Cơ sở hóa học phân tích

  • 338 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 338 trang

Nội dung text: Cơ sở hóa học phân tích


CƠ SỞ HÓA HỌC
PHÂN TÍCH
1
Cơ sở hóa học phân tích
Lâm Ngọc Thụ
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2005.
Từ khoá: Cơ sở hóa phân tích, Phân tích định lượng, Chọn mẫu, đo mẫu, Phương pháp
phân tích.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.
Mục lục
Chương 1 Mở đầu ........................................................................................................ 8
1.1 Lĩnh vực ứng dụng phân tích định lượng....................................................... 8
1.2 Thực hành phân tích định lượng.................................................................... 9
1.2.1 Chọn mẫu.................................................................................................. 9
1.2.2 Chuẩn bị mẫu để phân tích.......................................................................10
1.2.3 Đo mẫu ....................................................................................................10
1.2.4 Hòa tan mẫu .............................................................................................10
1.2.5 Tách hỗn hợp cản trở ...............................................................................10
1.2.6 Giai đoạn kết thúc phép phân tích ............................................................10
1.2.7 Chọn phương pháp phân tích ...................................................................11
Chương 2 Đánh giá độ tin cậy của những số liệu phân tích ................................. 12
2.1 Một số định nghĩa.........................................................................................12
2.1.1 Trung bình và trung vị .............................................................................12
2
2.1.2 Độ lặp lại .................................................................................................13
2.1.3 Độ đúng ...................................................................................................14
2.1.4 Độ lặp lại và độ đúng của những dữ kiện thực nghiệm ............................15
2.2 Phân loại sai số.............................................................................................16
2.2.1 Sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên ........................................................16
2.2.2 Các loại sai số hệ thống ...........................................................................16
2.2.3 Ảnh hưởng của sai số hệ thống đến kết quả phân tích..............................17
2.3 Biểu hiện của sai số hệ thống .......................................................................18
2.3.1 Phát hiện sai số dụng cụ và sai số cá biệt .................................................18
2.3.2 Phát hiện sai số phương pháp...................................................................18
2.4 Ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên .................................................................20
2.4.1 Xem xét ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên lên động tác chuẩn hoá pipet .21
2.4.2 Sự phân bố số liệu của những phép đo song song ....................................22
2.4.3 Những khái niệm cơ bản của thống kê cổ điển.........................................25
2.4.4 Ứng dụng những phương pháp thống kê ..................................................27
2.4.5 Sử dụng những phương pháp thống kê.....................................................29
2.4.6 Khoảng tin cậy .........................................................................................30
2.4.7 Những phương pháp thống kê kiểm tra giả thuyết ...................................36
2.4.8 Loại trừ số liệu mang sai số thô bạo.........................................................40
2.1 Sự lan truyền sai số trên các phép tính .........................................................42
2.7.2 Phép cộng sai số hệ thống ........................................................................42
2.7.2 Cộng sai số ngẫu nhiên ............................................................................45
2.7.2 Sự lan truyền sai số ở phép tính luỹ thừa .................................................47
2.7.2 Sự lan truyền sai số ở phép LOGARIT và ANTI LOGARIT ...................49
2.2 Điều kiện có nghĩa của chữ số......................................................................50
2.3 Bảo hiểm chất lượng (QA) và biểu đồ kiểm tra ............................................52
2.7.2 Sự cần thiết của bảo hiểm chất lượng.......................................................53
2.7.2 Ứng dụng biểu đồ kiểm tra.......................................................................54
Chương 3 Các phản ứng hóa học trong hóa học phân tích................................. 57
3.1 Độ hoàn toàn của phản ứng ..........................................................................57
3.2 Những yêu cầu cụ thể về độ hoàn toàn của một phản ứng phân tích định
lượng ............................................................................................................60
3.3 Tốc độ phản ứng ...........................................................................................61
3.4 Ý nghĩa của tốc độ phản ứng đối với hóa học ...............................................63
Chương 4 Phương pháp tính nồng độ các chất trong những dung dịch cân bằng
đơn giản...................................................................................................... 65
4.1 Một số luận điểm cơ sở ................................................................................65
4.1.1 Thành phần hoá học của dung dịch ..........................................................65
4.1.2 Tính chất axit - bazơ trong các dung môi khác nhau ................................67
4.2 Phương pháp tính nồng độ các chất trong những dung dịch cân bằng đơn
3
giản..............................................................................................................69
4.2.1 Trạng thái cân bằng..................................................................................69
4.2.2 Biểu thức hằng số cân bằng .....................................................................70
4.2.3 Những phương pháp biểu thị hằng số cân bằng........................................70
4.2.4 Biểu thức hằng số cân bằng của những phản ứng thường gặp nhất ..........72
Chương 5 Độ tan của kết tủa ................................................................................... 90
5.1 Ảnh hưởng của cân bằng cạnh tranh đến độ tan của kết tủa .........................90
5.1.1 Mô tả cân bằng phức tạp ..........................................................................91
5.1.2 Sơ đồ giải bài tập bao gồm một số cân bằng ............................................92
5.2 Ảnh hưởng của pH đến độ tan ......................................................................93
5.2.1 Tính độ tan ở nồng độ ion hiđro đã biết ...................................................94
5.2.2 Tính độ tan ở những nồng độ ion hiđro khác nhau...................................96
5.2.3 Độ tan của hiđroxit kim loại trong nước ................................................103
5.3 Ảnh hưởng của sự tạo phức đến độ tan.......................................................105
5.4 Ảnh hưởng của nồng độ chất điện li đến độ tan..........................................110
5.5 Những yếu tố phụ ảnh hưởng đến độ tan của kết tủa ..................................118
5.6 Phân chia các ion theo nồng độ chất kết tủa (kết tủa phân đoạn)................119
Chương 6 Quá trình tạo thành kết tủa ................................................................. 123
6.1 Nghiên cứu thực nghiệm quá trình tạo kết tủa............................................123
6.2 Lý thuyết cổ điển về sự tạo thành các trung tâm kết tinh............................126
6.3 Lý thuyết về sự tạo thành các trung tâm kết tinh Becker - Doring..............127
6.4 Lý thuyết tạo thành các trung tâm kết tinh Christiansen - Nielsen .............129
