Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn toán số 1

  • 30 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 30 trang

Nội dung text: Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn toán số 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015­2016­LẦN I
Môn: TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.
Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x 3 - 3 x 2 + 2
Câu 2 (1,0 điểm).Tìm cực trị của hàm số : y = x - sin 2 x + 2 .
Câu 3 (1,0 điểm).
3sin a - 2 cos a
a) Cho tan a = 3 . Tính giá trị biểu thức M =
5sin 3 a + 4 cos 3 a
x - 4x - 3
b) Tính giới hạn : L = lim
x ®3 x2 - 9
Câu 4 (1,0 điểm). Giải phương trình : 3sin 2 x - 4sin x cos x + 5cos 2 x = 2
Câu 5 (1,0 điểm).
5
æ 2ö
a) Tìm hệ số của x trong khai triển của biểu thức : ç 3x3 - 2 ÷ .
10
è x ø
b) Một hộp chứa 20 quả cầu giống nhau gồm 12 quả đỏ và 8 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên (đồng
thời) 3 quả. Tính xác suất để có ít nhất một quả cầu màu xanh.
Câu 6 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ( Oxy ) , cho hình bình hành ABCD có hai đỉnh
A ( -2; -1) , D ( 5;0 ) và có tâm I ( 2;1) . Hãy xác định tọa độ hai đỉnh B, C và góc nhọn hợp bởi hai
đường chéo của hình bình hành đã cho.
Câu 7 (1,0 điểm).
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm
trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) , gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho
MC = 2 MS . Biết AB = 3, BC = 3 3 , tính thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai
đường thẳng AC và BM .
Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ( Oxy ) , cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn
tâm J ( 2;1) . Biết đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC có phương trình : 2 x + y - 10 = 0
và D ( 2; -4 ) là giao điểm thứ hai của AJ với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Tìm tọa độ các
đỉnh tam giác ABC biết B có hoành độ âm và B thuộc đường thẳng có phương trình x + y + 7 = 0 .
ìï x 3 - y 3 + 3 x - 12 y + 7 = 3 x 2 - 6 y 2
Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình : í 3 2
ïî x + 2 + 4 - y = x + y - 4 x - 2 y
Câu 10 (1,0 điểm).Cho hai phương trình : x 3 + 2 x 2 + 3 x + 4 = 0 và x 3 - 8 x 2 + 23 x - 26 = 0 .
Chứng minh rằng mỗi phương trình trên có đúng một nghiệm, tính tổng hai nghiệm đó.
­­­­­­­­Hết­­­­­­­
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh:………………
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC 2015­2016
Môn: TOÁN ( Gồm 6 trang)
Câu Đáp án Điểm
Câu 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x 3 - 3 x 2 + 2 1,0
Tập xác định: D = ¡ .
éx = 0 0,25
Ta có y' = 3 x 2 - 6 x. ; y' = 0 Û ê
ëx = 2
­ Xét dấu đạo hàm; Hàm số đồng biến trên các khoảng (-¥; 0) và (2; +¥ ) ; nghịch
biến trên khoảng (0; 2) .
­ Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ= 2; đạt cực tiểu tại x = 2, yCT =­2. 0,25
­ Giới hạn: lim y = +¥, lim y = -¥
x ®+¥ x ®-¥
Bảng biến thiên:
x -¥ 0 2 +¥
y' + 0 ­ 0 +
0,25
y 2 +¥
-¥ ­2
1 (1,0 đ) Đồ thị:
y f(x)=(x^3)­3*(x )^2+2
5
x 0,25
­8 ­6 ­4 ­2 2 4 6 8
­5
Câu 2 .Tìm cực trị của hàm số : y = x - sin 2 x + 2 . 1,0
Tập xác định D = ¡
f ¢ ( x ) = 1 - 2 cos 2 x , f ¢¢ ( x ) = 4 sin 2 x 0,25
