Tự ôn luyện thi môn toán

  • 24 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 24 trang

Nội dung text: Tự ôn luyện thi môn toán

NGUYỄN ðỨC TUẤN
TỰ ÔN LUYỆN THI
MÔN TOÁN
Hà nội, 1 - 2005
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
Chương 1: Phương trình và bất phương trình
Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
I. Cách giải
1) Phương trình bậc nhất: ax + b = 0, a,b ∈ IR.
b
• Nếu a ≠ 0 thì phương trình có nghiệm duy nhất x = - .
a
• Nếu a = 0, b ≠ 0 thì phương trình vô nghiệm.
• Nếu a = b = 0 thì phương trình nghiệm ñúng với mọi x ∈ IR.
2) Phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0.
• Nếu ∆ = b – 4ac < 0 phương trình vô nghiệm.
2
b
• Nếu ∆ = 0 phương trình có nghiệm kép x1 = x 2 = - .
2a
−b± ∆
• Nếu ∆ > 0 phương trình có hai nghiệm phân biệt x 1, 2 = .
2a
II. ðịnh lí Viét và hệ quả về dấu các nghiệm
1) ðịnh lí Viét : Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 có hai nghiệm x1 , x 2 thì
b c
S = x1 + x 2 = - và P = x1.x 2 = .
a a
2) Hệ quả: Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 có hai nghiệm:
∆ ≥ 0
c 
Trái dấu ⇔ <0 Cùng dấu ⇔  c
a  a > 0
 
∆ ≥ 0 ∆ ≥ 0
 
c c
Cùng dương ⇔  > 0 Cùng âm ⇔  > 0
a a
 b  b
− a > 0 − a < 0
III. ðịnh lí về dấu của tam thức bậc hai
Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c, a ≠ 0 ta có
1. ðịnh lí thuận:
• Nếu ∆ = b2 – 4ac < 0 thì a.f(x) > 0 với ∀ x.
b
• Nếu ∆ = 0 thì a.f(x) > 0 với ∀ x ≠ - .
2a
• Nếu ∆ > 0 khi ñó f(x) có hai nghiệm phân biệt x1 < x2 và
a.f(x) > 0 với x ngoài [ x1 ; x 2 ] .
a.f(x) < 0 với x1 < x < x 2 .
2. ðịnh lí ñảo: Nếu tồn tại số α sao cho a.f( α ) < 0 thì tam thức có hai nghiệm phân biệt
và số α nằm trong khoảng hai nghiệm ñó: x1 < α < x 2 .
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 1
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
IV. Ứng dụng
1. ðiều kiện ñể f(x) = ax2 + bx + c không ñổi dấu với mọi x
a = b = 0 a = b = 0
 
 c > 0 c ≥ 0
f(x) > 0 với ∀ x ⇔ f(x) ≥ 0 với ∀ x ⇔ 
a > 0 a > 0
 
∆ < 0 ∆ ≤ 0
a = b = 0 a = b = 0
 
 c < 0 c ≤ 0
f(x) < 0 với ∀ x ⇔ f(x) ≤ 0 với ∀ x ⇔ 
a < 0 a < 0
 
∆ < 0 ∆ ≤ 0
2. So sánh nghiệm tam thức bậc hai với số thực α
• ðiều kiện ñể f(x) có hai nghiệm phân biệt và x1 < α < x 2 là: a.f( α ) < 0.
• ðiều kiện ñể f(x) có hai nghiệm phân biệt và α nằm ngoài khoảng hai
∆ > 0
nghiệm: 
a.f (α) > 0

∆ > 0

- Nếu α nằm bên phải hai nghiệm: x1 < x 2 < α ⇒ a.f (α ) > 0
S b
 =− 2 2a

∆ > 0

- Nếu α nằm bên trái hai nghiệm: α < x1 < x 2 ⇒ a.f (α ) > 0
S b
 =− >a
2 2a
• ðiều kiện ñể f(x) có hai nghiệm phân biệt và một nghiệm nằm trong, một nghiệm
nằm ngoài ñoạn [ α; β ] là: f( α ).f( β ) < 0.
3. ðiều kiện ñể f(x) có nghiệm thỏa mãn x > α :
• Trường hợp 1: f(x) có nghiệm x1 < α < x 2 ⇔ a.f( α ) < 0.

∆ ≥ 0

• Trường hợp 2: f(x) có nghiệm α < x1 < x 2 ⇔ a.f (α) > 0
 S
α <
 2
f (α ) = 0

• Trường hợp 3: f(x) có nghiệm α = x1 < x 2 ⇔  S
α < 2
( Làm tương tự với trường hợp x < α và khi xảy ra dấu bằng)
Ngoài ra ta chú ý thêm ñịnh lí sau: Giả sử hàm số y = f(x) liên tục. Khi ñó ñiều kiện ñể
phương trình f(x) = m có nghiệm là minf(x) ≤ m ≤ maxf(x).
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 2
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
Bảng tóm tắt ñịnh lý thuận về dấu của tam thức bậc hai
Nếu ∆ < 0 N ếu ∆ = 0 Nếu ∆ > 0
a.f(x) > 0 với ∀ x b a.f(x) > 0 với x ngoài [ x1 ; x 2 ]
a.f(x) > 0 với ∀ x ≠ -
2a a.f(x) < 0 với x1 < x < x 2
Bảng tóm tắt so sánh nghiệm tam thức bậc hai với số thực α
ðiều kiện ñể f(x) = ax2 + bx + c có hai nghiệm phân biệt và
α nằm giữa khoảng hai nghiệm α nằm ngoài khoảng hai nghiệm
x1 < α < x 2
∆ > 0

