Việt nam văn học sử yếu

  • 215 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 215 trang

Nội dung text: Việt nam văn học sử yếu

VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ YẾU
DƢƠNG QUẢNG HÀM
BỘ GIÁO DỤC
TRUNG TÂM HỌC LIỆU XUẤT BẢN 1968
Giới Thiệu Tác Gỉa
Dƣơng Quảng Hàm
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Dương Quảng Hàm (1898-1946)
Dương Quảng Hàm
14 tháng 7, 1898
Sinh
Hƣng Yên, Đông Dƣơng thuộc Pháp
1946
Mất
Hà Nội, Việt Nam
Công
Nhà giáo, Nhà nghiên cứu văn học Việt Nam.
việc
1 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
Dƣơng Quảng Hàm (1898-1946), hiệu là Hải Lƣợng, là nhà nghiên cứu văn học, nhà giáo
dục Việt Nam.
Tác phẩm Việt Nam văn học sử yếu, do ông dày công biên soạn, đƣợc xem là cuốn văn học
sử phổ thông bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.[1]
Mục lục
 1 Thân thế và sự nghiệp
 2 Việt Nam văn học sử yếu
 3 Ghi công
 4 Chú thích
 5 Liên kết ngoài
Thân thế và sự nghiệp
Dƣơng Quảng Hàm sinh ngày 14 tháng 7 năm 1898 trong một gia đình có truyền thống
nho học tại làng Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. Cụ nội là Dƣơng Duy
Thanh (1804-1861), từng làm Đốc học Hà Nội. Thân phụ là Dƣơng Trọng Phổ, anh cả là Dƣơng
Bá Trạc, một trong những ngƣời sáng lập Đông Kinh nghĩa thục, trƣờng học cách mạng đầu
tiên của thành phố Hà Nội, em là Dƣơng Tụ Quán, đều là những danh sĩ có tiếng đƣơng thời.
Thuở nhỏ ông học chữ Nho, sau ra Hà Nội học chữ quốc ngữ. Năm 1920, tốt nghiệp thủ
khoa trƣờng cao đẳng Sƣ phạm Đông Dƣơng. Từ năm 1920 đến 1946, ông làm giáo viên
trƣờng Bƣởi (tức trƣờng trung học bảo hộ, tiền thân của trƣờng Chu Văn An ngày nay). Sau
thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông đƣợc bổ nhiệm làm thanh tra Trung học
vụ, rồi làm Hiệu trƣởng của trƣờng Bƣởi.
Trong hơn 20 năm (1920-1945), Dƣơng Quảng Hàm đã làm việc không mệt mỏi, vừa
giảng dạy, vừa viết sách giáo khoa văn học và sử học cho nhà trƣờng từ bậc tiểu học đến
bậc trung học, vừa bằng tiếng Pháp vừa bằng tiếng Việt. Hai cuốn sách có giá trị nghiên cứu
nhất của ông là Việt Nam văn học sử yếu (1941),Việt Nam thi văn hợp tuyển (1942).
Riêng tác phẩm Việt Nam văn học sử yếu đƣợc Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam Cộng hòa chính
thức dùng làm sách giáo khoa chƣơng trình lớp Đệ Tam (tức là lớp 10) trong nhiều năm
liền.
Ngoài ra, ông còn biên soạn các cuốn:
 Lectures littéraires sur L’ Indochine (Bài tuyển văn học về Đông Dương, biên soạn cùng
với Pujarnicle)
 Quốc văn trích diễm (1925)
 Tập bài thi bằng sơ học yếu lược (1927, soạn chung với Dương Tự Quán),
 Những bài lịch sử Việt Nam (1927)
 Văn học Việt Nam (1939)
 Việt văn giáo khoa thư (1940)
 Lý Văn Phức - tiểu sử và văn chương (viết xong khoảng năm 1945)
2 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
Và rất nhiều bài báo tiếng Việt, tiếng Pháp đăng trên các báo Nam Phong, Hữu Thanh, Tri
Tân và báo của ngƣời Pháp…[2]
Dƣơng Quảng Hàm mất khi còn đang tại chức vào tháng 12 năm 1946 (không rõ ngày), tại
Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, hƣởng dƣơng 48 tuổi.
Việt Nam văn học sử yếu
Việt Nam Văn học sử yếu và Việt Nam thi văn hợp tuyển, xuất bản tại Sài Gòn vào năm 1968
Đây là một bộ sách giáo khoa văn học Việt Nam. Không kể những đề mục phụ, nhƣ: Biên
tập đại ý [3], Những chữ viết tắt, Tổng kết, Biểu liệt kê, Mục lục…; Việt Nam văn học sử
yếu gồm 48 chƣơng[4] trong đó có nhiều phần có giá trị, nhƣ: Văn chƣơng bình dân, Ảnh
hƣởng của nƣớc Tàu, Các chế độ việc học, việc thi, Ảnh hƣởng của nƣớc Pháp, Vấn đề
ngôn ngữ văn tự v.v…
Tác giả đã dành nhiều công sức để giới thiệu khái quát nền văn học Việt. Cuối sách còn có
Biểu liệt kê các tác gia và tác phẩm, Bảng kê tên theo vần chữ cái các tác gia, tác phẩm có
nói trong sách, khá tỉ mỉ và chu đáo.
Trần Hữu Tá nhận xét về sách:
Phương pháp nghiên cứu tuy chưa thật khoa học, nhưng vấn đề đặt ra được giải quyết
rành mạch, thỏa đáng. Tư liệu tập hợp khá phong phú và chính xác. Công trình này đã góp
phần tích cực vào việc phát hiện và bảo tồn những văn hóa của dân tộc Việt…..[5]
Hữu Ngọc đánh giá:
Cấu trúc tác phẩm này rất logic và sáng sủa. Việc xử l{ tư liệu rất khoa học, bố cục chặt
chẽ, lập luận vững chắc. Dựa vào văn bản: lời văn trong sáng, khúc chiết và giản dị(khác
hẳn lối văn biền ngẫu, dài dòng của các thế hệ nho gia trước), chứng tỏ Dương Quảng
Hàm là một nho sĩ đã nắm được phương pháp của môn lịch sử văn học hiện đại…
Đặc biệt, ông rất chú ý những đặc sắc của ta (thể loại, thi pháp, nhất là ngôn ngữ, văn
thơ, văn nôm…). Trong từng thời kz lịch sử (từ Lê Mạc), ông luôn trình bày cả văn chương
Hán và Nôm. Mấy chương về văn học cận - hiện đại thể hiện tinh thần rất cởi mở.
Chỉ có hai nhược điểm: 1/ Tác giả không phân tích kĩ lưỡng ảnh hưởng cụ thể của một số
nhà văn, triết gia Pháp, như đã làm trong phần ảnh hưởng của Trung Quốc. 2/ Tác giả
không nói đến ảnh hưởng của các nhà văn tiên tiến như Lỗ Tấn, Macxim Gorki và không
nói gì đến văn học chống thực dân và văn học cách mạng, cộng sản. Điều này dĩ nhiên vì
3 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
sách viết dưới chế độ kiểm duyệt thực dân…[6]
Ghi công
Hậu thế đã đánh giá về sự nghiệp trƣớc tác của Dƣơng Quảng Hàm là:
 Người thầy xuất sắc đã đào tạo hàng nghìn học trò trong một phần tư thế kỷ.(có
những học trò mến phục tài đức của ông mà chọn nghề sư phạm).
 Nhà nghiên cứu văn học đã đặt nền móng cho môn lịch sử văn học, văn học so
sánh ở Việt Nam, người khởi xướng chương trình quốc học cho nền giáo dục hiện
đại.”
