗi đối tượng, gắn các thuộc tính vào đối tượng tương ứng.
• Nhóm các đối tượng có các thuộc tính tương tự nhau thành nhóm, loại bỏ bớt các thuộc
tính cá biệt, chỉ giữ lại các thuộc tính chung nhất. Đây được gọi là quá trình trừu tượng hoá
đối tượng thành lớp.
• Đóng gói dữ liệu của các đối tượng vào lớp tương ứng. Mỗi thuộc tính của đối tượng trở
thành một thuộc tính của lớp tương ứng.
• Việc truy nhập dữ liệu được thực hiện thông qua các phương thức được trang bị cho lớp.
Không được truy nhập tự do trực tiếp đến dữ liệu.
• Khi có thay đổi trong dữ liệu của đối tượng, ta chỉ cần thay đổi các phương thức truy nhập
thuộc tính của lớp, mà không cần phải thay đổi mã nguồn của các chương trình sử dụng
lớp tương ứng.
Việc cho phép sử dụng lại mã nguồn được thực hiện thông qua cơ chế kế thừa trong lập trình
hướng đối tượng. Theo đó:
• Các lớp có thể được kế thừa nhau để tận dụng các thuộc tính, các phương thức của nhau.
• Trong lớp dẫn xuất (lớp được kế thừa) có thể sử dụng lại các phương thức của lớp cơ sở
(lớp bị lớp khác kế thừa) mà không cần thiết phải cài đặt lại mã nguồn.
• Ngay cả khi lớp dẫn xuất định nghĩa lại các phương thức cho mình, lớp cơ sở cũng không
bị ảnh hưởng và không phải sửa lại bất kì một đoạn mã nguồn nào.
Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến hiện nay là Java và C++. Tuy nhiên, C++ mặc dù
cũng có những đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng nhưng vẫn không phải là ngôn ngữ
lập trình thuần hướng đối tượng. Java thật sự là một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng.
Đặc trưng
Lập trình hướng đối tượng có hai đặc trưng cơ bản:
• Đóng gói dữ liệu: dữ liệu luôn được tổ chức thành các thuộc tính của lớp đối tượng. Việc
truy nhập đến dữ liệu phải thông qua các phương thức của đối tượng lớp.
• Sử dụng lại mã nguồn: việc sử dụng lại mã nguồn được thể hiện thông qua cơ chế kế
thừa. Cơ chế này cho phép các lớp đối tượng có thể kế thừa từ các lớp đối tượng khác. Khi
đó, trong các lớp kế thừa, có thể sử dụng các phương thức (mã nguồn) của các lớp bị kế
thừa, mà không cần phải định nghĩa lại.
8
Ưu điểm
Lập trình hướng đối tượng có một số ưu điểm nổi bật:
• Không còn nguy cơ dữ liệu bị thay đổi tự do trong chương trình. Vì dữ liệu đã được đóng
gói vào các đối tượng. Nếu muốn truy nhập vào dữ liệu phải thông qua các phương thức
cho phép của đối tượng.
• Khi thay đổi cấu trúc dữ liệu của một đối tượng, không cần thay đổi các đổi mã nguồn của
các đối tượng khác, mà chỉ cần thay đổi một số hàm thành phần của đối tượng bị thay đổi.
Điều này hạn chế sự ảnh hưởng xấu của việc thay đổi dữ liệu đến các đối tượng khác
trong chương trình.
• Có thể sử dụng lại mã nguồn, tiết kiệm tài nguyên. Vì nguyên tắc kế thừa cho phép các
lớp kế thừa sử dụng các phương thức được kế thừa từ lớp khác như những phương thức
của chính nó, mà không cần thiết phải định nghĩa lại.
• Phù hợp với các dự án phần mềm lớn, phức tạp.
1.2.2 Phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Một vấn đề cơ bản đặt ra cho phương pháp hướng đối tượng là từ một bài toán ban đầu, làm sao
để thu được một tập các đối tượng, với các chức năng được phối hợp với nhau, đáp ứng được yêu
cầu của bài toán đặt ra?
Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng ra đời nhằm trả lời cho câu hỏi này. Mục đích là
xây dựng một tập các lớp đối tượng tương ứng với mỗi bài toán, phương pháp này tiến hành theo
hai pha chính:
Pha phân tích: Chuyển đổi yêu cầu bài toán từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ mô hình.
Pha thiết kế: Chuyển đổi đặc tả bài toán dưới dạng ngôn ngữ mô hình sang một mô hình cụ
thể có thể cài đặt được.
Hai pha phân tích và thiết kế này bao gồm nhiều bước khác nhau:
• Mô tả bài toán
• Đặc tả yêu cầu
• Trích chọn đối tượng
• Mô hình hoá lớp đối tượng
• Thiết kế tổng quan
• Thiết kế chi tiết.
Bước 1: Mô tả bài toán
Bài toán ban đầu được phát biểu dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm:
• Mục đích, chức năng chung
• Các yêu cầu về thông tin dữ liệu
• Các yêu cầu về chức năng thực hiện
9
Bước 2: Đặc tả yêu cầu
Các yêu cầu được hình thức hoá lên một mức cao hơn bằng cách sử dụng ngôn ngữ kiểu kịch bản
(scenario) để mô tả. Trong một kịch bản, mỗi chức năng, mỗi hoạt động được mô tả bằng một
kịch bản, bao gồm:
• Các tác nhân tham gia vào kịch bản.
• Vai trò của mỗi tác nhân trong kịch bản.
• Thứ tự các hành động mà mỗi tác nhân thực hiện: khi nào thực hiện, tác động vào tác nhân
nào, thông tin nào được trao đổi.
Quá trình trên được tiến hành với tất cả các chức năng yêu cầu của hệ thống.
Bước 3: Trích chọn đối tượng
Bước này sẽ tiến hành đề xuất các đối tượng có thể có mặt trong hệ thống:
• Dựa vào các kịch bản được mô tả trong bước hai, chọn ra các tác nhân có xuất hiện để đề
xuất thành các đối tượng.
• Lựa chọn các đối tượng bằng cách loại bỏ các tác nhân bên ngoài hệ thống, các tác nhân
trùng lặp.
• Cuối cùng, ta thu được tập các đối tượng của hệ thống.
Bước 4: Mô hình hoá lớp đối tượng
Bước này tiến hành trừu tượng hoá đối tượng thành các lớp:
• Thu thập tất cả các thuộc tính của mỗi đối tương vừa thu thập được, dựa vào yêu cầu về
thông tin trong yêu cầu hệ thống (từ bước 1).
• Thu thập các hành động mà mỗi đối tượng cần thực hiện, dựa vào các kịch bản mà đối
tượng tương ứng có tham gia (trong bước 2).
• Nhóm các đối tượng tương tự nhau, hoặc có nhiều thuộc tính gần giống nhau.
• Loại bỏ một số thuộc tính cá biệt, riêng tư của một số đối tượng trong nhóm.
• Mô hình mỗi nhóm đối tượng còn lại thành lớp: Các thuộc tính chung của các đối tượng
thành thuộc tính của lớp, các hành động của các đối tượng thành phương thức của lớp.
Kết quả thu được một tập các lớp đối tượng ban đầu của hệ thống.
Bước 5: Thiết kế tổng quát
Bước này sẽ tiến hành thiết kế vĩ mô, nghĩa là thiết kế mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống:
• Xác định sơ đồ thừa kế, nếu có, giữa các lớp: Nếu hai lớp có một số thuộc tính chung, thì
tách các thuộc tính chung làm thành một lớp cơ sở, và hai lớp ban đầu đều dẫn xuất từ lớp
cơ sở đó. Thông thường, lớp các trừu tượng (chung nhất) sẽ làm lớp cơ sở, lớp càng cụ thể,
càng chi tiết thì làm lớp dẫn xuất (lớp con, cháu).
• Xác định tương tác, nếu có, giữa các lớp: Dựa vào các kịch bản được mô tả trong bước 2,
hai tác nhân có tương tác với nhau thì hai lớp tương ứng ở bước này cũng có tương tác với
nhau.
Kết quả thu được của bước này là một sơ đồ quan hệ bên ngoài giữa các lớp trong hệ thống.
