Bồi dưỡng kiến thức định giá bất động sản phần kiến thức định giá

  • 104 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 104 trang

Nội dung text: Bồi dưỡng kiến thức định giá bất động sản phần kiến thức định giá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT
ĐỘNG SẢN GOLD LAND
************
Tài liệu
Bồi dưỡng kiến thức Định giá Bất động sản
PHẦN KIẾN THỨC ĐỊNH GIÁ
Chuyên đề 1: Tổng quan dịch vụ định giá BĐS
Chuyên đề 2: Qui trình định giá và các phương pháp định giá
Chuyên đề 3: Định giá bất động sản
HÀ NỘI 12/2008
MỤC LỤC
CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN .....................4
I/ Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản ......................................................................4
1. Khái niệm về định giá tài sản........................................................................................4
2. Khái niệm về định giá bất động sản..............................................................................5
3. Mục đích định giá bất động sản ....................................................................................6
II/ Vai trò của người giá bất động sản trong thị trường bất động sản...............................7
1.Vai trò của định giá bất động sản đối vối cá nhân......................................................7
2. Vai trò của hoạt động định giá đối với nhà nước.......................................................8
III/ Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản. .............................................................9
1. Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất : ...............................................................10
2. Nguyên tắc thay thế : ................................................................................................11
3. Nguyên tắc cung cầu:................................................................................................11
4. Nguyên tắc thay đổi ..................................................................................................13
5. Nguyên tắc lường trước/dự báo trước ......................................................................13
6. Nguyên tắc phù hợp ..................................................................................................14
7. Nguyên tắc khả năng sinh lời của đất.......................................................................14
8. Nguyên tắc cạnh tranh ..............................................................................................15
IV. Điều kiện kd dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá.............15
1. Điều kiện về kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản...........................................15
2. Yêu cầu về chuyên môn của người làm công việc định giá bất động sản ................16
V. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản.......................17
1. Hoạt động định giá ở Thái lan..................................................................................17
2. Hoạt động định giá bất động sản ở Singapore.........................................................22
3. Hoạt động định giá ở Malaysia ................................................................................24
VI. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá bất động sản ..................................26
1. Bảo hiểm nghề nghiệp...............................................................................................26
2. Bảo hiểm nghề nghiệp định giá ................................................................................29
VII. Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản ..................................................31
- Độc lập........................................................................................................................31
- Chính trực...................................................................................................................31
- Khách quan.................................................................................................................32
- Bí mật..........................................................................................................................32
- Công khai, minh bạch.................................................................................................32
CHUYÊN ĐÊ 2:QUI TRÌNH ĐỊNH GIÁ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ..............34
I/Qui trình định giá bất động sản.........................................................................................34
1. Xác định tổng quát về bất động sản cần định giá .......................................................34
2. Khảo sát thị trường thu thập thông tin bất động sản...................................................36
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 1
- Khảo sát hiện trường .................................................................................................36
- Thu thập thông tin......................................................................................................36
3. Phân tích thông tin về bât động sản. ...........................................................................36
4. Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản. ...........................................................37
5. Xác định giá bất động sản. ..........................................................................................37
6. Lập hồ sơ và chứng thư định giá.................................................................................38
II/ Các phương pháp định giá bất động sản ........................................................................39
1. Phương pháp so sánh trực tiếp ....................................................................................39
- Khái niệm....................................................................................................................39
- Các trường hợp áp dụng.............................................................................................40
- Các bước tiến hành.....................................................................................................40
- Ưu, nhược điểm của phương pháp so sánh................................................................47
2. Phương pháp thu nhập.................................................................................................47
Cơ sở lý luận .................................................................................................................47
Các trường hợp áp dụng ...............................................................................................49
Các bước tiến hành phương pháp thu nhập .................................................................49
Ưu, nhược điểm của phương pháp thu nhập ................................................................50
3. Phương pháp chi phí....................................................................................................51
Cơ sở lý luận .................................................................................................................51
Các trường hợp áp dụng ...............................................................................................51
Các bước thực hiện .......................................................................................................52
Những lưu ý khi áp dụng phương pháp chi phí ............................................................52
4. Phương pháp thặng dư ................................................................................................54
Cơ sở lý luận .................................................................................................................55
Các trường hợp áp dụng ...............................................................................................55
Các bước tiến hành phương pháp thặng dư .................................................................55
Ưu nhược điểm của phương pháp thặng dư .................................................................58
5. Phương pháp lợi nhuận ...............................................................................................59
Cơ sở lý luận .................................................................................................................59
Các trường hợp áp dụng ...............................................................................................59
Các bước tiến hành .......................................................................................................59
Những điều cần chú ý khi sử dụng phương pháp lợi nhuận.........................................60
Ưu nhược điểm của phương pháp lợi nhuận ................................................................61
CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN....................................................................63
I/ Căn cứ định giá bất động sản...........................................................................................63
1. Đặc điểm của loại bất động sản..................................................................................63
2. Cơ sở định giá bất động sản .......................................................................................64
II/ Định giá bất động sản là đất đai .....................................................................................78
1. Qui trình định giá đất đai............................................................................................78
2. Các phương pháp định giá đất đai .............................................................................78
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 2
Phương pháp so sánh trực tiếp .....................................................................................79
Phương pháp thu nhập..................................................................................................82
Phương pháp chiết trừ ..................................................................................................84
Phương pháp thặng dư .................................................................................................85
III. Định giá bất động sản là nhà ở......................................................................................88
1. Qui trình định giá nhà ở..............................................................................................88
2.Phương pháp định giá nhà ở.......................................................................................88
IV/ Định giá bất động sản là công trình xây dựng...............................
