Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn sinh học trường thpt krông ana, đắk lắk (lần 1)

  • 34 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 34 trang

Nội dung text: Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn sinh học trường thpt krông ana, đắk lắk (lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 (2016)
Môn: SINH HỌC
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ tên học sinh:...............................
SBD:......... Lớp: 12A...
Mã đề: 146
Câu 1. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen;
alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ
AB D d AB D
trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: X X x X Y thu
ab ab
được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5%. Biết
rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết,ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là:
A. 1,25% B. 3,75% C. 7,5% D. 2,5%
Câu 2. Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có hai alen nằm trên NST thường quy
định. Kiểu gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng và kiểu gen aa quy định
lông trắng. Cho các trường hợp sau:
(1) Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và
khả năng sinh sản bình thường
(2) Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và
khả năng sinh sản bình thường
(3) Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và
khả năng sinh sản bình thường
(4) Các cá thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như
nhau,các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường
Giả sử môt quần thể thuộc loài này có thành phần kiểu gen là 0,25AA+0,5Aa+0,25aa =1. Chọn
lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong trường hợp:
A. (1), (3) B. (2), (4) C. (3), (4) D. (1), (2)
Câu 3. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do môt trong hai alen của một gen
quy định, alen trội là trội hoàn toàn.
Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở thế hệ thứ III không mang alen gây
bệnh. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III bị bệnh là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở thế hệ thứ III không mang alen gây
bệnh. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III bị bệnh là:
A. 1/9 B. 1/4 C. 1/32 D. 1/18
Câu 4. Trong quần thể của loài động vật lưỡng bội, xét 1 lôcut có 3 alen nằm trên vùng tương
đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số
lượng kiểu gen tối đa về lôcut trên trong quần thể là:
A. 6 B. 15 C. 12 D. 9
Câu 5. Loại nucleotit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?
A. Xitozin B. Adenine C. Uraxin D. Timin
Câu 6. Các nhà khoa học Việt Nam đã tạo được giống dâu tằm tam nội (3n) bằng phương pháp
nào sau đây?
A. Tạo ra giống dâu tứ bội (4n), sau đó cho lai các giống dâu tứ bội với nhau để tạo ra giống
dâu tam bội (3n)
B. Cho lai giữa các cây dâu lưỡng bội (2n) với nhau tạo ra hợp tử và xử lí 5-brom uraxin
(5BU) ở những giai đoạn phân bào đầu tiên của hợp tử để tạo ra các giống dâu tam bội (3n)
C. Đầu tiên tạo ra giống dâu tứ bội (4n), sau đó cho lai với dang lưỡng bội (2n) để tạo ra
giống dâu tam bội (3n)
D. Xử lí 5-brom uraxin (5BU) lên quá trình giảm phân của giống dâu lưỡng bội (2n) để tạo ra
giao tử 2n, sau đó cho giao tử này thụ tinh với giao tử n để tạo ra giống dâu tam bội (3n)
Câu 7. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân
thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với aken b quy định hoa vàng. Biết không có đột
biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ
chiếm tỷ lệ:
A. 6,25% B. 18,75% C. 56,25% D. 37,50%
Câu 8. Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng:
A. Số lượng B. trội lặn không hoàn toàn
C. trội lặn hoàn toàn D. chất lượng
Câu 9. Ở người, một gen trên NST thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn
toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di
truyền có 64% số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người
đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này
thuận tay phải là:
A. 62,5% B. 50% C. 37,5% D. 43,75%
Câu 10. Cho các thành tựu:
(1) Tạo chủng vi khuẩn E-coli sản xuất insulin của người
(2) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường
(3) Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh
Petunia
(4) Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao
Số thành tựu đạt được do ứng dụng kĩ thuật di truyền là:
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Câu 11. Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Một quần thể
đang cân bằng di truyền có tần số A = 0,4 và tần số a = 0,6. Lấy ngẫu nhiên 5 cây hoa đỏ, xác
suất để thu được 3 cá thể thuần chủng là bao nhiêu?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 90/512. B. 25/512. C. 81/512. D. 45/512.
Câu 12. Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chon lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của
quần thể.
B. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần
số alen theo một hướng xác định.
C. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản
của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần
thể.
Câu 13. Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDDEeGg thành các
dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa để tạo các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ
tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau?
A. 5 B. 8 C. 32 D. 16
Câu 14. Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:
F1: 0,12AA: 0,56Aa: 0,32aa
F2: 0,18AA: 0,44Aa: 0,38aa
F3: 0,24A: 0,32Aa: 044aa
F4: 0,28AA: 0,24Aa: 0,48aa
Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả
năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên B. Đột biến gen
C. Giao phối không ngẫu nhiên D. Giao phối ngẫu nhiên
Câu 15. Ở một loài thực vật, cho hai cây thuần chủng đều có hoa màu trắng lai với nhau thu
được F1 100% cây hoa đỏ. Cho F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn, F2 phân li theo tỉ lệ 3
cây hoa màu trắng : 1 cây hoa màu đỏ. Màu sắc hoa di truyền theo quy luật:
A. Tương tác bổ sung B. Ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân)
C. Phân li D. Tương tác cộng gộp
Câu 16. Năm 2004, các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch của loài người lùn nhỏ bé
H.floresiensis tồn tại cách đây khoảng 18000 năm trên hòn đảo của Indonexia. Loài người này
chỉ cao khoảng 1m và được cho là phát sinh từ loài?
A. Homo erectus B. Homo habilis C. Homo sapiens D. Homo neanderthalensis
Câu 17. Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các cá thể của một loài có kiểu gen khác nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì có
mức phản ứng giống nhau.
B. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau
được gọi là mức phản ứng của kiểu gen.
C. Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các phản ứng của một cơ thể khi điều kiện môi
trường biến đổi.
D. Có thể xác định mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp ở một loài thực vật sinh sản hữu
tính bằng cách gieo các hạt của cây này trong môi trường khác nhau rồi theo dõi các đặc điểm
của chúng.
Câu 18. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân
thấp; alen B quy định hoa trắng trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa đỏ. Hai cặp gen này
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nằm trên cặp NST tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy
định quả dài; cặp gen D nằm trên cặp NST tương đồng số 2. Cho cơ thể dị hợp vể 3 cặp gen trên
tự thụ phấn thu được F1 có 8 loại kiểu hình, trong đó cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả dài
chiếm tỉ lệ 2,25%. Biết rẳng hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái. Tần số hoán vị gen là:
A. 32%. B. 36%. C. 40%. D. 20%.
Câu 19. Một loài thực vật lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết. Số NST có trong mỗi tế bào ở thể
ba của loài cây này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là:
A. 17 B. 24 C. 18 D. 9
Câu 20. Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:
(1): Bệnh phêninkêto niệu. (2): Bệnh ung thư máu
(3): Tật có núm lông ở vành tai (4): Hội chứng Đao
(5): Hội chứng Tocnơ (6): Bệnh máu khó đông.
Số bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là:
A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 21. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân
thấp, gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Các cặp gen này nằm
trên cùng một cặp NST. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu
được đời con phân li theo tỉ lệ 310 cây thân cao, quả tròn :190 cây thân cao, quả dài : 440 cây
thân thấp, quả tròn: 60 cây thân thấp, quả dài. Cho biết không có đột biến xảy ra. Tần số hoán vị
giữa hai gen nói trên là:
A. 24% B. 12% C. 6% D. 36%
Câu 22. Một gen có tổng số 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 gen có số nucleotit loại A bằng số
nucleotit loại T; số nucleotit loại G gấp 2 lần số nucleotit loại A; số nucleotit loại X gấp 3 lần số
nucleotit loại T. Số nucleotit loại A của gen là
A. 112 B. 336 C. 224 D. 448
Câu 23. Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên NST:
A. đảo đoạn B. lặp đoạn C. chuyển đoạn D. mất đoạn
Câu 24. Ở người nhóm máu A, B, O do các gen I ; I ; I quy định. Gen IA quy định nhóm máu
A B o
A đồng trội với gen IB quy định nhóm máu B, vì vậy kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB, gen
lặn I0 quy định nhóm máu O. Trong một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, người ta
xuất hiện 1% người có nhóm máu O và 28% người nhóm máu AB. Tỉ lệ người có nhóm máu A
và B của quần thể đó lần lượt là:
A. 56%; 15% B. 63%; 8% C. 49%; 22% D. 62%; 9%
Câu 25. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen của sinh vật thông qua đó chọn lọc kiểu
hình thích nghi.
B. Chọn lọc tự nhiên đã tạo ra các kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi.
C. Cách li địa lí trực tiếp gây ra sự biến đổi trên cơ thể sinh vật.
D. Sự hình thành loài mới luôn gắn liền với sự hình thành quần thể sinh vật thích nghi.
Câu 26. Tỉ lệ giao tử BBBB/BBBb/BBbb sinh ra từ cơ thể có kiểu gen BBBBBBbb là:
A. 1/5/1 B. 1/9/1 C. 3/10/3 D. 3/8/3
Câu 27. Một cá thể ở một lòai động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Khi quan sát quá trình
giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thế số 1 không phân li
trong phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử
có 5 nhiễm sắc thể có thỉ lệ.
A. 1% B. 2% C. 0,5% D. 0,25%
Câu 28. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp,
alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập.
Cho hai cây đâu (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37,5% cây thân cao; hoa đỏ 37,5% cây
thân thấp, hoa đỏ 12,5% cây thân cao; hoa trắng 12,5 % cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng
không xảy ra đột biến theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là:
A. 1:1:1:1:1:1:1:1 B. 3:1:1:1:1:1 C. 3:3:1:1 D. 2:2:1:1:1:1
Câu 29. Ở một loài thực vật, tính trạng máu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc
lập.Trong kiểu gen, khi nó đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một
loài A hoặc B thì cho hoa hồng,còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa
hồng thuần chủng giao phấn với cây hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây
hoa hồng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số phép lai phù hợp với tất cả thông tin trên?
(1). AAbb x AaBb (3). AAbb x AaBB (5). aaBb x AaBB
(2). aaBB x AaBb (4). AAbb x AABb (6). Aabb x AABb
A. 3 B. 5 C. 2 D. 4
Câu 30. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không gây đột
biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ
phân li kiểu hình?
A. Aabb x aabb và Aa x aa B. Aabb x aaBb và Aa x aa
C. Aabb x AaBb và AaBb x AaBb D. Aabb x aaBb và AaBb x aabb
Câu 31. Cho biết các codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG-Gly; XXX-Pro;
GXU-Ala; XGA - Arg; UXG-Ser; AGX-Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có
thứ tự các nucleotit là 5'AGX XGA XXX GGG 3'. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã
hóa cho đoạn polipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là:
A. Pro-Gly-Ser-Ala B. Ser-Arg-Pro-Gly C. Ser-Ala-Gly-Pro D. Gly-Pro-Ser-Arg
Câu 32. Khi nói về bệnh pheninketo niệu ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Có thể phát hiện ra bệnh pheninketo niệu bằng cách làm tiêu bản tế bào và quan sát hình
dạng NST dưới kính hiển vi
B. Bệnh pheninketo niệu là bệnh do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng
chuyển hóa axit amin pheninalanin thành tirozin trong cơ thể
C. Bệnh pheninketo niệu là do lượng axit amin tirozin dư thừa và ứ đọng trong máu chuyển
lên gây đầu độc cho tế bào thần kinh
D. Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit aminpheninalanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì
người bệnh sẽ trở nên khỏe mạnh hoàn toàn
Câu 33. Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm các thành phần theo trật tự:
A. Gen điều hòa - vùng vận hành - vùng khởi động - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
B. Vùng khởi động - gen điều hòa - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
C. Gen điều hòa - vùng khởi động - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
D. Vùng khởi động - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
Câu 34. Ở lúa có 2n = 24. Có bao nhiêu NST trong tế bào sinh dưỡng của thể một?
