Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán

  • 93 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 93 trang

Nội dung text: Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán

LUẬN VĂN:
Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và
các khoản phải thanh toán
Lời mở đầu
Sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường
đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học được
vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc
sau này khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại cơ quan, xí nghiệp có thể nhanh chóng
hoà nhập và đảm đương các nhiệm vụ được phân công.
Sau thời gian thực tập tại Công ty Cơ khí ôtô 3-2, em đã tìm hiểu, phân tích, đánh giá
những kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời so sánh với lý thuyết đã học
được trong nhà trường để rút ra những kết luận cơ bản trong sản xuất kinh doanh đó là lợi
nhuận. Muốn có lợi nhuận cao phải có phương án sản xuất hợp lý, phải có thị trường mở
rộng, giá cả hợp lý và đặc biệt phải có vốn đầu tư bằng tiền phù hợp.
Trên cơ sở đó em đã chọn đề tài “Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản
phải thanh toán” cho báo cáo tốt nghiệp này.
Nội dung của chuyên đề này ngoài Lời mở đầu và Kết luận, chuyên đề gồm 3 chương
chính :
Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các khoản phải
thanh toán “ trong công ty xây lắp .
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh
toán “ ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán “Vốn bằng tiền và
các khoản phải thanh toán “ ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.
Chương I: Cơ sở lý luận của vốn bằng tiền
và các khoản thanh toán
I. Kế toán vốn bằng tiền
1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền :
a. Khái niệm vốn bằng tiền:
Vốn bằng tiền là một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ bao gồm : Tiền mặt ( 111), TGNH( 112), Tiền đang
chuyển (113). Cả ba loại trên đề có tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí
quý. Mỗi loại vốn bằng tiền đều sử dụng vào những mục đích khác nhau và có yêu cầu
quản lý từng loại nhằm quản lý chặt chẽ tình hình thu chi và đảm bảo an toàn cho từng
loại sử dụng có hiệu quả tiết kiệm và đúng mục đích.
b. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền:
Kế toán phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Phản ánh chính xác kịp thời những khoản thu chi và tình hình còn lại của từng
loại vốn bằng tiền, kiểm tra và quản lý nghiêm ngặt việc quản lý các loại vốn bằng tiền
nhằm đảm bảo an toàn cho tiền tệ, phát hiện và ngăn ngừa các hiện tượng tham ô và lợi
dụng tiền mặt trong kinh doanh.
- Giám sát tình hình thực hiện kế toán thu chi các loại vốn bằng tiền, kiểm tra việc
chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý vốn bằng tiền, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm và có
hiệu quả cao
Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại các ngân
hàng và các khoản tiền đang chuyển ( kể cả nội tệ, ngoại tệ, ngân phiếu, vàng bạc, kim
khí quý, đá quý)
Kế toán vốn bằng tiền phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Kế toán vốn bằng tiền sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam (
VNĐ).
- Các loại ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua do ngân hàng
nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán.
Để phản ánh và giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền, kế toán phải thực hiện các
nghiệp vụ sau :
- Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số hiện có , tình hình biến động và sử dụng
tiền mặt , kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu chi và quản lý tiền mặt.
- Phản ánh chính xác đầy đủ kịp thời số hiện có, tình hình biến động tiền gửi, tiền
đang chuyển, các loại kim khí quí và ngoại tệ, giám sát việc chấp hành các chế độ quy
định về quản lý tiền và chế độ thanh toán không dùng tiền mặt.
2. Kế toán tiền mặt :
2.1 Nguyên tắc chế độ lưu thông tiền mặt:
Việc quản lý tiền mặt phải dựa trên nguyên tắc chế độ và thể lệ của nhà nước đã
ban hành, phải quản lý chặt chẽ cả hai mặt thu và chi và tập trung nguồn tiền vào ngân
hàng nhà nước nhằm điều hoà tiền tệ trong lưu thông, tránh lạm phát và bội chi ngân
sách, kế toán đơn vị phải thực hiện các nguyên tắc sau:
- Nhà nước quy định ngân hàng là cơ quan duy nhất để phụ trách quản lý tiền mặt.