........................88
1. Qui trình định giá........................................................................................................92
2. Phương pháp định giá công trình xây dựng ...............................................................93
V. Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản .....................................................................96
1. Hồ sơ định giá bất động sản .......................................................................................96
2. Báo cáo định giá .........................................................................................................97
3. Chứng thư định giá ...................................................................................................102
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 3
CHUYÊN ĐỀ 1
TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
I/ Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản
1. Khái niệm về định giá tài sản.
Định giá tài sản có lịch sử hình thành và phát triển khá lâu ở nhiều nước trên
thế giới. Định giá là hoạt động khách quan tồn tại trong đời sống kinh tế xã hội của
mọi nền kinh tế sản xuất hàng hoá, đặc biệt đối với những nền kinh tế phát triển theo
cơ chế thị trường. Ở nước ta, trong những năm gần đây, nghề định giá tài sản cũng
được phát triển rất nhanh chóng với nhiều loại hình doanh nghiệp tham gia thị trường,
và đội ngũ cán bộ định giá chuyên nghiệp.
Định nghĩa về định giá, cho tới hiện nay, có nhiều định nghĩa khác nhau, tuy
nhiên, các định nghĩa đều coi định giá là việc ước tính giá cả của tài sản tại một thời
điểm nhất định. Theo từ điển Oxford, định gía tài sản được hiểu như sau : “Định giá
tài sản là sự ước tính giá trị của các quyền sở hữu tài sản bằng hình thái tiền tệ phù
hợp với một thị trường, tại một thời điểm, theo những tiêu chuẩn cho mục đích nhất
định”. Theo nghiên cứu của các giáo sư viện đai học Potstmouth, Vương quốc Anh:
”định giá là sự ước tính giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền
tệ cho mục đích xác định”. Mặc dù có nhiều định nghĩa, nhứng đặc điểm cơ bản của
định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường là :
+ Định giá là sự ước tính giá trị tài sản tại thời điểm đánh giá;
+ Biểu hiện dưới hình thái tiền tệ;
+ Trong một thị trường nhất định với những điều kiện nhất định (kinh tế, xã
hội, khuôn khổ pháp lý, quan hệ cung cầu...);
+ Thời điểm cụ thể;
+ Theo yêu cầu, mục đích nhất định;
+ Tuân thủ theo những tiêu chuẩn, chuẩn mực và phương pháp nhất định.
Ở nước ta, định giá tài sản mới được coi là nghề cung cấp dịch vụ cho nền kinh
tế từ những năm cuối của thập kỷ 1990. Tiền thân của các doanh nghiệp hoạt động
trong nghề định giá là các Trung tâm Thẩm định giá thuộc Ban Vật giá Chính phủ,
nay thuộc Bộ tài chính. Lúc đó, từ “định giá” không được sử dụng trong hoạt động
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 4
ước tính giá trị thị trường của tài sản. Thay vào đó, hoạt động ước tính giá trị thị
trường của tài sản, hàng hoá được coi là hoạt động “thẩm định giá”. Cho đến nay, vẫn
còn nhiều tranh cãi về việc nên dùng từ “định giá” hay từ “thẩm định gía” trong hoạt
động cung cấp dịch vụ tư vấn về ước tính giá cả của các hàng hoá, tài sản. Trên thực
tế, từ định giá tài sản và thẩm định giá tài sản đang được sủ dụng trong nhiều văn bản
pháp luật cũng như trong thực tế với cùng nội dung và ý nghĩa kinh tế.
Theo Pháp lệnh Giá được công bố ngày 8 tháng 2 năm 2002, chính thức có hiệu
lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2002, đã giải thích về “Thẩm định giá” tại điều 4
khoản 3 là: “ Thẩm định giá là việc đánh giá và đánh giá lại giá trị của tài sản phù
hợp với một thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt
Nam hoặc theo thông lệ quốc tế”. Tuy tên gọi là Thẩm định giá, nhưng trong giải
thích từ ngữ của Pháp lệnh Giá thì thừa nhận đó là việc đánh giá và đánh giá lại giá
trị của tài sản hay là Định giá tài sản.
Như vậy, định giá tài sản là việc đánh hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù
hợp với thị trường tại một điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc
thông lệ quốc tế.
2. Khái niệm về định giá bất động sản.
Định giá bất động sản là việc ước tính giá trị của quyền sở hữu bất động sản cụ
thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều
kiện cụ thể và trên một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.
Theo qui định tại Luật Kinh doanh bất động sản, định giá bất động sản là hoạt
động tư vấn, xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác định.
Việc định giá bất động sản phải dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy
mô, thực trạng của bất động sản và giá thị trường tại thời điểm định giá. Việc định giá
bất động sản phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật.
Như vậy, nội dung của định giá bất động sản bao gồm:
+ Định giá BĐS là việc ước tính giá của bất động sản cụ thể
+ Tại một thời điểm nhất định
+ Tại một thị trường nhất định
+ Cho mục đích xác định
+ Theo tiêu chí kỹ thuật, tính chất, vị trí, qui mô, thực trạng BĐS
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 5
+ Theo những phương pháp, tiêu chuẩn nhất nhất định
Ở đây, cần lưu ý là hoạt động định giá BĐS là việc “ước tính” giá cả của bất
động sản. Kết quả của hoạt động định giá là đưa ra mức giá của bất động sản. Tuy
nhiên, mức giá (do các tổ chức định giá đưa ra) này không phải là giá cả thị trường
(giá cả thực sự giao dịch trên thị trường của bất động sản. Mức giá do các tổ chức
định giá xác định có thể bằng với giá thị trường, có thể cao hơn hoặc thấp hơn. Mức
độ chính xác của mức giá ước tính phụ thuộc vào trình độ của người định giá, uy tín
của các tổ chức (doanh nghiệp) cung cấp dịch vụ định giá BĐS và các điều kiện kinh
tế xã hội khác.
3. Mục đích định giá bất động sản
Mục đích định giá tài sản nói chung và định giá bất động sản nói riêng có thể phân
thành rất nhiều loại : Mục đích bảo toàn tài sản, mua bán bất động sản, chuyển đổi
quyền sở hữu tài sản, thế chấp, tính thuế, thanh lý tài sản, tính giá đền bù giải toả...