A. 23 B. 48 C. 26 D. 25
Câu 35. Trong quá trình phát sinh sự sống, kết quả cuối cùng ở giai đoạn tiến hoá hoá học là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Sự hình thành các hệ tương tác giữa các đại phân tử hữu cơ.
B. Sự xuất hiện các giọt Côaxecva.
C. Sự xuất hiện những mầm sống đầu tiên.
D. Sự xuất hiện các đại phân tử hữu cơ.
Câu 36. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen;
alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu
thân và hình dạng cánh đều nằm trên 1 NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so
với alen d quy định mắt trằn nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X. Cho giao
phối ruồi cái thân xám cánh dài, mắt đỏ với ruồi đưc thân xám, cánh dài,mắt đỏ (P), trong tổng số
các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt,mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng
không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài,, mắt đỏ ở F1 là:
A. 30,0% B. 60,0% C. 7,5% D. 45,0%
Câu 37. Ở một loài thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết, có 9 thể đột biến số lượng NST
được kí hiệu từ 1 đến 9. Bộ NST của mỗi thể đột biến như sau:
1. Có 22 NST. 6. Có 9 NST.
2. Có 25 NST. 7. Có 11 NST.
3. Có 12 NST. 8. Có 35 NST.
4. Có 15 NST. 9. Có 18 NST.
5. Có 21 NST.
Trong 9 thể đột biến nói trên, có bao nhiêu thể đột biến thuộc loại lệch bội về 1 hoặc 2 cặp NST?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 38. Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là:
A. Không đươc phân phối đều cho các tế bào con
B. Chỉ mã hóa cho các protein tham gia cấu trúc NST
C. Không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến.
D. Luôn tồn tại thành từng cập alen
Câu 39. Ở người, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen: alen A không gây bệnh
trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh. Một người phụ nữ bình thường nhưng có em trai bị bệnh
kết hôn với một người đàn ông bình thường nhưng có em gái bị bệnh. Xác suất để con đầu lòng
của cặp vợ chồng không bị bệnh là bao nhiêu? Biết rằng những người khác trong hai gia đình
trên đều không bị bệnh?
A. 1/2 B. 5/9 C. 8/9 D. 3/4
Câu 40. Ở một loài thực vật alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân
thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho giao phối 2 cây
thuần chủng cùng loài (P) khác nhau về hai cặp tính trạng, tương phản thu được F1 gồm toàn cây
thân cao, quả tròn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 4 kiểu hình, trong đó 50,16% cây thân
cao, quả tròn. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực và giao tử cái đều xảy
ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của F1 là:
AB Ab Ab AB
A. ; f = 16% B. ; f = 8% C. ; f = 16% D. ; f = 8%
ab aB aB ab
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 41. Trình tự các khâu của kĩ thuật cấy gen là:
A. Tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào - cắt và nối ADN của tế bào cho và
ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp - chuyển AND vào tế bào nhận.
B. Cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ
hợp- chuyển AND vào tế bào nhận - tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào.
C. Chuyển AND vào tế bào nhận - tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào - cắt
và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp.
D. Cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ
hợp - tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào - chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào
nhận.
Câu 42. Lúa mì lục bội 6n giảm phân bình thường tạo giao tử 3n. Giả sử các giao tử tạo ra đều
có khả năng thụ tinh như nhau. Cho các cây lúa mì lục bội có kiểu gen AAAaaa tự thụ phấn thì ở
F1 tỉ lệ các cá thể có kiểu gen giống bố mẹ chiếm tỉ lệ:
A. 49,5% B. 41% C. 45% D. 24,75%
Câu 43. Vai trò của đột biến trong quá trình tiến hoá là:
A. Cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.
B. Cung cấp nguồn nguyện liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.
C. Tạo ra các tổ hợp gen thích nghi cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.
D. Làm thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định th́úc đẩy quá trình hình thành
loài mới.
Câu 44. Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là:
A. 3'UAG5'; 3'UAA5'; 3'AGU5'. B. 3'GAU5'; 3'AAU5'; 3'AUG5'
C. 3'UAG5'; 3'UAA5'; 3'UGA5'. D. 3'GAU5'; 3'AAU5'; 3'AGU5'.
Câu 45. Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể
giới tính X có hai alen; alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen.
Cho gà trống lông vắn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Cho F1 giao phối
với nhau thu được F2. Khi nói về kiểu hình ở F2, theo lí thuyết, kết luận nào sau đây không đúng?
A. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mai lông vằn
B. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen.
C. Tất cả gà lông đen đều là gà mái
D. Gà lông vằn và gà lông đen có tỉ lệ bằng nhau.
Câu 46. Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Người ta tạo ra những con lai khác dòng có ưu thế lai cao để sử dụng cho việc nhân giống
B. Một trong những giả thuyết để giải thích cơ sở di truyền của ưu thế lai được nhiều người
thừa nhận là giả thuyết siêu trội
C. Để tạo ra những con lai có ưu thế cao về môt số đặc tính nào đó, người ta thường bắt đầu
bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau
D. Trong một số trường hợp, lai giữa hai dòng nhất định thu được con lai không có ưu thế lai,
nhưng nếu cho con lai này lai với dòng thứ ba thì đời con lai có ưu thế lai
Câu 47. Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như
sau.
Phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1 toàn cây
hoa trắng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ,thu được F1 toàn cây
hoa đỏ
Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thu được F2.
Theo lí thuyết, F2 có:
A. 75% cây hoa trắng, 25% cây hoa đỏ B. 100% cây hoa trắng.
C. 100%cây hoa đỏ D. 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng
Câu 48. Khi nói về NST giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp
B. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen
C. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và Y đều không mang gen
D. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính, gen nằm trên NST X không có alen
tương ứng trên NST Y
Câu 49. Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể
thường, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi quần thể này
dang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỷ lệ 4%. Cho toàn bộ các cây hoa
đỏ trong quần thể đó giao phối ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỷ lệ kiểu hình thu được ở đời
con là:
A. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng B. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng
C. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng D. 24 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng
Câu 50. Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào?
A. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen
B. Tạo ra giống cừu sinh sản protein huyết thanh của người trong sữa
C. Tạo ra giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β-caroten (tiền chất tạo vitamin A)
trong hạt
D. Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bất hoạt
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 (2016)
Môn: SINH HỌC
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ tên học sinh:...............................
SBD:......... Lớp: 12A...
Mã đề: 180
Câu 1. Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:
(1): Bệnh phêninkêto niệu. (2): Bệnh ung thư máu
(3): Tật có núm lông ở vành tai (4): Hội chứng Đao
(5): Hội chứng Tocnơ (6): Bệnh máu khó đông.
Số bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là :
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 2. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen;
alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ
AB D d AB D
trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: X X x X Y thu
ab ab
được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5%. Biết
rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết,ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 3,75% B. 2,5% C. 1,25% D. 7,5%
Câu 3. Ở người, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen: alen A không gây bệnh
trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh. Một người phụ nữ bình thường nhưng có em trai bị bệnh
kết hôn với một người đàn ông bình thường nhưng có em gái bị bệnh. Xác suất để con đầu lòng
của cặp vợ chồng không bị bệnh là bao nhiêu? Biết rằng những người khác trong hai gia đình
trên đều không bị bệnh?
A. 3/4 B. 5/9 C. 1/2 D. 8/9
Câu 4. Ở người, một gen trên NST thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn
toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di
truyền có 64% số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người
đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này
thuận tay phải là
A. 37,5% B. 50% C. 62,5% D. 43,75%
Câu 5. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân
thấp; alen B quy định hoa trắng trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa đỏ. Hai cặp gen này
nằm trên cặp NST tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy
định quả dài; cặp gen D nằm trên cặp NST tương đồng số 2. Cho cơ thể dị hợp vể 3 cặp gen trên
tự thụ phấn thu được F1 có 8 loại kiểu hình, trong đó cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả dài
chiếm tỉ lệ 2,25%. Biết rẳng hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái. Tần số hoán vị gen là:
A. 40%. B. 36%. C. 32%. D. 20%.
Câu 6. Các nhà khoa học Việt Nam đã tạo được giống dâu tằm tam nội (3n) bằng phương pháp
nào sau đây?
A. Đầu tiên tạo ra giống dâu tứ bội (4n), sau đó cho lai với dang lưỡng bội (2n) để tạo ra
giống dâu tam bội (3n)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Tạo ra giống dâu tứ bội (4n), sau đó cho lai các giống dâu tứ bội với nhau để tạo ra giống
dâu tam bội (3n)
C. Cho lai giữa các cây dâu lưỡng bội (2n) với nhau tạo ra hợp tử và xử lí 5-brom uraxin
(5BU) ở những giai đoạn phân bào đầu tiên của hợp tử để tạo ra các giống dâu tam bội (3n)
D. Xử lí 5-brom uraxin (5BU) lên quá trình giảm phân của giống dâu lưỡng bội (2n) để tạo ra
giao tử 2n, sau đó cho giao tử này thụ tinh với giao tử n để tạo ra giống dâu tam bội (3n)
Câu 7. Loại nucleotit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?
A. Xitozin B. Adenine C. Uraxin D. Timin
Câu 8. Ở một loài thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết, có 9 thể đột biến số lượng NST
được kí hiệu từ 1 đến 9. Bộ NST của mỗi thể đột biến như sau:
1. Có 22 NST. 6. Có 9 NST.
2. Có 25 NST. 7. Có 11 NST.
3. Có 12 NST. 8. Có 35 NST.
4. Có 15 NST. 9. Có 18 NST.
5. Có 21 NST.
Trong 9 thể đột biến nói trên, có bao nhiêu thể đột biến thuộc loại lệch bội về 1 hoặc 2 cặp NST?
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 9. Cho biết các codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG-Gly; XXX-Pro;
GXU-Ala; XGA - Arg; UXG-Ser; AGX-Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có
thứ tự các nucleotit là 5'AGX XGA XXX GGG 3'. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã
hóa cho đoạn polipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là:
A. Ser-Ala-Gly-Pro B. Pro-Gly-Ser-Ala C. Ser-Arg-Pro-Gly D. Gly-Pro-Ser-Arg
Câu 10. Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể
thường, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi quần thể này
dang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỷ lệ 4%. Cho toàn bộ các cây hoa
đỏ trong quần thể đó giao phối ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỷ lệ kiểu hình thu được ở đời
con là
A. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng B. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng
C. 24 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng D. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng
Câu 11. Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như
sau
Phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1 toàn cây
hoa trắng.
Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ,thu được F1 toàn cây
hoa đỏ
Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thu được F2.