 Về nhân cách, ông là “một nho sĩ yêu nước, một nhà mô phạm từ cách ăn mặc,
nói năng đến mối quan hệ thầy trò, nhất nhất đều theo quan niệm chữ Lễ của
Khổng học” …[6]
Để ghi nhớ công ơn của ngƣời thầy giáo mẫu mực, ngƣời viết sách giáo khoa văn học,
cũng đồng thời là ngƣời nghiên cứu lịch sử văn học uyên bác, ngày 14 tháng 7 năm 1993
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Viện Khoa học
giáo dục và Viện Văn học đã tổ chức lễ kỷ niệm và hội thảo khoa học về Dƣơng Quảng
Hàm nhân 95 năm ngày sinh của ông.
Hiện nay tại thị xã Hƣng Yên, TP Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội đều có đƣờng phố mang tên
Dƣơng Quảng Hàm.[7]
Chú thích
1. ^ Theo Trần Hữu Tá, Từ điển văn học, bộ mới, N.X.B Thế Giới, tr.360 và Từ điển bách
khoa Việt Nam, tập I, Hà Nội, 1995, tr.690
2. ^ G.S Thanh Lãng còn cho biết Dương Quảng Hàm có soạn bộ Việt Hán văn biểu, nhưng
G.S Thanh Lãng không cho biết năm xuất bản, và ông đã khen ngợi tác phẩm này như sau:
"Đối với mỗi bài văn, tác giả thường làm mấy việc như sau: 1/ Một tiểu dẫn kể qua tình
tiết nhân đấy tác giả làm ra bài ấy. Nếu trích ở một cuốn truyện thì phân tích cả câu
chuyện. 2/ Chú thích những từ khó hiểu. 3/ Những câu hỏi về { tưởng và lời văn của bài
trích giảng. Đó là công việc, tuy có vẻ vụn vặt nhưng vô cùng hữu ích cho công việc hiểu
văn mà cho đến ngày nay ít người làm được hơn Dương Quảng Hàm "(Bảng lược đồ văn
học Việt Nam, quyển hạ, NXB Trình Bày, Sài Gòn, không ghi năm xuất bản, tr.350)
3. ^ Sách ghi ngày soạn xong: Hà nội, tháng Sáu dƣơng lịch năm 1941
4. ^ Sách dày 496 trang, theo bản in lần thứ 10 vào năm 1968 của Trung tâm học liệu thuộc
Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa.
5. ^ Theo Trần Hữu Tá, sách đã dẫn
6. ^ a b Hữu Ngọc, Lãng du trong văn hóa Việt Nam, NXB Thanh Niên, 2007, tr.878
7. ^ http://hoisuhoc.vn/thongtinsuhoc.asp?id=190
Hiện nay tại huyện Văn Giang tỉnh Hƣng Yên, quê hƣơng của Dƣơng Quảng Hàm có một
trƣờng thpt mang tên ông. Trƣờng đƣợc thành lập năm 2001
4 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
Mục Lục
Biên tập đại ý
Những chữ viết tắt
Năm thứ nhất ban Trung học Việt Nam
(Lớp nhì trong các trƣờng trung học Pháp)
Chƣơng dẫn đầu
THIÊN THỨ NHẤT: VĂN CHƢƠNG BÌNH DÂN
Chƣơng thứ nhất: Văn chƣơng truyền khẩu ; tục ngữ và ca dao, thành ngữ, phƣơng ngôn, câu
đó, câu ví …v.v
THIÊN THỨ HAI : ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC TÀU
Chƣơng thứ hai: Văn chƣơng cổ điển. Những điều giản yếu về các sáng giáo khoa cũ để học
chữ nho ( thứ nhất là cuốn Tam tự kinh )
Chƣơng thứ ba: Công dụng của văn học Tàu . Xét qua bộ Tứ thƣ ( thứ nhất là cuốn Luận ngữ
và cuốn Mạnh tử )
Chƣơng thứ tƣ : Những điều giản yếu về Kinh Thi, tập ca dao cổ của ngƣời Tàu
Chƣơng thứ năm : Học sinh ngƣời Nam sang du học ở Tàu
Chƣơng thứ sáu : Sự truyền bá phật giáo và đạo giáo
THIÊN THỨ BA : CÁC CHẾ ĐỘ VỀ VIỆC HỌC, VIỆC THI
Chƣơng thứ bảy: Việc dùng chữ nho làm quốc gia văn tự. Cách tổ chức việc học
Chƣơng thứ tám: Nhà nho, khoa cử; lịch sử khoa cử ở nƣớc Nam
Chƣơng thứ chín: Các lối văn cử nghiệp viết bằng chữ nho kinh nghĩa, văn sách, chiếu, biểu
v.v.v.
Chƣơng thứ mƣời : Vua Lê Thánh Tôn và Hội Tao Đàn
THIÊN THỨ TƢ: CÁC THỂ VĂN
Chƣơng thứ mƣời một: Chữ nôm
Chƣơng thứ mƣời hai: Hàn Thuyên và các nhà mô phỏng ông
Chƣơng thứ mƣời ba: Các thể văn của Tàu và của ta . Thi pháp của Tàu và âm luật của ta
Chƣơng thứ mƣời bốn : Phép đối và thể phú trong văn Tàu và văn ta : phú, văn tế
Chƣơng thứ mƣời lăm: Các thể văn riêng của ta: truyện , ngâm, hát nói
Chƣơng thứ mƣời sáu: Ca Huế và hát bội
Chƣơng thứ mƣời bảy: Tính cách chính của các tác phẩm về văn chƣơng; các điển cố
THIÊN THỨ NĂM: ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC PHÁP
Chƣơng thứ mƣời tám: Các giáo sĩ . Cố Alexendre de Rhodes. Việc sáng tác chữ quốc ngữ
THIÊN THỨ SÁU: VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ VĂN TỰ
Chƣơng thứ mƣời chín: Những sự khác nhau về thổ âm trong tiếng Việt Nam ( tiếng Bắc và
tiếng Nam)
Năm thứ nhì ban Trung học Việt Nam
(Lớp nhất trong các trƣờng Trung học Pháp)
Chƣơng dẫn đầu
THIÊN THỨ NHẤT : ẢNH HƢỞNG CỦA VĂN CHƢƠNG TÀU
Chƣơng thứ nhất : Tính cách phổ thông của văn chƣơng Tàu và văn chƣơng Việt Nam
Chƣơng thứ hai: Các văn sĩ và thi sĩ Tàu đã có ảnh hƣởng lớn nhất đến văn chƣơng Việt
Nam; Khuất Nguyên , Đào Tiềm, Lý Bạch
Chƣơng thứ ba: Các văn sĩ và thi sĩ Tàu đã có ảnh hoƣỏng lớn nhất đến văn chƣơng Việt
Nam: Hàn Dũ, Tô Đông Pha
THIÊN THỨ HAI : THỜI KỲ LÝ, TRẦN (Thế kỷ XI đến XIV )
Chƣơng thứ năm : Các nhà viết thơ văn chữ nho trong triều Hậu Lê ( Phụ nhà Mạc )
5 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
Chƣơng thứ sáu: Nguyễn Trải, Tác phẩm viết bằng Hán văn và Việc văn của ông
Chƣơng thứ bảy : Các bộ Nam sử đầu tiên: Bộ Đại Việt sử ký (cùng học với cuốn Việc sử ca )
Chƣơng thứ tám: Các tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Nam, Thơ đời Hồng Đức ( thế kỷ thứ XV
) . Thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm tức Trạng Trình .
THIÊN THỨ TƢ: THỜI KỲ NAM, BẮC PHÂN TRANH (thế kỷ XVII và XVIII )
Chƣơng thứ chín : Hán văn trong thời kỳ Lê trung hƣng
Chƣơng thứ mƣời: Việt văn trong thời kỳ Lê trung hƣng
Chƣơng thứ mƣời một: Thời kỳ Lê mạt, Nguyễn Sơ . Những tác phẩm đặc biệt của thời kỳ ấy
: Sách Tang thƣơng ngẫu lục và sáng Vũ trung tùy bút
Chƣơng thứ mƣời hai : Ngƣời Âu Châu đến nƣớc Nam . Các nhà buôn và các giáo sĩ. Ảnh
hƣởng của Giám mục Bá - đa - lộc . Sự bành trƣớng của chữ quốc ngữ . Sự phát đạt của nghề
in .
