Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử kỳ thi dgnl vnu

  • 139 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 139 trang

Nội dung text: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử kỳ thi dgnl vnu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ
Sử dụng để tham ôn luyện kỳ thi DGNL-VNU
Gia sư Tâm Trí
BAÌ I . LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU SAU 1945
GIA SƯ TÂM TRÍ
Bài1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Câu1: Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50-60. nửa đầu những năm 70 của thế kỷ
XX
a/. Đứng thứ nhất trên thế giới b/. Đứng thứ hai trên thế giới
c/. Đứng thứ ba trên thế giới d/. Đứng thứ tư trên thế giới
Câu 2: Ý đúng nhất về chính sách đối ngoại của Liên Xôsau chiến tranh thế giới thứ hai
a/. Hoà bình, trung lập
b/. Hoà bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
c/. Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ huỷ diệt loài người.
d/. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến cuả Mĩ
Câu 3: Ý đúng nhất về sự kiện đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước ( Liên Xô) và
bước đầu trở thành hệ thống thế giới:
a/.Sự ra đời các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
b/.Sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa
c/. Sự ra đời nước cộng hoà Ấn Độ
d/. Câu a và b
Câu 4: Ý đúng nhất về những thiếu sót và sai lầm cơ bản mà công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông
Âu đã phạm phải:
a/. Rập khuôn một cách giáo điều theo mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô
b/. Chủ quan, duy ý chí, không tuân theo quy luật khách quan của lịch sử
c/. Thiếu dân chủ, thiếu công bằng xã hội và vi phạm pháp chế XHCN
d/. Nhà nước nắm độc quyền về kinh tế
Câu 5: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ XHCN Liên Xô và Đông Âu:
a/. Đã xây dựng một mô hình CNXH chưa đúng đắn, chưa phù hợp
b/. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động lớn của tình hình thế giới
c/. Những sai lầm về chính trị, tha hoá về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạo
d/.Hoạt động chống phá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước.
Bài 2: Các nước Á, Phi, Mĩ latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai
Câu 1: Điều kiện cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc
a/. Lực lượng cách mạng phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai
b/. Được sự giúp đỡ của Liên Xô
c/.Tác động của phong trào cách mạng thế giới
d/. Nhân dân trong nước ủng hộ cách mạng
Câu 2: Thời gian thành lập nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa:
a/. Tháng 10-1948 b/. Tháng 10-1949
c/. Tháng 10-1950 d/. Tháng 10-1951
Câu 3: Tình hình Trung Quốc từ năm 1959 đến năm 1978:
a/. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ
b/. Ổn định về kinh tế, thực hiện đường lối đối ngoại tích cực
c/. Không ổn định kinh tế, thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng thế giới
d/. Thực hiện công cuộc cải cách đất nước
Câu 4: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong những năm 80 thế kỉ XX:
a/. Thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc
b/. Bắt tay với Mĩ chống lại Liên Xô.
c/. Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam
d/. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới
1
Câu 5: Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á
a/. Ngày 8/8/1967 b/. Ngày 8/8/1968
c/. Ngày 8/8/1969 d/. Ngày 8/8/1970
Câu 6: Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là
a/. Ai Cập b/. Angiêri c/. Êtiôpi d/. Tuynidi
Câu 7: Thời gian hầu hết các nước Bắc phi, Tây Phi, giành độc lập dân tộc
a/. 1945-1954 b/.1954-1960
c/.1960-1975 d/.1975-1991
Câu 8: Năm được gọi là" Năm Châu Phi"
a/. Năm 1954 b/. Năm 1960
c/. Năm 1975 d/. Năm 1959
Câu 9: Nước tiêu biểu nhất trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân ở Châu Phi là
a/. Ai Cập b/. Angiêri
c/. Êtiôpi d/. Tuynidi
Câu 10: Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mĩ latinh được mệnh danh là:
a/. "Hòn đảo tự do" b/. "Lục địa mới trỗi dậy"
c/. "Đại lục núi lửa" d/. "Tiền đồn của CNXH"
Câu 11: Nguyên nhân Mĩ chống lại phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ latinh từ cuối những năm 80 của thế
kỷ XX đến nay
a/. Chủ nghĩa xã hội đang lan rộng ở khu vực Mĩ latinh
b/.Các nước Mĩ latinh đã lần lượt đánh bại được các thế lực thân Mĩ, giành độc lập và chủ quyền của
dân tộc mình
c/. Chế độ XHCN đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, phong trào cách mạng Mĩ latinh mất chỗ dựa, lâm
vào tình trạng khó khăn.
d/.Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, trở thành " lục địa bùng cháy"
Bài 3: Mĩ, Nhật, Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Câu 1: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ
hai
a/. Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ
thuật nâng cao năng suất lao động
b/.Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao
c/. Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh
d/. Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi
Câu 2: Lí do Mĩ đạt được nhiều thành tựu rực rơ ̃về khoa học-kĩ thuật
a/. Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai
b/. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm chiến lược để
phát triển đất nước
c/. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và
ứng dụng tại Mĩ.
d/. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh
Câu 3: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thứ hai
a/. Biết xâm nhập thị trường thế giới
b/. Tác dụng của những cải cách dân chủ
c/. Truyền thống " Tự lực tự cường"
d/. Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật
Câu 4: Chính sách đối ngoại của Pháp sau chiến tranh thứ hai
a/. Cải thiện quan hệ với Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu
b/. Tích cực chạy đua vũ trang
c/. Chống Liên xô và các nước XHCN
d/. Đồng minh của Mĩ
Câu 5: Thời gian thành lập khối thị trường chung Châu Âu ( EEC)
a/. Tháng 1-1949 b/. Tháng 5-1955
c/. Tháng 3-1957 d/. Tháng 3-1958
Bài 4: Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai
Câu 1: Các nước đã tham gia hội nghị Ianta
a/. Anh, Pháp, Mĩ b/. Anh, Liên xô, Trung Quốc
2
c/. Liên xô, Trung Quốc, Mĩ d/. Liên xô, Anh, Mĩ
Câu 2: Những người đã tham gia hội nghị Ianta
a/. Đờ Gôn, Sớcsin, Tơruman b/. Sớcsin, Xtalin, Mao Trạch Đông
c/. Xtalin, Mao Trạch Đông,Tơruman d/. Xtalin, Sớcsin, Tơruman
Câu 3: Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc
a/. Tháng 9-1967 b/. Tháng 9-1977
c/. Tháng 9-1987 d/. Tháng 9-1997
Câu 4: Nội dung gây nhiều tranh cải nhất giữa ba cường quốc Liên xô, Mĩ, Anh tại hội nghị Ianta
a/. Giải quyết hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm
b/. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận
c/. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc
d/. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân
phiệt Nhật
Bài 5: Sự phát triển khoa học- kĩ thuật
Câu 1: Nước khởi đầu khoa học- kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai
a/. Anh b/. Pháp
c/. Mĩ d/. Nhật
Câu 2: Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai
a/. Do yêu cầu cuộc sống
b/. Do yêu cầu chiến tranh thế giới thứ hai
c/. Những thành tựu khoa học- kĩ thuật cuối thế kỷ XIX đầu thế kỹ XX, tạo tiền đề và thúc đẩy sự bùng
nổ cách mạng khoa học- kĩ thuật lần hai
d/. Tất cả đều đúng
Câu 3: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm
a/. 1940 b/. 1942
c/. 1945 d/.1946
Câu 4: Tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đối với đời sống của xã hội loài người là
a/. Làm thay đổi vị trí, cơ cấu các ngành sản xuất và các vùng kinh tế
b/. Sử dụng năng lượng nhiên liệu than đá nhiều hơn dầu mỏ
c/. Làm thay đổi cơ cấu dân cư với xu hướng dân số lao động tăng
d/. Trong công nghiệp các quốc gia ít chú trọng đến sự nghiệp giáo dục đào tạo
Gia sư Tâm Trí
A/- PHẦN THẾ GIỚI:
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 1: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những năm
1945 - 1950 là:
a/. Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá.
b/. Tiến hành công cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.
c/. Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ.
d/. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.