Chương 7 Phân tích trọng lượng .......................................................................... 131
7.1 Mở đầu .......................................................................................................131
7.2 Tính kết quả theo dữ kiện phân tích trọng lượng ........................................131
7.3 Tính chất của kết tủa và chất tạo kết tủa.....................................................136
7.5.1 Tính dễ lọc và độ tinh khiết của kết tủa .................................................136
7.5.2 Kết tủa vô định hình...............................................................................139
7.5.3 Những kết tủa tinh thể............................................................................142
7.5.4 Sai số do cộng kết ..................................................................................143
7.5.5 Kết tủa từ dung dịch đồng thể ................................................................144
7.5.6 Sấy và nung kết tủa ................................................................................144
7.4 Về thiếu sót của phương pháp phân tích trọng lượng .................................146
7.5.1 Thời gian thực hiện phân tích trọng lượng .............................................146
7.5.2 Lĩnh vực ứng dụng của phân tích trọng lượng .......................................147
7.5 Ứng dụng phương pháp phân tích trọng lượng ...........................................147
7.5.1 Các chất tạo kết tủa vô cơ ......................................................................147
7.5.2 Những thuốc thử có tính chất khử ..........................................................147
7.5.3 Những chất tạo kết tủa hữu cơ ...............................................................147
7.5.4 Xác định trọng lượng các nhóm chức hữu cơ.........................................151
4
7.5.5 Những phương pháp trọng lượng xác định các hợp chất hữu cơ
riêng lẻ ..................................................................................................152
7.5.6 Phương pháp chưng cất..........................................................................152
Chương 8 Mở đầu về phân tích thể tích ............................................................... 154
8.1 Những khái niệm cơ bản ............................................................................154
8.2 Phản ứng và thuốc thử dùng trong phân tích chuẩn độ ...............................155
8.2.1 Những chất chuẩn gốc............................................................................155
8.2.2 Dung dịch chuẩn ....................................................................................156
8.3 Điểm cuối trong các phương pháp chuẩn độ ..............................................156
Chương 9 Chuẩn độ kết tủa................................................................................... 161
9.1 Đường chuẩn độ kết tủa .............................................................................161
9.2 Ý nghĩa của chữ số khi tính đường chuẩn độ..............................................163
9.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến tính rõ ràng của điểm cuối ...........................163
9.4 Đường chuẩn độ hỗn hợp ...........................................................................166
9.5 Những chất chỉ thị hóa học của phương pháp chuẩn độ kết tủa..................169
Chương 10 Lý thuyết chuẩn độ Axit – Bazơ đối với những hệ đơn giản .......... 177
10.1 Thuốc thử chuẩn để chuẩn độ axit - bazơ................................................177
10.2 Chất chỉ thị để chuẩn độ axit - bazơ ........................................................177
10.2.1 Lý thuyết về tính chất của chất chỉ thị ..................................................178
10.2.2 Những loại chỉ thị axit - bazơ ...............................................................179
10.2.3 Sai số chuẩn độ với các chỉ thị axit - bazơ............................................183
10.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng tới tính chất của chỉ thị .................................183
10.3 Đường chuẩn độ axit mạnh hoặc bazơ mạnh...........................................183
10.4.1 Chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh...................................................183
10.4.2 Chuẩn độ bazơ mạnh bằng axit mạnh ...................................................187
10.4 Đường chuẩn độ axit yếu hoặc bazơ yếu.................................................187
10.4.1 Tính pH của dung dịch chứa một cặp axit - bazơ liên hợp....................187
10.4.2 Ảnh hưởng của lực ion đến cân bằng axit - bazơ..................................191
10.4.3 Dung dịch đệm .....................................................................................193
10.4.4 Đường chuẩn độ axit yếu......................................................................200
10.4.5 Đường chuẩn độ bazơ yếu ....................................................................206
Chương 11 Đường chuẩn độ những hệ Axit – Bazơ phức tạp............................ 208
11.1 Đường chuẩn độ hỗn hợp axit mạnh và axit yếu hoặc hỗn hợp bazơ mạnh
và bazơ yếu.............................................................................................208
11.2 Tính toán nồng độ cân bằng của các hệ đa axit - đa bazơ........................211
11.2.1 Dung dịch muối loại NaHA..................................................................212
11.2.2 Dung dịch đa axit .................................................................................215
11.2.3 Dung dịch đa bazơ................................................................................218
11.2.4 Dung dịch đệm của các hệ axit yếu và bazơ liên hợp với nó ................219
5
11.3 Đường chuẩn độ đa axit ..........................................................................221
11.4 Đường chuẩn độ đa bazơ.........................................................................227
11.5 Đường chuẩn độ chất điện li lưỡng tính ..................................................229
11.6 Thành phần của dung dịch đa axit là hàm số của pH...............................231
Chương 12 Chuẩn độ Axit – Bazơ trong môi trường không nước..................... 234
12.1 Dung môi để chuẩn độ không nước.........................................................234
12.1.1 Phản ứng axit - bazơ trong dung môi lưỡng tính ..................................235
12.1.2 Phản ứng axit - bazơ trong dung môi aproton và dung môi hỗn hợp ....241
12.1.3 Phát hiện điểm cuối khi chuẩn độ trong dung môi hỗn hợp..................241
12.2 Ứng dụng phương pháp chuẩn độ trong dung môi không nước..................242
12.2.1 Chuẩn độ trong axit axetic băng ...........................................................242
12.2.2 Chuẩn độ trong dung môi bazơ.............................................................244
12.2.3 Chuẩn độ trong dung môi aproton hoặc trung tính ...............................245
Chương 13 Chuẩn độ tạo phức ............................................................................. 246
13.1 Chuẩn độ bằng các thuốc thử vô cơ ........................................................248
13.2 Chuẩn độ bằng các axit aminopolicacboxilic ..........................................249
13.2.1 Thuốc thử .............................................................................................249
13.2.2 Phức của EDTA với các cation kim loại...............................................251
13.2.3 Xây dựng đường chuẩn độ....................................................................253
Chương 14 Chuẩn độ Oxi hóa khử ....................................................................... 265
14.1 Những khái niệm cơ bản .........................................................................265
14.1.1 Định nghĩa............................................................................................265
14.1.2 Phương trình Nerst ...............................................................................267
14.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến thế oxi hóa khử.........................................267