Các xí nghiệp cơ quan phải chấp hàng nghiêm chỉnh các chế độ thể lệ quản lý tiền mặt
của nhà nước.
- Các xí nghiệp, các tổ chức kế toán và các cơ quan đều phải mở tài khoản tại ngân
hàng để gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng để hoạt động.
- Mọi khoản thu bằng tiền mặt bất cứ từ nguồn thu nào đều phải nộp hết vào ngân
hàng trừ trường hợp ngân hàng cho phép toạ chi như các đơn vị ở xa ngân hàng nhất thiết
phải thông qua thanh toán ngân hàng. Nghiêm cấm các đơn vị cho thuê, cho mượn tài
khoản.
2.2 Kế toán tiền mặt.
Mỗi doanh nghiệp đều có một số tiền mặt nhất định tại quỹ. Số tiền thường xuyên
có tại quỹ được ấn định tuỳ thuộc vào quy mô tính chất hoạt động của doang nhiệp và
được ngân hàng thoả thuận.
Để quản lý và hạch toán chính xác, tiền mặt của doanh nghiệp được tập trung bảo
quản tại quỹ. Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi tiền mặt, quản lý và bảo quản tiền
mặt đều do thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện.
Thủ quỹ do giám đốc doanh nghiệp chỉ định và chịu trách nhiệm gửi quỹ. Thủ quỹ
không được nhờ người làm thay mình. Không được kiêm nhiệm công tác kế toán, không
được làm công tác tiếp liệu, mua bán vật tư hàng hoá.
Tất cả các khoản thu chi tiền mặt đều phải có các chứng từ thu chi hợp lệ, chứng
từ phải có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp và kế toán trưởng. Sau khi đã kiểm tra
chứng từ hợp lê, thủ quỹ tiến hành thu vào hoặc chi ra các khoản tiền và gửi lại chứng từ
đã có chữ ký của người nhận tiền hoặc nộp tiên. Cuối mỗi ngày căn cứu vào các chứng từ
thu chi để ghi sổ quỹ và lập báo cáo quỹ kèm theo các chứng từ thu chi để ghi sổ kế toán.
Thủ quỹ là người chịu trách nhiệm quản lý và nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá
quỹ tại quỹ. Hàng ngày thủ quỹ phải thường xuyên kiểm kê số tiền quỹ thực tế, tiến hành
đối chiếu với sỗ liệu của sổ quỹ, sổ kế toán. nếu có chênh lệch, thủ quỹ và kế toán phải tự
kiểm tra lại để xác định nguyên nhâ và kiến nghị biện pháp xử lý. Với vàng bac, đá quý
nhận ký cược, ký quỹ trước khi nhập quỹ phải làm đầy đủ các thủ tục về cân, đo, đếm số
lượng, trọng lượng, giám định chất lượng và tiến hành niêm phong có xác nhận của
người ký cược, ký quỹ trên dấu niêm phong.
Có thể sử dụng mẫu sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ sau:
Sổ quỹ tiền mặt ( kiêm báo cáo quỹ)
Ngày ... tháng ... năm
Số hiệu chứng từ Số hiệu Số tiền
Diễn giải
TK
Thu Chi Thu Chi
Số dư đầu ngày
FS trong ngày
...... ...... .................... ....... ..... .....
Cộng FS
Số dư cuối ngày
Kèm theo . . . chứng từ thu.
. . . chứng từ chi.
Ngày . . . tháng . . .năm 2000
Thủ quỹ ký
Để phản ánh tình hình thu, chi tiền mặt kế toán sử dụng tài khoản 111 “Tiền mặt”.
* Nội dung kết cấu TK 111:
- Bên nợ :
+ Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý nhập
quỹ.
+ Số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.
- Bên có :
+ Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý xuất
quỹ.
+ Số tiền mặt tại quỹ thiếu hụt.
- Số dư bên nợ : Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý,
đá quý hiện còn tồn ở quỹ tiền mặt.
Tài khoản 111 gồm có 3 tài khoản cấp 2 :
TK 1111 : Tiền Việt Nam
TK 1112 : Ngoại tệ
TK 1113 : Vàng bạc, kim khí quý, đá quý.