a.f (α ) > 0
x1 < x 2 < α x1 < x 2 < α
a.f( α ) < 0  
∆ > 0 ∆ > 0
 
a.f (α ) > 0 a.f (α ) > 0
S b S b
 =− a
2 2a 2 2a
Ví dụ 1. Tìm m ñể phương trình x 2 − 2( m + 4) x + m 2 + 8 = 0 có 2 nghiệm dương.
Ví dụ 2. Xác ñịnh a ñể biểu thức (a + 1) x 2 − 2(a − 1) x + 3a − 3 luôn dương
Ví dụ 3. Tìm m ñể bất phương trình x 2 + x − 2 ≥ m nghiệm ñúng với mọi x.
Ví dụ 4. Tìm m ñể phương trình x 2 + mx + 2m = 0 có hai nghiệm x1 , x 2 thỏa mãn
-1< x1 < x 2
Ví dụ 5. Tìm m ñể phương trình x − 2mx + 2m 2 − 1 = 0 có nghiệm thỏa mãn
2
− 2 ≤ x1 ≤ x 2 ≤ 4
Ví dụ 6. Cho phương trình x + ( m + 2) x + 3m − 2 =0
2
Tìm m ñể phương trình có hai nghiệm phân biệt nhỏ hơn 2
Ví dụ 7. Tìm m ñể phương trình x 2 − 2mx + m + 2 = 0 có nghiệm lớn hơn 1
Ví dụ 8. Tìm m ñể phương trình x 2 − 6mx + 9m 2 − 2m + 2 = 0 có nghiệm x1 ≤ x 2 ≤ 3
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 3
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG VÀ
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ðỐI
I. Phương trình trùng phương ax 4 + bx 2 + c = 0, a ≠ 0 (1)
ðặt t = x ≥ 0 phương trình (1) trở thành: at + bt + c = 0
2 2
(2)
• PT (1) có nghiệm khi và chỉ khi (2) có ít nhất một nghiệm không âm.
• PT (1) có ñúng hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (2) có ñúng một nghiệm dương.
• PT (1) có ñúng 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (2) có một nghiệm bằng 0 và một
nghiệm dương.
• PT (1) có ñúng 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (2) có hai nghiệm dương phân
biệt.
Ví dụ 1. Cho phương trình: x4 + (1-2m)x2 + m2 – 1 = 0.
a)Tìm các giá trị của m ñể phương trình vô nghiệm.
b)Tìm các giá trị của m ñể phương trrình có 4 nghiệm phân biệt.
Ví dụ 2. Tìm m sao cho ñồ thị hàm số y = x4 -2(m+4)x2 + m2 + 8
cắt trục hoành lần lượt tại 4 ñiểm phân biệt A, B, C, D với AB = BC = CD.
II. Phương trình chứa giá trị tuyệt ñối
1) Các dạng cơ bản:
b ≥ 0
|a|=b ⇔ | a | = | b | ⇔ a = ±b
a = ± b
b < 0
b ≥ 0 
|a| ≤ b ⇔ 2 | a | ≥ b ⇔  b ≥ 0
a ≤ b
2
a 2 ≥ b 2

| a | ≥ | b | ⇔ a 2 ≥ b2
Ví dụ 1. Giải phương trình | x2 – 3x + 2 | - 2x = 1.
Ví dụ 2. Giải bất phương trình x2 - | 4x – 5 | < 0.
Ví dụ 3. Giải và biện luận phương trình | 2x – m | = x.
Ví dụ 4. Giải phương trình 4|sinx| + 2cos2x = 3.
Ví dụ 5. Giải và biện luận bất phương trình | 3x2 -3x – m | ≤ | x2 – 4x + m |.
2)Phương pháp ñồ thị:
a) Cách vẽ ñồ thị hàm số y = | f(x) | khi ñã biết ñồ thị hàm số y = f(x).
- Chia ñồ thị hàm số f(x) ra 2 phần: phần ñồ thị nằm phía trên trục hoành (1) và
phần ñồ thị nằm phía dưới trục hoành (2).
- Vẽ phần ñồ thị ñối xứng với phần ñồ thị (2) qua trục hoành ñược phần ñồ thị
(3).
- ðồ thị hàm số y = | f(x) | là ñồ thị gồm phần ñồ thị (1) và phần ñồ thị (3) vừa
vẽ.
b) ðịnh lí: Số nghiệm của phương trình g(x) = h(m) là số giao ñiểm của ñường thẳng
nằm ngang y = h(m) với ñồ thị hàm số y = g(x). Khi gặp phương trình có tham số ta tách riêng
chúng về một vế của phương trình rồi vẽ ñồ thị hàm số y = g(x) và ñường thẳng y = h(m) rồi áp
dụng ñịnh lí trên ñể biện luận.
Ví dụ 6. Tìm m ñể phương trình | x2 – 1 | = m4 – m2 +1 có 4 nghiệm phân biệt.
Ví dụ 7. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình | x – 1 | + | x + 2 | = m.
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 4
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
I.Các dạng cơ bản
Dạng 1: 2 n +1 f ( x ) = ϕ( x ) , n ∈ N* ⇔ f(x) = [ ϕ( x ) ]2n+1
ϕ( x ) ≥ 0
Dạng 2: 2n f ( x ) = ϕ( x ) , n ∈ N* ⇔ 
f ( x ) = [ϕ( x )]
2n
Dạng 3:
f ( x ) ≥ 0 f ( x ) ≥ 0
 
f ( x ) < ϕ( x ) ⇔ ϕ( x ) > 0 , f ( x ) ≤ ϕ( x ) ⇔ ϕ( x ) ≥ 0
f ( x ) < [ϕ( x )]2 f ( x ) ≤ [ϕ( x )]2
 