THIÊN THỨ NĂM: THỜI KỲ CẬN KIM (Nguyễn - Triều - Thế kỷ thứ XIX)
Chƣơng thứ mƣời ba: Các vua triều Nguyễn. Chánh sách học qui . Các đời Minh mệnh, Thiệu
Trị và Tự Đức
Chƣơng thứ mƣời bốn: Việc mƣu đồ canh tân, Nguyễn Trƣờng Tộ và chƣơng trình cải các
của ông .
Chƣơng thứ mƣời lăm: Văn chƣơng triều Nguyễn
Chƣơng thứ mƣời sáu: Các bộ sử ký, địa chí : Việc sử cƣơng mục, Đại Nam nhất thống chí,
Lịch sử Bản Triều: Thực lục và Liệt truyện .
Chƣơng thứ mƣời bảy: Các sách về loại kham khảo, Bộ Lịch triều hiến chƣơng ( một bộ bách
khoa toàn thƣ về nƣớc Nam thời cổ )
Chƣơng thứ mƣời tám : Truyện Kim Vân Kiều của Nguyễn Du
Chƣơng thứ mƣời chính: Các truyện nôm khác : Lục Vân Tiên, Bích câu kỳ ngộ, Nhị độ mai,
Phan Trần
Chƣơng thứ hai mƣơi: Các nhà viết văn nôm về thế kỷ thứ XIX
Năm thứ ba ban Trung học Việt Nam (Lớp triết học và Lớp Toán pháp)
Mấy lời dẫn đầu
Chƣơng thứ nhất: Ảnh hƣởng của nền văn chƣơng nƣớc Tàu ( Lƣơng Khải Siêu ) và nền pháp
học đối với tƣ tƣởng và ngôn ngữ ngƣời Nam
Chƣơng thứ hai : Tiếng Việt Nam và các danh từ mới mƣợn của Tàu và Nhật
Chƣơng thứ ba: Sự thành lập một nền quốc văn mới .
Chƣơng thứ tƣ: Văn xuôi mới, Nguyễn Văn Vĩnh và các bản dịch của ông. Ông Phạm Quỳnh
và phái Nam phong
Chƣơng thứ năm: Sự biến hoá các thể văn : Kịch ,- Phê bình, - Văn xuôi, - Văn dịch, - Văn
viết báo
Chƣơng thứ sáu : Xét về mấy thi sĩ hiện đại và các tác phẩm của những nhà ấy . Âm luật, đề
mục và thi hứng của những nhà ấy .
Chƣơng thứ bảy: Các văn gia hiện đại. Cái khuynh hƣớng phổ thông của tƣ tƣởng phái Tự
lực văn đoàn .
Tổng kết
BIÊN TẬP ĐẠI Ý
Quyển này gồm có hai phần:
6 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
1) Phần lƣợc khảo về văn học lịch sử nƣớc Việt Nam nhan là ―Việt Nam văn học sử yếu‖
2) Phần trích lục những bài thơ văn cổ kim viết bằng Việt văn để dùng trong khoa giảng
văn , nhan đề là ―Việt Nam thi văn hợp tuyển‖
Việc khảo cứu về văn học lịch sử nƣớc Nam.
Ai cũng biết rằng hiện nay không có quyền sách nào chép về văn học lịch sử nƣớc ta,
không nói gì những sách tham khảo tinh thƣờng cho các học giả dùng, ngay đến những
sách tóm tắt các đại cƣơng cho học sinh dùng cũng không có. Gần đây, các báo chi,
thỉnh thoảng có những bài nghiên cứu về một tác giả, một tác phẩm hoặc một vấn đề
thuộc về văn học sử của ta. Lại có mâý nhà khảo cứu ngƣời Pháp đã dịch những tác
phẩm của ta sang Pháp văn hoặc theo các tài liệu trong sử sách của ta mà viết những
thiên chuyên khảo về văn tịch nƣớc ta. Nhƣng các bài khảo cứu ấy còn tản mạn ở các
sách, các báo và chƣa thành hệ thống gì. Lại có nhiều vấn đề vì còn thiếu tài liệu để kê
cứu nên chƣa thể giải quyết đƣợc.
Nay chúng tôi lấy tài sơ học thiển soạn ra quyển Việt Nam Văn Học Sử Yếu nầy, cũng tự
biết là làm một việc quá bạo và chắc rằng tác phẩm của chúng tôi còn nhiều điều thiếu
thốn, phải đợi công cuộc khảo cứu tra tầm của các học giả sau nầy mà bổ khuyết dần.
Dù sao chăng nữa, trong việc biên tập, chúng tôi đã hết sức cẩn thận. Khi xét về vấn đề
nào trƣớc hết sƣu tập các tài liệu tản mạn ở các sách các báo, rồi khảo sát, suy nghĩ:
điều gì xác thực chắc chắn mới chép, điều gì còn hồ nghi thì để huyền, điều gì có nhiều
thuyết tƣơng đƣơng thì giải bày rõ ràng để sau nầy có thể nghiên cứu thêm mà quyết
định.
Tóm lại, chúng tôi lấy sự thực làm trọng; không khi nào dám lấy ý riêng mà giải quyết
một nghi vấn theo cách võ đoán, cũng không hấp tấp theo liêù những ý kiến thông
thƣờng nhiêù khi sai lầm hoặc thiên lệch. Bởi thế, mỗi việc quan trọng kể ra, mỗi cái
chứng cớ dẫn ra, thƣờng có chƣa rõ xuất xứ. Cuối mỗi chƣơng, đều có kể rõ các tác
phẩm để kê cứu và các bản in, bản dịch để độc giả có thể theo đó mà kiểm điểm những
điều đã chép ở trên.
Về mỗi tác giả nói đến trong sách (trừ những tác giả còn sống) , chúng tôi có kèm theo
một cái tiểu truyện: những điều nói trong tiểu truyện nầy (năm sinh, năm mất, năm thi
đỗ, quê quán v.v...) chúng tôi đã kê cứu cẩn thận ở các sử ký liệt truyên đăng khoa lục,
v.v. ..
Cuối mỗi chƣơng, thƣờng có các bài đọc thêm, hoặc trích ở những tác phẩm đã xuất bản,
hoặc tự chúng tôi biên dịch ra để độc giả đƣợc hiểu rõ một vấn đề quan trọng đã nói đến
ở trong chƣơng.
Ở cuối sách, có một bản liệt kê tên các tác giả và các tác phẩm theo thứ tự A B C; sau
mỗi tên có chứa số trang trong sách đã nói đến tác giả hoặc tác phẩm ấy để độc giả tiện
sự tra cứu.
Việc sắp đặt và lựa chọn các thơ văn trích lục
Việc học văn học sử phải căn cứ vào các tác phẩm: học trò không những cần biết những
điều cốt yếu về thân thế và văn nghiệp của mỗi tác giả, lại cần đọc nhiều thơ văn của tác
giả ấy mới có thể lĩnh hội đƣợc cái khuynh hƣớng về tƣ tƣởng và cái đặc sắc về văn từ
của tác giả ấy. Bởi thế phần thứ nhì quyển nầy, ―Việt Nam thi văn hợp tuyển vừa là một
tập hợp những bài thơ văn hay để dùng trong khoa giảng quốc văn, vừa là một tập khảo
chứng cốt làm tỏ rõ những điều đã nói trong phần ―Văn Học Sử Yếu‖. Nên, muốn cho tiện
việc đối chiếu, chúng tôi hợp các bài cùng một tác giả lại với nhau và sắp đặt các tác giả
theo thứ tự thời gian, trừ các ca dao và các tác phẩm vô danh để lên đầu sách.
Trong việc lựa chọn, chúng tôi chú ý đến những bài không những có giá trị về đƣờng tƣ
tƣởng và đƣờng văn từ mà lại có thể làm tiêu biểu cho công trình trứ thuật của tác giả.