Vàng bạc, kim khí quý, đá quý.
* Trình tự kế toán tiền mặt :
a. Kế toán các khoản phải thu, chi bằng tiền Việt Nam
- Các nghiệp vụ tăng :
Nợ TK 111 (1111) : Số tiền nhập quỹ.
Có TK 511 : Thu tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ.
Có TK 711 : Thu tiền từ hoạt động tài chính
Có TK 721 : Thu tiền từ hoạt động bất thường
Có TK 112 : Rút tiền từ ngân hàng
Có TK 131,136,1111 : Thu hồi các khoản nợ phải thu
Có TK 121, 128, 138,144,244 : Thu hồi các khoản vốn ĐTNH ...
Có TK 338 (3381) : Tiền thừa tại quỹ chưa xác định rõ nguyên nhân...
- Các nghiệp vụ Giảm :
Nợ TK 112 : Gửi tiền vào TK tại NH
Nợ TK 121,221 : Xuất quỹ mua chứng khoán ngắn hạn, dài hạn
Nợ TK 144,244 : Xuất tiền để thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, dài hạn
Nợ TK 211, 213: Xuất tiền mua TSCĐ để đưa vào sử dụng
Nợ TK 241 : Xuất tiền dùng cho công tác ĐTXDCB tự làm
Nợ TK 152,153,156 : Xuất tiền mua vật tư hàng hóa để nhập kho (theo phương
pháp kê khai thường xuyên).
Nợ TK 611 : Xuất tiền mua vật tư, hàng hóa về nhập kho (theo phương pháp kiểm
tra định kỳ)
Nợ TK 311, 315 : Thanh toán nợ ngắn hạn đến hạn
Nợ TK 331 : Thanh toán cho người bán
Nợ TK 333 : Nộp thuế và các khoản khác cho ngân sách
Nợ TK 334 :Thanh toán lương và các khoản cho người lao động
Có TK 111(1111) : Số tiền mặt thực xuất quỹ
b. Kế toán các khoản thu, chi ngoại tệ :
Đối với ngoại tệ, ngoài việc quy đổi ra đồng Việt Nam, kế toán còn phải theo dõi
nguyên tệ trên TK 007-Nguyên tệ các loại.
Việc quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải tuân theo các quy định sau đây:
- Đối với các loại TK thuộc chi phí, thu nhập, vật tư, hàng hoá, TSCCĐ...dù doanh
nghiệp có hay không sử dụng tỷ giá hạch toán. Khi có phát sinh các nghiệp vụ bằng ngoại
tệ đều phải luôn luôn ghi sổ bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của ngân hàng Nhà
nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.
- Các doanh nghiệp có ít nghiệp vụ bằng ngoại tệ thì các tài khoản tiền, các tài khoản
phải thu, phải trả được ghi sổ bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của ngân hàng
Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế. Các khoản chênh lệch tỷ giá
(nếu có) của các nghiệp vụ kinh tế phát sinhđược hạch toánvào TK 1113-Chênh lệch tỷ
giá.
- Các doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ có thể dụng tỷ giá
hạch toán để ghi sổ các tài khoản tiền, phải thu, phải trả. Số chênh lệch giữa tỷ giá hạch
toán và tỷ giá mua của ngân hàng tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch
toán vào tài khoản 413-Chênh lệch tỷ giá.
Tỷ giá hạch toán có thể là tỷ giá mua hoặc tỷ giá thống kê của ngân hàng và được
sử dụng ổn định ít nhất trong một kỳ kế toán.
Cuối kỳ hạch toán, kế toán phải đánh gía lại số dư ngoại tệ của các tài khoản tiền,
cả khoản phải thu, các khoản nợ phải trả theo tỷ giá mua của ngân hàng Việt Nam công
bố tại thời điểm cuối kỳ để ghi sổ kế toán.
TK 413-Chênh lệch tỷ giá có kết cấu như sau :
- Bên nợ :
+ Chênh lệch tỷ giá FS giảm của vốn bằng tiền, vật tư, hàng hóa và nợ phải thu có
gốc ngoại tệ.
