Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật việt nam

  • 16 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 16 trang

Nội dung text: Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật việt nam

Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công
ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật Việt Nam
Vũ Tuấn Anh
Khoa Luật
Luận văn ThS ngành: Luật kinh tế; Mã số: 60 38 50
Người hướng dẫn: TS Ngô Huy Cương
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận về định đoạt phần vốn góp của thành viên
trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH): Khái niệm và bản chất pháp lý của phần vốn
góp của thành viên; phân loại các hình thức định đoạt phần vốn góp; các điều kiện đối
với việc định đoạt phần vốn góp; nội dung và hiệu lực của định đoạt phần vốn góp và Các
dạng tranh chấp. Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp
của thành viên trong công ty TNHH: Cấu trúc và sự phát triển của pháp luật Việt Nam về
định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH; quy định của pháp luật Việt
Nam về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH; nguyên nhân của
những khiếm khuyết trong quy định của pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp
của thành viên trong công ty TNHH. Đưa ra những kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện
pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH.
Keywords: Luật kinh tế; Vốn; Pháp luật Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập mạnh mẽ với các nước trong khu vực và quốc tế
vì vậy nền kinh tế của nước ta có những thay đổi hết sức căn bản để đáp ứng được với nhu cầu
hội nhập. Sự phát triển nhanh chóng của khu vực kinh tế tư nhân và sự cải cách mạnh mẽ của
khu vực kinh tế nhà nước đã thúc đẩy việc cải cách pháp luật công ty ở Việt Nam. Quốc hội đã
ban hành Luật Doanh nghiệp 2005 để tạo ra sân chơi bình đẳng cho các thành phần kinh tế.
Ở Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm số lượng rất lớn. Do vậy loại hình công
ty TNHH chiếm vị trí quan trọng, luôn là sự lựa chọn của người đầu tư.
Việc nhượng bán phần vốn góp trong công ty TNHH là một vấn đề pháp lý và kinh tế có
ý nghĩa lớn hiện nay, bởi nó là một tài sản kinh doanh phụ thuộc nhà đầu tư và nhà đầu tư rất
linh động khi sử dụng quyền này để tiến hành hoạt động kinh doanh. Trong khi đó pháp luật Việt
Nam hiện nay còn khá nhiều bất cập liên quan.
Vì vậy tôi lựa chọn đề tài “Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH
theo pháp luật Việt Nam” làm đề tài cho Luận văn thạc sỹ luật học của mình.
II. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Luận văn hướng tới các mục tiên nghiên cứu: (1) Các vấn đề lý luận về phần vốn góp
trong công ty TNHH; (2) Các hình thức định đoạt phần vốn góp, thực trạng quy định của pháp
luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp trong công ty TNHH; (3) Những hạn chế và phương
hướng hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp trong công ty
TNHH.
Luận văn chỉ nghiên cứu các vấn đề định đoạt phần vốn góp trong công ty TNHH theo
pháp luật Việt Nam hiện hành và đưa ra các kiến giải liên quan.
III. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Luận văn được thực hiện trên nền tảng các nguyên tắc và phương pháp luận của chủ
nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, và những quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam.
Trên cơ sở đó, Luận văn kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân
tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp, thống kê, khái quát hoá để giải quyết nội dung khoa học của đề
tài.
IV. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN
Luận văn được chia làm ba chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về định đoạt phần vốn góp của thành viên công ty TNHH
Chương 2: Thưc trạng pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công
ty TNHH.
Chương 3: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp của
thành viên trong công ty TNHH.
Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH ĐOẠT PHẦN VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN
TRONG CÔNG TY TNHH
1.1 Khái niệm và bản chất pháp lý của phần vốn góp trong công ty TNHH
Trong phần này tác giả làm rõ khái niệm về phần vốn góp và bản chất pháp lý của phần
vốn góp.
1.1.1 Khái niệm về phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH
Công ty trách nhiệm hữu hạn là sản phẩm của hoạt động lập pháp. Các loại công ty khác
do các thương gia lập ra, pháp luât thừa nhận và hoàn thiện nó. Công ty trách nhiệm hữu hạn là
loại công ty trung gian giữa Công ty đối nhân và Công ty đối vốn, nó vừa có tính chất của một
Công ty đối nhân là các thành viên quen biết nhau; việc thành lập, quản lý công ty đơn giản hơn
công ty cổ phần. Nó có tính chất của công ty đối vốn vì các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về
mọi khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn họ đã góp vào công ty.