1 p
2 (1,0 đ) f ¢ ( x ) = 0 Û 1 - 2 cos 2 x = 0 Û cos 2 x = Û x = ± + kp ,k Î ¢ 0,25
2 6
æ p ö æ pö p
f ¢¢ ç - + k p ÷ = 4 sin ç - ÷ = -2 3 < 0 Þ hàm số đạt cực đại tại xi = - + k p
è 6 ø è 3ø 6
0,25
æ p ö p 3
Với yCD = f ç - + k p ÷ = - + + 2 + kp , k Î ¢
è 6 ø 6 2
æp ö æpö p
f ¢¢ ç + k p ÷ = 4 sin ç ÷ = 2 3 > 0 Þ hàm số đạt cực tiểu tại xi = + k p
è 6 ø è ø3 6
0,25
æp ö p 3
Với yCT = f ç + k p ÷ = - + 2 + kp , k Î ¢
è6 ø 6 2
3sin a - 2 cos a
Cho tan a = 3 . Tính giá trị biểu thức M = 0,5
5sin 3 a + 4cos 3 a
3sin a ( sin a + cos a ) - 2 cos a ( sin a + cos 2 a )
2 2 2
M=
5sin 3 a + 4 cos3 a
3sin 3 a - 2sin 2 a cos a + 3sin a cos 2 a - 2 cos3 a 0,25
= (chia tử và mẫu cho cos 3 a )
5sin 3 a + 4cos 3 a
3 tan 3 a - 2 tan 2 a + 3tan a - 2
=
5 tan 3 a + 4
3.(1,0đ) 3.33 - 2.32 + 3.3 - 2 70
Thay tan a = 3 vào ta được M = = 0,25
5.33 + 4 139
p
Lưu ý: HS cũng có thể từ tan a = 3 suy ra 2kp < a < + 2kp và
2
1 3
cos a = ; sin a = rồi thay vào biểu thức M.
10 10
x - 4x - 3
b) Tính giới hạn : L = lim
x ®3 x2 - 9 0,5
L = lim
( x - 4x - 3 )( x + 4 x - 3 ) = lim x - 4 x + 3 2
0,25
x ®3
( x - 9) ( x + 4 x - 3 )
2
( x - 9) ( x + 4 x - 3 )
x ®3 2
x -1 3 -1 1
L = lim = = 0,25
x ®3
( x + 3) ( x + 4 x - 3 ) ( 3 + 3) ( 3 + 4.3 - 1 ) 18
Câu 4.Giải phương trình : 3sin 2 x - 4sin x cos x + 5cos 2 x = 2 1,0
4 .(1,0 đ) Phương trình Û 3sin x - 4sin x cos x + 5cos x = 2 ( sin x + cos x )
2 2 2 2
0,25
Û sin 2 x - 4sin x cos x + 3cos 2 x = 0
Û ( sin x - cos x )( sin x - 3cos x ) = 0 Û sin x - cos x = 0 Ú sin x - 3cos x = 0 0,25
p
Û tan x = 1 Ú tan x = 3 Û x = + k p Ú x = arctan 3 + k p , k Î Z 0,25
4
p
Vậy phương trình có hai họ nghiệm: x = + k p , x = arctan 3 + k p , k Î Z 0,25
4
5
æ 2 ö
a) Tìm hệ số của số hạng chứa x10 trong khai triển của biểu thức : ç 3x 3 - 2 ÷ . 1,0
è x ø
5 5 5- k 5 k
æ 3 2ö æ 2ö k 5-k
ç
è
3 x - 2 ÷
= å
x ø k =0
C k
5 ( 3 x 3
) . k
ç 2 ÷ å C5 ( -1) 3 .2 x
- =
è x ø k =0
k 15 -5 k
0,25
Hệ số của của số hạng chứa x10 là C5k ( -1) k 35 - k 2 k , với 15 - 5k = 10 Û k = 1
1 0,25
Vậy hệ số của x10 là : C51 ( -1) 34 21 = -810
5 (1,0 đ) b) Một hộp chứa 20 quả cầu giống nhau gồm 12 quả đỏ và 8 quả xanh. Lấy ngẫu
nhiên 3 quả. Tính xác suất để trong 3 quả cầu chọn ra có ít nhất một quả cầu màu
xanh.
3
Số phần tử của không gian mẫu là n ( W ) = C20
0,25
Gọi A là biến cố “Chọn được ba quả cầu trong đó có ít nhất một quả cầu màu xanh”
C3
Thì A là biến cố “Chọn được ba quả cầu màu đỏ” Þ n ( A ) = C123 Þ P ( A ) = 123
C20
0,25
C 3 46
Vậy xác suất của biến cố A là P ( A ) = 1 - P ( A ) = 1 - 123 =
C20 57
Câu 6 . Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ( Oxy ) , cho hình bình hành ABCD có hai
đỉnh A ( -2; -1) , D ( 5;0 ) và có tâm I ( 2;1) . Hãy xác định tọa độ hai đỉnh B, C và 1,0
góc nhọn hợp bởi hai đường chéo của hình bình hành đã cho.
ì x = 2 xI - x D = 4 - 5 = - 1
Do I là trung điểm BD . Suy ra í B Þ B ( -1; 2 ) 0,25
î yB = 2 yI - yD = 2 - 0 = 2
6 .(1,0 đ) Do I là trung điểm AC . Suy ra ì xC = 2 xI - x A = 4 + 2 = 6 Þ C 6;3 0,25
í ( )
î yC = 2 y I - y A = 2 + 1 = 3
uuur uuur
Góc nhọn a = ( AC , BD ) . Ta có AC = ( 8; 4 ) , BD = ( 6; -2 ) 0,25
uuur uuur
uuur uuur AC × BD 48 - 8 2
( )