- Định giá BĐS cho mục đích bảo toàn bất động sản trong những trường hợp sau:
+ Định giá tài sản phục vụ cho khấu hao tài sản
+ Định giá tài sản làm cơ sở thực hiện bảo hiểm tài sản, bồi thường và
đánh giá tài sản.
- Định giá cho mục đích mua bán, chuyển nhượng BĐS: Định giá bất động sản làm
cơ sở để người có tài sản đặt mức giá bán khi đưa bất động sản vào thị trường.
Người mua bất động sản cũng có thể nhờ các đơn vị tư vấn làm dịch vụ định giá
bất động sản làm cơ sở cho việc quyết định mua bất động sản đó với giá như thế là
phù hợp.
- Định giá phục vụ các mục đích chuyển đổi quyền tài sản, bất động sản trong các
trường hợp sau
+ Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
+ Doanh nghiệp góp vốn hợp tác kinh doanh
+ Hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể
+ Bán doanh nghiệp
+ Cho thuê BĐS.
- Định giá BĐS làm cơ sở cho việc bồi thường trong các trường hợp sau:
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 6
+ Trong việc đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, dự án
giao thông, các công trình công cộng....
+ Bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại khi có sự cố do người khác
gây ra (ví dụ gây sập lún nhà, hỏng các công trình lân cận...)
- Định giá BĐS phục vụ việc thế chấp vay vốn: Do quy định của ngân hàng khi làm
thủ tục vay vốn để kinh doanh phải có tài sản thế chấp, tài sản thế chấp phải được
định giá để làm cơ sở việc xét cho vay. Mục đích của việc định giá này là để bảo
đảm sự an toàn cho ngân hàng, trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng
trả nợ. Do đó việc định giá tài sản, bất động sản là cần thiết.
- Định giá BĐS phục vụ cho mục đích bảo hiểm: các công ty bảo hiểm cần định giá
các tài sản, BĐS bảo hiểm, trên cơ sở đó để ký kết các hợp đồng bảo hiểm và mức
bồi thường đối với bất đống sản khi rủi ro xẩy ra.
- Định giá cho mục đích lập báo cáo tài chính và hạch toán kế toán: Trong báo cáo
tài chính của doanh nghiệp và kê khai nộp thuế hàng năm của doanh nghiệp phải
kê khai giá trị tài sản doanh nghiệp nên doanh nghiệp cần phải định giá tài sản
trong đó có bất động sản.
- Định giá cho mục đích thanh lý tài sản: Trong hoạt động kinh doanh có việc thanh
lý tài sản cũng cần định giá tài sản, bất động sản làm cơ sở đạt mức giá sàn để tiến
hành các thủ tục đấu giá hoặc xét bán thanh lý tài sản.
II/ Vai trò của người giá bất động sản trong thị trường bất động sản.
1.Vai trò của định giá bất động sản đối vối cá nhân.
Trong nền kinh tế thị trường, giá cả của hàng hoá nói chung, của bất động sản nói
riêng được hình thành và vận động dưới sự chi phối của các qui luật khách quan, và
chịu sự tác động của nhiều nhân tố. Cùng một loại bất động sản ở một thời điểm,
nhưng ở các thị trường khác nhau có giá thị trường khác nhau. Hoặc cùng loại bất
động sản, cùng thị trường (nông thôn/thành thị/vùng) nhưng ở những thời điểm khác
nhau, có giá thị trường khác nhau. Chưa kể đến các bất động sản có các đặc tính kỹ
thuật, xây dựng, kiến trúc phức tạp và rất khác nhau. Trong khi đó, giá cả của bất
động sản phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố này. Cá nhân người mua hoặc bán bất động
sản không phải lúc nào cũng có đầy đủ thông tin và am hiểu về tính năng và cấu trúc
của bất động sản, và vì thể, không đánh giá đúng giá trị thị trường của bất động sản.
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 7
Điều này, có thể gây thiệt hại cho các cá nhân tham gia thị trường bất động sản, nếu
các quyết định của họ thiếu thông tin, không phản ánh đúng giá trị bất động sản.
Với sự giúp đỡ, tư vấn của các nhà định giá và giá ước lượng giá của họ phản ánh
đúng giá trị thị trường, các cá nhân được tư vấn khi tham gia thị trường BĐS sẽ không
bị thiệt thòi trong các giao dịch mua bán hoặc trao đổi, thừa kế, thế chấp, bảo hiểm
v.v. Ở đây vai trò cảu người định giá như là một thành viên trung gian để đảm bảo
tính minh bạch và công bằng cho thị trương bất động sản.
2. Vai trò của hoạt động định giá đối với nhà nước
Nhà nước, với tư cách là chủ sở hữu của một khối lượng rất lớn các loại bất
động sản, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn (bị thất thoát tài sản, thiệt hại về lợi ích kinh tế hoặc
gây tổn hại cho người khác) nếu định giá không đúng các loại bất động sản mà nhà
nước sở hữu. Cho đến nay, việc định giá các tài sản này đang được thực hiện bởi các
cán bộ định giá thuộc hệ thống nhà nước (như cán bộ thuộc các sở Tài chính, cán bộ
thuế...). Với một khối lượng công việc lớn, việc sử dụng hoạt động tư vấn định giá từ
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doah dịch vụ bất động sản là tất yếu.
Chính vì vậy, hoạt động định giá (của nhà nước và các doanh nghiệp định giá) có vai
trò vô cùng quan trọng đối với nhà nước. Các bất động sản nhà nước phải định giá
bao gồm:
+ Định giá đất làm cơ sở cho việc thu thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử
dụng đất, thuế tài sản, thuế trước bạ,...
+ Định giá các bất động sản cho mục đích cổ phần hoá, sáp nhập, bán, khoán, cho
thuê các doanh nghiệp nhà nước
+ Định giá bất động sản (đặc biệt là đất đai) cho các hoạt động đấu giá
+ Định giá đất đai, nhà xưởng của các doanh nghiệp nhà nước khi tham gia liên
doanh liên kết sản xuất
+ Định giá bất động sản để thanh lý tài sản
+ Định giá bất động sản cho các mục đích thế chấp, bảo hiểm...