+ Chênh lệch tỷ giá FS tăng các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ.
+ Xử lý chênh lệch tỷ giá.
- Bên có :
+ Chênh lệch tỷ giá FS tăng của vốn bằng tiền, vật tư, hàng hoá và nợ phải thu có gốc
ngoại tệ.
+ Xử lý chênh lệch tỷ giá.
+ Chênh lệch tỷ giá FS giảm các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ.
Tài khoản này cuối kỳ có thể có số dư bên Có hoặc bên Nợ
Số dư bên Nợ : Chênh lệch tỷ giá cần phải được xử lý.
Số dư bên Có : Chênh lệch tỷ giá còn lại.
Số chênh lệch tỷ giá trên TK 413- Chênh lệch tỷ giá chỉ được xử lý (ghi tăng hoặc
giảm vốn kinh doanh, hạch toán vào lãi hoặc lỗ). Khi có quyết định của cơ quan có thẩm
quyền.
Riêng đối với đơn vị chuyên kinh doanh mua bán ngoại tệ thì các nghiệp vụ mua bán
ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua bán thực tế FS. Chênh lệch giữa
giá thực tế mua vào và bán ra của ngoại tệ được hạch toán vào TK 711-Thu nhập hoạt
động tài chính hoặc TK 811-Chi phí hoạt động tài chính.
Các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ được hạch toán như sau :
* Trường hợp doanh nghiệp có sử dụng tỷ gía hạch toán
- Khi nhập ngoại tệ vào quỹ tiền mặt ;
+ Doanh nghiệp thu bán hàng bằng ngoại tệ:
Nợ TK 111-Tiền mặt (1112)(Tỷ giá hạch toán)
Có TK 511-Doanh thu bán hàng (tỷ giá thực tế)
Có TK 413-Chênh lệch tỷ gía (số chênh lệch tỷ giá hạch toán lớn hơn tỷ gía thực
tế).
(Trường hợp tỷ giá hạch toán nhỏ hơn tỷ giá thực tế thì số chênh lệch tỷ giá
được ghi bên Nợ TK 413).
- Khi xuất quỹ bằng ngoại tệ :
+ Mua vật tư, hàng hoá, tài sản cố định:
Nợ TK 152-Nguyên liệu, vật liệu (tỷ giá thực tế)
Nợ TK 153-Công cụ dụng cụ (tỷ giá thực tế)
Nợ TK 156-Hàng hoá (tỷ giá thực tế)
Nợ TK 211-Tài sản cố định hữu hình (tỷ giá thực tế)
Có TK 111-Tiền mặt(1112)(tỷ giá hạch toán)
Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (số chênh lệch tỷ giá thực tế lớn hơn tỷ giá
hạch toán).
(Nếu tỷ giá thực tế nhỏ hơn tỷ giá hạch toán thì số chênh lệch được ghi bên Nợ TK
413).
+ Chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý phát sinh bằng ngoại tệ: cũng
ghi sổ theo dõi nguyên tắc trên.
+ Xuất quỹ ngoại tệ trả nợ cho người bán ;
Nợ TK 331-PTCNB (tỷ giá hạch toán)
Có TK 111-Tiền Mặt(1112)(tỷ giá hạch toán)
* Trường hợp doanh nghiệp không áp dụng tỷ giá hạch toán :
- Khi nhập quỹ ngoại tệ :
+ Thu tiền bán hàng bằng ngoại tệ :
Nợ TK 111-Tiền mặt(1112)(theo tỷ giá thực tế)
Nợ TK 131-PTCKH (theo tỷ giá thực tế)
Có TK 511-Doanh thu bán hàng (theo tỷ giá thực tế)
+ Thu các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ nhập quỹ :
Nợ TK 111-Tiền mặt(1112) (theo tỷ giá thực tế)
Có TK 131-PTCKH (tỷ giá bình quân thực tế nợ)
Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (số chênh lệch tỷ giá thực tế lớn hơn giá
thực tế lớn hơn giá bình quân thực tế bên nợ).
(Trường hợp tỷ giá thực tế nhỏ hơn tỷ giá bình quân thực tế nợ thì số chênh lệch
được ghi vào TK 413).