10
Bước 6: Thiết kế chi tiết
Bước này sẽ thực hiện thiết kế ở mức vi mô, nghĩa là thiết kế kiến trúc bên trong của mỗi lớp đối
tượng:
• Tổ chức dữ liệu của lớp theo các thuộc tính. Qui định phạm vi truy nhập cho từng thuộc
tính.
• Thiết kế chi tiết cách cư xử của lớp đối tượng thông qua các phương thức của lớp: Xác
định kiểu dữ liệu trả về, kiểu tham số của phương thức, mô tả thuật toán chi tiết cho từng
phương thức, nếu cần.
Kết quả thu được của bước này là một tập các lớp với thiết kế chi tiết kiến trúc bên trong.
Sau các bước phân tích thiết kế hướng đối tượng từ một yêu cầu của bài toán ban đầu, ta thu được
một mô hình hệ thống hướng đối tượng chi tiết:
• Có cái nhìn tổng quan, vĩ mô về hệ thống bằng mô hình thiết kế tổng quan, chỉ rõ số lượng
các lớp đối tượng, mối quan hệ kế thừa và quan hệ tương tác giữa các lớp đối tượng trong
hệ thống.
• Có cái nhìn chi tiết, vi mô về hệ thống bằng mô hình thiết kế chi tiết. Mô hình này chỉ rõ
bên trong mỗi lớp đối tương: các thuộc tính, các phương thức với kiểu trả về và kiểu tham
số, thuật toán chi tiết cho mỗi phương thức.
Sau pha phân tích và thiết kế hướng đối tượng, ta thu được đặc tả hệ thống dưới dạng mô hình các
lớp: quan hệ giữa các lớp và kiến trúc bên trong của mỗi lớp. Đây sẽ là đầu vào cho pha tiếp theo,
pha lập trình hướng đối tượng, như chúng ta đã biết.
1.3 SO SÁNH HAI CÁCH TIẾP CẬN
Phương pháp tiếp cận hướng đối tượng có bản chất hoàn toàn khác với phương pháp tiếp cận
truyền thống (phương pháp tiếp cận hướng cấu trúc) trên nhiều mặt:
• Phương pháp mô hình bài toán khác nhau.
• Đặc trưng khác nhau về đóng gói
• Ưu / nhược điểm khác nhau.
• Lĩnh vực ứng dụng khác nhau.
Khác nhau về phương pháp mô hình
Hai phương pháp này khác nhau hoàn toàn ở cách tiếp cận và mô hình bài toán, phương pháp
hướng đối tượng tiến hành theo phương pháp từ dưới lên trên, từ thấp lên cao, từ cụ thể đến trừu
tượng. Trong khi đó, phương pháp cấu trúc tiếp cận theo phương pháp từ trên xuống dưới, từ tổng
quan đến chi tiết:
• Phương pháp hướng đối tượng bắt đầu bằng những đối tượng cụ thể, tập hợp các thuộc
tính của từng đối tượng. Sau đó, nhóm các đối tượng tương tự nhau thành nhóm, loại bỏ
các thuộc tính quá cá biệt, chỉ giữ lại các thuộc tính chung nhất, nhóm thành lớp. Cho nên,
quá trình hình thành lớp là quá trình đi từ thấp lên cao, từ cụ thể ở mức thấp đến trừu
tượng hoá ở mức cao.
11
• Trong khi đó, phương pháp hướng cấu trúc lại đi theo chiều ngược lại. Phương pháp này
bắt đầu từ một bài toán tổng quan, ở mức khái quát cao, chia nhỏ dần và làm mịn dần cho
đến khi thu được một tập các bài toán con, nhỏ hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn.
Khác nhau về đặc trưng đóng gói
Hai phương pháp tiếp cận này cũng có những đặc trưng hoàn toàn khác nhau:
• Phương pháp hướng đối tượng có đặc trưng là dữ liệu được đóng gói để hạn chế truy nhập
tự do trực tiếp vào dữ liệu. Thứ hai là cho phép sử dụng lại mã nguồn để tiết kiệm tài
nguyên và công sức lập trình.