Việc định giá BĐS phản ánh đúng giá trị thị trường sẽ có tác dụng lớn trong
việc đảm bảo nguồn thu cho nhà nước, đảm bảo tính công bằng xã hội. Đồng thời,
định giá đúng giá trị BĐS, trong đó đặc biệt là đất đai, sẽ tạo động lực cho việc phân
bố đất đai – như là một nguồn lực xã hội - một cách hợp lý và hiệu quả. Nói một cách
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 8
khác, đất đai sẽ được phân bố vào người “sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất”. Khi tất
cả nguồn lực đất đai đều được đánh giá theo giá trị thị trường và không có sự ưu đãi
đặc biệt náo đối với một nhóm người sử dụng cụ thể, thì đất đai sẽ được sử dụng theo
cách tốt nhất. Trên thực tế hiện nay ở nước ta, còn rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp
nhà nước được “bao cấp” về giá đất khi tính toán các nghĩa vụ liên quan đến đất. Vì
vậy, mặc dù đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng loại tài sản quí giá này đang bị lãng phí
vì sự “chiếm giữ” không hợp lý của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là đất đai ở những
vị trí tốt, thuận lợi. Nguyên nhân chính là “giá đất” để tính toán các nghĩa vụ này
không sát với giá thị trường, vì vậy cơ quan này không có động lực rời khỏi khu vực
này để tìm đến những khu vực có giá đất rẻ hơn để thuê trụ sở hoặc nơi sản xuất kinh
doanh. Nói một cách khác, nguyên tắc “sử dụng cao nhất và tốt nhất” không được
đảm bảo. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là việc áp dụng các phương pháp
xác định giá trị bất động sản trong thực tiễn nước ta hiện nay chưa đầy đủ và đội ngũ
cán bộ định giá bất động sản còn thiếu kinh nghiệp và chuyên nghiệp.
III/ Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản.
Giá cả bất động sản phụ thuộc rất lớn vào giá trị sử dụng bất động sản, tính
khan hiếm bất động sản, nhu cầu có khả năng thanh toán của người tiêu dùng... Với
cùng một bất động sản, bất động sản nào có khả năng phát triển, hoặc được khai thác
tốt nhất, sẽ có giá cao hơn. Hoặc, giá cả của bất động sản sẽ cao hơn, nếu người định
giá dự báo được những kỳ vọng của bất động sản trong tương lai (ví dụ: chính sách về
bất động sản sẽ thay đổi theo hướng có lợi hơn, qui hoạch...)
Ở các nước thị trường bất động sản phát triển, hoạt động định gía bất động sản
là một ngành có tính chuyên nghiệp cao. Hầu hết các loại bất động sản giao dịch đều
thông qua môi giới và định giá của các tổ chức tư vấn bất động sản chuyên nghiệp.
Các chuyên gia định giá bất động sản thường là những người có kinh nghiêm, am hiểu
về thị trường bất động sản, am hiểu về kỹ thuật và kiến trúc. Ngoài ra, người định giá
kết hợp các kinh nghiệm thực tiễn, dự đoán thị trường, áp dụng thông thạo các nguyên
tắc trong hoạt động định giá bất động sản.
Các nguyên tắc định giá bất động sản, về cơ bản được dựa trên các học thuyết
kinh tế và khái niệm cơ bản về giá trị thị trường. Các nguyên tắc này cần thiết phải
được kết hợp chặt chẽ với nhau trong việc định giá bất động sản. Trên thực tế hoạt
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 9
động định giá, có nhiều nguyên tắc chi phối hoạt động định giá, tuy nhiên, các nguyên
tắc chủ yếu trong định giá bất động sản bao gồm:
1. Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất :
Sử dụng cao nhất và tốt nhất là cách sử dụng tốt nhất một tài sản có thể thực
hiện được về mặt vật chất, được pháp luật chấp nhận, khả thi về tài chính và mang lại
giá trị cao nhất cho tài sản.
Nói cách khác, việc sử dụng cao nhất và tốt nhất của tài sản là đạt được mức
hữu dụng tối đa trong những hoàn cảnh kinh tế - xã hội thực tế phù hợp, có thể cho
phép về mặt kỹ thuật, pháp lý, tài chính và đem lại giá trị cao nhất cho tài sản.
“Sử dụng cao nhất và tốt nhất” là một trong những nguyên tắc cơ bản và quan
trọng nhất của việc xác định giá trị bất động sản nói chung và xác định giá trị đất đai
nói riêng. Đất đai có thể được sử dụng theo những cách rất khác nhau. Tuy nhiên,
nguyên tắc này đòi hỏi phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Sử dụng hợp pháp : như việc thỏa mãn các yếu tố về quy hoạch, về sức khỏe,
môi trường và các quy định của pháp luật, được nhà nước công nhận và bảo hộ.
Việc sử dụng không được pháp luật chấp nhận hay không thể thực hiện được về
mặt vật chất không được xem là sử dụng cao nhất và tốt nhất. Tuy nhiên, ngay
cả việc sử dụng có thể thực hiện về mặt vật chất và pháp luật cho phép cũng
cần phải có sự đánh giá thích đáng của người định giá về tính hợp lý của việc
sử dụng hiện tại.
- Đặc tính vật lý có thể thỏa mãn : Ví dụ như có đủ diện tích, các điều kiện về
thổ nhượng và khả năng tiếp cận mảnh đất v.v…
- Khả thi về mặt kinh tế : Thể hiện các đặc tính nhày như việc có thể dự đoán khả
năng có được thu nhập từ việc sử dụng đất đai.