Câu 2: Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là:
a/. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
b/. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.
c/. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.
d/. Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% tổng sản
lượng công nghiệp của toàn thế giới.
Câu 3: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ ?
a/. Mở rộng lãnh thổ.
b/. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.
c/. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
d/. Khống chế các nước khác.
Câu 4: (Điền vào chỗ trống của bảng) Những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô
từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
Thời gian Thành tựu
1949
3
1957
1961
Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX)
Câu 5: Hoàn thành những mốc thời gian và sự kiện lịch sử chính đã diễn ra ở Liên Xô theo bảng dưới đây:
Thời gian Nội dung
Tổng thống M.Goocbachốp tuyên bố bắt đầu
công cuộc cải tổ về mọi mặt ở Liên Xô.
19/8/1991
Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được
thành lập bao gồm 11 nước.
25/12/1991
Câu 6: Hậu quả nghiêm trọng nhất của sự sụp đổ CNXH ở Đông Âu là:
a/. Chính phủ mới thiết lập ở các nước Đông Âu quay lại con đường phát triển TBCN, tuyên bố từ bỏ
CNXH.
b/. Chế độ đa nguyên, đa đảng về chính trị được thực hiện ở các nước Đông Âu .
c/. Nền kinh tế các nước Đông Âu chuyển sang kinh tế thị trường.
d/. Đổi mới tên nước và ngày Quốc khánh, gọi chung là nước cộng hòa.
Bài 2: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 7: Biểu hiện nào chứng tỏ lực lượng cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo ngày càng lớn
mạnh .
a/. Liên Xô chuyển giao vùng Đông Bắc Trung Quốc, vùng công nghiệp có vị trí chiến lược và toàn bộ
vũ khí của hơn 1 triệu quân Quan Đông Nhật, cho Đảng Cộng sản Trung Quốc .
b/. Vùng giải phóng mở rộng gồm 19 khu căn cứ, chiếm 1/4 đất đai và 1/3 dân số cả nước .
c/.Từ 6/1947 đến đầu 1949 quân giải phóng Trung Quốc đã loại khỏi vòng chiến 1.540.000 tên địch .
d/. Cả a,b và c đều đúng .
Câu 8:Tưởng Giới Thạch đã phát động cuộc nội chiến chống Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày:
a/. 14/8/1954 b/. 20/6/1946
c/. 20/7/1947 d/. 1/10/1947
Câu 9: Khối quân sự được thành lập ở Đông Nam Á vào 9/1954 là:
a/. NATO b/. CENTO
c/. SEATO d/. ASEAN
Câu 10:Những nước tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Băng Cốc (8/1967) là:
a/. Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia.
b/. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây.
c/. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia.
d/. Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia.
Câu 11: Ghi nội dung những sự kiện lịch sử chính của nước Lào Trong bảng sau:
Sự kiện Nội dung chính
Ngày 23/8/1945
Ngày 12/10/1945
Tháng 3/1946
Từ 1947
Ngày 20/1/1949
Ngày 13/8/1950
Năm 1953 - 1954
Năm 1964 - 1969
Ngày 21/2/1973
Ngày2/12/1975
Câu 12: Ghi nội dung những sự kiện lịch sử của Campuchia trong bảng sau:
Thời gian Nội dung
Tháng 10/1945
Ngày19/6/1951
4
Ngày 9/11/1953
Ngày 3/12/1978
Ngày 7/1/1979
Câu 13: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi Vì sao?
a/. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập .
b/. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã .
c/. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập .
d/.Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi .
Câu 14: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc
ở nước nào của châu Phi:
a/. Ai Cập b/. Tuynidi
c/. Angôla c/. Angiêri
Câu 15: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của
nó ở châu Phi:
a/. Năm 1960 "Năm châu Phi" .
b/. Năm 1962 Angiêri giành được độc lập .
c/. 11/11/1975 nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời .
d/. Năm 1994 Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi .
Câu 16: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy"?
a/. Ở đây thường xuyên xãy ra cháy rừng .
b/. Ở đây nhân dân đã đứng lên chống đế quốc Mĩ .
c/. Ở đây có cuộc cách nổi tiếng nổ ra và thắng lợi ở Cuba .
d/. Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ .
Câu17: Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh" ?
a/. Achentina
b/. Chi lê
c/. Nicanagoa
d/. Cuba
Bài 3: MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 18: Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài duy nhất của thế giới trong thời gian nào của thế kỉ XX ?
a/. Thập niên 40 - 50. b/. Thập niên 50 - 60.
c/. Thập niên 60 - 70. d/. Thập niên 70 - 80.
Câu 19: Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế
giới thứ hai ?
a/. Nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến, tài nguyên thiên nhiên phong phú.
b/. Áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật.
c/. Quân sự hóa nền kinh tế.
d/. Tập trung sản xuất và tư bản cao.
Câu 20: Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là:
a/. Kennơđi b/. Nichxơn
c/. B. Clintơn d/. G. Bush
Câu 21: Mĩ đã tuyên bố xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào thời điểm nào ?
a/. Năm 1976. b/. Năm 1994.
c/. Năm 2004. d/. Năm 2006.
Câu 22: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớ n của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:
a/. Mĩ - Anh - Pháp. b/. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
c/. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản. d/. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
Câu 23: Nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng "thần kì" vào những năm 60 - 60 của thế kỉ XX là do:
a/. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật của thế giới phát triển mạnh.
b/. Làm giàu trong cuộc chiến tranh Mĩ xâm lược Triều Tiên.
c/. Làm giàu trong cuộc chiến tranh Mĩ xâm lược Việt Nam.
d/. Tất cả các nhân tố trên.
Bài 4: QUAN HỆ QUỐC TẾ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 24: Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN vào thời gian nào ?
a/. Tháng 2/1945 b/. Ngày 12/3/1947
5
c/. Tháng 7/1947 d/. Ngày 4/4/1949
Câu 25: Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc chiến tranh lạnh
là:
a/. Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang .
b/. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới .
c/. Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu .
d/. Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy
diệt .