7 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
Việc khảo sát, dẫn giải, chú thích các thơ văn trích lục
Trƣớc khi trích lục một tác phẩm trƣờng thiên nào, chúng tôi có tóm tắt đại ý và lƣợc
thuật các tình tiết trong tác phẩm ấy để học trò đƣợc biết ý nghĩa của toàn thiên mới
hiểu rõ các đoạn trích lục ở sau.
Các bản in quốc ngữ những thơ văn cổ (trừ những bản đứng đắn do các học giả chủ
trƣơng) thƣờng có nhiều chỗ sai lầm làm mất cả ý nghĩa nguyên văn, nên chúng tôi đã
so sánh các bản và nhiều khi phải tra ở các bản Nôm cũ để khảo sát lại, rồi lựa bản nào
xét ra đúng hơn cả in vào trong bài làm bản chính, còn các bản chép khác đều in ở dƣới
bài để tiện việc khảo cứu, trừ những bản hiển nhiên là sai lầm (hoặc in sai, hoặc phiên
âm sai) không kể; ở một vài chỗ chúng tôi lại giải rõ cái lẽ sỡ dĩ đã chọn lấy một chữ
khác với chữ vẫn thƣờng thấy.
Trong nguyên văn ,thứ nhất là trong các thơ văn cổ có những điển tích hoặc chữ khó
nào, đều có chú thích kỹ lƣỡng. Những từ ngữ gốc ở Hán tự, đều có chữ Nho bên cạnh và
giảng nghĩa đen từng chữ để học trò đƣợc hiểu rõ.
Đó là những phép tắc chúng tôi đã theo để soạn thành quyển sách nầy. Còn về việc ghi
chép, chúng tôi lấy sự minh bạch làm trọng: đoạn mạch cốt sắp đặt rõ ràng, lời văn vụ
bình thƣờng giản dị, dù vậy quyển sách nầy có nhiều chỗ thiếu thốn sơ lƣợc, sau nầy cần
phải bổ khuyết hoặc giải thích thêm, chúng tôi cũng mong rằng quyển sách nầy sẽ là
một bức bản đồ giản ƣớc theo đó các bạn thanh niên biết đƣợc phƣơng hƣớng và đƣờng
lối chính để đi vào khu vƣờn văn học của nƣớc ta, ngõ hầu một ngày kia tìm thấy những
hoa lạ, quả quý hiện nay còn ẩn khuất trong đám cành lá rậm rạp, thì thật là hân hạnh
cho chúng tôi lắm.
Hà nội, tháng sáu tây năm 1941.
Dương Quảng Hàm
VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ YẾU
Chƣơng dẫn đầu
Văn chƣơng bình dân.
Ở nƣớc ta, cũng nhƣ ở các nƣớc khác, trƣớc khi các nhà học thức viết những bài văn
theo khuôn phép hẳn hỏi, thì ngƣời bình dân trong nƣớc đã biết đem tƣ tƣởng tính tình
mà diễn thành những câu tục ngữ, những bài ca dao theo giọng điệu tự nhiên.
Văn chƣơng bình dân ấy tuy không theo phép tắc nhất định nhƣ văn chƣơng bác học ,
nhƣng cũng có nhiều áng hay, đời đời do sự khẩu truyền mà lƣu lại đến nay, rất phong
phú; lại biểu lộ tính tình phong tục của dân ta một cách chất phác, chân thực; thật là
một cái kho tài liệu quí hóa cho ta. Vậy ta phải xét trƣớc tiên nền văn chƣơng bình dân
ấy (chƣơng thứ 1)
Ảnh hƣởng của ngƣời Tàu
– Dân tộc ta, sau khi chiếm lĩnh đất Bắc kỳ và phía bắc Trung kỳ và tự tổ chức thành xã
hội – lúc ấy dân ta còn ở trong trình độ bán khai – thì bị nƣớc Tàu chinh phục và đô hộ
trong hơn một nghìn năm (từ 207 tr,Tây lịch đến 939 s. TL)
Trong thời kỳ ấy, dân ta chịu ảnh hƣởng của ngƣời Tàu về cả các phƣơng diện: chính trị,
8 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
xã hội. luân lý, tôn giáo, phong tục. Riêng về đƣờng văn học, dân ta học chữ Nho, theo
đạo Nho, thâu thập dần tƣ tƣởng và học thuật của ngƣời Tàu. Bởi thế ta phải xét đến cái
ảnh hƣởng ấy và những duyên do khiến cho văn học Tàu truyền sang nƣớc ta; đó là chủ
địch các chƣơng thứ II, III, IV, V và VI.
Các chế độ: phép hịch, phép thi – Các ảnh hƣởng của ngƣời Tàu rất là sâu xa, nên sau
này tuy dân ta lấy lại đƣợc nền tự chủ về đƣờng chánh trị mà về đƣờng tinh thần, thứ
nhất là đƣờng văn học, dân ta vẫn phụ thuộc vào nƣớc Tàu.
Trong non một ngàn năm (từ năm 939 đến cuối thế kỷ thứ XIX) trải mấy triều Ngô,
Đinh, Tiền Lê, Lý Trần, Hậu Lê và Nguyễn, chữ Nho vẫn đƣợc coi làm chữ của chánh phủ
dùng: học hành, thi cử, luật lệ, dụ sắc, giấy tờ việc qua đều dùng chữ nho; các sĩ phu
trong nƣớc vẫn học các kinh truyện, sử sách của Tàu, đọc các thơ văn, tác phẩm của
Tàu, rồi đến lúc ngâm vịnh, trứ thuật cũng viết bằng chữ Nho. Bởi vậy ta phải xét các
chế độ do các triều vua đặt ra để qui định việc học, việc thi, và khuyến khích việc văn
học trong nƣớc thế nào; đó là chủ đích các chƣớng thứ VII, VIII, IX và X.
Các thể văn – Tuy các sĩ phu học chữ Nho, thi chữ nho, viết văn chữ nho, nhƣng một đôi
khi, do cái bản tính thiên nhiên, cũng nhớ đến tiếng Nam là thứ tiếng hàng ngày vẫn và
vẫn nghe, mà đem giải bày tƣ tƣởng, tính tình bằng tiếng ấy, thứ nhất là những khi có
mối cảm xúc băn khoăn ở trong lòng. Bởi thế, dù tiếng Nam không đƣợc Triều đình săn
sóc đến. lại nhiêù khi bị phái nhà Nho khinh bỉ coi là ―nôm na mách qué‖ mà vẫn sản
xuất ra văn chƣơng; không những thƣ văn bình dân nhƣ trên đã nói, mà từ khi Hàn
Thuyên (hạ bán thế kỷ thứ XIII) biết phỏng theo Đƣờng luật làm thơ phú bằng tiếng
Nam, thì các học giả theo gƣơng ông mà kế tiếp viết nhiều bài văn Nôm.
Thành ra, không kể những tác phẩm viết bằng Hán văn, nay ta còn có nhiêù tác phẩm
viết bằng Việt văn của các tiền nhân để lại.
Tuy nhiên, ngay trong những tác phẩm viết bằng Việt văn ấy, các tác giả cũng vẫn
không thoát ly ảnh hƣởng của văn chƣơng Tàu.
Trừ mấy thể riêng của ta, phần nhiều các thể văn lắp phỏng theo của Tàu … Đề mục,
văn liệu, điển tích phần nhiều cũng mƣợn của Tàu. Ngay thứ chữ dùng để viết văn tiếng
nam ấy cũng do sự ghép các bộ phận của chữ Nho mà đặt ra: tục là chữ Nôm.
Vậy ta phải xét các thể văn, hoặc mƣợn của Tàu, hoặc tự ta đặt ra mà các nhà làm văn
nƣớc ta đã viết bằng chữ Nôm: đó là chủ đích các chƣơng XI, xIII, XIV, XV, XVI và XVII.