Theo lí thuyết, F2 có:
A. 100%cây hoa đỏ B. 75% cây hoa trắng, 25% cây hoa đỏ
C. 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng D. 100% cây hoa trắng.
Câu 12. Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:
F1: 0,12AA : 0,56Aa : 0,32aa
F2: 0,18AA : 0,44Aa : 0,38aa
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
F3: 0,24A: 0,32Aa : 044aa
F4: 0,28AA : 0,24Aa : 0,48aa
Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả
năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?
A. Giao phối không ngẫu nhiên B. Các yếu tố ngẫu nhiên
C. Đột biến gen D. Giao phối ngẫu nhiên
Câu 13. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen;
alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu
thân và hình dạng cánh đều nằm trên 1 NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so
với alen d quy định mắt trằn nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X. Cho giao
phối ruồi cái thân xám cánh dài, mắt đỏ với ruồi đưc thân xám, cánh dài,mắt đỏ (P), trong tổng số
các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt,mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng
không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài,, mắt đỏ ở F1 là:
A. 30,0% B. 45,0% C. 7,5% D. 60,0%
Câu 14. Ở người nhóm máu A, B, O do các gen I ; I ; I quy định. Gen IA quy định nhóm máu
A B o
A đồng trội với gen IB quy định nhóm máu B, vì vậy kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB, gen
lặn I0 quy định nhóm máu O. Trong một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, người ta
xuất hiện 1% người có nhóm máu O và 28% người nhóm máu AB. Tỉ lệ người có nhóm máu A
và B của quần thể đó lần lượt là:
A. 63%; 8% B. 62%; 9% C. 56%; 15% D. 49%; 22%
Câu 15. Trong quần thể của loài động vật lưỡng bội, xét 1 lôcut có 3 alen nằm trên vùng tương
đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số
lượng kiểu gen tối đa về lôcut trên trong quần thể là:
A. 9 B. 6 C. 12 D. 15
Câu 16. Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có hai alen nằm trên NST thường quy
định. Kiểu gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng và kiểu gen aa quy định
lông trắng. Cho các trường hợp sau:
(1) Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và
khả năng sinh sản bình thường
(2) Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và
khả năng sinh sản bình thường
(3) Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và
khả năng sinh sản bình thường
(4) Các cá thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như
nhau,các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường
Giả sử môt quần thể thuộc loài này có thành phần kiểu gen là 0,25AA+0,5Aa+0,25aa =1. Chọn
lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong trường hợp
A. (2), (4) B. (1), (3) C. (3), (4) D. (1), (2)
Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Sự hình thành loài mới luôn gắn liền với sự hình thành quần thể sinh vật thích nghi.
B. Cách li địa lí trực tiếp gây ra sự biến đổi trên cơ thể sinh vật.
C. Chọn lọc tự nhiên đã tạo ra các kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen của sinh vật thông qua đó chọn lọc kiểu
hình thích nghi.
Câu 18. Trong quá trình phát sinh sự sống, kết quả cuối cùng ở giai đoạn tiến hoá hoá học là:
A. Sự xuất hiện các giọt Côaxecva.
B. Sự xuất hiện các đại phân tử hữu cơ.
C. Sự xuất hiện những mầm sống đầu tiên.
D. Sự hình thành các hệ tương tác giữa các đại phân tử hữu cơ.
Câu 19. Một cá thể ở một lòai động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Khi quan sát quá trình
giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thế số 1 không phân li
trong phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân
bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử
có 5 nhiễm sắc thể có thỉ lệ.
A. 2% B. 0,25% C. 0,5% D. 1%
Câu 20. Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào?
A. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen
B. Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bất hoạt
C. Tạo ra giống cừu sinh sản protein huyết thanh của người trong sữa
D. Tạo ra giống lúa" gạo vàng" có khả năng tổng hợp β-caroten (tiền chất tạo vitamin A)
trong hạt
Câu 21. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân
thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với aken b quy định hoa vàng. Biết không có đột
biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ
chiếm tỷ lệ:
A. 37,50% B. 6,25% C. 18,75% D. 56,25%
Câu 22. Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDDEeGg thành các
dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa để tạo các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ
tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau?
A. 5 B. 16 C. 32 D. 8
Câu 23. Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các cá thể của một loài có kiểu gen khác nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì có
mức phản ứng giống nhau.
B. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau
được gọi là mức phản ứng của kiểu gen.
C. Có thể xác định mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp ở một loài thực vật sinh sản hữu
tính bằng cách gieo các hạt của cây này trong môi trường khác nhau rồi theo dõi các đặc điểm
của chúng.
D. Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các phản ứng của một cơ thể khi điều kiện môi
trường biến đổi.
Câu 24. Một gen có tổng số 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 gen có số nucleotit loại A bằng số
nucleotit loại T; số nucleotit loại G gấp 2 lần số nucleotit loại A; số nucleotit loại X gấp 3 lần số
nucleotit loại T. Số nucleotit loại A của gen là
A. 336 B. 448 C. 224 D. 112
Câu 25. Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm các thành phần theo trật tự:
A. Gen điều hòa - vùng vận hành - vùng khởi động - nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Vùng khởi động - gen điều hòa - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)
C. Vùng khởi động - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)
D. Gen điều hòa - vùng khởi động - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)
Câu 26. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp,
alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập.
Cho hai cây đâu (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37,5% cây thân cao; hoa đỏ 37,5% cây
thân thấp, hoa đỏ 12,5% cây thân cao; hoa trắng 12,5 % cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng
không xảy ra đột biến theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là
A. 1:1:1:1:1:1:1:1 B. 2:2:1:1:1:1 C. 3:1:1:1:1:1 D. 3:3:1:1
Câu 27. Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chon lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của
quần thể.
B. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần
số alen theo một hướng xác định.
C. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản
của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần
thể.