• Trong khi đó, đặc trưng của phương pháp cấu trúc là cấu trúc dữ liệu và giải thuật và mối
quan hệ phụ thuộc chặt nhẽ của giải thuật vào cấu trức dữ liệu.
Khác nhau về ưu nhược điểm
Hai phương pháp này cũng có những ưu nhược điểm trái ngược nhau:
• Phương pháp hướng đối tượng có ưu điểm là bảo vệ được dữ liệu tránh bị truy nhập trực
tiếp tự do từ bên ngoài, tiết kiệm được tài nguyên và công sức lập trình do có thể dùng lại
mã nguồn. Tuy nhiên, phương pháp này lại khá phức tạp, khó theo dõi được luồng dữ liệu
và hơn nữa, giải thuật không phải là vấn đề trọng tâm của phương pháp này.
• Trái lại, phương pháp hướng cấu trúc lại có ưu điểm là tư duy giải thuật rõ ràng, dễ theo
dõi luồng dữ liệu, chương trình đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, không bảo về được an
toàn dữ liệu trong chương trình. Hơn nữa, hạn chế lớn nhất là sự phụ thuộc chặt chẽ của
giải thuật vào cấu trúc dữ liệu, khiến cho khi thay đổi cấu trúc dữ liệu, thường phải thay
đổi giải thuật, và do đó, phải viết lại mã cho chương trình.
Khác nhau về lĩnh vực áp dụng
Do sự khác nhau về các đặc trưng và sự khác nhau về ưu nhược điểm, cho nên hai phương pháp
này cũng có sự khác nhau đáng kể trong lĩnh vực áp dụng:
• Phương pháp hướng đối tượng thường được áp dụng cho các bài toán lớn, phức tạp, có
nhiều luồng dữ liệu khác nhau, không thể quản lí được bằng phương pháp cấu trúc. Khi
đó, người ta dùng phương pháp hướng đối tượng để tận dụng khả năng bảo vệ dữ liệu
tránh bị truy nhập tự do. Hơn nữa, tận dụng khả năng dùng lại mã nguồn của phương pháp
này để tiết kiệm tài nguyên và công sức.
• Trong khi đó, phương pháp cấu trúc thường phù hợp với các bài toán nhỏ, có luồng dữ liệu
rõ ràng, cần phải tư duy giải thuật rõ ràng và người lập trình vẫn có khả năng tự quản lí
được mọi truy nhập đến các dữ liệu của chương trình.
1.4 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Lập trình hướng thành phần
Xuất phát từ lập trình hướng đối tượng, tư duy lập trình hướng thành phần (component-oriented
programming) theo ý tưởng:
• Giải quyết bài toán bằng cách xây dựng một tập các thành phần (component) có tính độc
lập tương đối với nhau. Mỗi thành phần đảm nhiệm một phần công việc nhất định.
12
• Sau đó, người ta ghép các thành phần với nhau để thu được một phần mềm thoả mãn một
tập các yêu cầu xác định.
Với lập trình hướng thành phần, người ta có thể tiến hành lập trình theo phương pháp sau:
• Xây dựng một thư viện các thành phần, mỗi thành phần thực hiện một công việc xác định.
• Khi cần phát triển một phần mềm cụ thể, người ta chỉ cần chọn những thành phần có sẵn
trong thư viện để ghép lại với nhau. Người lập trình chỉ phải phát triển thêm các thành
phần mình cần mà chưa có trong thư viện.
Phương pháp này có những ưu điểm rất lớn:
• Lập trình viên có thể chia sẻ với nhau những thành phần mình đã xây dựng cho nhiều
người khác dùng chung.
• Khi cần, lập trình viên có thể lắp ghép các thành phần có sẵn khác nhau để tạo thành các
chương trình có chức năng khác nhau. Tất cả chỉ cần dựa trên công nghệ lắp ghép thành
phần, tiết kiệm được rất nhiều công sức lập trình.
Trong xu hướng lập trình hướng thành phần, một số phương pháp lập trình khác đã nảy sinh và
đang phát triển mạnh mẽ:
• Lập trình hướng agent (agent-oriented programming)
• Lập trình hướng aspect (aspect-oriented programming)
Lập trình hướng agent
Lập trình hướng agent có thể xem là một mức trừu tượng cao hơn của lập trình hướng thành phần.