Có thể nói công ty TNHH là mô hình lý tưởng để kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ.
Chính sự phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam nên mô hình công ty TNHH rất phổ
biến ở nước ta.
Khi đưa ra khái niệm “trách nhiệm hữu hạn” thì luật pháp cũng phải đưa ra một khái
niệm khác, vừa để làm nền tảng vừa để làm cho khái niệm mới hợp lý. Vì vậy trên cơ sở để phù
hợp với khái niệm “trách nhiệm hữu hạn” luật đã tách biệt người bỏ vốn ra khỏi cái cơ ngơi họ
thành lập. Cơ ngơi người bỏ vốn ra để thành lập gọi là “pháp nhân”. “Pháp nhân được hiểu là
một tổ chức thống nhất, độc lập có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình,
nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập”.
Từ sự phân tích ở trên ta thấy được rằng có sự tách bạch giữa tài sản của người góp vốn
và tài sản của công ty TNHH. Tài sản của người góp vốn sau khi góp vào để thành lập công ty
thì tài sản đó thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH chứ không còn thuộc quyền sở hữu của
người góp vốn. Những người đã góp vốn thành lập công ty trở thành đồng chủ sở hữu công ty.
Mỗi người trong số họ chiếm một phần trong tổng số vốn góp của công ty và được gọi là phần
vốn góp của người góp vốn.
Vậy phần vốn góp là gì?
Theo khoản 5 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005 “Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu
hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ” .
Qua các phân tích ở trên có thể hiểu theo nghĩa chung nhất, phần vốn góp là danh từ dùng
cho công ty TNHH, nói về giá trị về tài sản, dưới hình thức tiền mặt hay tài sản vô hình hoặc hữu
hình, mà người góp vốn vào công ty TNHH để có những quyền và nghĩa vụ khi công ty được
thành lập, hoạt động và giải thể.
1.1.2 Bản chất pháp lý của phần vốn góp.
Công ty thường được xem xét trên hai phương diện: kinh tế và pháp lý. Trên phương diện
kinh tế, công ty được xem là một doanh nghiệp hay một thực thể kinh doanh. Và trên phương
diện pháp lý, công ty được xem là hành vi pháp lý hay hành vi thương mại. Do đó phần vốn góp
cũng được hiểu theo nghĩa kinh tế và nghĩa pháp lý, có nghĩa là cần xem xét khái niệm phần vốn
góp từ phương diện kinh tế và từ phương diện pháp lý.
Nếu như xét từ phương diện kinh tế, phần vốn góp là sản nghiệp của người đã góp vốn
vào công ty.
Xét về phương diện pháp lý thì phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà người góp vốn đã góp vào
công ty.
1.2 Phân loại các hình thức định đoạt phần vốn góp
Ở phần này tác giả làm rõ các hình thức định đoạt phần vốn góp
1.2.1 Chuyển nhƣợng.
Chuyển nhượng là việc chủ sở hữu giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho người nhận
chuyển nhượng và nhận được từ người nhận chuyển nhượng một khoản tiền tương đương với giá
trị tài sản đó. Ở đây ta thấy có sự thoả thuận của giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc
chấm dứt quyền và nghĩa vụ. Từ đó ta có thể rút ra kết luận bản chất của chuyển nhượng là hợp
đồng.
1.2.2 Các hình thức khác.
a. Thừa kế: là một chế định pháp luật dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều
chỉnh việc dịch chuyển tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự
nhất định, đồng thời quy định phạm vi quyền, nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền và
nghĩa vụ của người thừa kế.
b, Tặng cho là loại hợp đồng. Trong các loại hợp đồng thông dụng thì hợp đồng tặng cho
có những đặc điểm riêng biệt. Tặng cho tài sản làm phát sinh quan hệ hợp đồng khi bên được
tặng, cho nhận tài sản. Hợp đồng tặng cho là hợp đồng thực tế, sau khi các bên đã thoả thuận về
việc tặng cho mà chưa chuyển giao tài sản, không làm phát sinh quyền của các bên. Vì vậy hợp
đồng được coi là ký kết khi các bên chuyển giao tài sản. Thời điểm chuyển giao tài sản cũng là
thời điểm chấm dứt hợp đồng.
c, Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự:
+ Thế chấp là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện
nghĩa vụ dân sự đối với bên kia và không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp.