cos a = cos AC , BD = uuur uuur =
AC BD 4 5.2 10
=
2
Þ a = 45o 0,25
Câu 7 . Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , mặt bên SAB
là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) , gọi M
1,0
là điểm thuộc cạnh SC sao cho MC = 2 MS . Biết AB = 3, BC = 3 3 , tính thể tích
của khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BM .
S
Gọi H là trung điểm AB Þ SH ^ AB ( do
DSAB đều). N M
Do ( SAB ) ^ ( ABC ) Þ SH ^ ( ABC ) K
Do DABC đều cạnh bằng 3 0,25
3 3 A
nên SH = , AC = BC 2 - AB 2 = 3 2 C
2
H
B
3
1 1 3 6 9 6 0,25
Þ VS . ABC = × SH × S ABC = × SH × AB × AC = = (đvtt)
3 6 12 4
7. (1,0 đ) Từ M kẻ đường thẳng song song với AC cắt SA tại N Þ AC || MN Þ AC || ( BMN )
AC ^ AB, AC ^ SH Þ AC ^ ( SAB ) , AC || MN Þ MN ^ ( SAB ) Þ MN ^ ( SAB )
Þ ( BMN ) ^ ( SAB ) theo giao tuyến BN . 0,25
Ta có AC || ( BMN ) Þ d ( AC , BM ) = d ( AC , ( BMN ) ) = d ( A, ( BMN ) ) = AK với K
là hình chiếu của A trên BN
NA MC 2 2 2 32 3 3 3 2
= = Þ S ABN = S SAB = × = (đvdt) và AN = SA = 2 0,25
SA SC 3 3 3 4 2 3
3 3
2S 2×
BN = AN 2 + AB 2 - 2AN . AB.cos 60 0 = 7 Þ AK = ABN = 2 = 3 21
BN 7 7
3 21
Vậy d ( AC , BM ) = (đvđd)
7
Lưu ý: Việc tính thể tích, học sinh cũng có thể giải quyết theo hướng CA ^ (SAB )
và VS . ABC = VC .SAB
Câu 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ( Oxy ) , cho tam giác ABC ngoại tiếp đường
tròn tâm J ( 2;1) . Biết đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC có phương
trình : 2 x + y - 10 = 0 và D ( 2; -4 ) là giao điểm thứ hai của AJ với đường tròn ngoại 1,0
tiếp tam giác ABC . Tìm tọa độ các đỉnh tam giác ABC biết B có hoành độ âm và
B thuộc đường thẳng có phương trình x + y + 7 = 0 .
AJ đi qua J ( 2;1) và D ( 2; -4 ) nên có A
phương trình AJ : x - 2 = 0
{ A} = AJ Ç AH , ( trong đó H là chân
E
đường cao xuất phát từ đỉnh A )
J
Tọa độ A là nghiệm của hệ
I 0,25
ìx - 2 = 0 ìx = 2
í Ûí Þ A ( 2; 6 ) C
î 2 x + y - 10 = 0 îy = 6
B H
D
8 .(1,0 đ) Gọi E là giao điểm thứ hai của BJ với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
» = DC
Ta có DB » Þ DB = DC và EC » = EA
»
· = 1 (sđ EC
DBJ » )= 1 (sđ EA
» + sđ DC » + sđ DB
» )= DJB
· Þ DDBJ cân tại D Þ
2 2
DC = DB = DJ hay D là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác JBC
Suy ra B, C nằm trên đường tròn tâm D ( 2; -4 ) bán kính JD = 0 2 + 52 = 5 có
2 2
phương trình ( x - 2 ) + ( y + 4 ) = 25 . Khi đó tọa độ B là nghiệm của hệ
2 2
ïì( x - 2 ) + ( y + 4 ) = 25 ì x = -3 ì x = 2 é B ( -3; -4 ) 0,25
í Ûí Úí Þê
îï x + y + 7 = 0 î y = -4 î y = -9 ëê B ( 2; -9 )
Do B có hoành độ âm nên ta được B ( -3; -4 )
ìïqua B ( -3; -4 ) ìï qua B ( -3; -4 )
BC : í Þ BC : í r r Þ BC : x - 2 y - 5 = 0
ïî^ AH îïvtpt n = u AH = (1; -2 )
Khi đó tọa độ C là nghiệm của hệ
0,25
2 2
ïì( x - 2 ) + ( y + 4 ) = 25 ì x = -3 ì x = 5 éC ( -3; -4 ) º B
í Ûí Úí Þê Þ C ( 5; 0 )
îï x - 2 y - 5 = 0 î y = -4 î y = 0 ëêC ( 5;0 )
Vậy A ( 2;6 ) , B ( -3; -4 ) , C ( 5;0 )
ìï x 3 - y 3 + 3 x - 12 y + 7 = 3 x 2 - 6 y 2 (1)
Câu 9. Giải hệ phương trình : í 1,0
3 2
ïî x + 2 + 4 - y = x + y - 4 x - 2 y ( 2)
ìx + 2 ³ 0 ì x ³ -2
Điều kiện : í Ûí 0,25
î4 - y ³ 0 îy £ 4
3 3
Từ phương trình (1) ta có ( x - 1) = ( y - 2 ) Û x - 1 = y - 2 Û y = x + 1 ( 3)