Trong đó, các agent là các thành phần có khả năng hoạt động độc lập, tự chủ để hoàn thành công
việc của mình. Hơn nữa, các agent có khả năng chủ động liên lạc với các agent khác để có thể
phối hợp, cộng tác hay cạnh tranh nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Lập trình hướng agent có hai đặc trưng cơ bản:
• Thứ nhất là khả năng tự chủ của mỗi agent để hoàn thành nhiệm vụ riêng của nó.
• Thứ hai là tính tổ chức xã hội giữa các agent, cho phép các agent phối hợp, cộng tác, cạnh
tranh nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn hệ thống.
Lập trình hướng aspect
Lập trình hướng aspect cũng là một xu hướng của lập trình hướng thành phần. Theo đó, mỗi thành
phần có nhiệm vụ hoàn thành theo một luồng công việc hoặc một khía cạnh của vấn đề. Sau đó,
tổng hợp các thành phần của các luồng khác nhau, ta thu được giải pháp cho bài toán của mình.
Lập trình hướng aspect có đặc trưng cơ bản:
• Tính đóng gói theo luồng công việc, hoặc đóng gói theo khía cạnh của vấn đề.
• Tính đơn điệu theo luồng, trong một luồng công việc, các nhiệm vụ được thực hiện liên
tiếp nhau, tuần tự như trong lập trình tuyến tính.
TỔNG KẾT CHƯƠNG 1
Nội dung chương 1 đã trình bày các vấn đề tổng quan liên quan đến phương pháp tiếp cận hướng
đối tượng trong lập trình:
• Các phương pháp tiếp cận truyền thống: lập trình tuyến tính và lập trình cấu trúc.
13
• Phương pháp tiếp cận hướng đối tượng với hai đặc trưng cơ bản: Đóng gói dữ liệu và sử
dụng lại mã nguồn.
• Lập trình hướng đối tượng, phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng.
• So sánh sự khác biệt của phương pháp hướng đối tượng với các phương pháp truyền thống
trên các khía cạnh: Cách tiếp cận bài toán, đặc trưng, ưu nhược điểm và lĩnh vực áp dụng
của mỗi phương pháp.
• Hiện nay, lập trình hướng thành phần, lập trình hướng agent và lập trình hướng aspect tiến
hoá từ lập trình hướng đối tượng đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ.
14
CHƯƠNG 2
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Nội dung chương này tập trung trình bày các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng:
• Đối tượng
• Lớp đối tượng
• Việc trừu tượng hoá đối tượng theo chức năng
• Trừu tượng hoá đối tượng theo dữ liệu
• Kế thừa
• Đóng gói
• Đa hình
• Phương pháp cài đặt lớp đối tượng
• Giới thiệu một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dụng hiện nay.
2.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
2.1.1 Đối tượng
Trong lập trình hướng đối tượng, tất cả các thực thể trong hệ thống đều được coi là các đối tượng
cụ thể. Đối tượng là một thực thể hoạt động khi chương trình đang chạy.
Ví dụ:
1. Trong bài toán quản lí buôn bán xe hơi của một cửa hàng kinh doanh, mỗi chiếc xe đang
có mặt trong cửa hàng được coi là một đối tượng. Chẳng hạn, một chiếc xe nhãn hiệu
“Ford”, màu trắng, giá 5000$ là một đối tượng.
2. Trong bài toán quản lí nhân viên của một văn phòng, mỗi nhân viên trong văn phòng được
coi là một đối tượng. Chẳng hạn, nhân viên tên là “Vinh”, 25 tuổi làm ở phòng hành chính
là một đối tượng.
Một đối tượng là một thực thể đang tồn tại trong hệ thống và được xác định bằng ba yếu tố:
• Định danh đối tượng: xác định duy nhất cho mỗi đối tượng trong hệ thống, nhằm phân biệt
các đối tượng với nhau.
• Trạng thái của đối tượng: là sự tổ hợp của các giá trị của các thuộc tính mà đối tượng đang
có.