- Thu nhập ròng lớn nhất: Một “sử dụng” sau khi thỏa mãn tất cả các điều kiện
trên và có được thu nhập ròng lớn nhất (hoặc có giá trị hiện tại của thu nhập
ròng trong tương lai là cao nhất) trong một khoảng thời gian xác định cho trước
được gọi là “sử dụng cao nhất và tốt nhất”
Nguyên tắc này đòi hỏi khi định giá tài sản trong tình huống sử dụng cao nhất và
tốt nhất, chứ không phải dựa trên việc sử dụng hiện tại nếu như sự sử dụng hiện tại
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 10
chưa phải là cao nhất và tốt nhất, đặc biệt là đối với bất động sản. Bởi vì việc sử dụng
cao nhất và tốt nhất quyết định giá thị trường của tài sản.
Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất dựa trên quan điểm cho rằng giữa hai hay
nhiều bất động sản có thể có sự giống nhau về mặt vật chất hoặc tương tự với bất
động sản khác, nhưng có thể khác nhau đáng kể trong việc sử dụng. Một tài sản được
sử dụng tối ưu là nền tảng cho việc xác định giá trị thị trường của nó.
Đối với bất động sản, nggười định giá phải xem xét cả việc sử dụng cao nhất và tốt
nhất của đất (xem như đất trống) và sử dụng cao nhất và tốt nhất của các công trình
trên đất. Giá trị thị trường của đất dựa trên khái niệm “sử dụng cao nhất và tốt nhất”
phản ánh tính hữu dụng và bền vững của đất trong bối cảnh thị trường, với các công
trình trên đất tạo nên sự khác biệt giữa giá trị đất trồng và tổng giá trị thị trường của
đất đã cải tạo
2. Nguyên tắc thay thế :
Khi hai tài sản có tính hữu ích như nhau, tài sản nào chào bán ở mức giá thấp
nhất thì tài sản đó sẽ đựơc bán trước. Theo nguyên tắc này, người mua thường không
trả cho một bất động sản nhiều hơn chi phí để có được diện tích đất tương đương và
xây dựng một công trình tương ứng, trừ khi do điều kiện thời gian, sự không thuận lợi
và rủi ro.
Với nguyên tắc này, giá trị của một bất động sản thường được xác lập dựa trên
giá bán của một bất động sản thay thế khác tương tự về độ tiện dụng, so sánh trong
cùng một vùng giá trị và thời điểm bán của các tài sản so sánh này gần với thời điểm
xác định giá trị bất động sản.
Nguyên tắc này dựa trên một nguyên lý rất đơn giản : Một người mua bất động
sản (hoặc đất đai) sẽ không trả giá cao so với giá của bất động sản/mảnh đất mà anh ta
có độ mong muốn và thỏa mãn tương tự. Nguyên tắc này là cơ sở cho ba phương pháp
: phương pháp xác định giá đất theo chi phí giá thành, xác định giá đất theo giá bán so
sánh và xác định giá đất theo thu nhập.
3. Nguyên tắc cung cầu:
Giá trị của một bất động sản được xác định bởi mối quan hệ cung và cầu của tài
sản đó trên thị trường. Ngược lại, giá trị của tài sản đó cũng tác động đến cung và cầu
của tài sản. Giá trị của tài sản thay đổi tỷ lệ thuận với cầu và tỷ lệ nghịch với cung của
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 11
tài sản. Khi nhu cầu về loại tài sản tăng lên trong điều kiện cung không đổi thì giá cả
tài sản tăng lên và ngược lại.
Đất đai (quyền sử dụng đất đai) là một hàng hóa đặc biệt. Tuy nhiên, cũng như
mọi loại hàng hóa khác, giá cả của nó được hình thành trên cơ sở tương tác của cung
và cầu trên thị trường.
Cầu trong thị trường đất đai được hiểu là số lượng đất đai tại một thời điểm xác
định mà người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận và có khả năng thanh toán và cung trong
thị trường đất đai được coi là số lượng diện tích đất sẵn sàng đưa ra trao đổi trên thị
trường tại một thời điểm xác định với một mức giá nhất định. Cũng như các thị
trường khác, khi lượng cung về hàng hóa đất đai tăng lên mà lượng cầu không tăng
hoặc giảm thì giá thị trường sẽ giảm, khi lượng cung giảm mà lượng cầu không giảm
hoặc tăng thị giá thị trường sẽ tăng lên. Khi cung và cầu biến động cùng chiều (cùng
tăng hoặc cùng giảm) thì giá sẽ tăng hoặc giảm tùy theo chênh lệch về tốc độ tăng,
giảm của cung cầu. Nếu tốc độ tăng của cầu lớn hơn của cung thì giá sẽ tăng và ngược
lại. Đó là nội dung của nguyên tắc cung – cầu cũng được áp dụng và phù hợp với thị
trường đất đai.
Trong một khoảng thời gian nhất định, cung về đất đai phụ thuộc vào các yếu
tố chính như sau : i) Giá của đất đai, ii) Thu nhập của người tiêu dùng, iii) Giá của các
mặt hàng có liên quan bao gồm các mặt hàng thay thế hoặc bổ sung, iv) Những kỳ
vọng của khách hàng về cung và cầu (thông qua dự đoán về giá cả) của đất đai trong
tương lai, và v) Sở thích và ưu tiên của người tiêu dùng.
Do đặc thù riêng của hàng hóa đất đai, cung về đất đai trước hết phụ thuộc vào
quỹ đất tự nhiên của từng địa phương và cơ cấu các loại đất trong quỹ đất tự nhiên
này. Ngoài ra, cung của hàng hóa này còn phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất của
nhà nước. Nhà nước có thể thay đổi cơ cấu các loại đất trong quỹ đất tự nhiên bằng
việc thay đổi quy hoạch về sử dụng đất đai. Nói một cách khác, cung của mỗi loại đất
ở các địa phương có thể thay đổi, tăng lên hoặc giảm xuống tùy theo chính sách quy
hoạch sử dụng đất của nhà nước. Nếu loại trừ việc phù sa bồi lắng hoặc sụt lở đất,
tổng quỹ đất tự nhiên của từng địa phương hay của một quốc gia nói chung có thể nói
là một đai lượng không đổi, hay tổng cung về đất có thể coi là một đại lượng không
đổi. Vì vậy, nếu đất đai là đồng nhất, giá cả của nó chỉ phụ thuộc vào cầu. Tuy nhiên,
trong thực tế các loại đất có thể chuyển hóa cho nhau và vì vậy, cung về từng loại đất
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 12
cũng có biến động và vì vậy giá cả của từng loại đất cụ thể phụ thuộc vào cung và cầu
của loại đất đó. Một diện tích đất nông nghiệp trước đây có thể trở thành đất ở, đất đô
thị hoặc đất dùng cho sản xuất công nghiệp khi được chuyển mục đích sử dụng.