+ Cầm cố được hiểu là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên
kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
+ Bảo lãnh là việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho
bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện
không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện
nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.
1.3 Các điều kiện đối với việc định đoạt phần vốn góp
Ở phần này ta tập trung làm rõ các điều kiện để định đoạt phần vốn góp:
1.3.1 Cơ sở pháp lý tạo thành các điều kiện
a, Quy định pháp luật về quyền tài sản.
Theo như phân tích ở trên ta có thể thấy rằng phần vốn góp là quyền tài sản của thành
viên góp vốn vào công ty. Theo quy định tại Điều 181 Bộ luật dân sự: “Quyền tài sản là quyền
giá trị được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ”.
Từ định nghĩa trên ta khẳng định quyền tài sản phải đáp ứng được hai yêu cầu:
+ Quyền tài sản trị giá được bằng tiền.
+ Có thể chuyển giao cho người khác trong giao dịch dân sự.
b, Quy định của pháp luật về quyền chủ sở hữu.
Thành viên khi góp vốn thành lập công ty trở thành chủ sở hữu đối với phần vốn góp.
Quyền của chủ sở hữu bao gồm các quyền sau:
- Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản
- Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
- Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu
đó.
Ở trong phạm vi nghiên cứu đề tài ta chỉ tập trung làm rõ quyền định đoạt của chủ sở
hữu.
Là một trong ba quyền năng của chủ sở hữu, quyền định đoạt tài sản được hiểu là quyền
quyết định số phận pháp lý của tài sản và quyền này được thể hiện dưới hai góc độ:
+ Định đoạt về số phận thực tế của vật, tức là chủ thể có quyền định đoạt vật làm cho vật
không còn trên thực tế nữa như: tiêu dùng hết, huỷ bỏ, hoặc từ bỏ quyền chủ sở hữu (vứt bỏ hoặc
tiêu huỷ tài sản đi).
+ Định đoạt số phận pháp lý của vật là việc chuyển giao sở hữu đối với tài sản từ chủ thể
này sang chủ thể khác.
c, Quy định của Hiến pháp về bảo vệ chủ sở hữu.
Điều 15 – Hiến pháp sửa đổi 1992 ghi nhận: “ Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hoá
nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ
nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng
dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở
hữu tập thể là nền tảng”.
Điều 21 của Hiến pháp sửa đổi năm 1992 đã quy định: “Kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư
nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp không bị
hạn chế về quy mô hoạt động trong những ngành nghề có lợi cho quốc kế dân sinh”.
1.3.2 Nội dung các điều kiện
Quyền định đoạt tài sản là một quyền năng quan trọng của quyền sở hữu, bởi nó liên
quan đến việc quyết định số phận pháp lý của tài sản khi chuyển quyền sở hữu từ chủ thể này
sang chủ thể khác hoặc số phận thực tế của tài sản. Bởi vậy, để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của
chủ sở hữu, Điều 196 Bộ luật dân sự quy định: “Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực
hành vi dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp pháp luật có quy định về
trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự thủ tục đó”. Theo quy định trên thì
khi định đoạt tài sản phải tuân theo những điều kiện nhất định. Các điều kiện đó là:
+ Người định đoạt tài sản phải là người có năng lực hành vi dân sự thực hiện theo quy
định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 17 Bộ luật dân sự thì năng lực hành vi của cá nhân là
khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự. Bộ luật dân sự
cũng quy định năng lực hành vi dân sự ở từng độ tuổi nhất định phù hợp với khả năng nhận thức
của người có tài sản. Người thành niên từ đủ 18 tuổi trở lên là người có năng lực hành vi dân sự
đầy đủ có toàn quyền định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, hoặc định đoạt tài sản
thuộc quyền sở hữu của người khác khi được người đó uỷ quyền, trừ những trường hợp người đó
bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự khi định
đoạt tài sản.
+ Đối với những tài sản mà pháp luật quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản, thì khi
định đoạt tài sản người định đoạt tài sản phải tuân thủ theo quy định đó. Những tài sản pháp luật
quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thường là bất động sản hoặc các tài sản là động sản
phải đăng ký quyền sở hữu.