Câu 26: Nhân vật nào không có mặt tại Hội nghị Ianta ?
a/. Rudơven b/. Đờgôn
c/. Xtalin d/. Sớcsin
Câu 27:Tại sao gọi là "trật tự hai cực Ianta" ?
a/. Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng .
b/. Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.
c/. Thế giới đã xãy ra nhiều cuộc xung đột ở Ianta.
d/. Tất cả các lí do trên
Câu 28: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện
a/. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM ) nă 1972.
b/. Định ước Henxinki năm 1975.
c/. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
d/. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991 )
Bài 5: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Câu 29:Cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai đã diễn ravào thời gian:
a/. Thế kỉ XVII. b/. Từ giữa thế kỉ XVIII.
c/. Từ những năm 40 của thế kỉ XX. d/. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
Câu 30: Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật lần thứ hai.
a/. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
b/. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.
c/. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.
d/. Sự giao lưu quốctế ngày càng được mở rộng.
Câu 31: Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ ?
a/. Mĩ b/. Liên Xô
c/. Nhật Bản d/. Trung Quốc
Câu 32: Hai cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua, là những cuộc cách mạng nào ?
a/.Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX
b/.Cuộc caćh mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX
c/.Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX vàcuộc cách mạng khoa học
kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX
d/.Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX
Câu 33: Đặc trưng cơ bản của cách mạng kỉ thuật là gì
a/.Cải tiến việc tổ chức sản xuất
b/.Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất (công cụ, máy móc… )
c/.Cải tiến việc quản lí sản xuất
d/.Cải tiến việc phân công lao động
LỊCH SỬ VIỆT NAM
Bài 1:NHỮNG BIẾN CHUYỂN VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM
TỪ 1919-1930
Câu 1: Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở VN?
a/. Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhất
b/. Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra
c/. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở VN
d/.Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần II, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?
a/. Công nghiệp chế biến
b/. Nông nghiệp và khai thác mỏ
c/. Nông nghiệp và thương nghiệp
6
d/. Giao thông vận tải
Câu 3: Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là:
a/. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa
b/. Tăng cường đầu tư thu lãi cao
c/. Đầu tư hai ngành đồn điền cao su và khai mỏ
d/. Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng
Câu 4: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng
ở VN?
a/. Cột chặt nền kinh tế VN lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
b/. Biến VN thành thị trường tiêu thụ hàng hoá do Pháp sản xuất
c/. Biến VN thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp
d/. Câu a, b đều đúng
Câu 5: Tác động của chương trình khai thác lần II đến kinh tế VN là:
a/. Nền kinh tế VN phát triển độc lập tự chủ
b/. Nền kinh tế VN phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp
c/. Nền kinh tế VN lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp
d/. VN trở thành thị trường độc chiếm của Pháp
Câu 6: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách chính trị của Pháp ở VN là:
a/. Mua chuộc, lôi kéo địa chủ và tư bản Việt
b/. Thi hành chính sách chuyên chế, thâu tóm mọi quyền hành trong tay
c/. Đàn áp phong trào Cách mạng
d/. Cả a, b, c
Câu 7: Chính sách văn hoá - giáo dục Pháp thực hiện ở Việt Nam nhằm mục đích gì?
a/. Đào tạo đội ngũ trí thức ở VN để đưa sang Pháp
b/. "Khai hoá" văn minh cho dân tộc ta
c/. Nô dịch, đồi trụy nhân dân ta
d/. Tất cả câu trên đều sai
Câu 8: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng VN?
a/. Công nhân b/. Nông dân
c/. Tiểu tư sản d/. Tư sản dân tộc
Câu 9: Sau chiến tranh thế giới I, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của Cách
mạng VN?
a/. Công nhân và tư sản b/. Nông dân và địa chủ
c/. Nhân dân VN với thực dân Pháp d/. Địa chủ và tư sản
Bài 2: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân VN bước đầu đi vào đấu tranh tự giác ?
a/.Công hội(bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu
b/. Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn
c/. Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng
d/. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn áp Cách mạng Trung Quốc
Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
a/. Đưa yêu sách đến hội nghị Vecxay
b/. Nguyễn Ái quốc đọc được luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa
c/. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp
d/. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari
Câu 3: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?
a/. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa
b/. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp
c/. Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng VN
d/. Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam
Câu 4:Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi
trước là:
a/. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước
b/. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản
c/. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp đường lối dân tộc với chủ nghĩa
xã hội
7
d/. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa vô sản
Câu 5: Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là gì?
a/. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
b/. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào VN
c/. Quá trình thành lập ba tổ chức cộng sản ở VN
d/. Quá trình chuẩn bị để thực hiện chủ trương "Vô sản hoá" để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào
VN
Câu 6: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?
a/. Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn
b/. Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
c/. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản
d/. Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng
Câu 7: Chọn sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây:
A B
1.Phan Bội Châu 2.Phan a.Bản án chế độ thực dân Pháp. b.Mưu sát toàn
Châu Trinh 3.Phạm hồng quyền Mac lanh. c.Khởi xướng phong trào
Thái 4.Nguyễn Ái Quốc Đông Du. d.Thực hiện chủ trương cải cách dân
chủ. e.Lãnh đạo khởi nghĩa Yên Bái. g.Tìm con
đường cứu nước - sang phương Tây
Câu 8: Xác định những sự kiện chính cho phù hợp với mốc thời gian ngày, tháng, năm sau đây:
Thời gian Sự kiện
5/6/1911
Tháng 7/1920
Tháng 12/1920
Tháng 6/1925
Bài 3: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM
TRƯỚC THÀNH LẬP ĐẢNG(1925 - 1930)
Câu 1: Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?
a/. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
b/. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng(TQ)
c/. Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
d/. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
Câu 2: Cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên là:
a/. Báo Thanh Niên b/. Tác phẩm "Đường Cách Mệnh"
c/. Bản án chế độ tư bản Pháp d/. Báo Người Cùng Khổ
Câu 3: Việt Nam quốc dân đảng là một Đảng chính trị theo xu hướng nào?
a/. Dân chủ vô sản b/. Dân chủ tư sản
c/. Dân chủ tiểu tư sản d/. Dân chủ vô sản và tư sản
Câu 4: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do nguyên nhân khách quan nào?
a/. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo
b/. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng còn non yếu
c/. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động
d/. Đế quốc Pháp còn mạnh
Câu 5: Số nhà 5 D phố Đàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện:
a/. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
b/. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng
c/. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
d/. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Câu 6: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:
a/. Báo Nhành Lúa
b/. Báo Người Nhà Quê
c/. Báo Búa Liềm
d/. Báo Tiếng Chuông Rè
Câu 7: Nối tên các tổ chức cộng sản nối liền với các địa bàn hoạt động sau đây:
8
Các tổ chức cộng sản Địa danh
1.Đông Dương cộng sản đảng 2.An a.Nam kì b.Trung kì c.Bắc kì d.Trung
Nam cộng sản đảng 3.Đông Dương Quốc
cộng sản liên đoàn
Bài 4: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
Câu 1: Từ ngà 7 - 2 - 1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp ở đâu?
a/. Quảng Châu (Trung Quốc)
b/. Ma Cao (Trung Quốc)
c/. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc)
d/. Hương Cảng (Trung Quốc)
Câu 2: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
a/. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng
b/. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
c/. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
d/. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 3: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản
(3 - 2 - 1930) thể hiện như thế nào?