Câu 28. Trình tự các khâu của kĩ thuật cấy gen là:
A. Cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ
hợp - tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào - chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào
nhận.
B. Tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào - cắt và nối ADN của tế bào cho và
ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp - chuyển AND vào tế bào nhận.
C. Chuyển AND vào tế bào nhận - tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào - cắt
và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp.
D. Cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ
hợp- chuyển AND vào tế bào nhận - tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào.
Câu 29. Khi nói về bệnh pheninketo niệu ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Bệnh pheninketo niệu là bệnh do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng
chuyển hóa axit amin pheninalanin thành tirozin trong cơ thể
B. Bệnh pheninketo niệu là do lượng axit amin tirozin dư thừa và ứ đọng trong máu chuyển
lên gây đầu độc cho tế bào thần kinh
C. Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit aminpheninalanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì
người bệnh sẽ trở nên khỏe mạnh hoàn toàn
D. Có thể phát hiện ra bệnh pheninketo niệu bằng cách làm tiêu bản tế bào và quan sát hình
dạng NST dưới kính hiển vi
Câu 30. Vai trò của đột biến trong quá trình tiến hoá là:
A. Cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.
B. Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.
C. Tạo ra các tổ hợp gen thích nghi cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.
D. Làm thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định th́úc đẩy quá trình hình thành
loài mới.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 31. Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể
giới tính X có hai alen; alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen.
Cho gà trống lông vắn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Cho F1 giao phối
với nhau thu được F2. Khi nói về kiểu hình ở F2, theo lí thuyết, kết luận nào sau đây không đúng?
A. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mai lông vằn
B. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen.
C. Gà lông vằn và gà lông đen có tỉ lệ bằng nhau.
D. Tất cả gà lông đen đều là gà mái
Câu 32. Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Một quần thể
đang cân bằng di truyền có tần số A = 0,4 và tần số a = 0,6. Lấy ngẫu nhiên 5 cây hoa đỏ, xác
suất để thu được 3 cá thể thuần chủng là bao nhiêu?
A. 81/512. B. 25/512. C. 45/512. D. 90/512.
Câu 33. Khi nói về NST giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen
B. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính, gen nằm trên NST X không có alen
tương ứng trên NST Y
C. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp
D. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và Y đều không mang gen
Câu 34. Tỉ lệ giao tử BBBB/BBBb/BBbb sinh ra từ cơ thể có kiểu gen BBBBBBbb là:
A. 1/9/1 B. 1/5/1 C. 3/10/3 D. 3/8/3
Câu 35. Ở lúa có 2n = 24. Có bao nhiêu NST trong tế bào sinh dưỡng của thể một?
A. 26 B. 25 C. 48 D. 23
Câu 36. Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng:
A. Số lượng B. chất lượng C. trội lặn hoàn toàn D. trội lặn không hoàn toàn
Câu 37. Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên NST:
A. mất đoạn B. lặp đoạn C. đảo đoạn D. chuyển đoạn
Câu 38. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do môt trong hai alen của một
gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn
Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở thế hệ thứ III không mang alen gây
bệnh. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III bị bệnh là
Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở thế hệ thứ III không mang alen gây
bệnh. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III bị bệnh là
A. 1/9 B. 1/18 C. 1/4 D. 1/32
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 39. Năm 2004, các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch của loài người lùn nhỏ bé
H.floresiensis tồn tại cách đây khoảng 18000 năm trên hòn đảo của Indonexia. Loài người này
chỉ cao khoảng 1m và được cho là phát sinh từ loài?
A. Homo habilis B. Homo neanderthalensis C. Homo sapiens D. Homo erectus
Câu 40. Ở một loài thực vật, tính trạng máu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc
lập.Trong kiểu gen, khi nó đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một
loài A hoặc B thì cho hoa hồng,còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa
hồng thuần chủng giao phấn với cây hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây
hoa hồng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số phép lai phù hợp với tất cả thông tin trên?
(1). AAbb x AaBb (3). AAbb x AaBB (5). aaBb x AaBB
(2). aaBB x AaBb (4). AAbb x AABb (6). Aabb x AABb
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 41. Ở một loài thực vật, cho hai cây thuần chủng đều có hoa màu trắng lai với nhau thu
được F1 100% cây hoa đỏ. Cho F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn, F2 phân li theo tỉ lệ 3
cây hoa màu trắng : 1 cây hoa màu đỏ. Màu sắc hoa di truyền theo quy luật
A. Phân li B. Ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân)
C. Tương tác bổ sung D. Tương tác cộng gộp
Câu 42. Ở một loài thực vật alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân
thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho giao phối 2 cây
thuần chủng cùng loài (P) khác nhau về hai cặp tính trạng, tương phản thu được F1 gồm toàn cây
thân cao, quả tròn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 4 kiểu hình, trong đó 50,16% cây thân
cao, quả tròn. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực và giao tử cái đều xảy
ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của F1 là:
Ab Ab AB AB
A. ; f = 8% B. ; f = 16% C. ; f = 16% D. ; f = 8%
aB aB ab ab
Câu 43. Một loài thực vật lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết. Số NST có trong mỗi tế bào ở thể
ba của loài cây này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là:
A. 17 B. 18 C. 24 D. 9
Câu 44. Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là :
A. 3'GAU5'; 3'AAU5'; 3'AGU5'. B. 3'UAG5'; 3'UAA5'; 3'UGA5'.
C. 3'GAU5'; 3'AAU5'; 3'AUG5' D. 3'UAG5'; 3'UAA5'; 3'AGU5'.
Câu 45. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân
thấp, gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Các cặp gen này nằm
trên cùng một cặp NST. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu
được đời con phân li theo tỉ lệ 310 cây thân cao, quả tròn :190 cây thân cao, quả dài : 440 cây
thân thấp, quả tròn: 60 cây thân thấp, quả dài. Cho biết không có đột biến xảy ra. Tần số hoán vị
giữa hai gen nói trên là:
A. 24% B. 12% C. 36% D. 6%
Câu 46. Lúa mì lục bội 6n giảm phân bình thường tạo giao tử 3n. Giả sử các giao tử tạo ra đều
có khả năng thụ tinh như nhau. Cho các cây lúa mì lục bội có kiểu gen AAAaaa tự thụ phấn thì ở
F1 tỉ lệ các cá thể có kiểu gen giống bố mẹ chiếm tỉ lệ
A. 49,5% B. 24,75% C. 41% D. 45%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 47. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không gây đột
biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ
phân li kiểu hình?