Dạng 4:
f ( x ) ≥ 0 f ( x ) < 0
 
ϕ( x ) < 0 ϕ( x ) ≥ 0
f ( x ) > ϕ( x ) ⇔  , f ( x ) ≥ ϕ( x ) ⇔ 
ϕ( x ) ≥ 0 ϕ( x ) ≥ 0
 
f ( x ) > [ϕ( x )]2 f ( x ) ≥ [ϕ( x )]2
Ví dụ 1. Giải phương trình x 2 − 2x + 3 = 2x + 1
Ví dụ 2. Giải bất phương trình x 2 − x − 12 < x
Ví dụ 3. Giải bất phương trình 2 x 2 + 5x − 6 > 2 − x
Ví dụ 4. Tìm m ñể phương trình có nghiệm x − m = 2 x 2 + mx − 3
II. Các phương pháp giải phương trình, bất phương trình vô tỷ không cơ bản
1) Phương pháp lũy thừa hai vế:
- ðặt ñiều kiện trước khi biến ñổi
- Chỉ ñược bình phương hai vế của một phương trình ñể ñược phương trình tương ñương
(hay bình phương hai vế của một bất phương trình và giữ nguyên chiều) nếu hai vế của chúng
không âm.
- Chú ý các phép biến ñổi căn thức A2 = A .
Ví dụ 5. Giải phương trình x +1 = 3 − x + 4
Ví dụ 6. Giải bất phương trình x + 3 ≥ 2x − 8 + 7 − x
Ví dụ 7. Giải bất phương trình 3 x − 5x + 5 > 1
Ví dụ 8. Giải bất phương trình x + 2 − x +1 ≤ x
Ví dụ 9.Giải phương trình 2 x 2 + 8x + 6 + x 2 − 1 = 2 x + 2
Ví dụ 10.Giải bất phương trình x 2 − 4x + 3 − 2 x 2 − 3x + 1 ≥ x − 1
2)Phương pháp ñặt ẩn phụ:
- Những bài toán có tham số khi ñặt ẩn phụ phải tìm tập xác ñịnh của ẩn mới.
- Chú ý các hằng ñẳng thức (a ± b) 2 = a 2 ± 2ab + b 2 , a 2 − b 2 = (a + b)(a − b) , …
Ví dụ 11.Giải bất phương trình 5x 2 + 10 x + 1 ≥ 7 − x 2 − 2 x
Ví dụ 12.iải phương trình x + 8 + 2 x + 7 + x +1− x + 7 = 4
Ví dụ 13.Giải phương trình x + 2 + x − 2 = 4 x − 15 + 4 x 2 − 4
4 3x 2 + 2 x − 2
Ví dụ 14.Giải phương trình 9x 2 + =
x2 x
5 1
Ví dụ 15.Giải bất phương trình 5 x+ < 2x + +4
2 x 2x
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 5
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
Bài 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ðỐI XỨNG
I. Hệ phương trình ñối xứng loại 1
1)Khái niệm: Là hệ mà mỗi phương trình không ñổi khi ta thay x bởi y và thay y bởi x.
2)Tính chất: Nếu (xo, yo) là một nghiệm của hệ thì (yo, xo) cũng là nghiệm của hệ.
3)Cách giải:
x + y = S
Biến ñổi hệ phương trình về dạng: Hệ ñã cho ⇔  (1)
x.y = P
Khi ñó x, y là nghiệm của phương trình: t 2 − St + P = 0 (2)
Nếu ∆ = S – 4P > 0 thì phương trình (2) có hai nghiệm t1 ≠ t2 nên hệ phương trình (1) có hai
2
nghiệm phân biệt (t1, t2), (t2, t1).
Nếu ∆ = 0 thì phương trình (2) có nghiệm kép t1 = t2 nên hệ (1) có nghiệm duy nhất (t1, t2).
ðiều kiện ñể hệ (1) có ít nhất một cặp nghiệm (x, y) thỏa mãn x ≥ 0, y ≥ 0
∆ = S 2 − 4 P ≥ 0