a/. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt
Nam
b/. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua
c/. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào VN
d/. Câu a, b đúng
Câu 4: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí
Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là:
a/. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản
b/. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để
c/. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc
d/. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc
Câu 5: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng là lực lượng nào?
a/. Công nhân và nông dân
b/. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông
c/. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến
d/. Câu a, b, c đúng
Câu 6: Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ nhất vào
thời gian nào? Ở đâu?
a/. 3 - 2 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
b/.10 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
c/. 3 - 1930 tại Ma Cao (Trung Quốc)
d/. 10 - 1930 tại Quảng Châu (Trung Quốc)
Câu 7: Đảng cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?
a/. Tháng 3 - 1930
b/. Tháng 5 - 1930
c/. Tháng 10 - 1930
d/. Tháng 12 - 1930
Bài 5: PHONG TRÀO 1930 - 1931 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH HỒI PHỤC
LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG
Câu 1: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào
cách mạng 1930 - 1931?
a/. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933
b/. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩaYên Bái
c/. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng và nông dân đứng lên chống đế quốc
và phong kiến
d/. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân
Câu 2: Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?
9
a/. Miền Trung
b/. Miền Bắc
c/. Miền Nam
d/. Trong cả nước
Câu 3: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?
a/. "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày"
b/. "Tự do dân chủ" và "Cơm áo hoà bình"
c/. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến"
d/. "Chống đế quốc" và "Chống phát xít"
Câu 4: Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất vì:
a/. Là nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân
b/. Là nơi thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất
c/. Là nơi có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm
d/. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng đông nhất trong cả nước
Câu 5: Gọi là chính quyền Xô viết vì:
a/. Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết
b/. Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga)
c/. Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
d/. Hình thức nhà nước của những nước theo con đường XHCN
Câu 6: Sự kiện nào đánh dấu thắng lợi thời kì phục hồi lực lượng cách mạng?
a/. Đấu tranh của công nhân và nông dân 1933
b/. Cuộc tranh luận công khai về duy vật - duy tâm 1933
c/. Đại hội lần I của Đảng tại Ma Cao (3 - 1935)
d/. Cuộc tranh luận "nghệ thuật vị nghệ thuật" hay "nghệ thuật vị nhân sinh"
Câu 7: Trần Phú, tổng bí thư của Đảng cộng sản Đông Dương bị Pháp bắt vào:
a/. 19 - 4 - 1931
b/. 14 - 9 - 1931
c/. 19 - 4 - 1932
d/. 14 - 9 - 1932
Bài 6: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ 1936 - 1939
Câu 1: Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 - 1939 ?
a/. Thực dân Pháp nói chung
b/. Địa chủ phong kiến
c/. Bọn phản động thuộc địa và tay sai không chịu thi hành chính sách của chính phủ Mặt trận nhân
dân Pháp
d/. Các quan lại của triều đình Huế
Câu 2: Nhiệm vụ của cách mạng được Đảng xác định trong thời kì 1936 - 1939?
a/. Đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc
b/. Đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng
c/. Chống phát xít, chống phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ cơm áo hoà bình
d/. Câu a, b đúng
Câu 3: Phương pháp đấu tranh cách mạng thời kì 1936 - 1939 ?
a/. Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang
b/. Kết hợp khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp
c/. Kết hợp khả năng công khai và nửa công khai
d/. Câu b, c đúng
Câu 4: Cuộc mitting lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?
a/. 1 - 8 - 1936, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)
b/. 1 - 5 - 1938, tại Bến Thuỷ, Vinh
c/. 1 - 5 - 1939, tại Hà Nội
d/. 1 - 5 - 1938, tại nhà Đấu Xảo - Hà Nội
Câu 5: Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?
a/. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân
b/. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được
nâng cao
c/. Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh
10
d/. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và sử dụng hình thức,
phương pháp đấu tranh phong phú
Câu 6:Trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, có hai sự kiện tiêu biểu nhất, đó là hai sự kiện nào?
a/. Phong trào Đông Dương đại hội và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ
b/. Phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí và nghị trường
c/. Phong trào đón Gôđa và đấu tranh nghị trường
d/. Phong trào báo chí và đòi dân sinh dân chủ
Bài 7: CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1939 - 1945)
Câu 1: Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945 là ai?
a/. Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng
b/. Bọn đế quốc và phát xít
c/. Bọn thực dân phong kiến
d/. Bọn phát xít Nhật
Câu 2: Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939) của ban chấp hành trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách
mạng Đông Dương lúc này là gì?
a/. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu
b/. Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh
c/. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách
d/. Tất cả các nhiệm vụ trên
Câu 3: Tháng 11 - 1939, tên gọi của Mặt trận ở Đông Dương là gì?
a/. Mặt trận nhân dân phản đế
b/. Mặt trận dân chủ Đông Dương
c/. Mặt trận phản đế Đông Dương
d/. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương
Câu 4: Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (11 - 1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng diễn ra vào thời
gian nào? Ở đâu?
a/. 19 - 5 - 1941 tại Bà Điểm - Hóc Môn
b/. 15 - 5 - 1939 tại PacBó - Cao Bằng
c/. 6 - 11 - 1939 tại Bà Điểm - Hóc Môn
d/. 10 - 5 - 1940 tại Đình Bảng - Bắc Ninh
Câu 5: Nguyên nhân chung nào làm cho ba sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ và binh biến Đô
Lương bị thất bại?
a/. Quần chúng chưa được tham gia vào khởi nghĩa và binh lính
b/. Kẻ thù còn mạnh, lực lượng cách mạng chưa được chuẩn bị tổ chức và chuẩn bị đầy đủ
c/. Lực lượng vũ trang còn non yếu
d/. Lệnh tạm hoãn khởi nghĩa về không kịp
Bài 8: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN
(1945 - 1946)
Câu 1: Khó khăn lớn nhất của nước ta sau cách mạng tháng Tám là:
a/. Quân Tưởng, Anh dưới danh nghĩa Đồng minh vào VN giải giáp quân Nhật, nhưng lại chống phá
Cách mạng VN
b/. Nạn đói, nạn dốt đe doạ nghiêm trọng đến nhân dân ta
c/. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng
d/. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ra sức phá hoại chống phá Cách mạng
Câu 2: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?
a/. 1 - 6 - 1946 ở Hà Nội
b/. 2 - 3 - 1946 ở Hà Nội
c/. 12 - 11 - 1946 ở Tân Trào - Tuyên Quang
d/. 20 - 10 - 1946 ở Hà Nội
Câu 3: Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta?
a/. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do
b/. Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chánh riêng nằm trong khối liên
hiệp Pháp
c/. Việt Nam thuận cho 15 000 quân Pháp ra Bắc thay thế quân Tưởng và rút dần trong 5 năm
d/. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ
Câu 4: Việc ký hiệp định sơ bộ tạm hoà với Pháp chứng tỏ:
11
a/. Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và chính phủ ta
b/. Sự thoả hiệp của Đảng và chính phủ ta
c/. Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao
d/. Sự suy yếu của lực lượng cách mạng
Câu 5: Trong tạm ước 14 - 9 - 1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào?