- Khi xuất quỹ ngoại tệ :
+ Xuất ngoại tệ mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, chi trả các khoản chi phí:
Nợ TK 152-Nguyên liệu, vật liệu (theo tỷ giá thực tế)
Nợ TK 153-Công cụ dụng cụ (theo tỷ giá thực tế)
Nợ TK 156-Hàng hoá (theo tỷ giá thực tế)
Nợ TK 211-TSCĐHH (theo tỷ giá thực tế )
Nợ TK 611-Mua hàng (đối với phương pháp kiểm kê định kỳ)
Nợ TK 627-Chi phí sản xuất chính (theo tỷ giá thực tế )
Nợ TK 641-Chi phí mua hàng (theo tỷ giá thực tế )
Nợ TK 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp (theo tỷ giá thực tế)
Có TK 111-Tiền mặt(1112)(tỷ giá thực tế bình quân)
(Nếu tỷ giá thực tế nhỏ hơn tỷ giá thực tế bình quân thì số chênh lệch được ghi
vào bên Nợ TK 413).
+Xuất ngoại tệ trả nợ cho người bán :
Nợ TK 331-PTCNB (tỷ giá nhận nợ)
Có TK 111-Tiền mặt(1112)(theo tỷ giá thực tế)
Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá (nhận nợ lớn hơn tỷ giá thực tế)
(Nếu tỷ giá nhận nợ nhỏ hơn theo tỷ giá thực tế thì số chênh lệch được ghi vào bên
Nợ TK413)
Đến cuối năm, cuối quý nếu có biến động lớn về tỷ giáthì phải đánh giá lại số
ngoại tệ hiện có tại quỹ theo tỷ giá thực tế tại thời điểm cuôí năm, cuối quý ;
+Nếu chênh lệch giảm :
Nợ TK 413-Chênh lệch tỷ giá
Có TK 111-Tiền mặt(1112)
+Nếu chênh lệch tăng :
Nợ TK 111-Tiền mặt(1112)
Có TK 413-Chênh lệch tỷ giá
c. Kế toán nhập xuất vàng, bạc, kim loại quý, đá quý : Đối với các doanh nghiệp
kinh doanh, các nghiệp vụ liên quan đến vàng, bạc, kim loại quý được hạch toán ở TK
111-
Các nghiệp vụ tăng vàng, bạc, kim loại quý, đá quý ghi :
Nợ TK 111- : Giá thực tế tăng
Có TK 111(1111), Có TK 112(1121) : số tiền chi mua thực tế
Có TK 511-Doanh thu bán hàng (bán hàng thu bằng vàng, bạc...)
Có TK 138,144-Thu hồi các khoản cho vay, các khoản thế chấp, ký cược,
ký quỹ.
Có TK 411-NVKD :Nhận liên doanh, cấp phát bằng vàng, bạc, đá quý
Các nghiệp vụ ghi giảm theo bút toán ngược lại.
Sơ đồ tổng quát kế toán tiền mặt
TK 511,711,721 TK 111-TM TK 112, 113
Doanh thu bán hàng và thu Gửi tiền vào ngân hàng
nhập hoạt động khác tiền đang chuyển
TK 112 TK
152,153,156,211,213
Rút tiền từ ngân hàng Mua vật tư,
hàng hoá, tài sản
TK 131,136,138,141,144,144 TK141
,161,627,641,642,811,821
Thu hồi các khoản nợ, các Sử dụng cho chi phí
khoản ký cược, ký quỹ
TK 121,128,221,222,228 TK 121,128,221,222,228
Thu hồi các khoản đầu tư tài chính
đầu tư tài chính
TK 411,451,461 TK311,315,333,33
4,336,338,341,342
Nhận vốn, nhận liên doanh Thanh toán nợ phải trả
liên kết, nhận kinh phí
TK 338(3381) TK 138 (1381)
Thừa tiền tại quỹ Thiếu tiền tại quỹ
chờ xử lý chờ xử lý
3. Kế toán tiền gửi ngân hàng
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có thể và cần thiết phải gửi
tiền vào ngân hàng kho bạc Nhà nước hoặc công ty tài chính để thực hiện các nghiệp
thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định hiện hành của pháp luật.