14.2.1 Ảnh hưởng của độ axit .........................................................................267
14.2.2 Ảnh hưởng của phản ứng tạo phức .......................................................268
14.2.3 Ảnh hưởng của phản ứng kết tủa ..........................................................269
14.5 Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa khử ..........................................270
14.5 Đường chuẩn độ oxi hóa khử ..................................................................272
14.5 Các yếu tố ảnh hưởng lên đường chuẩn độ oxi hóa khử..........................274
14.2.1 Nồng độ chất phản ứng.........................................................................275
14.2.2 Độ hoàn toàn của phản ứng ..................................................................275
14.2.3 Tốc độ phản ứng và thế điện cực ..........................................................276
14.7 Chuẩn độ hỗn hợp ...................................................................................277
14.7 Chất chỉ thị oxi hóa khử..........................................................................279
14.7.1 Những chỉ thị oxi hóa khử thông thường..............................................279
14.7.2 Chỉ thị đặc biệt .....................................................................................283
Chương 15 Phân hủy và hòa tan mẫu................................................................... 284
15.1 Nguồn sai số trong phân hủy và hòa tan mẫu..........................................284
6
15.1.1 Sự hòa tan không hoàn toàn các chất cần phân tích..............................285
15.1.2 Sự mất đi một phần chất cần phân tích do bay hơi ...............................285
15.1.3 Đưa chất bẩn dung môi vào chất cần phân tích.....................................285
15.1.4 Đưa chất bẩn từ phản ứng của dung môi với thành bình vào mẫu ........285
15.2 Phân hủy mẫu bằng axit vô cơ trong bình mở .........................................285
15.2.1 Axit clohiđric .......................................................................................286
15.2.2 Axit nitric .............................................................................................286
15.2.3 Axit sunfuric ........................................................................................286
15.2.4 Axit pecloric.........................................................................................286
15.2.5 Các hỗn hợp oxi hóa.............................................................................287
15.2.6 Axit fluoric...........................................................................................287
15.3 Phân hủy bằng vi sóng ............................................................................287
15.4.3 Bình phân hủy mẫu có điều chỉnh áp suất ............................................289
15.4.3 Bình vi sóng áp suất cao.......................................................................289
15.4.3 Lò vi sóng.............................................................................................290
15.4.3 Lò thiêu vi sóng....................................................................................290
15.4.3 Sử dụng phân hủy vi sóng trong bình đóng kín ....................................291
15.4 Phương pháp đốt cháy để phân hủy các mẫu hữu cơ...............................291
15.4.1 Đốt cháy trên ngọn lửa mở (tro hóa khô)..............................................291
15.4.2 Phương pháp đốt trong ống ..................................................................291
15.4.3 Thiêu nhiệt với oxi trong bình chứa đóng kín.......................................292
15.5 Phân hủy các vật liệu vô cơ bằng chất nung chảy ...................................293
15.5.1 Thực hành nung chảy ...........................................................................294
15.5.2 Các loại chất nung chảy........................................................................294
Chương 16 Loại bỏ các tác dụng cản trở.............................................................. 296
16.1 Bản chất của quá trình tách.......................................................................296
16.2 Tách bằng kết tủa......................................................................................297
16.2.1 Tách dựa trên sự kiểm tra độ axit .........................................................297
16.2.2 Tách bằng sunfua .................................................................................298
16.2.3 Tách bằng các chất kết tủa vô cơ khác .................................................299
16.2.4 Tách bằng các chất kết tủa hữu cơ........................................................299
16.2.5 Tách các chất tồn tại ở dạng lượng vết bằng kết tủa .............................299
16.3 Tách bằng chiết.........................................................................................300
16.3.1 Lý thuyết .............................................................................................300
16.3.2 Các loại quy trình chiết .......................................................................304
16.4 Ứng dụng các quy trình chiết ..................................................................306
16.4.1 Chiết tách các ion kim loại ở dạng chelat .............................................306
16.4.2 Chiết các phức clorua kim loại .............................................................310
16.4.3 Chiết các muối nitrat ............................................................................311
16.5 Tách bằng trao đổi ion ............................................................................311
16.5.1 Tách những ion cản trở có điện tích trái dấu với ion cần phân tích .........311
16.5.2 Làm giàu vết của chất điện li ..................................................................311
7
16.5.3 Chuyển hóa muối thành axit hoặc bazơ...................................................312
16.6 Tách các hợp chất vô cơ bằng chưng cất.................................................312
Phụ lục.................................................................................................................313
Tài liệu tham khảo.............................................................................................337
8
Chương 1
Mở đầu
Hóa học phân tích là khoa học của những phương pháp phát hiện và xác định những
lượng tương đối của một hoặc một số cấu tử trong mẫu của chất nghiên cứu. Quá trình phát
hiện các chất gọi là phân tích định tính, quá trình xác định thành phần định lượng các chất gọi
là phân tích định lượng. Trong cuốn sách này, chúng tôi chủ yếu đề cập vấn đề thứ hai.
Những kết quả phân tích định lượng được diễn tả bằng những đại lượng tương đối như
phần trăm, phần nghìn, phần triệu hoặc phần tỷ chất cần xác định trong mẫu, lượng gam các
chất trong một mililit hoặc một lít dung dịch mẫu; lượng gam chất trong một tấn mẫu hoặc
mol phần của cấu tử cần xác định trong mẫu.
1.1 Lĩnh vực ứng dụng phân tích định lượng
Những kết quả phân tích hóa học có ý nghĩa thực tế lớn. Chúng tôi trích dẫn một số ví dụ
chỉ rõ, những phép đo định lượng ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con người hiện
đại. Có những thông báo về phần trăm hàm lượng hiđrocacbon, oxit nitơ, cacbon oxit trong
khí thải ta có thể đánh giá chất lượng làm việc của các thiết bị trong ô tô. Xác định nồng độ
ion canxi trong huyết thanh máu là phương pháp quan trọng để chuẩn đoán bệnh bazơđô. Độ
dinh dưỡng của thực phẩm liên quan trực tiếp với hàm lượng nitơ của chúng. Phân tích định
lượng theo chu kỳ trong quá trình luyện thép cho phép thu được vật liệu có độ bền, độ rắn,
tính dễ rèn hoặc tính chống ăn mòn định trước. Sự phân tích liên tục các mecaptan trong
không khí bảo đảm phát hiện rò rỉ nguy hiểm trong hệ thống ống dẫn khí. Phân tích hàm
lượng nitơ, phốt pho, lưu huỳnh và độ ẩm của đất trong thời vụ phát triển và chín của cây
trồng tạo cho ta khả năng phân bố phân bón và kế hoạch hóa sự tưới ruộng với hiệu quả cao
nhất, đồng thời làm giảm đáng kể những chi phí cho phân bón, nước và làm tăng năng suất.