a/. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hoá
b/. Chấp nhận cho Pháp đem 15 000 quân ra Bắc
c/. Một số quyền lợi về chính trị, quân sự
d/. Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự
Bài 9: NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946 - 1950)
Câu 1: Sự kiện trực tiếp nào đưa đến quyết định của Đảng và chính phủ toàn quốc kháng chiến chống Pháp?
a/. Hội nghị Đà Lạt không thành công(18 - 5 1946)
b/. Hội nghị Phôngtennơblô
c/. Pháp chiếm Hải Phòng(11 - 1946)
d/. Tối hậu thư của Pháp ngày 18 - 12 - 1946 đòi ta giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng
Câu 2: Văn bản nào trình bày đầy đủ nhất về đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng?
a/. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ chủ tịch(19 - 12 - 1946)
b/. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Thường vụ Trung ương Đảng (22 - 12 - 1946)
c/. Một số bài trên báo sự thật (3 - 1947) của Trường Chinh
d/. Tác phẩm "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh
Câu 3: Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nà19 - 12 - 1947
Câu 4: Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở VN năm 1950 là:
a/. Hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và "hành lang Đông -Tây" ( Hải Phòng- Hà Nội - Hoà Bình -
Sơn La )
b/. Hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc bộ và Trung du
c/. Phòng tuyến "boongke" và "vành đai trắng" xung quanh Trung du và đồng bằng Bắc bộ
d/. Tất cả các câu trên đều sai
Câu 5: Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?
a/. Trận đánh ở Cao Bằng
b/. Trận đánh ở Đông Khê
c/. Trận đánh ở Thất Khê
d/. Trận đánh ở Đình Lập
Bài 10: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN (1951 - 1953)
Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian nào? Ở đâ 19 - 2 - 1951 tại PácPó(Cao Bằ
20 - 2 - 1951 tại Hà Nộ 19 - 5 - 1951 tại Tân Trào, Tuyê 19 - 2 - 1951 tại Chiêm Hoá(Tuyên Quang )
Câu 2: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:
a/. Đảng cộng sản Đông Dương
b/. Đảng cộng sản Việt Nam
c/. Đảng lao động Việt Nam
d/. Đông Dương cộng sản Đảng
Câu 3: Mặt trận Liên Việt ra đời vào thời gian nào?
a/. 12 - 9 - 1950
b/. 5 - 6 - 1951
c/. 3 - 3 - 1951
d/. 3 - 6 - 1951
Câu 4: Để thực hiện bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, năm 1953 Đảng và chính phủ có chủ trương gì?
a/. Triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất
b/. Thực hiện khai hoang với khẩu hiệu "tất đất tất vàng"
c/. Thực hành tiết kiệm
d/. Tất cả các chủ trương trên
Câu 5: Chiến dịch Hoà Bình diễn ra và kết thúc trong thời gian nà 10 - 1952
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN THẮNG LỢI
Câu 1: Lí do chủ yếu trong việc Pháp cử Nava sang Đông Dương?
a/. Vì sau 8 năm trở lại xâm lược Đông Dương, Pháp bị thiệt hại gần 390 ngàn tên, vùng chiếm đóng bị
thu hẹp, có nhiều khó khăn kinh tế, tài chánh
b/. Vì chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) đã kết thúc
12
c/. Vì nhân dân Pháp ngày càng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam
d/. Vì Nava được Mĩ chấp nhận
Câu 2: Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Nava là gì?
a/. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam
b/. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc
c/. Tấn công chiến lược ở hai miền Nam - Bắc
d/. Phòng ngự chiếm lược ở hai miền Bắc - Nam
Câu 3: Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954?
a/. Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng
b/. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu
c/. Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán
d/. Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong Đông Xuân 1953 - 1954
Câu 4: Khẩu hiệu nào do Đảng và chính phủ nêu lên trong chiến dịch Điện Biên Phủ?
a/. Tốc chiến, tốc thắng để nhanh chóng kết thúc chiến dịch
b/. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng
c/. Tiêu diệt hết quân địch ở Điện Biên Phủ
d/. Điện Biên Phủ thành mồ chôn giặc Pháp
Câu 5: Nơi diễn ra các trận đánh giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ?
a/. Cứ điểm Him Lam
b/. Phân khu Bắc
c/. Đồi A1
d/. Hầm Đơcat và sân bay Mường Thanh
Bài 12: TÌNH HÌNH VIỆT NAM SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VÀ NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG
VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI (1954 - 1975 )
Câu 1: Nhiệm vụ của miền Bắc sau 1954 là:
a/. Đấu tranh chống Mĩ - Diệm
b/. Tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ
c/. Kháng chiến chống Mĩ cứu nước
d/. Chuyển sang làm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa
Câu 2: Nhiệm vụ của miền nam sau 1954 là:
a/. Tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ
b/. Chuyển sang làm cách mạng xã hội chủ nghĩa
c/. Làm hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Mĩ
d/. Đấu tranh đòi Mĩ chấm dứt chiến tranh
Câu 3: Đường lối thể hiện sự sáng, độc đáo của Đảng ta trong thời kì chống Mĩ cứu nước là:
a/. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc
b/. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam
c/. Tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ ở miền nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền
Bắc
d/. Đánh Mĩ và tay sai, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ
nhân dân trong cả nước, thống nhất Tổ quốc
Câu 4: Vai trò của miền Bắc trong sự nghiệp chống Mĩ cứu nước là:
a/. Là tiền tuyến lớn
b/. Là hậu phương lớn
c/. Bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa
d/. Bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới
Câu 5: Mối quan hệ cách mạng hai miền Nam - Bắc là:
a/. Cùng chung nhiệm vụ chống Mĩ cứu nước
b/. Cùng chung nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội
c/. Mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến
d/. Cả a, b, c
Bài 13: CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VÀ CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ
NHÂN DÂN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965)
Câu 1: Chính sách nào của Mĩ - Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam?
a/. Phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống
b/. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam
13
c/. Mở chiến dịch "tố cộng, diệt cộng", thi hành luật 10 - 59, lê máy chém khắp miền Nam
d/. Thực hiện chính sách "đả thực, bài phong, diệt cộng"
Câu 2: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào Đồng Khởi 1959 -1960 là gì?
a/. Mĩ - Diệm phá hoại hiệp định Giơnevơ, thực hiện chính sách "tố cộng, diệt cộng"
b/. Có nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 về đường lối cách mạng miền Nam
c/. Do chính sách cai trị của Mĩ - Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề
d/. Cả a và b đúng
Câu 3: Kết quả lớn nhất của phong trào Đồng Khởi là gì?
a/. Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở 600 xã ở Nam Bộ, 904 thôn ở Trung bộ, 3200 thôn
ở Tây Nguyên
b/. Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo
c/. Uỷ ban nhân dân tự quản, tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo
d/. Sự ra đời của Mặt trận dân tộc dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 - 12 - 1960)
Câu 4: Chiến tranh đặc biệt nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu mà Mĩ đã đề ra?