Chứng từ để hạch toán TGNH là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của ngân
hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc bảo
chi...)
Khi nhận được chứng từ của ngân hàng gửi đến, kế toán đối chiếu với chứng từ gốc
đính kèm, thông báo với ngân hàng để đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời các khoản
chênh lệch (nếu có).
Để theo dõi tình hình biến động các khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng
kho bạc hoặc công ty tài chính, kế toán sử dụng TK112-TGNH
*Kết cấu tài khoản 112 :
- Bên Nợ : Các tài khoản tiền gửi vào ngân hàng.
- Bên Có : Cá khoản tiền rút ra từ ngân hàng.
- Số dư bên Nợ : Số tiền hiện còn gửi tại ngân hàng
TK 112-Có 3 tài khoản cấp 2
TK 1121 : Tiền Việt Nam
TK 1122-Ngoại tệ
TK 1123-Vàng, bạc, lim loại quý
* Phương pháp hạchv toán trên TK 112-TGNH :
cũng tương tự như đối với TK 111-Tiền mặt. Đồng thời cần lưu ý một số nghiệp vụ
sau :
- Số lợi tức gửi được hưởng :
Nợ TK 111, 112 : Nếu thu tiền
Nợ TK 138 : Phải thu khác-nếu chưc thu được
Có TK 711 : Thu nhập hoạt động tài chính
- Số chênh lệch số liệu trên sổ của doanh nghiệp so với số liệu của ngân hàng vào
cuối tháng chưa rõ nguyên nhân :
+ Trường hợp số liệu của ngân hàng lớn hơn số liệu trên sổ của doanh nghiệp:
Nợ TK 112-TGNH
Có TK 338-Phải trả, phải nộp khác (3388)
Sang tháng sau, khi xác định được nguyên nhân sẽ ghi sổ theo từng trường hợp:
Nợ TK 338 : Phải trả, phải nộp khác (3388)
Có TK 112-TGNH (nếu ngân hàng ghi sổ nhầm lẫn)
Hoặc Có TK 511-Doanh thu bán hàng ( nếu doanh nghiệp ghi thiếu
Có TK 711-Thu nhập hoạt động tài chính
Có TK 721-Thu nhập bất thường
+ Trường hợp số liệu của ngân hàng nhỏ hơn số liệu trên sổ kế toán của đơn vị:
Nợ TK 138-Phải thu khác (1388)
Có TK 112-TGNH
Sang tháng sau khi xác định được nguyên nhân ghi :
Nợ TK 112 (nếu ngân hàng ghi thiếu )
Nợ TK 511, 811, 812...(nếu do doanh nghiệp ghi thừa)
Có TK138 (1388) : Số thừa đã xử lý
Sơ đồ tổng quát kế toán tgnh
TK 511,711,721 TK 112-TGNH TK
111
Doanh thu bán hàng và thu Rút tiền về
nhập hoạt động khác quỹ tiền mặt
TK 111 TK
152,153,156,211,213
Gửi tiền vào ngân hàng Mua vật tư,
hàng hoá, tài sản
TK 131,136,138,141,144,144 TK
627,641,642,
Thu hồi các khoản nợ, các Dùng cho chi phí
khoản ký cược, ký quỹ
TK 121,128,221,222,228 TK 121,128,221,222,228
Thu hồi các khoản đầu tư tài chính
đầu tư tài chính
TK 411,451,461 TK311,315,333,33
4,336,338,341,342
Nhận vốn, quỹ Thanh toán các khoản
nhận kinh phí nợ phải trả
TK 338(3383) TK 138 (1388)
Chênh lệch số liệu NH lớn hơn Chênh lệch số liệu của NH
số liệu của DN nhỏ hơn số liệu của DN
4. Kế toán đang chuyển :
Tiền đang chuyển là các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào ngân hàng kho bạc
Nhà nước hoặc đã gửi vào bưu điện để chuyển cho ngân hàng hoặc đã làm thủ tục chuyển
từ TK tại ngân hàng để trả cho các đơn vị khác nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ hay
bản sao kê của ngân hàng.