Ảnh hƣởng của ngƣời Pháp
– Dân tộc ta chịu ảnh hƣởng duy nhất của ngƣời Tàu mãi đến thế kỷ thứ XVII là lúc
những ngƣời châu Âu sang nƣớc ta hoặc để buôn bán, hoặc để truyền giáo, trong số các
giáo sĩ, phải kể ông cố đạo ngƣời Pháp tên là Alexandre de Rhodes là ngƣời thông thạo
ngôn ngữ, phong tục, lịch sử của nƣớc ta lắm. Các giáo sĩ ấy đã mƣợn những tự mẫu La
Mã đặt ra một thứ chữ để viết tiếng ta một cách giản tiện : tức là chữ Quốc ngữ. Nhờ có
sự sáng tác ấy, dân ta có một thứ chữ có quy cũ để viết tiếng Nam và cũng nhờ đó mà
nền quốc văn gần đây mới thành lập đƣợc. Bởi thế ta phải xét vấn đề đó trong chƣơng
thứ XVII.
Vấn đề ngôn ngữ văn tự.
9 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
- Nay ngƣời nƣớc Nam ta cũng biết lấy tiếng nƣớc Nam làm trọng, ai cũng mong cho
quốc văn một ngày một phát đạt, vậy ta phải xét đến vấn đề ngôn ngữ văn tự của ta,
thứ nhất là sự khác nhau của tiếng Bắc , tiếng Nam, để nhận rõ nguyên do, thể cách sự
khác nhau ấy và tìm phƣơng bổ cứu, ngõ hầu một ngày kia tiếng ta thành nhất trí và có
chuẩn đích, khiến có thể trở nên một thứ văn tự hoàn toàn đƣợc. Đó là chủ địch chƣơng
thứ XIX.
THIÊN THỨ NHẤT
VĂN CHƢƠNG BÌNH DÂN
Chƣơng thứ nhất
Văn chƣơng truyền khẩu
Văn chƣơng truyền khẩu – Nhƣ chƣơng dẫn đầu đã nói, ở nƣớc ta, trƣớc khi có văn
chƣơng bác học, đã có một nền văn chƣơng bình dân truyền khẩu.
Văn chƣơng truyền khẩu ấy là tục ngữ và ca dao.
Vậy ta phải xét nền văn ấy trƣớc.
1. Tục ngữ
Định nghĩa những chữ tục ngữ, ngạn ngữ, và phƣơng ngôn.
- tục ngữ (tục: thói quen có đã lâu đời ngữ: lời noí) là những câu nói gọn ghẽ và có ý
nghĩa lƣu hành tự đời xƣa, rồi do cửa miệng ngƣời đời truyền đi. Tục ngữ còn gọi là ngạn
ngữ ngữ , vì chữ ngạn nghiã là lời nói của ngƣời xƣa truyền lại.
Còn phƣơng ngôn (phƣơng; địa phƣơng, vùng) là những câu tục ngữ chỉ thông dụng
trong một vùng chứ không lƣu hành khắp trong nƣớc.
Nguồn gốc của tục ngữ :- Xét về nguồn gốc, ta có thể chia tục ngữ ra làm hai loại:
1) Những câu vốn là tục ngữ, tức là những câu nói thƣờng, lúc ban đầu chắc cũng do
một ngƣời phát ra trƣớc tiên, rồi vì ý nó xác đáng, lời nó gọn ghẽ, ngƣời khác nghe đến
nhớ ngay, sau cứ thế nhắc lại mà truyền tới bây giờ, đến nay ta không biết tác giả là ai
nữa. Những câu về loại này chiếm phần nhiều nhất.
2) Những câu vốn là thơ ca mà sau biến thành tục ngữ. Những câu nguyên ở trong một
bài thơ hoặc một bài ca của một tác giả nào, nhƣng vì ý đúng, lời hay, nên ngƣời ta
truyền tụng đi mà làm thành một câu tục ngữ.
Thí dụ: Câu tục ngữ ―Thƣơng ngƣời nhƣ thể thƣơng thân‖ vốn là một câu trong tập Gia
huấn ca của Nguyễn Trãi.
Hình thức của tục ngữ: -xét về hình thức, tục ngữ có thể chia ra làm hai loại.
1) Những câu không vần, có ít. Những câu này có hai cách đặt:
a) Hoặc đặt lấy đối: một câu chia làm hai đoạn đối nhau.
10 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
Thí dụ: ―Giơ cao đánh sẽ‖- ―No nên bụt, đói nên ma‖.
b) Hoặc đặt không đối, chỉ cốt ý đúng lời gọn thôi.
Thí dụ: ―Mật ngọt chết ruồi‖, ―Ăn quả nhớ kẻ trồng cây‖.
2) Những câu có vần, rất nhiều.
Vần trong các câu tục ngữ thƣờng là yêu vận (yêu:lƣng) nghĩa là vần ở lƣng chừng câu,
thỉnh thoảng mới có cƣớc vận (cƣớc: chân) nghĩa là vần ở cuối câu.
Thí dụ: ―Ăn cây nào, rào cây ấy‖ , ―Nói ngọt lọt đến xƣơng‖ – ―Khôn cho ngƣời vái, dại
cho ngƣời thƣơng, dở dơ ƣơng ƣơng, tổ ngƣời ta ghét‖.
Ý nghĩa các câu tục ngữ - tục ngữ của nƣớc ta rất nhiều mà mỗi câu mỗi ý.
Tựu trung, ta cũng có thể chia làm mấy loại nhƣ sau:
1) Những câu thuộc về luân lý. Những câu nầy:
a) Hoặc dạy đạo làm ngƣời.
Thí dụ: ―tốt danh hơn lành áo‖ – ―Giấy rách giữ lấy lề‖, ―Sống đục sao bằng thác trong‖.
b) Hoặc cho ta biết những lý sự đƣơng nhiên.
Thí dụ ―Khôn sống, mống chết‖ , -―Mạnh đƣợc, yếu thua‖.
Hoặc dạy khôn dạy ngoan.
Thí dụ ―Ăn cổ đi trƣớc, lội nƣớc đi sau‖, ―gửi lời thì nói , gửi gói thì mở‖ – ―Ăn no nằm
ngũ, chờ bàu chủ mà lo‖.
Nền luân lý trong tục ngữ là một nền luân lý bình thƣờng, tuy không có tính cách cao
siêu nhƣng cũng đủ khiến cho ngƣời ta thành một ngƣời lƣơng thiện và không đến nỗi
khờ dại để ngƣời khác khác lƣờng gạt đƣợc.
2) Những câu thuộc về tâm lý ngƣời đời. Những câu nầy là tả thế thái nhân tình, nhờ đó
mà ta biết đƣợc tâm lý của ngƣời đời.
Thí dụ ―Của ngƣời bồ tát, của mình lạt buộc‖, ―Vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy‖ ,‖Yêu
nên tốt, ghét nên xấu‖ , ―Dao năng liếc thì sắc, ngƣời năng chào thì quen‖.
3) Những câu thuộc về phong tục, nhờ đó mà ta biết các tập tục, tín ngƣỡng ở nƣớc ta.
Thí dụ: ―Một miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp‖, ―Vô vọng bất thành quan‖ , ― Cao
nấm ấm mồ‖, ―Sống về mồ mả, không sống về cả bát cơm.‖
4) Những câu thuộc về thƣờng thức. Những câu nầy:
a) Hoặc nói về thời tiết.
Thí dụ: Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mƣa‖, ―Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay
thì bão‖.
b) Hoặc nói về việc canh nông.
Thí dụ: ―Trời nắng tốt dƣa, trời mƣa tốt lúa‖. ―Lúa giỗ, ngả mạ; vàng rạ thì mạ xuống
đồng‖.
c) Hoặc nói về thổ sản.
11 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
Thí dụ: Dƣa La (1), cà Láng (2), nem Báng (3) , tƣơng Bần (4), nƣớc mắm Vạn Vân (5),
cá rô Đầm Sét (6).
d) Hoặc nói về lễ phép, thù ứng.
Thí dụ: ―ăn trông nồi, ngồi trông hƣớng‖, ―ăn miếng chả, trả miếng nem‖, ―Có đi có lại,
mới toại lòng nhau‖ v.v..