a/. Phản ứng linh hoạt
b/. Ngăn đe thực tế
c/. Bên miệng hố chính trị
d/. Chính sách thực lực
Câu 5: Âm mưu cơ bản của chiến tranh đặc biệt là:
a/. Dùng người Việt đánh người Việt
b/. Đưa quân đội viễn chinh và chư hầu sang xâm lược Việt Nam
c/. Tiến hành dồn dân, lập ấp chiến lược
d/. Tăng cường lực lượng quân Ngụy
Bài 14: NHÂN DÂN HAI MIỀN NAM BẮC TRỰC TIẾP ĐƯƠNG ĐẤU VỚI ĐẾ QUỐC MĨ
XÂM LƯỢC(1965 - 1973)
Câu 1: Chiến lược "chiến tranh cục bộ" là:
a/. Loại hình chiến tranh thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội tay sai là
chủ yếu kết hợp vũ khí và trang thiết bị hiện đại của Mĩ
b/ Loại hình chiến tranh thực dân kiểu mới, tiến hành bằng lực lượng quân dội viễn chinh Mĩ kết hợp
quân chư hầu và quân Ngụy
c/. Loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu và
quân viễn chinh Mĩ kết hợp vũ khí và trang thiết bị hiện đại của Mĩ
d/ Loại hình chiến tranh thực dân kiểu mới, tiến hành bằng lực lượng quân dội viễn chinh Mĩ kết hợp
quân chư hầu
Câu 2: Địa danh nào được coi như là "Ấp Bắc" đối với quân đội Mĩ?
a/. Núi Thành
b/. Chu Lai
c/. Vạn Tường
d/. Đà Nẵng
Câu 3: Thắng lợi lớn nhất của quân dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân là:
a/. Là đòn bất ngờ làm địch choáng váng
b/. Làm lung lay quyết tâm xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải xuống thang chiến tranh
c/. Mĩ tuyên bố chấm dứt không điều kiện ném bom miền Bắc
d/. Mĩ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với ta ở hội nghị Pari
Câu 4: Chiến công nào của quân giải phóng tác động mạnh nhất đến nhân dân Mĩ
a/.Trận Vạn Tường (18 - 8 - 1965)
b/. Chiến công tiêu diệt quân Mỹ trong mùa khô 65 - 66
c/. Chiến công tiêu diệt quân Mỹ trong mùa khô 66 - 67
d/. Chiến công trong tết Mậu Thân (1968)
Câu 5: Ngày 6 - 6 - 1969 gắn với sự kiện nào của dân tộc ta?
a/. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời
b/. Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương
c/. Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai
d/. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hoà miền Nam Việt Nam ra đời
Bài 15: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ĐI ĐẾN
THẮNG LỢI HOÀN TOÀN ( 1973 - 1975 )
14
Câu 1: Ghi sự kiện vào các mốc thời gian sau đây cho phù hợp:
a/. Ngày 4 - 3 - 1975 ………………………………………………………
b/. Ngày 10 - 3 - 1975 ……………………………………………………
c/. Ngày 14 - 3 - 1975 ……………………………………………………
d/. Ngày 24 - 3 - 1975 ……………………………………………………
Câu 2: Sự kiện giải phóng Đà Nẵng phù hợp với niên đại nào?
a/. 10 - 3 - 1975
b/. 24 - 3 - 1975
c/. 25 - 3 - 1975
d/. 29 - 3 - 1975
Câu 3: Niên đại 26 - 4 - 1975 phù hợp với sự kiện nào?
a/. Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu
b/. Quần đảo Trường Sa được giải phóng
c/. Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện
d/. Miền Nam hoàn toàn giải phóng
Câu 4: Mốc mở đầu và kết thúc của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuâ 2 - 5 - 1975
Câu 5: Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?
a/. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn
b/. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng
c/. Có hậu phương vững chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa
d/. Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương
ĐÁP ÁN
BÀI 1: Câu 3: c Bài 3: Câu 3: b
Câu 1: b Câu 4: d Câu 1: a Câu 4: b
Câu 2:b Câu 5:a Câu 2:b Bài 5:
Câu 3: d Câu 6: a Câu 3: d Câu 1: c
Câu 4: a Câu 7:b Câu 4: a Câu 2: d
Câu 5:a Câu 8: b Câu 5:c Câu 4: a
Bài 2: Câu 9: b Bài 4:
Câu 1: a Câu 10: c Câu 1: d
Câu 2:b Câu 11: c Câu 2: d
BỘ 2
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 12
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ SAU CTTG II ĐẾN NAY )
Câu 1: Từ sau chiến tranh thế giới II, Liên Xô đạt được thành tựu nào là quan trọng nhất ?
a/. 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.
b/. 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
c/. 1972, sản lượng công nghiệp tăng 321 lần.
d/. Đến nửa đầu những năm 70, là1 cường quốc công nghiệp, đứng thứ 2 trên thế giới.
Đ ÁP ÁN: d
Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã phát triển thành hệ thống thế giới ?
a/. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.
b/. Thắng lợi của các nước Đông Âu và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.
c/. Sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa .
d/. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc.
Đ ÁP ÁN: b
Câu 3: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu
làgì ?
a/. Đã xây dựng 1 mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa phù hợp.
b/. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của thế giới.
c/. Sự tha hóa về phẩm chất đạo đức của 1 số nhà lãnh đạo.
d/. Sự chống phá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước.
Đ ÁP ÁN: A
Câu 4: Nguyên nhân bùng nổ cuộc nội chiến lần thứ 4 ở Trung Quốc ?
15
A. Lực lượng cách mạng do Đảng cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đã lớn mạnh.
B. Chính quyền Tưởng Giới Thạch muốn tiêu diệt Đảng cộng sản Trung Quốc.
C. Mĩ muốn biến Trung Quốc thành thuộc địa kiểu mới.
D. Mâu thuẫn giữa chính quyền Tưởng Giới Thạch với Đảng cộng sản Trung Quốc.
Đ ÁP ÁN: d
Câu 5: Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau CTTG II là gì ?
a/. Các nước châu Á đã giành được độc lập.
b/. Là thành viên của tổ chức ASEAN.
c/. Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính thế giới.
d/. Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC).
Đ ÁP ÁN: a
Câu 6: Từ cuối những năm 70 của TK XX, chủ nghĩa thực dân chỉ tồn tại dưới hình thức nào ?
a/. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
b/. Chủ nghĩa đế quốc.
c/. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
d/. Chủ nghĩa thực dân kiểu mớI
Đ ÁP ÁN: c
Câu 7: Nội dung nào không đúng với mục đích của Tuyên bố Băng Cốc (8/1967) ?
a/. Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội của khu vực Đông Nam Á.
b/. Tạo ra khu vực hòa bình, ổn định, cùng phát triển.
c/. Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác về lĩnh vực.
d/. Mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN.
Đ ÁP ÁN: d
Câu 8: Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm nào ?
a/. 2001 c/. 2000.
b/. 2003 d/. 2002
Đ ÁP ÁN: c
Câu 9: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam (7/5/1954) đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải
phóng dân tộc của nước nào ở châu Phi ?
A. Ai Cập. C. Angôla.
B. Tuynidi. D. Angiêri.
Đ ÁP ÁN: D
Câu 10:Vì sao Mĩ La Tinh được gọi là “lục địa bùng cháy”từ sau CTTG II ?