A. Aabb x AaBb và AaBb x AaBb B. Aabb x aabb và Aa x aa
C. Aabb x aaBb và AaBb x aabb D. Aabb x aaBb và Aa x aa
Câu 48. Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Người ta tạo ra những con lai khác dòng có ưu thế lai cao để sử dụng cho việc nhân giống
B. Trong một số trường hợp, lai giữa hai dòng nhất định thu được con lai không có ưu thế lai,
nhưng nếu cho con lai này lai với dòng thứ ba thì đời con lai có ưu thế lai
C. Một trong những giả thuyết để giải thích cơ sở di truyền của ưu thế lai được nhiều người
thừa nhận là giả thuyết siêu trội
D. Để tạo ra những con lai có ưu thế cao về môt số đặc tính nào đó, người ta thường bắt đầu
bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau
Câu 49. Cho các thành tựu
(1) Tạo chủng vi khuẩn E-coli sản xuất insulin của người
(2) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường
(3) Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh
Petunia
(4) Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao
Số thành tựu đạt được do ứng dụng kĩ thuật di truyền là:
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 50. Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là
A. Luôn tồn tại thành từng cập alen
B. Chỉ mã hóa cho các protein tham gia cấu trúc NST
C. Không đươc phân phối đều cho các tế bào con
D. Không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 (2016)
Môn: SINH HỌC
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ tên học sinh:...............................
SBD:.........Lớp: 12A...
Mã đề: 214
Câu 1. Các nhà khoa học Việt Nam đã tạo được giống dâu tằm tam nội (3n) bằng phương pháp
nào sau đây?
A. Xử lí 5-brom uraxin (5BU) lên quá trình giảm phân của giống dâu lưỡng bội (2n) để tạo ra
giao tử 2n, sau đó cho giao tử này thụ tinh với giao tử n để tạo ra giống dâu tam bội (3n)
B. Cho lai giữa các cây dâu lưỡng bội (2n) với nhau tạo ra hợp tử và xử lí 5-brom uraxin
(5BU) ở những giai đoạn phân bào đầu tiên của hợp tử để tạo ra các giống dâu tam bội (3n)
C. Tạo ra giống dâu tứ bội (4n), sau đó cho lai các giống dâu tứ bội với nhau để tạo ra giống
dâu tam bội (3n)
D. Đầu tiên tạo ra giống dâu tứ bội (4n), sau đó cho lai với dang lưỡng bội (2n) để tạo ra
giống dâu tam bội (3n)
Câu 2. Vai trò của đột biến trong quá trình tiến hoá là:
A. Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.
B. Cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.
C. Làm thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định th́úc đẩy quá trình hình thành
loài mới.
D. Tạo ra các tổ hợp gen thích nghi cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.
Câu 3. Ở một loài thực vật, tính trạng máu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc lập.Trong
kiểu gen, khi nó đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một loài A hoặc
B thì cho hoa hồng,còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thuần
chủng giao phấn với cây hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng,
không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số phép lai phù hợp với tất cả thông tin trên?
(1). AAbb x AaBb (3). AAbb x AaBB (5). aaBb x AaBB
(2). aaBB x AaBb (4). AAbb x AABb (6). Aabb x AABb
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 4. Ở lúa có 2n = 24. Có bao nhiêu NST trong tế bào sinh dưỡng của thể một?
A. 48 B. 23 C. 26 D. 25
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen của sinh vật thông qua đó chọn lọc kiểu
hình thích nghi.
B. Cách li địa lí trực tiếp gây ra sự biến đổi trên cơ thể sinh vật.
C. Chọn lọc tự nhiên đã tạo ra các kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi.
D. Sự hình thành loài mới luôn gắn liền với sự hình thành quần thể sinh vật thích nghi.
Câu 6. Một gen có tổng số 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 gen có số nucleotit loại A bằng số
nucleotit loại T; số nucleotit loại G gấp 2 lần số nucleotit loại A; số nucleotit loại X gấp 3 lần số
nucleotit loại T. Số nucleotit loại A của gen là
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 336 B. 112 C. 448 D. 224
Câu 7. Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như
sau
Phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1 toàn cây
hoa trắng.
Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ,thu được F1 toàn cây
hoa đỏ
Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thu được F2.
Theo lí thuyết, F2 có:
A. 75% cây hoa trắng, 25% cây hoa đỏ B. 100% cây hoa trắng.
C. 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng D. 100%cây hoa đỏ
Câu 8. Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng:
A. trội lặn hoàn toàn B. trội lặn không hoàn toàn C. chất lượng D. Số lượng
Câu 9. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp,
alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập.
Cho hai cây đâu (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37,5% cây thân cao; hoa đỏ 37,5% cây
thân thấp, hoa đỏ 12,5% cây thân cao; hoa trắng 12,5 % cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng
không xảy ra đột biến theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là
A. 1:1:1:1:1:1:1:1 B. 3:1:1:1:1:1 C. 2:2:1:1:1:1 D. 3:3:1:1
Câu 10. Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDDEeGg thành các
dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa để tạo các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ
tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau?