(1) La: tức là tổng La nội, phủ Hoài đức, tỉnh Hà Đông.
(2) Láng: tên nôm của làng Yên lãng, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà đông.
(3) Báng có lẽ là làng Đình bảng, phủ Từ sơn, tỉnh Bắc ninh.
(4) Bần : tên nôm của làng Yên nhân, phủ Mỹ hào, tỉnh Hưng yên
(5) Vạn Vân (vạn: làng bọn thuyền chài), tức là tổng Vân hải huyện Hoành hồ, tỉnh
Quảng yên.
(6) Đầm sét: tên nôm của làng Diêm khê, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà đông.
Những câu nầy là do những điều kinh nghiệm của cổ nhân đã chung đúc lại, nhờ đấy mà
ngƣời dân vô học cũng có một cái tri thức thông thƣờng để làm ăn và cƣ xử ở đời.
Thành ngữ: Thành ngữ là những lời nói do nhiều tiếng ghép lại đã lập thành sẵn, ta có
thể mƣợn để diễn đạt một ý tƣởng của ta khi nói chuyện hoặc viết văn.
Trong những câu ngƣời ta thƣờng gọi là tục ngữ, có rất nhiều câu chỉ là thành ngữ chứ
không phải là tục ngữ thật.
Thí dụ: ―dốt đặc cán mai‖, ―Nói toạc móng heo‖, ―Miệng hùm nọc rắn‖, ―Tiền rừng bạc
bể‖ .
Sự khác nhau của tục ngữ và thành ngữ là ở chỗ nầy: một câu tục ngữ tự nó phải có một
ý nghĩa đầy đủ, hoặc khuyên răn, hoặc chỉ bảo điều gì ,còn nhƣ thành ngữ chỉ là những
lời nói có sẵn để ta tiện dùng mà diễn một ý gì hoặc một trạng thái gì cho có màu mè.
Câu ví: Trong số các thành ngữ của ta, có rất nhiều câu dùng để so sánh hai sự vật với
nhau, thứ nhất là một ý nghĩ ở trong trí với một vật, hoặc một cảnh tƣợng ở ngoài:
những câu ấy tức là câu ví. Thí dụ: ―đắng nhƣ bồ hòn‖, ―Trắng nhƣ trứng gà bóc‖, ―Lào
nhào nhƣ cháo với cơm‖, ―Nhởn nhơ nhƣ con đĩ đánh bồng‖, ―Thẳng nhƣ ruột ngựa, ―‖Nói
nhƣ đóng đanh vào cột‖, ―trông nhƣ trông mẹ về chợ."
2. Ca dao
Định nghĩa : Ca dao (ca: hát; dao: bài hát không có chƣơng khúc) là những bài hát
ngắn lƣu hành trong dân gian, thƣờng tả tính tình phong tục của ngƣời bình dân. Bởi thế
ca dao cũng gọi là phong dao (phong: phong tục) nữa. Ca dao cũng nhƣ tục ngữ, không
biết tác giả là ai ; chắc lúc ban đầu cũng do một ngƣời vì có cảm xúc mà làm nên , rồi
ngƣời sau nhớ lấy mà truyền tụng mãi đến bây giờ.
Thể văn: - Ca dao viết theo mấy thể văn nầy:
1) Thể lục bát chính thức (câu 6 câu 8 kế tiếp nhau, hoặc thể lục bát biến thức (thỉnh
12 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
thoảng có xem những câu dài hơn 6 hoặc 8 chữ). Thí dụ:
Thể lục bát chính thức:
Tò vò mà nuôi con dện (nhện)
Ngày sau nó lớn nó quến nhau đi
Tò vò ngồi khóc tỉ ti:
―Dện ơi! Dện hỡi ! Mầy đi đàng nào?‖
Thể lục bát biến thức:
Công anh đắp nấm, trồng chanh
Chẳng đƣợc ăn quả, vịn cành cho cam
Xin đừng ra dạ bắc nam
Nhất nhật bất kiến nhƣ tam thu hề
Huống tam thu nhƣ bất kiến hề,
Đƣờng kia, nỗi nọ nhƣ chia mối sầu
Chắc về đâu đã hẳn hơn đâu
Cầu tre vững nhịp hơn cầu thƣợng gia.
Bắc thang lên thử hỏi trăng già,
Phải rằng phận gái hạt mƣa sa giữa trời.
May ra gặp đƣợc giếng khơi,
Vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn
Chẳng may số phận gian nan.
Lầm tham cũng chịu phàn nàn cùng ai.
Đã yêu nhau, giá thú bất luận tài!
2) Thể song thất lục bát chính thức hoặc biến thức.
Thí dụ: Thể song thất chính thức:
Bác mẹ già phơ phơ đầu bạc
Con chàng còn trứng nƣớc thơ ngây.
Có hay chàng ở đâu đây
Thiếp xin mƣợn cánh chắp bay theo chàng.
Thể song thất biến thức :
Tròng trành nhƣ nón không quai,
Nhƣ thuyền không lái nhƣ ai không chồng
Gái có chồng nhƣ gông đeo cổ,
Gái không chồng nhƣ phản gỗ long đanh.
Phản long đanh anh còn chữa đƣợc,
Gái không chồng chạy ngƣợc chạy xuôi.
Không chồng khốn lắm, chị em ơi!
3) Thể nói lối: câu đặt thƣờng bốn chữ, cứ chữ cuối câu trên vần với chữ thứ hai, hoặc
chữ cuối câu dƣới. Thí dụ:
Lạy trời mƣa xuống,
Lấy nƣớc tôi uống,
13 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
Lấy ruộng tôi cày
Lấy bát cơm đầy
Lấy khúc cá to.
4) Có khi một bài gồm hai hoặc ba thể trên. Thí dụ:
Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học gần
Mai anh học xa.
Anh lấy em từ thuở mƣời ba,
Đến năm mƣời tám thiếp đà năm con.
Ra đƣờng thiếp hãy còn son.
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng.
Cách kết cấu:
a) Theo cách kết cấu (kết: tết lại; cấu: gày thành) nghĩa là cách sắp đặt các ý tứ cho
thành một bài văn, thì ca dao chia làm ba thể:
1/Thế phú: phú nghĩa là phô bày, mô tả; trong thể nầy, muốn nói về ngƣời nào, việc nào
thì nói thẳng ngay về ngƣời ấy, việc ấy. Thí dụ:
Ngang lƣng thì thắt bao vàng,
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài
Một tay thì cắp hỏa mai,
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bƣớc chân xuống thuyền nƣớc mắt nhƣ mƣa.
Hoặc:
Đƣờng vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh, nƣớc biếc nhƣ tranh hoạ đồ
Ai vô xứ Nghệ thì vô.
2/ Thể tỉ: tỉ nghĩa là ví, so sánh; trong thể này, muốn nói gì, không nói thẳng ra, lại
mƣợn một sự vật ở ngoài làm tỉ ngữ để ngƣời nghe ngẫm nghĩ mà hiểu lấy cái ý ngụ ở
trong.
Thí dụ:
Bài ―Tò vò mà nuôi con dện: đã dẫn ở trên.
Hoặc :
Bầu ơi ! thƣơng lâý bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhƣng chung một giàn.
3/ Thể hứng: hứng là nổi lên, đây nói về tình của ngƣời ta nhân cảm xúc vì vật ngoài mà
phát ra. Trong thể nầy, trƣớc tả một vật gì làm câu khai mào, rồi mƣợn đấy mà tiếp tục
xuống ý mình muốn nói.
Thí dụ: Bài ―quả cau nho nhỏ‖ đã dẫn ở trên.
14 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
Hoặc:
Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng ,chung quanh mây vàng.
Ƣớc gì anh lấy đƣợc nàng,
Thời anh mua gạch Bát tràng về xây.
Xây dọc, rồi lại xây ngang.
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
B) cũng có khi một bài kiêm nhiêù thể, nhƣ
1/ Phú và tỉ. Thí dụ:
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Bài này vừa tả hoa sen (phú), vừa ví ngƣời quân tử với hoa sen (tỉ) .