A. Ở Mĩ La Tinh thường xuyên xảy ra cháy rừng.
B. Ở Mĩ La Tinh có nhiều núi lửa hoạt động.
C. Ở Mĩ La Tinh có cách mạng Cuba bùng nổ.
D. Khởi nghĩa vũ trang là hình thức chủ yếu trong cuộc đấu tranh chống Mĩ.
Đ ÁP ÁN: D
Câu 11: Từ sau CTTG II đến nay, Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới:
A. Đúng B. Sai
Đ ÁP ÁN: B
Câu 12: Sự phát triển”thần kì” của Nhật Bản được biểu hiện rõ nhất ở điểm nào ?
A. 1968, GDP đứng thứ II trên thế giới sau Mĩ.
B. Từ 1950 -1973, GDP tăng 20 lần .
C. Từ thập niên 70 của TK XX, Nhật Bản trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính thế giới.
D. Từ 1 nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế - tài
chính thế giới.
Đ ÁP ÁN: D
Câu 13: Chính phủ Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào ?
A. 14/8/1945. B. 15/8/1945.
C. 16/8/1945 D. 13/8/1945.
Đ ÁP ÁN: A
Câu 14: Nguyên nhân quan trọng nhất giúp cho kinh tế Mĩ, Nhật phát triển nhanh chóng là gì ?
A. Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật.
B. Gây chiến tranh xâm lược Việt Nam và Triều tiên.
16
C. Tài năng của giới lãnh đạo và kinh doanh.
D. Người lao động có tay nghề cao.
Đ ÁP ÁN: A
Câu 15: Cải cách nào là quan trọng nhất ở Nhật Bản kể từ sau Cải cách Mâygi ?
A. Cải cách Hiến pháp.
B. Cải cách nền giáo dục quốc dân.
C. Cải cách ruộng đất.
D. Cải cách văn hóa.
Đ ÁP ÁN: B
Câu 16: Sau CTTG II, đặc điểm nào là biểu hiện tích cực nhất trong thế giới tư bản chủ nghĩa ?
A. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.
B. Sự “nhất thể hóa quốc tế” trong nền kinh tế.
C. Sự khai thác những thành tựu khoa học – kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế. X
D. Sự phát triển rực rỡ về văn hóa - giáo dục, văn học – nghệ thuật.
Đ ÁP ÁN: C
Câu 17: Ý nghĩa bao quát và tích cực nhất của khối EU là gì ?
A. Tạo ra 1 cộng đồng kinh tế và 1 thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng những
thành tựu khoa học – kĩ thuật. X
B. Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, tài chính, thương mại với Mĩ và Nhật Bản.
C. Phát hành và sử dụng đồng EURO.
Đ ÁP ÁN: A
D. Thống nhất trong chính sách đối nội và đối ngoại giữa các nước thành viên.
Câu 18: Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự 2 cực Ianta” ?
A. Trật tự thế giới mới hình thành sau CTTG II.
B. Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta.
C. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.
D. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác.
Đ ÁP ÁN: D
Câu 19: Hiến chương Liên Hợp Quốc và quyết định chính thức thành lập Liên Hợp Quốc được thông qua
tại Hội nghị nào ?
A. Hội nghị Ianta (2/1945, Liên Xô).
B. Hội nghị Xan Phơranxixcô (4/1945,Mĩ).
C. Hội nghị Pôtxđam (7/1945, Đức).
D. Hội nghị Matxcơva (12/1945, Liên xô).
Đ ÁP ÁN: B
Câu 20: Tại sao gọi là “Trật tự 2 cực Ianta” ?
A. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.
B. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ
nghĩa.
C. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.
D. Tất cả đều đúng.
Đ ÁP ÁN: B
Câu 21: Mục tiêu bao quát nhất của “chiến tranh lạnh”do Mĩ phát động là gì ?
A. Mĩ thực hiện “chiến lược toàn cầu” nhằm làm bá chủ thế giới. X
B. Bắt các nước Đồng minh lệ thuộc Mĩ.
C. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và cách mạng thế giới.
D. Ngăn chặn, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.
Đ ÁP ÁN: A
Câu 22: Hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển vừa là:
A. Nhiệm vụ chung của toàn nhân loại khi bước vào thế kỉ XXI.
B. Trách nhiệm của các nước đang phát triển.
C. Trách nhiệm của các nước phát triển hiện nay.
D. Vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI.
Đ ÁP ÁN: D
Câu 23: Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 là gì ?
17
A. Tạo ra 1 khối lượng hàng hóa đồ sộ.
B. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ.
C. Thay đổi 1 cách cơ bản các nhân tố sản xuất. X
D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.
Đ ÁP ÁN: C
Câu 24: Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 là gì ?
A. Đã chế tạo nhiều vũ khí hiện đại, đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ CTTG III.
B. Nạn khủng bố phổ biến, tình hình thế giới căng thẳng.
C. Nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân hủy diệt loài người.
D. Chế tạo các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh có tính chất hủy diệt.Gây ra nạn ô nhiễm môi
trường, tai nạn, bệnh tật mới.
Đ ÁP ÁN: D
Câu 25: Đặc điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng lần 1 và là đặc trưng của cách mạng khoa
học – kĩ thuật lần 2 ?
A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. X
B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.
C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.
D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Đ ÁP ÁN: A
Hết
ĐÁP ÁN:
1) D 7) D 13) A 19) B
2) B 8) C 14) A 20) B
3) A 9) D 15) B 21) A
4) D 10) D 16) C 22) D
5) A 11) B 17) A 23) C
6) C 12) D 18) D 24) D
Bài 1:
Câu 1: Tại sao đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác Việt Nam ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất ?
A- Để độc chiếm thị trường Việt Nam.
B- Do chiến tranh kết thúc, Pháp là nước thắng trận nên có đủ sức mạnh tiến hành khai thác ngay.
C- Để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra.
D- Do Việt Nam có nhiều cao su và than là 2 mặt hàng mà thị trường Pháp và thế giới có nhu cầu lớn
sau chiến tranh
ĐÁP ÁN C
Câu 2: Chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của đế quốc Pháp có những điểm gì mới ?
A- Tăng cường vốn đầu tư vào tất cả các ngành kinh tế.
B- Cướp đoạt toàn bộ rụông đất của nông dân lập đồn điền trồng cao su.
C- Hạn chế sự phát triển các ngành công nghiệp nhất là công nghiệp nặng
D- Qui mô khai thác lớn hơn, triệt để hơn, xã hội bị phân hóa sâu sắc.
ĐÁP ÁN D
Câu 3: Các thủ đoạn chính trị, văn hóa- giáo dục của đế quốc Pháp sau chiến tranh nhằm mục đích gì?
A- Phục vụ cho công cuộc đẩy mạnh khai thác, bóc lột và củng cố bộ máy cai trị ở thuộc địa.
B- Phục vụ cho chính sách “khai hóa”của bọn thực dân, gây tâm lý tự ti.
C- Phục vụ cho chính sách cai trị chuyên chế triệt đề, mọi quyền hành đều thâu tóm trong tay người
Pháp.