1.4 Nội dung và hiệu lực của định đoạt phần vốn góp
1.4.1 Nội dung của định đoạt phần vốn góp
Việc định đoạt phần vốn góp trong công ty TNHH thường được thực hiện thông qua hình
thức là hợp đồng. Nội dung của định đoạt phần vốn góp chính là nội dung của hợp đồng. Nội
dung của hợp đồng là tổng hợp các điều khoản trong hợp đồng. Một hợp đồng có thể bao gồm
nhiều điều khoản do các bên thoả thuận, điều khoản do pháp luật quy định. Các điều khoản này
làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các bên. Trong khoa học pháp lý, điều khoản của hợp đồng
được chia làm 3 loại: điều khoản căn bản, điều khoản thông thường và điều khoản tuỳ nghi.
- Định đoạt phần vốn góp thông qua hình thức chuyển nhượng thì phải có thêm những
nội dung như:
+ Giá và phương thức thanh toán. Giá cả do các bên tự do thoả thuận. Giá của phần vốn
góp phụ thuộc rất nhiều vào tình hình hoạt động của công ty. Về phương thức thanh toán các bên
có thể thoả thuận thanh toán bằng đồng Việt Nam, hoặc đồng ngoại tệ, bằng vàng …
+ Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên: đây là nội dung không thể thiếu trong hợp đồng, nó
quyết định một hợp đồng có hình thành và thực hiện được hay không.
1.4.2 Hiệu lực của định đoạt phần vốn góp
1.4.2.1 Hiệu lực đối các bên tham gia định đoạt phần vốn góp
1.4.2.2 Hiệu lực đối với công ty
1.5 Tranh chấp và giải quyết tranh chấp về phần vốn góp
1.5.1 Các dạng tranh chấp
a, Tranh chấp về vốn góp và chia cổ tức:
b, Tranh chấp về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn
c, Tranh chấp về tư cách thành viên công ty
1.5.2 Hình thức giải quyết tranh chấp
Tranh chấp về phần vốn góp thường diễn ra giữa các thành viên trong công ty TNHH với
nhau và giữa công ty với các thành viên của công ty. Theo quy định tại khoản 3 điều 29 “tranh
chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên
quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi hình thức
tổ chức hoạt động của công ty” thì thuộc thẩm quyền của Toà án.
Chƣơng 2
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐỊNH ĐOẠT PHẦN VỐN GÓP CỦA
THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH
Chương 2 là bức tranh toàn cảnh của pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp trong công
ty TNHH từ thời kỳ Pháp thuộc cho đến giai đoạn hiện nay.
2.1 Cấu trúc và sự phát triển của pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp
của thành viên trong công ty TNHH
Phần này nói về sự phát triển của pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp trong
công ty TNHH qua các thời kỳ: từ thời kỳ Pháp thuộc, thời kỳ sau cách mạng tháng 8 năm 1945,
thời kỳ sau năm 1954 đất nước chia thành 2 miền nam bắc, thời kỳ sau đại hội đảng toàn quốc
lần thứ VI năm 1986 đến nay.
2.2 Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp của
thành viên trong công ty TNHH và những khiếm khuyết
Luật Doanh nghiệp 2005 quy định các hình thức định đoạt phần vốn góp trong công ty
TNHH: mua lại phần vốn góp, chuyển chuyển nhượng phần vốn góp, thừa kế, tặng cho phần vốn
góp, dùng phần vốn góp để trả nợ.
- Yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp
Thành viên công ty TNHH có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.
- Chuyển nhượng phần vốn góp
Điều 44 Luật doanh nghiệp quy định về việc chuyển nhượng phần vốn góp. Tuy nhiên
quy định tại Điều 44 vẫn còn tồn tại một số vướng mắc.
Thứ nhất, quy định thành viên công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp phải chào bán
phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong
công ty với cùng điều kiện vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên công ty lách luật trên thực
tế. Bởi Luật Doanh nghiệp năm 2005 chỉ quy định phải chào bán cho các thành viên công ty với
cùng điều kiện nhưng hoàn toàn không đề cập điều kiện đó phải như thế nào. Do vậy, việc thành
viên muốn chuyển nhượng, chào bán phần vốn góp của mình với giá gấp 2 lần hoặc nhiều hơn so
với giá trị thực tế trên thị trường khiến các thành viên công ty không thể mua được để bán cho
người ngoài công ty vẫn là hợp pháp.