Tương tự, một diện tích đất rừng nào đó cũng có thể trở thành đất sản xuất nông
nghiệp nếu diện tích đó được chuyển đổi. Trong các trường hợp này, mặc dù tổng
cung của đất đai là cố định, cung về đất ở, đất đô thị (đối vối trường hợp thứ nhất) và
đất nông nghiệp (đối với trường hợp thứ hai) đã tăng lên.
4. Nguyên tắc thay đổi
Giá trị của đất đai luôn luôn biến động và điều đặc biệt là nó chịu sự tác động
của các điều kiện tự nhiên, kinh tế, pháp luật, xã hội và môi trường liên quan tới nó.
Xem xét giá trị của đất đai cần được hiểu trong sự phụ thuộc với các yếu tố này và đặt
trong bối cảnh thay đổi của tất cả các yếu tố đó. Đó là nội dung chính của “nguyên tắc
thay đổi” trong xác định giá trị đất đai.
Ngay cả các điều kiện tự nhiên của đất đai cũng có thể thay đổi do các hiện
tượng tự nhiên như : mưa, nắng, bão, lụt… Các điều kiện nãy cùng có thể thay đổi do
cách sử dụng của con người, ví dụ như làm bạc màu hoặc làm tăng độ màu mỡ của
đất v.v.
Các điều kiện về kinh tế địa phương nơi có diện tích đất được xem xét cũng
luôn luôn thay đổi và điều đó tất nhiên có ảnh hưởng lớn đến giá trị đát đai. Việc phát
triển các khu công nghiệp, đô thị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, thu nhập của người dân
thay đổi v.v… đều có tác động đáng kể giá trị đất đai. Tương tự, các yếu tố về pháp
luật, xã hội và môi trường cũng có ảnh hưởng đến giá trị đất đai. Chính vì vậy, việc
xem xét giá trị của đất đai cần phải đặc biệt chú ý đến thời điểm xác định giá trị hoặc
ít nhất giá trị đó cũng chỉ áp dụng phù hợp cho một khoảng thời gian ngắn nhất định.
5. Nguyên tắc lường trước/dự báo trước
Giá trị của tài sản có thể được xácđịnh bằng việc dự tính khả năng sinh lợi
trong tương lai. Do đó, việc ước tính giá trị của tài sản luôn luôn dựa trên các triển
vọng tương lai, lợi ích dự kiến nhận được từ quyền sử dụng tài sản của người mua.
Đất đai khi có những đầu tư cụ thể có thể đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai.
Vì vậy, giá trị thị trường của một diện tích đất đai có thể được ước lượng bằng tổng
giá trị hiện tại của những lợi nhuận hoặc lợi ích trong tương lai mà nó có thể đem lại.
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 13
Ngược lai, ngay cả các tác động tiêu cực đến giá trị đất đai trong tương lai cũng có thể
xảy ra và cần được tiên đoán trước. Các nhà đầu tư hoặc các nhà định giá đất đai
thường dựa vào nguyên tắc lường trước hoặc dự báo này để tiên lượng giá trị đât đai ở
thời điểm hiện tại.
Nguyên tắc này được sử dụng kết hợp với nguyên tắc thay đổi vì quá trình dự
báo trước này chính là lường trước những thay đổi có thể trong tương lai. Những thay
đổi về kinh tế, về chu kỳ của một vùng đất cũng như các chính sách quản lý của nhà
nước về bất động sản và thị trường bất động trong tương lai có tác động đến giá trị
của bất động sản. Vì vậy trong định giá bất động sản, cần dự báo đượcbiến động của
các yếu tố này để ước tính giá trị bất động sản được chính xác.
6. Nguyên tắc phù hợp
Tài sản cần phải phù hợp với môi trường của nó nhằm đạt được mức sinh lời tối
đa hoặc mức hữu dụng cao nhất; do đó phải phân tích xem liệu tài sản đó có phù hợp
với môi trường hay không khi xác định mức sử dụng tài sản tốt nhất và có hiệu quả
nhất.
Nguyên tắc này thể hiện ở chỗ đất đai sẽ có giá trị lớn nhất khi nó được sử dụng
theo cách phù hợp với các điều kiện kinh tế và xã hội trong một vùng nhất định.
Nguyên tắc phù hợp cũng thể hiện ở trong quá trình xác định giá trị của đất đai, cần
có sự nhất quán về một mục đích sử dụng duy nhất được áp dụng cho toàn bộ bất
động sản bao gồm cả đất đai và các tài sản khác gắn liền với đất đai.
7. Nguyên tắc khả năng sinh lời của đất
Nguyên tắc này nhấn mạnh đến tính duy nhất về vị trí của một mảnh đất nhất định và
khả năng sinh lời của đất được hiểu là khoản lợi nhuận thu được từ đất do nó có vị trí
thuận lợi hơn so với các vị trí đất khác.
Khi những thửa đất có diện tích như nhau, được sử dụng cho những mục đích giống
nhau và các yêu cầu tương tự về vốn, lao động và quản lý những tạo ra các thu nhập
ròng khác nhau. Chênh lệch về thu nhập ròng từ những mảnh đất này chính là thể hiện
về chênh lệch về giá đất và cần được tính đến trong quá trình xác định giá trị đất đai.