2
9 .(1,0 đ) Thay ( 3 ) vào ( 2 ) ta được pt: x + 2 + 4 - ( x + 1) = x 3 + ( x + 1) - 4 x - 2 ( x + 1)
0,25
Û x + 2 + 3 - x = x3 + x 2 - 4 x - 1 , Đ/K -2 £ x £ 3
2 ( ( x + 2 )(3 - x ) - 2 ) = ( x + 1) ( x - 4 )
Û ( x + 2 + 3 - x ) - 3 = x + x - 4x - 4 Û
3 2 2
( x + 2 + 3- x)+3
2 éë( x + 2 )( 3 - x ) - 4 ùû
Û = ( x + 1) ( x 2 - 4 )
( x + 2 + 3 - x + 3) ( ( x + 2)( 3 - x ) + 2)
2 ( - x2 + x + 2)
Û = ( x + 2) ( x2 - x - 2) 0,25
( x + 2 + 3 - x + 3) ( ( x + 2)( 3 - x ) + 2)
æ ö
ç ÷
ç 2 ÷=0
Û ( x - x - 2) ç x + 2 +
2
ç (
x+ 2 + 3- x +3 ( x + 2 )( 3 - x ) + 2 ÷÷
)( )
ç 144444444424444444443 ÷
è >0 ø
0,25
Û x 2 - x - 2 = 0 Û x = 2 Ú x = -1
( )3
· x = 2 ¾¾ ® y = 3 Þ ( x; y ) = ( 2;3 ) ( thỏa mãn đ/k)
( ) 3
· x = -1 ¾¾ ® y = 0 Þ ( x; y ) = ( -1;0 ) ( thỏa mãn đ/k)
Vậy hệ phương trình có hai nghiệm ( x; y ) = ( 2;3) , ( x; y ) = ( -1; 0 )
Câu10.Chohai phương trình: x 3 + 2 x 2 + 3 x + 4 = 0 và x 3 - 8 x 2 + 23 x - 26 = 0 .Chứng 1,0
minh rằng mỗi phương trình trên có đúng một nghiệm, tính tổng hai nghiệm đó
· Hàm số f ( x ) = x 3 + 2 x 2 + 3 x + 4 xác định và liên tục trên tập ¡
Đạo hàm f ¢ ( x ) = 3 x 2 + 2 x + 3 > 0, "x Î ¡ Þ f ( x ) đồng biến trên ¡ (*)
f ( -4 ) . f ( 0 ) = ( -40 ) .4 = -160 < 0 Þ $ a Î ( -4;0 ) : f ( a ) = 0 ( **) 0,25
Từ (*) và (**) suy ra phương trình
x 3 + 2 x 2 + 3 x + 4 = 0 có một nhiệm duy nhất x = a
10.(1,0đ) · Tương tự phương trình x 3 - 8 x 2 + 23 x - 26 = 0 có một nhiệm duy nhất x = b 0,25
Theo trên : a 3 + 2 a 2 + 3a + 4 = 0 (1)
3 2
Và b3 - 8b 2 + 23b - 26 = 0 Û ( 2 - b ) + 2 ( 2 - b ) + 3 ( 2 - b ) + 4 = 0 ( 2 ) 0,25
3 2
Từ (1) và ( 2 ) Þ a 3 + 2a 2 + 3a + 4 = ( 2 - b ) + 2 ( 2 - b ) + 3 ( 2 - b ) + 4 ( 3)
Theo trên hàm số f ( x ) = x 3 + 2 x 2 + 3 x + 4 đồng biến và liên tục trên tập ¡
Đẳng thức ( 3) Û f ( a ) = f ( 2 - b ) Û a = 2 - b Û a + b = 2 0,25
Vậy tổng hai nghiệm của hai phương trình đó bằng 2 .
Lưu ý khi chấm bài:
­ Đáp án chỉ trình bày một cách giải bao gồm các ý bắt buộc phải có trong bài làm của học sinh. Khi chấm
nếu học sinh bỏ qua bước nào thì không cho điểm bước đó.
­ Nếu học sinh giải cách khác, giám khảo căn cứ các ý trong đáp án để cho điểm.
­ Trong bài làm, nếu ở một bước nào đó bị sai thì các phần sau có sử dụng kết quả sai đó không được điểm.
­ Học sinh được sử dụng kết quả phần trước để làm phần sau.
­ Trong lời giải câu 7 nếu học sinh không vẽ hình thì không cho điểm.
­ Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĐC ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
-------------------------------- Môn: TOÁN
Đề thi thử lần 1 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể phát đề
---------------------------------
2x  4
Câu 1: (2,0 điểm) Cho hàm số y  (C )
x 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số.
b) Cho hai điểm A(1; 0) và B(7; 4) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C ) , biết tiếp tuyến đi qua điểm trung
diểm I của AB .
Câu 2: (1,0 điểm)
a) Cho    
 cos   cos  2  sin   sin  2
. Tính giá trị P 
6 sin   cos  2  sin   cos  2
b) Giải phương trình 2 sin x  3 cos x   3 sin x  2 cos x   25
2 2
Câu 3: (1,0 điểm)
a) Cho hàm số y  x. ln x  2 x . Giải phương trình y /  0
 2 x  y  64
b) Giải hệ phương trình 