S ≥ 0
P ≥ 0

x + y = 2 x y + y x = 30 x − y − xy = 3
Ví dụ 1.Giải hệ phương trình  3   2
x + y = 26 x x + y y = 35 x + y + xy = 1
3 2
 x + 1 + y − 1 = m xy( x + 2)( y + 2) = 5m − 6
Ví dụ 2.Tìm m ñể hệ sau có nghiệm   2
x + y = m 2 − 4m + 6  x + y + 2( x + y ) = 2 m
2
II. Hệ phương trình ñối xứng loại 2
1)Khái niệm: Là hệ phương trình mà trong hệ phương trình ta ñổi vai trò x, y cho nhau
thì phương trình nọ trở thành phương trình kia.
2)Tính chất: Nếu (xo, yo) là một nghiệm của hệ thì (yo, xo) cũng là nghiệm của hệ.
3)Cách giải:
Trừ vế với vế hai phương trình của hệ ta ñược phương trình có dạng:
(x – y).f(x,y) = 0 ⇔ x – y = 0 hoặc f(x,y) = 0.
 2 1
2x = y +
x 3 + xy 2 = 40 y x 2 y − 4 = y 2  y
Ví dụ 3.Giải các hệ phương trình  3  2 
 y + x y = 40 x
2
xy − 4 = x 2
2 y 2 = x + 1
 x
2 x + y − 1 = m x = y − y + m
2
Ví dụ 4.Tìm m ñể hệ sau có nghiệm:  
2 y + x − 1 = m  y = x 2 − x + m
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 6
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
Bài 5: MỘT SỐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH DẠNG KHÁC
I. Hệ vô tỷ
 x 2 + y 2 + 2 xy = 8 2
Ví dụ 1. Giải hệ phương trình 
 x + y = 4
x + y + xy = a
Ví dụ 2. Giải và biện luận 
x − y = a
 x+ y + x− y =2

Ví dụ 3. Giải hệ phương trình 
 y + x − y − x = 1
 x − 2 − y = 2
Ví dụ 4. Giải hệ phương trình 
 2 − x + y = 2
 x + 1 + y = m
Ví dụ 5. Tìm m ñể hệ có nghiệm 
 y + 1 + x = 1
II. Hệ hữu tỷ
 3 2y
 x 2 + y2 −1 + x = 1

Ví dụ 6. Giải hệ phương trình 
x 2 + y 2 + 4 x = 22
 y
x 3 − y 3 = 7
Ví dụ 7. Giải hệ phương trình 
xy( x − y) = 2
x + 4 y = y + 16 x
3 3
Ví dụ 8. Giải hệ phương trình 
1 + y 2 = 5(1 + x 2 )
x − y = a (1 + xy)
Ví dụ 9. Tìm a ñể hệ có nghiệm 
xy + x + y + 2 = 0
2 y( x 2 − y 2 ) = 3x
Ví dụ 10. Giải hệ phương trình 
x ( x 2 + y 2 ) = 10 y
x + y = m
Ví dụ 11.Tìm m ñể hệ có hai nghiệm phân biệt:  2
x − y + 2x = 2
2
x − xy − y = −11
2 2
Ví dụ 12. Giải hệ phương trình  2
( x − y 2 ) xy = 180
x 3 − y 3 = 19( x − y)
Ví dụ 13. Giải hệ phương trình  3
x + y 3 = 7( x + y)
==========================================================
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 7
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
Chương 2: Phương trình lượng giác, mũ, logarit
Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
I. Phương trình lượng giác cơ bản
Khi giải các phương trình lượng giác cuối cùng dẫn ñến phép giải các phương trình
lượng giác cơ bản. Ta cần ghi nhớ bảng sau ñây:
Phương trình ðiều kiện có nghiệm ðưa về dạng Nghiệm
sinx = m −1 ≤ m ≤ 1 sinx = sin α x = α + k 2π
 x = π − α + k 2π