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 14
8. Nguyên tắc cạnh tranh
Cũng như các hàng hóa khác, đất đai hay bất động sản khi có một số lượng đủ lớn
nhất định trên thị trường thì có sự cạnh tranh. Kết quả của cạnh tranh là làm giảm giá
thị trường về loại hàng hóa đó. Mức độ cạnh tranh trong thị trường đất đai, bất động
sản thường không gay gắt như trong các hàng hóa thông thường do cạnh tranh trong
thị trường này là cạnh tranh không hoàn hảo. Tuy vậy, mức độ và tính chất cạnh tranh
cũng phụ thuộc vào từng loại bất động sản và từng vùng khác nhau. Cạnh tranh có tác
động rõ rệt đến giá cả của đất đai/bất động sản. Các thửa đất có thể khác nhau nhưng
chúng có độ thay thế với nhau ở một độ nhất định và điều này cũng là yếu tố tạo nên
cạnh tranh. Trong thị trường đất đai/bất động sản, một số loại cạnh tranh phổ biến là :
cạnh tranh về vị trí, về mức độ phù hợp thị hiếu, cạnh tranh trong một không gian
địa lý (vùng, các vùng, cả nước), cạnh tranh trong nội bộ cung, trong nội bộ cầu, giữa
cung và cầu.
IV. Điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người
định giá
1. Điều kiện về kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản.
Tổ chức cả nhân làm công tác định giá bất động hoạt động kinh doanh dịch vụ
định giá bất động sản phải tuân thủ các điều kiện là có ít nhất hai người có chứng chỉ
định giá bất động sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động
sản.
Cá nhân người làm công tác định giá phải có chứng chỉ định giá bất động sản
Cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây :
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
+ Có trình độ cao đẳng trở lên
+ Đã được đào tạo về định giá bất động sản
Điều kiện và hồ sơ cấp chứng chỉ định giá (Điều 15 Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy
định về điều kiện và hồ sơ cấp chứng chỉ định giá bất động sản)
Cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây
+ Không phải là cán bộ, công chức nhà nước
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 15
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định
của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bi truy cứu trách
nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù
+ Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định
giá bất động sản
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học
+ Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định tại khoản 2
điều này
Hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản, bao gồm:
+ Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã,
nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ
+ 02 ảnh mẫu cỡ 3x4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ
+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ
+ Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học đào tạo, bồi dưỡng kiến thức
về định giá bất động sản.
+ Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.
2. Yêu cầu về chuyên môn của người làm công việc định giá bất động sản
Các yêu cầu để được hành nghề định giá bất động sản bao gồm
- Có chứng chỉ định giá bất động.
- Có chứng chỉ chuyên môn về kinh tế, về định giá tài sản.
- Có hiểu biết về bất động sản.
- Có am hiểu về thị trường bất động sản.
- Am hiểu về thị trường đất đai.
- Am hiểu pháp luật về đất đai, khung giá đất của khu vực có bất động sản.
- Có kiến thức về pháp luật có liên quan đến bất động sản …
Riêng về năng lực chuyên môn và tính thận trọng trong định giá bất động sản, cần
thiết phải đáp ứng các yêu cầu như sau:
+ Người hành nghề định giá bất động sản phải thực hiện công việc định giá với
đầy đủ năng lực chuyên môn cần thiết, tinh thần làm việc chuyên cần, cân nhắc
đầy đủ các dữ liệu thu thập được trước khi tiến hành định giá.
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 16
+ Doanh nghiệp, tổ chức định giá có trách nhiệm không ngừng nâng cao kiến
thức chuyên môn và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trong môi trường
pháp lý và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cho người định giá để đáp ứng yêu
cầu công việc thẩm định giá.
+ Tư cách nghề nghiệp của người định giá bất động sản phải bảo vệ uy tín nghề
nghiệp, không được có những hành vi làm giảm uy tín nghề nghiệp định giá.
Tuân thủ tiêu chuẩn chuyên môn, những kỹ thuật và tiêu chuẩn chuyên môn đã
quy định trong hệ thống tiêu chuẩn định giá Việt Nam và các quy định pháp
luật hiện hành.
V. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản
Hoạt động định giá tài sản có lịch sử hình thành và phát triển khác nhau ở các
nước. Ở Anh, dịch vụ định giá tài sản đã được phát triển hơn 200 năm, ở Úc khoảng
100 năm, Mỹ khoảng 70 năm, Singapore gần 80 năm. Một số nước khác trong khu
vực như Thái Lan, Malaysia, Indonexia... cung đã có những bước dài về kinh nghiệm
định giá bất động sản.
1. Hoạt động định giá ở Thái lan
Ở Thái lan, Văn phòng Định giá Tài sản (Property Valuation Bureau: PVB) là đơn
vị Trung ương trực thuộc Tổng cục Địa chính thuộc Bộ Nội vụ, thành lập ngày
03/02/1984 và phát triển mạnh từ năm 1987. Tên gọi khi mới thành lập là Văn phòng
Định giá Trung ương. Văn phòng có khoảng 200 viên chức nhà nước (không tính
nhân viên hợp đồng tạm thời). Cục địa chính Thái lan có các chức năng và tổ chức
hoạt động như sau:
+ Đăng ký và quản lý đất đai
Diện tích đất của Thái lan gồm 514.000 km2, chia thành 76 tỉnh. Khoảng 45% diện
tích là đất canh tác, còn lại là đất rừng và đất trống. Theo Luật đất đai Thái lan, có 2
loại đất: đất sở hữu nhà nước và đất sở hữu tư nhân. Đất sở hữu nhà nước bao gồm đất
công, đất thuộc chính phủ. Có nhiều cơ quan liên quan đến quản lý đất đai như: Cục
Lâm nghiệp Hoàng gia, Cục quản lý đô thị, Cục địa chính..., mỗi cơ quan có nhiệm vụ
riêng theo qui định của pháp luật.
Việc dăng ký các quyền và các văn bản pháp lý liên quan đến bất động sản được
thực hiện trên cơ sở hiểu rõ hiện trạng của tài sản cần đăng ký, người dân sẽ dễ dàng
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 17
nhận ra liệu họ có bị ràng buộc bởi quyền lợi của người nào đó không và có thể ngăn
chặn tình trạng lừa đảo trong các giao dịch về tài sản, đặc biệt là các bất động sản hay
các quyền lợi thực tế có liên quan khác.