log 2 x  y  3
2

 
Câu 4: (1,0 điểm) Cho hàm số f ( x)  tan x 2 cot x  2 cos x  2 cos 2 x có nguyên hàm là F (x) và F 
  
 .
4 2
Tìm nguyên hàm F (x) của hàm số đã cho.
Câu 5: (1,0 điểm) Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật .Biết SA  ( ABCD) , SC hợp với mặt
4
phẳng ( ABCD) một góc  với tan   , AB  3a và BC  4a . Tính thể tích của khối chóp S. ABCD và khoảng
5
cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBC) .
Câu 6: (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz cho các điểm A(3;  4; 0) , B(0; 2; 4) , C (4; 2; 1) . Tính diện tích tam giác
ABC và tìm tọa độ điểm D trên trục Ox sao cho AD  BC .
Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn (C1 ) : ( x  1) 2  ( y  1) 2  4 có tâm là I1 và đường tròn
(C 2 ) : ( x  4) 2  ( y  4) 2  10 có tâm là I 2 , biết hai đường tròn cắt nhau tại A và B . Tìm tọa độ diểm M trên đường
thẳng AB sao cho diện tích tam giác MI1 I 2 bằng 6.
Câu 8 (1,0 điểm) Giải phương trình x  x4   x  4 x  4  2 x  x  4  50 .
2
Câu 9: (1,0 điểm) Cho x  0 và y  0 thỏa điều kiện x  y  2 .Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
1
P  xy 
xy  1
------------------------Hết----------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu.. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên:………………………………………………..SBD:……………………
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ
Câu Đáp Án Điểm
Câu 1 2x  4
a) Khảo sát và vẽ đồ thị y  (đúng, dầy đủ) 1,0
x 1
b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C ) ,
Gọi  qua I  3; 2  có hệ số góc k   : y  k ( x  3)  2 0,25
 2x  4
 x  1  k ( x  3)  2
.Điều kiện  tiếp xúc (C) 
2 0.25
 k
 ( x  1) 2
.Giải hệ  x  2  k  2 0,25
.Vậy phương trình tiếp tuyến :  : y  2 x  4 0,25
Câu 2 a)Tính giá trị P
2  2cos  cos   sin  sin   2  2 cos   
P 
2  2sin  cos   sin  cos   2  2 sin     0,25

2  2 cos
P 6  2 3 0,25

2  2 sin
6
b) Giải phương trình 2 sin x  3 cos x   3 sin x  2 cos x   25
2 2
 sin 2 x  1 0,25

x  k 0,25
4
Câu 3 a) Giải phương trình
y  x. ln x  2 x  y /  ln x  1 0,25
y /  0  ln x  1  0  x  e 0,25
b) Giải hệ phương trình
 2 x  y  64  x y 6
   2

log 2 x  y  3
2
 x  y  8
0,25
Giải hệ  (2; 4) và (1; 7) 0,25
Câu 4 Tìm nguyên hàm F (x)
   
F ( x)   tan x 2 cot x  2 cos x  2 cos 2 x dx =  2  2 sin x  sin 2 x dx
0,25
cos 2 x 0,25
 2 x  2 cos x  C
2
   2 
F    2.  2 .  0  C   C  1 0,25
4 4 2 2
cos 2 x
Vậy F ( x)  2 x  2 cos x  1
2 0,25
Câu 5 Tính thể tích của khối chóp S.ABCD
0,25

Xác định đúng góc SCA  
1 1 4
Thể tích VSABCD  S ABCD .SA  .3a.4a. .5a  16a 3 0,25
3 3 5
Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBC)
Xác định dược khoảng cách d  D, ( SBC  d  A, ( SBC  AH
0,25
12a
Tính đúng d  D, ( SBC)   AH  0,25
5
Câu 6 Tính diện tích tam giác ABC
AB; AC   18; 7;  24 0,25
1 494
S 18 2  7 2  24 2  0,25
2 2
Tìm tọa độ điểm D trên trục Ox sao cho AD  BC .
Gọi D(x; 0; 0) 0,25
2 2 2 2 2 2
.Ta có AD  BC Û ( x - 3 ) + 4 + 0 = 4 + 0 + 3
Vậy : D(0; 0; 0) và D( 6; 0; 0 ) 0,25
Câu 7 Tìm tọa độ diểm M
.phương trình đường thẳng d qua 2 điểm A và B (trục đẳng phương)
d :x y40 0,25
.Đường thẳng  I1 I 2  đi qua tâm I1 và I 2
0,25
 I1 I 2  : x  y  0
M (m; 4  m)  d
1 0,25
S MI1I 2  d M , ( I1 I 2 .I1 I 2  6 m  4, m  0
2
Vậy : M (4; 0) và M ( 0; 4) 0,25
Câu 8
Giải phương trình x   x4   x  4 x  4  2 x  x  4  50
2
Điều kiện x  4
0,25