• Hoạt động của đối tượng: là các hành động mà đối tượng có khả năng thực hiện được.
Trạng thái hiện tại của đối tượng qui định tính chất đặc trưng của đối tượng. Ví dụ, nhân viên
trong ví dụ trên có trạng thái là:
• Tên là Vinh
• Tuổi là 25
• Vị trí làm việc là phòng hành chính.
15
Trong khi đó, trạng thái của chiếc xe trong cửa hàng là:
• Nhãn hiệu xe là Ford
• Màu sơn xe là trắng
• Giá bán xe là 5000$
Mỗi đối tượng sẽ thực hiện một số hành động. Ví dụ, đối tượng xe hơi có khả năng thực hiện
những hành động sau:
• Khởi động.
• Dừng lại.
• Chạy.
Để biểu diễn đối tượng trong lập trình hướng đối tượng, người ta trừu tượng hoá đối tượng để tạo
nên khái niệm lớp đối tượng.
2.1.2 Lớp đối tượng
Trong lập trình hướng đối tượng, đối tượng là một thực thể cụ thể, tồn tại trong hệ thống. Trong
khi đó, lớp là một khái niệm trừu tượng, dùng để chỉ một tập hợp các đối tượng có mặt trong hệ
thống.
Ví dụ:
1. Trong bài toán quản lí buôn bán xe hơi của một cửa hàng kinh doanh, mỗi chiếc xe đang
có mặt trong cửa hàng được coi là một đối tượng. Nhưng khái niệm “Xe hơi” là một lớp
đối tượng dùng để chỉ tất cả các loại xe hơi của của hàng.
2. Trong bài toán quản lí nhân viên của một văn phòng, mỗi nhân viên trong văn phòng được
coi là một đối tượng. Nhưng khái niệm “Nhân viên” là một lớp đối tượng dùng để chỉ
chung chung các nhân viên của văn phòng.
Lưu ý:
• Lớp là một khái niệm, mang tính trừu tượng, dùng để biểu diễn một tập các đối tượng.
• Đối tượng là một thể hiện cụ thể của lớp, là một thực thể tồn tại trong hệ thống.
Lớp được dùng để biểu diễn đối tượng, cho nên lớp cũng có thuộc tính và phương thức:
• Thuộc tính của lớp tương ứng với thuộc tính của các đối tượng.
• Phương thức của lớp tương ứng với các hành động của đối tượng.
Ví dụ, lớp xe ô tô được mô tả bằng các thuộc tính và phương thức:
Lớp Xe ô tô
Thuộc tính:
Nhãn hiệu xe
Màu xe
Giá xe
Công suất xe (mã lực)
Phương thức:
Khởi động xe
Chạy xe
16
Dừng xe
Tắt máy
Lưu ý:
Một lớp có thể có một trong các khả năng sau:
• Hoặc chỉ có thuộc tính, không có phương thức.
• Hoặc chỉ có phương thức, không có thuộc tính.
• Hoặc có cả thuộc tính và phương thức, trường hợp này là phổ biến nhất.
• Đặc biệt, lớp không có thuộc tính và phương thức nào là các lớp trừu tượng. Các lớp này
không có đối tượng tương ứng.
Lớp và Đối tượng
Lớp và đối tượng, mặc dù có mối liên hệ tương ứng lẫn nhau, nhưng bản chất lại khác nhau:
• Lớp là sự trừu tượng hoá của các đối tượng. Trong khi đó, đối tượng là một thể hiện của
lớp.
• Đối tượng là một thực thể cụ thể, có thực, tồn tại trong hệ thống. Trong khi đó, lớp là một
khái niệm trừu tượng, chỉ tồn tại ở dạng khái niệm để mô tả các đặc tính chung của một số
đối tượng.
• Tất cả các đối tượng thuộc về cùng một lớp có cùng các thuộc tính và các phương thức.
• Một lớp là một nguyên mẫu của một đối tượng. Nó xác định các hành động khả thi và các
thuộc tính cần thiết cho một nhóm các đối tượng cụ thể.