Tiền đang chuyển gồm tuền VN và ngoại tệ đang chuyển trong các trường hợp sau :
- Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng cho ngân hàng
- Chuyển tiền qua bưu điện trả cho đơn vị khác
- Thu tiền bán hàng nộp thuế ngay vào kho bạc giao tiền tay ba giữa doanh nghiệp,
khách hàng và kho bạc Nhà nước
Kế toán tiền đang chuyển được thực hiện trên TK 113-Tiền đang chuyển
* Kết cấu
- Bên Nợ : Các khoản tiền nội tệ, ngoại tệ, séc đã nộp vào ngân hàng hoặc đã chuyển
vào bưu điện để chuyển cho ngân hàng
- Bên Có : Số kết chuyển vào tài khoản TGNH hoặc các khoản Nợ phải trả.
- Số dư bên Nợ : Các khoản tiền đang chuyển.
TK này có 2 tài khoản cấp 2 :
TK 1131-Tiền Việt Nam
TK 1132-Ngoại tệ
* Phương pháp kế toán một số các nghiệp vụ chủ yếu sau :
- Thu tiền bán hàng, thu nợ khách hàng bằng tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào ngân
hàng (không qua quỹ) ghi :
Nợ TK 113-Tiền đang chuyển
Có 511-Doanh thu bán hàng
Có 131-Phải thu khách hàng
- Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của
ngân hàng (đến cuối tháng) :
Nợ TK 113-Tiền đang chuyển
Có TK 111 (1111, 1112)-Tiền mặt
- Làm thủ tục chuyển tiền từ TK ở ngân hàng để trả cho chủ nợ, cuối tháng chưa
nhận được giấy báo Có của ngân hàng.
Nợ TK 113-Tiền đang chuyển
Có TK 112-TGNH
-Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng séc, doanh nghiệp đã nộp séc vào
ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có :
Nợ TK 113- Tiền đang chuyển
Có 131-Phải thu khách hàng
- Ngân hàng báo trước các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản của đơn vị:
Nợ TK 112-TGNH
Có TK 113-Tiền đang chuyển
- Ngân hàng báo về số tiền đã chuyển cho người bán, người cung cấp dịch vụ, người
cho vay.
Nợ TK 331-Phải trả cho ngươì bán
Nợ TK 311-Vay ngắn hạn
Nợ TK 315-Vay dài hạn đến hạn
Có TK 113-Tiền đang chuyển
Sơ đồ tổng quát kế toán tiền đang chuyển
TK 111, 112 TK 113-TĐC TK 112
Tiền đã nộp vào NH, tiền Tiền chuyển đã vào tài
gửi đã làm thủ tục chuyển khoản tiền gửi
TK 111,138 TK 331
Nhận tiền ứng trước và thu Tiền đã chuyển tới
nợ bằng séc nộp vào NH tài khoản người bán
TK 155 TK 311, 315, 341, 342...
Thu tiền bán hàng bằng séc nộp Tiền chuyển tới trả nợ
vào ngân hàng
ngươi cho vay
II. Các khoản thanh toán
Các khoản phải thu trong doanh nghiệp bao gồm số phải thu của khách hàng, phải
thu nội bộ và các khoản phải thu khác.
1. Kế toán các khoản phải thu của khách hàng
Phải thu của khách hàng là các khoản doanh nghiệp phải thu khách gàng về tiền bán
sản phẩm, hàng hoá cung cấp lao vụ và dịch vụ, hoặc phải thu của người nhận thầu xây
dựng cơ bản về khối lượng công tác xây dựng cơ bản đã hoàn thành.
Kế toán các khoản phải thu cần tôn trọng các quy định có dtính nguyên tắc sau:
- Phải hạch định chi tiết nợ phải thu cho từng đối tượng phải thu và ghi chép theo
từng lần thanh toán.
- Các khách hàng thanh toán bù trừ giữa nợ phải thu và nợ phải trả có sự thoả thuận
giữa hai bên và lập chứng từ bù trừ cộng nợ phải thu khó đòi thưo các quy định tài chính
hiện hành.