Thứ hai, Luật Doanh nghiệp năm 2005 chưa dự liệu đến trường hợp thành viên công ty
muốn bán phần vốn góp của mình tại công ty nhưng vì lý do nào đó, các thành viên còn lại, mỗi
người chỉ muốn mua một phần vốn góp mà thành viên chào bán thì việc mua bán sẽ được tiến
hành như thế nào? Khoản 2 điều 44 có hai cách hiểu: Một là, nếu mỗi thành viên công ty không
mua hết phần vốn góp mà mình được chào bán thì thành viên muốn chuyển nhượng có quyền
không bán và chào bán toàn bộ phần vốn muốn chuyển nhượng cho người ngoài; Hai là thành
viên công ty mua không hết thì thành viên muốn chuyển nhượng vẫn phải ưu tiên bán cho thành
viên công ty và chỉ được bán cho người ngoài phần vốn còn lại mà thành viên công ty không
mua.
Thứ ba, mâu thuẫn trong quy định tại Điều 44 và khoản 6 Điều 45. Điều 44 quy định loại
trừ khoản 6 Điều 45: “ Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này,…” nhưng
khoản 6 Điều 45 lại dẫn chiếu đến quy định tại Điều 44 như sau: “ Trường hợp thành viên sử
dụng phần vốn góp để trả nợ thì một cách mà người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn
góp đó là chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 44 của Luật
Doanh nghiệp”. Với quy định của pháp luật như vậy, thực tiễn áp dụng có nhiều lúng túng khi
trường hợp người nhận thanh toán muốn chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp theo quy
định tại điều 44 nhưng lại bị chính điều 44 không cho phép.
- Thừa kế phần vốn góp
Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp thì “Trong trường hợp thành viên là cá
nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật
của thành viên đó là thành viên của công ty. Quy định này còn tồn tại một số bất cập đó là: khi
người thừa kế đương nhiên được coi là thành viên công ty thì tư cách thành viên công ty đã được
coi là tài sản thừa kế. Điều này trái với quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự về di sản thừa kế,
theo đó di sản thừa kế bao gồm “tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong
tài sản chung với người khác”. Như vậy phần vốn góp kèm theo các quyền và nghĩa vụ có liên
quan của người góp vốn mới là di sản thừa kế chứ không phải là tư cách thành viên công ty.
- Tặng cho phần vốn góp
Theo quy định tại điều 45 Luật Doanh nghiệp 2005 thì thành viên có quyền tặng cho một
phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác. Trường hợp người được
tặng cho là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương nhiên là thành viên của
công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì họ chỉ trở thành thành viên của công
ty khi được Hội đồng thành viên chấp nhận. Trong trường hợp người được tặng cho không được
hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên thì phần vốn góp được tặng cho được công ty
mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 43 và Điều 44 của Luật Doanh nghiệp.
- Sử dụng phần vốn góp để trả nợ.
Khoản 6 Điều 45 Luật Doanh nghiệp quy định thành viên công ty TNHH có quyền sử
dụng phần vốn góp để trả nợ, người nhận thanh toán có thể trở thành thành viên của công ty nếu
được hội đồng thành viên chấp nhận hoặc chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy
định tại điều 44 của Luật Doanh nghiệp nếu không muốn trở thành thành viên của công ty hoặc
không được hội đồng thành viên chấp thuận trở thành thành viên của công ty. Ở đây ta thấy có sự
mâu thuẫn trong việc áp dụng điều luật. Theo quy định điều 44 thì loại trừ những trường hợp quy
định tại khoản 6 điều 45, còn khoản 6 điều 45 lại dẫn chiếu ngược lại điều 44. Theo phân tích ở
trên ta thấy việc yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp và chuyển nhượng theo điều 44 là rất khó
khăn. Vậy liệu có người nhận thanh toán nào dám nhận phần vốn góp để thay cho nghĩa vụ trả
nợ không. Vì vậy quy định tại khoản 6 điều 45 dẫn chiếu ngược lại điều 44 trong Luật Doanh
nghiệp là không hợp lý.
2.3 Nguyên nhân của những khuyết điểm trong quy định của pháp luật Việt Nam về
định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH
Thứ nhất, cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp tồn tại trong một thời
gian dài và còn ảnh hưởng tới hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay.
Thứ hai, việc xây dựng pháp luật thiếu một tư duy hệ thống, bao quát.
Thứ ba, pháp luật về kinh tế tư nhân nói chung và pháp luật về công ty nói riêng mới
được xây dựng ở Việt Nam sau nhiều năm bị triệt tiêu, nên không tránh khỏi có sự lạc hậu,
khiếm khuyết.