2/ Phú và hứng. Thí dụ;
Qua cầu ngả nón trông cầu,
Câù bao nhiêu dịp (nhịp), em sầu bấy nhiêu.
Bài này vừa tả cái câầ (phú), vừa mƣợn cảnh cái cầu mà nói nỗi sầu của mình (hứng)
3/ Hứng và tỉ. Thí dụ;
Dao vàng bỏ đẫy kim nhung,
Biết rằng quân tử có dùng ta chăng?
Trong bài này, có mƣợn cao dao vàng để nói đến tình mình (hứng), vừa ví mình nhƣ con
dao vàng (tỉ).
4/ Phú, hứng và tỉ. Thí dụ:
Sơn bình Kẻ Gốm không xa,
Cách một cái quán ,với ba quãng đồng.
Bên dƣới có sông,
Bên trên có chợ.
Ta lấy mình làm vợ nên chăng?
Tre già để gốc cho măng.
Toàn bài là thể hứng: bốn câu đầu là thể phú; câu cuối là thể tỉ.
Ý nghĩa: Ca dao nƣớc ta thật là phong phú và diễn tả đủ các tình ý trong lòng ngƣời và
các trạng thái xã hội. Ta có thể chia làm mấy loại nhƣ sau:
A) Các bài hát của trẻ con (đồng dao). Thí dụ bài ―Thằng Bờm (xem phần thƣ hai, bài số
2)
B) Các bài hát ru trẻ. Thí dụ: Bài ―Bao giờ cho đến tháng ba ..‖ (Xem phần thứ hai, bài
số 3) .
Trong các bài về hai loại trên nầy, có nhiều bài xét toàn thiên không có ý nghĩa gì, chỉ là
một mớ chữ sắp thành câu có vần và cũng khiến cho trẻ con thuộc đƣợc ít nhiêù danh từ
15 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
về các vật thƣờng dùng.
Thí dụ:
Ông giẳng ông giăng
Xuống chơi với tôi
Có bầu có bạn
Có ván cơm xôi
Có nồi cơm nếp
Có nệp bánh chƣng,
Có lƣng hũ rƣợu,
Có chiếu bám đu,
Thằng cu xí xoá,
Bắt trai bỏ giỏ,
Cái đỏ ẳm em,
Đi xem đánh cá
Có ra vo gạo,
Có gào múc nƣớc
Có lƣợc chải đâù
Có trâu cày ruộng.
Có muống thả ao,
Ông sao trên trời. ..
C) Các bài hát của con nhà nghề. Các ngƣời lao động, những lúc làm ăn vất vả, cất tiếng
hát một vài câu thì dễ quên nỗi mệt nhọc và đƣợc vui vẻ mà làm ăn. Bởi thế, những
ngƣời cày ruộng, cấy mạ, gặt lúa, hái dâu thƣờng một đôi khi nghêu ngao những câu
hát. Lại có nhiêù việc nhƣ chèo thuyền, đẩy xe, kéo gỗ, có nhiều ngƣời cùng làm với
nhau cần phải mƣợn câu hát để lấy nhịp mà cùng làm cho đều tay. Vì vậy, nên có những
bài hát của con nhà nghề. Thí dụ:
1/ Bài hát của ngƣời thợ cấy:
Ngƣời ta đi cấy lấy công,
Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mƣa, trông gió, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời trong, biển lặng mới yên tấm lòng.
2/ Bài hát của ngƣời chèo đò (Xem phần thứ hai, bài số 4)
3/ Bài hát của ngƣời tiêù phu (Xem phần thứ hai, bài số 5), v.v. ..
D) Các bài thuộc về luân lý. Thí dụ: Xem phần thứ hai, bài số 6,7,8.
E) Các bài tả tâm lý ngƣời đời. Những bài này:
1/ hoặc tả thế thái, nhân tình. Thí dụ: Xem phần thứ hai, bài số 9.10 .
2/ Hoặc ta tƣ cách các hạng ngƣời.
a) Bậc quân tử. Thí dụ bài : ―Trong đầm gì đẹp bằng sen .. .‖ đã dẫn ở trên.
b) Bậc anh hùng. Thí dụ:
Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan.
16 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
c) Bậc nhân tản. Thí dụ:
Nghêu ngao vui thú yên hà,
Mai là bạn vũ, hạc là ngƣời quen.
d) Ngƣời biết tự lập. Thí dụ:
Làm trai có chí lập thân,
Rồi ra gặp hội phong vân cũng vừa.
Nên ra tay kiếm, tay cờ,
Chẳng nên thì chớ, chẳng nhờ tay ai.
e) Ngƣời khôn. Thí dụ:
Ngƣời không đón trƣớc rào sau,
để cho ngƣời dại biết đâu mà dò.
f) kẻ lƣời. Thí dụ:
Chửa tối đã vội đi nằm,
Em coi giấc ngủ đáng trăm quan tiền.
g) ngƣời ăn chơi. Thí dụ:
Ăn đƣợc ngủ đƣợc là tiên,
Không ăn không ngủ là tiền vất đi.
h) kẻ nói khoác. Thí dụ:
Ở đâu mà chẳng biết ta,
Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên lôi.
Xƣa kia ta ở trên trời,
Đứt dây rơi xuống làm ngƣời thế gian. v.v.
F) các bài có tính cách xã hội. Những bài nầy:
1/ Hoặc tả tình cảnh các hạng ngƣời trong xã hội, thứ nhất là ngƣời đàn bà và ngƣời nhà
quê. Thí dụ: Xem Phần thứ hai, bài số 11,12.
2/ hoặc ta các phong tục, tập quán, tín ngƣỡng, dị đoan của ngƣời bình dân nƣớc ta. Thí
dụ:
Đàn ông quan tắt thì chầy,
Đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan.
Mồng bốn cá đi ăn thề
Mồng tám cá về, cá vƣợt vũ môn.
Chẳng thiêng ai gọi là Thần,
17 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
Lối ngang đƣờng tắt, chẳng gần ai đi?
Mồng năm, mƣời bốn, hăm ba (7)
Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn.
G) Các bài dạy những điều thƣởng thức. Những bài nầy nói về:
1/ Canh nông. Thí dụ: xem phần thứ hai, số 13.
2/ Sản vật. Thí dụ:
Ai lên Đồng tỉnh, Huê cầu (8)
Đồng tỉnh bán thuốc, Huê cầu nhuộm thâm.
Dù ai đi chợ Thanh Lâm. (9)
Mua anh một áo vải thâm hạt rền.
--
(7) Ba ngày ấy, trong lịch Tàu gọi là ―nguyệt kỵ‖ nghĩa là ngày phải kiêng trong một
tháng.
(8) Đồng tỉnh: tên một làng thuộc huyện Văn giang, tỉnh Bắc Ninh – Huê Cầu: tên cũ của
làng Xuân cầu, cũng thuộc huyện ấy.
(9) Thanh lâm: tên một làng thuộc huyện Lang tài, tỉnh Bắc Ninh.
--
3/ Thiên văn. Thí dụ:
Mồng một lƣỡi trai (hoặc: không trăng)
Mồng hai lá lúa (hoặc: không trăng )
Mồng ba câu liêm,
mồng bốn lƣỡi liềm,
Mồng năm liềm giật,
Mồng sáu thật trăng
Mƣời rằm trang nâu,
Mƣời sáu trăng treo,
Mƣời bảy sẩy giƣờng chiêú,
Mƣời tám trăng lẹm,
Mƣời chín dụn dịn,
Hai mƣơi giấc tốt,
Hăm mốt nửa đêm,
Hăm hai bằng đầu
Hăm ba bằng tai,
Hăm bốn ở đâu (hoặc: bằng râu)
Hăm nhăm ở đấy (hoặc: bằng cầm)
Hăm sáu đã vày,
Hăm bảy làm sao
Hăm tám thể nào,
Hăm chín thế ấy,
Ba mƣơi không trăng.