 x x4   x  4  2  2 x  x  4  50
2
 x  x  4   2x  x  4   48  0
2
0,25
Giải phương trình  x  x  4  5 0,25
Giải phương trình : x  x  4  5  x  5 0,25
Câu 9 1
Cho x  0 và y  0 thỏa điều kiện x  y  2 .Tìm GTLN của biểu thức P  xy 
xy  1
2
x y
Ta có 0  xy    1 0,25
 2 
Đặt t  xy , điều kiện 0  t  1
1 1 t (t  2)
Pt  P/  1  0,25
t 1 t  1 (t  1) 2
2
0,25
3
Vậy GTLN P  Khi x  1; y  1 0,25
2
SỞ GD&ĐT THANH HÓA KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016-LẦN 1
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 Môn thi: TOÁN
(Đề thi gồm 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề.
Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y   x 3  3 x  1.
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  f  x   x 2  ln 1  2 x 
trên đoạn  1;0 .
Câu 3 (1,0 điểm). Giải các phương trình sau:
2 2 2 2
a) 2 x 1  3x  3x 1  2 x  2
b) log 3  x  5   log 9  x  2   log 3  x  1  log 3 2.
2
e
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I   x 3 ln xdx.
1
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z  1  0 và
hai điểm A 1; 3;0  , B  5; 1; 2  . Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng  P  sao cho MA  MB
đạt giá trị lớn nhất.
Câu 6 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình 2 3 cos 2 x  6sin x.cos x  3  3
b) Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất để có
5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết
cho 10.
Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, mặt bên SAD là
a 6
tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SC  . Tính thể tích khối chóp
2
S . ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD, SB theo a.
Câu 8 (1,0 điểm). Cho ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC , G là trọng tâm
ABM , điểm D  7; 2  là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA  GD. Tìm tọa độ điểm A, lập
phương trình AB, biết hoành độ của A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình 3 x  y  13  0.
2 x3  4 x 2  3x  1  2 x3  2  y  3  2 y 1

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
 x  2  3 14  x 3  2 y  1  2
Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
a  3c 4b 8c
P   .
a  2b  c a  b  2c a  b  3c
Hết
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:………………………………….; Số báo danh……………….
Trang 1
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM (gồm 06nn trang)
Câu Ý Nội dung Điểm
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y   x 3  3 x  1. 1.00
Tập xác định .
Sự biến thiên
 
lim  x 3  3 x  1  ; lim  x 3  3 x  1  
x  x 
  0.25
 x  1
y '  3 x 2  3; y '  0  
x  1
Hàm số đồng biến trên  1;1
Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 1 , 1;  
Hàm số đạt cực tiểu yCT  5 tại xCT  1
Hàm số đạt cực đại yCD  1 tại xCD  1 0.25
BBT
x  1 1 
y'  0  0 

y 1
0.25
3
1. 
Đồ thị
y "  6 x; y "  0  x  0
Điểm uốn U  0; 1
Đồ thị hàm số
y
8
6
4
2
x
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-2
-4
-6
-8
0.25
Đồ thị hàm số nhận điểm U  0; 1 làm tâm đối xứng.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  f  x   x 2  ln 1  2 x  trên
1.00
đoạn  1;0 .
x  1
2
Ta có f '  x   2 x  ; f ' x  0   0.25
2. 1 2x x   1
 2
 1 1 0.25
Tính f  1  1  ln 3; f      ln 2; f  0   0
 2 4
1
Vậy min f  x    ln 2; max f  x   0 0.50
 1;0 4  1;0
Trang 1
1
2 2 2 2
a) 2 x 1  3x  3x 1  2 x  2 0.50
Tập xác định .
2 x 1  3x  3x 1  2 x  2  2 x 1 1  8   3x 1 1  3 0.25
2 2 2 2 2 2
x 2 1
2 4
    x 2  1  2  x   3.
3 9 0.25
log 3  x  5   log 9  x  2   log 3  x  1  log 3 2.  2 
2
b) 0.50
Tập xác định D  1;   \ 2.
 2   log3  x  5  log3 x  2  2 log3  x  1  log3 2
 x  5 . x  2  2  x  5 . x  2  2 x  1 2
     0.25
 x  1
2
3.
Với x  2 ta có:  x  5  x  2   2  x  1  x 2  3 x  10  2 x 2  4 x  2
2
x  3
 x 2  7 x  12  0  
x  4
Với 1  x  2 ta có  x  5  2  x   2  x  1   x 2  3 x  10  2 x 2  4 x  2
2
 97
x  1 t / m
 6
 3x  x  8  0 
2
 1  97
x   loai 
 6
1  97  0.25
Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm x   ;3; 4  .
 6 
e
Tính tích phân I   x 3 ln xdx. 1.00
1
1
ln x  u  x   x dx  u '  x  dx 0.50
4. Đặt  3 
 x  v '  x  v  x   1 x 4
 4
e e
1 4 1 1 e4 1 e 3e 4  1
I x .ln x   x 4 . dx   x 4  0.50
4 1 1
4 x 4 16 1 16
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z  1  0 và hai
điểm A 1; 3;0  , B  5; 1; 2  . Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng  P  sao cho 1.00
MA  MB đạt giá trị lớn nhất.
Kiểm tra thấy A và B nằm khác phía so với mặt phẳng  P  . 0.25
Gọi B '  x; y; z  là điểm đối xứng với B  5; 1; 2 
5. Suy ra B '  1; 3; 4  0.25
Lại có MA  MB  MA  MB '  AB '  const
Vậy MA  MB đạt giá trị lớn nhất khi M , A, B ' thẳng hàng hay M là giao điểm
của đường thẳng AB ' với mặt phẳng  P  0.25
Trang 2
A
B’
M
P
B
x  1 t