cosx = m −1 ≤ m ≤ 1 cosx = cos α ± α + k2 π
tgx = m m ọi m tgx = tg α α + kπ
cotgx = m m ọi m cotgx = cotg α α + kπ
Ở bảng trên k nhận mọi giá trị nguyên ( k ∈ Z ) . ðơn vị góc thường dùng là radian.
ðể thuận lợi cho việc chọn α ta cần nhớ giá trị của hàm lượng giác tại các góc ñặc biệt. ðường
tròn lượng giác sẽ giúp ta nhớ một cách rõ ràng hơn.
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 8
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
Ví dụ 1. Giải phương trình:
2 π
a) sin3x = ; b) sin(2x - ) = 1; c) sin( xπ ) = 0.
2 5
Ví dụ 2. Giải phương trình:
π π π π
a) cos2x = cos ; b) cos(3x - ) = cos(x + ); c) cosx = sin(2x + ).
5 3 2 4
π 8π
Ví dụ 3. Giải phương trình: cos 2 ( cos x − ) = 0 .
3 3
Ví dụ 4. Giải phương trình: cos(π sin x ) = cos(3π sin x )
Ví dụ 5. Giải phương trình: cos 2 x − sin 2 ( 2 x ) = 1
II. Phương trình bậc nhất ñối với sinx và cosx: asinx + bcosx = c (1) , a 2 + b 2 ≠ 0
Chia hai vế của phương trình (1) cho a 2 + b 2 , ta ñược:
a b c
(1) ⇔ sin x + cos x = (2)
a +b
2 2
a +b
2 2
a + b2
2
a b
ðặt = sin ϕ ; = cos ϕ .
a +b
2 2
a + b2
2
c
Khi ñó phương trình lượng giác có dạng: cos(x - ϕ ) = (3)
a + b2
2
c
Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi: ≤ 1 ⇔ a 2 +b2 ≥ c2
a +b
2 2
Khi ñó tồn tại α ∈ [0; π] sao cho cos α =
c
nên ta có:
a + b2
2
(1) ⇔ cos( x − ϕ) = cos α ⇔ x = ϕ ± α + k 2π ; k ∈ Z
Ví dụ 6. Giải phương trình: 2sin4x + 3 sinx = cosx.
Ví dụ 7. Cho phương trình: sinx + mcosx = 1
a) Giải phương trình với m = - 3 .
b) Tìm m ñể phương trình vô nghiệm.
Ví dụ 8. Giải phương trình: cos 2 x + 2 3 sin x cos x + 3 sin 2 x = 1
Ví dụ 9. Tìm α ñể phương trình sau có nghiệm x ∈ IR:
3 cos x + sin( x + α) = 2
Ví dụ 10. Giải phương trình: sin 8x − cos 6 x = 3 (sin 6 x + cos 8x ).
 π
Ví dụ 11. Tìm m ñể phương trình sau có nghiệm x ∈ 0;  :
 2
cos2x – msin2x = 2m – 1
Ví dụ 12. Giải phương trình: sin8x – cos6x = 3 (sin6x + cos8x).
1
Ví dụ 13. Giải phương trình: cos 2 4 x − cos x. cos 4 x − sin 2 x + = 0
4
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 9
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
III. Phương trình ñẳng cấp, phương trình ñối xứng ñối với sinx và cosx
1) Phương trình ñẳng cấp bậc cao ñối với sinx và cosx:
Khái niệm: Một phương trình sau khi biến ñổi về cosx, sinx mà ở tất cả các số
hạng có tổng số mũ của cosx và của sinx hoặc ñều là số tự nhiên chẵn hoặc ñều là số tự
nhiên lẻ thì phương trình ñó ñược gọi là “ ñẳng cấp” ñối với cosx và sinx. Gọi k là số lớn
nhất trong các tổng số mũ nói trên ñược gọi là bậc của phương trình.
Cách giải: - Xét trường hợp cosx = 0 thử vào phương trình
- Khi cos x ≠ 0 chia hai vế phương trình cho coskx sau ñó ñặt
ẩn phụ t = tgx.
Ví dụ 14. Giải phương trình: 2sin3x = cosx
π
Ví dụ 15. Giải phương trình: sin 3 ( x + ) = 2 sin x
4
Ví dụ 16. Tìm m ñể phương trình có nghiệm:
msin2x + cos2x + sin2x +m = 0.
 π π
Ví dụ 17: Tìm m ñể phương trình sau có ñúng hai nghiệm x nằm trong khoảng − ; :
 2 2
3sin4x – 2(m+2)sin2x.cos2x + (1 – m2 )cos4x = 0.
2) Phương trình ñối xứng sinx và cosx:
Khái niệm: Một phương trình sau khi biến ñổi về cosx, sinx mà các số hạng có
chứa tổng (cosx ± sinx ) hoặc chứa tích cosx.sinx ñược gọi là phương trình ñối xứng ñối
với cosx và sinx. Ví dụ phương trình: a (cos x ± sin x ) + b cos x. sin x + c = 0 .
t 2 −1
Cách giải: ðặt t = sinx + cosx, ta có t ≤ 2 . Khi ñó: sinx.cosx =
2
1− t2
Nếu ñặt t = sinx - cosx, ta có t ≤ 2 . Khi ñó: sinx.cosx =
2
Ví dụ 18. Cho phương trình: sinx.cosx = 6 ( sinx + cosx + m).
a) Giải hệ phương trình với m = - 1.