A. 5 B. 8 C. 32 D. 16
Câu 11. Trình tự các khâu của kĩ thuật cấy gen là:
A. Tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào - cắt và nối ADN của tế bào cho và
ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp - chuyển AND vào tế bào nhận.
B. Chuyển AND vào tế bào nhận - tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào - cắt
và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp.
C. Cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ
hợp - tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào - chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào
nhận.
D. Cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ
hợp- chuyển AND vào tế bào nhận - tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào.
Câu 12. Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản
của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
B. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần
thể.
C. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi
tần số alen theo một hướng xác định.
D. Chon lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của
quần thể.
Câu 13. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen;
alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
thân và hình dạng cánh đều nằm trên 1 NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so
với alen d quy định mắt trằn nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X. Cho giao
phối ruồi cái thân xám cánh dài, mắt đỏ với ruồi đưc thân xám, cánh dài,mắt đỏ (P), trong tổng số
các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt,mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng
không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài,, mắt đỏ ở F1 là:
A. 7,5% B. 30,0% C. 60,0% D. 45,0%
Câu 14. Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm các thành phần theo trật tự:
A. Vùng khởi động - gen điều hòa - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
B. Gen điều hòa - vùng vận hành - vùng khởi động - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
C. Gen điều hòa - vùng khởi động - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
D. Vùng khởi động - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
Câu 15. Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên NST:
A. chuyển đoạn B. lặp đoạn C. đảo đoạn D. mất đoạn
Câu 16. Cho các thành tựu
(1) Tạo chủng vi khuẩn E-coli sản xuất insulin của người
(2) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường
(3) Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh
Petunia
(4) Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao
Số thành tựu đạt được do ứng dụng kĩ thuật di truyền là:
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 17. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân
thấp, gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Các cặp gen này nằm
trên cùng một cặp NST. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu
được đời con phân li theo tỉ lệ 310 cây thân cao, quả tròn :190 cây thân cao, quả dài : 440 cây
thân thấp, quả tròn: 60 cây thân thấp, quả dài. Cho biết không có đột biến xảy ra. Tần số hoán vị
giữa hai gen nói trên là:
A. 36% B. 12% C. 24% D. 6%
Câu 18. Ở người nhóm máu A, B, O do các gen I ; I ; I quy định. Gen IA quy định nhóm máu
A B o
A đồng trội với gen IB quy định nhóm máu B, vì vậy kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB, gen
lặn I0 quy định nhóm máu O. Trong một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, người ta
xuất hiện 1% người có nhóm máu O và 28% người nhóm máu AB. Tỉ lệ người có nhóm máu A
và B của quần thể đó lần lượt là:
A. 63%; 8% B. 56%; 15% C. 62%; 9% D. 49%; 22%
Câu 19. Khi nói về NST giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen
B. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính, gen nằm trên NST X không có alen
tương ứng trên NST Y
C. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và Y đều không mang gen
D. Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp
Câu 20. Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Một quần thể
đang cân bằng di truyền có tần số A = 0,4 và tần số a = 0,6. Lấy ngẫu nhiên 5 cây hoa đỏ, xác
suất để thu được 3 cá thể thuần chủng là bao nhiêu?
A. 81/512. B. 25/512. C. 45/512. D. 90/512.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 21. Một loài thực vật lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết. Số NST có trong mỗi tế bào ở thể
ba của loài cây này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là:
A. 9 B. 18 C. 24 D. 17
Câu 22. Một cá thể ở một lòai động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Khi quan sát quá trình
giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thế số 1 không phân li
trong phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân
bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử
có 5 nhiễm sắc thể có thỉ lệ.
A. 2% B. 0,25% C. 0,5% D. 1%
Câu 23. Năm 2004, các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch của loài người lùn nhỏ bé
H.floresiensis tồn tại cách đây khoảng 18000 năm trên hòn đảo của Indonexia. Loài người này
chỉ cao khoảng 1m và được cho là phát sinh từ loài?
A. Homo erectus B. Homo neanderthalensisC. Homo sapiens D. Homo habilis
Câu 24. Khi nói về bệnh pheninketo niệu ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Bệnh pheninketo niệu là do lượng axit amin tirozin dư thừa và ứ đọng trong máu chuyển
lên gây đầu độc cho tế bào thần kinh
B. Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit aminpheninalanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì
người bệnh sẽ trở nên khỏe mạnh hoàn toàn
C. Có thể phát hiện ra bệnh pheninketo niệu bằng cách làm tiêu bản tế bào và quan sát hình
dạng NST dưới kính hiển vi
D. Bệnh pheninketo niệu là bệnh do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng
chuyển hóa axit amin pheninalanin thành tirozin trong cơ thể
Câu 25. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân
thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với aken b quy định hoa vàng. Biết không có đột
biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ
chiếm tỷ lệ:
A. 37,50% B. 18,75% C. 6,25% D. 56,25%
Câu 26. Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các cá thể của một loài có kiểu gen khác nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì có
mức phản ứng giống nhau.
B. Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các phản ứng của một cơ thể khi điều kiện môi
trường biến đổi.
C. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau
được gọi là mức phản ứng của kiểu gen.
D. Có thể xác định mức phản ứng của một kiểu gen dị hợp ở một loài thực vật sinh sản hữu
tính bằng cách gieo các hạt của cây này trong môi trường khác nhau rồi theo dõi các đặc điểm
của chúng.
Câu 27. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen;
alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ
AB D d AB D
trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: X X x X Y thu
ab ab
được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5%. Biết
rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết,ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 3,75% B. 1,25% C. 7,5% D. 2,5%