Ngoài ý nghĩa ứng dụng, những kết quả phân tích định lượng còn rất quan trọng trong các
lĩnh vực nghiên cứu hóa học, sinh hóa, sinh vật, địa chất và các khoa học khác. Chúng ta xem
xét một số ví dụ làm dẫn chứng: Khái niệm về cơ chế của phần lớn các phản ứng hóa học có
được từ những dữ kiện động học là nhờ các phép xác định định lượng các cấu tử trong phản
ứng. Người ta biết rằng, cơ chế chuyển các xung động thần kinh ở động vật và sự co lại hoặc
làm yếu đi các cơ do sự chuyển ion natri và kali qua màng quyết định. Hiện tượng này được
phát hiện nhờ các phép đo nồng độ các ion này ở cả hai phía của màng. Sự nghiên cứu tính
chất của các chất bán dẫn đòi hỏi phải phát triển những phương pháp định lượng các tạp chất
trong silic và gecmani tinh khiết trong khoảng 10–6 – 10–10 %. Trong một số trường hợp, phép
phân tích định lượng các lớp bề mặt của đất cho phép các nhà địa chất phát hiện những vỉa
quặng ở tương đối sâu. Phân tích định lượng những lượng rất nhỏ của các mẫu lấy từ các tác
9
phẩm nghệ thuật giúp các nhà sử học biết được nguyên liệu và kỹ thuật của những công trình
của những họa sỹ thời trước và cũng là phương pháp quan trọng để phát hiện sự giả mạo.
Thường khi nghiên cứu trong các lĩnh vực vừa hóa học, hoá sinh và cả trong một số mặt
của sinh học, phần lớn công việc trong phòng thí nghiệm là nhằm đạt tới những thông báo về
phân tích định lượng. Phân tích là một trong những phương tiện quan trọng của các nhà hóa
học. Do đó, hiểu bản chất phân tích định lượng, biết cách hoàn thành chính xác động tác phân
tích là những yêu cầu cần thiết cho công cuộc nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khoa học. Có
thể so sánh ý nghĩa của hóa học phân tích đối với quá trình hình thành một nhà hóa học hoặc
một nhà sinh hóa với ý nghĩa của kỹ thuật tính và đại số tuyến tính đối với tất cả những ai
muốn có thành công trong lĩnh vực vật lý lý thuyết hoặc với ý nghĩa riêng của tiếng cổ Hy
Lạp và các ngôn ngữ cổ khác đối với nhà ngôn ngữ học.
1.2 Thực hành phân tích định lượng
Thường những kết quả phân tích định lượng bao gồm những dữ liệu của hai phép đo hoặc
đôi khi của hai dãy phép đo: lượng ban đầu của mẫu và lượng hợp phần cần xác định trong
mẫu. Ví dụ, có thể đo khối lượng, thể tích, cường độ sáng, độ hấp thụ ánh sáng, cường độ
phát huỳnh quang, điện lượng. Nhưng cũng cần phải nói rằng, những phép đo đó chỉ là một
phần của phép định lượng thông thường. Hoàn toàn không kém phần quan trọng là những giai
đoạn chuẩn bị trước, những giai đoạn này nặng nhọc lâu dài hơn so với phép đo.
Những chương đầu của cuốn sách này chủ yếu đề cập tới các phép đo ở giai đoạn kết
thúc phép phân tích. Còn những vấn đề khác chỉ được đề cập tới một cách chi tiết ở cuối sách.
Do đó để hợp lý, ngay bây giờ cần hình dung toàn cảnh phép phân tích, tách ra từng giai đoạn
riêng biệt của quá trình phân tích và đánh giá ý nghĩa của chúng.
1.2.1 Chọn mẫu
Để thu được kết quả phân tích đúng đắn cần chọn mẫu có thành phần phản ánh đúng
thành phần toàn bộ chất cần phân tích. Nếu chất không đồng nhất và có khối lượng lớn, việc
chọn mẫu đại diện đòi hỏi nhiều sức lực. Chúng ta xét một trường hợp như vậy. Một công-
ten-nơ chứa 25 tấn quặng bạc. Người mua và người giao hàng cần đi dến thỏa thuận về giá trị
tương đối của mặt hàng đó, trước hết được xác định bởi hàm lượng bạc. Quặng không đồng
nhất và gồm những cục nhỏ kích thước khác nhau, hàm lượng bạc khác nhau. Thực tế thì kết
quả phân tích toàn bộ quặng có được là dựa trên cơ sở phân tích một khối lượng khoảng 1 g.
Thành phần của nó phải đại diện cho thành phần của 25 tấn quặng hoặc là khoảng 22.700.000
g quặng hàng hóa. Rõ ràng là, việc lựa chọn mẫu nhỏ như thế không thể là một động tác đơn
giản, một giai đoạn. Nói một cách ngắn gọn, để chọn mẫu khối lượng 1 g và đủ tin cậy là
thành phần của nó đại diện cho 23.000.000 g nguyên liệu từ đó nó được lấy ra, đòi hỏi phải xử
lý sơ bộ toàn bộ nguyên liệu.
Thường việc chọn mẫu không phức tạp như nói ở trên. Hơn nữa, nhà hóa học không thể
bắt đầu phân tích khi mà chưa có trong tay một phần mẫu phản ánh đúng thành phần toàn bộ
nguyên liệu.
10
1.2.2 Chuẩn bị mẫu để phân tích
Đối với nguyên liệu rắn thường cần phải nghiền và trộn để đảm bảo độ đồng nhất của
mẫu. Đôi khi cần phải loại trừ độ ẩm hấp phụ khỏi mẫu rắn. Sự hấp phụ hoặc mất nước dẫn
tới sự phụ thuộc thành phần phần trăm của chất vào độ ẩm trong thời gian phân tích. Để tránh
sai số liên quan đến sự dao động của độ ẩm, người ta chấp nhận phân tích mẫu sấy khô.
1.2.3 Đo mẫu
Kết quả phân tích định lượng thường được diễn tả bằng đơn vị tương đối, nghĩa là lượng
hợp phần cần xác định trong một đơn vị khối lượng hoặc thể tích mẫu. Do đó, khối lượng
hoặc thể tích của mẫu cần phải biết trước khi phân tích.