b) Tìm m ñể phương trình có nghiệm.
3
Ví dụ 19. Giải phương trình: 1 + sin 3 x + cos3 x = sin 2 x
2
3
Ví dụ 20. Giải phương trình: 1 + sin 3 2 x + cos 3 2x = sin 4x
2
 π 3π 
Ví dụ 21. Tìm m ñể phương trình sau có nghiệm x∈ , :
4 4 
cos x + sin x = m.
3 3
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 10
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
IV. Phương trình ñưa về dạng tích
Các phương trình lượng giác không có dạng như những phương trình ñã trình bày ở các
mục trước, người ta thường nghĩ tới phân tích chúng thành những phương trình cơ bản.
Việc phân tích thành tích thực chất là ñi tìm thừa số chung của các số hạng có trong
phương trình. ðể làm ñược ñiều ñó, chúng ta cần phải thành thạo các công thức lượng giác, các
hằng ñẳng thức ñại số ñáng nhớ và cũng cần phải có kinh nghiệm nhìn nhận mối quan hệ giữa
các số hạng có trong phương trình.
1 1
• Thử các nghiệm ñặc biệt như sin x = ±1 , sin x = ± , cos x = ±1 , cos x = ±
2 2
và phương trình có chứa thừa số (cosx ± sinx). Sử dụng ñẳng thức sin x + cos x 2 2
= 1.
• Dùng các công thức biến ñổi như hạ bậc, biến ñổi tổng thành tích , biến ñổi tích
thành tổng, hàm số lượng giác của hai góc có liên quan ñặc biệt. Chú thêm một
số biến ñổi sau ñây:
2 1
cot gx + tgx = , cot gx − tgx = 2 cot g 2 x , cot gx − cot g 2x =
sin 2 x sin 2 x
• ðặt các nhân tử chung (nhân tử chung suy ra từ nghiệm ñã thử ñược).
Tham khảo thêm bảng họ các biểu thức có nhân tử chung.
f(x) Biểu thức chứa thừa số f(x)
sinx sin2x, tgx, tg2x, ...
cosx sin2x, tg2x, cotgx, ...
1+cosx x x
cos 2 , cot g 2 , sin2x, tg2x
2 2
1-cosx x x
sin 2 , tg 2 , sin2x, tg2x
2 2
1+sinx π x π x
cos2x, cotg2x, cos 2 ( − ) , sin 2 ( + )
4 2 4 2
1-sinx π x π x
cos2x, cotg2x, cos 2 ( + ) , sin 2 ( − )
4 2 4 2
sinx+cosx cos2x, cotg2x, 1+ sin2x, 1+ tgx, 1+ cotgx, tgx - cotgx
sinx-cosx cos2x, cotg2x, 1 - sin2x, 1 - tgx, 1 - cotgx, tgx - cotgx
Ví dụ 1.Giải phương trình: cos3x – 2cos2x + cosx = 0 .
3
Ví dụ 2.Giải phương trình: sin2x + sin22x + sin23x =
2
1
Ví dụ 3.Giải phương trình: cos3x.cos4x + sin2x.sin5x = ( cos2x + cos4x).
2
Ví dụ 4.Giải phương trình: 2sin3x + cos2x + cosx = 0
Ví dụ 5.Giải phương trình: sin4x – cos4x = 1 + 4(sinx – cosx)
1 + tgx
Ví dụ 6.Giải phương trình: = 1 + sin 2 x
1 − tgx
π x
Ví dụ 7.Giải phương trình sin x. cos 4 x − sin 2 2 x = 4 sin 2  −  .
4 2
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 11
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT
I. Các kết quả cơ bản
1) Hàm số mũ: y = ax, 0 < a ≠ 1.
• Tập xác ñịnh: IR.
• Tập giá trị: IR+. (ñồ thị luôn nằm phía trên trục hoành)
• Khi a > 1 hàm số ñồng biến.
Khi 0 < a < 1 hàm số nghịch biến.
• Dạng ñồ thị:
2) Hàm số logarit: y = logax , 0 < a ≠ 1.
a) Các tính chất:
• Tập xác ñịnh: IR* (x > 0 ).
• Tập giá trị: IR
• Khi a > 1 hàm số ñồng biến.
Khi 0 < a < 1 hàm số nghịch biến.
• Dạng ñồ thị:
Chú ý: Trong các bất phương trình mũ, logarit, cơ số a lớn hơn hay bé
hơn 1 quyết ñịnh chiều của bất phương trình. Vì vậy phải chú ý ñến chiều của bất phương trình
trong quá trình biến ñổi.
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 12
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
b)Các công thức chú ý:
b > 0
• log a b có nghĩa ⇔ 
0 < a ≠ 1
log c b
• log a b = ( Công thức ñổi cơ số với b > 0 , 0 < a ≠ 1 , 0 < c ≠ 1 ).
log c a
m
• log a n b m = log a b ( Với b > 0 và 0 < a ≠ 1 )
n
• log a b 2 k = 2k. log a | b | với k ∈ Z .
II. Các phương trình, bất phương trình có dạng cơ bản
1) Phương trình mũ:
Cho 0 < a ≠ 1.
b > 0
Dạng 1: a f ( x ) = b ⇔ 
f ( x ) = log a b
a > 1