AB ' có phương trình  y  3
 z  2t

x  1 t t  3
 y  3  x  2
 
Tọa độ M  x; y; z  là nghiệm của hệ  
 z  2t  y  3
 x  y  z  1  0  z  6
Vậy điểm M  2; 3;6 
0.25
a) Giải phương trình 2 3 cos x  6sin x.cos x  3  3
2
 * 0.50
Tập xác định .
*  3 1  cos 2 x   3sin 2 x  3  3  3 cos 2 x  3sin 2 x  3
1 3 3   3 0.25
 cos 2 x  sin 2 x   sin  2 x   
2 2 2  6 2
    
 2 x  6  3  k 2  x  12  k
  k  . 0.25
2 x   2  x    k
 k 2
 6 3  4
6. Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất
b) để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm 0.50
thẻ mang số chia hết cho 10.
Gọi  là tập hợp các cách chọn ra 10 tấm thẻ từ 30 tấm thẻ đã cho
Suy ra   C3010
Trong 30 tấm thẻ có 15 tấm thẻ mang số lẻ, 15 tấm thẻ mang số chẵn trong đó có 3
0.25
tấm thẻ mang số chia hết cho 10.
Gọi  A là tập hợp các cách chọn ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số
chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10
Suy ra  A  C155 .C124 .C31
C155 .C124 .C31 99
Vậy P  A   10
 . 0.25
C30 667
Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, mặt bên SAD là tam
a 6
giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SC  . Tính thể tích khối 1.00
2
7.
chóp S . ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD, SB theo a.
Trang 3
S
a 6
2
a a 3
2 D
a
C
H
A B
Gọi H là chân đường cao hạ từ S của tam giác đều SAD
Suy ra:
a 3
SH  và SH   ABCD 
2 0.25
a 3
Trong tam giác vuông HSC có HC 
2
2
a 3a 2
 a2 
  DH  DC  CH  4
2 2 2
cos HDC 4 1
2 DH .DC a 2
2. .a
2

 HDC  60 0
a2 3
Suy ra S ABCD  DA.DC.sin  ADC 
2
2
1 1a 3 a 3 1 3 0.25
VS . ABCD  SH .S ABCD  .  a
3 3 2 2 4
Ta có ADC đều cạnh a  CH  AD  CH  BC
hay BC   SHC   BC  SC  CSB vuông tại C
1 1 a3 a3
Lại có VD.SBC  VS . BCD  VS . ABCD  . 
2 2 4 8
3
1 a 3a 3 0.25
 d  D;  SBC   .S SBC   d  D;  SBC   
3 8 8.S SBC
3a 3 3a 3 a 6
 d  D;  SBC      .
1 a 6 4
8. CS .CB 4. .a
2 2
a 6
Vậy d  AD; SB   d  D;  SBC    . 0.25
4
Cho ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC , G là trọng tâm ABM ,
điểm D  7; 2  là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA  GD. Tìm tọa độ điểm
8. 1.00
A, lập phương trình AB, biết hoành độ của A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình
3 x  y  13  0.
Trang 4
3.7   2   13
Ta có d  D; AG    10
32   1
2
3x-y-13=0
B
N G M
D(7;-2)
A C
ABM vuông cân  GA  GB  GA  GB  GD
Vậy G là tâm đường tròn ngoại tiếp ABD   AGD  2 
ABD  900  GAD
0.25
vuông cân tại G.
Do đó GA  GD  d  D; AG   10  AD 2  20;
Gọi A  a;3a  13 ; a  4
 a  5(loai )
AD 2  20   a  7    3a  11  20  
2 2
a  3 0.25
Vậy A  3; 4 

Gọi VTPT của AB là nAB  a; b 
  cos  n , n   3a  b
cos NAG AB AG 1
a 2  b 2 . 10
  NA 
Mặt khác cos NAG
NM

3 3 NG
  2
AG NA2  NG 2 9.NG 2  NG 2 10
3a  b 3 b  0
Từ (1) và (2)    6ab  8b 2  0  
a 2  b 2 . 10 10 3a  4b 0.25
Với b  0 chọn a  1 ta có AB : x  3  0;
Với 3a  4b chọn a  4; b  3 ta có AB : 4 x  3 y  24  0
Nhận thấy với AB : 4 x  3 y  24  0
4.7  3.  2   24
d  D; AB    2  d  D; AG   10 (loại)
16  9
Vậy AB : x  3  0. 0.25
2 x3  4 x 2  3x  1  2 x3  2  y  3  2 y 1