Nói chung, lớp là khái niệm tồn tại khi phát triển hệ thống, mang tính khái niệm, trừu tượng.
Trong khi đó, đối tượng là một thực thể cụ thể tồn tại khi hệ thống đang hoạt động.
2.1.3 Trừu tượng hoá đối tượng theo chức năng
Trừu tượng hoá đối tượng theo chức năng chính là quá trình mô hình hoá phương thức của lớp
dựa trên các hành động của các đối tượng. Quá trình này được tiến hành như sau:
• Tập hợp tất cả các hành động có thể có của các đối tượng.
• Nhóm các đối tượng có các hoạt động tương tự nhau, loại bỏ bớt các hoạt động cá biệt, tạo
thành một nhóm chung.
• Mỗi nhóm đối tượng đề xuất một lớp tương ứng.
• Các hành động chung của nhóm đối tượng sẽ cấu thành các phương thức của lớp tương
ứng.
Ví dụ, trong bài toán quản lí cửa hàng bán ô tô. Mỗi ô tô có mặt trong của hàng là một đối tượng.
Mặc dù mỗi chiếc xe có một số đặc điểm khác nhau về nhãn hiệu, giá xe, màu sắc… nhưng có
chung các hành động của một chiếc xe ô tô là:
• Có thể khởi động máy.
• Có thể chạy.
• Có thể dừng lại.
• Có thể tắt máy.
17
Ngoài ra, một số ít xe có thể thực hiện một số hành động cá biệt như:
• Có thể giấu đèn pha
• Có thể tự bật đèn pha
• Có thể tự động phát tín hiệu báo động.
Tuy nhiên, không phải xe nào cũng thực hiện được các hành động này. Cho nên ta loại bỏ các
hành động cá biệt của một số xe, chỉ giữ lại các hành động chung nhất, để mô hình thành các
phương thức của đối tượng xe ô tô tương ứng với các hành động chung nhất của các xe ô tô.
Lớp Xe ô tô
Phương thức:
Khởi động xe
Chạy xe
Dừng xe
Tắt máy
2.1.4 Trừu tượng hoá đối tượng theo dữ liệu
Trừu tượng hoá đối tượng theo dữ liệu chính là quá trình mô hình hoá các thuộc tính của lớp dựa
trên các thuộc tính của các đối tượng tương ứng. Quá trình này được tiến hành như sau:
• Tập hợp tất cả các thuộc tính có thể có của các đối tượng.
• Nhóm các đối tượng có các thuộc tính tương tự nhau, loại bỏ bớt các thuộc tính cá biệt, tạo
thành một nhóm chung.
• Mỗi nhóm đối tượng đề xuất một lớp tương ứng.
• Các thuộc tính chung của nhóm đối tượng sẽ cấu thành các thuộc tính tương ứng của lớp
được đề xuất.
Ví dụ, trong bài toán quản lí cửa hàng bán ô tô. Mỗi ô tô có mặt trong của hàng là một đối tượng.
Mặc dù mỗi chiếc xe có một số đặc điểm khác nhau về nhãn hiệu, giá xe, màu sắc… nhưng có
chung các thuộc tính của một chiếc xe ô tô là:
• Các xe đều có nhãn hiệu.
• Các xe đều có màu sắc
• Các xe đều có giá bán
• Các xe đều có công suất động cơ
Ngoài ra, một số ít xe có thể có thêm các thuộc tính:
• Có xe có thể có dàn nghe nhạc
• Có xe có thể có màn hình xem ti vi
• Có xe có lắp kính chống nắng, chống đạn…
Tuy nhiên, đây là các thuộc tính cá biệt của một số đối tượng xe, nên không được đề xuất thành
thuộc tính của lớp ô tô. Do đó, ta mô hình lớp ô tô với các thuộc tính chung nhất của các ô tô.
18
Lớp Xe ô tô
Thuộc tính:
Nhãn hiệu xe
Màu xe
Giá xe
Công suất xe (mã lực)
Ưu điểm của việc trừu tượng hóa
Những ưu điểm của việc trừu tượng hóa là:
• Tập trung vào vấn đề cần quan tâm
• Xác định những đặc tính thiết yếu và những hành động cần thiết
• Giảm thiểu những chi tiết không cần thiết
Việc trừu tượng hóa dữ liệu là cần thiết, bởi vì không thể mô tả tất cả các hành động và các thuộc
tính của một thực thể. Vấn đề mấu chốt là tập trung đến những hành vi cốt yếu và áp dụng chúng
trong ứng dụng.