f ( x ) < log a b
Dạng 2: a f (x)
< b (với b > 0) ⇔ 
0 < a < 1

f ( x ) > log a b
Dạng 3: a f ( x ) > b
- Nếu b ≤ 0 bất phương trình nghiệm ñúng với mọi x thuộc tập xác ñịnh
của bất phương trình.
a > 1

f ( x ) > log a b
- Nếu b > 0, khi ñó bất phương trình tương ñương với: 
0 < a < 1

f ( x ) < log a b
a > 1

f ( x ) < g ( x )
Dạng 4: a f (x)
⇔
0 < a < 1

f ( x ) > g ( x )
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 13
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
2)Phương trình logarit
Dạng 1: log a f ( x ) = b ⇔ f ( x ) = a b .
a > 1

0 < f ( x ) < a
b
Dạng 2: log a f ( x ) < b ⇔ 
0 < a <1

f ( x ) > a b
 a > 1

 f ( x ) > a
b
Dạng 3: log a f ( x ) > b ⇔ 
0 < a <1
 
 0 < f ( x ) < a b
a > 1

0 < f ( x ) < g ( x )
Dạng 4: log a f ( x ) < log a g ( x ) ⇔ 
0 < a < 1

0 < g ( x ) < f ( x )
x 2 −4 x +3
1
Ví dụ 1. Cho phương trình:   = m4 − m2 + 1
5
a)Giải phương trình khi m = 1.
b)Tìm m ñể phương trình có 4 nghiệm phân biệt.
Ví dụ 2. Giải bất phương trình: log x (5x 2 − 8x + 3) > 2
Ví dụ 3. Tìm m ñể phương trình sau có hai nghiệm phân biệt: log 2 (9 x + 9m 3 ) = x
Ví dụ 4. Giải phương trình:
log x (cos x − sin x ) + log 1 (cos x + cos 2 x ) = 0
x
Ví dụ 5. Giải bất phương trình: [ ]
log x log 3 (9 x − 72) ≤ 1
Ví dụ 6. Giải bất phương trình: log 1 ( 5 − x ) < log 1 (3 − x )
3 3
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 14
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
III. Các phương trình, bất phương trình không cơ bản
• Phải ñặt ñiều kiện.
• Những bài toán có tham số, ñặt ẩn phụ phải tìm tập xác ñịnh của ẩn mới.
• Những bài toán phương trình, bất phương trình mũ, logarit mà ẩn x vừa ở số
mũ của lũy thừa, vừa ở hệ số, thường chuyển về việc phân tích thành thừa số,
nhẩm nghiệm và chứng minh nghiệm duy nhất ñối với phương trình; xét dấu
của tích ñối với bất phương trình.
• Khi bài toán phức tạp, có những phần tử giống nhau hay nhân tử giống nhau
ta có thể ñặt ẩn phụ ñể ñưa bài toán trở lên ñơn giản hơn.
1 1
Ví dụ 7. Giải phương trình: 3.4 x + 9 x + 2 = 6.4 x +1 − 9 x +1
3 4
Ví dụ 8. Giải phương trình: 8.3x + 3.2 x = 24 + 6 x
log a (35 − x 3 )
Ví dụ 9. Giải bất phương trình: > 3 (với 0 < a ≠ 1 ).
log a (5 − x )
 x −1
Ví dụ 10. Giải phương trình: log 27 ( x 2 − 5x + 6) 3 = log 3   + log 9 ( x − 3)
2
 2 
Ví dụ 11. Giải phương trình: lg(lg x ) + lg(lg x 3 − 2) = 0
Ví dụ 12. Giải phương trình:
x 2 . log 6 5x 2 − 2 x − 3 − x. log 1 (5x 2 − 2 x − 3) = x 2 + 2 x
6
1
Ví dụ 13. Giải bất phương trình: log 3 x 2 − 5x + 6 + log 1 x − 2 > log 1 ( x + 3)
3 2 3
Ví dụ 14. Giải phương trình: log 1 ( x − 1) + log 1 ( x + 1) − log 1 (7 − x ) = 1
2 2 2
Ví dụ 15. Giải phương trình: lg 4 ( x − 1) 2 + lg 2 ( x − 1)3 = 25
Ví dụ 16. Giải phương trình: log 3x + 7 (9 + 12 x + 4 x 2 ) + log 2 x + 3 (6 x 2 + 23x + 21) = 4
Ví dụ 17. Tìm m ñể phương trình sau ñây có hai nghiệm trái dấu:
(m + 3)16 x + (2m − 4)4 x + m + 1 = 0
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 15
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
Chương 3: Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan
Bài 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ
Sơ ñồ khảo sát hàm số
1) Tìm tập xác ñịnh của hàm số (Xét tính chẵn lẻ, tính tuần hoàn (nếu có)).
2) Khảo sát sự biến thiên hàm số
a) Xét chiều biến thiên của hàm số
• Tính ñạo hàm
• Tìm các ñiểm tới hạn
(ðiểm tới hạn thuộc TXð và tại ñó f ′( x ) không xác ñịnh hoặc bằng 0)
• Xét dấu của ñạo hàm trong các khoảng xác ñịnh bởi các ñiểm tới hạn.
(Giữa hai ñiểm tới hạn kề nhau thì f ′( x ) giữ nguyên một dấu)
• Suy ra chiều biến thiên hàm số trong mỗi khoảng
(ðồng biến nếu f ′( x ) >0, nghịch biến nếu f ′( x ) <0).
b) Tính các cực trị (suy ra ngay từ phần xét chiều biến thiên)
c) Tìm các giới hạn của hàm số
• Khi x dần tới vô cực ( x → +∞ và x → −∞ )
• Khi x dần tới bên trái và bên phải, các giá trị của x tại ñó hàm số không
xác ñịnh ( x → + x o , x → − x o )
• Tìm tiệm cận (nếu là hàm số phân thức)
- Nếu lim f ( x ) = ∞ thì x = xo là một tiệm cận ñứng của hàm số
x →∞
f (x)
- Tiệm cận xiên: y = ax + b . Trong ñó a = lim ; b = lim[f ( x ) − ax ]
x →∞ x x →∞
(khi x → +∞ ( x → −∞ ), x → + x o ( x → − x o ) thì ñó là tiệm cận bên phải (trái))
d) Xét tính lồi, lõm và tìm ñiểm uốn của ñồ thị hàm số (nếu là hàm số ña thức)
• Tính ñạo hàm cấp 2
• Xét dấu của ñạo hàm cấp 2
• Suy ra tính lồi, lõm và ñiểm uốn của ñồ thị (lập bảng lồi lõm)
( nếu f ′′( x ) < 0 với ∀x ∈ (a; b) thì ñồ thị hàm số lồi trên khoảng ñó)
e) Lập bảng biến thiên (ghi tất cả các kết quả tìm ñược vào bảng biến thiên)
3)Vẽ ñồ thị
• Chính xác hóa ñồ thị (tìm giao ñiểm của ñồ thị với các trục tọa ñộ và nên
lấy thêm một số ñiểm của ñồ thị, nên vẽ tiếp tuyến ở một số ñiểm ñặc biệt)
• Vẽ ñồ thị (ñọc lại các ví dụ mẫu SGK từ trang 80 ñến trang 97).
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 16
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
BÀI 2: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ðẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ
I. Tìm giao ñiểm của hai ñường
Giả sử hàm số y = f ( x ) có ñồ thị là (C) và hàm số y = g ( x ) có ñồ thị là (C1 ) . Rõ ràng
M o ( x o ; y o ) là giao ñiểm của (C) và (C1 ) khi và chỉ khi ( x o ; y o ) là nghiệm của hệ phương trình
y = f (x )