4/ Thời tiết. Thí dụ:
Thâm đông, hồng tây, dựng may (10)
Ai ơi, ở lại ba ngày hẳng đi.
18 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
5/ Sông núi. Thí dụ:
Đi bộ thì khiếp Ải Vân (11)
Đi thuyền thì sợ sóng thần hang Dơi (12)
--
(10) phương đông thì đen, phương tây thì đỏ, gió may bắt đầu thổi; ta cho đó là triệu
chứng trời sắp mưa to gió lớn.
(11) Ải vân: tức là đèo Hải Vân, ởchỗ giáp giới tỉnh Thừa Thiên và tỉnh Quảng Nam.
(12) Sóng thần hang Dơi: Phía bắc chân núi Hải vân sát tới bể có Bức cốc (Hang Dơi)
hoặc gọi là Tiên Châu (Bãi Chuối). Tương truyền khi xưa chỗ âý có sóng thần, thuyền đi
qua đó, chìm đắm nhiêù lắm (Đại Nam nhất thống chí)
--
6/ Tƣớng ngƣời. Thí dụ:
Những ngƣời ti hí mắt lƣơn,
Trai thì trộm cƣớp, gái buôn chồng ngƣời.
H) Các bài hát phong tình, nghĩa là những bài tả những cuộc tình duyên của trai gái: từ
lúc mới gặp nhau ngỏ lời nói ƣớm, đến khi thề nguyền gắn bó, dạm hỏi cƣới xin, rồi
những cảnh nhớ mong, chờ đợi, đoàn tụ, biệt ly, những nỗi trái duyên, bội ƣớc, quá lứa,
lỡ thì, ở trong ca dao đều tả cả.
Phần nầy là phần giàu nhất trong ca dao mà cũng là phần có văn chƣơng lý thú nhất.
Thí dụ: Xem phần thứ hai bài số 15,16,17,18,19.
LỜI CHÚ. Chính những bài hát phong tình này đã dùng làm tài liệu cho các cuộc hát
trống quân và hát quan họ hoặc hát đúm (13)
1/ Các bài hát liên lạc đến lịch sử. Có nhiều bài ca dao ám chỉ đến một việc trong lịch sử,
hoặc nhân một việc trong lịch sử đã xảy ra mà làm nên. Thí dụ:
Nhớ em anh cũng muốn vô,
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang (14)
Phá Tam giang ngày rày đã cạn,
Truông nhà Hồ, Nội tán cấm nghiêm.
(13) cuộc hát trống quân thường tổ chức ở các vùng nhà quê về dịp tết Trung thu, do
các người đàn anh trong làng treo giải. Một người con trai và một người con gái ngồi đối
diện nhau, vừa hát vừa gỏ vào một cái dây để lấy nhịp (dây này căng thẳng, trong
khoảng hai cái cọc ở giữa buộc vào một tấm ván hoặc một cái thùng sắt tây chôn xuống
đất để lấy tiếng vang). Hai bên đối đáp, mượn những câu hát có sẵn mà biến báo thay
đổi cho hợp vớ itình ý mình: đến khi nào một bên không hát được nữa là thua, bên kia sẽ
được lĩnh giải. - Tục hát quan họ thịnh hành ở vùng Bắc Ninh (các huyện Võ giàng, Tiên
du, Yên phong) và Bắc Giang (huyện Việt yên) nhân các ngày hội chùa, trai gái mấy
vùng ấy họp thành từng bọn (lúc đương cuộc, họ xưng hô với nhau là anh Hai, anh Ba,
chị Hai, chị Ba, v.v. coi nhau như người cùng một họ, bởi thế mới gọi là hát quan họ), rồi
bọn con trái hát lối đáp với bạn con gái khác ở trước sân chùa hoặc trên những đồi núi
đồng ruộng gần chùa hoặc có khi mời nhau về nhà hát.
19 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net
(14) Truông nghĩa là rừng. Truông nhà Hồ tức là HỒ xá lâm ở huyện Vĩnh linh, tỉnh
Quảng trị; vùng này xưa lắm giặc cướp, ai đi qua đấy cũng sợ. Phá nghĩa là lạch biển.
Tam giang là ba con sông. Phá tam giang là cái lạch biển ở huyện Quảng Điên2 ,tỉnh
Thừa Thiên, về phía tây nam có ba ngọn sông (Tả giang, Hữu giang, Trung giang) chảy
vào . rồi đổ ra cửa bể Thuận an. Vùng ấy xưa nhiêù sóng lớn, thuyền bè qua đây rất sợ.
Sau phá ấy cạn đi, nên tên chữ cũng gọi là Hạc hải (bể cạn). (Theo Đại Nam nhất thống
chí) -----
Bài này ám chỉ ông Nguyễn khoa Đăng, làm Nội tán đời chúa Hiến tôn (191-1725), đã
dẹp yên giặc cƣớp ở vùng Truông nhà Hồ.
Câu đố. Trong số các bài ca dao, có nhiêù bài là những câu đố, hoặc tả một ngƣời, một
vật gì để ngƣời nghe đoán ra hoặc đặt thành những câu hỏi liên tiếp đố nhau về nhiều
việc. Thí dụ:
Ngã lƣng cho thế gian nhờ,
Vừa êm, vừa ấm lại ngờ bất trung.
Tức là cái phản.
Bài hát đố: Xem phần thứ hai Bài số 20.
Kết luận.
Tóm lại mà nói, thì tục ngữ ca dao chiếm một địa vị quan trọng trong văn học giới nƣớc
ta, vì đó là một cái kho tài liệu để ta khảo cứu tính tình, phong tục, ngôn ngữ của ngƣời
nƣớc ta và là một mền văn rất phong phú trong đó có đủ cả các kỹ thuật về khua từ nhƣ
(nói ví ý nầy ý kia; thí dụ: ―cả vú lấp miệng em‖. – ―có bột mới gột nên hồ‖;
Phản ngữ nói trái lại ý mình muốn nói; thí dụ: Ở đời Kiệt , Trụ (15) sƣớng sao! Có rừng
nem béo, có ao rƣợu đầy. Ở đời Nghiêu, Thuấn (16) khổ thay ! Giếng đào mà uống,
ruộng cày mà ăn) điển tích (đặt những chữ có ám chỉ đến một việc xƣa, một sự tích xƣa;
thí dụ :Ai về nhắn họ Hi, Hòa (17). Nhuận năm sao chẳng nhuận và trống canh) lông
ngữ (bỡn chữ; thí dụ: Trăng bao nhiêu tuổi trăng già. Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non‖,
nhân hóa (làm cho các vật vô tri có tính cách nhƣ ngƣời; thí dụ ―cơm tẻ, mẹ ruột‖ , ―của
đau con xót‖, cụ thể hoá (làm cho các ý trừu tƣợng hóa thành vật có hình thể; thí
dụ:‖Miệng mật, lòng dao‖ ―Nén bạc đâm toạc tờ giấy‖. v.v.
(15) Kiệt (1818-1783) , Trụ (1154-1122) là hai ông vua nước Tàu có tiếng là dâm bôn,
tàn bạo.
(16) Nghiêu (2357-2257), Thuấn (2255-2207) là hai bậc thánh quân ở bên Tàu.
(17) Hi – Hòa : vua Nghêu sai hai họ này làm lịch, đặt ra tháng nhuận và định bốn mùa.
Các tác phẩm để kê cứu
1) Phạm Quynh, tục ngữ ca dao.
2) Phan Khôi, Tục ngữ phong dao và địa vị của nó trong văn học. Tao đàn tạp chí.
3) Hoàng Ngọc Phách. Xét tâm lý người thôn quê bằng những câu hát.
4) Minh Trúc, Hát quan họ, Trung Bắc Tân văn .
5) Nguyễn Văn Huyên, Chants alternés des garcons et des filles en Annam, Paris,
Geuthner.
6) G. Gordier, Essai sur la littérature annamite; La chanson, La Revue Indochinoise
1920, Hanoi.
20 Việt Nam Văn Học Sử Yếu - Dương Quảng Hàm www.vietnamvanhien.net