2.1.5 Khái niệm kế thừa
Xét trường hợp bài toán quản lí nhân sự và sinh viên của một trường đại học. Khi đó, ta có hai lớp
đối tượng chính là lớp Nhân viên và lớp Sinh viên:
Lớp Nhân viên Lớp Sinh viên
Thuộc tính: Thuộc tính:
Tên Tên
Ngày sinh Ngày sinh
Giới tính Giới tính
Lương Lớp
Phương thức: Phương thức:
Nhập/xem tên Nhập/xem tên
Nhập/xem ngày sinh Nhập/xem ngày sinh
Nhập/xem giới tính Nhập/xem giới tính
Nhập/xem lương Nhập/xem lớp
Ta nhận thấy rằng hai lớp này có một số thuộc tính và phương thức chung: tên, ngày sinh, giới
tính. Tuy nhiên, không thể loại bỏ các thuộc tính cá biệt để gộp chúng thành một lớp duy nhất, vì
các thuộc tính lương nhân viên và lớp của sinh viên là cần thiết cho việc quản lí. Vấn đề nảy sinh
như sau:
• Ta phải viết mã trùng nhau đến hai lần cho các phương thức: nhập/xem tên, nhập/xem
ngày sinh, nhập/xem giới tính. Rõ rang điều này rất tốn công sức.
• Nếu khi có sự thay đổi về kiểu dữ liệu, chẳng hạn kiểu ngày sinh được quản lí trong hệ
thống, ta phải sửa lại chương trình hai lần.
19
Để tránh rắc rối do các vấn đề nảy sinh như vậy, lập trình hướng đối tượng sử dụng kỹ thuật kế
thừa nhằm nhóm các phần giống nhau của các lớp thành một lớp mới, sau đó cho các lớp ban đầu
kế thừa lại lớp được tạo ra. Như vậy, mỗi lớp thừa kế (lớp dẫn xuất, lớp con) đều có các thuộc tính
và phương thức của lớp bị thừa kế (lớp cơ sở, lớp cha).
Quay lại với bài toán quản lí trường đại học, các thuộc tính và phương thức chung giứa lớp Nhân
viên và lớp Sinh viên là:
• Tên,
• Ngày sinh,
• Giới tính,
• Nhập/xem tên,
• Nhập/xem ngày sinh
• Nhập/xem giới tính.
Ta tách phần chung này thành một lớp ở mức trừu tượng cao hơn, lớp Người. Lớp Người sẽ làm
lớp cha của lớp Nhân viên và lớp Sinh viên. Khi đó, các lớp trở thành:
Lớp Người
Thuộc tính:
Tên
Ngày sinh
Giới tính
Phương thức:
Nhập/xem tên
Nhập/xem ngày sinh
Nhập/xem giới tính
Lớp Nhân viên kế thừa từ lớp Người Lớp Sinh viên kế thừa từ lớp Người
Thuộc tính: Thuộc tính:
Lương Lớp
Phương thức: Phương thức:
Nhập/xem lương Nhập/xem lớp
Như vậy, sự kế thừa trong lập trình hướng đối tượng:
• Cho phép lớp dẫn xuất có thể sử dụng các thuộc tính và phương thức của lớp cơ sở tương
tự như sử dụng các thuộc tính và phương thức của mình.
• Cho phép việc chỉ cần cài đặt phương thức ở một lớp cơ sở, mà có thể sử dụng được ở tất
cả các lớp dẫn xuất.
• Cho phép tránh sự cài đặt trùng lặp mã nguồn của chương trình.
• Cho phép chỉ phải thay đổi một lần khi cần phải thay đổi dữ liệu của các lớp.
2.1.6 Khái niệm đóng gói
Xét ví dụ bài toán quản lí nhân viên văn phòng với lớp Nhân viên như sau:
20