1.2.4 Hòa tan mẫu
Thường phép phân tích được tiến hành trong dung dịch mẫu. Trong trường hợp lý tưởng,
dung môi cần phải hoà tan hoàn toàn mẫu ban đầu (chứ không phải chỉ hợp phần cần xác
định) nhanh và đủ êm dịu để không xảy ra sự mất mát chất cần xác định. Đáng tiếc là đối với
nhiều hoặc chính xác hơn là đối với phần lớn các nguyên liệu không có những dung môi như
vậy. Thường những nhà hóa phân tích phải làm việc với những chất khó chế hóa như quặng,
các chất cao phân tử, các tế bào sống. Chuyển hợp phần cần xác định của những nguyên liệu
như vậy vào trạng thái hòa tan thường là công việc phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian.
1.2.5 Tách hỗn hợp cản trở
Chỉ có rất ít những tính chất hóa học và vật lý quan trọng được sử dụng làm đặc trưng
trong hóa học phân tích cho một chất. Ngược lại, những phản ứng được sử dụng và những
tính chất của các chất lại đặc trưng đối với cả loạt các nguyên tố hoặc hợp chất. Sự thật là,
không có những phản ứng và tính chất đặc biệt. Sự thực đó đặt các nhà hóa phân tích trước
một khó khăn mới: Phải nghiên cứu những sơ đồ phân tích để tách hợp phần cần quan tâm
khỏi các chất lạ có trong nguyên liệu thử và có thể ảnh hưởng đến kết quả phép đo cuối cùng.
Những hợp chất hoặc những nguyên tố ảnh hưởng đến phép đo trực tiếp cần xác định gọi là
chất cản trở. Tách các chất cản trở trước phép đo là giai đoạn quan trọng trong phần lớn các
phép phân tích. Không thể chọn một phương pháp tổng quát, cứng nhắc nào đó để loại bỏ hỗn
hợp cản trở và chính vì thế nhiệm vụ này là rất quan trọng trong hóa phân tích.
1.2.6 Giai đoạn kết thúc phép phân tích
Tất cả những giai đoạn chuẩn bị phân tích cần phải đảm bảo để thu được kết quả tin cậy
khi đo ở giai đoạn cuối cùng.
Trong các chương tiếp theo sẽ nói tới các loại phép đo ở giai đoạn kết thúc và bàn luận về
những cơ sở hóa học của những phương pháp đó.
11
1.2.7 Chọn phương pháp phân tích
Theo các nhà hóa học hoặc các nhà bác học quan tâm đến những dữ kiện phân tích, có cả
loạt phương pháp để thu được kết quả mong muốn. Cơ sở để chọn phương pháp là các chỉ tiêu
như tốc độ, sự thuận lợi, độ chính xác, sự hiện có những thiết bị thích hợp, số mẫu phân tích,
lượng mẫu, hàm lượng hợp phần cần xác định. Phân tích thành công hoặc không thành công
là tùy thuộc vào việc lựa chọn phương pháp. Đáng tiếc là không có một phương pháp chung
tổng quát. Để lựa chọn phương pháp đúng cần phải có suy nghĩ minh mẫn và trực giác mà
điều ấy chỉ có được thông qua thực nghiệm.
12
Chương 2
Đánh giá độ tin cậy của những số liệu phân tích
Mỗi phép đo đều có sai số, xác định giá trị sai số này thường phức tạp, đòi hỏi nhiều nỗ
lực, sáng tạo và cả trực giác. Những kết quả phân tích được hoàn thành với độ tin cậy chưa
biết sẽ không có giá trị khoa học. Ngược lại, những kết quả phân tích không chính xác cũng
có thể rất quan trọng nếu có thể xác định được giới hạn sai số với độ tin cậy cao.
Không có một phương pháp tổng quát, đơn giản và chính xác nào để đánh giá, cho dù chỉ
là định tính, những kết quả thực nghiệm. Vì vậy, xử lý kết quả thường là một nhiệm vụ không
kém phần phức tạp so với việc thu được những kết quả đó. Công việc đó bao gồm nghiên cứu
tài liệu, chuẩn hoá thiết bị, những thực nghiệm phụ được tiến hành một cách đặc biệt để tìm
những nguyên nhân của những sai số có thể có và phân tích thống kê những dữ kiện thu được.
Muốn tăng độ nhạy lên mười lần có thể phải thêm một công tác phụ trong nhiều giờ,
nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Do đó, cần phải xác định yêu cầu về độ tin cậy cho mỗi kết
quả phân tích, không nên tiêu phí nhiều thời gian để đạt độ nhạy cao cho những công việc
không cần độ nhạy đó.
Trong chương này sẽ đề cập đến những loại sai số nảy sinh khi thực hành phân tích,
phương pháp phát hiện, phương pháp đánh giá và cách biểu diễn giá trị đó.
2.1 Một số định nghĩa
Thông thường, nhà phân tích phải lặp lại phép phân tích mẫu từ hai đến năm lần. Những
kết quả riêng biệt trong dãy đo song song đó ít khi phù hợp với nhau nên cần phải chọn giá trị
trung tâm “tốt nhất” của dãy. Sự cần thiết của những phép đo song song là do hai nguyên
nhân. Một là, giá trị trung tâm được lựa chọn đáng tin cậy hơn so với mỗi kết quả riêng biệt
khác. Hai là, sự khác nhau về giá trị của những kết quả riêng biệt khác đủ đảm bảo cho sự
đánh giá định tính về độ tin cậy của giá trị “tốt nhất” đã được lựa chọn.
Có thể dùng một trong hai điểm xuất phát từ hai đại lượng, trung bình và trung vị làm
điểm trung tâm của dãy.
2.1.1 Trung bình và trung vị
Trung bình, trung bình cộng và trung bình mẫu, x , là những từ đồng nghĩa và là thương
số của phép chia tổng kết quả của những phép đo riêng biệt cho số lần đo mẫu.
13
Trung vị của dãy là kết quả ở giữa, có số kết quả có giá trị lớn hơn và số kết quả có giá trị
nhỏ thua bằng nhau. Nếu mẫu có số phép đo không chẵn, có thể lấy điểm trung tâm là trung vị
còn đối với mẫu có số phép đo chẵn, có thể lấy trung bình của cặp phép đo trung tâm làm
trung vị.
Ví dụ, hãy tính trung bình và trung vị của dãy số: 10,06; 10,20; 10,08; 10,10.