Thứ tƣ, trong xây dựng pháp luật về công ty còn giằng co giữa các vấn đề “mở” hoặc
“đóng” trong chính sách đối với công ty nói chung và sự phát triển kinh tế tư nhân nói riêng nên
nhiều khi tạo ra sự mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật.
Chƣơng 3
CÁC KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐỊNH ĐOẠT PHẦN
VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH
Trong chương này tác giả trình bày những nội dung chính sau:
3.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp của thành
viên trong công ty TNHH
Để góp phần tích cực vào việc thực hiện nhất quán chính sách kinh tế được xác định
trong Hiến pháp, trong các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; khai thác mạnh mẽ mọi nguồn
lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế; nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp –
một trong động lực quan trọng của phát triển; tạo khung pháp lý thống nhất, minh bạch, bình
đẳng hơn cho mọi loại hình doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình định đoạt phần
vốn góp trong công ty TNHH, việc hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về định đoạt
phần vốn góp trong công ty TNHH là một nhu cầu tất yếu.
3.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp của
thành viên trong công ty TNHH
Việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp trong công ty TNHH
trong thời gian tới cần dựa trên những phương hướng cơ bản sau đây:
Một là, thể chế hoá sâu sắc đường lối đổi mới và các chủ trương chính sách đã được
khẳng định tại Đại hội lần thứ IX của Đảng nhất là chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành
phần, coi các thành phần kinh tế đều là bộ phận cầu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa; chính sách phát huy tối đa nội lực và chủ động hội nhập kinh tế
quốc tế.
Hai là, kế thừa những quy định tiến bộ, tích cực mà pháp luật về định đoạt phần vốn góp
trong công ty TNHH hiện hành của Việt Nam đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Ba là, tạo ra sự bình đẳng giữa thành phần kinh tế tư nhân và thành phần kinh tế quốc
doanh. Sự bình đẳng này phải được bảo đảm cả về mặt pháp lý và trên thực tế. Muốn vậy, chúng
ta cần phải:
+ Tạo ra một luật “chơi” thống nhất.
+ Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.
+ Xoá bỏ dần sự độc quyền của các công ty nhà nước trên một số lĩnh vực.
Bốn là, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của mọi chủ thể, có quy định hỗ trợ doanh
nghiệp trong việc tạo lập, vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp có hiệu quả, đúng pháp luật.
Năm là, đổi mới một cách cơ bản chức năng, nhiệm vụ và phương thức quản lý nhà nước
đối với doanh nghiệp.
Sáu là, đảm bảo vừa phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của nền kinh tế nước ta
đang chuyển đổi, vừa đáp ứng yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
3.3 Những kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về định đoạt
phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH
Hoàn thiện pháp luật về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH là
vấn đề quan trọng ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở các nghiên cứu trên, tôi xin nêu ra một số
kiến nghị chủ yếu sau:
3.3.1 Xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật hoàn chỉnh về công ty
Hoạt động của công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều ngành luật khác nhau. Do đó, hoàn
thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của công ty không phải chỉ là hoàn thiện pháp luật về doanh
nghiệp mà còn bao gồm cả pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật thương mại, pháp
luật lao động…
Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi những hạn chế của Luật Doanh nghiệp. Đảm bảo tính hệ
thống và tính đồng bộ của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.
3.3.2 Hoàn thiện các quy định của Luật Thƣơng mại
Thứ nhất, Khái niệm thương mại trong Luật Thương mại phải được hiểu theo nghĩa rộng,
gồm toàn bộ các hoạt động từ đầu tư vốn, sản xuất, mua bán đến việc cung ứng mọi loại dịch vụ
nhằm mục đích sinh lợi.
Thứ hai, Một số nội dung trong Luật Thương mại hiện hành phải được cơ cấu lại để có
thể áp dụng chung cho mọi hành vi thương mại chứ không chỉ áp dụng riêng cho quan hệ mua
bán hàng hoá như hiện nay.
Thứ ba, Luật Thương mại không nên quy định cứng nhắc những nội dung chủ yếu của
hợp đồng như hiện nay mà nên dành quyền thoả thuận về điều khoản chủ yếu cho các bên tham
gia quan hệ hợp đồng.
3.3.3 Cải cách thủ tục hành chính