D- Phục vụ cho chính sách “chia để trị” để chia rẽ dân tộc ta.
ĐÁP ÁN A
Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam bị phân hóa như thế nào?
Phân hóa sâu sắc xuất hiện các giai cấp mới: tư sản, vô sản, phong kiến, nông dân, tiểu tư sản
A- Phân hóa sâu sắc bên cạnh giai cấp cũ: phong kiến, nông dân.Xuất hiện giai cấp mói: tư sản, tiểu tư
sản, vô sản.
B- Phân hóa sâu sắc trong đó 2 giai cấp mới xuất hiện: vô sản và nông dân là lực lương quan trọng của
cách mạng.
18
C- Phân hóa sâu sắc giai cấp vô sản mới ra đời đã vươn lên giành quyền lãnh đạo cách mạng đi đến
thắng lợi.
ĐÁP ÁN B
Câu 5: Hãy nêu nhưng mâu thuẫn của xã hội Việt Nam sau chiền tranh thế giới lần thứ nhất ?
A- Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, giữa g/c tư sản với g/c vô sản.
B- Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, giữa g/c nông dân với g/c
phong kiến.
C- Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, giữa g/c nông dân với g/c
tư sản.
D- Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp , giữa tất cả các giai cấp trong hội do địa vị và quyền lợi
khác nhau nên đều mâu thuẫn.
ĐÁP ÁN B.
Bài 2 .
Câu 6: Tình hình thế giới sau chiến tranh đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam ra sao?
A- Các tổ chính trị lần lượt được thành lập, sự ra đời Đệ tam quốc tế lãnh đạo cách mạng thắng lợi.
B- Sư phát triển của phong trào cách mạng nhất là phong trào công nhân ở nước Nga theo con đường vô
sản
C- Cách mạng tháng Mười Nga thành công có tác dụng thúc đẩy cách mạng Việt Nam chuyển sang thời
kỳ mới.
D- Đảng cộng sản ở các nước Pháp, Trung Quốc lần lựợt thành lập thúc đẩy Đảng cộng sản Việt Nam
ra đời.
ĐÁP ÁN C
Câu 7: Cho biết mục tiêu đấu tranh trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919- 1926 ?
A- Đòi một số quyền lợi về kinh tế và các quyền tự do dân chủ.
B- Chống bọn tư bản Pháp nắm độc qưyền xuất cảng lúa gạo.
C- Đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
D- Thành lập Đảng Lập hiến tập hợp lực lượng quần chúng chống Pháp.
ĐÁP ÁN A
Câu 8: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con
đường phát triền của phong trào công nhân ?
A- Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân
dân và thủy thủ Trung quốc.
B- Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười mới được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.
C- Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam
Định, Hà Nội…tổng bãi công.
D- Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây
bước vào đấu tranh tự giác.
ĐÁP ÁN D
Câu 9: Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời
chính đảng vô sản ở Việt Nam ?
A-Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, con đường cách mạng vô sản.
B- Người đã trình bày trước Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V lập trường, quan điểm về vị trí chiến lược
của cách mạng các nước thuộc địa.
C- Người đã tiếp nhận đựơc ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và đã có công truyền bá vào nước ta.
D- Sau những năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài Nguời đã hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc thực
dân.
ĐÁP ÁN C
Câu 10: Cho biết đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925?
A- Phong trào thể hiện ý thức chính trị.
B- Phong trào thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế.
C- Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi chính trị và kinh tế có ý thức .
D- Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nên còn mang tính tự phát
ĐÁP ÁN D
Bài 3:
19
Câu 11: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời trong hoàn cảnh nào ?
A- 1919- 1925 do yêu cầu của phong trào công - nông Việt nam cần có tổ chức cách mạng lãnh đạo.
B- 6- 1924 sự kiện tiếng bom Sa Diện, thanh niên yêu nước Việt Nam đang tập hợp tại Trung Quốc
thấy cần có tổ chức chính trị lãnh đạo.
C- Do Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu 11-1924 tiếp xúc với các nhà cách mạng và thanh niên tại đây
chuẩn bị cho việc thành lập đảng VS.
D- Do hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919- 1925 ở Liên Xô và Trung Quốc dẫn đến yêu cầu cấp
thiết thành lập tổ chức lãnh đạo.
ĐÁP ÁN C
Câu 12: Tại sao tổ chức Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa theo hai khuynh hướng?
A- Do hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với lý luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác-
Lênin có ảnh hưởng mạnh mẽ .
B- Do nội bộ của Tân Việt đã diễn ra cuộc đấu tranh giữa tư tưởng cách mạng và tư tưởng cải lương
cuối cùng quan điểm vô sản chiếm ưu thế
C- Do một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt chuyển sang gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng.
D- Do đa số đảng viên của Tân Việt muốn thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác-
Lênin.
ĐÁP ÁN A.
Câu 13: Mục tiêu của tồ chức Việt Nam quốc dân đảng là gì ?
A- Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ phong kiến.
B- Đánh đuổi Pháp, giành lại độc lập dân tộc.
C- Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
D- Đánh đổ giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập
ĐÁP ÁN C
Câu 14: Năm 1929 ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời theo thứ tự:
A- Đông Dương cộng sản liên đoàn, Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng.
B- An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn.
C- Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn, An Nam cộng sản đảng.
D- Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn.
ĐÁP ÁN D.
Câu 15: Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ 1926-1929 có ý nghĩa như thế nào đối vớí việc
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A-Là nhân tố tích cực thúc đẩy việc hình thành các tổ chức cộng sản, để đến đầu năm 1930 thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam.
B- Phong trào phát triển mạnh mẽ có ảnh hưởng rộng lớn trong toàn quốc có sức thu hút các lực lương xã
hội khác tham gia thành lập Đảng Cộng Sản.
C-Phong trào công nhân càng lên cao ý thức giai cấp càng rõ rệt và giai cấp công nhân trưởng thành
nhanh chóng khi Đảng Cộng sản ra đời 1930.
D- Phong trào công nhân phát triên cùng với sự tăng nhanh của các cuộc bãi công, chủ nghĩa Mác-Lênin
được truyền bá và Đảng Cộng Sản ra đời.
ĐÁP ÁN A.
BÀI 4:
Câu 16: Tại sao có hội nghị thành lập Đảng 3-2-1930?
A-1929 do phong trào công nhân trên thế giới và trong nước phát triển.
B- Do chủ nghĩa Mác- Lênin tác động mạnh vào ba tổ chức cộng sản
C-Do ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ là trở ngại lớn cho cách mạng
D- Do sự quan tâm của Quốc Tế cộng sản đối với giai cấp công nhân Việt Nam.
ĐÁP ÁN C.
Câu 17: Căn cứ vào đâu để khẳng định Cương lĩnh chính trị đẩu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng
đắn và sáng tạo?
A- Cương lĩnh đã vạch ra vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam.
B- Cương lĩnh đã thể hiện rõ tính độc lập dân tộc và tự docủa dân tộc Việt Nam.
C- Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam là bộ phận quan trọng của cách mạng thế giới.
D- Cương lĩnh kêu gọi các dân tộc trên thế giới đòan kết chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.
ĐÁP ÁN A
20