Kế toán các khoản phải thu của khách hàng và thanh toán các khoản phải thu được
theo dõi trên TK 131-Phải trả cho khách hàng.
* Nội dung kết cấu của TK 131 như sau :
- Bên Nợ :
+ Số tiền phải thu của khách hàng về sản phẩm, hàng hóa đã giao, lao vụ dịch vụ đã cung
cấp và đã đựoc xác định là tiêu thụ.
+ Số tiền thừa đã trả lại cho khách hàng
- Bên Có :
+ Số tiền khách hàng đã trả
+ Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng
+ Các khoản triết khấu giảm gía và doanh thu của hàng bán chưa thu tiền bị khách
hàng trả lại
- Số dư bên Nợ : Số tiền còn lại phải thu của khách hàng
TK 131 có thể có số dư bên Có,phản ánh số tiền đã nhận trước hoặc số đã thu
nhiều hơn số phải thu của khách hàng.
* Trình tự hạch toán :
- Doanh thu bán hàng đã trả châm, đã được xác định là tiêu thụ :
Nợ TK 131-Phải thu của khách hàng
Có TK 511-Doanh thu bán hàng
- Các khoản triết khấu bán hàng (doanh nghiệp cho khách hàng được hưởng nếu
có)
Nợ TK 521-Triết khấu bán hàng
Có TK 131-Phải trả cho khách hàng
- Số tiền giảm giá cho khách hàng do hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách
hoặc giao hàng không đúng thời hạn trong hợp đồng :
Nợ TK 532-Giảm gía hàng bán
Có TK131- Phải thu của khách hàng
- Doanh thu của khối lượng hàng đã bán chưa thu tiền bi khách hàng trả lại
Nợ TK 531-Hàng bán bị trả lại
Có TK 131- Phải trả cho khách hàng
- Số tiền nhận ứng trước hoặc trả trước của khách hàng
Nợ TK 111, 112
Có TK 131- Phải trả cho khách hàng
- Nhận tiền do khách hàng trả lại (kể cả số lãi do trả chậm-nếu có) Nợ
TK 111, 112
Có TK 131- Phải trả cho khách hàng (phần nợ gốc)
Có TK 711-Thu nhập hoạt động tài chính (phần lãi)
- Nếu khách hàng thanh toán theo phương thức đổi gàng, căn cứ giá trị vật tư,
hàng hóa nhập kho tính theo giá trao đổi ghi trong hợp đồng kinh tế trừ vào số nợ phải
thu, kế toán ghi :
Nợ TK 152, 153, 156 (theo phương pháp kê khai thường xuyên)
Nợ TK 611-Mua bán (theo phương pháp kiểm kê định kỳ)
Có TK 131-Phải thu của khách hàng
- Trường hợp thanh toán bù trừ (do khách hàng vừa là người mua , vừa là người
bán)
Nợ TK 331-Phải trả người bán
Có TK 131-Phải trả cho khách hàng
-Xoá sổ các khoản nợ phải thu khó đòi được :
Nợ TK 139-Dự phòng phải thu khó đòi
Có TK 131- Phải trả cho khách hàng
Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 004-Nợ khó đòi đã xử lý (để có thể tiếp tục truy thu số nợ
đó).
Sơ đồ kế toán phải thu của khách hàng
TK 511 TK 131-PTCKH TK 521,531,532
Doanh thu bán hàng Triết khấu bánhàng,hàng bán
chưa thu tiền bị trả lại,giảm gía hàng bán
TK 711,721 TK 111,112,113
Thu nhập khác Khách hàng ứng trước và
chưa thu tiện Thanh toán tiền
TK111,331,112 TK 331
Các khoản chi hộ Bù trừ nợ
cho khách hàng
TK 139
Xoá sổ nợ
không đòi được
2. Kế toán khoản phải thu nội bộ
Phải thu của nội bộ là các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên, cấp dưới, giữa các
đơn vị cấp dưới với nhau trong đó đơn vị cấp trên là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,
đơn vị cấp dưới là các đơn vị thành viên phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán riêng.
Hạch toán phải thu nội bộ thực hiện trên TK 136
* Nội dung và kết cấu của TK 136 :
- Bên nợ :
+ Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị khác