10,06 + 10,20 + 10,08 + 10,10
Trung bình = x = = 10,11
4
Vì mẫu có số phép đo chẵn nên trung vị là trung bình của cặp số trung tâm:
10,08 + 10,10
Trung vị = x = = 10,09
2
Trong trường hợp lý tưởng, trung vị và trung bình phải trùng nhau nhưng thường điều đó
không xảy ra, đặc biệt là nếu số lần đo không lớn.
2.1.2 Độ lặp lại
Thuật ngữ độ lặp lại được dùng để đánh giá định lượng sự tản mạn của kết quả. Đại
lượng này đặc trưng cho sự gần nhau theo giá trị tuyệt đối của hai hoặc một số phép đo lớn
hơn được thực hiện trong cùng điều kiện. Độ lặp lại được diễn tả bằng một số cách:
Các cách biểu diễn độ lặp lại tuyệt đối: cách diễn tả độ lặp lại đơn giản nhất là bằng độ
lệch khỏi giá trị trung bình xi – x , không kể dấu. Để minh họa, chúng tôi dẫn ra những kết
quả phân tích clorua của một mẫu ở bảng 2.1 dưới đây.
Bảng 2.1. Kết quả phân tích clorua một mẫu
Các Độ lệch khỏi giá trị trung bình
Thông số
kết quả x−x
Độ lệch khỏi trung vị
đo mẫu
[%]
x1 24,39 0,077 0,03
x2 24,19 0,123 0,17
x3 24,36 0,047 0,00
3 [72,94] 3 [0,247] 3 [0,20]
Độ lệch trung bình
Độ lệch trung bình khỏi giá trị
x = 24,313 = 24,31 khỏi trung vị 0,067 ≈
trung bình 0,082 ≈ 0,08
0,07
ω = xmax – xmin = 24,39 – 24,19 =0,20.
14
Giá trị trung bình của các kết quả là 24,31%; độ lệch của kết quả thứ hai khỏi
giá trị trung bình là 0,12%; độ lệch trung bình của các kết quả khỏi giá trị trung bình là
0,08%. Phép tính độ lệch trung bình được tiến hành đến chữ số thứ ba sau dấu phẩy mặc dù
mỗi kết quả thu dược chỉ với độ chính xác đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy. Sự làm tròn giá
trị trung bình và độ lệch trung bình đến lượng con số hợp lý sau dấu phẩy được thực hiện sau
khi phép tính đã kết thúc. Biện pháp đó cho phép làm giảm sai số khi làm tròn.
Cũng có thể diễn tả độ lặp lại bằng độ lệch khỏi trung vị, 24,36% (xem bảng trên). Số đo
độ lặp lại cũng chính là biên độ biến đổi hoặc biên độ dãy số liệu, ω, nghĩa là hiệu số giữa kết
quả lớn và nhỏ nhất (0,20%).
Độ lệch tiêu chuẩn và độ phân tán được dùng làm hai tiêu chuẩn cho độ lặp lại. Cách xác
định các đại lượng này sẽ được đề cập đến trong các mục tiếp theo của chương này.
Độ lặp lại tương đối
Ngoài độ lặp lại tuyệt đối, để thuận tiện hơn, người ta còn đề nghị khái niệm độ lặp lại
tương đối theo số trung bình hoặc theo trung vị, biểu diễn bằng phần trăm. Ví dụ, đối với
phép đo x3:
0,08 × 100
Độ lệch tương đối khỏi giá trị trung bình = = 0,32 ≈ 0,3%
24,31
0,067 × 100
Độ lệch trung bình tương đối khỏi trung vị = = 0,3%
24,36
2.1.3 Độ đúng
Độ đúng biểu thị sự gần đúng của giá trị thu được với giá trị được chấp nhận là thật. Độ
đúng thường được diễn tả bằng sai số tuyệt đối và có thể định nghĩa sai số này như sau: E = xi
– xt.
Sai số tuyệt đối E là hiệu số giữa giá trị quan sát được, xi và xt là giá trị được chấp nhận là
thật. Giá trị được chấp nhận là thật cũng có thể không đáng tin cậy. Do đó việc đánh giá sai số
thực sự của phép đo thường là công việc khá khó khăn.
Trở lại ví dụ đã dẫn ra trên đây, chúng ta giả thiết rằng, kết quả thật của mẫu là 24,36%.
Khi đó sai số tuyệt đối của số trung bình sẽ là:
24,31% – 24,36% = –0,05%.
Trong những trường hợp như thế này người ta thường đặt dấu cho sai số để chỉ rõ kết quả
được nâng cao lên hay bị hạ thấp xuống.
Thường đại lượng có lợi hơn, không phải là sai số tuyệt đối mà là sai số tương đối, biểu
diễn độ lệch khỏi giá trị thật bằng phần trăm. Đối với phép phân tích đã xét trên:
15
−0,05 × 100
Sai số tương đối = = −0,21 ≈ −0,2%
24,36
2.1.4 Độ lặp lại và độ đúng của những dữ kiện thực nghiệm
Độ lặp lại của phép đo có thể dễ dàng xác định bằng cách lặp lại thực nghiệm trong
những điều kiện đồng nhất để đánh giá độ đúng thì không đơn giản như vậy bởi vì để làm
việc đó cần phải biết giá trị thật. Theo dõi mối quan hệ trực tiếp giữa độ đúng và độ lặp lại là
công việc rất hấp dẫn. Sự thận trọng trong xem xét mối quan hệ đó được minh hoạ trên hình
2.1. Trên hình này người ta dẫn ra những kết quả xác định nitơ trong hai hợp chất tinh khiết
của bốn nhà phân tích khác nhau. Những điểm phân bố trên đồ thị xác nhận sai số tuyệt đối
của những phép đo song song trong mỗi mẫu mà mỗi nhà phân tích đã mắc phải.
Hình 2.1
Sai số tuyệt đối của phép xác định vi lượng ni tơ theo phương pháp Ken-đan
Trên mỗi vạch thẳng đứng với dòng ( xi - xt) là độ lệch tuyệt đối của giá trị trung bình
khỏi giá trị thật
Đáng chú ý là nhà phân tích thứ nhất đạt được độ lặp lại tương đối cao và độ đúng cao.
Ngược lại, nhà phân tích thứ hai đạt độ lặp lại xấu nhưng độ đúng khá. Nhà phân tích thứ ba
đạt độ lặp lại rất cao nhưng giá trị trung bình của các kết quả mắc sai số rất đáng kể. Còn nhà
phân tích thứ 4 đạt độ lặp lại và độ đúng đều tồi.