y = g(x
Do ñó ñể tìm hoành ñộ các giao ñiểm của (C) và (C1 ) ta giải phương trình: f ( x ) = g( x ) (1)
Số nghiệm của phương trình chính là số giao ñiểm của hai ñồ thị (C) và (C1 ) .
Nếu x o , x1 ,... là các nghiệm của (1) thì các ñiểm M o ( x o ; f ( x o )), M1 ( x1 ; f ( x1 ))... là các
giao ñiểm của (C) và (C1 ) .
Bài toán: Tìm m ñể ñồ thị hàm số cắt ñường thẳng tại một số ñiểm thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Ví dụ 1. Biện luận theo m số giao ñiểm của ñồ thị các hàm số
x 2 − 6x + 3
y= và y = x−m
x+2
Ví dụ 2. Biện luận số nghiệm của phương trình x 3 + 3x 2 − 2 = m
x 2 + x −1
Ví dụ 3. Với giá trị nào của k thì ñường thẳng y = kx − k + 2 cắt ñồ thị hàm số y =
x −1
tại hai ñiểm phân biệt.
x 2 + 4x + 3
Ví dụ 4. Tìm k ñể ñường thẳng y = kx + 1 cắt ñồ thị y = tại hai ñiểm phân biệt
x+2
x2 + x −1
Ví dụ 5. Tìm m ñể ñường thẳng y = − x + m cắt ñồ thị y = tại hai ñiểm phân biệt
x −1
mx 2 + x + m
Ví dụ 6. Tìm m ñể ñồ thị hàm số y = cắt trục hoành tại 2 ñiểm phân biệt có hoành
x −1
ñộ dương.
− x 2 + 3x − 3
Ví dụ 7. Tìm m ñể ñường thẳng y = m cắt ñồ thị hàm số y = tại hai ñiểm A và B
2( x − 1)
sao cho ñộ dài ñoạn AB = 1.
Ví dụ 8. Tìm m ñể ñồ thị y = x 3 + 3x 2 + mx + 1 cắt ñường thẳng y = 1 tại 3 ñiểm phân biệt.
1 2
Ví dụ 9 . Tìm m ñể ñồ thị y = x 3 − mx 2 − x + m + cắt trục hoành tại 3 ñiểm phân biệt.
3 3
1
Ví dụ 10. Tìm a ñể ñường thẳng y = a ( x + 1) + 1 cắt ñồ thị hàm số y = x + 1 + tại hai ñiểm
x+2
có hoành ñộ trái dấu.
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 17
Tự ôn luyện thi ñại học môn toán
II. Viết phương trình tiếp tuyến
Cho hàm số y = f(x) có ñồ thị (C)
a) Phương trình tiếp tuyến của ñường cong (C) tại ñiểm M o ( x o ; f ( x o ))
y − y o = f ′( x o )( x − x o )
b) Phương trình ñường thẳng ñi qua ñiểm M1 ( x1 ; y1 ) và tiếp xúc với (C)
ðường thẳng d ñi qua M1 ( x1 ; y1 ) có dạng y − y1 = k ( x − x1 ) ⇔ y = k ( x − x1 ) + y1
ðể cho ñường thẳng d tiếp xúc với (C), hệ phương trình sau phải có nghiệm:
 y = k ( x − x1 ) + y1

f ′( x ) = k
Hệ phương trình này cho phép xác ñịnh hoành ñộ x o của tiếp ñiểm và hệ số góc k = f ′( x )
Chú ý: Hai ñồ thị hàm số y = f ( x ) và y = g ( x ) tiếp xúc với nhau nếu và chỉ nếu hệ
phương trình sau ñây có nghiệm:
f ( x ) = g ( x )

f ′( x ) = g′( x )
c) Phương trình ñường thẳng có hệ số góc k và tiếp xúc (C).
Phương trình ñường thẳng có hệ số góc k có dạng y = kx + b tiếp xúc với ñồ thị (C), ta giải
phương trình f ′( x ) = k tìm ñược hoành ñộ các tiếp ñiểm x o , x1 , x 2 ,... Từ ñó suy ra phương
trình các tiếp tuyến phải tìm:
y − y i = k ( x − x i ) ( i = 0, 1, ...)
Bài toán : Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số khi biết phương của tiếp tuyến hoặc ñi qua
một ñiểm cho trước nào ñó.
Ví dụ 1. Viết phương trình tiếp tuyến của ñồ thị (C) của hàm số y = (2 − x 2 ) 2 biết tiếp
tuyến ñó ñi qua ñiểm A(0 ; 4)
1
Ví dụ 2. Viết phương trình các ñường thẳng vuông góc với ñường thẳng y = x + 3 và tiếp xúc
4
với ñồ thị hàm số y = f ( x ) = − x 3 + 3x 2 − 4 x + 2
Ví dụ 3. Viết phương trình tiếp tuyến của ñồ thị (C) của hàm số y = − x 3 + 3x + 1 biết tiếp tuyến
ñó song song với ñường thẳng y = −9 x + 1
Ví dụ 4. Từ gốc tọa ñộ có thể kẻ ñược bao nhiêu tiếp tuyến của ñồ thị hàm số
y = x 3 + 3x 2 + 1 Viết phương trình các tiếp tuyến ñó.
Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 18