Giải hệ phương trình  1.00
 x  2  3 14  x 3  2 y  1  2
Ta thấy x  0 không phải là nghiệm của hệ, chia cả hai vế của (1) cho x 3 ta được
4 3 1
1  2   2  3  2  2  y  3  2 y
9. x x x
3
 1  1
 1    1     3  2 y  3  2 y  3  2 y  * 0.25
 x  x
Xét hàm f  t   t 3  t luôn đồng biến trên 
1
 *  1   3 2y  3 0.25
x
Trang 5
Thế (3) vào (2) ta được x  2  3 15  x  1  x  2  3  2  3 15  x  0
 
 
 1 1 
  x  7   2 
0

 
 
x  2  3 4  2 3 x  15  3 x  15


0.25
 0 
 111 
Vậy hệ đã cho có nghiệm  x; y    7; . 0.25
 98 
Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
a  3c 4b 8c 1.00
P   .
a  2b  c a  b  2c a  b  3c
 x  a  2b  c a   x  5 y  3z
 
Đặt  y  a  b  2c  b  x  2 y  z
 z  a  b  3c c   y  z 0.25
 
10. Do đó ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của
 x  2 y 4 x  8 y  4 z 8 y  8 z  4 x 2 y   8 y 4 z 
P           17 0.25
x y z  y x   z y 
4x 2 y 8 y 4z 0.25
P2 . 2 .  17  12 2  17;
y x z y
  
Đẳng thức xảy ra khi b  1  2 a, c  4  3 2 a 
Vậy GTNN của P là 12 2  17. 0.25
Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng, vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm
Trang 6
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ THI THỬ THPTQG- LẦN 1
TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG NĂM HỌC: 2015-2016
Môn: TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y  x 4  2 x 2  3
Câu 2 (2,0 điểm).
3π  2π 
a) Cho tan α  2 và π  α  . Tính sin  α  .
2  3 
b) Giải phương trình: cos x  sin 4x  cos3x  0 .
Câu 3 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x  4  x 2 .
 1
trên đoạn  2;  .
 2
Câu 4 (1,0 điểm). Giải phương trình 2.4 x  6 x  9 x.
Câu 5 (1,0 điểm). Trong đợt thi học sinh giỏi của tỉnh Nam Định trường THPT Xuân Trường
môn Toán có 5 em đạt giải trong đó có 4 nam và 1 nữ, môn Văn có 5 em đạt giải trong đó có 1
nam và 4 nữ, môn Hóa học có 5 em đạt giải trong đó có 2 nam và 3 nữ, môn Vật lí có 5 em đạt
giải trong đó có 3 nam và 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn mỗi môn một em học sinh để đi dự
đại hội thi đua? Tính xác suất để có cả học sinh nam và nữ để đi dự đại hội?
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB đều và
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Biết SD  2a 3 và góc tạo bởi
đường thẳng SC với mặt phẳng (ABCD) bằng 300 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và
khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M là điểm
đối xứng của B qua C và N là hình chiếu vuông góc của B trên MD.Tam giác BDM nội tiếp
đường tròn (T) có phương trình: ( x  4) 2  ( y  1) 2  25 .Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật
ABCD biết phương trình đường thẳng CN là: 3x  4 y  17  0 ; đường thẳng BC đi qua điểm E(7;0)
và điểm M có tung độ âm
 x  1   x  1 y  2   x  5  2 y  y  2

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:   x  8  y  1
 2
 x  4x  7
  y  2 x  1  3  
Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y, z   0; 2 thỏa mãn x  y  z  3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
1 1 1
P  2  2  xy  yz  zx
x  y  2 y  z  2 z  x2  2
2 2 2
-----------------------HẾT------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Hä và tªn thÝ sinh: ................................................................................; SBD..........................................
HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ THPTQG LẦN I
Câu Nội dung Điểm
a) (1,0 điểm)
1) Tập xác định : D  R
2) Sự biến thiên: 0,25
a, Giới hạn : lim y   ; lim y  
x x
b, Bảng biến thiên: y’ = 4 x  4 x , y’ = 0  x = 0, x  1
3
x - -1 0 1 +
y' - 0 + 0 - 0 +
+ -3 + 0,25
y
-4 -4
Câu 1 Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (- 1; 0) và (1;) , hàm số nghịch biến trên mỗi
(1,0 điểm) khoảng (;1) và (0; 1).
0,25
Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ = y(0) = - 3.
Hàm số đạt cực tiểu tại x =  1 , yCT = y(  1 ) = - 4.
3) Đồ thị: Đồ thị (C) của hàm số nhận Oy làm trục đối xứng, giao với Ox tại 2 điểm
(  3 ; 0).
y
 3 1 O 1 3 x 0,25
3
4
3π  2π 
Cho tan α  2 và π  α  . Tính sin  α   ?
2  3 
1 1 1 5
Ta có Cos α  1  tan 2 α  1  4  5  cosα   5
2
0,25
3π 5
Câu 2.1 Do π  α   cosα  0 nên cosα   0,25
2 5
(1,0 điểm)
 5 2 5
sin α  cosα.tan α  .2  0,25
5 5
 2π  2π 2π
sin  α    sin α.cos  cosα.sin
 3  3 3
Vậy 0,25
2 5 1  5 3 2 5  15
 .  . 
5 2 5 2 10