Các kết quả phân tích và phân bố như trên hình 2.1 là do nhà phân tích đã mắc phải hai
loại sai số cơ bản.
16
2.2 Phân loại sai số
2.2.1 Sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên
Có thể phân chia những sai số sinh ra trong quá trình phân tích hoá học thành hai nhóm
lớn không phụ thuộc vào nguồn gốc của chúng.
Sai số hệ thống là sai số mà giá trị của nó, nếu như không phải trong thực tế thì cũng là
về nguyên tắc, có thể đo được và tính toán được.
Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất hiện trong kết quả của những phép đo lặp lại nhiều lần.
Nguồn gốc của sai số này không rõ, còn giá trị thì dao động tùy ý và không thể đo được. Sự
tản mạn của những kết quả gần giá trị trung bình (hình 2.1) là hệ quả trực tiếp của sai số ngẫu
nhiên. Ngược lại, hiệu số giữa giá trị thật và giá trị trung bình thu được của các nhà phân tích
thứ 3 và thứ 4 ( xi – xt) là do một hoặc một số sai số hệ thống gây nên.
2.2.2 Các loại sai số hệ thống
Không thể kể tất cả mọi nguồn gốc có thể có của sai số hệ thống nhưng có thể coi sai số
cá biệt của người thực nghiệm, sai số của thiết bị đo, sai số của phương pháp phân tích và cả
những tổ hợp bất kỳ của chúng là cơ sở của loại sai số này.
Sai số cá biệt: Sai số này xuất hiện do không hiểu biết, do cẩu thả, do định kiến hoặc do
khuyết tật về sức khoẻ của người thực nghiệm. Ví dụ, chúng có thể xuất hiện do vận chuyển
mẫu không đúng cách, do bỏ qua bổ chính nhiệt độ đối với thiết bị đo, do rửa kết tủa hoặc do
ghi không chính xác chỉ số của thiết bị
Sai số cá biệt còn thường gặp ở những người mù màu ở các mức độ khác nhau nên khó
thấy sự chuyển màu. Điều này rất quan trọng trong phân tích.
Sự định kiến cá nhân cũng là nguồn sai số quan trọng phải luôn luôn đề phòng. Người
thực nghiệm vô tình cố gắng có được những chỉ số của thiết bị nhằm nâng cao độ lặp lại của
dãy kết quả hoặc là cố gắng đạt kết quả cao cho càng gần càng tốt với một giá trị định kiến
trước được coi là giá trị thật của phép đo. Để tránh sai số hệ thống loại đó cần luôn nhớ những
khuyết tật của cơ thể con người và cố gắng khách quan hơn khi quan sát.
Sai số thiết bị: Sai số thiết bị do sự không hoàn thiện của thiết bị mà nhà phân tích sử
dụng gây nên hoặc là do ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài lên thiết bị. Ví dụ, thể tích
của những dụng cụ định mức (buret, pipet, bình định mức) thường khác một chút so với thể
tích được xác định khi chuẩn hoá chúng, đặc biệt là nhiệt độ của các dụng cụ này khi sử dụng
khác nhiều với nhiệt độ khi chuẩn hoá. Có thể loại trừ sai số hệ thống loại này bằng cách
chuẩn hóa dụng cụ định mức ở nhiệt độ tương ứng
Sai số phương pháp: Sai số hệ thống thường xuất hiện do sự sai lệch của tính chất thuốc
thử hoặc phản ứng dùng làm cơ sở cho phép xác định khỏi tiêu chuẩn lý tưởng. Nguyên nhân
17
của những sai lệch này có thể là: tốc độ phản ứng nhỏ, phản ứng xảy ra không hoàn toàn, sự
không bền của các chất nào đó, sự không đặc trưng của thuốc thử và sự không xảy ra các phản
ứng phụ cản trở quá trình xác định. Ví dụ, trong phân tích trọng lượng, nhiệm vụ đặt ra đối
với nhà phân tích là tách nguyên tố cần xác định vào dạng kết tủa càng tinh khiết càng tốt.
Nếu không rửa kết tủa tốt thì kết tủa sẽ bị bẩn bởi các chất lạ và trọng lượng của nó sẽ
tăng lên. Mặt khác, sự rửa cần thiết để tách các chất bẩn có thể dẫn tới sự mất đi một lượng
đáng kể kết tủa do độ tan và do đó xuất hiện sai số hệ thống âm. Trong bất kể trường hợp nào,
sự cẩn thận thực hiện các động tác sẽ làm mất đi sai số hệ thống do phương pháp phân tích
gây nên.
Trong phân tích chuẩn độ thường gặp sai số phương pháp gắn liền với việc thêm dư thuốc
thử so với lượng lý thuyết cần thiết để làm chuyển màu của chỉ thị là dấu hiệu đánh giá điểm
cuối của phản ứng. Kết cục, độ đúng của toàn bộ phép phân tích được xác định bằng chính
hiện tượng đặc trưng đó.
Còn một loại sai số phương pháp nữa được minh hoạ trên hình 2.1, phép xác định nitơ
trong hợp chất hữu cơ, theo Ken-đan, dựa trên cơ sở oxi hoá mẫu bằng axit sunfuric đặc, nitơ
thường chuyển thành amoni sunfat. Những hợp chất chứa vòng piriđin, ví dụ, axit nicotinic,
có thể không bị oxi hoá hoàn toàn trong những điều kiện phân tích. Sai số âm trong những kết
quả của các nhà phân tích thứ 3 và thứ 4 chắc là gắn liền với sự oxi hoá không hoàn toàn.
Sai số phương pháp là nhóm sai số hệ thống nghiêm trọng nhất bởi vì thông thường
chúng không bị phát hiện.
2.2.3 Ảnh hưởng của sai số hệ thống đến kết quả phân tích
Sai số hệ thống thường được chia thành hai loại: loại hằng định và loại biến đổi. Giá trị
sai số hằng định không phụ thuộc vào lượng được đo. Ngược lại, sai số biến đổi tuyến tính
giảm hoặc tăng theo giá trị tuyệt đối, tỷ lệ với lượng mẫu lấy để phân tích.
Sai số hằng định: Trong một phép phân tích cụ thể bất kỳ, sai số hằng định càng lớn nếu
lượng chất được đo càng nhỏ, có thể dùng hiện tượng mất khi rửa kết tủa do độ tan của nó
làm ví dụ.