Các hồ sơ đăng ký có thể được lập thông qua việc ghi chép các thông tin cơ bản,
những thay đổi của khu đất trong các giấy chứng nhận quyền đối với lô đất đó như
giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, giấy chứng nhận quyền ưu tiên sử dụng đất,
giấy chứng nhận thanh tra đất đai bao gồm tài liệu về các quyền và văn bản pháp lý
của bất động sản ngoài đất.
Thủ tục đăng ký đất đai và các quyền về sở hữu tương đối thuận tiện. Bất kỳ người
nào có nguyện vọng đăng ký các quyền và các giấy tờ pháp lý liên quan đến bất động
sản phải đem theo một văn bản chứng thực quyền sở hữu của mình đối với mảnh đất
đó chuyển tới cán bộ có thẩm quyền tại khu vực có mảnh đất hoặc bất động sản đó
hoặc nằm trong phạm vi quyền hạn của cơ quan quản lý đất đai ở cấp tỉnh, huyện,
quận. Cán bộ có thẩm quyền phải thẩm vấn các bên liên quan và có quyền yêu cầu bất
kỳ một người nào cung cấp văn bản hoặc tài liệu liên quan nếu thấy cần thiết. Tiêu chí
của việc thẩm vấn là kiểm tra xem liệu việc đăng ký có nhằm mục đích trốn tránh luật
pháp hoặc đứng tên mảnh đất cho một người khác hay không. Nếu có, thì vấn đề này
sẽ được chuyển lên Bộ trưởng quyết định. Hơn nữa cán bộ có thẩm quyền còn phải
kiểm tra bằng chứng của các quyền và tính đầy đủ của các văn bản pháp lý, các yêu
cầu về quyền lợi và và việc kinh doanh lô đất và phí đăng ký phải trả. Nếu phát hiện
thấy các chứng từ pháp lý không có hiệu lực, cán bộ có thẩm quyền phải từ chối việc
đăng ký. Do được trao quyền kiểm tra tất cả các vấn đề này theo quy định tại các điều
khoản trong Luật đất đai nên trách nhiệm của các cán bộ làm công tác này là rất lớn.
+ Định giá đất đai và bất động sản
Chức năng xác định giá đất đai cho mục đích thu phí, thu thuế và lệ phí trước bạ
liên quan đến đăng ký, chuyển nhượng quyền sử hữu đất đai thuộc Cục địa chính.
Phương pháp xác định giá đất được sử dụng từ thẩm định theo đơn vị hành chính nhỏ
(trước đây) sang thẩm định giá đất theo từng thửa đất và từng lô đất với hệ thống dữ
liệu đất đai, bản đồ hiện nay… Chính vì thế, kết quả xác định giá đã chính xác hơn,
phản ánh đúng hơn giá trị thị trường của đất đai.
Kinh tế Thái lan tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 1987-1991 dẫn đến giá đất tăng
nhanh. Kết quả là nhà nước gặp khó khăn đối với các dự án thu hồi đất tư phục vụ cho
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 18
lợi ích quốc gia. Bộ Nội vụ đã thành Lập Văn phòng xử lý những vấn đề liên quan thu
hồi đất, đồng thời ban hành Quy chế tính toán giá trị đất đai trước và sau khi thu hồi
nhằm bồi thường cho người bị thiệt hại. Nhờ đó mà chủ sở hữu đất bị thu hồi đã được
bồi thường công bằng.
Năm 1998, Phòng định giá đất được chuyển sang thuộc quyền quản lý của Vụ
Ngân khố thuộc Bộ Tài chính Thái lan nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu thẩm
định giá của người dân.
Hoạt động định giá đất có sự hỗ trợ rất hiệu quả từ hệ thống tin học với hệ thống
bản đồ, cơ sở dữ liệu, phần mềm sử lý được kết nối từ Trung tâm tới các chi nhánh ở
các địa phương cũng như từ Trung tâm tới các Bộ, ngành có liên quan đến quản lý đất
đai.
+ Bảo quản hồ sơ đất đai
Đây là việc bảo quản các tài liệu đất đai đã được cấp một cách chính thức nhằm
đảm bảo các tài liệu này được lưu trữ lâu dài và không dược phép đánh mất trong bất
kì hoàn cảnh nào. Các tài liệu bảo quản bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sở hữu,
giấy chứng nhận quyền ưu tiên sở hữu đất, giấy chứng nhận quyền ưu tiên đóng dấu
“đã sử dụng”, giấy chứng nhận sử dụng dất, các tài liệu về quyền và các chứng từ
pháp lý liên quan đến bất động sản ngoài đất
Việc bảo quản này nhằm đề phòng trường hợp các tài liệu đất đai tại các văn
phòng nhà đất bị mất. Trong thời gian trước, phương pháp lưu trữ tại đây cũng giống
với các cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh mà theo đó tài liệu in ra giấy sẽ được các cơ
quan cấp tỉnh chuyển đến trụ sở chính. Tại trụ sở chính, mỗi một lô đất sẽ được lưu
vào một bộ hồ sơ màu nâu. Phương pháp lưu trữ này cần rất nhiều diện tích và làm
cho việc bảo quản gặp rất nhiều khó khăn, do mỗi năm có đến hàng triệu trang tài liệu
được bổ sung. Do vậy, từ năm 1971, Cục Quản lý Nhà đất đã sử dụng phương pháp
chụp tài liệu dưới dạng vi phim trong việc lưu trữ, bảo quản.
Hiệp hội Định giá Tài sản Thái Lan được thành lập từ năm 1985, là một tổ chức
độc lập với hơn 1.000 chuyên gia là hội viên. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội là phát
triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ của các nhà định giá, xây dựng tiêu chuẩn và
nguyên tắc tuyển dụng nhà định giá.
Công ty cổ phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Gold Land 19