Ví dụ, chúng ta giả thiết rằng theo phương pháp cần rửa kết tủa bằng 200 ml nước và khi
đó mất đi 0,50 mg kết tủa. Nếu trọng lượng kết tủa là 500 mg thì sai số tương đối do độ tan là
–(0,05.100/500) = –0,1%. Mất một lượng chất như vậy khi rửa 50 mg kết tủa tương ứng với
sai số tương đối –1,0%
Thể tích thuốc thử dùng dư so với lượng cần thiết để làm đổi màu trong phân tích chuẩn
độ là một ví dụ khác về sai số hằng định. Thể tích đó thường nhỏ và không phụ thuộc vào thể
tích chung của thuốc thử tiêu tốn cho phép chuẩn độ và một lần nữa sai số tương đối sẽ càng
lớn nếu thể tích chung càng nhỏ. Rõ ràng là, một trong các cách hạ thấp sai số hằng định là
lựa chọn một lượng mẫu hợp lý, tất nhiên là tương ứng với phương pháp phân tích.
18
Sai số biến đổi: Những hỗn hợp lạ, nếu ảnh hưởng của chúng không bị loại trừ
bằng một phương pháp nào đó, sẽ có thể dẫn tới một trong các dạng của sai số biến đổi tuyến
tính. Ví dụ, một phương pháp xác định đồng đã được biết rộng rãi bao gồm phản ứng của ion
đồng (II) với kali iođua và tiếp sau đó là phép đo lượng iot tách ra. Nếu khi đó có mặt sắt (III)
thì nó cũng đẩy được iot ra từ kali iođua. Nếu không thực hiện biện pháp ngăn ngừa ảnh
hưởng của sắt (III), phép phân tích sẽ cho hàm lượng phần trăm của đồng cao bởi vì iot tách
ra tương ứng với hàm lượng tổng cộng của đồng và sắt trong mẫu. Giá trị của sai số được xác
định bằng độ nhiễm bẩn sắt của mẫu và hiệu ứng tương đối không phụ thuộc vào lượng mẫu
phân tích. Nếu, ví dụ, tăng gấp đôi lượng mẫu thì lượng iot tách ra do đồng cũng như do hỗn
hợp sắt cũng tăng gấp đôi. Sai số tuyệt đối khi đó tăng gấp đôi trong khi đó sai số tương đối
vẫn giữ nguyên
2.3 Biểu hiện của sai số hệ thống
Sai số hệ thống thường khá lớn. Hơn nữa, việc phát hiện chúng cũng khó khăn bởi vì
không có một phương pháp đơn giản và tin cậy nào cho phép phát hiện, có hay không có loại
sai số này.
2.3.1 Phát hiện sai số dụng cụ và sai số cá biệt
Người ta thường phát hiện sai số dụng cụ và bổ chính khi chuẩn hoá thiết bị. Tốt nhất là
chuẩn hoá định kỳ thiết bị bởi vì với thời gian, chỉ số của phần lớn thiết bị sai lệch do bị hao
mòn, ăn mòn hoặc do sự sử dụng cẩu thả.
Có thể giảm phần lớn sai số cá biệt đến cực tiểu bằng sự cẩn thận trong công tác và tự
kiểm tra. Nhiều nhà nghiên cứu đã tự rèn luyện cho mình thói quen kiểm tra các loại chỉ số
của thiết bị, sự ghi chép trong nhật ký và sự tính toán. Sai số liên quan với những khuyết tật
về thể lực của con người có thể tránh được bằng cách lựa chọn đúng phương pháp, tất nhiên là
trong điều kiện đã biết trước.
2.3.2 Phát hiện sai số phương pháp
Phát hiện sai số phương pháp đặc biệt khó khăn. Ngoài ra việc bổ chính ảnh hưởng của
chúng thường cũng rất khó. Có thể phát hiện sai số loại này nhờ các biện pháp dưới đây:
Phân tích các mẫu tiêu chuẩn. Để phát hiện sai số hệ thống của phương pháp người ta
phân tích những mẫu nhân tạo, có thành phần biết trước và gần với thành phần vật liệu cần
phân tích. Mẫu tiêu chuẩn cần phải được chuẩn bị rất cẩn thận để nồng độ của hợp phần cần
xác định được biết trước với độ tin cậy cao. Đáng tiếc là, việc chuẩn bị mẫu có thành phần
đúng hệt như một chất tự nhiên phức tạp, thường khó khăn hoặc nói chung không thể làm
được.
Phân tích bằng những phương pháp độc lập. Hoàn thành việc phân tích bằng một phương
pháp độc lập với độ chính xác đã biết trước song song với phương pháp được sử dụng trong
19
nghiên cứu là đặc biệt quan trọng nếu không có mẫu với độ sạch biết trước. Phương pháp độc
lập không cần gần với phương pháp sử dụng nhằm làm giảm xác suất ảnh hưởng đồng nhất
của một yếu tố nào đó lên cả hai phương pháp.
Bảng 2.2
Ảnh hưởng của sai số cố định, bằng 2 mg đến kết quả xác định bạc trong hợp kim
Lượng bạc tìm được
Lượng cân, g
g %
0,2000 0,0378 18,90
0,5000 0,0979 19,58
1,0000 0,1981 19,81
2,0000 0,3982 19,91
5,0000 0,9980 19,96
Thí nghiệm trắng. Thường có thể loại trừ sai số cố định trong các phép đo vật lý bằng
cách tiến hành thí nghiệm trắng, trong đó tất cả các giai đoạn phân tích đều được thực hiện
khi không có chất nghiên cứu. Kết quả thí nghiệm dùng để bổ chính phép đo thật. Thí nghiệm
trắng đặc biệt có lợi khi đánh giá sai số gắn liền với sự lẫn trong mẫu thử những tạp chất cản
trở từ thuốc thử và bình.
Biến đổi lượng mẫu. Có thể phát hiện sai số cố định bằng cách phân tích những lượng
chất khác nhau. Những kết quả phân tích với giả thiết, những lượng mẫu hợp kim khác nhau
chứa chính xác 20% bạc đưọc dẫn ra ở bảng 2.2. Mỗi phép xác định có kèm theo sai số cố
định bằng 2 mg và dẫn tới sự hạ thấp kết quả. Ảnh hưởng của sai số đó giảm dần khi tăng
lượng mẫu.
Bảng 2.3
Ảnh hưởng của sai số biến đổi tuyến tính, bằng 0,5%, đến kết quả xác định trong hợp kim
Lượng cân, g Tìm được